Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Most

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018

xx dne 22.2.2018,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 8

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxx 22.2.2018 xxxxxxxxx x. XxX/1221/23/2018, x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxxxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o oceňování majetku), xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx je „xxxxxxxx“)1):

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xx. X

Xxxxxx xxxx

X ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedených x §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx majetku a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxx §10 a §33 téhož xxxxxx xxxxxx Xxxxxx mapa xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx č. 8 (xxxx xxx „xxxxxx xxxx“). Xxxx x ní uvedené xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx-xx stavební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx ocenění ustanovení §3 xx §5 xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací vyhláška), xx xxxxx xxxxxxxx č. 199/2014 Xx., č. 345/2015 Xx., x. 53/2016 Xx., a x. 443/2016 Sb., x č. 457/2017 Xx., s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx části xxxxxx xxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Členění xxxxxx mapy

Cenová xxxx x xxxxxxx 19 xxxxxxxx listů grafické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1:5000, xxxxxxx xxxxx mapového xxxxx x 22 xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 1/2016, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx č. 7 xx dne 25.2.2016.

Čl. X

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Paparega

primátor města

Ing. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Příloha x. 1

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 8

1. Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx 1/2, 434 69 Xxxx

Xxx.: (+420) 476 448 111

x-xxxx: xxxxxxxxxx@xxxxx-xxxx.xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx x Ing. Xxxx Xxxxx - cenové xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx: X Xxxxxxxxxx 12, 190 00 Xxxxx 9

Xxx.: (+420) 603 871 488, (+420) 603 54 00 44, (+420) 284 819 667,

x-xxxx: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

Xxxxxxxxxxx cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přehledu, xx 7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenové xxxx, xxx xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX

Xxxxxx závazná xxxxxxxx města

Cenový xxxxxxx XX

Xxxxxxxx CMSP

č.

číslo

ze xxx

xxxxxx

xx xxx

xx

xx

1

13/16/1993

12.1.1993

12

29.4.1993

1.3.1993

30.6.1995

2

2/01

28.6.2001

10

31.7.2001

1.7.2001

30.4.2005

3

1/2005

31.3.2005

6

27.4.2005

1.5.2005

30.4.2008

4

1/2008

27.3.2008

8

24.7.2008

1.5.2008

8.1.2009

5

7/2008

18.12.2008

1

23.1.2009

9.1.2009

31.12.2013

6

3/2013

12.12.2013

3

21.2.2014

1.1.2014

29.3.2016

7

1/2016

25.2.2016

3

29.3.2016

30.3.2016

Xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx §33, xxxx. 2 a §10 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o oceňování majetku), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx §2 xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., k xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací vyhláška), xx xxxxx vyhlášky x. 199/2014 Sb., xxxxxxxx x. 345/2015 Xx., xxxxxxxx x. 53/2016 Xx., xxxxxxxx x. 443/2016 Xx., x xxxxxxxx x. 457/2017 Sb.

Cenová xxxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx stavba xxxx cenovou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxxxxx v §9, xxxx. 2 xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o oceňování majetku), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx:

- pozemky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavbami x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx,

- pozemky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plocha xx způsobem xxxxxxx xxxxx, dálnice, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx evidované x xxxxxxxx nemovitostí x druhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx součást xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku ostatní xxxxxx xx způsobem xxxxxxx dobývací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx (* xxx xxxxxxxx Metodika zpracování xxxxxx xxxx),

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx rybník, xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxx x umělé, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x umělá a xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx cenovou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemky, které xxxx některé své xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neoceněných nebo x rozdílnými cenami,

- xxxxxxx zatížené právem xxxxxx.

x zároveň xx xxxxxx mapa vztahuje xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxxx cenou x Xx/x2.

Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx statutárního města Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Magistrátu xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x. 1/2, 434 69 Xxxx, II. xxxxx, x. xxxxx 206x, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx mapa xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xx xxxxxx www.mesto-most.cz.

Xxxxxxxxx telefonní xxxxxxx: (+420) 476 448 388, (+420) 476 448 541

e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx-xxxx.xx, ivana.fridrichova@mesto-most.cz

1.1 Charakteristika xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx zhruba 80 xx severozápadně xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxx xx nalézá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx minulost, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

1.1.1 Stručná xxxxxxxx xxxxx

X roce 1040 xxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxxxxxx Mostu x Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx. Most je xxxxxxx tržní osadou xx křižovatce starých xxxxxxxxx cest x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx xx roce 1210 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx řeky Xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxx tržiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1240.

X xxxxxxxx 13. století xxx povýšen xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx XX. a Václava XX. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Roku 1374 Karel IV. xxxxxxx Xxxxx pražské xxxxxxx právo.

Nadějné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx požár, xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1515.

X roce 1595 xxxxx koupilo xx xxxxxx Rudolfa XX. xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxx 12 xxxxxxxxx x statky. Xx xxxxxxxxx okolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x počátkem 17. xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx válce Xxxx upadl do xxxxxxxx a ztratil xxxx hospodářský x xxxxxxxxx xxxxxx. Hrad xxx x letech 1651-53 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx projevovat xx xx xxxxx xxxxxxxx 18. století.

Počátkem 19. xxxxxxx byla xx xxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx Zlatá xxxxxx, xx xx 60. let 19. xxxxxxx xx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1870 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx Labem xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx 2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 1964 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx Mostu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 1967 xx 1982.

1.1.2 Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx vzniklo xx zelené xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx Mostu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vazby. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx světem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvyšuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx pomáhají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, množství xxxxxxxxx objezdů, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x páteřní tramvajovou xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx naposledy xxxxxxxxxxx x roce 1981.

Xxxxxxx

Xxx Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx architektura, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxx málo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx města. Xx xx xxxxxxx přesunutý xxxxxxxx kostel Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx dominantou xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, sloužícího xxxx netradiční ubytovací xxxxx.

Xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, hornictví x xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx začátku 90. xxx minulého xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na průmysl xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx již xxxxx xxx o xxxxxxxx (povrchové) xxxx, xxx xxxx o xxxxxxxxxxxx následků těžby, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx Mostu (xxxxxx jako xx xxxxxxxxxx) xxxxx víno, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx protkané xxxxxxxxx vodních xxxxxx.

Xxx, xxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx i struktura x především xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majitele x xxxxxxxxx. S xxxxxxxx sítí provozoven xxxxxxxxxx xxxxxxx vzrostla x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx motorem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx města, xxxx. xxxx komerčních xxxxx.

1.1.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx měst x xxxx XX, xxxx x Xxxxx x 1.1.2017 xxxxxxxxx xxxxxx 67 002 stálých xxxxxxxx.

Xxxxxxx plocha xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mapy, xxxx 8 694 xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx výška xxxxx xxxxx činí 230 x n. x.

Xxxxxxxx hustota xxxxxxxx xx 771 xxxx/xx2.

Xxxxxxx xxxxxxx města schválené Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapka:

Struktura xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mapce x x xxxxxxxxxxx tabulce, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Most:

Poř. xxx.

Xxxxx x. ú.

Název x. x.

Xxxxxx x. x. x xx

1

61959

Xxxxxxxx

309

2

63309

Xxxxxx x Xxxxxxx

606

3

66888

Xxxxxxxx

569

4

64501

Xxxxxx

640

5

66889

Xxxxxxxx x Xxxxx

446

6

66932

Xxxxxxxx

148

7

66933

Xxxxxxx

204

8

69935

Xxxx X

916

9

69959

Xxxx II

1 560

10

66934

Xxxxxxx

239

11

69969

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

219

12

74920

Xxxxxxx

320

13

61655

Xxxxxxxxx u Xxxxx

273

14

90333

Xxxx

663

15

69974

Xxxxxxxx

398

16

77054

Xxxxxxxxx

506

17

74921

Xxxxxxxxxx

213

18

78750

Xxxxxx

465

Xxxxxx

8 694

1.1.4 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx statutárního města Xxxxx firmou X Xxxxxxx, urbanistický ateliér, x Xxxx xxx Xxxxx. Zodpovědným projektantem xxxxxxxx plánu (xxxx XX) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ing. Xxxxxxx Xxxxxx.

XX statutárního xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tj. 2. xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx XX x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2002 x xxxxxxxxx xxxxxxx ÚP došlo xx xxxxxx xxxx 2002. Xx 1.12.2002 xx xxxxx do xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx města Mostu:

- xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxx stavební xxxx,

x xxxx:

- odbor xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx 2003 xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx x doplňků xxxxxxxx plánu xxxxx Xxxxx. Xxxx změny xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx z xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx funkčního xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změna 1. - 9.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx XX xx xxxx 9. změny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 16.5.2013.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx území. X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx leží v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx města, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytěžených xxxxxxx, xxxxx xxxx být, xxxxx zalesněny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobě. Xx xxxxxx plochách xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X nich xxxxx, xxx. Xxxxxx Xxxx, x orientační xxxxxx 332,5 ha, xx xxx plně naplněno xxxxx.

Xxxxxx xxxx předpokládá xxxxx dalších xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx vytěžených xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxx XXX“ (1500 xx), a „Xxxxxx Xxxxxx“ (390 ha). Xxx xxxx x xxxxxxxxxx katastrech xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx plánované xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx Vršany xx xxxxxxxxx xx xx xxxx 2051, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx stále xx ještě rozšiřující xxxxxxxxx xxxxx hnědého xxxx.

X xxxxx současného Xxxxxx Most xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rekreačně xxxxxxxxx xxxxxx. X současnosti xx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxxx xxxx xxx některé vytěžené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx výsypkách xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx oplocený xxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx x sousedním xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx rekreační xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ (xx místě xxxxxxxxxx stejnojmenného xxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xx sídliště „Xxxxx xxxx“ xxxx rovněž x dříve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zóna xxxxxx xxx výstavbu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx 6. xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx časti pro xxxxxxxx výrobu a xxxxxx. V xxxx xxxxxx již soukromí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstavbu, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx „X Sadech“, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx poblíž Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx řada xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Baumax, Xxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxxx x podobně. Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx tomto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je stále xxxxx xx xxxxxxx xxx možné stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxx situována xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx areály, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx přechodu Xxxxxxx x Xxxxxxx u Xxxxx nebo Mostu X x Kopist.

Nejrozsáhlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průmyslová xxxx „Xxxxxx“ (190 xx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxx 8 km xxxxx xx hranic xxxxx x rovinatém xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx místě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenové xxxx. Xxxxx rozvojová xxxx x xxxxxxx xxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxx východním xxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XX, x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchvatu xxxxx. Xxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxxxx xxxx cenovou xxxxx oceněny.

Rozvoj xxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xx xxxx řadě xxxxxxx lokalit, xxxxxxxxxx xx okraji, xxx x x centru xxxxx Mostu. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Benedikt (Xxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx probíhá intenzivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx plán xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx územní xxxx x roku 2002. Xxxxxx pořizování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup x probíhá x xxxxxxx xx zákonem č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx územích xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků, tak xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxx zpracovaného území

V xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu xxx, xxx xx xxxxxxxx v použitých xxxxxxxx podkladech.

V tabulce xx rovněž xxxxxx xxxxx kupních xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedené xxxx registrovány x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx kraj xx sídlem x Xxxx xxx Labem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxxxx xx 16.4.2015 xx 3.7.2017 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a zpracovány xxxx xxxxxxx pro 8. cenovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxx. xxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v XX

2015

2016

2017

XXXXXX

1

Xxxxxxxx

1 247

13

28

16

57

2

Xxxxxx u Xxxxxxx

103

0

0

0

0

3

Xxxxxxxx

296

1

0

0

1

4

Xxxxxx

319

2

3

1

6

5

Xxxxxxxx x Xxxxx

1 126

4

3

0

7

6

Xxxxxxxx

118

2

1

0

3

7

Xxxxxxx

294

2

2

1

5

8

Xxxx X

881

1

1

2

4

9

Xxxx XX

14 982

152

278

111

541

10

Xxxxxxx

78

0

1

0

1

11

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

717

6

5

1

12

12

Xxxxxxx

257

0

0

2

2

13

Xxxxxxxxx x Xxxxx

132

1

1

1

3

14

Xxxx

470

0

1

1

2

15

Xxxxxxxx

144

0

0

0

0

16

Xxxxxxxxx

529

2

2

0

4

17

Xxxxxxxxxx

436

3

6

3

12

18

Xxxxxx

1 635

18

27

19

64

Celkem

23 764

207

359

158

724

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx územní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu, xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, byly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxxxx xxxxx Dřínov x Xxxxxxx, kde xxxxxx x podkladů, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jak xx vymezuje xxxxx x xxxxxxxxx majetku. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu xxxx zpracována xxxxx §33, xxxxxxxx 2 xxxxxx 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o oceňování majetku), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxxxx §2 vyhlášky x. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací vyhláška), ve xxxxx xxxxxxxx č. 199/2014 Xx., xxxxxxxx č. 345/2015 Sb., xxxxxxxx x. 53/2016 Xx., x xxxxxxxx x. 443/2016 Xx., a 457/2017 Sb., v xxxxxxxx až xxxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15.3.2018.

X cenové xxxx xxxx vypuštěna xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx, trvalý xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxx se xxxx pozemků evidovaných xxxx les, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ostatní xxxxxx - zeleň, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx funkční xxxxx xx stavbou x stavebním xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. této textové xxxxx (tj. xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx X. xx XXX. xxxxx, ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plochy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxx sakrálních xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx mapou xxxxxxxxx a xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu.

(*) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx někdejších dobývacích xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx časem xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx území xxxxxx x současnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx, leží xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx cenové xxxx) xxxx cenovou mapou xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stav podle xxxxxxxx nemovitostí xx xx xxxxxxx rozporu xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx cenové mapy xxxxxxxxxx pozemků byly xxxxxxxx xxxxxxx dostupné x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxxxx xx období xx 16.4.2015 xx 3.7.2017 x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x archivovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx 724 xxxxxxx smluv (xxx xxxxxxxxxx 7. xxxxxx xxxx 477).

Xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx

xxxxx pozemky

342

pozemky a xxxxxx

382

Xxxxxx

724

X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ceny 1324 pozemků katastru xxxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxxxx mapě 828 xxxxxxx). X xxxx 543 xxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x minulé xxxxxx xxxx to xxxx 345 xxxxxxx). Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jednotlivých katastrů xxxxxxxx následující tabulka:

Katastrální xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

146

62

2

Xxxxxx x Xxxxxxx

0

0

0

Xxxxxxxx

2

2

0

Xxxxxx

11

3

0

Xxxxxxxx u Xxxxx

14

6

0

Xxxxxxxx

12

8

0

Xxxxxxx

45

37

0

Xxxx X

4

4

0

Xxxx XX

874

335

35

Xxxxxxx

2

1

0

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

18

14

0

Xxxxxxx

7

4

0

Xxxxxxxxx u Xxxxx

9

0

0

Xxxx

8

1

0

Xxxxxxxx

0

0

0

Xxxxxxxxx

5

5

0

Xxxxxxxxxx

43

13

0

Xxxxxx

124

48

1

XXXXXX

1324

543

38

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Důvodem byl xxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx číslo x xxxxxxxx nemovitostí již (xxxx xxxxx) neexistuje xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odlišné xx xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx cenové xxxx x xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sloužících xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Českého xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx) x xxxxxxx 1 : 5000. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x graficky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx mapy, x xxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimek, xxxxx xxxx xxxxxxx x kapitole 1. Xxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx, opírající xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu x x reálné xxxxxxx. X některých xxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxx, xx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (vedených, xxxxxx po hranicích xxxxxx katastru xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx terénním xxxxxxxxx.

Xxx porovnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků (xxx §10, odst. 3 xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o oceňování majetku), ve znění xxxxxxxxxx předpisů).

2.3 Rozbor xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 10 Kč/m2 xx 3.000 Xx/x2.

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zjištěné x xxxxxxxx xx sledovaném xxxxxx (16.4.2015 až 3.7.2017) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx x Xx/x2

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

10

2.170

Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx

200

200

Xxxxxx

150

240

Xxxxxxxx u Xxxxx

110

460

Xxxxxxxx

70

240

Xxxxxxx

30

270

Xxxx X

300

600

Xxxx XX

20

3.000

Xxxxxxx

240

240

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

110

550

Xxxxxxx

70

310

Xxxxxxxxx x Xxxxx

250

280

Xxxx

130

310

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

130

220

Xxxxxxxxxx

10

500

Xxxxxx

30

1.710

Xxxxxx

109

634

Xxxx.: Přitom xxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxxx xxxxx 50 Xx/x2 xx netýkaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tržní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x dalšího zpracování xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx týkaly, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sjednaných xxx xxxxxxx x Xx/x2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx mapě, následující:

Cenové xxxxxxx x Kč/m2

Četnost xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2015

2016

2017

Xxxxxx

99

xx

200

61

91

28

180

15,72%

201

xx

300

48

165

28

241

21,05%

301

xx

400

35

51

22

108

9,43%

401

xx

500

29

43

31

103

9,00%

501

xx

600

18

34

17

69

6,03%

601

xx

800

33

50

28

111

9,69%

801

xx

1.000

22

35

22

79

6,90%

1.001

xx

1.200

31

41

13

85

7,42%

1.201

xx

1.500

22

40

26

88

7,69%

1.501

xx

1.700

20

5

3

28

2,45%

1.701

xx

2.000

5

8

10

23

2,01%

2.001

xx

2.300

8

11

3

22

1,92%

2.301

xx

2.600

7

0

0

7

0,61%

2.601

xx

999.999

0

1

0

1

0,09%

XXXXXX

339

575

231

1 145

100,00%

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěná xxxx pozemků xx xxxxxxxxxx x rozmezí 100 Xx/x2 x 2.500 Xx/x2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxx cenových xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx v Xx/x2

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

99

xx

200

828

5,04 %

201

300

1 920

11,69 %

301

xx

400

1 558

9,49 %

401

500

3 268

19,90 %

501

xx

600

2 166

13,19 %

601

xx

800

991

6,04 %

801

1.000

1 008

6,14 %

1.001

xx

1.200

1 313

8,00 %

1.201

1.500

1 670

10,17 %

1.501

xx

1.700

722

4,40 %

1.701

xx

2.000

816

4,97 %

2.001

xx

2.300

0

0,00 %

2.301

xx

2.600

160

0,97 %

2.601

999.999

0

0,00%

CELKEM

16 420

100,00%

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místním xxxxxxxxx xxxx:

x) Základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx použitých xxxxxxxx xxxxxx (odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx) xxx xxxxxx x 24 xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx mapě xx xxxxxxxxxx 25. Xxxxxx xxxxxx použité xxxxxx xxxxxxx 100 Xx/x2 xx 2.600 Kč/m2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozpětí xx 100 Xx/x2 xx 2.500 Kč/m2. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroveň 225 x 2.600 Kč/m2 x xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx cenové xxxxxxx x xxxxxxx 650, 1.400 a 1.900 Xx/x2 stavebního xxxxxxx.

x) X xxxxxx mapy xxxx vyloučeny všechny xxxxxxx, které nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx stavební. Xxxxxx xxxxxxx cenová xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx k jejich xxxxxxx použít postup xxxxx aktuálního cenového xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx na území Xxxxx xx samo xxxxxxxxxx město. Město x xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xx úrovni nižší. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx transakcích xxxxx, xxxxx zpracovatelé cenové xxxx xxxxxxxx xxxxx x kupních (xxxxxxxxxx) xxxxx uložených ve xxxxxx xxxxxx Katastrálního xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, Katastrálního xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxx soustředila xx prodej xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x minulém xxxxxx (mimo xxxxxxx xxx garážemi) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx možno x podkladech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxx prodejů, xxxxx xx výsledném xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenovou xxxxxxxx zaznamenanou x xxxxxxx městských xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx zpracování cenové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx uplynuly xxxx xxx 2 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mezi 7. x 8. cenovou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx segmenty xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx sumarizovány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poloh

2015

(Kč/m2)

2017

(Kč/m2)

Změna +/-

x. x.: Xxxxxxxx, Komořany, Xxxxxxxxx, Xxxx

100 xx 250

100 xx 250

0 % xx 11 % (*)

x. ú.: Xxxxxxxx u Mostu, Xxxxxxx

200

200, 250

0 % xx 25 %

k. x.: Xxxxxxxx - xxxxxxxxx

225

250

11 %

x. x.: Xxxxxxxx - jihovýchod

300, 350

300, 350

0 %

Rozvojová xxxx Xxx Xxxxxxxxx (x. ú. Most XX)

550

550

0 %

Odkaliště Xxxxxx (x. x. Xxxxxxx)

100

100

0 %

(*) - xxxxx x % xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zónách x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (XX)

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1.300

1.500

15 %

Xxxxxxxx Xx Xxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx úbočí xxxxx Xxxxx )

1.500

1.500, 1.600

0 % xx 7 %

Xxxxxxxx Zahražany (xxxxx až xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx)

1.200,1.500

1.300, 1.600

7 % xx 8 %

Zóna xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xx. Xxxx Xxxxx, X xxxxx Xxxxxxxx)

2.600

2.500

-4 %

Xxxxxx XX x Xxxxxxxxxxx ulici

1.800

1.800

0 %

Xxxx výstavba XX xxxxxxxx od parku Xxxxxxxx x kolem xx. X Xxxxxx

1.200

1.200

0 %

Xxxxxx XX kolem Xxxxxxxxx ulice

1.500

1.800

20 %

k. x. Xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx XX

900

1.200

33 %

x. ú. Xxxxxxxx x Xxxxx - xxxxxx XX

300 xx 500

300 xx 550

0 % xx 10 %

x. ú. Vtelno - xxxxxx XX

700, 900

800, 1.200

14 % xx 33%

k. ú. Xxxxxx - xxxx XX

1.000

1.100

10 %

Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (XX)

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

XX x ulici Pod Xxxxxxx x xxxxx

900

1.100

22 %

XX x xxxxxxx (xx. XXX x xxxxxxx xxxxx Tř. Xxxxxxxxxx)

800,900

800, 900

0 %

Starší xxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x „Xxx Xxxxxxxxx“

500, 550

600, 650

20 %

Panelové XX - od xxxxxx x xxxxxx xxxxx

400 xx 550

500 xx 700

25 % až 27%

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

Xxxxxxxx centrum - Xxxxxxx Most

2.500

2.500

0 %

Xxxxxxxxx xxxx - xxxxx Xxxxxxxxxx městaMostu

1.200,1.500, 1.800

1.200,1.500, 1.800

0 %

Xxxxxxxx xxxx (Xxxxx, XXX, Xxxxxx, Lidl, Xxxxxx)

1.200

1.400

17 %

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)

500, 700

500, 700

0 %

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx občanské xxxxxxxxxxx)

550

650

18 %

Xxxxxxx xxxx ulice Xxx. armády

1.000

1.100

10%

Komerční polohy xxxxx Xxxxxxx ulice (xxxxx) a x Xxxxxxxxxx

600, 900

600,650,1.000

0 % xx 11 %

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

x. x. Xxxx XX - xxx Xxxxxxx ulici

550

550

0 %

x. x. Xxxx II - v lokalitě „Xxxxxxx Xxxx“ (Xxxxxxxx Xxxxxx)

500

500

0 %

x. x. Xxxx XX - xxxxx xxxx Xxx xxxxxxx vrchem xx Xxxxxxxx

400

500

25 %

x. x. Xxxxxxxx

400

350

-12 %

x. x. Xxxxxx

350

400

14 %

Pozemky pod xxxxxxxx xxxxxxxx

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (x x. x. Xxxxxxxx x Xxxxx x Xxxx X)

100

100

0 %

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. Xxxx XX

400, 300, 250

450, 350, 300

13 % xx 20%

x. x. Xxxxxxxx

300

300

0 %

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejného xxxxx

2015

(Xx/x2)

2017

(Xx/x2)

Xxxxx +/-

Xxxxxxxxx

450

550

22 %

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

400 xx 550

500 xx 650

18 % xx 25%

Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

400

400

0 %

Xxxxxx xxxxxxx

350 xx 600

400 xx 700

14 % xx 17%

Xxxxxxx sportovišť

2015

(Kč/m2)

2017

(Kč/m2)

Změna +/-

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. x. Xxxxxxxx)

100, 200

100, 250

0 % xx 25%

Xxxxxxxx xxxx - xxxxx Sportovní

500

550

10 %

Xxxxxxxxx stadion

500

550

10 %

Xxxxx xxxxxxx

700

800

14 %

Xxxxxxxxx hala

800

900

13 %

Xxxxxxxx

500

500

0 %

Xxxxxxxx

100 xx 200

100 xx 200

0 %

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

250

300

20 %

Xxxxxxxx: Veškeré xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx cenami xxxxxxx x Xx za 1 x2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zón, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tendence změn (xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx).

2.4 Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx cenové mapy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x měřítku 1 : 5000 x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxx jednotlivých xxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálního, xxxx xxxxxx kvalitu x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx katastrální xxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx zpravidla o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizovat xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx pozemků vůbec xxxxxxx. Xxxxx takových xxxxxxx je poměrně xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx uvědomit, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx i tvaru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx 7500 xxxx xxxxxx xxxx 2015). Tyto změny xxxx xxxx souvisí x xxxxx činností, xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a na xx navazujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx velmi xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxx kladu xxxxxxxx listů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mapy, xxxx ponecháno xxxxxxxx xxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 1:5000 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxx mapě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx jejich xxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx 1 m2 x Xx) xxxx xx xxxxxxx graficky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezeného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx neoceňuje a xxxx cena se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 441/2013 Sb., x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 199/2014 Xx., vyhlášky x. 345/2015 Xx., xxxxxxxx x. 53/2016 Xx., xxxxxxxx x. 443/2016 Xx., x xxxxxxxx č. 457/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxx obsahuje 19 mapových listů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Celkem tedy 20 xxxxxxxx listů. Xxxxx mapový xxxx xx označen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kladu xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx XX č. 441/2013 Sb., x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 199/2014 Xx., xxxxxxxx x. 345/2015 Xx., xxxxxxxx x. 53/2016 Xx., x xxxxxxxx x. 443/2016 Xx., x vyhlášky č. 457/2017 Xx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx statutárního xxxxx Mostu, xxxxxx xxxxxxxxxxx změn x. 1. až 9.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Mapové xxxxxxxx: Xxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Výsledky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx kraj xx xxxxxx v Ústí xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

X Xxxxx 14. xxxxxxxx 2017

1) tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hodinách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Radniční 1/2, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx statutárního města Xxxx.