Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Liberec

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 3/2019,

x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 28.11.2019 xxxxxxxxx x. 335/2019 xxxxxxx xxxxx na základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x místních xxxxxxxxxx“), x x souladu x §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „město“) xxxxx vyhláškou zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).

2. Správcem xxxxxxxx je Magistrát xxxxx Xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xx. 2

Xxxxxxxxx

1. Poplatek platí2):

a) xxxxxxx xxxxx přihlášená xx xxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byt xxxx xxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxxxx xxxxx; má-li xx xxxxxx určené k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx více xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Za xxxxxxx osoby tvořící xxxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx xxxxx osoba. Xx fyzické xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osob, xx které xxxxxxxx xxxxx.

3. Pro účely xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx3)

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx cizinců, jde-li x cizince,

1. xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede4)

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje x xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Poplatník xxx Xx. 2 xxxx. 1 písm. x) této xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinného xxxx; není-li stavba xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo popisným xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx, xx kterém je xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslo stavby, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx bytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xx byt xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx, xx xxxxxx xx umístěna stavba x bytem. X xxxxxxx, xx vlastní xx xxxxx xxxxx xxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xx každou x xxxx.

3. Xxxxxxx způsobem x xx stejné xxxxx xxxx poplatníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx změny místa xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Poplatník, xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx doručování.6)

5. Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx.7)

6. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xx. 7 xxxx. 5 xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxx poplatku

1. Xxxxx xxxxxxxx činí 720,- Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rok, xx. 60,- Xx xx xxxxx, x xx xxxxxxx

x) z xxxxxx 250,- Xx xx xxxxxxxxxx xxx a

b) x částky 470,- Xx xx kalendářní xxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

2. Skutečné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2018 xx xxxx x xxxx netříděného xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxx 64.393.246,- Kč x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx celkem 64.393.246,- Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 110.445 = 583,- Xx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Čl. 4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xx výši 470,- Xx.

3. X xxxxxxx xxxxx místa přihlášení xxxxxxx osoby, změny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx nebo rodinného xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle Xx. 7 xxxx. 1. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx, vlastnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx změně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx pro stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx tohoto měsíce.8)

Čl. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx pololetně xx xxxx stejných xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31.3. x 30.9. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

2. Xxxxxxxx může xxx zaplacen poplatníkem xxx jednorázově x xxxxxxx xxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne x xxxxxx následujícím xx měsíci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx kalendářního roku.

Čl. 6

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx Xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx, xxxxx xx9)

x) umístěna xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x domově pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Město xx poplatku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) že se xxxxxxxxxx zdržují xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 1 xxxx

x) xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x hradí po xxxx dobu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle §17 xxxx. 6 (smlouva) xxxx §17a xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

c) xx xxxx xx xxxxxx trestu nepodmíněného xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx nad Xxxxx

x) xx mají na xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) - x) tohoto xxxxxx xx vztahuje x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxx Xx. 2 odst. 1 xxxx. a) vyhlášky.

4. Xxxxxxxxxx podle xxxx. 2 xxxxxx článku xxxxxx, zanikne-li důvod xxxxxxxxxx.

5. Vznik x xxxxx důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxx xx lhůtě xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x této xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.10)

Xx. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku.12)

Čl. 8

Xxxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné procesní xxxxxxxxx xxxx poplatník.13)

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka.14)

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx plnit poplatkovou xxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.15)

Xx. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 3/2016 x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx, xx dne 24. listopadu 2016.

2. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx x práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxx. Xxxxxxxx Zámečník, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x místních poplatcích")

2) §10b odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §16c zákona x xxxxxxxx poplatcích

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §130 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

7) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §10b odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §10b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11) §11 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

13) §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

14) §12 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

15) §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích