Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 5. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-9/PRO

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem osobám, s výjimkou výrobců, se zakazuje s účinností ode dne 6. března 2020 vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou – hlavní skupina 1, typ přípravku 1 podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Cílem opatření je zajištění dostatku klíčových přípravků osobní hygieny na území České republiky pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Vzhledem k výskytu prvních případů tohoto onemocnění na území České republiky, vzhledem k postupnému šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko nebo Chorvatsko, vzhledem k probíhající epidemii chřipky a zpravidla nikoli závažnému průběhu onemocnění, včetně úvodního bezpříznakového období, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

Jelikož nelze jednoduše poznat pacienta s onemocněním COVID-19, je naprosto nezbytné, aby byl k dispozici dostatek přípravků osobní hygieny, které pomohou zabránit přenosu tohoto onemocnění na zdravé osoby.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby, zejména dovozce a distributory vymezených přípravků osobní hygieny na území České republiky, s výjimkou výrobců.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a zajištění funkčnosti zdravotnického systému.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a zajištění funkčnosti zdravotnického systému. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro efektivní zajištění potřebného množství přípravků osobní hygieny, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření následuje po dni jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví