Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. května 2021

Č. j.: MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 18. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, a to tak, že

1. v čl. I bodu 3 písmeno w) zní:

„w) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,",

2. v čl. I bodu 3 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V návaznosti na pokles incidence onemocnění COVID-19 dochází k úpravě dalších protiepidemických opatření, čímž je zpřístupňováno vícero aktivit široké veřejnosti. I nadále je ale jako základní prvek protiepidemických opatření zachovávána ochrana dýchacích cest. Přes všechny důvody pro povinnost nosit v stanovených případech ochranný prostředek dýchacích cest, uvedené v mimořádném opatření ze dne 4. května 2021, MZDR 15757/2020- 50/MIN/KAN existuj í důvody zřetele hodné, pro které lze stanovit výjimku z daného pravidla.

Nově se stanovuje výjimka pro sportující nebo cvičící osoby, včetně trenér ů a rozhodčích při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, neboť se jedná o činnost, která je i na amatérské úrovni nošením ochrany dýchacích cest zásadně ovlivněna. Jiným mimořádným opatřením se rozšiřuje možnost využívat vnitřní sportoviště, avšak za současné podmínky negativního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (případně absolvování očkování proti onemocnění COVID- 19 nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19). Přestože předložení negativního výsledku testu neznamená absolutní vyloučení možnosti infekce, vzhledem k charakteru posuzované sportovní činnosti a hodnocení rizika bylo i s ohledem na zlepšujíc í se epidemiologickou situaci přistoupeno k umožnění sportování (a s tím spojené doprovodné činnosti rozhodčích a trenérů) bez ochrany dýchacích cest. Alternativou tohoto postupu by bylo sportovat s ochranou dýchacích cest, což se již v minulosti ukázalo jako v praxi obtížné, zejména s ohledem na udržení funkčního stavu ochrany dýchacích cest.

Dále se pak ve vztahu k poskytování služeb v oblasti hlavy a krku (např. kosmetické služby, masérské služby, holičství apod.) jeví nošení ochrany dýchacích cest jako problematické až nemožné. S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci se umožňuje tyto služby poskytovat i bez použití náležité ochrany dýchacích cest u zákazníka. Zde byla posuzována zejména nemožnost poskytnutí služby v dané anatomické oblasti, povinnost zákazníka se prokázat negativním výsledkem výše uvedeného testu či ukončeným očkováním, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění, a povinnost nošení ochrany dýchacích cest poskytovatelem těchto služeb. Alternativou navrženého postupu by bylo tyto služby neposkytovat do doby ukončení komunitního přenosu.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

ministr zdravotnictví