Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 3/2020

ČÁST OZNAMOVACÍ

Čerpání rozpočtu České advokátní komory za rok 2019

Čerpání rozpočtu sociálního fondu České advokátní komory za rok 2019

Podstatné údaje o hospodaření s fondem České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2019

Stav majetku České advokátní komory ke dni 31.12.2019

Plán vstupních školení pro advokátní koncipienty v roce 2021

Rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty v roce 2021

Oznámení představenstva České advokátní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu

Záznamy v seznamu advokátů od 14. května 2020 do 15. září 2020

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 14. května 2020 do 15. září 2020

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2019

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 15.9.2020 schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok 2019. V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek v této zprávě ze dne 1.7.2020 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy

VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 - 3)

Číslo

Specifikace

Rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost

(v tis. Kč)

1

Příspěvky na činnost komory

12 300 advokátů á 10 600,- Kč

136 460

135 410

- aktivní i pozastavení advokáti

1 600 advokátů á 3 800,- Kč

2

Advokátní zkoušky

700 koncipientů á 8 500,- Kč

5 950

7 627

3

Zápisné do seznamu advokátů

600 advokátů á 4 000,- Kč

2 400

2 664

4

Ostatní výnosy a rezervy

12 000

28 058

5

Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení

1 000

1 290

6

Pojištění advokátů

(6 700,- Kč/osoba/rok)

66 330

66 280

7

Krytí rozdílu z úspor z minulých let

0

0

VÝNOSY CELKEM

224 140

241 329

Poznámky:

ad 4) Ostatní výnosy - příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, poplatky za mediační zkoušky, apod.

ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení.

ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

NÁKLADY

Číslo

Specifikace

Rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost

(v tis. Kč)

1

Materiál

5 000

4 298

2

Energie

1 200

1 644

3

Údržba

5 040

1 608

4

Cestovné

5 000

4 420

5

Služby

55 000

53 452

6

Mzdy

60 000

60 596

7

Ostatní náklady a rezervy

10 000

22 990

8

Pojištění advokátů

66 330

66 280

9

Odpisy

12 570

15 210

NÁKLADY CELKEM

224 140

230 498

Poznámky:

ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál - auta, atd.

ad 2) Elektřina, vodné-stočné.

ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut.

ad 4) Tuzemsko, zahraničí.

ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, příkazní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony - paušální náhrady, DNM, atd.

ad 6) Mzdy včetně odvodů.

ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd.

ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek).

Předložil: JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory

ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2019

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 15.9.2020 schválilo čerpání rozpočtu sociálního fondu ČAK za rok 2019.

PŘÍJMY

Číslo

Rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost

(v tis. Kč)

1

Odvod advokátů do SF

6 000

6 105

2

Odvod zaměstnanců do SF

30

41

3

Pokuty z kárného řízení

700

771

4

Úroky z vkladů

30

35

5

Splátky půjček

1 400

1 468

6

Krytí rozdílu z úspor minulých let

3 140

0

CELKEM PŘÍJMY

11 800

8 420

VÝDAJE

Číslo

Rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost

(v tis. Kč)

1

Zvyšování odborné úrovně

800

725

2

Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku

1 000

1 350

3

Sociální výpomoci

300

205

4

Sociální příspěvek pozůstalým

250

30

5

Příspěvky advokátům na poskytování bezplatné právní služby

400

127

6

Příspěvky nástupci advokáta

1 000

856

7

Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF odst. 1 písm. b)

450

482

8

Půjčky advokátům a koncipientům

3 000

1 958

9

Půjčky zaměstnancům

500

132

10

Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF odst. 1 písm. a)

3 500

1 943

11

Dary na veřejně prospěšné účely

100

64

CELKEM VÝDAJE

11 300

7 872

Předložil: JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.

PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ZA ROK 2019

dle čl. 5 odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku

PŘÍJMY

Skutečnost

(tis. Kč)

Příjmy za rok 2018

9 536

CELKEM PŘÍJMY

9 536

VÝDAJE

Skutečnost

(tis. Kč)

Školící centrum Dunaj

2 411

Školící centrum pobočka Brno

2 033

Náklady na lektory

1 326

Další náklady na koncipienty

4 589

CELKEM VÝDAJE

10 359

Předložil: JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.

STAV MAJETKU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

KE DNI 31.12.2019

Dlouhodobý hmotný majetek

27 565 903,24 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

19 824 611,65 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

56 691 927,80 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

393 195,00 Kč

Budovy

128 823 928,35 Kč

Pozemky

nejsou oceněny

Umělecká díla

1 985 506,00 Kč

Samostatná evidence předmětů

601 974,65 Kč

Předložil: JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory.

PLÁN VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY V ROCE 2021

23. - 24. února 2021

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

20. - 21. dubna 2021

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

24. - 25. května 2021

(pondělí - úterý)

vstupní školení v Brně

22. - 23. června 2021

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

7. - 8. září 2021

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

25. - 26. října 2021

(pondělí - úterý)

vstupní školení v Brně

9. - 10. listopadu 2021

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

Vypracovala: Ing. Lenka Matoušková, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání

RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY V ROCE 2021

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ:

Advokátní právo (2 dny)

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Historie advokacie - Práva a povinnosti advokátního koncipienta - Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost - Kárná odpovědnost advokáta a advokátního koncipienta

POVINNÉ SEMINÁŘE:

První rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne

c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Advokát v civilním řízení I.

a) Advokát v civilním řízení II.

b) Obhajoba v přípravném řízení

b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně

c) Zastupování advokátem ve správním řízení

c) Řízení insolvenční

Druhý rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Opravné prostředky v civilním řízení

a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

b) Advokát před Ústavním soudem

b) Advokát před správními soudy

c) Advokátní tarif

c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

Třetí rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Veřejný rejstřík a korporace

a) Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

b) Obhajoba ve věcech mladistvých

c) Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

c) Stavovské předpisy

POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (3 SEMINÁRNÍ DNY):

Vedení advokátní kanceláře - Trestní odpovědnost právnických osob - Etika a slovní projevy advokáta - Advokát a jeho klient - Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů - Evropské instituce na ochranu lidských práv - Relativní majetková práva - Obchodní korporace - Postup obhájce v konkrétní věci - Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě - Mediace - Výkon a přeměna trestu, podmíněné propouštění, přeřazení a přemístění odsouzených - Ochrana osobních údajů - Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech

Místo konání seminářů: Praha, Brno

Termíny konání seminářů: průběžně zveřejňovány na webu České advokátní komory

Vypracovali: JUDr. Radim Miketa, JUDr. Irena Schejbalová, Ing. Lenka Matoušková.

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTĚ KNIHY O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „ČAK“) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „kniha o prohlášeních“):

- dne 1. září 2020

odcizení/ztráta knihy o prohlášeních č. 10744

vydané Mgr. D. N.

V uvedených případech bylo podle oznámení advokátů příčinou ztrát knih o prohlášeních jejich odcizení neznámým pachatelem nebo zničení.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ

OD 14.5.2020 DO 15.9.2020

a) Zápis do seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

19351

Aradská, Daša, Mgr.

09.09.2020

Na Florenci 2116/15, Praha

19343

Bláha, Petr, Mgr.

01.07.2020

nábř. T. G. Masaryka 2486, Rakovník

19353

Brázda, Milan, Mgr.

09.09.2020

Na Flusárně 168, Příbram

19333

Čech, Ondřej, Mgr.

05.06.2020

Musilova 1099/26, Brno

19337

Chupáč, Miroslav, JUDr.

02.07.2020

Plovární 478/1, Plzeň

19347

Dohnal, Petr, Mgr.

01.08.2020

Jana Přibíka 959/7, Praha

19344

Formánek, Peter, Mgr.

29.07.2020

Na poříčí 1079/3, Praha

19352

Hercová, Ivana, JUDr.

09.09.2020

Vrchlického 291/12, Praha

19331

Honzová, Ivana, Mgr.

01.07.2020

Bašty 416/8, Brno

19335

Kučera, Jan, Mgr.

01.07.2020

Mariánské náměstí 127, Uherské Hradiště

19346

Malinová, Dagmar, Mgr.

01.09.2020

Konviktská 291/24, Praha

50296

Mihálik, Michal, Mgr.

04.06.2020

Opletalova 1535/4, Praha

50294

Nosková, Milena, Mgr.

25.05.2020

Opletalova 1535/4, Praha

90379

O’Connor, Tristan Eamonn Critchley

01.07.2020

Na poříčí 1079/3, Praha

19339

Oliva, Veronika, Mgr.

01.09.2020

Břetislavova 63/0, Chrudim

19336

Pěchová, Petra, Mgr.

01.08.2020

Francouzská 835/29, Praha

17896

Polach, Miroslav, Mgr.

29.07.2020

Pod Pekařkou 1087/29, Praha

19334

Prachař, Petr, Mgr.

01.07.2020

Údolní 567/33, Brno

19323

Rašovský, Pavel, Mgr., Ing.

02.07.2020

Sochorova 3221/1, Brno

50295

Schneider, Claus, Dr.

20.05.2020

Pobřežní 394/12, Praha

19341

Šimák, Filip, Mgr., Ph.D., LL.M.

02.07.2020

Šrobárova 2002/40, Praha

19342

Sláma, Jakub, Mgr.

01.09.2020

Kosičky 81

50297

Šleis, Jan

03.07.2020

Voctářova 2449/5, Praha

19338

Štroblová, Kristýna, JUDr.

01.07.2020

28. října 209/0, Krupka

19345

Šváb, Vojtěch, Mgr.

01.09.2020

Na Florenci 2116/15, Praha

19348

Sýkora, Tamara, Mgr.

01.08.2020

Dukelských hrdinů 567/52, Praha

19332

Vojáčková, Iveta, Mgr.

02.07.2020

Milady Horákové 2045/25, Brno

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

04238

Alan, Věroslav, JUDr.

01.07.2020

14350

Altrichterová, Lenka, Mgr.

01.09.2020

06961

Arient, Jan, Mgr.

05.06.2020

03759

Augustin, Josef, JUDr.

01.09.2020

11641

Azavedo, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

03728

Baráková, Blanka, JUDr.

01.07.2020

01062

Bartoš, Václav, JUDr.

01.07.2020

12190

Bergerová, Věra, JUDr.

01.07.2020

10480

Blažková, Květoslava, JUDr.

21.05.2020

50196

Bulawa, Piotr,

01.09.2020

15123

Callaghan, Ida, Mgr., LL.M.

01.07.2020

16793

Čech, Jaroslav, Mgr.

30.08.2020

01096

Derik, František, JUDr.

01.09.2020

50007

Deutschmann, Wilhelm Hermann,

01.09.2020

15270

Dolinková, Marie, Mgr.

01.09.2020

03056

Groh, Miroslav, JUDr.

01.06.2020

02680

Hanousek, František, JUDr.

01.07.2020

02931

Hášová, Eva, JUDr.

01.06.2020

16045

Heřmánková, Kristýna, Mgr.

01.06.2020

06756

Holá, Helena,

01.06.2020

07874

Jáchymová, Jaroslava, JUDr.

01.08.2020

08020

Jiříček, Jiří, JUDr.

01.06.2020

06176

Juklíková Hrušková, Olga, JUDr.

23.07.2020

11294

Kadečka, Stanislav, JUDr., Ph.D.

18.08.2020

19228

Kaska, Vojtěch, Mgr.

01.06.2020

18064

Kopa, Martin, JUDr. , Ph.D.

01.09.2020

16069

Kopecká, Barbora, Mgr.

01.06.2020

02687

Krechler, Jiří, JUDr.

01.06.2020

18626

Kunstová, Dorota, JUDr.

01.09.2020

00364

Lindner, Milan, JUDr.

11.08.2020

15320

Madi, Michaela, Mgr., LL.M.

01.07.2020

04279

Maierová, Jitka, JUDr., Ph.D.

01.07.2020

18464

Mandulová, Kateřina, JUDr., LL.M.

01.07.2020

16966

Mašková, Tereza, Mgr., LL.M.

01.07.2020

06539

Matěnová, Danuše, JUDr.

23.06.2020

03584

Mrázková, Anna, JUDr.

01.07.2020

12487

Pechoušková, Hana, Mgr.

01.09.2020

02724

Petruň, Jiří, JUDr.

07.07.2020

01233

Pospíšil, Vladimír, Mgr.

01.06.2020

09014

Prokeš, Luboš, Mgr.

01.06.2020

02593

Rubáš, Václav, JUDr.

01.07.2020

08891

Rudý, Michal, Mgr.

01.07.2020

01593

Rychetský, Pavel, JUDr.

01.06.2020

00545

Řemínek, Stanislav, JUDr.

01.07.2020

04412

Skácelová, Jana, JUDr.

08.08.2020

04700

Staňková, Monika, Mgr.

06.07.2020

02891

Šmeral, Vladimír, JUDr.

10.06.2020

17096

Štamberk, David, JUDr., Ph.D.

01.08.2020

18858

Štancl, Štěpán, Mgr., LL.M.

01.09.2020

01214

Tukinská, Helena, JUDr.

28.06.2020

09273

Tychtlová, Michaela, Mgr.

01.07.2020

19187

Ulmanová, Martina, Mgr.

01.09.2020

02628

Vaňková, Ludmila, JUDr.

01.06.2020

08321

Vyčichlová, Věra, JUDr.

14.08.2020

c) Pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

15005

Alda, Ivana, Mgr.

25.05.2020

15379

Bajgarová, Tamara, Mgr.

29.06.2020

10444

Běhounková Němcová, Markéta, Mgr.

12.09.2020

00054

Brhlová, Jana, JUDr.

07.07.2020

04630

Bučková, Ivana, JUDr.

01.07.2020

18905

Burdová, Tereza, Mgr.

01.09.2020

18880

Carbol, Karel, Mgr.

15.08.2020

18532

Ceľuchová, Kristýna, Mgr.

01.07.2020

17781

Čekalová, Nela, Mgr.

01.08.2020

16588

Černý, Dalibor, JUDr., LL.M., Ph.D.

30.06.2020

18251

Danielová, Lenka, Mgr.

31.05.2020

18947

Dařílková, Linda, Mgr.

09.06.2020

19126

Dobešová, Petra, Mgr., Ing.

01.06.2020

17560

Dosedělová, Kamila, Mgr.

01.08.2020

18569

Dudová, Magdalena, Mgr.

11.06.2020

17015

Firichová, Tereza, Mgr.

27.05.2020

18674

Friedlová, Nela, Mgr.

01.07.2020

17206

Gřešák, Martin, Mgr. et Mgr.

01.09.2020

09875

Havelka, Antonín, Mgr.

30.06.2020

17777

Horká, Barbora, Mgr.

24.06.2020

17996

Horn, Kryštof, JUDr.

17.08.2020

13474

Hrček, David, Mgr.

01.07.2020

14924

Hrdinková, Iveta, Mgr. Ing.

01.09.2020

08420

Humpolíková, Miroslava, Mgr.

14.06.2020

09126

Ihlová, Denisa, Mgr.

17.08.2020

19097

Jančová, Nicole, Mgr., LL.M.

31.08.2020

16984

Jeklová, Martina, Mgr.

18.06.2020

02448

Jílek, Karel, JUDr.

01.09.2020

18055

Karchňáková, Hana, JUDr.

14.08.2020

14876

Karpják, Ivan, Mgr.

01.09.2020

10720

Kleinová, Kristýna, Mgr.

15.09.2020

10364

Knoblochová, Klára, Mgr.

01.06.2020

12771

Kovářová, Jana, JUDr.

01.09.2020

14589

Kramoliš, Ondřej, Mgr.

01.08.2020

16556

Kubíčková, Pavla, Mgr.

01.06.2020

13015

Kulhánková, Zuzana, Mgr.

01.07.2020

19105

Kupčíková, Veronika, Mgr.

16.06.2020

07471

Kuric, Miloš, JUDr.

22.06.2020

17461

Kynštetrová, Zuzana, JUDr.

03.08.2020

17660

Lazár, Martin, Mgr.

01.06.2020

14434

Martincová Strnadová, Jaroslava, Mgr.

31.08.2020

16736

Maysenhölder, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

18343

Miklíková, Eliška, Mgr.

01.09.2020

18960

Molnár, Peter, Mgr.

15.08.2020

17809

Musílek, Radek, Mgr.

01.08.2020

18781

Navrátilová, Hana, JUDr.

18.08.2020

08424

Nedorost, Libor, JUDr., Ph.D.

30.08.2020

19100

Neužilová, Klára, Mgr.

01.06.2020

12133

Novotná, Jana, Mgr.

28.08.2020

04465

Pavlová, Simona, JUDr., Ph.D.

18.06.2020

50290

Petráček, Vendula,

17.08.2020

11711

Pospíchalová, Daniela, Mgr.

01.08.2020

05615

Průchová, Ivana, doc., JUDr., CSc.

30.06.2020

15224

Ryslová, Kateřina, JUDr.

17.07.2020

12547

Seewald, Michaela, JUDr.

09.06.2020

50280

Schmidtová, Dominika, Bc., LL.B., Dipl. LP

01.09.2020

90248

Schoultz, Katie Jane,

01.07.2020

19084

Slaměníková, Hana, Mgr.

17.08.2020

09308

Slezák, Martin, Mgr.

01.07.2020

08961

Sluka, Václav, Mgr.

31.08.2020

17586

Svoboda, Jan, Mgr.

16.08.2020

14612

Svobodová, Hana, Mgr.

01.09.2020

18619

Šlesingerová, Jiřina, Mgr.

01.07.2020

17265

Úlovec, Adam, Mgr.

26.05.2020

17265

Úlovec, Adam, Mgr.

15.08.2020

15852

Weiglová, Marta, Mgr.

01.07.2020

18070

Zahálková, Andrea, Mgr.

01.07.2020

18594

Zahradníčková, Simona, Mgr.

01.06.2020

08609

Železná, Jitka, JUDr., LL.M., LL.M.Eur., Ph.D.

01.07.2020

15192

Železňáková, Veronika, Mgr.

15.06.2020

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

17017

Borkovec, Zdeněk, Mgr.

01.08.2020

třída Míru 62, Pardubice

10710

Bureš, Jaroslav, JUDr.

01.07.2020

Dlouhá 714/36, Praha

17595

Bušová, Adéla, Mgr.

10.08.2020

Hvězdova 1716/2, Praha

04102

Čechura, Zdeněk, JUDr.

19.06.2020

Vinohradská 343/6, Praha

16363

Černecká, Zuzana, JUDr., Mgr.

15.09.2020

Vyšehradská 423/27, Praha

17024

Filová, Petra, Mgr.

27.07.2020

Jablonecká 717/5, Praha

14529

Göbelová, Michaela, Mgr.

01.09.2020

Břetislavova 63, Chrudim

08103

Grofová, Martina, JUDr.

04.06.2020

U kříže 633/26, Praha

13963

Hanáčková, Magda, Mgr.

01.09.2020

296, Podolí

18181

Heřmanová, Kateřina, Mgr., Bc.

06.07.2020

Úslavská 752/33, Plzeň

15007

Hovancová, Andrea, Mgr.

01.06.2020

Soukalova 2212/6a, Praha

08941

Hrabě, Radovan, Mgr.

01.07.2020

K Brance 1174/19, Praha

12716

Janda, Jan, Mgr.

01.08.2020

Revoluční 762/13, Praha

15636

Jaňourová Vanická, Ivana, Mgr.

07.07.2020

56, Borek

13400

Klímová, Kateřina, Mgr., LL.M.

01.06.2020

Verdunská 713/9, Praha

13401

Knapová, Jana, Mgr.

01.07.2020

Loretánské náměstí 109/3, Praha 1

13817

Kračúnová, Jaroslava, Mgr.

20.07.2020

Italská 2581/67, Praha

11303

Krofta, Jan, Mgr., Ing.

01.09.2020

Senovážné náměstí 1464/6, Praha

14149

Kropíková, Petra, Mgr.

03.07.2020

28. října 190, Suchdol nad Lužnicí

14601

Machek, Petr, Mgr. Ing.

15.08.2020

Felklova 2005, Roztoky

16459

Malásek, Břetislav, Mgr.

02.09.2020

Dejvická 998/52, Praha

18825

Matouš, Michal, Mgr.

01.06.2020

Pobřežní 394/12, Praha

12962

Miller, Irena, JUDr.

01.07.2020

Pražská 777, Velké Přílepy

13576

Nejedlá, Lenka, Mgr.

01.08.2020

Palackého 740/1, Praha 1

16697

Růžičková, Barbora, Mgr., Bc.

01.08.2020

Na příkopě 583/15, Praha

15374

Setvínová, Kateřina, Mgr.

01.09.2020

Václavská 316/12, Praha

90138

Shaheen, Michael Albert,

28.05.2020

Na Florenci 2116/15, Praha

15234

Synáčková, Tereza, Mgr.

01.09.2020

Opletalova 1525/39, Praha

13105

Szabo, Markéta, JUDr.

01.07.2020

Na Klaudiánce 784/28, Praha

03650

Tobiášová, Alena, JUDr.

01.09.2020

Majdalenky 853/15, Brno

15336

Tomaškovič, Pavel, Mgr.

28.08.2020

Hlavní 378, Jesenice

13346

Vavřínová, Jitka, Mgr.

14.09.2020

Novomlýnská 1238/3, Praha

15342

Zborovská, Sylva, Mgr.

03.08.2020

Velvarská 1703/21, Praha

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

OD 14.5.2020 DO 15.9.2020

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

44515

Abrahamová, Dana, Mgr.

01.06.2020

Princ", Filip, JUDr., advokát

V Zátiší 520/23, Praha 4

44699

Adamíčková, Barbora, Mgr.

03.09.2020

Nedbalová/Tučková/Partneři, advokátní kancelář, s. r.o.

Novodvorská 994/138, Praha 4

44651

Alexa, Jan, Mgr. Ing.

19.08.2020

Řehůřek, Martin, Mgr., Ing., advokát

Bělohorská 3083/59, Brno

44579

Aulisa, Valentina, Mgr.

08.07.2020

k.law advokátní kancelář s. r. o.

Obrovského 2407, Praha

44581

Balvínová, Aneta, Mgr.

09.07.2020

AK Blažek, Čížek, Klesa s. r. o.

Riegrova 223/20, Plzeň

44542

Bartoňová, Gabriela, Mgr.

17.06.2020

Cvejn, Zdeněk, Mgr., Ing., advokát

Kollárova 1114/5, Hradec Králové

44558

Bartošová, Ludmila, Mgr.

01.07.2020

Peňáz, Václav, JUDr., advokát

Pekařská 384/13, Brno

44701

Bartošová, Monika, Mgr., Ing.

03.09.2020

Felix a spol. advokátní kancelář, s. r.o.

U Nikolajky 833/5, Praha 5

44583

Bártová, Leontýna, Mgr.

10.07.2020

Jan Evan, advokátní kancelář s. r. o.

Na Florenci 2116/15, Praha 1

42878

Bártová, Tereza, Mgr.

08.09.2020

Křížák, Petr, Mgr., MBA, LL.M., advokát

Purkyňova 787/6, Ostrava

44659

Baslík, Miloš, Mgr.

25.08.2020

Hasík, advokátní kancelář,

Brněnská 53/101, Třebíč

44085

Bednaříková, Iva, Mgr.

19.08.2020

s. r. o. Pospiech, Roman, Mgr., LL.M., advokát

Svobodova 136/9, Praha 2

44570

Bělka, Vojtěch, Mgr., B. Sc.

03.07.2020

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Vinohradská 2828/151, Praha

44569

Bělova, Alžběta, Mgr.

03.07.2020

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44692

Benkovič, Adam, Mgr.

02.09.2020

Strnad Legal s. r. o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11, Brno

42439

Bílek, Marek, Ing. Mgr.

01.07.2020

Arzinger & Partneři, s. r. o., advokátní kancelář

Dušní 8/11, Praha 1

44606

Blažejová, Barbora, Mgr.

03.08.2020

Vítů, Zaneta, Mgr., advokátka

náměstí T. G. Masaryka 46/1, Břeclav

44524

Blažek, Adam, Mgr.

27.05.2020

Advokátní kancelář Plajner a partneři s.r.o.

Lazarská 11/6, Praha

44660

Bleha, Pavel, Mgr.

25.08.2020

PPS advokáti s.r. o.

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

44514

Bokůvka, Matyáš, Mgr., Bc.

19.05.2020

Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář s. r.o.

Újezd 450/40, Praha 1

44644

Borková, Eliška, Mgr.

12.08.2020

Mgr. Lubomír Kincl, advokátní kancelář

Čechyňská 361/16, Brno

44650

Brada, Marek, Mgr.

18.08.2020

Pierstone s. r.o., advokátní kancelář

Perlová 371/5, Praha

44572

Branny, Andrzej, Mgr.

07.07.2020

V4 Legal s. r. o., advokátní kancelář

Jurečkova 643/20, Ostrava

44602

Breznická, Barbora, Mgr.

23.07.2020

Riško, Pavol, Mgr., advokát

Jakubská 156/2, Brno

44611

Brousilová, Tereza, Mgr.

23.07.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44615

Brychtová, Karolína, Mgr.

27.07.2020

Decroix, Eva, Mgr., advokát

Jiráskova 2159/25, Jihlava

44646

Brzkovský, Jan, Mgr.

14.08.2020

KSD Legal advokátní kancelář s. r. o.

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44536

Bučková, Kristýna, Mgr.

09.06.2020

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Revoluční 724/7, Praha

44536

Bučková, Kristýna, Mgr.

31.08.2020

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Revoluční 724/7, Praha

33729

Budiš, Martin, Mgr.

01.06.2020

Advokátní kancelář Paroulek

Čelakovského 1859/6, Blansko

44694

Bujáček, Jan, Mgr.

02.09.2020

Hejdová, Simona, Mgr., advokát

Tuřanka 1519/115a, Brno

44541

Burešová, Daniela, Mgr.

12.06.2020

Hromádka, Zdeněk, JUDr., advokát

třída Tomáše Bati 385, Zlín

44533

Burianová, Klára, Mgr.

03.06.2020

Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44574

Cápal, Milan, Mgr.

13.07.2020

Šafář & Partners, s. r. o., advokátní kancelář

Lazarská 1718/3, Praha 1

44512

Cicvárek, Ondřej, Mgr.

15.05.2020

AK Vinohradská s. r.o.

Vinohradská 2396/184, Praha

44548

Citterbergová, Anna, Mgr.

22.06.2020

AK Pavel Kandalec

Panská 895/6, Praha

44585

Čaladi, Tereza, Mgr.

10.07.2020

AK Vinohradská s. r.o.

Vinohradská 2396/184, Praha

44601

Čech, Pavel, Mgr.

20.07.2020

Sedlakova Legal s.r.o.

Purkyňova 648/125, Brno

44710

Čechurová, Barbora, Mgr. et Mgr.

07.09.2020

Advokátní kancelář Cink a partneři, s.r. o.

Veleslavínova 363/33, Plzeň

44696

Čekalová, Jana, Mgr.

02.09.2020

Burdová advokátní kancelář, s. r. o.

Slezská 874/36, Praha

44711

Černá, Kateřina, Mgr.

07.09.2020

Houser, Jan, Mgr., advokát

Sokolská 1802/32, Praha

44666

Černíková, Hana, Mgr.

25.08.2020

Brůžičková, Gabriela, JUDr., advokátka

Vachova 43/5, Brno

44594

Černý, Tomáš, Mgr.

20.07.2020

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8, Praha 5

44139

Černý, Martin, Mgr.

17.08.2020

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.

Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň

44623

Číhal, Jan, Mgr.

01.08.2020

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s. r.o.

Vídeňská 228/7, Brno

44575

Dalík, Jiří, Mgr.

07.07.2020

Majerová, Milada, Mgr., advokát

Pražská 2230/8, Jihlava

44695

Dimitrov, Pavel, Mgr.

03.09.2020

DRV Legal, s. r. o. advokátní kancelář

Hlinky 505/118, Brno

41056

Dobiášová, Michaela, Mgr.

27.07.2020

Dub, Přemysl, Mgr., advokát

Limuzská 3135/12, Praha

44555

Dobryashkin, Artur, Mgr.

25.06.2020

United Legal Partners s. r. o., advokátní kancelář

Pařížská 127/20, Praha

43399

Dočkal, Radim, Mgr.

09.07.2020

Jedličková, Zdeňka, JUDr.

Bašty 413/2, Brno

44560

Doležalová, Gabriela, Mgr.

01.07.2020

AK Svejkovský & Kabelková s. r. o.

Kamenická 2378/1, Plzeň

44685

Doležilová, Veronika, Mgr.

01.09.2020

Mgr. Eva Foltýnová, advokátní kancelář

Školská 694/32, Praha

44559

Drahovzal, Jaroslav, JUDr.

07.07.2020

Čumpelík, Martin, Mgr., advokát

Karolinská 661/4, Praha

43643

Drhlíková, Eva, Mgr. et Mgr.

03.06.2020

Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44534

Drobová, Barbora, Mgr.

03.06.2020

advokátní kancelář Šrubař & Partners

Hanusova 1537/1, Praha 4

44614

Dušánek, David, Mgr.

04.08.2020

Candigliota, Zuzana, advokátka

Burešova 615/6, Brno

41401

Falcová, Aneta, JUDr.

01.07.2020

Belšán & Niebauer advokátní kancelář, s. r.o.

Berounská 107, Lány

12144

Filipčík, Pavel, Mgr.

11.08.2020

Stavinoha, Zbyněk, Mgr., advokát

Joštova 138/4, Brno

43157

Fojtík, Aleš, Mgr.

04.09.2020

Pure Legal s. r. o., advokátní kancelář

28. října 3390/111a, Ostrava

39505

Foldyna, Vladimír, Mgr.

25.05.2020

Stupka, Michal, JUDr., advokát

Družstevní 1395/8, Praha 4

44674

Forejt, Jan, Mgr.

26.08.2020

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

44705

Foukalová, Karolína, Mgr.

04.09.2020

HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.

Vodičkova 710/31, Praha 1

44457

Francová, Aneta, Mgr.

11.08.2020

JUDr. Jiřina Lužová, advokát

Dušní 866/22, Praha 1

37741

Fuksová, Lucie, Mgr.

01.06.2020

Vopěnková, Zdenka, Mgr., advokát

Školská 694/32, Praha

44621

Géci, Pavel, Mgr.

01.08.2020

JSK, advokátní kancelář, s. r. o.

Ovocný trh 573/12, Praha 1

44630

Glogar, Ondřej, Mgr., Bc.

04.08.2020

DRV Legal, s. r. o. advokátní kancelář

Hlinky 505/118, Brno

43529

Gnědin, Arťom, Mgr.

04.08.2020

Kinstellar, s. r.o., advokátní kancelář

Na příkopě 1096/19, Praha 1

44668

Gottwaldová, Markéta, Mgr.

01.09.2020

Grepl, Tomáš, Mgr., advokát

Horní náměstí 365/7, Olomouc

44671

Greisiger, Jan, Mgr.

01.09.2020

Růžek, Jan, JUDr., advokát

Poděbradova 751, Louny

44682

Grodl, Lukáš, Mgr.

01.09.2020

Kliment, Luboš, Mgr., Bc., advokát

Ždírec 99

43989

Grosová, Jana, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Mgr. Vít Pavko

Masarykovo nám. 191/18, Děčín

44670

Hadravová, Petra, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Hartmann Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o.

Sokolovská 5/49, Praha

44636

Hájková, Kateřina, Mgr.

07.08.2020

Machač, Martin, JUDr., advokát

náměstí Svobody 702/9, Brno

44715

Hajšmanová, Helena, Mgr.

10.09.2020

Prime Legal advokátní kancelář s.r.o.

Lochotínská 1108/18, Plzeň

43646

Hanáková, Gabriela, Mgr., Ing.

01.09.2020

Lawya, advokátní kancelář s. r. o.

Tučapy 240

44610

Händlová, Tereza, Mgr.

23.07.2020

Legans advokátní kancelář s. r. o.

Revoluční 1003/3, Praha

42694

Hánová, Kateřina, Mgr.

26.06.2020

Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s. r.o.

Na strži 2102/61, Praha

44652

Hašan, Michal, Mgr.

19.08.2020

Doležal & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Koliště 1912/13, Brno

44599

Haška, Ondřej, Mgr.

15.07.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

43153

Havelková, Lenka, Mgr., Ing.

24.08.2020

Žďárský, Josef, Mgr., advokát

Revoluční 763/15, Praha

44576

Havrda, Filip, Mgr.

13.07.2020

Petráš, Jan, Mgr., advokát

Palackého 71, Náchod

44568

Hegr, Josef, Mgr.

07.07.2020

AD Leges s. r. o., advokátní kancelář

Olivova 2096/4, Praha

44578

Hemerka, Tomáš, Mgr.

08.07.2020

Advokátní kancelář Michal Novák, s.r. o.

Tyršova 231/0, Litomyšl

44678

Hlaváčová, Adéla, Mgr.

28.08.2020

Mgr. Milan Schagerer, advokátní kancelář

Plzeňská 276/298, Praha 5

44523

Hloušková, Tereza, Mgr. et Mgr.

27.05.2020

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha 4

44673

Hloviak, Ruslan, Mgr.

26.08.2020

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

44639

Hodek, Jan, Mgr.

05.08.2020

Hodek Jiří, JUDr., advokátní kancelář

Olšanská 2643/1, Praha 3

44221

Hofman, Michal, Mgr.

04.09.2020

Linkers, advokátní kancelář, s. r. o.

Spálená 84/5, Praha

44669

Hofmanová, Nikola, Mgr.

01.09.2020

Vršinský, Boris, JUDr., advokát

Mezi vodami 1955/19, Praha 4

42076

Holečková, Kateřina, Mgr.

01.08.2020

Brodec & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Rubešova 162/8, Praha 2

44706

Hollerová, Darina, Mgr.

04.09.2020

AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o.

Sedláčkova 212/11, Plzeň

44593

Holomková, Lenka, Mgr.

15.07.2020

Král, Václav, Mgr., Ing., advokát

Mánesova 808/22, Hradec Králové

44596

Hoppe, Gabriela, Mgr.

16.07.2020

Vučka, Jan, advokát

U Havlíčkových sadů 1526/7, Praha

44592

Hosnedl, Daniel, Mgr.

10.07.2020

Schimmer, Martin, Mgr., advokát

Thámova 84/23, Praha

44641

Hospodková Tadevosjanová, Laura, Mgr.

07.08.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44495

Hotovec, Petr, Mgr., Bc.

13.08.2020

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44629

Houlík, Jan, Mgr.

03.08.2020

Skils s. r. o. advokátní kancelář

Křižovnické náměstí 193/2, Praha 1

44612

Hrkalík, Milan, Mgr.

24.07.2020

JUDr. Tomáš Soukup, BA, advokátní kancelář

Mezírka 775/1, Brno

42477

Hronková, Veronika, Mgr.

01.06.2020

Kyjovský, Milan, JUDr., advokát

Poštovská 455/8, Brno

44662

Hulínský, Viktor, Mgr.

24.08.2020

Mgr. Jiří Kokeš a partneři, advokátní kancelář

Na Flusárně 168, Příbram

44720

Chadimová, Barbora, Mgr.

09.09.2020

Tříska & Žák, advokátní kancelář, s. r.o.

Národní 60/28, Praha 1

44409

Chmelařová, Veronika, Mgr.

20.08.2020

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

44586

Jakoubek, Michal, Mgr.

13.07.2020

Safra & partneři s. r. o., advokátní kancelář

Revoluční 1082/8, Praha 1

44730

Jančík, Lukáš, Mgr.

14.09.2020

Poledník, Petr, JUDr.

Příkop 843/4, Brno

44665

Janouš, Filip, Mgr.

01.09.2020

Heřmánková, Lenka, Mgr., advokát

Jankovcova 1518/2, Praha 7

44580

Jansa, Petr Simon, Mgr.

08.07.2020

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha 4

44624

Jebousek, Jakub, Mgr.

01.08.2020

Advokátní kancelář Hartmann Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o.

Sokolovská 5/49, Praha

44618

Jelínek, Lukáš, Mgr.

29.07.2020

Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.

Politických vězňů 935/13, Praha 1

44552

Jiraský, Vojtěch, Mgr.

24.06.2020

Urban & Hejduk s. r. o., advokátní kancelář

Jugoslávská 620/29, Praha 2

44707

Jonášová, Denisa, Mgr.

04.09.2020

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V celnici 1031/4, Praha

39913

Jursa, Richard, Mgr.

27.08.2020

M.B.A. Legal advokátní kancelář s.r.o.

Opletalova 1603/57, Praha 1

44588

Jurygáčková, Lucie, Mgr.

09.07.2020

Mgr. Ladislav Vrubel, advokátní kancelář

Staňkova 103/18, Brno

44556

Kaizar, Michal, JUDr., LL.M.

01.07.2020

Hubálek, Bohuslav, Mgr., advokát

Litoměřická 834/19d, Praha

44622

Kanický, Jakub, Mgr.

01.08.2020

Pávková, Ludmila, JUDr., advokátka

Na Maninách 1424/25, Praha

44516

Kapounová, Jana, Mgr.

19.05.2020

AK Čechovský & Václavek, s. r. o.

Opletalova 1417/25, Praha

44638

Karásek, Lukáš, Mgr.

07.08.2020

Střelec & Partner, advokátní kancelář s.r.o.

Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov

43271

Kárníková, Karolína Anna, Mgr.

07.09.2020

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha 4

44565

Kejla, Adam, Mgr.

01.07.2020

Brodec & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Rubešova 162/8, Praha 2

44545

Klesniaková, Jana, JUDr., Ph.D.

19.06.2020

Homolová, Monika, Mgr., advokátka

Panská 895/6, Praha

44637

Knob, Miroslav, Mgr.

07.08.2020

Anděl, Roman, JUDr., advokát

Washingtonova 1567/25, Praha 1

44617

Koenigová, Terezie, Mgr.

29.07.2020

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44590

Kolář, Tadeáš, Mgr.

16.07.2020

Bartoš Legal & Partners s. r. o.

Bílinská 1147/1, Ústí nad Labem

44653

Kolodrubcová, Anna, Mgr.

18.08.2020

Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela

Konviktská 291/24, Praha

44527

Komárek, Matěj, Mgr.

01.06.2020

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Revoluční 724/7, Praha 1

44627

Kopecký, Michael, Mgr.

04.08.2020

Kryl, Martin, JUDr.

U zámeckého parku 815/19, Praha 4

30321

Koranda, Vladimír, JUDr., Ing., Ph.D.

02.06.2020

Tříska & Žák, advokátní kancelář, s. r.o.

Národní 60/28, Praha 1

44655

Korsová, Ester, Mgr.

21.08.2020

Němcová, Markéta, JUDr., advokát

Riegrova 1378/1, Brno

40009

Košťálová, Gabriela, Mgr.

01.09.2020

Kubicová, Rita, JUDr., advokát

Veleslavínova 1022/4, Ostrava

44625

Košulič, Tomáš, Mgr.

31.07.2020

Novák, Jaroslav, JUDr., Ph.D., advokát

Mezibranská 1579/4, Praha

44628

Kovalovský, Ondřej, Mgr.

03.08.2020

Vítek, Jindřich, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha 2

44616

Kozáková, Jana, Mgr.

27.07.2020

CCS Legal s. r. o., advokátní kancelář

Konviktská 291/24, Praha 1

44540

Kratochvílová, Kateřina, Mgr.

12.06.2020

AK Jan Bárta s. r. o., advokátní kancelář

Kaprova 42/14, Praha

44577

Krejčí, Jakub, Mgr.

15.07.2020

Vargic, Mikuláš, Mgr., advokát

Moravské náměstí 754/13, Brno

44547

Krejčíčková, Šárka, Mgr.

19.06.2020

Advokátní kancelář Vych & Partners, s. r.o.

Lazarská 11/6, Praha 2

44513

Kubeš, Jan, Mgr.

18.05.2020

Noerr s.r.o.

Na poříčí 1079/3, Praha 1

44600

Kubíček, Tomáš, Mgr.

22.07.2020

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Na zábradlí 205/1, Praha 1

44649

Kučera, David, Mgr.

19.08.2020

Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r.o.

třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno

44562

Kučerová, Lucie, Mgr.

01.07.2020

Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s. r.o.

Jugoslávská 620/29, Praha

44709

Kůdelíková, Kristina, Mgr.

04.09.2020

Bird & Bird s. r. o. advokátní kancelář

Na příkopě 583/15, Praha 1

44634

Kupková, Kristína, JUDr.

11.08.2020

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44538

Kyloušková, Nikola, Mgr.

11.06.2020

Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Národní 973/41, Praha 1

44725

Lacina, Tomáš, Mgr.

11.09.2020

Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o.

Belgická 642/15, Praha

44672

Landa, Patrick, Mgr., Bc.

27.08.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44531

Láníková, Klára, Mgr.

02.06.2020

Vozáb & Co. Law Offices s. r. o.

Na květnici 713/7, Praha

44647

Lasák, Ondřej, Mgr., Bc.

17.08.2020

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha

41593

Lebl, Ondřej, Mgr., Bc.

01.07.2020

Schaffer & Partner Legal s. r.o., advokátní kancelář

Vodičkova 710/31, Praha 1

41593

Lebl, Ondřej, Mgr., Bc.

17.08.2020

Schaffer & Partner Legal s. r.o., advokátní kancelář

Vodičkova 710/31, Praha 1

44591

Lednická, Hana, Mgr.

14.07.2020

„Medrecki & Partners Law Office“ spólka komandytowa, odštěpný závod

Rooseveltova 593/10, Brno

44525

Lévai, Tibor, Mgr. et Mgr., LL.M.

29.05.2020

Sadílek, Martin, Mgr., advokát

Václavské náměstí 802/56, Praha

38047

Lhotský, Lukáš, Mgr., Bc.

15.09.2020

Kulčárová, Karin, Mgr., advokát

Údolní 567/33, Brno

44697

Lichtenbergová, Anežka, Mgr.

02.09.2020

Mičica, Dušan, JUDr., advokát

Sladkovského 410, Pardubice

44698

Lojková, Kateřina, Mgr.

02.09.2020

Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Žerotínova 1132/34, Praha 3

43520

Lugmajerová, Tereza, Mgr.

01.06.2020

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Na bělidle 997/15, Praha 5

44728

Macková, Michaela, Mgr.

11.09.2020

Fabian & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Marešova 304/12, Brno

42709

Macurová, Soňa, Mgr.

18.05.2020

Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela

Konviktská 291/24, Praha

44609

Mach, Daniel, Mgr.

22.07.2020

MP Legal, advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b, Praha

44729

Malatincová, Dominika, Mgr.

10.09.2020

Mgr. Jan Drozd, advokátní kancelář

třída Tomáše Bati 3067, Zlín

44726

Maliňák, Martin, Mgr.

14.09.2020

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r.o.

náměstí Svobody 87/18, Brno

44717

Malíšek, Petr, Mgr.

09.09.2020

KVB advokátní kancelář s. r. o.

Teplého 2786, Pardubice

44535

Mandík, Kryštof, Mgr.

08.06.2020

Diamant & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Karlovo náměstí 288/17, Praha

44584

Martiňáková, Lucie, Mgr.

10.07.2020

Vítek, Jindřich, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha 2

44595

Martišová, Katarína, Mgr.

15.07.2020

Sparring s.r. o., advokátní kancelář

Zelená 744/4, Praha

44322

Matějů, Tereza, Mgr.

02.06.2020

Šimberský, Jindřich, Mgr., advokát

Hořejší nábřeží 786/21, Praha 5

44537

Matušek, Radek, Mgr., LL.M.

10.06.2020

Abraham & Partneři, advokátní kancelář s. r.o.

Lazarská 11/6, Praha

41756

Melenec, Lubomír, Mgr., Ing.

01.09.2020

Pacovský, Jan, Mgr., LL.M., advokát

Čelakovského sady 433/10, Praha 2

43512

Mendrek, Piotr, JUDr.

23.07.2020

Advokátní kancelář SIWY & CO. s. r. o.

Hlavní třída 87/2, Český Těšín

42970

Mergenthalová, Petra, Mgr.

14.05.2020

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s. r.o.

náměstí Svobody 87/18, Brno

44551

Miková, Martina, Mgr.

01.07.2020

Kršková, Eva, Mgr., advokát

Politických vězňů 912/10, Praha 1

42415

Mlčák, Radim, Mgr.

24.06.2020

Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.

Politických vězňů 935/13, Praha 1

43391

Mohelský, Michal, Mgr.

02.06.2020

Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44589

Moravec, Jiří, Mgr., J.D.

13.07.2020

Strnad Joch Lokajíček advokáti s. r.o.

Jugoslávská 620/29, Praha 2

44663

Morong, Jan, Mgr., Bc.

24.08.2020

Kintr Legal s. r. o., advokátní kancelář

Pobřežní 667/78, Praha

44517

Navrátil, Karel, Mgr.

20.05.2020

Batuna, Adam, JUDr., advokát

Václavské náměstí 846/1, Praha 1

44528

Navrátilík, Šimon, Mgr.

01.06.2020

OHBS Salač s. r. o., advokátní kancelář

Dlouhá 714/36, Praha

44620

Němec, Viktor, Mgr.

01.08.2020

Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o.

Holečkova 105/6, Praha 5

44640

Netáhlo, Marek, Mgr.

10.08.2020

Advokátní kancelář Jelínek & Partneři s. r.o.

Dražkovice 181, Pardubice

44714

Neustadt, Daniel, Mgr.

08.09.2020

Advokátní kancelář Šimková & partneři, s. r.o.

Římská 103/12, Praha 2

44619

Nevřivý, Mikuláš, Mgr.

29.07.2020

Barbora Sedláková, advokátní kancelář s.r.o.

111/0, Křoví

44642

Nevřivý, Zdeněk, Mgr.

11.08.2020

Felix Koubíková, Silvie, Mgr., advokát

Plaská 623/5, Praha

44721

Nováčková;, Jana, Mgr.

10.09.2020

Pšenko, Robert, Mgr., advokát

Kobližná 47/19, Brno

42101

Nováková, Ivona, Mgr.

01.09.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

43874

Oprendeková, Lucia, Mgr.

02.06.2020

Petr, Volšík, Mgr., advokát

Vraňany 233

44571

Pacáková, Barbora, Mgr.

07.07.2020

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Karolinská 661/4, Praha 8

43019

Pail, Jakub, Mgr.

05.08.2020

Advokátní kancelář Nespala, s. r. o.

Bělehradská 643/77, Praha

36613

Panáková, Šárka, Mgr.

01.06.2020

Panák, Ivo, JUDr.

Kounicova 284/39, Brno

44657

Papanová, Veronika, Mgr.

25.08.2020

Šenkýř Pánik, advokátní kancelář s.r.o.

Na viničních horách 1834/24, Praha 6

43670

Pavlica, Petr, Mgr.

05.06.2020

Šotek, Ivo, Mgr., advokát

Ostružnická 325/6, Olomouc

44553

Pavlíčková, Kateřina, Mgr.

25.06.2020

Landmark Legal s.r.o.

U háje 1759/28, Praha

44633

Pavlík, Lukáš, Mgr., Bc.

04.08.2020

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha

44681

Pavlík, Tadeáš, Mgr.

01.09.2020

Riško, Pavol, Mgr., advokát

Jakubská 156/2, Brno

44648

Pažoutová, Dominika, Mgr.

18.08.2020

Havelka & Musil VGD Legal, s. r.o., advokátní kancelář

Gorkého 658/15, Liberec

44543

Pelclová, Klára, Mgr.

18.06.2020

Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s. r.o.

Na strži 2102/61, Praha

42525

Peslar, Oldřich, Mgr.

01.07.2020

BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s. r.o.

28. října 767/12, Praha 1

44557

Peštál, Jakub, Mgr.

01.07.2020

Staňková, Hana, Mgr., advokátka

Chládkova 900/4, Brno

44690

Petrov, Joshua, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Zvolánková s.r. o.

Karlovo náměstí 287/18, Praha 2

35399

Píchová, Petra, Mgr.

01.09.2020

Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r.o.

Dlouhá 705/16, Praha

44722

Pintnerová, Štěpánka, Mgr.

10.09.2020

Felix a spol. advokátní kancelář, s. r.o.

U Nikolajky 833/5, Praha 5

42486

Plecháčová, Lenka, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Těmín, s. r. o.

Karlovo náměstí 559/28, Praha 2

44613

Pleskač, Michal, Mgr., Bc.

24.07.2020

Holásek, Jan, JUDr., advokát

Olivova 2096/4, Praha

44519

Plšek, Dominik, Mgr.

01.06.2020

Maršálek, Petr, Mgr., advokát

Stará Cesta 676, Vsetín

44529

Pokorná, Alena, Mgr.

01.06.2020

Schopf Petr, Mgr., advokát

Václavské náměstí 777/12, Praha 1

44691

Pokorný, Tomáš, Mgr.

01.09.2020

Černý, Filip, JUDr., Ph.D., advokát

Slavíčkova 372/2, Praha 6

44688

Polanský, Ondřej, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Kříženecký & partneři, s. r. o.

Na Sadech 2033/21, České Budějovice

42745

Polívka, Pavel, Mgr.

19.08.2020

Moskal, Martin, Mgr., advokát

Skořepka 1058/8, Praha 1

44645

Pospíšilová, Adriana, Mgr.

14.08.2020

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o.

Sokolovská 5/49, Praha

44687

Považan, Radim, Mgr.

01.09.2020

AB Partners advokátní kancelář s.r.o.

Dřevná 382/2, Praha

44532

Pražák, Petr, Mgr.

02.06.2020

Kochman, advokátní kancelář s. r. o.

Belgická 276/20, Praha

44724

Prokeš, David, Mgr.

08.09.2020

Mgr. Jiří Kania, advokátní kancelář

Sadová 171/40, Opava

44658

Přibylová, Karolína, Mgr. et Mgr.

25.08.2020

Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář, s. r.o.

Na Bělidle 64/3, Praha

44526

Příplatová, Simona, Mgr.

29.05.2020

Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o.

Pobočná 1395/1, Praha 4

44680

Ptáček, Alena, Mgr., Ing.

01.09.2020

Ptáček, Petr, Mgr., Bc., advokát

Májová 608/23, Cheb

44679

Půtová, Lucie, Mgr.

01.09.2020

Spolak advokátní kancelář s. r. o.

8. března 21/13, Liberec

44683

Randáková, Jana, Mgr

01.09.2020

Advokátní kancelář Zajíčková s. r. o.

Na Moráni 556, Český Krumlov

44677

Reichelt, Martin, Mgr.

27.08.2020

Gürlich, Richard, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha

44675

Rejmanová, Pavlína, Mgr.

27.08.2020

Advokátní kancelář Zvolánková s.r. o.

Karlovo náměstí 287/18, Praha 2

44718

Rendlová, Daniela, Mgr.

10.09.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44626

Rösler, Karolína, Mgr.

03.08.2020

Legans advokátní kancelář s. r. o.

Revoluční 1003/3, Praha

43676

Rožnovská, Veronika, Mgr.

10.08.2020

Mgr. Igor Pieš, advokátní kancelář

Pobřežní 620/3, Praha

41981

Růžička, Ondřej, Mgr.

09.07.2020

Invicta, advokátní kancelář, s. r. o.

Ostrovní 2064/5, Praha 1

44598

Růžička, David, Mgr.

14.07.2020

AD Leges s. r. o., advokátní kancelář

Olivova 2096/4, Praha

44686

Růžičková, Michaela, Mgr.

01.09.2020

AB Partners advokátní kancelář s.r.o.

Dřevná 382/2, Praha

41722

Ryglová, Renata, JUDr.

10.08.2020

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha

44676

Ryšánek, Ondřej, Mgr., Ing.

01.09.2020

Libor Michalec

Bezručova 184/29, Plzeň

44607

Sedláček, Jakub, Mgr.

03.08.2020

Glatzová & Co., s. r. o.

Husova 240/5, Praha 1

42977

Sedláčková, Martina, Mgr.

25.08.2020

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

Panská 895/6, Praha

44567

Selucký, Ondřej, Mgr., Bc.

02.07.2020

Procházka, Lubomír, JUDr.

Jevany 15

44608

Seman, Simon, Mgr.

21.07.2020

Legalité advokátní kancelář s. r. o.

Václavská 316/12, Praha 2

43899

Seydler, Jiří, Mgr.

03.06.2020

Urban & Hejduk s. r. o., advokátní kancelář

Jugoslávská 620/29, Praha 2

44700

Schneiderová, Kristýna, Mgr. et Mgr.

03.09.2020

Kroupahelán advokátní kancelář, s. r.o.

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

44566

Slabá, Zuzana, Mgr.

01.07.2020

AZ Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

Radhošťská 1942/2, Praha

43944

Slivoně, Martin, Mgr.

19.08.2020

PPS advokáti s.r. o.

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

44656

Smatanová, Michaela, Mgr., Bc.

01.09.2020

Advokátní kancelář Paroulek

Čelakovského 1859/6, Blansko

44632

Smékalová, Denisa, Mgr.

04.08.2020

Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r. o.

Vídeňská 1021/6, Brno

44704

Sobotová, Veronika, Mgr.

04.09.2020

Advokátní kancelář Cink a partneři, s.r. o.

Veleslavínova 363/33, Plzeň

44530

Stehlíková, Aneta, Mgr.

02.06.2020

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Karolinská 661/4, Praha 8

44520

Stolejda, Matěj, Mgr. Bc.

25.05.2020

Advokátní kancelář Mgr. Jiří Weigl

Masarykovo náměstí 22/13, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

44603

Stonišová, Tereza, Mgr., Bc.

22.07.2020

Onisko & Partners s. r. o.

Anny Letenské 34/7, Praha 2

44716

Straka, Michal, Mgr.

09.09.2020

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

2. května 7134/0, Zlín

44684

Strapková, Monika, Mgr.

01.09.2020

Zeman, Erik, JUDr., advokát

Slavíkova 1568/23, Praha 2

44643

Sukdoláková, Lucie, Mgr.

11.08.2020

Greats advokáti, s.r.o.

Salvátorská 931/8, Praha

38269

Sůrová, Lenka, Mgr. et Mgr.

01.06.2020

Advokátní kancelář - Legal Service s.r.o.

Palackého třída 801/0, Chrudim

44554

Svoboda, Štěpán, Mgr.

24.06.2020

Opletal, Petr, Mgr., advokát

Lazarská 11/6, Praha 2

44702

Svoboda, Jiří, Mgr.

03.09.2020

BDO Legal s. r. o., advokátní kancelář

V parku 2316/12, Praha

44561

Sýkora, Vít, Mgr.

01.07.2020

BKS advokáti s.r.o.

Kolbenova 609/38, Praha

44703

Szmolen, Adam, Mgr.

03.09.2020

Maleček, Ladislav,Mgr., advokátní kancelář

Nerudova 1419/22, Litoměřice

44544

Šafra, David, Mgr.

18.06.2020

Advokátní kancelář Novotný & Partners, s. r.o.

Valdštejnovo náměstí 76, Jičín

43223

Šandor, Matej, JUDr., Ph.D.

10.08.2020

Adkins Legal, s. r.o.

Petrská 1136/12, Praha

43087

Šimek, František, Mgr.

23.06.2020

Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44563

Šlapáková, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

44522

Šmejc, Marek, Mgr.

01.06.2020

J&T advokátní kancelář s. r. o.

Revoluční 763/15, Praha

44661

Šmíd, Daniel, Mgr.

25.08.2020

NNK a partneři s. r. o., advokátní kancelář

Dukelská třída 15/16, Hradec Králové

31345

Šmídl, Martin, Mgr.

11.09.2020

Šafránková Křivanová, Markéta, Mgr. advokátka

Průmyslová 154, Třebíč

44693

Štrbák, Daniel, Mgr., Bc.

02.09.2020

Szewczyk, Jan, JUDr., advokát

Kaprova 15/11, Praha 1

43329

Šubrt, Jeroným, Mgr.

02.09.2020

Strnad Legal s. r. o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11, Brno

44573

Švandová, Helena, Mgr.

14.07.2020

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44664

Švarc, Jan, Mgr. Bc.

01.09.2020

Tomanek, Richard, JUDr., advokát

Hlinky 57/142a, Brno

44667

Švarcová, Eliška, Mgr.

25.08.2020

AK Blažek, Čížek, Klesa s. r. o.

Riegrova 223/20, Plzeň

44712

Švarcová, Marie, Mgr.

08.09.2020

Via Iuris advokátní kancelář s. r. o.

Starostrašnická 199/42, Praha

42380

Taraba, Adam, Mgr.

28.07.2020

OK Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

náměstí Republiky 679/5, Opava

44521

Tázler, Jakub, Mgr.

09.06.2020

Mgr. Jan Morávek, advokátní kancelář, s. r.o.

Jeseniova 245/1, Praha

44708

Tranová, Kristýna, Mgr.

04.09.2020

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V celnici 1031/4, Praha

44635

Tuhá, Pavla, Mgr.

07.08.2020

JUDr. Rostislav Pukl, advokátní kancelář

Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou

44546

Tuka, Patrik, Mgr.

01.07.2020

AK Havelková

Jaltská 989/7, Karlovy Vary

44550

Uher, David, Mgr.

24.06.2020

Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r.o.

třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno

44587

Vala, Ladislav, Mgr.

09.07.2020

Hladky.legal advokátní kancelář s.r.o.

Orlí 483/1, Brno

44264

Valterová, Eliška, Mgr.

12.06.2020

Advokátní kancelář Vych & Partners, s. r.o.

Lazarská 11/6, Praha 2

44727

Valtr, Tomáš, Mgr.

11.09.2020

Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r. o.

Botičská 1936/4, Praha

36669

Váňová, Jana, Mgr.

12.06.2020

MT Legal s. r. o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44082

Vašíček, Jan, Mgr.

17.08.2020

Tomáš Rašovský, advokátní kancelář s.r.o.

Kotlářská 989/51, Brno

44564

Vavrinec, Matěj, Mgr.

02.07.2020

Jeřábek, Marian, Mgr.

Jakubské náměstí 580/4, Brno

42627

Vavrous, Marek, Mgr.

06.08.2020

Jaroš, David, JUDr., advokát

Jílovská 1167/71, Praha 4

44654

Vejmělková, Denisa, Mgr.

19.08.2020

Válek, Jan, Mgr., advokát

Vítkova 247/7, Praha

44299

Vejtasa, Martin, Mgr.

01.07.2020

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44719

Velcer, Vít, Mgr.

09.09.2020

Císař, Češka,Smutný s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44539

Veselková, Kristýna, Mgr.

01.07.2020

Vanická, Pavlína, JUDr., advokát

Slezská 1357/1, Praha 2

44604

Vích, Jaroslav, Mgr.

01.08.2020

Pícha, Václav, Mgr. advokát

Sladkovského 51, Jičín

44631

Vítková, Veronika, Mgr.

04.08.2020

Advokátní kancelář Gřivna & Smerda, s.r. o.

Revoluční 1044/23, Praha

44689

Vlk, Martin, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Petržílek s. r. o.

Dvořákova 1624, Úvaly

44510

Voborský, Jan, LL.B., LL.M.

15.05.2020

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha

42283

Vosátková, Karolina, Mgr.

05.08.2020

Kalvoda, Jan

Bělohorská 238/85, Praha 6

44723

Vráblík, Viktor, Mgr.

10.09.2020

Squire Patton Boggs s. r. o., advokátní kancelář

Václavské náměstí 813/57, Praha 1

44518

Vrbová, Marcela, Mgr.

20.05.2020

Batuna, Adam, JUDr., advokát

Václavské náměstí 846/1, Praha 1

43404

Vytřísal, Jan, Mgr.

22.06.2020

Bruncko, Stanislav, JUDr., Bc., Ph.D., advokát

Vídeňská 849/15, Brno

44597

Wagner, Jan, Mgr.

16.07.2020

Rybář, Vadim, Mgr., advokát

Tyršova 1714/27, Ostrava

44549

Weiss, Lukáš, Mgr.

18.06.2020

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r.o.

Jungmannova 745/24, Praha 1

37096

Zajíčková, Miroslava, JUDr., Ph.D.

03.08.2020

Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

Příčná 663/8, Praha 1

44605

Zavadilová, Anna, Mgr.

01.08.2020

Vostrejž, David, JUDr., advokát

Vrchlického sad 1893/3, Brno

44713

Zbranek, Petr, Mgr.

08.09.2020

Vondráček, Radek, Mgr., advokát

Masarykovo náměstí 128/3, Kroměříž

42386

Zhejbalová, Veronika, Mgr., LL.M.

01.08.2020

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

42040

Zukalová, Jana, Mgr.

01.09.2020

Pacovský, Jan, Mgr., LL.M., advokát

Čelakovského sady 433/10, Praha 2

44582

Židlický, Martin, Mgr.

09.07.2020

Slaninová, Martina, Mgr., advokát

Na Rokytce 1081/8, Praha

44483

Žižka, Filip, Mgr.

29.05.2020

Klosová & Ptáček advokáti, s. r. o.

Loretánské náměstí 109/3, Praha 1

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

41824

Bahylová, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

44581

Balvínová, Aneta, Mgr.

01.09.2020

41727

Bareš, David, Mgr.

10.09.2020

42474

Bauer, Petr, JUDr.

11.07.2020

43866

Bederka, Pavel, Mgr.

16.05.2020

44120

Benešová, Markéta, Mgr.

01.09.2020

32915

Bergerová, Petra, Mgr.

01.09.2020

43800

Bidmon, Jan, Mgr.

01.07.2020

44279

Blažková, Ema, Mgr.

01.09.2020

43127

Bouček, Vincenc, Mgr.

01.06.2020

42259

Brandejský, Tomáš, Mgr.

04.07.2020

43214

Brandejsová, Kateřina, Mgr.

01.06.2020

44615

Brychtová, Karolína, Mgr.

03.09.2020

41521

Břusková, Daniela, Ing., Mgr.

01.06.2020

42947

Culka, Jiří, Mgr.

21.07.2020

44594

Černý, Tomáš, Mgr.

14.08.2020

43658

Česák, Jan, Mgr.

01.07.2020

44575

Dalík, Jiří, Mgr.

23.07.2020

42902

Dodoková, Alena, Mgr.

01.07.2020

44560

Doležalová, Gabriela, Mgr.

01.08.2020

42574

Dufek, Jiří, Mgr.

01.09.2020

43863

Duraj, Martin, Mgr.

30.05.2020

43423

Dvořák, Dalibor, Mgr.

01.08.2020

42167

Endlová, Martina, Mgr.

16.05.2020

44431

Fojtlová, Klára, Mgr.

01.09.2020

41002

Formánek, Peter, Mgr.

29.07.2020

19344

42774

Freimannová, Anna, Mgr.

16.05.2020

41794

Gavendová, Lenka, Mgr.

01.08.2020

43365

Gazda, Jakub, Mgr.

01.07.2020

44317

Genčiová, Dita, Mgr.

29.07.2020

42220

Hájek, Tomáš, Mgr.

01.06.2020

43321

Hajžmanová, Jana, Mgr.

01.07.2020

44108

Halušková, Martina, Mgr.

01.09.2020

43845

Hama, Matyáš, Mgr.

01.09.2020

44178

Holzknechtová, Nikola, Mgr.

01.06.2020

41124

Honzová, Ivana, Mgr.

01.07.2020

19331

43497

Hourová, Veronika, Mgr.

01.09.2020

42390

Hromada, Radomír, Mgr.

01.07.2020

19370

41522

Hron, Barbora, Mgr.

01.07.2020

43320

Hübschmanová, Jana, Mgr.

01.07.2020

44386

Hyspecký, Adam, Mgr.

22.08.2020

42306

Choutka, Filip, Mgr.

01.09.2020

41936

Jampílek, František, Ing., Mgr.

10.09.2020

19363

44083

Jedlička, Jan, Mgr.

21.05.2020

41887

Jelínek, Tomáš, Mgr. Ing.

01.08.2020

41131

Ježek, Robert, Mgr.

01.06.2020

43045

Jiroutová, Markéta, Mgr.

01.07.2020

44212

Juklíčková, Klára, Mgr.

16.05.2020

43954

Kalenský, Petr, Mgr.

01.07.2020

35866

Kanarková, Iva, Mgr.

01.07.2020

42044

Kešnerová, Kristýna, Mgr.

01.07.2020

19357

44397

Koběrský, Ondřej, Mgr.

14.07.2020

42860

Kolcunová, Andrea, Mgr.

01.08.2020

41372

Koňaříková, Monika, Mgr.

01.09.2020

43383

Konečný, Jakub, Mgr.

01.08.2020

30321

Koranda, Vladimír, JUDr., Ing., Ph.D.

13.06.2020

37323

Košťálek, Jan, Mgr.

01.07.2020

42341

Kottasová, Anna, Mgr.

01.08.2020

37366

Kováříková, Martina, Mgr., Ing.

01.07.2020

38999

Kovářová, Barbora, JUDr.

01.09.2020

43644

Kratochvíl, Martin, Mgr.

01.07.2020

44035

Kučerová, Jana, Mgr.

01.08.2020

43308

Laušmanová, Dominika, Mgr.

01.06.2020

44394

Libiak, Marek, Mgr.

01.09.2020

42280

Linhartová, Lucie, Mgr.

01.08.2020

41841

Lukšová, Barbora, Mgr.

01.07.2020

41924

Mach Simerdová, Anna, Mgr.

01.07.2020

19272

41883

Malina, Jiří, Mgr. et Mgr.

01.07.2020

42075

Marian, Daniel, JUDr., LL.M.

01.08.2020

42442

Martiník, Pavel, Mgr., Bc.

31.07.2020

44388

Méri, Andrea, Mgr.

02.07.2020

44619

Nevřivý, Mikuláš, Mgr.

01.09.2020

43207

Nová, Martina, Mgr.

01.08.2020

44381

Nováček, František, JUDr.

01.06.2020

43337

Obadalová, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

44358

Ochodek, Tomáš, Mgr.

01.06.2020

43808

Ondrůjová, Kateřina, Mgr.

01.06.2020

42599

Ott, Michal, Mgr.

13.06.2020

42224

Pavlíček, Libor, Mgr.

01.06.2020

44080

Perglová, Kateřina, Mgr.

10.09.2020

43378

Petrová, Žaneta, Mgr.

30.05.2020

42684

Petrová, Veronika, JUDr.

08.06.2020

41114

Pohanková, Ester, Mgr.

01.09.2020

43803

Pokorná, Žaneta, JUDr.

01.07.2020

42384

Poláčková, Patrícia, Mgr.

01.08.2020

43243

Procházková, Ivana, Mgr.

01.08.2020

44246

Ringsmuth, Tomáš, Mgr.

01.07.2020

42537

Rydvan, Jan, Mgr.

01.09.2020

44159

Rytina, Marek, Mgr.

01.06.2020

43797

Řezníčková, Markéta, Mgr., Bc.

01.08.2020

41919

Sedlák, Tomáš, Mgr.

01.06.2020

44216

Sharapaev, Vladimir, Mgr.

01.07.2020

44003

Schmidt, Markéta, Mgr., Bc.

09.07.2020

42364

Skopalová, Lucie, Mgr.

01.09.2020

31667

Soukupová Ivančíková, Jitka, JUDr., Ing., Ph.D.

01.07.2020

19340

41983

Svobodová, Michaela, Mgr.

01.07.2020

38876

Šimák, Filip, Mgr., LL.M.

01.07.2020

19341

39659

Šišková, Lucia, Mgr.

19.08.2020

44162

Šmardová, Jana, Mgr.

01.09.2020

42393

Šmejkal, Marek, Mgr.

21.07.2020

41229

Švecová, Romana, Mgr.

01.06.2020

44148

Švestková, Michaela, Mgr.

16.06.2020

43695

Tomšejová, Barbora, Mgr.

01.09.2020

43323

Tryznová, Eva, JUDr.

01.07.2020

42646

Třešňák, Michal, Mgr.

01.09.2020

43596

Umlaufová, Nikola, Mgr.

05.09.2020

44058

Vášová, Kateřina, Mgr.

01.09.2020

42127

Velíšek, Pavel, Mgr.

01.08.2020

44049

Vladyka, Petr, Mgr.

01.08.2020

41231

Vojáčková, Iveta, Mgr.

02.07.2020

19332

41577

Volná, Kateřina, Mgr.

01.07.2020

41749

Votava, Petr, Mgr. et Mgr.

10.06.2020

44518

Vrbová, Marcela, Mgr.

09.07.2020

43187

Vrzalová, Jana, Mgr.

11.07.2020

41276

Vyhnánek, Aleš, Mgr.

11.07.2020

44448

Wenig, Adam, Mgr.

15.06.2020

43500

Zakreničnyj, Nikolaj, Mgr.

01.09.2020

c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

41165

Černá, Daniela, Mgr., Ing.

01.06.2020

43165

Frantová, Zuzana, Mgr.

24.07.2020

43331

Hendrich, Irena, JUDr.

01.08.2020

43173

Joštic Mrlinová, Barbora, Mgr.

02.09.2020

43048

Kráčmarová, Tereza, Mgr.

07.08.2020

42553

Kubalíková, Petra, JUDr.

21.07.2020

41848

Mlčáková, Hana, Mgr.

01.07.2020

41068

Mudrová, Nikola, Mgr.

01.06.2020

38617

Pavlíková, Anna, JUDr.

01. 07. 2020

41897

Paznochtová Hortová, Helena, Mgr.

01.06.2020

41114

Pohanková, Ester, Mgr.

14.07.2020

41682

Pospíšilová, Monika, Mgr.

21.07.2020

42717

Psohlavcová Palečková, Pavlína, Mgr.

22.06.2020

30377

Stryk, Petr, Mgr.

01.07.2020

43509

Ševečková, Jelizavěta, Mgr., Bc.

26.05.2020

42726

Tziata, Simona, Mgr.

11.07.2020

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

43646

Hanáková, Gabriela, Mgr. Ing.

01.09.2020

Lawya, advokátní kancelář s. r. o.

Tučapy 240

42477

Hronková, Veronika, Mgr.

01.06.2020

Kyjovský, Milan, JUDr.

Poštovská 455/8, Brno

40009

Košťálová, Gabriela, Mgr.

01.09.2020

JUDr. Rita Kubicová Rita, .JUDr.

Veleslavínova 1022/4, Ostrava

42101

Nováková, Ivona, Mgr.

01.09.2020

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

36613

Panáková, Šárka, Mgr.

01.06.2020

Panák, Ivo, JUDr.

Kounicova 284/39, Brno

35399

Píchová, Petra, Mgr.

01.09.2020

Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s.r.o.

Dlouhá 705/16, Praha

42486

Plecháčová, Lenka, Mgr.

01.09.2020

Advokátní kancelář Těmín, s. r. o.

Karlovo náměstí 559/28, Praha 2

41722

Ryglová, Renata, JUDr.

10.08.2020

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha

42040

Zukalová, Jana, Mgr.

01.09.2020

Pacovský Jan, Mgr.

Čelakovského sady 433/10, Praha 2