Animace načítání

Stránka se připravuje...


Příloha č. 4

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu1)

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název prodávajícího:

Název vlastníka2):

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Cena v Kč/m3 bez DPH:

Název oblasti:

Zisk (PZNK) v předchozím období5):

Ř.č.

Položka

Výpočet pro kalkulaci dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Z toho v majetku vlastníka3)

Výpočet dle skutečně vykázaných hodnot k 31.12.2019

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)4)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK) (Poh - Zav + Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) = 90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) = 15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

-

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

7.

Finanční prostředky nad rámec vlastních a cizích zdrojů vytvořené a užité v souladu s plánem financování obnovy

Viz bod č. 12 pol. č. 2. části II.

Maximální hodnota přiměřeného zisku z použitého kapitálu (PZNK) (součin ř. 5 a ř. 6 plus ř. 7)

ř. 5 x ř. 6 + ř. 7

Zisk uplatněný v kalkulaci věcně usměrňované ceny platné pro rok 2020

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Do objemu použitého kapitálu se zahrnuje pouze infrastrukturní majetek, provozní majetek a pracovní kapitál pro regulovanou činnost (řádky č.1 - č.3c); v případě, že se majetek zahrnuje do výpočtu PZNK v několika kalkulacích zboží (např. výroba vody pitné a vody předané), zvolí majitel vhodný způsob klíčování, např. objem fakturované vody.

2) V případě tzv. oddílného modelu.

3) V případě, že provozovatel vytváří PZNK i z majetku ve vlastnictví vlastníka (pronajímatele).

4) Pokud vlastník infrastrukturního majetku uzavře s provozovatelem dohodu o rozdělení kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu, je nutno dohodnutý podíl infrastrukturního majetku ve prospěch provozovatele vykazovat odděleně.

5) Zisk uplatněný v kalkulaci věcně usměrňované ceny platné pro rok 2019.