Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. června 2021

Č. j.: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ,,zákon č. 94/2021 Sb."), postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) ve spojení s §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a.         5. března 2021           č.j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN

b.         6. dubna 2021            č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN

c.         6. dubna 2021             č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

d.         12. dubna 2021          č.j. : MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN

e.         19. dubna 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN

f.          22. dubna 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN

g.         27. dubna 2021          č.j. : MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN

h.         30. dubna 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN

i.          30. dubna 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN

j.          7. května 2021            č.j. : MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN

k.         11. května 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN

I.          19. května 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN

m.        27. května 2021          č.j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN

n.         19. dubna 2021          č.j. : MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

o.         3. května 2021            č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN

p.         17. května 2021          č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN

q.         14. června 2021          č.j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN

r.          1. března 2021           č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

s.         5. března 2021           č.j. : MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN

t.          5. března 2021           č.j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN

u.         5. března 2021           č.j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN

v.         5. března 2021           č.j. : MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN

w.        15. března 2021         č.j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN

x.         19. března 2021         č.j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN

y.         22. března 2021         č.j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN

z.         22. března 2021         č.j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN a

aa.       14. května 2021          č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN

II.

Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak těch preventivních a plošných, je možné přistoupit k ukončení povinného plošného/screeningového testování obyvatel ČR tak, jak je v současné době nastaveno a přejít na cílené preventivní testování ve vybraných situacích, zejména v případech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob v jeden čas na jednom místě (hromadné akce, letní dětské tábory apod.) nebo je zvýšené riziko přenosu onemocnění z důvodu např. nemožnosti použití ochrany dýchacích cest (provozovny stravovacích služeb, sportovní činnost, poskytování služeb péče o tělo apod.) a dále tam, kde hrozí riziko případného zavlečení nebezpečné mutace na území ČR (návrat ze zahraničí). Cílem tohoto testování je především snaha minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 při činnostech či v situacích, kde lze z podstaty jejich charakteru předpokládat zvýšené riziko nákazy. Plošné testování bude nahrazeno testováním nutným při účasti na akci/činnosti, kde je účast osoby podmíněna prokázáním „bezinfekčnosti". Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu. Na rozhodnutí konkrétní osoby pak bude, zda tento preventivní test využije např. k návštěvě kina, bazénu, či při svém návratu do ČR z dovolené v zahraničí.

Ukončení povinného testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak jako studentů a akademických pracovníků vysokých škol, je logickým krokem v souvislosti s ukončením školního roku. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemie onemocnění covid-19 ve spojením se stále se snižujícím procentem pozitivních záchytů v rámci týdenního povinného testován í zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, lze i toto plošné testování k datu 1. července 2021 ukončit. V současné době průměrná pozitivita testů v rámci plošného testován í ve školách, školských zařízeních, soukromých firmách, státních podnicích, na úřadech a v jiných státních institucích, klesla pod 0,1 %, a tak pokračování v současném celorepublikovém modelu plošného testován í, vzhledem ke zmiňovanému velmi nízkému záchytu pozitivních osob, přestává být, při porovnání se svými významnými protiepidemickými přínosy na jedné straně a nemalými ekonomickými náklady a složitým organizačním zajištěním na straně druhé, efektivní. Podíl pozitivních testů mezi provedenými se obecně označuje za jeden z nejdůležitějších údajů o tom, jak moc je daná země úspěšná ve sledování šíření viru SARS-CoV-2 v populaci. Z tohoto hlediska má největší význam relativní pozitivita testů z klinických, diagnostických a epidemiologických indikací, která je v korelační souvislosti s virovou náloží v populaci a s rychlostí šíření nákazy.

Dalším důkazem stabilizace epidemiologické situace je již zmiňovaný podíl záchytu pozitivních výsledků vyšetření na onemocnění covid-19 pomocí RT-PCR testování z diagnostických důvodu u osob s klinickými příznaky, který se již několik týdnů pohybuje pod hranicí 3 %, a dále testování z epidemiologické indikace u osob v rizikovém kontaktu s onemocněním covid-19, kde se pozitivita provedených testů dlouhodobě drží pod 1 % z celkového počtu provedených vyšetření z této indikace. Z výše uvedeného je zřejmé, že množství viru SARS-CoV-2 přítomné v populaci/virová nálož se trvale snižuje, což má za následek i postupný ústup epidemie onemocnění v ČR.

Je nepopiratelným faktem, že dostatečné a včasné testování je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti šíření onemocnění covid-19. Podíl pozitivních testů v podstatě ukazuje, zda se testuje dostatečně, nebo je potřeba testovat více.

Světová zdravotnická organizace uvádí hranici 5 % podílu pozitivních testů jako kritérium, že je šíření nákazy „pod kontrolou". Čím vyšší podíl pozitivně diagnostikovaných osob, tím větší lze předpokládat počet nezachycených asymptomatických infekčních osob v populaci.

Z aktuálních dat vyplývá, že v době vrcholící 3. vlny epidemie onemocnění covid-19 v ČR v březnu letošního roku zavedený systém masivního testování populace splnil svůj účel a došlo k postupné stabilizaci epidemiologické situace s následným výrazným zlepšováním, které stále pokračuje. Při současných denních počtech nově diagnostikovaných případů onemocnění v řádu nízkých stovek je možné nástroj plošného testování nahradit systémem včasného a důsledného trasování spojeného s cíleným testováním. Navíc je od 4. června 2021 umožněna registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let, a tedy možnost se nechat se naočkovat pro každého, kdo má o tuto nejúčinnější prevenci před nákazou covid-19 zájem. S tím pak dále souvisí fakt, že v okamžiku, kdy z velké části bude populace proočkována, již systém plošného testování ztrácí svůj význam a opodstatnění.

Nicméně v případě zhoršení celkové epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním covid-19 může být k tomuto účinnému mechanismu kontroly šíření nákazy covid-19 na území ČR opětovně přistoupeno.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví