Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 28. května 2021

Č. j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/ KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněn í COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen „antigenní odběrové centrum") se s účinností ode dne 1. června 2021 od 00:00 hod. nařizuje:

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen ,,testovaná osoba"), pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;

b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ; zároveň se této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím vyšetření na stanoven í přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu se s účinností ode dne 1. června 2021 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v české republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.

II.

Všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 1. června 2021 od 00:00 hod. nařizuje prostřednictvím zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb:

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v české republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba"), jde-li o zaměstnance těchto poskytovatelů nebo jejich uživatele sociálních služeb, a dále, jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy jejich uživatelů sociálních služeb a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, pokud o provedení antigenního testu uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;

b) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 testované osoby registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice") podle místní příslušnosti u osob, které nemají registrujícího lékaře; tento poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, testovanou osobu informuje o nařízení konfirmačního testu a zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení.

III.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. II písm. b) dozví, že testovaná osoba byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí následně proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I bodu 1 písm. b) s pozitivním výsledkem nebo byla pozitivně testována RT-PCR testem podle čl. I bodu 2, se nařizuje s účinností ode dne 1. června 2021 neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

IV.

Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje s účinností ode dne 1. června 202 1 od 00:00 hod. bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit žádnému z poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici.

V.

Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů nebo na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR podle čl. I nebo čl. lI, se nařizuje s účinností ode dne 1. června 2021 od 00:00 hod. bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I bodu 2 písm. b), a RT-PCR testu podle čl. I bodu 2 u testované osoby podle čl. I do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

VI.

Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplněn í některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje za opatření proti infekčním onemocněním podle §30 odst. 1 tohoto zákona.

VIII.

Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 1. června 2021 od 00:00 hod. zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 č. j. MZDR 47828/2020- 18/ MIN/KAN.

IX.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňujících princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19.

Hlavním cílem mimořádného opatření je zajištění podmínek pro přerušení plošného komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 v české republice a umožnit tak postupné znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným řízením karanténních opatření, snížení pohybu a shromažďování osob, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených podmínek pro preventivní testování, používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry.

Při komunitním šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření k zabránění šíření infekce bude pokračovat nekontrolovatelné šíření nákazy v populaci s potenciálem rychlého vyčerpání kapacit zdravotnického systému. Dlouhodobé omezení plánované zdravotní péče není udržitelné a přináší rizika v nedostatečné zdravotní péči v případě jiných onemocnění, například onkologických nebo kardiovaskulárních chorob, které patří mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatel v České republice. Klíčovými protiepidemickými opatřeními k zamezení dalšího šíření nákazy je důsledné dodržování karanténních opatření, testování, omezení shlukování osob a používání ochranných prostředků dýchacích cest a dezinfekčních prostředků.

Úpravami, které byly provedeny v tomto mimořádném opatření, jež vychází z mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN ze dne 5. března 2021, byly upraveny terminologické nepřesnosti, a to zejména v čl. 1 bodu 1.

V návaznosti na změnu testovacího přístupu byla do mimořádného opatření promítnuta možnost využívání RT-PCR testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, viz čl. I bod 2.

Testovaná osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění v jednom kalendářním měsíci využít vcelku, dle tohoto mimořádného opatření, až šest testů. Čtyřikrát v kalendářním měsíci může testovaná osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, a to však nejvýše jedenkrát za sedm dnů.

Dvakrát v kalendářním měsíci může testovaná osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu.

Mimořádné opatření dále odstranilo některé limitace možnosti využití testován í v případě indikace konfirmačního testu.

Zachování přístupu testování, vyjma specificky upravených postupů jinými mimořádnými opatřeními, a to zejména testování zaměstnanců, či testování ve školách, vychází z nezbytného respektu k onemocnění. Zlepšující se trend epidemiologické situace umožňuje zpřístupňování více provozoven a služeb, čímž mj. dochází ke zvýšené mobilitě osob. I přes tento pozitivní fakt je nezbytné stále aktivně vyhledávat v populaci osoby nemocné COVID-19. Obezřetnost při postupném uvolňování činností, zejména těch, u kterých je pravděpodobná vyšší míra rizika potenciálního přenosu (např. vnitřní prostory a činnosti, při kterých není možné z objektivních důvodů mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest) a s tím související nastavení adekvátních protiepidemických opatření, souvisí nejen s pokračujícím stále dominantním šířením nové mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta) v Evropě (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern ), u které je zhruba o 40 až 70 % vyšší transmisibilita, než u původní varianty, ale také v souvislosti s potvrzeným výskytem varianty B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) na území ČR, a to v několika krajích, jenž dle hodnocení vykazuje rovněž vyšší nakažlivost až o 50 % a zároveň je u ní předpokládaná také nižší citlivost na dosud dostupné očkovací látky, což může nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID- 19, a tím i ochranu proti tomuto onemocnění (https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemioloqical-update-on-covid-19--- 13- april-2021 ), a dále taktéž i v souvislosti s výskytem varianty B.1.617 (tzv. indická varianta ). Bližší informace k této variantě jsou uvedeny v reportu ECDC Risk assessment: SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout inthe EU/EEA, 14th update (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2021-049 Variable Dictionary and Disclaimer variant-data.pdf)

A rovnez i zde https://www.ecdc.europa.eu/en/ publications-data/threat-assessment­ emergence-sars-cov-2-b16 17-variants a zde https ://www.who.int/publications/m/item/weekly­ epidemiological-update-on-covid-19--11-may-2021.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,

v. r. ministr zdravotnictví