Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 3/2020

2

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 17. června 2020,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 6/1998 Věstníku

V čl. 8 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů, se za slova „čl. 4 písm. c)“ vkládají slova „a čl. 6 odst. 2“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory