Animace načítání

Stránka se připravuje...


CENOVÝ VĚSTNÍK, MF ČR částka 2/2021

V Praze dne 26. ledna 2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2020,

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 14.12.2020 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a §33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v §9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o oceňování majetku“), ve znění pozdějších předpisů, se podle §10 zákona o oceňování majetku vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro účely uvedené v §1 zákona o oceňování majetku.

Článek 2

Ceny stavebních pozemků uvedené v cenové mapě se při oceňování použijí v souladu s §2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (dále jen „oceňovací vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů, a s využitím textové části cenové mapy, která je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

Článek 3

Cenová mapa v rozsahu 39 mapových listů grafické části, zpracované nad polohopisem digitální mapy města Olomouce v měřítku 1:5000, a 14 stran textové části tvoří nedílnou přílohu této obecně závazné vyhlášky.

Článek 4

Cenová mapa je k nahlédnutí v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 a na webových stránkách města: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni- planovani/cenova-mapa.

Článek 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020 ze dne 13.12.2019, která nabyla účinnosti dne 1.1.2020.

Článek 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

Příloha č. 1:

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021 s textovou a grafickou částí

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, v. r., primátor

JUDr. Martin Major, MBA, v. r., 1. náměstek primátora