Animace načítání

Stránka se připravuje...


HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

č.j.: HSHMP 61198/2020

V Praze dne 24.9.2020

Nařízení

Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 13/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 24. září 2020 od 18:00 hod ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020 vyhlášené dne 11.9.2020 pod č. j. HSHM 57470/2020

II. s účinností ode dne 24. září 2020 od 18:00 hod do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: ve všech společných vnitřních prostorech staveb

- internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),

- školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která jsou zřizována podle zákona č. 109/2002 Sb., což jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),

- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), podle zákona o sociálně - právní ochraně dětí, jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj).

Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

ČI. I

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 9789 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území hl. města 28 % nemělo žádné příznaky onemocnění, hospitalizovány byly 3 % z celkového počtu nemocných.

Je nepochybné, že povinnost nosit roušky vedla k výraznému snížení přenosu onemocnění a ochránila vnímavé jedince a omezení vybraných činností. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností).

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K 22.9.2020 bylo na území hl. m. Prahy hlášeno 9729 případů, aktuálně nemocných je 4003 osob, tj. nemocnost 302/100000. V absolutních číslech je Praha nejpostiženější oblastí ČR. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 2,3krát (1970 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 4619 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 1998 nemocných, vzestup o 26,8 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku, nárůst je za 7 posledních dní o 271 nemocných, tj. 22,8 % oproti předchozímu období. V nemocnicích je hospitalizováno 60 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 22 nemocných, umělou plicní ventilaci potřebuje 18 osob.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky jsou pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 metrů mezi jednotlivci.

S ohledem na to, že Ministerstvo zdravotnictví pod č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN nařídilo mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. září od 0:00 hodin do 7. října do 23:59 hodin, spočívající mimo jiné v omezení činnosti v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla a dále spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost. Hygienická stanice hlavního města Prahy ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020 vyhlášené dne 11.9.2020 pod č. j. HSHM 57470/2020.

Hygienická stanice hl. města Prahy proto rozhodla, jak výše uvedeno. Připomínám, že virus se na území hl. města stále vyskytuje. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Praze mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

ČI. III

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno hlavní město Praha toto nařízení uveřejnit na úředních deskách ve všech jejích městských částech.

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

Hygienické stanice hlavního města Prahy