Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 11. února 2022

Č. j.: MZDR 37994/2021-8/OVZ

*MZDRX01JBD0O*

MZDRX01JBD0O

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19

Základní vymezení pojmů

Potvrzený případ onemocnění covid-19

Pro potřeby nařízení izolace je za potvrzený případ onemocnění covid-19 považována:

- osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem;

- osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb.

Definice případu onemocnění covid-19 dle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „ECDC“) ze dne 3. prosince 2020 je dostupná na https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition

Článek I

Nařízení izolace

V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy rozhodne o opatřeních k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu §2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídí izolaci v minimální délce trvání 7 dnů („den nula“ plus následujících 7 kalendářních dnů):

a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s tím, že za „den nula“ se považuje den odběru diagnostického vzorku;

b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den provedení RAT testu.

Článek II

Výjimka z izolace

Izolace dle článku I se nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.

Článek III

Ukončení izolace

V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nařídila izolaci k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu §2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., předmětnou izolaci ukončí:

a) osobě, u které se po dobu trvání izolace neprojevily klinické příznaky onemocnění covid-19, po uplynutí minimálně 7 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu

b) osobě, které byla nařízena izolace dle čl. I písm. b) a která podstoupila na základě pozitivního výsledku RAT testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a to ke dni obdržení negativního výsledku RT-PCR;

c) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, v průběhu, kterých daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje. Izolace trvá po celou dobu projevu klinických příznaků, pokud jejich přetrvávání nelze vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dnů ode dne jejího zahájení dle čl. I;

Článek IV

Opatření v ohnisku nákazy

Při zjištěném výskytu nákazy v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních a v dalších zařízeních, kde lze očekávat přítomnost vulnerabilních skupin obyvatel rozhodne krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy na základě provedeného epidemiologického šetření v ohnisku nákazy a individuálního vyhodnocení míry rizika v případech, kdy riziko ohrožení zdraví jedinců je významné a může tak představovat i významný dopad na veřejné zdraví o nastavení adekvátních protiepidemických opatřeních v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy může v těchto individuálních a odůvodněných případech k minimalizaci rizika ohrožení zdraví jednotlivců, dalších osob a ochrany veřejného zdraví:

1. nařídit protiepidemická opatření dle §2 odstavce 7 zákona č. 258/2000 Sb., a to s ohledem na míru rizika a vyhodnocení dopadů na dobu maximálně 14dnů zejména, pokud se jedná:

a) sledování svého zdravotního stavu a v případě výskytu příznaků kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb, který stanový další postup.

b) používání adekvátní ochrany dýchacích cest* (respirátor třídy alespoň FFP2 bez výdechového ventilu*) v prostředí dalších osob

c) omezení kontaktů s dalšími osobami na míru nezbytně nutnou, udržování odstupu alespoň 2 metry od ostatních osob.

2. na základě provedeného epidemiologického šetření vystavit žádanku s epidemiologickou indikací k vyšetření metodou RT-PCR.

* U dětí do 15 let se za adekvátní ochranný prostředek dýchacích považuje i zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC 

Ostatní:

Vydání evropského certifikátu

Osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu není vydán digitální certifikát EU COVID dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 (tento certifikát je vystaven pouze na základě RT-PCR vyšetření)

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

Rozdělovník

- Všem krajským hygienickým stanicím (včetně HS HMP)

- Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

- Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR

- Sdružení praktických lékařů České republiky