Animace načítání

Stránka se připravuje...


HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

č.j.: HSHMP 50617/2020

V Praze dne 31.8.2020

Nařízení

Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 7/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., s účinností ode dne 1. září 2020 od 0:00 hod

I. ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6/2020 vyhlášené dne 24.7.2020 pod č. j. HSHM 44665/2020

II. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. V zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech prostorech podzemní dráhy - metra přístupným cestujícím,

b) ve všech vnitřních prostorech nádražních budov,

c) ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla. Vnitřními prostory se rozumí haly, chodby, komerční i nekomerční místnosti a tranzitní prostory ve všech veřejných, neveřejných i zabezpečených částech areálu Letiště Václava Havla.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

c) zákaz podle bodu 1 b) a 1 c) se nevztahuje na:

i. osoby vykonávající pracovní činnost v prostorách dílen, strojoven, skladů, technických místností, šachet, šaten a dále cestující veřejnosti nepřístupných kancelářích, jednacích místnostech a jejich zázemí, vše za současného splnění podmínky dodržování vzdálenosti minimálně dvou metrů mezi těmito osobami při nepřekročení maximálního počtu deseti osob v jedné místnosti,

ii. osoby, které konzumují stravu či nápoje v prostorách stravovacích zařízení.

ČI. I

Odůvodnění:

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z dosud hlášených případů onemocnění na území hl. města byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 55 % a více než třetina, tedy 36 %, nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 10 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.

V současné době je jediným možným způsobem, jak se bránit tomuto onemocnění přerušení cesty přenosu používáním ochranných prostředků dýchacích cest, kdy v ČR použitá opatření, tj. povinnost nosit roušky vedla k výraznému snížení přenosu onemocnění a ochránila vnímavé jedince. Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K datu 27.8.2020 bylo na území hl. města Prahy hlášeno 4 767 případů onemocnění nemocnost 364,3/100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Praha nejpostiženější oblastí ČR. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla oproti předchozímu měsíci více než dvojnásobně (781 případů v červenci a 1574 hlášených onemocnění v měsíci srpnu), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 473 nemocných. Velmi pozvolně, ale přesto stoupá nemocnost i u osob nad 65 let věku, nárůst je za 7 posledních dní o 6,0 %. Stejně zvolna stoupá i počet hospitalizovaných pacientů, t. č. je v pražských nemocnicích hospitalizováno na JIP 19 pacientů, z toho je na umělé plicní ventilaci 5 nemocných.

Cesty jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky jsou pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 metrů mezi jednotlivci. Celostátním mimořádným opatřením bude omezena možnost přenosu nákazy při použití Městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Je nezbytné si uvědomit, že u infekce s inkubační dobou 14 dní, jsou výše uvedené počty odrazem situace před 14 dny. Nelze tedy čekat, až se situace ještě zhorší návratem Pražanů z letních dovolených a prázdnin. Hygienická stanice hl. města Prahy proto rozhodla, jak výše uvedeno. Připomínám, že virus se na území hl. města stále vyskytuje. Rizikový je průběh onemocnění vyžadující hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, hospitalizace se dosud týkala přibližně 10% nemocných osob. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Všem výše uvedeným osobám se doporučuje využít každého klimaticky vhodného období a použít ochranu dýchacích cest.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad. Je třeba, aby docházka do školy začala v situaci, kdy tzv. reprodukční číslo je optimálně pod hodnotou 1,0, tuto hodnotu však nyní nemáme. Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Praze mohl nadále stoupat.

V Evropě, i jiných částech světa jsou země, kde je výrazně vyšší výskyt onemocnění než na území ČR. I když jsou nastavena opatření pro cestující z těchto zemí, pravidelně se stává, že u cestujících je po příletu na území ČR zachycena pozitivita COVID-19. Kumulace těchto cestujících je největší na Letišti Václava Havla. Všechny vnitřní prostory mají jednotnou vzduchotechniku, pomocí které jsou klimatizovány, resp. vytápěny. K větší ochraně personálu Letiště bylo tedy nezbytné přistoupit k nařízení nošení roušek i ve všech veřejně dostupných prostorech Letiště. Dalším významným faktem je zvyšující se počet cestujících v letecké dopravě a tím zvyšující se počet osob vyskytujících se na letišti. Pro rychlý záchyt importovaných případů onemocnění bylo v prostorách letiště zřízeno odběrové místo, kterým projde přibližně 400 odběrů, a průměrně jsou za každý den z těchto odběrů diagnostikovány 4 pozitivní případy.

ČI. II

Účinnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy a účinnosti dne 1. září 2020 od 0:00 hod do odvolání.

Čl. III

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno hlavní město Praha toto nařízení uveřejnit na úředních deskách ve všech jejích městských částech.

MUDr. Zdenka Jágrová

ředitelka

Hygienické stanice hlavního města Prahy