Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 5. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-9/PRO.

II.

Toto zrušení mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-9/PRO ze dne 5. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření") se všem osobám zakázalo vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou - hlavní skupina 1, typ přípravku 1 podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že situace na trhu s přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou se od vydání mimořádného opatření změnila. Došlo k uzavření řady smluv a Česká republika dospěla k závěru, že je schopna zajistit přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou pro potřebné pracovníky, není již důvodu pro další působení mimořádného opatření a je na místě mimořádné opatření zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví