Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Zlín

Zastupitelstvo xxxxx Zlína

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2019

x xxxxxxx poplatku xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 12.12.2019 xxxxxxxxx xxxxx 55/8Z/2019 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x souladu x §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární město Xxxx (dále jen „xxxxx“) touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxx poplatek xx xxx (dále jen „xxxxxxxx“).1)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxx povinnou xxxxxx poplatek (dále xxx „poplatník“) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx. Držitelem xxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx skutečnost nastala.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3)

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x poplatníka, xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx všech svých xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x psovi (xxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx pes xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx),

x) xxxxxxx platby, pokud xx ji poplatník xx xxxxxxx článku 6 odst. 2 xxxx zvolit (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx poplatníkovi xxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxx xx xxx.

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, x v xxxxxxx údajů rozhodných xxx vznik nároku xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxx. 1.

(5) Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx přístup. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.4)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxx xxx

1. x xxxxxxxx xxxxxx … 1 000,- Kč,

2. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx … 500,- Kč,

b) xx druhého x xxxxxxx dalšího xxx

1. x xxxxxxxx xxxxxx … 1 500,- Xx,

2. x rodinných xxxxxx x jiných xxxxxxxxx … 750,- Xx.

(2) X xxxxxxx (xxxxxxx, náměstích, případně xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx

x) za jednoho xxx

1. x xxxxxxxx xxxxxx … 500,- Xx,

2. x rodinných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx … 200,- Xx,

x) xx xxxxxxx x každého dalšího xxx

1. x bytových xxxxxx … 1 000,- Xx,

2. v xxxxxxxxx domech a xxxxxx xxxxxxxxx … 500,- Xx.

(3) Xxx xxxxxx sazby xxxxxxxx xxx xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx dojde v xxxxxx po xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvedeného x příloze č. 1 této xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx názvu xxxxx xx náměstí.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx považují i xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) U xxxxxxxxxx starších 65 xxx a x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, starobního, xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx, který xx xxxxxx jediným xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poživatelů xxxxxxxxx důchodu, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a druh xxxxxxxxxxx

x) za xxxxxxx xxx … 200,- Xx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx … 300,- Xx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx rok xx platí xxxxxxxx x poměrné xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12. xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xx kterém xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xx osvobození nebo xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X případě xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx poplatníkům, xxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xx spolku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx jiné fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výcvik psů xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxx. a) xx x),

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) xx c), xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxx pro služební xxxxx Policie České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxxxx, které xxxx členy lesní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx provozujícími xxxxxx xxx zvířata,

j) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx zvířata provozovaného xx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 24 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x svého xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx 12 měsíců xx xxxxxx provedení.

(4) X případě vzniku xxxx xxxxxx nároku xx úlevu či xxxxxxxxxx xx poplatku x xxxxxxx kalendářního xxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x započatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx trval, xx xxxx xxxxxxxxxx neuplatní.

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx xxxxxxxx xxxxxx.6)

Xxxxxx 6

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ve xxxx do 1 000,- Xx/xxxxxxxxxx xxx (xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 30.4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx 1 001,- Kč x více/kalendářní xxx xx xxxxxxx

x) jednorázově xx 30.4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo

b) xx xxxx stejných xxxxxxxxx, x to xx 30.4. a 30.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xx splátkách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xx po 30.4., je poplatek (xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx výměr, hromadný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebude-li xxxxxxxx zaplacen poplatníkem xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.7)

(2) Xxxx nezaplacený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx může správce xxxxxxxx xxxxxx až xx trojnásobek; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx.8)

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx na poplatku xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx svéprávnosti xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravující jeho xxxxx, xxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xx zákonného zástupce xxxx tohoto opatrovníka; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.9)

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx opatrovníkovi xxxxxxxxxx.10)

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníků více, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.11)

Xxxxxx 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2017 x místním xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Korec x. r.

primátor

RNDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Místa (xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx části) xx xxxxxxx poplatku xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 vyhlášky

1. xxxx

Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

2. května

K Xxxxxxx

xxx. T.G. Masaryka

Stráže

A. Xxxxxxxxxx

X Jaroslavicím

Nerudova

Strážná

Antonínova

K Pasekám

Nivy X-XX

Xxxxxxx Vršava

B. Němcové

K. Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

X. Smetany

Kamenec

Novopasecká

Svat. Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx X-XXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx I-III

Okružní

Světlov

Borová

Klabalská xxxxx

Xxxxx horka X-XX

Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx X-XX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx 3. xxxxxx

Xxxxxxxxx

X. Xxxxxx

(x úseku xx xxxx x. p. 4430

xx křižovatku x xxxxx Mladcovská)

Pod Xxxxx

xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

X. Xxxxx

Xxx Xxxxxx

xxxxx Xxxxxx Xxxx

Xxxxx

Xxxx X-XXX

Xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxx I-III

Pod Nivami

U Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx X-XX

Xxx Xxxxxxxxxx

X Xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx Stráněmi

U Xxxxxx

Xxxx X-XX

Xxxxxx

Xxx Školou

U Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxx

X Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx Vodojemem

U Xxxxxx

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxx Xxxxxx

X Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx X-X

X Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxx

X. Alše

Podvesná IV-XVII

U Xxxxxxx stadionu

Družstevní

M. Knesla

Polní X-XX

X Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx

X Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx X-XXX

Xüxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xüxxxxxxx nábřeží

Měsíční

Prostřední

Vejvanovská

Gahurova

Milíčova

Příční

Větrná

Havlíčkova

Mladcovská

(v xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx. Pod Xxxxxxxxx

xx křižovatku s xx. Xxxxxxxx x X Pasekám)

Příkrá

Věžové xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx nábřeží

Mokrá I-V

Růmy

Voženílkova

Hluboká

Moravská

Růžová

Vršava X-XXX

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx XX-XXXX

Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xx Honech X-XXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx X-XXX

X. A. Xxxx

Xx Výsluní

Smetanova

Zarámí

Jar. Xxxxx

Xxx Xxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx Ovčírnou X-XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

1) §1 písm. x) §2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 xxxx. 1 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

3) §14a odst. 2 a 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §14a odst. 5 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxx. zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §14a xxxx. 6 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §11 odst. 3 zákona x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §12 odst. 1 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10) §12 xxxx. 2 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.