Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 8/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020

ze dne 27. listopadu 2020,

kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.

(1) Všeobecná ustanovení

(1.1.) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) jsou ceny pevné podle zákona o cenách1), neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů2) a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3).

(1.2.) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) platné pro zákazníky nebo výrobce elektřiny jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy uzavírá s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy dodavatel, který má se zákazníkem, nebo výrobcem elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena na hladině nízkého napětí (dále jen „NN“), uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(1.3.) Ceny za rezervovanou kapacitu a cena za použití sítí přenosové soustavy uvedené v bodě (2) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 4 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.4.) Cena za systémové služby uvedená v bodě (3) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.5.) Ceny za rezervovanou kapacitu a ceny za použití sítí distribuční soustavy uvedené v bodě (4) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 6 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.6.) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uvedená v bodě (5) je stanovena v souladu s přílohami č. 10 a 11 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.7.) Cena za činnosti operátora trhu uvedená v bodě (6) je stanovena v souladu s přílohami č. 8 a 9 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.8.) Cena za činnost organizace trhu a cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích uvedené v bodě (7) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 8, 9, 12 a 13 tohoto cenového rozhodnutí.

(2) Pro zajišťování přenosu elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(2.1.) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy:

Provozovatel regionální distribuční soustavy

Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy v Kč/měsíc

ČEZ Distribuce, a. s.

376 566 681

EG.D, a.s.4)

145 621 025

PREdistribuce, a.s.

41 405 474

UCED Chomutov s.r.o.

835 934

(2.2.) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy je

82 964 Kč/MW/měsíc,

tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“), jejichž zařízení jsou připojena přímo do přenosové soustavy, s výjimkou subjektů uvedených v bodě (2.1.).

(2.3.) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2.) se účtuje výrobci elektřiny první kategorie, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny, v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Rezervovaná kapacita se vyhodnocuje za kalendářní měsíc.

(2.4.) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2.) je účtována za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí účastník trhu s elektřinou odebrat v jednom odběrném nebo předávacím místě z přenosové soustavy v daném kalendářním měsíci. Pokud není rezervovaná kapacita sjednávána, účtuje se cena za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou.

(2.5.) Je-li umožněn přenos elektřiny do nového odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní, kdy je kapacita v daném měsíci sjednána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(2.6.) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 1,5 násobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. Toto ustanovení neplatí pro subjekty uvedené v bodě (2.1.).

(2.7.) V případě zajištění služby přenosové soustavy v režimu provozu pro ověření technologie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (2.6.) neúčtuje. Rozdíl mezi sjednanou rezervovanou kapacitou a maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou je zpoplatněn cenou za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2.).

(2.8.) Cena za překročení rezervovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen „vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“), pro místo připojení zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2.) přepočtené na kW. Toto ustanovení neplatí pro subjekty uvedené v bodě (2.1.).

(2.9.) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(2.10.) Cena za překročení rezervovaného výkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení výrobce elektřiny, sjednaného ve smlouvě o připojení, je rovna za každý kW překročení

356 Kč/kW/měsíc.

(2.11.) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem.

(2.12.) Cena za použití sítí přenosové soustavy účtovaná provozovatelem přenosové soustavy ke každé MWh odebrané ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem distribuční soustavy, zákazníkem a výrobcem elektřiny, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu výrobce elektřiny a odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, je

32,63 Kč/MWh.

Každou MWh odebranou ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem regionální distribuční soustavy se rozumí bilanční saldo na rozhraní mezi přenosovou soustavou a regionální distribuční soustavou.

(3) Pro zajišťování systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(3.1.) Cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou, jejichž zařízení je připojeno k elektrizační soustavě České republiky, je:

a)

93,30 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje:

1. provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k distribuční soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

2. provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy provozovateli připojené (vnořené) lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z připojené lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

3. provozovatel přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k přenosové soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě,

4. provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z regionální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

5. provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

6. provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy s připojenou (vnořenou) lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do vnořené lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.) písm. a) odstavce 2 tohoto cenového rozhodnutí, v této připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

7. provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy s připojenou lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.) písm. a) odstavce 5. tohoto cenového rozhodnutí, v této lokální distribuční soustavě, a zároveň podle bodu (3.1.) písm. a) odstavce 6. tohoto cenového rozhodnutí, v připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

b)

466,50 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje:

1. provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, po dobu připojení lokální distribuční soustavy k elektrizační soustavě České republiky, nejvýše však po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky, a to za množství elektřiny odebrané nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu z lokální distribuční soustavy, které se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou; po uplynutí této doby účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, cenu podle bodu (3.1.) písm. a). Provozovatel lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, účtuje i po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky účastníkům trhu s elektřinou cenu podle bodu (3.1.) písm. a),

2. provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané podle bodu (3.1.) písm. b) odstavce 1 z lokální distribuční soustavy, která je připojená k této regionální distribuční soustavě, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

(3.2.) Cena za systémové služby podle bodu (3.1.) se neúčtuje za odběr elektřiny pro krytí technologické vlastní spotřeby elektřiny5), elektřinu odebranou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, elektřinu spotřebovanou na ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě a za elektřinu dodávanou do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu České republiky.

(3.3.) Je-li ostrovní provoz napájený ze zahraničí, neúčtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1.) za množství elektřiny odebrané účastníky trhu s elektřinou z tohoto ostrovního provozu.

(3.4.) Je-li ostrovní provoz v zahraničí připojen k distribuční soustavě, účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1.) za množství elektřiny naměřené na předávacím místě mezi distribuční soustavou a ostrovním provozem v zahraničí.

(4) Pro zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy provozovatelem distribuční soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(4.1.) Ceny za rezervovanou kapacitu uvedené v bodě (4.17.) jsou cenami za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy, výrobce elektřiny nebo provozovatel ostrovního provozu v zahraničí odebrat v jednom odběrném nebo předávacím místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu se v případě ostrovního provozu v zahraničí účtuje v poměru počtu dní, kdy byla v daném měsíci dodávka realizována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.2.) Základním zapojením pro stanovení cen uvedených v bodě (4) se rozumí:

a) připojení odběrného nebo předávacího místa jedním místem připojení, nebo

b) připojení odběrného nebo předávacího místa více místy připojení, která lze využívat soudobě; v tom případě se sjednává a vyhodnocuje rezervovaná kapacita za souhrn těchto míst zvlášť pro hladinu velmi vysokého napětí (dále jen „VVN“) a hladinu vysokého napětí (dále jen „VN“).

Záložní vedení není součástí základního zapojení a uplatnění ceny za rezervovanou kapacitu pro záložní vedení probíhá zvlášť podle bodů (4.15.) a (4.16.). Pokud je odběrné nebo předávací místo připojeno více záložními vedeními, uplatňuje se cena za rezervovanou kapacitu za souhrn záložních vedení zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

V případě odběrných míst sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování cen za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn hlavních a za souhrn záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.3.) Záložní vedení je takové vedení, které je jako záložní označeno ve smlouvě o připojení, když zároveň platí, že nelze záložní vedení využívat soudobě s hlavním vedením.

(4.4.) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu6), používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu6), ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(4.5.) Pokud je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu6), připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy na hladině VN a zajišťuje distribuci elektřiny zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy množství dodané elektřiny navýšené o 2 %. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.6.) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu6), distribuuje elektřinu zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny na stejné napěťové hladině, na jaké je jeho zařízení připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy, účtuje zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny k odebranému množství elektřiny technické ztráty své lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno odběrné nebo předávací místo je dáno podílem odebraného množství elektřiny tohoto odběrného nebo předávacího místa na celkovém odběru elektřiny z lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.7.) Postupy podle bodu (4.5.) a (4.6.) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně.

(4.8.) Je-li distribuce elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru a místo připojení zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny je na primární straně transformátoru, připočítávají se k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

a) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud odběratel požádá provozovatele distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo

b) maximálně 2 % u odběru ze sítí VVN a maximálně 4 % u odběru ze sítí VN.

Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí distribuční soustavy a za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Dále slouží pro vyhodnocení dodržení smluvní hodnoty účiníku a rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy.

(4.9.) Je-li dodávka elektřiny do distribuční soustavy měřena na transformátoru na straně výroby elektřiny a místo připojení zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny je na opačné straně transformátoru, snižují se celkové naměřené hodnoty elektřiny o transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

a) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud výrobce elektřiny požádá provozovatele distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo

b) maximálně 2 % u dodávky do sítí VVN a maximálně 4 % u dodávky do sítí VN.

(4.10.) Pokud chce zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny postupovat podle bodu (4.8.) písm. a) nebo (4.9.) písm. a), stanoví provozovatel distribuční soustavy časovou periodu pro stanovení transformačních ztrát, která může být:

a) každá čtvrthodina, nebo

b) 12 měsíců.

Podle bodu (4.8.) písm. a) nebo (4.9.) písm. a) se postupuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí, pokud tak učiní do patnáctého dne tohoto měsíce. U nových odběrných nebo předávacích míst lze podle písm. a) tohoto bodu postupovat, pokud zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 alespoň za dobu jednoho kalendářního měsíce. V případě změny parametrů transformátoru nebo výměny transformátoru doloží zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny nové parametry transformátoru provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy.

(4.11.) Pokud rozhodne provozovatel distribuční soustavy o stanovení časové periody pro stanovení transformačních ztrát podle bodu (4.10.) písm. b), má provozovatel distribuční soustavy zajišťující v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy právo po 12 měsících distribuce elektřiny provést přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a zákazník má povinnost poskytnout provozovateli distribuční soustavy součinnost. V případě, že zákazník neposkytne součinnost provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy, může provozovatel distribuční soustavy stanovit hodnotu ztrát podle bodu (4.8.) písm. b) nebo bodu (4.9.) písm. b) v případě, že jsou takto stanovené hodnoty ztrát vyšší než aktuálně stanovené. Ustanovení bodu (4.12.) se v tomto případě nepoužije. Zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny má právo po 12 měsících distribuce elektřiny požádat provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy o přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a provozovatel distribuční soustavy má povinnost tento přepočet provést, pokud se provozovatel distribuční soustavy se zákazníkem, provozovatelem lokální distribuční soustavy nebo výrobcem elektřiny nedohodnou jinak. Provozovatel lokální distribuční soustavy nesmí připočítat k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru podle bodu (4.8.) písm. b) nebo bodu (4.9.) písm. b) v takové výši, aby celkový odběr z dané distribuční soustavy převýšil celkovou dodávku elektrické energie do této lokální distribuční soustavy. Při stanovení hodnoty transformačních ztrát podle bodu (4.8.) písm. b) nebo (4.9.) písm. b) musí provozovatel lokální distribuční soustavy zohlednit i ztráty činné energie ve své lokální distribuční soustavě.

(4.12.) Pokud dojde k určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.8.) písm. a) nebo bodu (4.9.) písm. a), nelze již v budoucnu postupovat při určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.8.) písm. b) nebo bodu (4.9.) písm. b).

(4.13.) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy pro předávací místa mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo předávací místa mezi lokálními distribučními soustavami se uplatní za souhrn předávacích míst hlavních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN. V případě předávacích míst mezi nadřazenou distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování ceny za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn hlavních a souhrn záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.14.) Cena za rezervovanou kapacitu je určena zvlášť pro napěťové hladiny VVN a VN pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.).

(4.15.) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že není použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

a) Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) je účtována za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.15.) písm. b).

b) Pokud účastník trhu s elektřinou nahlásí provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy v předstihu nejméně 2 týdnů údržbu hlavního vedení a údržba hlavního vedení v souvislém období nepřesáhne 96 hodin, jsou ceny za rezervovanou kapacitu a jednosložkové ceny za službu sítě pro jedno souvislé období ročně účtovány následovně:

1. Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), není účtována cena za rezervovanou kapacitu záložního vedení.

2. V případě, že naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), je účtována cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci ve výši 1,5 násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

3. Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa, tak pro záložní vedení podle bodu (4.15.) písm. b) odst. 2, je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5 násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.15.) písm. b) odst. 2 poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, je-li odběrné nebo předávací místo připojeno více místy připojení na různých napěťových hladinách. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa.

4. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

c) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, je jednosložková cena za službu sítí účtována za veškeré odebrané množství elektřiny ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.15.) písm. b). Pokud je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny kromě případu uvedeného v bodě (4.15.) písm. b).

d) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

e) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.16.) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že je použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

a) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována cena za rezervovanou kapacitu za využití záložního vedení.

b) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

c) Cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna 1,5 násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

d) Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa, tak pro záložní vedení, je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5 násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.16.) písm. c) poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, je-li odběrné nebo předávací místo připojeno více místy připojení na různých napěťových hladinách. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa.

e) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

f) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.17.) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v odběrném nebo předávacím místě ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě se považuje za změnu výše roční rezervované kapacity i v případě, že je roční rezervovaná kapacita v odběrném nebo předávacím místě stejná jako před změnou zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy. Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele distribuční soustavy je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc

Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc

ČEZ Distribuce, a. s.

VVN

71 703

79 724

VN

176 388

196 119

EG.D, a.s.4)

VVN

68 153

75 525

VN

160 717

178 100

PREdistribuce, a.s.

VVN

75 223

82 707

VN

194 060

213 368

UCED Chomutov s.r.o.

VN

256 136

289 599

SV servisní, s.r.o.

VN

178 315

192 580

(4.18.) Rezervovanou kapacitu pro odběr z regionální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou lze sjednat jen do posledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít.

(4.19.) Rezervovanou kapacitu pro odběr z lokální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou lze sjednat jen do 12:00 hodin posledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít, pokud se provozovatel lokální distribuční soustavy s účastníkem trhu s elektřinou nedohodne jinak.

(4.20.) Rezervovanou kapacitu, na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, lze sjednat jen do předposledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít, pokud se obchodník s elektřinou s účastníkem trhu s elektřinou nedohodne ve prospěch zákazníka jinak. Rezervovaná kapacita odběrných nebo předávacích míst se podle tohoto bodu sjednává u obchodníka s elektřinou, který bude v daném období do dotčených odběrných nebo předávacích míst dodávat elektřinu.

(4.21.) Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) je účtována výrobci elektřiny první kategorie při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. V tomto případě se cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (4.17.) účtuje za hodnotu maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem elektřiny v daném měsíci.

(4.22.) Cena za rezervovanou kapacitu podle bodu (4.21.) se účtuje v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.23.) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 1,5 násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.24.) V případě zajištění služby distribuční soustavy v režimu provozu pro ověření technologie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) neúčtuje. Rozdíl mezi sjednanou rezervovanou kapacitou a maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou je zpoplatněn měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.).

(4.25.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) se neuplatňuje u výrobce elektřiny druhé kategorie v případě zvýšeného odběru z distribuční soustavy způsobeného odstávkou výrobny elektřiny v souvislém období maximálně 4 týdny v roce, pokud tuto skutečnost v předstihu nejméně 2 týdny oznámí provozovateli příslušné distribuční soustavy nebo pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy na kratší lhůtě pro oznámení odstávky výrobny elektřiny. V tomto případě účtuje provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny druhé kategorie rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem z distribuční soustavy a sjednanou rezervovanou kapacitou za cenu odpovídající měsíční ceně měsíční rezervované kapacity podle bodu (4.17.).

(4.26.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) se neuplatňuje u výrobce elektřiny druhé kategorie v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z výrobny elektřiny v rozsahu instalovaného výkonu výrobny a s ohledem na charakter průběhu výroby z této výrobny maximálně ve 48 obchodních hodinách za měsíc po dobu výpadku dodávky z výrobny elektřiny. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce elektřiny druhé kategorie dokládá provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. V tomto případě účtuje při překročení rezervované kapacity provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny druhé kategorie rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem a sjednanou rezervovanou kapacitou do výše instalovaného výkonu výrobny a s ohledem na charakter průběhu výroby z této výrobny za cenu odpovídající měsíční ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.). Pokud je rozdíl mezi maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem elektřiny a sjednanou rezervovanou kapacitou ponížený o instalovaný výkon výrobny kladný, platí se za tento rozdíl cena podle bodu (4.23.).

(4.27.) Je-li výrobna elektřiny připojena k lokální distribuční soustavě, postupuje se v případě výpadku výrobny elektřiny nebo zvýšeného odběru výrobce elektřiny druhé kategorie podle bodů (4.25.) nebo (4.26.) rovněž u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo nadřazenou lokální distribuční soustavou, která je připojena do regionální distribuční soustavy, přičemž v druhém případě se podle bodů (4.25.) nebo (4.26.) postupuje rovněž u předávacích míst mezi nadřazenou lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou. K uplatnění ustanovení podle bodu (4.26.) poskytne provozovatel lokální distribuční soustavy údaje o instalovaném výkonu a typu příslušné výrobny.

(4.28.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) nebo podle bodů (4.15.) a (4.16.) se neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší nebo rovno 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci uplatňuje provozovatel regionální distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy měsíční cenu za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.). V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtována cena podle bodu (4.23.) nebo podle bodů (4.15.) a (4.16.).

(4.29.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) se neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity je v přímé souvislosti s odstávkou výrobny elektřiny nebo výpadkem dodávky z výrobny elektřiny výrobce první kategorie a provozovatel lokální distribuční soustavy prokáže provozovateli regionální distribuční soustavy odstávku výrobny elektřiny nebo výpadek dodávky z výrobny elektřiny výrobce první kategorie v jeho distribuční soustavě nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce elektřiny první kategorie nebo odstávku výrobny dokládá provozovateli distribuční soustavy výrobce první kategorie nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. V tomto případě se při překročení rezervované kapacity účtuje rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem a sjednanou rezervovanou kapacitou za cenu odpovídající měsíční ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.). Obdobně se postupuje u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou lokální distribuční soustavou.

(4.30.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) se dále neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy za hodiny, kdy je překročení sjednané rezervované kapacity v přímé souvislosti s poskytováním podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy výrobcem elektřiny první kategorie připojeným k této soustavě a provozovatel lokální distribuční soustavy prokáže provozovateli regionální distribuční soustavy poskytování podpůrných služeb v jeho soustavě nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Poskytnutí podpůrných služeb dokládá výrobce elektřiny provozovateli lokální distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné lokální distribuční soustavy jinak. Vyhodnocuje se čtvrthodinový maximální odebraný elektrický výkon z nadřazené distribuční soustavy v době mimo poskytování podpůrných služeb výrobcem elektřiny první kategorie a při stanovení ceny za překročení rezervované kapacity se postupuje podle bodu (4.28.). Obdobně se postupuje u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou lokální distribuční soustavou.

(4.31.) Cena za překročení rezervovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.).

(4.32.) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem v místě připojení. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je překročení rezervovaného příkonu vztaženo k rezervovanému příkonu sjednanému ve smlouvě o připojení.

(4.33.) Cena za překročení rezervovaného výkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení výrobce elektřiny, zákazníka, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení:

a) na hladině VVN

356 Kč/kW/měsíc,

b) na hladině VN

872 Kč/kW/měsíc,

c) na hladině NN s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení

1631 Kč/kW/měsíc,

d) na hladině NN při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW včetně při zjednodušeném připojení. Překročení rezervovaného výkonu se účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W. V případě překročení vyšším než 115 W je níže uvedená jednotková cena vztažená k celkové hodnotě překročení.

Hodnota překročení rezervovaného výkonu

Kč/kW/měsíc

do 2,5 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě

41

od 2,5 % do 5 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě

82

od 5 % do 10 % včetně z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě

163

od 10 % z instalovaného výkonu výroben v odběrném místě

1631

(4.34.) Je-li do odběrného místa zákazníka připojena výrobna, účtuje provozovatel distribuční soustavy tomuto zákazníkovi cenu za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.33.).

(4.35.) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.33.) písm. a) až c) provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem.

(4.36.) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.33.) písm. d) provádí provozovatel distribuční soustavy jednou za fakturační období. Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci fakturačního období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.33.) písm. d) se vyhodnocuje s přesností na W.

(4.37.) Ceny podle bodu (4.39.) a (4.40.) se vztahují na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrného místa zákazníka nebo předávacího místa výrobce elektřiny nebo předávacích míst mezi lokálními distribučními soustavami nebo regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou nebo jejich souhrnu dohodnutému ve smlouvě o připojení.

(4.38.) Pokud je odběrné místo zákazníka, předávací místo výrobce elektřiny nebo předávací místo lokální distribuční soustavy připojeno z více napěťových hladin, je cena za použití sítí uplatňována za každou napěťovou hladinu zvlášť.

(4.39.) Cena za použití sítí provozovatele distribuční soustavy nad 1 kV je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Cena za použití sítí VVN a VN v Kč/MWh

ČEZ Distribuce, a. s.

VVN

37,20

VN

59,54

EG.D, a.s.4)

VVN

42,47

VN

56,63

PREdistribuce, a.s.

VVN

36,05

VN

47,87

UCED Chomutov s.r.o.

VN

47,93

SV servisní, s.r.o.

VN

63,67

(4.40.) Jednosložková cena za službu sítí provozovatele distribuční soustavy je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Jednosložková cena za službu sítí v Kč/MWh

ČEZ Distribuce, a. s.

VVN

1 471,26

VN

3 587,30

EG.D, a.s.4)

VVN

1 405,53

VN

3 270,97

PREdistribuce, a.s.

VVN

1 540,51

VN

3 929,07

UCED Chomutov s.r.o.

VN

5 170,65

SV servisní, s.r.o.

VN

3 629,97

V případě, že zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny zvolí cenu podle tohoto bodu, je tato cena uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se ceny podle bodu (4.17.) a (4.39.).

(4.41.) Cena za rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je účtována následovně:

Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV v Kč/měsíc

Plátce

Příjemce: ČEZ Distribuce, a. s.

EG.D, a.s.4)

17 897 188

PREdistribuce, a.s.

52 397 342

(4.42.) Cena za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je

32,63 Kč/MWh.

Cena se vztahuje na veškerou elektřinu naměřenou v předávacích místech mezi příslušnými regionálními distribučními soustavami.

(4.43.) Cena zajišťování distribuce elektřiny na napěťových úrovních nižších než 52 kV včetně a vyšších než 1 kV je mezi jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav účtována podle bodu (4.17.) a (4.39.). Pro výpočet platby za rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav je použita hodnota maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného z distribuční soustavy, nebo hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu sjednaná na základě naměřených hodnot čtvrthodinového elektrického výkonu v uplynulém období.

(4.44.) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní, na které je kapacita v daném měsíci sjednána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném místě zákazníka, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, na které je služba distribuční soustavy v daném měsíci sjednána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.45.) Pro odběratele odebírající z hladiny VN s akumulačním nebo přímotopným vytápěním nebo odběrem pro závlahy anebo odběrem pro zimní stadiony, kde podíl instalovaného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody a pro akumulační vytápění nebo pro přímotopné vytápění, pro závlahy anebo pro chlazení činí minimálně 80 % z celkového instalovaného příkonu a je instalováno řízení blokování spotřebičů provozovatelem distribuční soustavy, se rezervovaná kapacita vyhodnocuje v době, kdy jsou spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, spotřebiče pro akumulační a přímotopné vytápění, spotřebiče pro závlahy a chlazení blokovány, pokud se odběratel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodnou jinak.

(4.46.) V případě, že v odběrném místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, s výjimkou důvodů na straně zákazníka, pro kterého by měly být ceny uvedené v bodě (4.17.) a (4.39.) nebo ceny v bodě (4.40.) cenami maximálními, jsou ceny uvedené v bodě (4.17.) a (4.39.) nebo ceny v bodě (4.40.) cenami maximálními podle zákona o cenách1).

(4.47.) Cena za nedodržení účiníku a cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy se vztahuje na zákazníky připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN, na výrobce elektřiny druhé kategorie připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN a na provozovatele lokálních distribučních soustav připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN.

(4.48.) Účiník se vyhodnocuje v každém místě připojení, ve kterém dochází k odběru elektřiny z distribuční soustavy na napěťových hladinách VVN a VN, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výše uvedenými účastníky trhu nedohodne jinak. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je účiník vyhodnocován v místě sjednaném ve smlouvě o připojení, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výše uvedenými účastníky trhu nedohodne jinak.

(4.49.) Pro měření jalové energie a pro účely výpočtu účiníku cos ф se používají výsledky měření odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích. Pro stanovení časového úseku u odběrných míst vybavených měřením typu A nebo B, podle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, se použijí hodnoty průběhového čtvrthodinového měření činného a jalového výkonu. Vyhodnocení účiníku u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A a B se provádí po dobu 24 hodin denně.

(4.50.) Zpětná dodávka jalové energie se měří po dobu 24 hodin denně.

(4.51.) Z naměřených hodnot odebrané induktivní jalové energie v kVArh a činné energie v kWh za vyhodnocované období v příslušném pásmu průběhového měření podle bodu (4.49.) se vypočte příslušný

(4.52.) K naměřeným hodnotám induktivní jalové energie se připočtou jalové ztráty transformátoru naprázdno v kVArh uvedené v následující tabulce (v případě nevykompenzování jalových ztrát transformátoru naprázdno) a k činné energii činné ztráty transformátoru při umístění měření na sekundární straně transformátoru.

Jmenovitý výkon transformátoru

Měsíční hodnota jalových transformačních ztrát v pásmu 1 hodiny (kVArh)

(kVA)

do 22 kV

35 kV

110 kV

menší než 250

-

-

-

250

145

160

-

400

183

207

-

630

230

249

-

1 000

289

320

-

1 600

365

404

-

2 500

989

989

-

4 000

1 339

1 339

-

6 300

1 918

1 918

-

10 000

2 739

2 739

2 739

16 000

4 140

4 140

4 140

25 000

6 088

6 088

5 707

40 000

7 914

7 914

7 914

63 000

-

-

11 505

Výše uvedené hodnoty se vynásobí počtem hodin měření odběru jalové energie. Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce, použije se hodnota jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším.

(4.53.) Pokud se cos ф pohybuje v mezích 0,95-1,00, neplatí účastník trhu definovaný v bodě (4.47.) cenu za nedodržení účiníku. Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot menší než 0,95, platí účastník trhu definovaný v bodě (4.47.) provozovateli distribuční soustavy cenu za nedodržení účiníku vycházející z přirážky stanovené podle níže uvedené tabulky. Hodnota tg ф pro určení přirážky se zaokrouhlí na tři desetinná místa dolů.

Pásma účiníku

Přirážka za nedodržení účiníku

tg ф min

tg ф max

cos ф min

cos ф max

Přirážka

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1

0

0,328

0,95

1

0

2

0,329

0,484

0,9

0,949

0,0285

3

0,485

0,750

0,8

0,899

0,1238

4

0,751

1,020

0,7

0,799

0,2807

5

1,021

1,333

0,6

0,699

0,4858

6

1,334

a více

0,0

0,599

1,0000

(4.54.) Cena za nedodržení účiníku je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného čtvrthodinového odebraného elektrického výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka podle tabulky uvedené v bodě (4.53.) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu podle následující tabulky, vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka podle tabulky uvedené v bodě (4.53.) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období:

Provozovatel distribuční soustavy

Cena silové elektřiny v Kč/MWh pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku

ČEZ Distribuce, a. s.

1 330,36

EG.D, a.s.4)

1 334,67

PREdistribuce, a.s.

1 381,04

UCED Chomutov s.r.o.

1 302,73

SV servisní, s.r.o.

1 302,73

Detailní postup výpočtu ceny za nedodržení účiníku je uveden v příloze č. 3 k tomuto cenovému rozhodnutí.

Za cenu rezervované kapacity je považována cena roční rezervované kapacity podle bodu (4.17.). Pokud není roční rezervovaná kapacita v daném měsíci sjednána, je základem pro stanovení cenové přirážky cena měsíční rezervované kapacity podle bodu (4.17.).

(4.55.) Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje provozovatel distribuční soustavy účastníkovi trhu definovanému v bodě (4.47.) cenu za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy ve výši

440 Kč/MVArh.

(5) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

(5.1.) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je:

a) pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN a VN na základě sjednaného rezervovaného příkonu

65 510,69 Kč/MW/měsíc,

b) pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb podle jiného právního předpisu7)

15,07 Kč/A/měsíc.

Cena je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu8).

(5.2.) V případě odběrného nebo předávacího místa připojeného k distribuční soustavě hlavními i záložními vedeními je cena podle bodu (5.1.) účtována za součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení. Pokud je součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení, je cena podle bodu (5.1.) účtována za součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení. V případě odběrného nebo předávacího místa připojeného k distribuční soustavě hlavními i záložními vedeními se pro vyhodnocení platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné nebo předávací místo sčítá odebrané množství elektřiny z hlavních a záložních vedení. Záložním vedením je vedení podle bodu (4.3.).

(5.3.) Cena podle bodu (5.1.) písm. b) je účtována v případech, kdy je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek ceny podle bodu (5.1.) písm. b). Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.) písm. b) se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

(5.4.) Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny podle jiného právního předpisu9).

(5.5.) Začíná-li služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v poměru počtu dní, kdy je služba přenosové nebo distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném nebo předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy byla služba přenosové nebo distribuční soustavy v daném měsíci využívána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(6) Cena za činnosti operátora trhu

(6.1.) Odběr elektřiny, který není uskutečňován pro krytí technologické vlastní spotřeby výrobce elektřiny, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je pro účely fakturace ceny za činnosti operátora trhu považován za odběr zákazníka a předávací místo, ve kterém je uskutečňován odběr elektřiny za jiným účelem, než je technologická vlastní spotřeba, čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je považováno za odběrné místo zákazníka. Předávací místa mezi provozovateli soustav nejsou odběrnými místy.

(6.2.) Cenu za činnosti operátora trhu tvoří:

a) cena za činnosti související se zúčtováním odchylek ve výši

1,00 Kč/odběrné místo/měsíc,

b) cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů ve výši

0,52 Kč/odběrné místo/měsíc,

c) poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu podle jiného právního předpisu10), stanovený nařízením vlády, kterým se stanoví sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky, v Kč/odběrné místo/měsíc.

Cenu za činnosti operátora trhu účtuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi za každé jeho odběrné místo na území České republiky připojené k přenosové nebo distribuční soustavě.

(6.3.) Začíná-li služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za činnosti operátora trhu v poměru počtu dní, kdy je služba přenosové nebo distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném místě zákazníka, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za činnosti operátora trhu jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(7) Ostatní regulované ceny

(7.1.) Cena za registraci subjektu zúčtování je

100 000 Kč za registraci subjektu zúčtování.

(7.2.) Cena za činnost zúčtování je

15 000 Kč/měsíc.

Cena je operátorem trhu účtována každému registrovanému subjektu zúčtování.

(7.3.) Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou je

1 000 Kč/měsíc.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy o přístupu do CS OTE (společnost OTE, a.s., dále jen „OTE“ nebo „operátor trhu“) uzavřené s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s elektřinou stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu (7.2.).

(7.4.) Cena za činnost organizace trhu je

1,42 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou za součet množství elektřiny nakoupené a prodané ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce prostřednictvím organizovaného blokového, denního a vnitrodenního trhu.

(7.5.) Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích je

2 875 Kč/měsíc.

Cena je účtována operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou, který má podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií11) povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura“) záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

(7.6.) Vyrovnávací cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečných odběrů elektřiny získaných na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je

Region provozovatele distribuční soustavy

Vyrovnávací cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů v Kč/MWh

ČEZ Distribuce, a. s.

1 330,36

EG.D, a.s.4)

1 334,67

PREdistribuce, a.s.

1 381,04

(7.7.) Jednotková cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze podle §31 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je

1 829,14 Kč/MWh.

(7.8.) Cena za dodávku kladné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy do doby připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy, a nebo za operativní dodávku kladné regulační energie v rámci spolupráce na úrovni provozovatelů přenosových soustav v sekundární regulaci, podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, je

2 350,00 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu.

(7.9.) Cena za dodávku záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy do doby připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy, a nebo za operativní dodávku záporné regulační energie v rámci spolupráce na úrovni provozovatelů přenosových soustav v sekundární regulaci, podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, je

1,00 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu.

(7.10.) Zúčtovací ceny v Kč/MWh uplatněné operátorem trhu podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou jsou:

a) v případě, že v dané obchodní hodině je systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cena stanovena podle vzorce:

C = 2 350 + 5,5* S,

b) v případě, že v dané obchodní hodině je systémová odchylka kladná, je zúčtovací cena stanovena podle vzorce:

C = 1 + 3,5* S,

kde

S [MWh] je absolutní hodnota systémové odchylky.

(7.11.) Cena dodávky standardního produktu regulační energie12) ze záloh pro náhradu může v obchodním intervalu, pro který byla nabídka vybrána, nabývat dvou hodnot v závislosti na průběhu dodávky a to marginální ceny určené evropskou platformou nebo 0 Kč.

Pro standardní produkt regulační energie ze záloh pro náhradu platí, že pokud

a) dodávka výkonu probíhá v souladu s žádaným průběhem pro standardní produkt regulační energie ze záloh pro náhradu a v obchodním intervalu, pro který byla nabídka vybrána, je cena za tuto dodávku marginální cenou určenou Evropskou platformou pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu v daném obchodním intervalu,

b) dodávka výkonu v případě aktivace a deaktivace probíhá v souladu s žádaným průběhem pro standardní produkt regulační energie ze záloh pro náhradu, je cena marginální cenou určenou Evropskou platformou pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu pro obchodní interval, pro který byl produkt vybrán, přestože aktivace a deaktivace může probíhat v předcházejícím a následujícím obchodním intervalu vůči obchodnímu intervalu, pro který byl produkt vybrán,

c) dodávka výkonu, včetně aktivace a deaktivace, neprobíhá v souladu s žádaným průběhem pro standardní produkt regulační energie ze záloh pro náhradu a zároveň probíhá pouze v souladu s povoleným průběhem pro tento standardní produkt, je cena za dodávku regulační energie 0 Kč.

Informaci o množství a ceně v Kč dodávky regulační energie ze záloh pro náhradu poskytuje provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu. Na základě údajů od provozovatele přenosové soustavy a smlouvy o zúčtování regulační energie vypořádá operátor trhu platbu za dodávku regulační energie ze záloh pro náhradu s poskytovatelem podpůrné služby.

(7.12.) Do ceny dodavatele poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Za ekonomicky oprávněné náklady dodavatele poslední instance se považují náklady podle přílohy č. 2 k tomuto cenovému rozhodnutí. Současně s cenou silové elektřiny účtuje dodavatel poslední instance cenu za související službu v elektroenergetice, nebyla-li sjednána samostatná smlouva o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy.

(8) Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

(9) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Seznam příloh

Příloha č. 1

Výpočet ztrát při měření umístěném na sekundární straně transformátoru

Příloha č. 2

Regulované náklady provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů distribučních soustav, operátora trhu, povinně vykupujících a dodavatele poslední instance

Příloha č. 3

Stanovení ceny za nedodržení účiníku

Příloha č. 4

Postup stanovení ceny zajišťování přenosu elektřiny

Příloha č. 5

Postup stanovení ceny za systémové služby

Příloha č. 6

Postup stanovení cen zajišťování distribuce elektřiny

Příloha č. 7

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

Příloha č. 8

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu

Příloha č. 9

Stanovení korekčních faktorů za činnosti operátora trhu v elektroenergetice

Příloha č. 10

Postup stanovení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Příloha č. 11

Stanovení korekčního faktoru za složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Příloha č. 12

Postup stanovení ceny za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Příloha č. 13

Stanovení korekčních faktorů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Příloha č. 1

Výpočet ztrát při měření umístěném na sekundární straně transformátoru

Hodnota skutečných ztrát v transformaci je závislá na:

a) parametrech transformátoru, a to

jmenovitém výkonu STn [kVA, MVA],

jmenovitých ztrátách naprázdno ΔP0 [kW, MW],

jmenovitých ztrátách nakrátko ΔPk [kW, MW],

b) zatížení transformátoru, charakterizovaném

při průběhovém měření typu A nebo B hodnotami

- činného výkonu Pz(t) [kW, MW],

- jalového výkonu Qz(t) [kVAr, MVAr],

- zdánlivého výkonu Sz(t) [kVA, MVA],

při měření typu C roční spotřebou energie W [kWh, MWh] a naměřeným (sjednaným) maximálním zatížením Smax [kVA, MVA], resp. Pmax [kW, MW] a maximální hodnotou účiníku cos фmax [-].

Z údajů o transformátoru a zatížení se stanoví:

maximální ztrátový výkon transformátoru jako

a ztrátová energie transformátoru jako

kde

Tp [hod] je doba provozu.

Smax se určí při:

průběhovém měření typu A nebo B jako největší z hodnot Szi(ti),

kde

i = (1,2, ..., n) ,

přičemž

měření typu C jako špičkový zdánlivý výkon, odpovídající změřenému či sjednanému maximálnímu zatížení (Pmax/cosфmax)

Doba plných ztrát TΔ se určí při:

průběhovém měření typu A nebo B jako:

kde

Δt [hod] je perioda snímání výkonu,

měření typu C jako:

kde

doba využití maxima Tmax [hod] se určí z celkové naměřené energie W jako:

V procentním vyjádření se pak určí ztráty wzT [%]:

pro průběhová měření typu A nebo B jako

a pro měření typu C jako

Parametry transformátorů a hodnoty zatížení předloží účastník trhu s elektřinou jako součást žádosti o výpočet skutečné výše ztrát.

Příloha č. 2

Regulované náklady provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů distribučních soustav, operátora trhu, povinně vykupujících a dodavatele poslední instance

Za náklady vstupující do hodnoty povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů distribučních soustav, operátora trhu nebo do regulovaných nákladů povinně vykupujících nebo do věcně usměrňované ceny dodavatele poslední instance se považují náklady nebo výdaje držitele licence k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, účtované podle zákona o účetnictví, po vyjmutí:

a) nákladů, které se týkají oblastí řešených v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem,

b) nákladů na úhradu náhrad podle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice,

c) finančních nákladů kromě bankovních poplatků a kromě nákladových úroků operátora trhu a povinně vykupujících souvisejících s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,

d) úplaty za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku (tj. ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020),

e) nákladů na tvorbu a čerpání rezerv,

f) nákladů na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. ledna 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,

g) zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,

h) peněžitých vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),

i) daně z příjmů.

Za náklady držitele licence vstupující do povolených nákladů se dále považují členské příspěvky Českému sdružení regulovaných elektroenergetických společností.

Výsledná hodnota nákladů je ponížena o hodnotu provozních výnosů snižujících provozní náklady, s výjimkou:

a) finančních výnosů (kromě finančních výnosů operátora trhu a povinně vykupujících souvisejících s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů),

b) tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu,

c) výnosů řešených v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem,

d) výnosů nesouvisejících s licencovanou činností.

Za náklady vstupující do povolených výnosů prostřednictvím faktoru trhu se dále považují i prokazatelné náklady držitele licence na vědu a výzkum po schválení Energetickým regulačním úřadem.

Příloha č. 3

Stanovení ceny za nedodržení účiníku

cp = [Pmax x crk x u] + [(cps + cse) x u x W],

kde

cp [Kč] cena za nedodržení účiníku,

Pmax [MW] nejvyšší naměřený čtvrthodinový odebraný elektrický výkon za vyhodnocované období,

crk [Kč/MW] cena za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině,

u [-] přirážka za nedodržení účiníku podle tabulky uvedené v bodě (4.53.),

cps [Kč/MWh] cena za použití sítí na příslušné napěťové hladině,

cse [Kč/MWh] cena za silovou elektřinu podle tabulky uvedené v bodě (4.54.),

W [MWh] množství elektřiny za vyhodnocované období.

Příloha č. 4

Postup stanovení ceny zajišťování přenosu elektřiny

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu cperci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVpei = PVpei + KFpei - KFpeosti + IFpei - F2i ,

kde

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVpei = PNpei + Opei + Zpei + Fpei ,

kde

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

kde

PNpevi-1 [Kč] je základna povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Npeski [Kč] jsou skutečné náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny,

Xi [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny,

Ipet [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů provozovatele přenosové soustavy příslušného roku t stanovená vztahem

Ipet = (1 - ppeIMt) x IPSt + ppeIMt x IMt ,

ppeIMt [-] je váha mzdového indexu provozovatele přenosové soustavy stanovená jako podíl skutečných osobních nákladů a celkových ekonomicky oprávněných nákladů pro činnost přenos elektřiny v roce t-1; v případě, že hodnoty za rok t-1 nejsou známy, použijí se hodnoty za rok t-2,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 70-Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81- Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů“ (kód CEN06B2) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2015,

IMt [%] je hodnota mzdového indexu stanovena jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

PSpei-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele přenosové soustavy, která je stanovena vztahem

kde

kpsi [-] je koeficient profit/loss sharingu, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Opei = Opepli + KFpeoi ,

kde

Opepli [Kč] je celková plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy a majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Opepli = Opempli + Opedmpli ,

kde

Opempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

Opedmpli [Kč] je plánovaná hodnota regulačních odpisů majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i, plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy může být ponížena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně majetku pořízeného formou dotace v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7, který může dále obsahovat i zpětné korekce odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace, pokud by došlo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

kde

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny stanovená Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním,

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv stanovená jako skutečná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, vykázaná podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o regulačním výkaznictví13) pro rok L-1,

ΔRABpeskt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t-2, která pro první rok regulačního období nabývá nulové hodnoty, stanovená vztahem

ΔRABpeskt-2 = IApeskt-2 + MPpeskt-2 - VMpeskt-2 - Opemskt-2 ,

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

MPpeskt-2 [Kč] skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti pro rok t-2,

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

Opemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok t-2,

ΔRABpepli-1 [Kč] je očekávaná změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce i-1, stanovená vztahem

ΔRABpepli-1 = IApepli-1 + MPpepli-1 - VMpepli-1 - Opempli-1 ,

kde

IApepli-1 [Kč] je očekávaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok i-1,

MPpepli-1 [Kč] očekávaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i-1,

VMpepli-1 [Kč] je očekávaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok i-1,

Opempli-1 [Kč] je očekávaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i-1,

ΔRABpepli [Kč] je plánovaná změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce i, stanovená vztahem

ΔRABpepli = IApepli + MPpepli - VMpepli - Opempli ,

kde

IApepli [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok i,

MPpepli [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i,

VMpepli [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok i,

Opempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

Nlpepli [Kč] je plánovaná souhrnná hodnota nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy, kterými se rozumí jednotlivé nedokončené investice s plánovanou dobou pořízení bez zahrnutí doby příprav delší než 2 roky (24 měsíců) a hodnotou kumulované části jednotlivé nedokončené investice, očištěné o případnou aktivaci dílčích částí investice, přesahující v daném roce 0,5 mld. Kč, za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje, schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i po předchozí žádosti provozovatele přenosové soustavy,

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl zisku stanovený v roce i-2 postupem podle přílohy č. 7,

KFpenii [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty povolených nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy, zohledňující kumulovaný rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7,

Fpei [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele přenosové soustavy stanovená Energetickým regulačním úřadem pro rok i,

KFpei [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny stanovený postupem podle přílohy č. 7,

KFpeosti [Kč] je korekční faktor ostatních výnosů stanovený postupem podle přílohy č. 7,

IFpei [Kč] je investiční faktor provozovatele přenosové soustavy stanovující výši finančních prostředků nezbytných k investicím do obnovy a rozvoje přenosové soustavy podle plánu rozvoje přenosové soustavy, které nejsou pokryty vlastními a cizími zdroji; při stanovení hodnoty investičního faktoru bude Energetický regulační úřad korigovat míru zadlužení provozovatele přenosové soustavy tak, aby celkový úročený dluh odpovídal trojnásobku ukazatele EBITDA; investiční faktor může nabývat kladných i záporných hodnot

a) kladný investiční faktor bude uplatněn na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy poprvé v roce a ve všech dalších letech, kdy plánovaná míra zadlužení překročí trojnásobek ukazatele EBITDA,

b) záporný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce, kdy plánovaná míra zadlužení klesne pod trojnásobek ukazatele EBITDA, a poté v každém následujícím roce až do úplného splacení sumy kladných investičních faktorů, tj. investiční faktor bude aplikován i v následujících regulačních obdobích,

F2i [Kč] je parametr zřízený ve III. regulačním období v souvislosti s řešením nezbytného navýšení investic vyplývajících z připojení nových výroben, který může nabývat pouze kladných hodnot,

n [-] je počet účastníků trhu s elektřinou připojených k přenosové soustavě hradících cenu za rezervovanou kapacitu,

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy k-tého účastníka trhu s elektřinou připojeného k přenosové soustavě pro regulovaný rok; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro účastníky trhu s elektřinou připojené k přenosové soustavě (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) včetně provozovatelů regionálních distribučních soustav; rezervovaná kapacita je pro provozovatele regionální distribuční soustavy určena průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců (listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před regulovaným rokem na rozhraní přenosové a distribuční soustavy.

Jednotková cena za použití sítí přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem

kde

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PRNpei = CEpei x PZTpei + KFpepsi ,

kde

CEpei [Kč/MWh] je cena silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená Energetickým regulačním úřadem,

PZTpei [MWh] je plánované množství ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok,

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7,

RPME2peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy pro regulovaný rok, na který se vztahuje cena za použití přenosové soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace na rozhraní přenosové soustavy a regionálních distribučních soustav.

Roční platba za rezervovanou kapacitu přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč je vypočtena regulačním vzorcem

RPRK(PS-VVN)ki = cperci x RRK(PS-VVN)ki .

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem

kde

RPME1peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy) pro regulovaný rok, které se skládá z přímého odběru z přenosové soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda transformace na rozhraní přenosové soustavy a regionálních distribučních soustav.

Stav fondu obnovy a rozvoje FORpei provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok i je stanoven vztahem

kde

Opemskt-2 [Kč] je v regulaci uznaná skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy,

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy vykázaná v souladu s jiným právním předpisem13) pro rok t-2.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc je zaokrouhlena na celé koruny.

Konečná cena za použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 5

Postup stanovení ceny za systémové služby

Cena za systémové služby cssi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVssi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVssi = PVSSi + PNCpsi - PVzucti + KFssi + Fssi ,

kde

PVssi [Kč] je hodnota povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVssi = PNssi + Ossi + Zssi ,

kde

PNssi [Kč] je hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými službami pro regulovaný rok, stanovené vztahem

kde

PNssvi-1 [Kč] je základna povolených nákladů provozovatele stanovená vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Nssski [Kč] jsou skutečné náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění poskytování systémových služeb,

Xi [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost poskytování systémových služeb,

Isst [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t provozovatele přenosové soustavy pro činnost systémových služeb stanovená vztahem

Isst = (1 - pssIMt) x IPSt + pssIMt x IMt ,

kde

pssIMt [-] je váha mzdového indexu provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb stanovená jako podíl skutečných osobních nákladů a celkových ekonomicky oprávněných nákladů pro činnost poskytování systémových služeb v roce t-1; v případě, že hodnoty za rok t-1 nejsou známy, použijí se hodnoty nákladů za rok t-2,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 70-Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód CEN06B2) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2015,

IMt [%] je hodnota mzdového indexu stanovena jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

PSssi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele přenosové soustavy, která je stanovena vztahem

kde

kssi [-] je koeficient profit/loss sharingu, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Ossi [Kč] je povolená hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ossi = Osspli + KFssoi ,

kde

Osspli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i,

KFssoi [Kč] je korekční faktor odpisů, stanovený jako rozdíl mezi skutečně dosaženou a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7, který může dále obsahovat i zpětné korekce odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace, pokud by došlo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Zssi [Kč] je povolený zisk provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok daný vztahem

Zssi = Zssro + ZssBi-2 ,

kde

Zssro [Kč] je povolený zisk za činnost poskytování systémových služeb konstantní pro celé regulační období, stanovený Energetickým regulačním úřadem na základě fixní hodnoty zisku stanovené pro IV. regulační období,

ZssBi-2 [Kč] je motivační složka zisku, stanovená jako 40 % z kladného rozdílu mezi plánovanou a skutečnou průměrnou roční cenou nákladů na nákup SVR násobeného skutečným ročním objemem zakoupených záloh v roce i-2,

Fssi [Kč] je hodnota faktoru trhu pro činnost poskytování systémových služeb, stanovená Energetickým regulačním úřadem pro rok i,

PNCpsi [Kč] je celková hodnota plánovaných nákladů na nákup podpůrných služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PNCpsi = PMSssi x PCSssi ,

kde

PMSssi [MW.h] je plánovaný roční objem obstaraných služeb výkonové rovnováhy stanovený provozovatelem přenosové soustavy bez ohledu na skutečnost, zda nákup pochází z dlouhodobých kontraktů nebo má být realizován prostřednictvím denního trhu,

PCSssi [Kč/MW.h] je plánovaná průměrná roční cena na nákup SVR stanovená jako aritmetický průměr z hodnot skutečně dosažených průměrných ročních cen nákladů na nákup SVR za poslední tři známé kalendářní roky,

PVzucti [Kč] je plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a souvisejících nákladů a rozdílu výnosů a nákladů na regulační energii, zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb, na operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, na nápravná opatření a plánované náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného právního předpisu14),

KFssi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb v roce i-2 vypočtený podle přílohy č. 7,

RMESS1i [MWh] je plánované množství elektřiny odebrané zákazníky, výrobci elektřiny a provozovateli přenosové nebo distribučních soustav pro ostatní spotřebu těchto provozovatelů soustav pro regulovaný rok, bez odběru pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny, bez elektřiny odebrané pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, bez elektřiny dodané do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu České republiky a bez elektřiny na krytí ztrát v přenosové a distribuční soustavě.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena v Kč/MWh je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 6

Postup stanovení cen zajišťování distribuce elektřiny

Pro účely regulace cen zajišťování distribuce elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na tyto části:

a) napěťová hladina VVN,

b) napěťová hladina VN spolu s transformací VVN/VN,

c) napěťová hladina NN spolu s transformací VN/NN.

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových hladinách VVN a VN sdxerci v Kč/MW/rok je stanovená regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

x je pořadové číslo napěťové hladiny (VVN, VN, NN),

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok stanovená vztahem

UPVdxei = PVdxei x kpvxi + PVd(x+1)ei x (1 - kpv(x+1)i) + KFdxei + KFdxehi - KFdxeosti - KFdxePpSi + Qdxei ,

kde

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVdxei = PNdxei + Odxei + Zdxei + Fdxei ,

kde

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách nezbytné k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

kde

PNdxevi-1 [Kč] je základna povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Ndxeski [Kč] jsou skutečné náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových hladinách,

Xi [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny,

Idet [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů provozovatele distribuční soustavy příslušného roku t stanovená vztahem

Idet = (1 - pdelMt) x IPSt + pdelMt x IMt ,

kde

pdeIMt [-] je individuální váha mzdového indexu provozovatele distribuční soustavy stanovená jako podíl skutečných osobních nákladů a celkových ekonomicky oprávněných nákladů pro činnost distribuce elektřiny v roce t-1; v případě, že hodnoty za rok t-1 nejsou známy, použijí se hodnoty za rok t-2,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 70-Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81- Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód CEN06B2) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2015,

IMt [%] je hodnota mzdového indexu stanovena jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE“ (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

PSdxei-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách stanovená vztahem

PSdxei-1 = kdxeNi-1 x PSdei-1 ,

kde

kdxeNi-1 [-] váha jednotlivých napěťových hladin profit/loss sharingu vypočtená jako podíl základny povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro rok i-1 a celkové základny povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy pro rok i-1,

PSdei-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele distribuční soustavy, která je stanovena vztahem

kde

kdsi [-] je koeficient profit/loss sharingu, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odxei = Odxepli + KFdxeoi ,

kde

Odxepli [Kč] je celková plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy a majetku pořízeného z dotace na jednotlivých napěťových hladinách sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Odxepli = Odxempli + Odxedmpli ,

kde

Odxempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách sloužícího k zajištění distribuce pro regulovaný rok i,

Odxedmpli [Kč] je plánovaná hodnota regulačních odpisů majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách sloužícího k zajištění distribuce pro regulovaný rok i, plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být ponížena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7, který může dále obsahovat i zpětné korekce odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace, pokud by došlo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok, stanovený vztahem

kde

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny stanovená Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním,

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok stanovená vztahem

RABdxei = RABdei x kdxei-2 ,

Pokud byl plánovaný koeficient přecenění kdeplt stanovený pro provozovatele distribuční soustavy pro rok 2020 menší než 1, potom

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny stanovená Energetickým regulačním úřadem,

ΔRABdeplt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

ΔRABdeplt = IAdeplt + MPdeplt - VMdeplt - Odemplt + PriblZHAdet ,

kde

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

MPdepIt [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t,

VMdeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

Odemplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t,

PriblZHAdet [Kč] je hodnota vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k zůstatkové hodnotě aktiv vycházející z rozdílu plánovaných hodnot zůstatkové hodnoty aktiv a regulační báze aktiv pro rok 2020, který je vynásobený koeficientem, který zohledňuje procento přiznané v roce t, která bude korigovaná na později známou skutečnost, platná pro rok t a stanovená vztahem

PriblZHAdet = PriblZHAde0t + KFpriblZHAt ,

kde

PriblZHAde0t [Kč] je plánovaná hodnota vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k účetní zůstatkové hodnotě aktiv, stanovená vztahem

PriblZHAde0t = (ZHAdeplL - RABdeL - KFdeRABL+1) x kdeindt ,

kde

ZHAdeplL [Kč] je plánovaná hodnota zůstatkové hodnoty aktiv na rok 2020 z předchozího roku,

RABdeL [Kč] je plánovaná hodnota regulační báze aktiv pro rok 2020,

KFdeRABL+1 [Kč] je korekční faktor regulační báze za rok 2019,

kdeindt [%] je koeficient individuálního přiblížení stanovený podle bodu 4.1.4. Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující,

KFPriblZHAt [Kč] je korekční faktor plánované hodnoty vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k účetní zůstatkové hodnotě aktiv, stanovený vztahem

KFpriblZHAt = (ZHAdeskL - ZHAdeplL - KFdeRABL+2) x (kdeindt-1 + kdeindt) ,

přičemž platí, že

pro rok t = 2021 je KFPriblZHAt roven 0,

pro rok t >2022 je koeficient kdeindt-1 roven 0,

kde

ZHAdeskL [Kč] je skutečná hodnota zůstatkové hodnoty aktiv roku 2020,

KFdeRABL+2 [Kč] je korekční faktor regulační báze za rok 2020,

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=L+i, stanovený postupem podle přílohy č. 7,

Pokud byl plánovaný koeficient přecenění kdeplt stanovený pro provozovatele distribuční soustavy pro rok 2020 větší nebo roven hodnotě 1, potom

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv stanovená jako skutečná zůstatková hodnota aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny vykázaná podle vyhlášky o regulačním výkaznictví13) pro rok L-1,

ΔRABdeskt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, která pro první rok regulačního období nabývá nulové hodnoty, stanovená vztahem

ΔRABdeskt-2 = IAdeskt-2 + MPdeskt-2 - VMdeskt-2 - Odemskt-2 ,

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdeskt-2 [Kč] skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro regulovaný rok t-2,

ΔRABdepli-1 [Kč] je očekávaná změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce i-1, stanovená vztahem

ΔRABdepli-1 = IAdepli-1 + MPdepli-1 - VMdepli-1 - Odempli-1 ,

kde

IAdepli-1 [Kč] je očekávaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok i-1,

MPdepli-1 [Kč] očekávaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i-1,

VMdepli-1 [Kč] je očekávaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok i-1,

Odempli-1 [Kč] je očekávaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro regulovaný rok i-1,

ΔRABdepli [Kč] je plánovaná změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce i, stanovená vztahem

ΔRABdepli = IAdepli + MPdepli - VMdepli - Odempli ,

kde

IAdepli [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok i,

MPdepli [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i,

VMdepli [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok i,

Odempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro regulovaný rok i,

Nldxepli [Kč] je plánovaná souhrnná hodnota nedokončených investic provozovatele distribuční soustavy, kterými se rozumí jednotlivé nedokončené investice s plánovanou dobou pořízení delší než 2 roky (24 měsíců) a hodnotou kumulované části jednotlivé nedokončené investice, očištěné o případnou aktivaci dílčích částí investice, přesahující v daném roce 0,5 mld. Kč, za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje, schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok i po předchozí žádosti provozovatele distribuční soustavy,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových hladin skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových hladinách na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7,

KFdxenii [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty povolených nedokončených investic provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, zohledňující kumulovaný rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi plánovanou a skutečnou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7,

Fdxei [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, stanovená Energetickým regulačním úřadem pro rok i,

kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové hladiny pro regulovaný rok stanovený Energetickým regulačním úřadem za účelem stabilizace cen v regulačním období, přičemž pro napěťovou hladinu NN je roven jedné,

PVd(x+1)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny pro napěťovou hladinu o jednu vyšší než je x-tá napěťová hladina, kromě napěťové hladiny VVN,

kpv(x+1)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou hladinu vyšší než je x-tá napěťová hladina, kromě napěťové hladiny VVN, pro regulovaný rok,

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové hladině vypočtený podle přílohy č. 7, stanovený za rok i-2,

KFdxehi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové hladině vypočtený podle přílohy č. 7 obsahující korekci za rok i-3 a starší roky,

KFdxeosti [Kč] je korekční faktor ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy přiřazený k příslušné napěťové hladině vypočtený podle přílohy č. 7,

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za nefrekvenční podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné napěťové hladině, vypočtený podle přílohy č. 7,

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových hladinách, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny v letech i-2 a i-3 ve vztahu k požadovaným úrovním ukazatelů kvality pro rok i-2, stanovený vztahem

Qdxei = Qdei x qdxe ,

kde

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny v letech i-2 a i-3 ve vztahu k definovaným standardům za celou distribuční soustavu pro rok i-2, stanovený vztahem

Qdei = Qde1i + Qde2i ,

kde

Qde1i [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků distribuční soustavy,

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků distribuční soustavy,

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy

kde

Zdei-2 [Kč] je plánovaný zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále ze zisku provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2 Zdei-2,

DQmaxi-2 je limitní hodnota ukazatele kvality pro rok i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je limitní hodnota ukazatele kvality pro rok i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro ukazatel kvality neuplatňují,

DQu je uznaná hodnota úrovně ukazatele kvality stanovená vztahy

DQU = DQv pro DQvDHNPi-2 ,

DQU = DQv pro DQv > DHNPi-2 a současně DQkat213 = 0 ,

DQU = DQv - DQkat213

pro DQv > DHNPi-2 a současně DQkat213 > 0

a současně DQkat213 < DQv - DHNPi-2 ,

DQU = DHNPi-2

pro DQv > DHNPi-2 a současně DQkat213 > 0

a současně DQkat213DQv - DHNPi-2 ,

kde

DQkat213 je průměrná dílčí hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality za přerušení kategorie č. 213 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

DQkat213i-2 je dílčí hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-2, přičemž pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIFIs v roce i-2 vypočítaný z přerušení kategorie č. 213 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-2 vypočítaná z přerušení kategorie č. 213 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

DQkat213i-3 je dílčí hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-3, přičemž pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIFIs v roce i-3 vypočítaný z přerušení kategorie č. 213 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-3 vypočítaná z přerušení kategorie č. 213 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

DQv je průměrná hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality za přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, stanovená vztahem

kde

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-2, přičemž pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIFIs v roce i-2 vypočítaný z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-2 vypočítaná z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

DQi-3 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-3, přičemž pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIFIs v roce i-3 vypočítaný z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-3 vypočítaná z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové hladiny stanovený Energetickým regulačním úřadem,

kde

STQi-2 je hodnota požadované úrovně ukazatele kvality pro rok i-2, přičemž pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIFIs z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

qmax [%] je poměrné číslo vyjadřující limitní hodnotu ukazatele kvality, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu/penále za dosaženou kvalitu,

qNP [%] je poměrné číslo vyjadřující hodnotu horní a dolní hranice neutrálního pásma,

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu s výjimkou odběrů elektřiny vymezených ostrovních provozů v zahraničí napojených na elektrizační soustavu České republiky, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) pro napěťovou hladinu VVN nebo VN vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2, v odůvodněných případech je možné pro stanovení celkové průměrné rezervované kapacity zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav a výrobců elektřiny druhé kategorie vyjít z plánů rezervované kapacity vykázaných provozovatelem distribuční soustavy pro rok i,

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z napěťové hladiny VVN a VN na nižší napěťovou hladinu pro regulovaný rok, které se stanoví podle vztahů

kde

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná z napěťové hladiny VVN a VN na nižší napěťovou hladinu plánovaná provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok,

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky na napěťové hladině VN plánované provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok.

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci v Kč/MW/měsíc na napěťových hladinách VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena podle regulačního vzorce

kde

kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových hladinách VVN a VN pro regulovaný rok stanovený vztahem

kde

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových hladinách VVN a VN v roce i-2,

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro regulovaný rok stanovená Energetickým regulačním úřadem na základě zkušeností a hodnot stanovených pro IV. regulační období.

Jednotková cena za použití sítě na napěťových hladinách sdxepzi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele distribuční soustavy pro napěťovou hladinu x pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PRNdxei = CEdei x PZTdxei + KFdxepsi ,

kde

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Energetickým regulačním úřadem na základě vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové hladině pro regulovaný rok stanovené Energetickým regulačním úřadem na základě plánovaných hodnot společnosti, přičemž platí, že

kde

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové hladině distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená Energetickým regulačním úřadem na základě skutečně dosažených hodnot příslušného provozovatele distribuční soustavy s přihlédnutím k plánovanému vývoji ztrát, vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové hladiny distribuční soustavy,

RDMEpzdxi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok na vstupu do x-té napěťové hladiny distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy (dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za použití sítě vzhledem k vlivu umístění měření),

KFdxepsi [Kč] je korekční faktor za použití distribučních sítí v roce i-2 pro x-tou napěťovou hladinu distribuční soustavy, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7,

RDME2xi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované x-tou napěťovou hladinou; jedná se o množství elektřiny odebrané všemi zákazníky včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, množství elektřiny transformované do nižších napěťových hladin (kromě NN) množství elektřiny odebrané pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, množství elektřiny odebrané do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby, s výjimkou odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu umístění měření.

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena zajišťování distribuce elektřiny pro samostatné napěťové hladiny VVN a VN sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

pro napěťovou hladinu NN sdNNei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

kde

RMEKZxei [MWh] je plánované množství elektřiny odebírané zákazníky na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok.

Cena zajišťování distribuce elektřiny se rozděluje na část za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc, která se stanoví jako cena za roční rezervovanou kapacitu vydělená 12, a na část za použití sítí distribuční soustavy na dané napěťové hladině v Kč/MWh.

Cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/rok a za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové hladině VVN jsou stanoveny regulačními vzorci

Cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/rok a za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové hladině VN jsou stanoveny regulačními vzorci

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

sdVVNerci, sdVNerci [Kč/MW] jsou jednotkové ceny za roční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny VVN a VN pro regulovaný rok,

cperci [Kč/MW] cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy stanovená podle přílohy č. 4,

RRK(PS-VVN)ei [MW] je rezervovaná kapacita přenosové soustavy pro příslušnou distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená podle přílohy č. 4,

n je počet sousedních distribučních soustav,

RRK(VVNk-VVN)ei-2 [MW] je bilanční saldo rezervované kapacity mezi napěťovou hladinou VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným držitelem licence na distribuci elektřiny, kteří jsou připojeni k přenosové soustavě, stanovené jako průměr skutečně naměřených měsíčních hodinových maxim výkonů 4 zimních měsíců na přelomu roků i-2 a i-1,

RKKZVVNei-2, RKKZVNei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu s výjimkou odběrů elektřiny vymezených ostrovních provozů v zahraničí napojených na elektrizační soustavu České republiky, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) napěťové hladiny VVN a VN, vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2; v odůvodněných případech je možné pro stanovení celkové průměrné rezervované kapacity zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav a výrobců elektřiny druhé kategorie vyjít z plánů rezervované kapacity vykázaných provozovatelem distribuční soustavy pro rok i,

KTRVVNi, KTRVNi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z hladiny VVN a VN na nižší napěťovou hladinu pro regulovaný rok,

sdVVNepzi, sdVNepzi, sdNNepzi [Kč/MWh] jsou jednotkové ceny za použití napěťových hladin pro regulovaný rok,

cpepsi [Kč/MWh] je cena za použití sítí přenosové soustavy stanovená podle přílohy č. 4,

TE(PS-VVN)ei, TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok mezi přenosovou soustavou a napěťovou hladinou VVN distribuční soustavy, popřípadě předpokládané toky elektřiny transformací z napěťové hladiny VVN a VN na nižší napěťovou hladinu; je uvažován tok v transformaci mezi hladinami (na vstupu do transformace, tedy se započtením ztrát v transformaci mezi napěťovými hladinami); ztráty v transformaci z přenosové soustavy na napěťovou hladinu VVN distribuční soustavy jsou započteny do ztrát přenosové soustavy,

TE(VVNk-VVN)ei [MWh] je předpokládané bilanční saldo elektřiny pro regulovaný rok mezi napěťovou hladinou VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jejichž distribuční soustavy jsou připojeny k přenosové soustavě,

RDME2VVNi, RDME2VNi, RDME2NNi [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok na výstupu z napěťové hladiny distribuční soustavy; jedná se o odběry zákazníků na dané napěťové hladině, toky do transformace elektřiny do nižších napěťových hladin (kromě NN), odběr provozovatelů lokálních distribučních soustav, odběry elektřiny vymezených ostrovních provozů v zahraničí napojených na elektrizační soustavu České republiky a odběry přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběr výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla na dané napěťové hladině.

Průměrná cena jednotkového množství elektřiny za použití sítě na napěťové hladině NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

Na napěťové hladině NN jsou stanoveny ceny zajišťování distribuce elektřiny pro zákazníky přímo z upravených povolených výnosů a proměnných nákladů připadajících na napěťovou hladinu NN včetně části nákladů vyšších napěťových hladin. Fixní složka ceny v Kč je vztažena k plánované roční rezervované kapacitě v A vyjádřené jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem (technické maximum) zákazníků pro regulovaný rok, proměnná složka ceny v Kč/MWh je vztažena k odebranému množství elektřiny v MWh pro regulovaný rok, přičemž může být rozdělena na cenu vysokého a nízkého tarifu.

Jednosložková průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny jednotkového množství elektřiny na napěťové hladině VVN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

Jednosložková průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny jednotkového množství elektřiny na napěťové hladině VN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

RMEKZVVNei, RMEKZVNei [MWh] jsou předpokládaná roční množství elektřiny odebíraná zákazníky na napěťové hladině VVN a VN pro regulovaný rok.

Jednosložková průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny jednotkového množství elektřiny na napěťové hladině NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

sdNNei [Kč/MWh] je cena zajišťování distribuce elektřiny na napěťové hladině NN,

RDME1NNi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok odebrané z napěťové hladiny NN zákazníky, výrobci elektřiny, provozovateli distribučních soustav a množství elektřiny odebrané vymezenými ostrovními provozy v zahraničí napojenými na elektrizační soustavu České republiky.

Stav fondu obnovy a rozvoje FORdei provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i je stanoven vztahem

kde

Odemskt-2 [Kč] je v regulaci uznaná skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy,

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy vykázaná v souladu s jiným právním předpisem13) pro rok t-2.

Přetoky mezi sítěmi VVN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenou za přenos elektřiny. Přetoky mezi sítěmi VN a NN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenami zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy. Při stanovení ceny zajišťování distribuce elektřiny jsou tyto náklady a výnosy za rezervovanou kapacitu na přetoky elektřiny započítávány do ceny za rezervovanou kapacitu, náklady a výnosy za použití sítí na přetoky elektřiny jsou započítány do ceny za použití sítí.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na tři desetinná místa,

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc je zaokrouhlena na celé koruny, konečná cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc je zaokrouhlena na celé koruny, konečná cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Konečná cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh nebo konečná cena za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 7

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají (např. korekce o výnosy z připojení, překročení rezervované kapacity, rezervovaného příkonu a výkonu a podobně).

A) Korekční faktor za přenos elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy KFpeoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů majetku pořízeného z dotace v roce i-2, stanovený vztahem

pokud

platí, že

pro i≥3,

kde

KFpeoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru plánovaných odpisů provozovatele přenosové soustavy, které nepřesahují o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů dlouhodobého hmotného majetku včetně majetku pořízeného z dotace provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem

pro i≥3,

kde

Opeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2, hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy může být ponížena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1,

KFpeoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů provozovatele přenosové soustavy, která přesahuje o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů dlouhodobého hmotného majetku včetně majetku pořízeného z dotace provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem

pro i≥3,

kde

OpepIi-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2, hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy může být ponížena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

MVpei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Energetickým regulačním úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVpei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Energetickým regulačním úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1,

KFpeoVAi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy, kterým je zohledněna alokace části výnosů z aukcí včetně infrastrukturní části ITC a fondu rozvoje soustavy do parametru odpisy,

pokud

platí, že

pro i≥3.

(2) Korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy KFpezi v Kč zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou hodnotou regulační báze aktiv a plánovanou hodnotou regulační báze aktiv v roce t-2, aplikovaný od roku i≥3, stanovený následujícím způsobem,

kde

RABpepIt-2 [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny vstupující do výpočtu parametru zisk v roce t-2,

RABpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv stanovená jako skutečná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny vykázaná podle vyhlášky o regulačním výkaznictví13) pro rok L-1,

ΔRABpeskt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

ΔRABpeskt-2 = IApeskt-2 + MPpeskt-2 - VMpeskt-2 - Opemskt-2 ,

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

MPpeskt-2 [Kč] skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t-2,

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

Opemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2,

ΔRABpeplt-2 = IApeplt-2 + MPpeplt-2 - VMpeplt-2 - Opemplt-2 ,

kde

IApeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

MPpeplt-2 [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t-2,

VMpeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

Opemplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2,

a) pokud

ΔRABpeskt-2 ≤ 0 a současně ΔRABpeplt-2 > 0,95 x ΔRABpeskt-2

platí že

KFpezi = KFpezPPli + KFpezMVi ,

kde

KFpezPPli [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele přenosové soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která nepřesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem

KFpezMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele přenosové soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která přesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem

b) pokud

ΔRABpeskt-2 > 0 a současně ΔRABpeplt-2 > 1,05 x ΔRABpeskt-2

platí že

c) v ostatních případech

pro i≥3.

(3) Korekční faktor zisku z nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy KFpenii v Kč zohledňující kumulovaný rozdíl zisku mezi skutečnou a plánovanou kumulovanou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3.

pro i≥3,

kde

NIpeski-2 [Kč] je skutečná kumulovaná hodnota nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy, které byly schválené Energetickým regulačním úřadem v roce i-2,

NIpepli-2 [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy, které byly schválené Energetickým regulačním úřadem v roce i-2.

(4) Korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny KFpei

a) korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny KFpei je dán součinem indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu upravených povolených výnosů za rok i-2 a skutečných výnosů za přenos elektřiny. Skutečné výnosy za přenos elektřiny se stanoví jako součet výnosů za rezervovanou kapacitu, překročení rezervované kapacity, překročení rezervovaného příkonu a výkonu od provozovatelů regionálních distribučních soustav, zákazníků, výrobců elektřiny druhé kategorie nebo výrobců elektřiny první kategorie při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny. Korekční faktor obsahuje i a případné další náklady a výnosy vycházející z cen stanovených v rámci cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice, pokud nejsou uznány v bázi nákladů nebo v rámci jiných korekčních faktorů, nebo další výnosy vyplývající z jiného právního předpisu15) vztahující se k managementu jaloviny,

b) korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny podle písmene a) je přičítán k upraveným povoleným výnosům provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny.

(5) Korekční faktor ostatních výnosů KFpeosti

a) korekční faktor ostatních výnosů provozovatele přenosové soustavy je stanovený jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtu účetní hodnoty účtu časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy k 31. prosinci v roce i-2, výnosů z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k výkonu licencované činnosti, stanovených jako 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, vykázaných provozovatelem přenosové soustavy v roce i-2 a základní hodnoty V1pepi-2 za rok i-2, v případě, kdy je jeho hodnota záporná,

b) korekční faktor ostatních výnosů podle písmene a) je odečítán od upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny.

(6) Korekční faktor za použití přenosové sítě KFpepsi v Kč se stanoví tímto postupem:

a) korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy KFpepsi je dán součinem indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtem

1. rozdílu nákladů na nákup silové elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě včetně souvisejících nákladů uvedených v kapitole 5.1.3. Zásad cenové regulace a skutečných výnosů za použití sítí přenosové soustavy upravených o korekční faktor za použití přenosové soustavy za rok i-4,

2. motivační složky zisku, v případě splnění podmínek pro její získání stanovených v kapitole 5.1.3. Zásad cenové regulace věnující se metodice stanovení ceny silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

3. salda nákladů a výnosů (kompenzace a příspěvku) na ztráty ze zúčtování ITC mechanismu, a to včetně provozních nákladů souvisejících se zúčtováním ITC mechanismu,

b) korekční faktor za použití přenosové sítě podle písmene a) je přičítán k proměnným povoleným nákladům na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok.

B) Korekční faktory za systémové služby

(1) Korekční faktor odpisů pro činnost poskytování systémových služeb KFssoi v Kč je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

Ossski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy může být Energetickým regulačním úřadem ponížena tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Osspli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přenosové soustavy může být Energetickým regulačním úřadem ponížena tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor pro činnost poskytování systémových služeb KFssi v Kč je stanoven jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu celkových skutečných nákladů a celkových skutečných výnosů za systémové služby v roce i-2.

Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet

a) skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb (SVR i nefrekvenční služby),

b) skutečných nákladů na nápravná opatření, které nebyly pokryty ze salda nákladů a výnosů z přetížení či z fondu rozvoje soustavy,

c) skutečných nákladů na regulační energii ze zahraničí,

d) skutečných nákladů na odchylky provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

e) skutečných nákladů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

f) skutečných nákladů na operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

g) skutečné náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného právního předpisu14),

h) Energetickým regulačním úřadem povolených nákladů a odpisů souvisejících s organizováním obchodu s podpůrnými a systémovými službami v roce i-2,

i) Energetickým regulačním úřadem povoleného zisku v roce i-2,

j) korekčního faktoru pro činnost poskytování systémových služeb z roku i-4.

Celkové skutečné výnosy za systémové služby se stanoví jako součet

a) celkových výnosů za systémové služby v roce i-2,

b) výnosů z nápravných opatření,

c) výnosů z regulační energie do zahraničí,

d) výnosů z odchylek provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

e) výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

f) výnosů z operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

g) ostatních výnosů souvisejících se zajišťováním systémových služeb, např. pokuty a penále udělené při organizování trhu s podpůrnými službami.

Korekční faktor KFssi je přičítán do upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb stanovených Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok.

C) Korekční faktor za distribuci elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů KFdxeoi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů majetku pořízeného z dotace v roce i-2, stanovený vztahem

KFdxeoi = KFdeoi x kdxei-2 ,

kde

pokud

platí, že

KFdeoi = KFdeoPPli + KFdeoMVi

pro i≥3,

kde

KFdeoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru plánovaných odpisů provozovatele distribuční soustavy, které nepřesahují o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů dlouhodobého hmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace stanovená vztahem

pro i≥3,

kde

Odeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2, hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být upravena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1,

KFdeoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů provozovatele distribuční soustavy, které přesahují o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů dlouhodobého hmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace stanovená vztahem

pro i≥3,

kde

Odepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2, hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být ponížena Energetickým regulačním úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

MVdei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny stanovená Energetickým regulačním úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny stanovená Energetickým regulačním úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1,

pokud

platí, že

pro i≥3,

kde

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových hladin skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových hladinách na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 je v případě, kdy byl plánovaný koeficient přecenění kdeplt stanovený pro provozovatele distribuční soustavy pro rok 2020 menší než 1, aplikovaný od roku t = L + i, i≥3 vztahem

KFdeRABt = (IAdeskt-2 + MPdeskt-2 - VMdeskt-2 - Odemskt-2) - (IAdeplt-2 + MPdeplt-2 - VMdeplt-2 - Odemplt-2) ,

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdeskt-2 [Kč] skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2,

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdeplt-2 [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti pro rok t-2,

VMdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odemplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku KFdxezi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, je v případě, kdy byl plánovaný koeficient přecenění kdeplt stanovený pro provozovatele distribuční soustavy pro rok 2020 menší než 1, aplikovaný od roku i≥3 vztahem

KFdxezi = KFdezi x kdxei-2 ,

kde

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových hladin skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových hladinách na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

ΔRABdeplt-2 [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

ΔRABdeplt-2 = lAdeplt-2 + MPdeplt-2 - VMdeplt-2 - Odemplt-2 ,

ΔRABdeskt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

ΔRABdeskt-2 = IAdeskt-2 + MPdeskt-2 - VMdeskt-2 - Odemskt-2 ,

a) pokud

ΔRABdeskt-2 < 0 a současně ΔRABdeplt-2 > 0,95 x ΔRABdeskt-2

platí, že

KFdezi = KFdezPPIi + KFdezMVi

pro i≥3,

kde

KFdezPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která nepřesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

KFdezMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která přesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

b) pokud

ΔRABdeskt-2 > 0 a současně ΔRABdeplt-2 > 1,05 x ΔRABdeskt-2 ,

platí, že

KFdezi = KFdezPPIi + KFdezMVi ,

c) v ostatních případech platí, že

V případě, kdy byl plánovaný koeficient přecenění kdeplt stanovený pro provozovatele distribuční soustavy pro rok 2020 větší nebo roven hodnotě 1, je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdxezi v Kč zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou hodnotou regulační báze aktiv a plánovanou hodnotou regulační báze aktiv v roce t-2 aplikovaný od roku i≥3 stanovený následujícím způsobem

KFdxezi = KFdezi x kdxei-2 ,

kde

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových hladin skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových hladinách na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

RABdeplt-2 [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny vstupující do výpočtu parametru zisk v roce t-2,

RABdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv stanovená jako skutečná zůstatková hodnota aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny vykázaná v souladu s jiným právním předpisem pro rok L-1,

ΔRABdeskt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem

ΔRABdeskt-2 = IAdeskt-2 + MPdeskt-2 - VMdeskt-2 - Odemskt-2 ,

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdeskt-2 [Kč] skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t-2,

ΔRABdeplt-2 [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny v roce t-2, stanovená vztahem,

ARABdeplt-2 = IAdeplt-2 + MPdeplt-2 - VMdeplt-2 - Odemplt-2 ,

kde

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdeplt-2 [Kč] plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená Energetickým regulačním úřadem pro rok t-2,

VMdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odemplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t-2,

a) pokud

ΔRABdeskt-2 ≤ 0 a současně ΔRABdeplt-2 > 0,95 x ΔRABdeskt-2

platí že

KFdezi = KFdezPPli + KFdezMVi ,

kde

KFdezPPli [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která nepřesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

KFdezMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která přesahuje o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

b) pokud

ΔRABdeskt-2 > 0 a současně ΔRABdeplt-2 > 1,05 x ΔRABdeskt-2

platí, že

c) v ostatních případech

pro i≥3.

(4) Korekční faktor zisku z hodnoty nedokončených investic provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách KFdxenii v Kč zohledňující rozdíl zisku mezi skutečnou a plánovanou kumulovanou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3.

pro i≥3,

kde

NIdxeski-2 [Kč] je skutečná kumulovaná hodnota nedokončených investic provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, které byly schválené Energetickým regulačním úřadem v roce i-2,

NIdxepli-2 [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách, které byly schválené Energetickým regulačním úřadem v roce i-2.

(5) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové hladině KFdxei a KFdxehi v Kč je stanoven tímto postupem:

a) pro činnost distribuce elektřiny jsou stanoveny výpočtové výnosy na jednotlivých napěťových hladinách a celkové výpočtové výnosy v součtu za všechny napěťové hladiny v roce i-2; výpočtové výnosy jsou stanoveny pomocí stanovených cen za roční a měsíční rezervovanou kapacitu a skutečných hodnot rezervovaných kapacit zákazníků, výrobců elektřiny druhé kategorie, provozovatelů lokálních distribučních soustav a provozovatelů ostrovních provozů v zahraničí připojených na napěťových hladinách VVN a VN, z tržeb za jednosložkovou cenu za službu sítí na napěťových hladinách VVN a VN od kterých jsou odečteny tržby stanovené z ceny za použití sítí distribuční soustavy a z tržeb za činnost distribuce elektřiny na napěťové hladině NN vypočtených pomocí skutečných hodnot příslušných technických jednotek z tarifní statistiky přepočtené na roční odběr elektřiny vykázaný pro rok i-2 podle jiného právního předpisu13) a cen za distribuci elektřiny na napěťové hladině NN stanovených Energetickým regulačním úřadem pro rok i-2, od kterých jsou odečteny tržby stanovené z ceny za použití distribuční soustavy; při stanovení výpočtových výnosů jednotlivých napěťových hladin pro rok i-2 jsou zohledněny toky elektřiny transformacemi mezi napěťovými hladinami; do výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových hladinách se zahrnují platby od sousedních distribučních soustav za rezervovanou kapacitu, výnosy z plateb od výrobců elektřiny první kategorie při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny; hodnota výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových hladinách dále zahrnuje výnosy z ceny za překročení rezervované kapacity, ceny za překročení rezervovaného příkonu a ceny za překročení rezervovaného výkonu; ve výpočtových výnosech je dále obsaženo případné saldo dalších výnosů a nákladů vycházejících z cen stanovených v rámci cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice, pokud nejsou uznány v bázi nákladů nebo v rámci jiných korekčních faktorů,

b) z výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových hladinách stanovených podle písmene a) jsou vypočteny kontrolní výnosy tak, že jsou od výpočtových výnosů na napěťové hladině VVN odečteny platby za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy a platby sousedním distribučním soustavám za rezervovanou kapacitu na napěťových hladinách VVN a VN,

c) celkové kontrolní výnosy za všechny napěťové hladiny jsou dány součtem kontrolních výnosů na jednotlivých napěťových hladinách,

d) korekční faktor za činnost distribuce elektřiny KFdei-2 se stanoví jako rozdíl mezi Energetickým regulačním úřadem stanovenými upravenými povolenými výnosy a celkovými kontrolními výnosy v roce i-2,

korekční faktor za distribuci elektřiny podle písmene d) je rozdělen v poměru velikosti rozdílu upravených povolených výnosů jednotlivých napěťových hladin stanovených Energetickým regulačním úřadem pro rok i-2 a kontrolních výnosů jednotlivých napěťových hladin podle písmene b) a následně je vynásoben indexy cen průmyslových výrobců (PPI) stanovených pro rok i-2 a i-1; takto stanovené korekční faktory KFdxei v Kč jsou přičteny k povoleným výnosům napěťových hladin pro regulovaný rok.

V rámci V. regulačního období bude docházet k opravě korekčního faktoru za činnost distribuce elektřiny stanoveného za rok i-2 v roce i-3 po vyfakturování veškerého odebraného množství elektřiny vztahujícího se k roku i-3, týkajícího se i všech odběrných míst s neprůběhovým měřením, na základě množství elektřiny za rok i-3 skutečně vyfakturovaného zákazníkům připojeným na napěťové hladině NN. Oprava za rok i-3 bude vycházet i ze skutečného rozložení odebraného množství elektřiny mezi skupiny zákazníků podle distribučních sazeb a ze skutečného fakturovaného počtu odběrných míst v průběhu roku. V rámci výpočtu korekčního faktoru za rok i-3 budou prováděny i opravy hodnot z měření. Přesný způsob korekce bude navrhnut v závislosti na výstupech probíhajícího projektu, kterého se zainteresované strany účastní.

Dále mohou být rámci V. regulačního období opraveny i nepřesnosti ve stanovení korekčního faktoru za činnost distribuce elektřiny za IV. regulační období, které vychází z nepřesného vyplňování regulačních výkazů. Při případných úpravách zasahujících do IV. regulačního období budou zachovány všechny principy a postupy pro regulaci cen stanovené a platné pro IV. regulační období.

(6) Korekční faktor ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy přiřazený k napěťové hladině KFdxeosti je stanoven tímto postupem:

a) korekční faktor ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy je stanovený jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtu skutečných výnosů z připojení, výnosů z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k výkonu licencované činnosti, stanovených jako 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu vykázaných provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2, a 60 % výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů na jednotlivých napěťových hladinách,

b) korekční faktor ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy podle písmene a) je odečítán od povolených výnosů napěťových hladin pro regulovaný rok.

(7) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za nefrekvenční podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy přiřazený k napěťové hladině KFdxePpSi je stanoven tímto postupem:

a) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za nefrekvenční podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy je stanovený jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtu

1. rozdílu skutečných výnosů z ceny za nedodržení účiníku a ceny za nevyžádanou dodávku jalové energie, případně jejich alternativy při změně zpoplatnění jalové energie v průběhu V. regulačního období, a skutečných nákladů na nefrekvenční podpůrné služby,

2. případných výnosů vyplývajících z jiného právního předpisu15) vztahujících se k managementu jaloviny,

b) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za nefrekvenční podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy podle písmene a) je odečítán od povolených výnosů napěťových hladin pro regulovaný rok v rozdělení podle poměru povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých hladinách k celkovým povoleným výnosům pro regulovaný rok.

(8) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za použití distribučních sítí KFdxepsi v Kč je stanoven jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu výpočtových nákladů na nákup elektřiny na pokrytí ztrát v distribuční soustavě, stanovených podle písmene a) a kontrolních výnosů za použití sítí provozovatele distribuční soustavy, vypočtených postupem podle písmene b) tohoto bodu:

a) výpočtové náklady jsou pro účely výpočtu korekčního faktoru určeny z ceny silové elektřiny na krytí ztrát stanovené Energetickým regulačním úřadem pro rok i-2 a skutečného množství ztrát vykázaného za rok i-2; skutečné náklady zahrnují i náklady za cenu za použití sítí přenosové soustavy a dále náklady na cenu za použití sítí sousedních distribučních soustav,

b) kontrolní výnosy za použití sítí jsou stanoveny upravením skutečných výnosů za použití sítí o korekční faktor za použití sítí za rok i-4; skutečné výnosy za použití sítí provozovatele distribuční soustavy se stanoví jako součet součinů cen za použití sítí a množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy účastníky trhu s elektřinou na jednotlivých napěťových hladinách vykázaného pro rok i-2; skutečné výnosy za použití sítí obsahují i výnosy za použití sítí sousedních distribučních soustav,

c) vypočtený korekční faktor se rozdělí na jednotlivé napěťové hladiny v poměru rozdílů skutečných a plánovaných ztrát pro rok i-2 na jednotlivých napěťových hladinách a takto stanovený korekční faktor KFdxepsi je přičítán k proměnným povoleným nákladům na nákup elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok i.

V rámci V. regulačního období bude probíhat oprava korekčního faktoru za použití distribučních sítí v roce i-3. Po vyfakturování veškerého odebraného množství elektřiny vztahujícího se k roku i-3 týkajícího se i všech odběrných míst s neprůběhovým měřením, bude množství elektřiny odebrané zákazníky připojenými na hladině NN nahrazeno množstvím elektřiny za rok i-3 skutečně vyfakturovaným zákazníkům připojeným na napěťové hladině NN a dále bude upravena hodnota ztrát na hladině NN, případně spolu s množstvím ztrát na hladině vysokého napětí a množstvím elektřiny vstupujícím do hladiny NN a to za principu zachování bilanční rovnice. V rámci výpočtu korekčního faktoru za rok i- 3 budou prováděny i opravy hodnot z měření.

Tato korekce za rok i-3 vstoupí v následujícím roce i do výpočtu korekčního faktoru jako úprava skutečných výnosů za použití sítí a souvisejících nákladů týkající se roku i-4.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na tři desetinná místa,

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Příloha č. 8

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu

(1) Cena za činnosti související se zúčtováním odchylek v elektroenergetice cotzui v Kč/odběrné místo/měsíc je stanovena regulačním vzorcem

kde

index ot značí operátora trhu,

index zu značí činnost související se zúčtováním odchylek,

index pl značí plánovanou hodnotu,

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVotzui [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu spojené s činnostmi souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotzui = PVotzui + Fotzui + KFotzui - Votzupli ,

kde

PVotzui [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu spojené s činnostmi souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotzui = PNotzui + Ootzui + Zotzui ,

kde

PNotzui [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu spojené s činnostmi souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Notzuzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu spojených s činnostmi souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

Notzuski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu spojené s činnostmi souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice,

Xotzu [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu souvisejícími se zúčtováním odchylek v elektroenergetice stanovená Energetickým regulačním úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t; hodnota eskalačního faktoru (s podmínkou, že suma vah je rovna jedné) je stanovena vztahem

It = pIIT x IITt + pIPS x IPSt + pIM x IMt ,

kde

pIIT [-] je váha indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb,

pIM [-] je váha mzdového indexu,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaný ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“, kód J62, za měsíc duben roku t-1,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako aritmetický průměr indexů cen vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“, kód J63, K64, M69, M74, N78 a N82 za měsíc duben roku t-1,

IMt [%] je mzdový index, stanoven jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A)“ pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30 června roku i-1,

Notzuplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související se zúčtováním odchylek v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

kde

kotzupIsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule.

Ootzui [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících se zúčtováním odchylek pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ootzui = Ootzupli + KFotzuoi ,

kde

Ootzupli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících se zúčtováním odchylek stanovená Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotzuoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti souvisejících se zúčtováním odchylek v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 9 odstavce 1,

Zotzui [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností zúčtování odchylek operátora trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i v případě, že nedošlo k vyplacení dividendy v roce i-2 přesahující 10 % hospodářského výsledku po zdanění, stanovený vztahem

kde

MVotzui [%] je míra výnosnosti pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice stanovená podle Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující, v kapitole 15.2.2.4.

ZKoti-2 [Kč] je hodnota základního kapitálu operátora trhu v roce i-2,

Zotori [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností organizace trhu operátora trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i.

V případě vyplacení dividendy v roce i-2 přesahující 10 % hospodářského výsledku po zdanění, bude zisk pro regulovaný rok i stanovený vztahem

Rf [%] je bezriziková výnosová míra,

T [%] je sazba daně z příjmu právnických osob,

Zotori [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností organizace trhu operátora trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i,

Fotzui [Kč] je faktor trhu, zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v souvislosti s činností zúčtování odchylek nebo integračních evropských projektů v elektroenergetice stanovený Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotzui [Kč] je korekční faktor operátora trhu související se zúčtováním odchylek stanovený podle přílohy č. 9 odstavce 2,

Votzupli [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu související se zúčtováním odchylek jako registrace subjektu zúčtování a roční platba za činnost zúčtování v regulovaném roce i,

OM [-] je celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu podle údajů k 31. prosinci předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, v případě, že byla k 31. prosinci u operátora trhu registrována všechna odběrná místa; pokud nebyla k 31. prosinci u operátora trhu registrována všechna odběrná místa, může být počet odběrných míst stanoven na základě údajů vyplývajících z regulačních výkazů.

(2) Cena za činnost organizace trhu v elektroenergetice cotori v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

index or značí činnosti související s organizací trhu,

UPVotori [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu související s činností organizace trhu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotori = PVotori - Votorpli + Fotori + KFotori ,

kde

PVotori [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu spojené s činností organizace trhu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotori = PNotori + Ootori + Zotori ,

kde

PNotori [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu související s činností organizace trhu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

Notorzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu souvisejících s činností organizace trhu, tedy s provozováním systému OTE, mzdovými náklady, pronájmem a dalšími provozními náklady stanovená vztahem

kde

Notorski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu související s činností organizace trhu,

Xotor [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti související s činností organizace trhu v elektroenergetice stanovená Energetickým regulačním úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t, stanovena podle odstavce 1 této přílohy,

Notorplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související s organizací trhu v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

kotorplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Ootori [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti organizace trhu pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ootori = Ootorpli + KFotoroi ,

kde

Ootorpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti organizace trhu stanovená Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotoroi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti organizace trhu v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 9 odstavce 3,

Zotori [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností organizace trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovený na základě benchmarkového nastavení poplatku za zobchodovanou MWh na krátkodobých trzích s elektřinou vycházejícího z poplatků účtovaných burzami a obdobnými subjekty, jako je operátor trhu, v rámci Evropské unie tak, aby se cena za činnost organizace trhu pohybovala na úrovni obvyklé v rámci Evropské unie, a jehož maximální hodnota je v případě, že nedošlo k vyplacení dividendy v roce i-2 přesahující 10 % hospodářského výsledku po zdanění stanovena vztahem

kde

ZKoti-2 [Kč] je hodnota základního kapitálu operátora trhu v roce i-2,

MVotori [%] je míra výnosnosti pro činnosti operátora trhu související s činností organizace trhu v elektroenergetice stanovená podle Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující, v kapitole 15.2.3.4.,

V případě vyplacení dividendy v roce i-2 přesahující 10 % hospodářského výsledku po zdanění, bude maximální zisk pro regulovaný rok i stanovený vztahem

kde

Rf [%] je bezriziková výnosová míra,

T [%] je sazba daně z příjmu právnických osob,

Votorpli [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních souvisejících činností operátora trhu, zahrnující další výnosy za organizaci krátkodobého trhu s elektřinou vyplývající z plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s elektřinou podle jiného právního předpisu ) a jiné např. přednáškové činnosti pro regulovaný rok i,

Fotori [Kč] je faktor trhu zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v souvislosti s činností organizace trhu v elektroenergetice stanovený Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotori [Kč/MWh] je korekční faktor operátora trhu za činnosti související s organizací trhu stanovený podle přílohy č. 9 odstavce 4,

ZMEpli [MWh] je plánované množství zobchodované elektřiny držiteli licencí na obchod v roce i stanovené Energetickým regulačním úřadem.

(3) Cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice cotpozi v Kč/odběrné místo/měsíc je stanovena regulačním vzorcem

kde

index poz značí činnost související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů,

UPVotpozi [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu související s výplatou administrací podpory z podporovaných zdrojů pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotpozi = PVotpozi + FNotpozpli + Potpozi + Fotpozi + KFotpozi ,

kde

PVotpozi [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotpozi = PVotpozi + FNotpozpli + Potpozi + Fotpozi + KFotpozi ,

kde

PVotpozi [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotpozi = PNotpozi + Ootpozi ,

kde

PNotpozi [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i, které nezahrnují finanční náklady, stanovené vztahem

kde

Notpozzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu souvisejících s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

Notpozski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice, které nezahrnují finanční náklady,

Xotpoz [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice stanovená Energetickým regulačním úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t, stanovena podle odstavce 1 této přílohy,

Notpozplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

kotpozplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Ootpozi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností spojených s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice na regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ootpozi = Ootpozpli + KFotpozoi ,

kde

Ootpozpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice stanovená Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotpozoi [Kč] je korekční faktor odpisů související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů stanovený podle přílohy č. 9 odstavce 5,

FNotpozpli [Kč] jsou plánované finanční náklady operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice stanovené Energetickým regulačním úřadem na regulovaný rok i jako úrok z kumulovaného rozdílu plánovaných příjmů a výdajů, včetně souvisejících poplatků uhrazených bankám nebo jiným peněžním ústavům,

Potpozi [Kč] je parametr zohledňující ceny záruk původu pro podporované zdroje, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v souvislosti s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice, stanovený Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

Fotpozi [Kč] je faktor trhu zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na hospodaření operátora trhu a souvisejí s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice, stanovený Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i,

KFotpozi [Kč] je korekční faktor související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů stanovený podle přílohy č. 9 odstavce 6,

OM [-] je celkový počet odběrných míst zákazníků v České republice odebírajících elektřinu podle údajů k 31. prosinci předaných provozovateli soustav operátorovi trhu za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, v případě, že byla k 31. prosinci u operátora trhu registrována všechna odběrná místa; pokud nebyla k 31. prosinci u operátora trhu registrována všechna odběrná místa, může být počet odběrných míst stanoven na základě údajů vyplývajících z regulačních výkazů.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa, kromě míry výnosnosti, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečné ceny za činnosti související se zúčtováním odchylek Kč/odběrné místo/měsíc a za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice v Kč/odběrné místo/měsíc jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Konečná cena za činnost organizace trhu v elektroenergetice v Kč/MWh je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 9

Stanovení korekčních faktorů za činnosti operátora trhu v elektroenergetice

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají.

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu souvisejících se zúčtováním odchylek v elektroenergetice KFotzuoi v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

index sk značí skutečné hodnoty,

index O značí odpisy,

Ootzuski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností operátora trhu souvisejících se zúčtováním odchylek v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

Ootzupli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících se zúčtováním odchylek pro regulovaný rok i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor operátora trhu za činnosti související se zúčtováním odchylek KFotzui v Kč je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

PVotzui-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti související se zúčtováním odchylek pro regulovaný rok i-2, stanovené vztahem

PVotzui-2 = PNotzui-2 + Ootzui-2 + Zotzui-2 ,

kde

PNotzui-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti související se zúčtováním odchylek pro regulovaný rok i-2,

Ootzui-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností operátora trhu souvisejících se zúčtováním odchylek pro regulovaný rok i-2,

Zotzui-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností zúčtování odchylek operátora trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

Fotzui-2 [Kč] je skutečný náklad faktoru trhu, zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu a činnosti související se zúčtováním odchylek, v roce i-2,

KFotzui-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu za činnosti související se zúčtováním odchylek stanovený za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

OSRoti-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle §17d odst. 4 energetického zákona, za regulovaný rok i-2,

Votzuski-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za činnosti operátora trhu související se zúčtováním odchylek za regulovaný rok i-2, včetně salda položek „Tržby za zboží - vypořádání odchylek“ a „Prodané zboží - vypořádání odchylek“ a položek „Ostatní provozní výnosy“ a „Ostatní provozní náklady“. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti.

(3) Korekční faktor odpisů operátora trhu souvisejících s organizací trhu KFotoroi v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

Ootorski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností operátora trhu souvisejících s organizací trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

Ootorpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících s organizací trhu pro regulovaný rok i-2.

(4) Korekční faktor operátora trhu za činnosti organizace trhu KFotori v Kč je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

PVotori-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti organizace trhu pro regulovaný rok i-2, stanovené vztahem

PVotori-2 = PNotori-2 + Ootori-2 + Zotori-2 ,

kde

PNotori-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnost organizace trhu pro regulovaný rok i-2,

Ootori-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu související s organizací trhu pro regulovaný rok i-2,

Zotori-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu související s činností organizace trhu v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

Fotori-2 [Kč] je faktor trhu, zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu a činnosti organizace trhu, v roce i-2,

KFotori-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu za činnost organizace trhu stanovený za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

Votorski-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za činnosti operátora trhu související s organizací trhu pro regulovaný rok i-2, včetně salda položek „Tržby za zboží - vypořádání krátkodobého trhu“ a „Prodané zboží - vypořádání krátkodobého trhu“ a salda kurzových zisků a ztrát související s organizací trhu. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti.

(5) Korekční faktor odpisů operátora trhu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů KFotpozoi v Kč je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

Ootpozski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu souvisejícího s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů pro regulovaný rok i-2,

Ootpozpii-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu souvisejícího s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů pro regulovaný rok i-2.

(6) Korekční faktor operátora trhu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů KFotpozi v Kč je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

PVotpozi-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2, stanovené vztahem

PVotpozi-2 = PNotpozi-2 + Ootpozi-2 ,

kde

PNotpozi-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

Ootpozi-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu spojeného s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice pro regulovaný rok i-2,

FNotpozski-2 [Kč] jsou skutečné finanční náklady operátora trhu související s podporou elektřiny stanovené jako kumulovaný depozitní a kreditní úrok v regulovaném roce i-2 případně jiné související náklady, včetně souvisejících poplatků uhrazených bankám nebo jiným peněžním ústavům, které nezahrnují náklady uznané ve faktoru trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice,

Fotpozi-2 [Kč] je faktor trhu zohledňující aktuální změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na hospodaření operátora trhu v rámci činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v elektroenergetice za rok i-2,

KFotpozi-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu za činnosti spojené s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů stanovený za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

Votpozski-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za činnosti operátora trhu související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů pro regulovaný rok i-2. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Příloha č. 10

Postup stanovení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie cvozki v Kč/MW/měsíc a v Kč/A/měsíc je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet povinně vykupujících,

j je pořadové číslo povinně vykupujícího,

NCpvij [Kč] jsou celkové plánované náklady j-tého povinně vykupujícího v roce i, stanovené vztahem

NCpvij = Npvij + Npvozij ,

kde

Npvij [Kč] jsou plánované náklady za činnost j-tého povinně vykupujícího stanovené postupem podle přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu,

Npvozij [Kč] jsou plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, které mají být tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem

kde

m je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen,

s je druh obnovitelného zdroje,

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovená Energetickým regulačním úřadem,

ci [Kč/MWh] je předpokládaná průměrná cena elektřiny na denním trhu v roce i, stanovená Energetickým regulačním úřadem na základě průměru hodinových cen silové elektřiny dosažených na denním trhu organizovaných operátorem trhu. Při predikci se postupuje rozdílně pro výrobny elektřiny ze sluneční energie a výrobny elektřiny z ostatních druhů obnovitelných zdrojů. Výchozími daty pro predikci ceny silové elektřiny na regulovaný rok i jsou data z obchodování na denním trhu organizovaném operátorem trhu, společností OTE, a.s., za období měsíce října roku i-2 až září roku i-1 (tzv. sledované období). Pro stanovení ceny silové elektřiny pro výrobny elektřiny ze sluneční energie je stanovená cena aritmetickým průměrem hodinových cen v tzv. slunečných hodinách dne. Slunečné hodiny dne jsou definovány jako hodiny, kdy dochází k nejvyššímu osvitu území České republiky a tento typ výroben vyrábí většinu jimi vyrobené elektřiny. Pro stanovení cen silové elektřiny pro výrobny elektřiny z ostatních druhů OZE se používá prostý aritmetický průměr cen za veškeré obchodní hodiny za sledované období z toho důvodu, že výroba elektřiny v těchto výrobnách elektřiny není závislá na denní době,

PMEpvozijs [MWh] je plánované množství podporované elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje, vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen pro regulovaný rok i, stanovené Energetickým regulačním úřadem.

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota nákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové náklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

NCotzbei [Kč] jsou celkové plánované náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny v regulovaném roce i, které mohou obsahovat i náklady na podporu elektřiny u výroben elektřiny bez udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise, pokud lze očekávat, že bude notifikační rozhodnutí ze strany Evropské komise uděleno. Tyto náklady jsou stanoveny vztahem

NCotzbei = Notzbei + KFotzbei ,

kde

Notzbei [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny vyrobené v regulovaném roce i, které jsou stanoveny vztahem

Notzbei = Nhzbi + Nrzbi + Nki + Ndzi ,

kde

Nhzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

kde

mp je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou v režimu hodinového zeleného bonusu,

cppzbhis [Kč/MWh] je předpokládaná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

cppzbhis = (cvcozis - cpredhi) + cpodchis ,

kde

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Energetickým regulačním úřadem,

cpredhi [Kč/MWh] je předpokládaná hodinová cena elektřiny na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, stanovená Energetickým regulačním úřadem,

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Energetickým regulačním úřadem,

PMEpzbhis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovené Energetickým regulačním úřadem,

Nrzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

kde

o je počet druhů obnovitelných zdrojů v režimu podpory ročního zeleného bonusu,

Crzbis [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Energetickým regulačním úřadem,

PMErzbis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Energetickým regulačním úřadem,

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota nákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové náklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

Nki [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

kde

u je počet kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

r je kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

cpKir [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou r-tou kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovený Energetickým regulačním úřadem,

PMEKir [MWh] je plánované podporované množství elektřiny z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovené Energetickým regulačním úřadem,

Ndzi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

kde

v je počet kategorií druhotných zdrojů,

q je kategorie druhotného zdroje,

cpDziq [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou q-tou kategorií druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Energetickým regulačním úřadem,

PMEDiq [MWh] je plánované podporované množství elektřiny z q-té kategorie druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Energetickým regulačním úřadem,

KFotzbei [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovený podle přílohy č. 11,

Pfiski [Kč] jsou prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci pro rok i, stanovené nařízením vlády,

Pfiskti [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla pro rok i, dále pro kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci podle jiného právního předpisu17), stanovené Energetickým regulačním úřadem, a na úhradu nákladů spojených s plánovanou podporou tepla z bioplynu,

KFPfiskti [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu provozní podpory tepla včetně tepla z bioplynu a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci podle jiného právního předpisu17), stanovený Energetickým regulačním úřadem jako rozdíl mezi plánovanými prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla včetně tepla z bioplynu a kompenzace na elektřinu a součtem skutečně vyplacené výše provozní podpory tepla včetně tepla z bioplynu a kompenzace na elektřinu v roce i-2 a skutečných nákladů operátora trhu souvisejících s úhradou provozní podpory tepla včetně tepla z bioplynu v roce i-2,

RPi [MW] je plánovaný rezervovaný příkon pro regulovaný rok zpoplatněný složkou ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů.

Vypočtená cena podle výše uvedeného postupu je dále iteračním způsobem upravována tak, aby plánované výnosy z této ceny včetně započítání limitu platby zákazníka a provozovatele distribuční soustavy podle jiného právního předpisu9) odpovídaly plánovaným nákladům.

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v Kč/MW/měsíc je následně přepočítána na cenu v Kč/A/měsíc vztahem

kde

cvozkiA [Kč/A/měsíc] je složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN a pro regulovaný rok i,

cvozkiMW [Kč/MW/měsíc] je složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí a pro regulovaný rok i.

Pokud vyjde složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie záporná, je výsledná složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie rovna nule.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena v Kč/MW/měsíc a konečná cena v Kč/A/měsíc je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 11

Stanovení korekčního faktoru za složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají.

Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny KFotzbei je stanoven vztahem

KFotzbei = CSNotski-2 - Voteski-2 ,

kde

CSNotski-2 jsou celkové skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny v roce i-2, stanovené vztahem

kde

n [-] je počet povinně vykupujících obchodníků,

j [-] je pořadové číslo povinně vykupujícího,

Npvozskji-2 [Kč] jsou celkové skutečné náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, vyrobené v roce i-2, které jsou tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem

kde

cvcsi-2 [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro rok i-2 stanovená Energetickým regulačním úřadem,

cskhi-2 [Kč/MWh] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v roce i-2, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

PMEpvskhjsi-2 [MW] je skutečné podporované množství elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen v hodině h v roce i-2,

Npvskji-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost j-tého povinně vykupujícího, které operátor trhu uhradil povinně vykupujícímu prostřednictvím ceny za činnost povinně vykupujícího,

NCotzbeski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny formou zelených bonusů v roce i-2, stanovené vztahem

NCotzbeski-2 = Notzbeski-2 + KFotzbei-2 ,

kde

Notzbeski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny formou zelených bonusů, vyrobené v roce i-2, stanovené vztahem

Notzbeski-2 = Nzbpski-2 + Nzbrski-2 + Nkvski-2 + Ndzski-2 ,

kde

Nzbpski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

kde

czbpskhsi-2 [Kč/MWh] je skutečná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

PMEzbpskhsi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

Nzbrski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

kde

czbrsi-2 [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje stanovený Energetickým regulačním úřadem pro regulovaný rok i-2,

PMEzbrsksi-2 [MWh] je skutečné roční podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu zdroje pro regulovaný rok i-2,

Nkvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

kde

ckvri-2 [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i-2, stanovený Energetickým regulačním úřadem,

PMEkvskri-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny vyrobené z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok i-2,

Ndzski-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

kde

cdzqi-2 [Kč/MWh] je zelený bonusu na elektřinu vyrobenou q-tým druhem druhotného zdroje v roce i-2, stanovený Energetickým regulačním úřadem,

PMEdzskqi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny z q-tého druhu druhotného zdroje pro rok i-2,

KFotzbei-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovený za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen roku i-2,

Notprechi-2 [Kč] jsou náklady operátora trhu, vyplývající z povinnosti převzít závazek o úhradě podpory v souladu s jiným právním předpisem18),

KFvdvi [Kč] je korekční faktor nákladů operátora trhu související s podporou decentrální výroby elektřiny,

Poteozi-2 [Kč] je vratka přebytku prostředků do státního rozpočtu podle jiného právního předpisu19),

Voteski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy operátora trhu na podporu elektřiny v roce i-2, stanovené vztahem

Voteski-2 = Voteozski-2 + (Pfiski-2 - Pfiskti-2 + KFPfiskti-2) + Vnpi-2 ,

kde

Voteozski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy operátora trhu za výběr složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie vykázané operátorem trhu za rok i-2,

Pfiski-2 [Kč] je limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci pro rok i-2, stanovený nařízením vlády,

Pfiskti-2 [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu provozní podpory tepla, na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci pro rok i-2, stanovené Energetickým regulačním úřadem, a na úhradu nákladů spojených s plánovanou podporou tepla z bioplynu,

KFPfiskti-2 [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu provozní podpory tepla včetně tepla z bioplynu a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci stanovený za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

Vnpi-2 [Kč] je neoprávněně čerpaná podpora a uhrazené penále operátorovi trhu v roce i-2.

Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny může být rozdělen do více regulovaných roků, korekční faktor bude zahrnovat zohlednění prostředků, které operátor trhu vrátil do státního rozpočtu podle jiného právního předpisu19). Dále může korekční faktor obsahovat doúčtování a opravy hodnot vykázaných v minulých letech.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Příloha č. 12

Postup stanovení ceny za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích operátorem trhu na trhu s elektřinou a plynem roti (Kč/měsíc) je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

r značí činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích (REMIT),

UPVotri [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotri = PVotri + KFotri + NotrACERi ,

kde

PVotri [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnost operátora trhu poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotri = PNotri + Ootri ,

kde

PNotri [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

Notrzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu souvisejících s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená vztahem

kde

Notrski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu související s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích,

Xotr [-] je roční hodnota faktoru efektivity související s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená Energetickým regulačním úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t, stanovená podle přílohy č. 8 odstavce 1,

Notrplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související s poskytováním údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená vztahem

kde

kotrplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Ootri [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i,

Ootri = Ootrpli + KFotroi ,

kde

Ootrpli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i,

KFotroi [Kč] je korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 13,

KFotri [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 13,

NotrACERi [Kč] jsou náklady související s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i stanovené vztahem

NotrACER = NotrplACER + KFotrACER

kde

NotrACERpli [Kč] jsou plánované náklady související s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i,

KFotrACERi [Kč] je korekční faktor nákladů souvisejících s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i stanovený podle přílohy č. 13,

PPSotrpi [-] je plánovaný počet subjektů, kteří mají povinnost tuto cenu hradit, pro regulovaný rok i.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v Kč/měsíc je zaokrouhlena na celé koruny.

Příloha č. 13

Stanovení korekčních faktorů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají.

(1) Korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotroi v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

Ootrski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

Ootrpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotri v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

PNotri-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i-2,

Ootri-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v roce i-2,

KFotri-2 [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

Votri-2 [Kč] jsou skutečně dosažené výnosy za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství za rok i-2. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(3) Korekční faktor nákladů souvisejících s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamente a Rady (EU) č. 1227/2011 za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotrACERi v Kč je stanoven vzorcem

kde

NotrACERski-2 [Kč] je hodnota skutečných nákladů souvisejících s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 v roce i-2,

NotrACERpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných nákladů souvisejících s poplatkem Agentuře za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 v roce i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměru bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměru bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Vydává: Energetický regulační úřad - Redakce: Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Kontaktní osoba: Vladimír Černý, tel.: 255 715 545

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4) Od 1. ledna 2021 se název distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s., mění na EG.D, a.s.

5) §2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

8) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) §28 odst. 5 a 6 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) §17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011, ze dne 25. října 2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

12) Podle čl. 25 odst. 1 nařízení komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

13) Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

14) §26 odst. 6 zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

16) §20a odst. 4 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) §28a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18) §54 odst. 12 a 13 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.