Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 7/2019

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019

ze dne 26. listopadu 2019,

o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) a §17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

1. Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

1.1. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny podle jiného právního předpisu1), pokud není uvedeno jinak.

1.2. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2).

1.3. Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze cenu plynu navýšit o příslušnou daň.

1.4. Při přepočtu množství dodaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu3).

1.5. Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

1.6. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

2. Cena dodávky poslední instance

2.1. Do ceny dodávky poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk4) a daň z přidané hodnoty2).

2.2. Za ekonomicky oprávněné náklady obchodníka s plynem se nepovažují náklady podle přílohy č. 1.

3. Regulace ceny služby distribuční soustavy formou věcně usměrňovaných cen

3.1. Cena za službu distribuční soustavy poskytovanou distribuční soustavou nepřipojenou k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je regulována formou věcně usměrňovaných cen podle jiného právního předpisu5).

3.2. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují náklady uvedené v příloze č. 1.

4. Provozovatelé distribučních soustav s odlišnou cenou

4.1. Seznam provozovatelů distribučních soustav, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, je uveden v příloze č. 2.

4.2. Provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojená k přepravní soustavě, používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen za služby distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, postupuje při stanovení cen za služby distribuční soustavy provozovatele takové distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 4.

5. Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

5.1. Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3.

5.2. Energetický regulační úřad reguluje ceny služby distribuční soustavy postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 4.

5.3. Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 5.

5.4. Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 6.

5.5. Ustanovení týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

5.6. Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 8 a v příloze č. 10.

5.7. Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v příloze č. 9 a v příloze č. 11.

6. Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

6.1. Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 7.

ČÁST DRUHÁ

Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

7. Ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu

7.1. Cena za přepravený plyn CZkom v Kč/MWh a roční cena za rezervovanou kapacitu CZ v Kč/MWh/den pro body výroben plynu

Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ v Kč/MWh/den

Cena za odebraný plyn

CZkom v Kč/MWh

Bod výrobny plynu

1

0

7.1.1. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se pro měsíční pevnou přepravní kapacitu pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZM = CZ x FZ ,

kde

FZ je faktor doby trvání rezervace pevné přepravní kapacity, který se pro dobu rezervace na 12 a více měsíců určí podle vzorce

FZ = MZ / 12 ,

a pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců se určí podle vzorce

FZ = 0,098 x MZ 0'95,

kde

MZ je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacita rezervována.

7.1.2. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se pro denní pevnou přepravní kapacitu nebo pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZD = CZ x FD ,

kde

FD je faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity nebo pevné přepravní kapacity v režimu na následující den, který se určí podle vzorce

FD = 0,005 x d0'88 ,

Kde

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacita rezervována.

V případě pevné přepravní kapacity v režimu na následující den platí, že

d = 1.

7.1.3. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZV = 0,01 x CZ .

7.1.4. Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu CZMp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZM v bodě 7.1.1.

7.1.5. Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu a cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den CZDp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZD v bodě 7.1.2.

7.1.6. Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu CZVp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZV v bodě 7.1.3.

7.1.7. Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity CZsl v Kč/MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

CZsl = kZkr x 1/0,6 x CZpp ,

kde

kZzkr je koeficient určený podle vzorce

kZzkr = (NZs - NZp) / NZs ,

kde

NZs je hodnota poslední přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem, vůči které provedl provozovatel přepravní soustavy krácení, v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

NZp je hodnota nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem upravená provozovatelem přepravní soustavy v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

CZpp je přepočtená cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den, která se určí podle vzorce

a. pro rezervovanou měsíční přerušitelnou přepravní kapacitu

CZpp = CZMp / dpr ,

b. pro rezervovanou denní přerušitelnou přepravní kapacitu

CZpp = CZDp / dpr ,

c. pro rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den

CZpp = CZDp ,

d. pro rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu

CZpp = CZVp ,

Kde

dpr je počet dní, na který j e přerušitelná přepravní kapacita rezervována.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená hodnota kZzkr.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provedl krácení nominací v plynárenském dni D-1, ale umožnil účastníkovi trhu s plynem renominovat ve dni D-1 v plné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, potom platí, že

kZzkr = 0 ,

v případě, že

kZzkr > 0,6 ,

potom platí, že

CZsl = CZpp .

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu.

8. Ceny služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

8.1. Cena služby přepravy plynu pro výstupní bod přepravní soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, je dvousložková s výjimkou ceny stanovené podle bodu 8.4. Dvousložková cena je složena z ceny za odebraný plyn podle bodu 8.2. a ceny za rezervovanou kapacitu podle jednoho z bodů 8.3. a 8.5. až 8.10.

8.2. Cena za odebraný plyn Cpkom je

0,78 Kč/MWh.

8.3. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou Cppz je

2127,72 Kč/MWh/den.

8.4. Zákazník přímo připojený k přepravní soustavě, pro kterého je stanovena cena podle bodů 8.2. a 8.3. cenového rozhodnutí, může požádat o cenu za přepravu plynu Cpjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Cpjedn = Cppt/40 + Cpkom + 20 .

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné přepravní kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu přepravy plynu sjednaná hodnota rezervované pevné přepravní kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu přepravy plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné přepravní kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná přepravní kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů 8.5. až 8.10. cenového rozhodnutí po dobu platnosti ceny za službu přepravy plynu podle tohoto bodu.

8.5. Ceny za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu

Měsíční cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu Ckd v Kč/MWh/den pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční přepravní kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = Cppz x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec

0,4

březen, listopad

0,2

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,083

8.6. Ceny za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu

Cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CKK v Kč/MWh/den se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CKK = Cppz x Fa x Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná.

Kalendářní měsíc

FS

leden, únor, prosinec

0,72

březen, listopad

0,28

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,0996

8.7. Ceny za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CKD v Kč/MWh/den je vypočtena podle vzorce

CKD = 0,005 x Cppz x kpd ,

kde

kpd je faktor počtu dnů rezervace denní rezervované pevné přepravní kapacity, který se určí podle vzorce

kpd = dpd0,88 ,

kde

dpd je počet dní, na který je denní přepravní kapacita rezervována.

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.8. Ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den

Cena za pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den Cnd v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

Cnd = 0,005 x Cppz .

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.9. Ceny za vnitrodenní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo Cvdk v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

Cvdk = 0,011 x Cppz ,

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.10. Ceny za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

8.10.1. Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo Cppz podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.10.2. Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo Ckd podle bodu 8.5. cenového rozhodnutí.

8.10.3. Cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CKK podle bodu 8.6. cenového rozhodnutí.

8.10.4. Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu CKD podle bodu 8.7. cenového rozhodnutí.

8.10.5. Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den Cnd podle bodu 8.8. cenového rozhodnutí.

8.10.6. Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo Cvdk podle bodu 8.9. cenového rozhodnutí.

8.10.7. Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity CKp v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x Cppz ,

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity stanovený podle vzorce

kpdrp = (6xSRD) /PDr ,

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno Cppz.

Cenu za omezení nebo přerušení rezervované přerušitelné přepravní kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel přepravní soustavy zákazníkovi.

8.11. Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení rezervované pevné, přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den nebo součtu rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den o více než 3,8 %, provozovatel přepravní soustavy účtuje platbu Ppp v Kč/měsíc za překročení rezervované přepravní kapacity, stanovenou podle vzorce

Ppp = Fop x Cppz x Dp ,

kde

Fop je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc

Fop

leden, únor, prosinec

1,43

březen, listopad

0,71

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,23

Dp se určí podle vzorce

Dp = Krp − Ksp ,

kde

Krp je skutečně dosažená denní hodnota odběru v odběrném místě v MWh,

Ksp je součet všech rezervovaných pevných a přerušitelných přepravních kapacit v odběrném místě v MWh/den.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročen součet rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení rezervované přepravní kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dp v odběrném místě v plynárenském měsíci.

Pokud dojde v plynárenském měsíci k překročení opakovaně se shodnou výší Dp, použije se pro stanovení platby Ppp vyšší z hodnot Cppz.

8.12. Povolená hodinová odchylka mezi nominací přepravy a skutečným odběrem plynu Tp v MWh pro odběrné místo zákazníka se pro příslušnou hodinu určí podle vzorce

Tp = KTp x Ksm ,

kde

KTp je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený na hodnotu 0,038,

Ksm je 1/24 rezervované pevné přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka na plynárenský den v MWh/den.

Pro výpočet platby za překročení povolené hodinové odchylky přepravy se hodnota Tp zaokrouhluje na celé MWh.

8.13. Cena za překročení povolené hodinové odchylky přepravy je

5 Kč/MWh.

Pokud subjekt zúčtování oznámí provozovateli přepravní soustavy změnu množství plynu odebraného během hodiny, pro kterou již nelze podat renominaci přepravy, zároveň však před začátkem dané hodiny, cena za překročení hodinové odchylky přepravy je

3 Kč/MWh.

9. Ceny služby přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

9.1. Cena za službu přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/měsíc

Cena za přepravený plyn v Kč/MWh

E.ON Distribuce, a.s.

5 174 640

0,78

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

17 036 625

0,78

GasNet, s.r.o.

99 301 131

0,78

ČÁST TŘETÍ

Ceny za činnosti operátora trhu

10. Pro činnosti operátora trhu podléhající regulaci platí tyto ceny a podmínky

10.1. Cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu je

10 000 Kč.

10.2. Cena za činnost zúčtování je

1 000 Kč/měsíc.

Cena je účtována registrovanému subjektu zúčtování.

10.3. Cena za zúčtování je

1,07 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.

10.4. Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu je

1 000 Kč/měsíc.

Cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s plynem v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s plynem stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu 10.2.

10.5. Cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem je

0,30 Kč/MWh.

10.6. Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu je

2 588 Kč/měsíc.

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

ČÁST ČTVRTÁ

Ceny za služby distribuční soustavy

11. Pro služby distribuční soustavy ve vymezeném území platí tyto ceny a podmínky

11.1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

11.1.1. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto ceny

E.ON Distribuce, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

183,34

147 230,61

x

45 - 63

243,62

x

316,38

25 - 45

272,82

x

209,79

15 - 25

304,11

x

146,25

7,56 - 15

322,01

x

124,84

1,89 - 7,56

363,32

x

99,30

do 1,89

531,65

x

72,92

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

116,22

109 052,49

x

45 - 63

159,79

x

241,08

25 - 45

169,55

x

207,40

15 - 25

211,94

x

120,72

7,56 - 15

223,50

x

107,24

1,89 - 7,56

250,25

x

90,88

do 1,89

414,39

x

65,15

GasNet, s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

110,90

115 480,21

x

45 - 63

143,16

x

327,87

25 - 45

178,32

x

198,95

15 - 25

207,72

x

139,33

7,56 - 15

228,20

x

114,70

1,89 - 7,56

250,90

x

100,89

do 1,89

462,74

x

67,65

ENERGIE CZ s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

331,78

249 220,61

x

25 - 63

399,20

x

425,59

15 - 25

428,60

x

275,32

do 15

449,08

x

187,23

PQS energo, s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

213,12

177 372,74

x

25 - 63

245,38

x

571,21

15 - 25

309,94

x

234,43

do 15

330,42

x

161,90

QUANTUM, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

197,81

168 105,70

x

45 - 63

230,07

x

547,36

25 - 45

265,23

x

348,03

15 - 25

294,63

x

219,95

7,56 - 15

315,11

x

165,83

1,89 - 7,56

337,81

x

112,09

do 1,89

549,65

x

69,06

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

188,69

152 931,98

x

45 - 63

232,26

x

360,06

25 - 45

242,02

x

318,94

15 - 25

284,41

x

180,21

7,56 - 15

295,97

x

144,92

1,89 - 7,56

322,72

x

98,32

do 1,89

486,86

x

68,12

11.1.2. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí ceny

11.1.2.1. Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem

CK= (a + b x ln k) x 1000 ,

kde

a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu

Provozovatel distribuční soustavy

Koeficienty cenového vzorce

Dálkovod

Místní síť

a

b

a

b

E.ON Distribuce, a.s.

307,9035

-6,5753

356,6237

-6,5753

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

195,3593

-6,2980

346,9313

-17,2473

GasNet, s.r.o.

311,1510

-17,1789

353,4845

-17,1789

QUANTUM, a.s.

x

x

431,0241

-17,1789

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

x

x

410,7009

-17,2473

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

11.1.2.2. Roční cena za distribuovaný plyn Ckom v Kč/MWh

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný plyn Ckom

Dálkovod

Místní síť

Kč/MWh

Kč/MWh

E.ON Distribuce, a.s.

23,66

85,17

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

18,27

40,39

GasNet, s.r.o.

16,26

42,82

QUANTUM, a.s.

x

112,18

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

x

99,91

11.1.3. Pro odběrné místo zákazníka připojené k distribuční soustavě ENERGIE CZ s.r.o. nebo PQS energo, s.r.o. s přepočtenou roční spotřebou nad 630 MWh platí ceny za službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přepočtenou roční spotřebou nad 63 MWh podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí.

11.1.4. Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

11.1.5. Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

11.1.6. Cena za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí se pro rok 2020 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2019 prováděny roční odečty.

11.1.7. Cena za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí se pro rok 2020 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2019 prováděny řádné měsíční odečty.

11.1.8. Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2019 prováděny roční odečty a ve kterém roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu byly vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti. Služby distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, jsou fakturovány měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí, je pro rok 2020 stanovena cena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

11.1.9. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2019 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2019 byl nižší nebo roven 630 MWh, může zákazník požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti.

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, je pro rok 2020 stanovena cena podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

11.1.10. Zákazník s měřením typu A nebo B, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, může požádat o cenu za službu distribuční soustavy Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Cjedn = CK/(40xs) + Ckom +20 ,

kde

s je veličina, jejíž hodnota je 10,69 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu distribuční soustavy sjednaná hodnota rezervované pevné distribuční kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu distribuční soustavy v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné distribuční kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů 11.2. až 11.4. cenového rozhodnutí po dobu platnosti ceny za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu.

11.1.11. Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodů 11.1.8., 11.1.9. nebo 11.1.10. cenového rozhodnutí lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

11.1.12. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena služby distribuční soustavy podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí pravidelně fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2020 cena služby distribuční soustavy stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2019 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

11.1.13. Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za službu distribuční soustavy stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

11.1.14. Pro odběrné místo

11.1.14.1. s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k/1000)/12 ,

11.1.14.2. s měřením typu C, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL)/12 ,

kde

RKL je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,

(i) pro měsíc leden 2020 až prosinec 2020 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce leden 2019 až prosinec 2019 podle vzorce

DPi = (SPi/21) x (31/PDi) ,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

(ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu (i) cenového rozhodnutí v lednu 2019 až prosinci 2019 (např. nový zákazník), se místo skutečně dosaženého odběru použije předpokládaná měsíční spotřeba sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.

11.1.14.3. pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 11.1.1. cenového rozhodnutí, platí, že v zúčtovacím období, jehož poslední den připadá na rok 2020, se denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKc v tis. m3 určí podle vzorce

RKC = RS/115 ,

kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma.

11.2. Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí.

Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle tabulky v bodě 11.1.2. cenového rozhodnutí. Měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční distribuční kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec

0,4

březen, listopad

0,2

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,083

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

11.3. Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

11.3.1. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je stanovena cena za službu distribuční soustavy podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, je dvousložková cena za službu distribuční soustavy složena z ceny za distribuovaný plyn a roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle tabulky v bodě 11.1.2. cenového rozhodnutí.

11.3.1.1. Cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

11.3.1.2. Cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu 11.2. cenového rozhodnutí. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

11.3.2. Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

kpdrp = (6xSRD) / PDr ,

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

11.4. Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

11.4.1. Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Cena pro rok 2020 za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu CKK v Kč/tis. m3 se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CKK = CK x Fa x Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná.

Kalendářní měsíc

FS

leden, únor, prosinec

0,72

březen, listopad

0,28

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,0996

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3.

11.5. Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu

Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu je dvousložková. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí. Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena CK, pro jejíž stanovení se za k považuje skutečně dosažený maximální denní odběr v odběrném místě v měsíci, ve kterém k překročení došlo.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu 11.1.14.2. cenového rozhodnutí.

11.6. Platba Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je provozovatelem distribuční soustavy účtována u odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 11.1.2. nebo 11.1.10. cenového rozhodnutí, v případě, že dojde k překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity (pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje) o více než 3,8 %. Platba Ppd je stanovena podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd ,

kde

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc

Fod

leden, únor, prosinec

1,43

březen, listopad

0,71

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,23

Dd se určí podle vzorce

Dd = Krd - Ksd ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě zákazníka v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě zákazníka, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3.

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

Pokud dojde v plynárenském měsíci k překročení opakovaně se shodnou výší Dd, použije se pro stanovení platby Ppd vyšší z hodnot CK.

11.7. Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

11.7.1. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima.

11.7.2. Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2016 do 30. září 2019. V případě, že zákazník neodebíral v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začíná nejpozději 1. října 2018.

11.7.3. Zákazník, pro jehož odběrné místo nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu 11.7.2. cenového rozhodnutí, může požádat o rezervaci distribuční kapacity podle bodu 11.7.1. cenového rozhodnutí nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity podle bodu 11.7.1. cenového rozhodnutí. Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodu 11.7. lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

11.7.4. Provozovatel distribuční soustavy změní výši rezervované kapacity podle bodu 11.7.1. cenového rozhodnutí v závislosti na změně rozhodného období podle bodu 11.7.2.

11.7.5. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu 11.7.1. cenového rozhodnutí platí ceny Ckom v Kč/MWh podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí a ceny CK v Kč/tis. m3 podle bodu 11.1.2. cenového rozhodnutí, kde koeficient a je navýšen o 5 %.

11.7.6. Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu 11.7.1. cenového rozhodnutí, není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu 11.6. cenového rozhodnutí.

11.8. Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je

40 000 Kč/tis. m3.

11.9. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je nižší než 0,519 tis. m3/den, se roční cena za denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,519 tis. m3/den.

11.10. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí ceny uvedené v bodech 11.1. až 11.9. cenového rozhodnutí s výjimkou bodů 11.1.10. a 11.7. cenového rozhodnutí, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu 11.6. cenového rozhodnutí platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2016 do 30. září 2019.

11.11. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

11.11.1. Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy

Název vstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3

Cena za předaný plyn v Kč/MWh

Laa an der Thaya

8 000

0

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu 7. s tím, že odkazy na bod 7.1. se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.11.1. cenového rozhodnutí.

11.11.2. Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy

Název výstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3

Cena za předaný plyn v Kč/MWh

Laa an der Thaya

58 826,63

16,26

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu 7. s tím, že odkazy na bod 7.1. se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.11.2. cenového rozhodnutí.

11.12. Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu

10 Kč/tis. m3.

Přitom platí přiměřeně podmínky stanovené v bodech 11.1.14., 11.2. až 11.4. a 11.6. cenového rozhodnutí s tím, že odkazy na bod 11.1.2. se nahrazují odkazem na bod 11.12. cenového rozhodnutí.

11.13. Cena za službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel

11.13.1. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2019 prováděny roční odečty, je cena za službu distribuční soustavy jednosložková. Tato cena je shodná s pevnou cenou za distribuovaný plyn platnou pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka podle příslušné tabulky v bodě 11.1.1. cenového rozhodnutí.

11.13.2. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2019 prováděny řádné měsíční odečty, platí tyto ceny:

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Dálkovod

Místní síť

E.ON Distribuce, a.s.

53,32

183,34

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

81,75

104,79

GasNet, s.r.o.

49,83

110,90

11.13.3. Pro odběrné místo zákazníka platí obdobně ustanovení bodů 11.1.4., 11.1.5., 11.1.8., 11.1.9. a 11.1.11.

Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Pro nově připojovaná odběrná místa lze cenu uplatnit pouze v případě, že plnicí stanice je samostatným odběrným místem.

ČÁST PÁTÁ

Zrušující ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2018 ze dne 20. listopadu 2018, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Ekonomicky oprávněnými náklady pro účely regulace cen formou věcného usměrňování cen podle bodů 2. a 3. tohoto cenového rozhodnutí nejsou:

a) náklady na reprezentaci, propagaci nebo sponzoring,

b) benefity poskytované zaměstnancům společnosti jako např. příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na dovolenou, odměny a dary při životním jubileu, náklady na zdravotní péči, apod., mimo dodatkové dovolené do 5 dnů a indispozičního volna, příspěvky vynaložené na závodní stravování zaměstnanců ve výši do 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně do 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin, určeného právními předpisy6),

c) odměny pro členy orgánů obchodní korporace přesahující limit, který je stanoven jako 12násobek průměrné měsíční mzdy nejvyšších představitelů společností v mzdové sféře ČR, zaokrouhlený na celé statisíce Kč nahoru, dle ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) a počtu členů orgánů dle Obchodního rejstříku,

d) poskytnuté dary,

e) pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností vyplývajících z uzavřených smluv a právních předpisů,

f) nevyužité náklady spojené s přípravou a zabezpečením investic (zmařené investice),

g) tvorba opravných položek,

h) odpisy promlčených pohledávek,

i) pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,

j) odpisy vyšší než odpovídá stanoveným odpisům podle právního předpisu7),

k) náklady na osobní spotřebu zaměstnance (např. náklady na soukromé telefonní hovory, náklady na spotřebu pohonných hmot pro osobní spotřebu),

l) spotřební materiál, který přímo nesouvisí s výkonem licencované činnosti (např. tiskoviny, které nejsou svým odborným zaměřením určeny pro držitele licence, nápoje a náplně do kávovaru, nápojových automatů apod., pokud nesplňují podmínky pro poskytování ochranných nápojů podle právního předpisu8),

m) cestovní náhrady vyplácené nad rámec právního předpisu6),

n) jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují společnost v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními obchodními partnery, pravidelně nejsou vysláni na zahraniční služební cesty a v souvislosti s plněním svých pracovních povinností pravidelně nepracují s texty v cizím jazyce,

o) náklady vynaložené zaměstnavatelem na ubytování zaměstnanců, pokud nejde o ubytování při pracovní cestě,

p) náklady na studium na středních, vysokých školách a manažerská studia,

q) finanční vyrovnání, např. odstupné nad rámec povinnosti stanovené právním předpisem6),

r) odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců9),

s) manka a škody způsobené vlastními zaměstnanci, které nespadají pod ustanovení §24, §25, §58 nebo §59 energetického zákona10),

t) náklady na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob a zůstatkovou cenu tohoto majetku, kromě nákladů na likvidaci majetku (snížené o výnosy z likvidace), který ztratil způsobilost užívání,

u) náklady na tvorbu účetních a zákonných rezerv,

v) finanční náklady s výjimkou úroků souvisejících s činností podpory elektřiny a nákladů a poplatků za vedení bankovního účtu,

w) úplata leasingu, který je ukončen převodem vlastnického práva, převyšující roční výši odpisů příslušného najatého majetku, přičemž doba odpisování odpovídá dlouhodobě obvyklé použitelnosti daného majetku podle jiného právního předpisu11), nestanoví-li jiný právní předpis7) minimální dobu odpisování majetku,

x) náklady na povolenky na emise skleníkových plynů přesahující výši realizované prodejní ceny těchto povolenek,

y) členské příspěvky ve svazech, sdruženích, komorách a společnostech, které nejsou stanoveny právním předpisem,

z) ostatní náklady, které nejsou vynaloženy za účelem zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti.

Příloha č. 2

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Provozovatelé distribuční soustavy, jejichž distribuční soustava je přímo připojená k přepravní soustavě, jsou:

E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,

GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4.

Provozovatelé distribuční soustavy, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou:

ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO: 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice,

ENERGIE CZ s.r.o., IČO: 27077187, se sídlem Fortna 225, Nové Strašecí,

ENERGY Ústí nad Labem, a.s., IČO: 25540971, se sídlem Žukovova 100/27, Ústí nad Labem,

MS UTILITIES & SERVICES a.s., IČO: 29400074, se sídlem Bezručova 1200, Nový Bohumín,

Petr Hurta, licence č. 220102855, IČO: 70318841, se sídlem Hřbitovní 966/2, Nový Jičín,

PQS energo, s.r.o., IČO: 27922006, se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň,

QUANTUM, a.s., IČO: 25307762, se sídlem Brněnská 122/212, Vyškov,

VLČEK Josef - elektro s.r.o., IČO: 26115565, se sídlem Podnikatelská ulice, Praha 9 - Běchovice.

Příloha č. 3

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení cen služeb přepravy plynu

A) Upravené povolené výnosy

Upravené povolené výnosy UPVppi v Kč provozovatele přepravní soustavy jsou pro kalendářní rok, pro který jsou Energetickým regulačním úřadem regulovány ceny (dále jen „regulovaný rok“), stanoveny vztahem

UPVppi = PVppi + NCPpppli x PZTpppli + SDpppli + CBKppi - VOBpppli + KFppi + PTpti ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVppi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVppi = PNppi + Oppi + Zppi + FTppi ,

kde

PNppi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i. Povolenými náklady se rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené vztahem

kde

t [-] je letopočet roku v rámci vymezeného období tří po sobě následujících regulovaných let (dále jen „regulační období“),

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění služby přepravy plynu, stanovená jako aritmetický průměr hodnot dosažených skutečných nákladů za roky 2012 a 2013 upravených eskalačními faktory nákladů na časovou hodnotu roku 2015, snížených o mimořádné náklady, které nemají pravidelný charakter, nebo vznikly jednorázově. Do výchozí hodnoty povolených nákladů mohou být uplatněny pouze ekonomicky oprávněné náklady,

Xpp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro službu přepravy plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS x IPSt + pCPI x (CPIt + 1) ,

kde

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb pro službu přepravy plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2011,

pCPI [-] je váha indexu spotřebitelských cen pro službu přepravy plynu vyjadřující míru vlivu indexu spotřebitelských cen,

CPIt [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t,

Oppi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služeb přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Oppi = Opppli + KFppoi - OppIRFi ,

kde

Opppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i,

KFppoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

OPPIRFi [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru v roce i, která se použije v případě, že provozovatel přepravní soustavy vykáže skutečnou hodnotu investičního faktoru IRFppL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů,

Zppi [Kč] je zisk provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

Zppi = MVppi/100 x (RABppi x NIpppli) + KFppzi + KFppNli - KFppZIRFi ,

kde

MVppi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu stanovená úřadem pro regulovaný rok i,

RABppi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

kde

RABpp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu stanovená úřadem ve výši hodnoty regulační báze aktiv pro rok 2015. Prokáže-li provozovatel přepravní soustavy před začátkem regulovaného roku 2016, že hodnota regulační báze aktiv pro rok 2015 vycházela z použití nesprávných nebo neúplných vstupních údajů či podkladů, může úřad před začátkem regulačního období rozhodnout o změně výchozí hodnoty regulační báze aktiv,

ΔRABppt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu v roce t stanovená vztahem

ΔRABppt = lAppplt – VMppplt - Oppplt x kppplt ,

kde

IAppplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t,

VMppplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Oppplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t,

kde

RABppt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHAppplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHAppplL [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce L,

KFppRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=L+i, i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

NIpppli [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy v roce i. Do této hodnoty lze zahrnout po předchozí žádosti provozovatele přepravní soustavy jednotlivé nedokončené rozvojové investice schválené úřadem s plánovanou dobou realizace delší než 2 roky a celkovou plánovanou hodnotou investice vyšší než 500 milionů Kč. Plánovanou hodnotu nedokončených rozvojových investic je možné uplatnit pouze za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje provozovatele přepravní soustavy,

KFppzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od regulovaného roku i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFppNIi [Kč] je korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuj e rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFppZIRFi [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

FTppi [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem. Faktor trhu je možné uplatnit v případě vzniku skutečných nákladů, které nejsou prokazatelně obsaženy ve výchozí hodnotě povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění služby přepravy plynu. Faktor trhu je možné zohlednit zejména v případech, kdy provozovateli přepravní soustavy vzniknou dodatečné náklady způsobené změnami právní úpravy, nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným zaváděním nových technologií, při likvidaci velkých celků majetku nebo likvidaci následků přírodních katastrof,

NCPpppli [Kč/MWh] je plánovaná cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro regulovaný rok i, která se určí podle sesouhlasené ceny plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu z posledního pracovního dne kalendářního měsíce červenec roku i-1. Pokud není hodnota poslední známé sesouhlasené ceny plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu k dispozici, použije se výsledná vypořádací cena (Settlement price) na European Energy Exchange AG, v sekci „Natural Gas - Derivatives market“ pro „NCG Natural Gas Year Futures“ pod označením Cal-i regulovaného roku i z posledního pracovního dne kalendářního měsíce červenec roku i-1. Roční cena v EUR/MWh je převedena na CZK/MWh predikovaným kurzem pro měsíc červen regulovaného roku i v EUR/CZK uveřejněným v sekci „Inflační očekávání finančního trhu“ ČNB v kapitole 4 „Devizový kurz“ dokumentu „Měření inflačních očekávání finančního trhu“ ve sloupci „1 rok“,

PZTpppli [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok i stanovené jako aritmetický průměr z řady skutečných hodnot za pětileté období končící rokem i-2,

SDpppli [Kč] je plánovaná spotřební daň pro regulovaný rok i za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která je stanovená na základě skutečné výše spotřební daně v roce i-2,

CBKppi [Kč] jsou povolené náklady na službu poskytování flexibility subjektem zúčtování, se kterým má provozovatel přepravní soustavy uzavřenou smlouvu na poskytování flexibility, pro regulovaný rok i,

VOBpppii [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností, odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení plateb za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností pro regulovaný rok i,

KFppi [Kč] je korekční faktor pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 5. Úřad na základě žádosti provozovatele přepravní soustavy nebo v odůvodněných případech po dohodě s provozovatelem přepravní soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více regulovaných let, nejvýše však do pěti po sobě následujících regulovaných let, s uplatněním principu časové hodnoty peněz na základě hodnoty indexu cen průmyslových výrobců PPI pro příslušné roky,

PTpti [Kč] je hodnota povolených tržeb provozovatele přepravní soustavy pro službu mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech pro regulovaný rok i, stanovená na základě denních rezervovaných přepravních kapacit pro účely mezinárodní přepravy plynu podle smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených po 1. červenci 2006 včetně.

B) Fond obnovy a rozvoje

Stav fondu obnovy a rozvoje FORppi provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i regulačního období začínajícího dne 1. ledna 2016 je stanoven vztahem

kde

Oppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2.

C) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) tis. m3 v celých hodnotách,

c) MWh na tři desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

g) Kč/tis. m3 na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 4

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení cen služeb distribuční soustavy

A) Upravené povolené výnosy

Upravené povolené výnosy UPVdpi v Kč provozovatele distribuční soustavy za službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i jsou stanoveny vztahem

UPVdpi = PVdpi + NZdpi + NDdppli + KFdpi + Ndppli ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVdpi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVdpi = PNdpi + Odpi + Zdpi + FTdpi ,

kde

PNdpi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i. Povolenými náklady se rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené vztahem

kde

t [-] je letopočet roku v rámci regulačního období,

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění služby distribuční soustavy, stanovená jako aritmetický průměr hodnot dosažených skutečných nákladů za roky 2012 a 2013 upravených eskalačními faktory nákladů na časovou hodnotu roku 2015, snížených o mimořádné náklady, které nemají pravidelný charakter, nebo vznikly jednorázově, a o hodnoty regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenského zařízení. Do výchozí hodnoty povolených nákladů mohou být uplatněny pouze ekonomicky oprávněné náklady,

Xdp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro službu distribuční soustavy,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS x IPSt + pCPI x (CPlt + 1) ,

kde

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb pro službu distribuční soustavy vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2011,

pCPI [-] je váha indexu spotřebitelských cen pro službu distribuční soustavy vyjadřující míru vlivu indexu spotřebitelských cen,

CPIt [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t,

Odpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Odpi = Odppli + KFdpoi - OdplRFi ,

kde

Odppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i,

KFdpoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

OdpIRFi [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru v roce i, která se použije v případě, že provozovatel distribuční soustavy vykáže skutečnou hodnotu investičního faktoru IRFdpL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů,

Zdpi [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

Zdpi = MVdpi/100 x (RABdpi x NIdppli) + KFdpzi + KFdpNli - KFdpZIRFi ,

kde

MVdpi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem,

RABdpi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

kde

RABdp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy stanovená úřadem ve výši hodnoty regulační báze aktiv pro rok 2015. Prokáže-li provozovatel distribuční soustavy před začátkem regulovaného roku 2016, že hodnota regulační báze aktiv pro rok 2015 vycházela z použití nesprávných nebo neúplných vstupních údajů či podkladů, může úřad před začátkem regulačního období rozhodnout o změně výchozí hodnoty regulační báze aktiv,

ΔRABdpt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy v roce t stanovená vztahem

ΔRABdpt = IAdpplt - VMdpplt - Odpplt x kdpplt ,

kde

IAdpplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdpplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Odpplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t,

kdpplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

kde

RABdpt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdpplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdpplL [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce L,

KFdpRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=L+i, i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

NIdppli [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy v roce i. Do této hodnoty lze zahrnout po předchozí žádosti provozovatele distribuční soustavy jednotlivé nedokončené rozvojové investice schválené úřadem s plánovanou dobou realizace delší než 2 roky a celkovou plánovanou hodnotou investice vyšší než 500 milionů Kč. Plánovanou hodnotu nedokončených rozvojových investic je možné uplatnit pouze za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje provozovatele distribuční soustavy,

KFdpzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2 aplikovaný od regulovaného roku i≥1, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFdpNIi [Kč] je korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFdpZiRFi [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

FTdpi [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem. Faktor trhu je možné uplatnit v případě vzniku skutečných nákladů, které nejsou prokazatelně obsaženy ve výchozí hodnotě povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění služby distribuční soustavy. Faktor trhu je možné zohlednit zejména v případech, kdy provozovateli distribuční soustavy vzniknou dodatečné náklady způsobené změnami právní úpravy, nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným zaváděním nových technologií, při likvidaci velkých celků majetku nebo likvidaci následků přírodních katastrof.

NZdpi [Kč] jsou náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribuční soustavě pro regulovaný rok i, stanovené vztahem

NZdpi = PZdpi x NCPdpi ,

kde

PZdpi [MWh] je povolené množství energie plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i, stanovené jako aritmetický průměr součtů skutečně dosažených hodnot množství ztrát a vlastní technologické spotřeby za roky 2008-2012,

NCPdpi [Kč/MWh] je roční jednotková maximální cena dodávky plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

NCPdpi = (NCGcali + N) x ER ,

kde

NCGcali [EUR/MWh] je základní cena energie plynu na regulovaný rok i stanovená jako aritmetický průměr vypořádacích cen (Settlement price) produktu Cal-i za 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 zveřejněná na webových stránkách energetické burzy European Energy Exchange AG,

N [EUR/MWh] jsou náklady zahrnující pořízení a dopravu plynu do České republiky a přiměřenou marži. Náklady N jsou stanovené ve výši 2 EUR/MWh,

ER [CZK/EUR] je aritmetický průměr směnných kurzů za období 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 vyhlášených Českou národní bankou,

NDdppli [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro regulovaný rok i od jiných provozovatelů distribučních soustav stanovené jako parametr pro výpočet průměrné ceny služby distribuční soustavy na základě objemu nakupovaných distribučních služeb v předchozích letech,

KFdpi [Kč] je korekční faktor pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i vypočtený podle přílohy č. 5. Úřad na základě žádosti provozovatele distribuční soustavy nebo v odůvodněných případech po dohodě s provozovatelem distribuční soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více regulovaných let, nejvýše však do pěti po sobě následujících regulovaných let, s uplatněním principu časové hodnoty peněz na základě hodnoty indexu cen průmyslových výrobců PPI pro příslušné roky,

Ndppli [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Ndppli = Ndppli-1 + VFdpni ,

kde

Ndppli-1 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení v roce i-1 stanovená podle aktuálně platných smluv o nájmu k 15. srpnu roku, který předchází regulovanému roku i, stanovená podle přílohy č. 6,

VFdpni [Kč] je vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení zohledňující rozdíl mezi skutečně vynaloženými regulovanými náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení za rok i-2 a hodnotou regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení uplatněnou v cenách služeb distribuční soustavy v roce i-2 včetně nákladů na zřizování věcných břemen u plynárenských zařízení pronajatých od třetích osob v roce i-2, stanovený vztahem

VFdpni = Ndpski-2 - Ndppli-2 + (NVBdpi-2 - VVBdpi-2) ,

kde

Ndpski-2 [Kč] je skutečná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 6 pro rok i-2,

Ndppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 6 pro rok i-2,

NVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné náklady nájemce v roce i-2 vynaložené v obvyklé výši za činnosti spojené s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením v případě, že předmětné věcné břemeno nebylo zřízeno pronajímatelem,

VVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy nájemce uhrazené pronajímatelem v roce i-2 a sloužící k pokrytí předchozích nákladů nájemce spojených s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením.

B) Fond obnovy a rozvoje

Stav fondu obnovy a rozvoje FORdpi provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i regulačního období začínajícího dne 1. ledna 2016 je stanoven vztahem

kde

Odpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2,

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2.

C) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 5

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení korekčních faktorů

A) Korekční faktory pro provozovatele přepravní soustavy

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

V případě, že platí (Oppski-2 - Opppli-2) ≤ 0 a zároveň Oppski-2/Opppli-2 > 1,05, je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi stanoven vztahem

KFppoi = KFppoPPIi + KFppoMVi

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFppoPPli [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

Oppski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2,

PPIi-2 [%] je hodnota indexu cen průmyslových výrobců stanovená na základě podílu klouzavých průměrů vykázaná Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA“ (kód 011044), za měsíc duben roku i-2, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100,

PPIi-1 [%] je hodnota indexu cen průmyslových výrobců stanovená na základě podílu klouzavých průměrů vykázaná Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA“ (kód 011044), za měsíc duben roku i-1, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100,

KFppoMvi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

Opppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2,

MVppi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i-2,

MVppi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i-1.

V případě, že platí (Oppski-2 - Opppli-2) > 0 nebo Oppski-2/Opppli-2 ≤ 1,05, je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi stanoven vztahem

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFppRABt v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2, aplikovaný od roku t=L+i, i≥3, je stanovený vztahem

kde

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Oppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

kppplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 3,

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Oppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi v Kč zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2. KFppzi je aplikovaný od roku i≥3.

V případě, že

je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi stanoven vztahem

FFppzi = KFppzPPli + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPli [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

IAppski-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok i-2,

VMppski-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok i-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Oppski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2,

kpppli-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok i-2 stanovený podle přílohy č. 3,

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

IApppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok i-2,

VMpppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok i-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Opppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2.

V případě, že platí

je korekční faktor zisku KFppzi provozovatele přepravní soustavy stanoven vztahem

(4) Korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy KFppNIi, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

NIppski-2 [Kč] je skutečná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy schválená úřadem v roce i-2,

NIpppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy schválená úřadem v roce i-2.

(5) Korekční faktor zisku z hodnoty investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy KFppZIRFi v Kč

V případě, že provozovatel přepravní soustavy vykáže hodnotu IRFppL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů, stanoví se KFppZIRFi vztahem

kde

IRFppL [Kč] je skutečná hodnota investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy po zdanění v roce L,

OppIRFL [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru v roce L,

MVppL [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok L,

CPIL [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku L,

CPIL+1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku L+1.

kde

OppIRFt [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro rok t.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy nevykáže hodnotu IRFppL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů, KFppZIRFi se nepoužije.

(6) Korekční faktor KFppi v Kč pro službu přepravy plynu je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

KFPVppi-2 [Kč] je korekce povolených výnosů za rok i-2 stanovená vztahem

KFPVppi-2 = -Tsdeni-2 + kUPVzexi-2 - Tszexi-2 + (kUPVheni -2 - Tsheni-2) x ki + kUPVzeni-2 - Tszeni-2 + kUPVdexi-2 - Tsdexi-2 + kUPVhexi-2 - Tshexi-2 ,

kde

Tsdeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve vstupním domácím bodě v roce i-2,

kUPVzexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu FGppzski-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

FGppzski-2 = Σj [koefppzi-2 x Σnm=1 (PMNszexmij-2 x NCPskmi-2)] ,

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne roku i-2 počínající prvním dnem prvního kalendářního měsíce roku i-2,

n [-] je počet kalendářních dní roku i-2,

koefppzi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu roku i-2,

PMNszexmij-2 [MWh] je celkové skutečné množství energie plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálních zásobníků plynu v kalendářním dni m roku i-2,

NCPskmi-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v kalendářním dni m roku i-2, která je stanovená na základě sesouhlasené výsledné ceny plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu pro den m roku i-2. Pokud není hodnota sesouhlasené výsledné ceny plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) na European Energy Exchange AG pro příslušný den m roku i-2 pro zónu NCG; pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni m, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na následující plynárenský den. Denní cena v EUR j e převedena na CZK denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

kUPVheni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních hraničních bodech v roce i-2,

Tsheni-2 [Kč]:

pro i≥2 jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech snížené o výnosy za denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní službu přepravy plynu uzavřených do 30. června 2006 v roce i-2,

ki [-] je koeficient, přičemž platí:

pokud bude PDKshenij-2 ≥ PDKdexi-2, tak ki = kki,

pokud bude PDKshenij-2 < PDKdexi-2, tak ki = 0,

pro i=1 Tsheni-2 jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech vztažené k zásobování zákazníků v České republice v roce i-2; v tomto případě ki=1,

PDKshenij-2 [MWh] je skutečná celková denní rezervovaná kapacita ve vstupních hraničních bodech j v roce i-2 snížená o skutečné denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní službu přepravy plynu uzavřených do 30. června 2006,

PDKdexi-2 [MWh] je rezervovaná pevná přepravní kapacita ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

kki [-] je koeficient alokace skutečných výnosů ve vstupních hraničních bodech stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

kUPVzeni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

kUPVdexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

Tsdexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve výstupním domácím bodě v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupního domácího bodu FGppsdexi-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

FGppsdexi-2 = koefdexi-2 x Σnm=1 (PMNsdexmi-2 x NCPskmi-2) ,

kde

koefdexi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě roku i-2,

PMNsdexmi-2 [MWh] je celkové skutečné množství energie plynu, které bylo přepraveno ve výstupním domácím bodě v kalendářním dni m roku i-2,

kUPVhexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních hraničních bodech v roce i-2 vztažená k zásobování zákazníků v České republice,

Tshexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za službu přepravy plynu ve výstupním hraničním bodě v roce i-2 vztažené k zásobování zákazníků v České republice,

KFppkzi-2 [Kč] je korekce nákladů na pořízení plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě za rok i-2 stanovená vztahem

KFppkzi-2 = (NCPppski-2 x PZTppski-2) - (NCPpppli-2 x PZTpppli-2) ,

kde

NCPppski-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě, která se stanoví jako roční hodnota váženého průměru výsledných sesouhlasených cen plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu pro rok i-2. Pokud není roční hodnota váženého průměru výsledných sesouhlasených cen plynu z vnitrodenního trhu na krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu k dispozici, použije se prostý průměr hodnot výsledných vypořádacích cen (Settlement price) cen pro následující plynárenský den D+1 pro zónu NCG v plynárenském dni D za všechny dny roku i-2 na European Energy Exchange AG; pokud nejsou k dispozici ceny pro den D+1 ze dne D, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na plynárenský den D+1. Průměrná roční cena v EUR je převedena na CZK průměrným ročním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

PZTppski-2 [MWh] je skutečné množství ztrát v přepravní soustavě v roce i-2,

NCPpppli-2 [Kč/MWh] je plánovaná cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě použitá pro výpočet cen v roce i-2,

PZTpppli-2 [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě použité pro výpočet v roce i-2,

KFppsi-2 [Kč] je korekce spotřební daně za rok i-2 stanovená vztahem

KFppsi-2 = SDppski-2 – SDpppli-2 ,

kde

SDppski-2 [Kč] je skutečná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě v roce i-2,

SDpppli-2 [Kč] je plánovaná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která byla použita pro výpočet cen pro rok i-2,

KFppvi-2 [Kč] je korekce mezi platbou a přijetím denních vyrovnávacích poplatků, poplatků za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenních poplatků, poplatků za vyrovnávací akce a jiných poplatků týkajících se vyrovnávacích činností provozovatele přepravní soustavy za rok i-2 stanovená vztahem

KFppvi-2 = VOBpppli-2 – VOBppski-2 ,

kde

VOBpppli-2 [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení plateb za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností, které byly použity pro výpočet cen pro rok i-2,

VOBppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností po odečtení plateb za denní vyrovnávací poplatky, poplatky za měsíční a opravné vypořádání odchylek, vnitrodenní poplatky, poplatky za vyrovnávací akce a jiné poplatky týkající se vyrovnávacích činností, které byly realizovány v roce i-2.

B) Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

V případě, že platí (Odpski-2 - Odppli-2) ≤0 a zároveň Odpski-2/Odppli-2 > 1,05, je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi stanoven vztahem

KFdpoi = KFdpoPPIi + KFdpoMVi ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFdpoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2,

PPIi-2 [%] je hodnota indexu cen průmyslových výrobců stanovená na základě podílu klouzavých průměrů vykázaná Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA“ (kód 011044), za měsíc duben roku i-2, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100,

PPIi-1 [%] je hodnota indexu cen průmyslových výrobců stanovená na základě podílu klouzavých průměrů vykázaná Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA“ (kód 011044), za měsíc duben roku i-1, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100,

KFdpoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2,

MVdpi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i-2,

MVdpi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i-1,

V případě, že platí (Odpski-2 – Odppli-2) > 0 nebo Odpski-2/Odppli-2 ≤1,05, je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi stanoven vztahem

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdpRABt v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2, je aplikovaný od roku t=L+i, i≥3 a stanovený vztahem

KFdpRABt = (IAdpskt-2 - VMdpskt-2 - Odpskt-2 x kdpplt-2) - (IAdpplt-2 - VMdpplt-2 - Odpplt-2 x kdpplt-2) ,

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Odpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2,

kdpplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 4,

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Odpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi v Kč, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi stanoven vztahem

KFdpzi = KFdpzPPli + KFdpzMVi ,

kde

KFdpzPPli [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

IAdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

VMdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2,

kdppli-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2 stanovený podle přílohy č. 4,

KFdpzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

IAdppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

VMdppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7),

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2,

je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi stanoven vztahem

(4) Korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy KFdpNIi v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

NIdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy v roce i-2,

NIdppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy schválená úřadem v roce i-2.

(5) Korekční faktor zisku z hodnoty investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy KFdpZIRFi v Kč

V případě, že provozovatel distribuční soustavy vykáže hodnotu IRFdpL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů, stanoví se KFdpZIRFi vztahem

IRFdpL [Kč] je skutečná hodnota investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy po zdanění v roce L,

OdpIRFL [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru v roce L,

MVdpL [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok L,

CPIL [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaná Českým statistickým úřadem, v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku L,

CPIL+1 [%]je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaná Českým statistickým úřadem, v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku L+1,

kde

OdpIRFt [Kč] je hodnota odpisů z investic realizovaných v rámci investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro rok t.

V případě, že provozovatel distribuční soustavy nevykáže hodnotu IRFdpL jako součást aktivovaných investic a souvisejících hodnot odpisů, KFdpZIRFi se nepoužije.

(6) Korekční faktor pro službu distribuční soustavy KFdpi v Kč je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

PVdpi-2 [Kč] je hodnota stanovených povolených výnosů pro rok i-2,

KFdpi-2 [Kč] je hodnota korekčního faktoru stanovená pro rok i-2,

NZdpi-2 [Kč] jsou náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribuční soustavě pro regulovaný rok i-2,

NDdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na nákup služeb distribučních soustav od jiných provozovatelů distribuční soustavy v roce i-2,

NPdpi-2 [Kč] jsou náklady na službu přepravy plynu hrazené provozovatelem distribuční soustavy pro rok i-2 vztažené k množství plynu do odběrných míst připojených k distribuční soustavě, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů a povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben, stanovené vztahem

NPdpi-2 = Ppkapi-2 + sppi-2 x MPdpski-2 ,

kde

Ppkapi-2 [Kč] jsou náklady na rezervovanou pevnou přepravní kapacitu, které uhradil provozovatel distribuční soustavy za službu přepravy do předávacích míst z přepravní soustavy za rok i-2,

sppi-2 [Kč/MWh] je komoditní složka ceny stanovená za službu přepravy plynu do domácího bodu pro rok i-2 stanovená analyticky úřadem,

MPdpski-2 [MWh] je skutečné množství energie plynu distribuované příslušným držitelem licence v roce i-2 zahrnující celkové množství energie plynu distribuované do odběrných míst zákazníků, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů a povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben,

Ndppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu pro regulovaný rok i-2,

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za službu distribuční soustavy včetně výnosů za službu přepravy plynu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za činnosti operátora trhu vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví7).

C) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) tis. m v celých hodnotách,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 6

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení

A. Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je hodnota, kterou lze přičíst k regulační bázi aktiv držitele licence v případě nabytí tohoto zařízení. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná vlastní investiční činností v případě, že se jedná o rozvoj distribuční soustavy.

1. Způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenských zařízení je použita metoda diskontovaných peněžních toků. Tato metoda je založena na výpočtu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení. Peněžní toky jsou diskontovány a z jejich rozdílu je vypočtena čistá současná hodnota.

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenského zařízení je určen parametr doby návratnosti. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je vypočtena tak, aby čistá současná hodnota rozdílu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení, byla za určenou dobu návratnosti rovna nule.

Peněžní toky a čistá současná hodnota plynárenského zařízení

Kladný tok

rok 1

rok 2

rok 3

další rok

rok dosažení požadované návratnosti

Čistý zisk

H

H

H

H

+

Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení

X

X

X

X

=

Kladný tok

V

V

V

V

x

Diskontní sazba

H

H

H

H

1

Diskontovaný kladný tok

V

V

V

V

Záporný tok

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení

X

=

Záporný tok

V

x

Diskontní sazba

H

2

Diskontovaný záporný tok

V

1-2

Čistá současná hodnota

V

V

V

V

kde

H

je hodnota

V

je výpočet

X

je výsledek iteračního výpočtu

Výpočet zisku

-

Tržby za služby distribuční soustavy

-

Provozní náklady

-

Náklady na bilanční rozdíl

-

Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení

=

Hrubý zisk

-

Rozdíl účetních a daňových odpisů z regulované hodnoty plynárenského zařízení

Základ daně z příjmů

x

Sazba daně z příjmů

=

Daň z příjmů

Hrubý zisk

-

Daň z příjmů

Čistý zisk

Do kladného peněžního toku je započten čistý zisk vytvořený provozováním hodnoceného plynárenského zařízení a účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení ve stejné výši, ve které byly použity pro výpočet zisku.

Záporný peněžní tok tvoří dopočtená regulovaná hodnota plynárenského zařízení.

2. Vstupy výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

a) Tržby za služby distribuční soustavy

Tržby za služby distribuční soustavy z hodnoceného plynárenského zařízení jsou do výpočtu zahrnuty v ročním členění pro období 15 let od zahájení prodeje.

Tržby za služby distribuční soustavy se stanoví na základě velikosti odběru plynu z hodnoceného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb za služby distribuční soustavy.

Tržby za služby distribuční soustavy pro zákazníky kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel se vypočítají z předpokládaného množství distribuovaného plynu a průměrné ceny služby distribuční soustavy. Tržby za služby distribuční soustavy pro zákazníky kategorie domácnost se vypočítají podle počtu zákazníků a charakteru jejich odběrných míst. K odběrným místům podle jejich typu se přiřazují měrné spotřeby a průměrné ceny služby distribuční soustavy uplatňované provozovatelem distribuční soustavy.

Použité průměrné ceny služby distribuční soustavy jsou v dalších letech navyšovány podle určené výše inflace. Ceny za služby distribuční soustavy se upravují o případné korekční faktory stanovené pro provozovatele distribuční soustavy.

Minimální členění domácností podle typu odběru

a) pouze vaření,

b) vaření a ohřev vody,

c) jednogenerační rodinný dům,

d) dvougenerační rodinný dům,

e) bytová jednotka,

f) řadový rodinný dům,

g) rekreační objekt.

b) Náklady na bilanční rozdíl

Tržby za služby distribuční soustavy se snižují o náklady na ztráty příslušné distribuční soustavy.

c) Obvyklá cena pořízení

Obvyklá cena pořízení plynárenského zařízení uplatňovaná provozovatelem distribuční soustavy představuje maximální možnou výši regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Do obvyklé ceny pořízení se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření, věcná břemena a ostatní investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení plynárenského zařízení. Cenou pořízení plynárenského zařízení při připojení odběrného místa se rozumí náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky plynu. Zahrnované investiční náklady jsou ve výši obvyklé pro provozovatele distribuční soustavy. Obvyklá výše investičních nákladů je provozovatelem distribuční soustavy dokládána investičním ceníkem v předepsaném členění.

d) Provozní náklady

Provozní náklady provozovatele distribuční soustavy související s hodnoceným plynárenským zařízením jsou stanoveny procentem z obvyklé ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení.

e) Účetní a daňové odpisy

Pro stanovení výše odpisů se vychází z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení a platných regulačních a daňových odpisových sazeb. Výše odpisů vypočtených z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení je přepočtena podle výsledné regulované hodnoty plynárenského zařízení.

3. Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení jsou

a) diskontní míra je stanovena ve stejné výši jako míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy po zdanění,

b) výše provozních nákladů je rovna 1,2 % z ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení, přičemž se vychází z obvyklé ceny pořízení,

c) míra inflace 2,5 %, stanovena jako aritmetický průměr měsíčních hodnot míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněných Českým statistickým úřadem, za roky 2012 a 2013,

d) doba návratnosti investice je 15 let od roku zahájení prodeje z hodnoceného plynárenského zařízení, pokud lze oprávněně předpokládat, že minimálně po tuto dobu hodnocené plynárenské zařízení zaručí bezpečné a spolehlivé poskytování služby distribuční soustavy.

4. Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky

Pro stanovení regulované hodnoty samostatné středotlaké a nízkotlaké plynovodní přípojky vybudované na stávající distribuční soustavě je možné využít zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Regulovaná hodnota plynovodní přípojky je v tomto případě vypočtena jako procentuální podíl z obvyklé ceny pořízení hodnocené plynovodní přípojky.

Procento podílu je určeno na základě plánovaného nebo skutečného odběru plynu a délky hodnocené plynovodní přípojky. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je odběr plynu stanoven podle měrné spotřeby určené pro daný typ zákazníka.

Parametry zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou intervalová určení zatížení plynovodní přípojky v m3/m za rok a k těmto intervalům příslušná procenta pro výpočet podílu z obvyklé ceny pořízení. Základem pro stanovení parametrů zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou výpočty pro jednotlivé intervaly zatížení provedené výše popsanou metodou diskontovaných peněžních toků v plném rozsahu při použití všech stanovených parametrů.

Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky nelze použít v případě, kdy je plynovodní přípojka budována současně s plynovodní sítí.

5. Rozdíl mezi cenou pořízení a regulovanou hodnotou plynárenského zařízení

V případě nabytí plynárenského zařízení od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy přesahující regulovanou hodnotu zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

V případě nabytí plynárenského zařízení vlastní investiční činností není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou pořízení uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

6. Úprava regulované hodnoty plynárenského zařízení o zaplacené regulované náklady na úhradu nájemného

V případě nabytí plynárenského zařízení provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků se regulovaná hodnota plynárenského zařízení snižuje o úhrn regulovaných nákladů na úhradu nájemného plynárenského zařízení, které byly stanoveny podle této přílohy a byly třetí straně či zákazníkům vyplaceny v obdobích před prodejem plynárenského zařízení provozovateli distribuční soustavy.

B. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích osob

Regulované náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení jsou stanoveny pro plynárenská zařízení ve vlastnictví třetích osob provozovaná na základě smlouvy provozovatelem distribuční soustavy jako maximální výše nákladů na nájemné, kterou lze započítat do povolených výnosů. Regulované náklady na úhradu nájemného jsou stanoveny jen v případě, že regulovaná hodnota plynárenského zařízení je větší než nula.

Roční regulované náklady na úhradu nájemného se stanovují na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem podle této přílohy provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy dojde v průběhu regulačního období, stanoví se regulované náklady na úhradu nájemného do konce tohoto regulačního období na základě aktuálních parametrů regulace platných pro provozovatele distribuční soustavy. Pokud k uzavření smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období, zůstává stanovené nájemné v platnosti i pro následující regulační období.

1. Způsob výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za plynárenské zařízení

Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena na základě regulované hodnoty plynárenského zařízení vypočtené podle této přílohy. Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena jako součet ročního odpisu regulované hodnoty plynárenského zařízení a ročního průměrného zisku ze zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení tímto postupem

a) roční odpis je vypočten jako podíl regulované hodnoty plynárenského zařízení a doby životnosti, která je pro účely výpočtu výše regulovaných nákladů na úhradu nájemného stanovena na 40 let; doba životnosti 40 let je pro výpočet odpisů použita při každém stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného bez ohledu na dobu trvání nájemního vztahu,

b) zůstatková regulovaná hodnota plynárenského zařízení je v příslušném roce vypočtena odečtením kumulovaných odpisů od regulované hodnoty plynárenského zařízení; kumulované odpisy jsou vypočteny jako násobek počtu let trvání nájmu a ročního odpisu; počtem let trvání nájmu se rozumí všechny roky, pro které byly regulované náklady na úhradu nájemného stanoveny podle této přílohy,

c) hodnota zisku na příslušný rok regulačního období se stanoví jako součin vypočtené zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení v příslušném roce a úrokové míry stanovené pro účely výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného; hodnota ročního průměrného zisku je průměrem hodnot zisků v letech 2016 až 2018,

d) výše úrokové míry je 1,1 %, hodnota je stanovena jako aritmetický průměr úrokových sazeb korunových vkladů nefinančních podniků přijatých bankami za období červenec 2006 až červen 2011.

2. Provoz a údržba pronajatých plynárenských zařízení

Náklady na provoz a údržbu pronajatých plynárenských zařízení jsou součástí celkových povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy určovaných Energetickým regulačním řadem.

Příloha č. 7

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

(1) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k přeměně provozovatele plynárenského zařízení12), platí pro nového provozovatele plynárenského zařízení ceny stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(2) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu nebo pachtu závodu či jeho části, který zahrnuje plynárenské zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu nebo nájmu plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele, nájemce, pachtýře nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení k výkonu licencované činnosti do konce regulovaného roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem, pronajímatelem, propachtovatelem nebo jinou osobou, která přenechává plynárenské zařízení k užívání na vymezeném území.

(3) Nastane-li situace uvedená v odstavci (1) nebo (2) po 30. listopadu regulovaného roku, platí pro nového provozovatele plynárenského zařízení ceny stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území i po celý následující regulovaný rok, pokud Energetický regulační úřad v odůvodněných případech nestanoví jinak.

(4) Nabude-li provozovatel plynárenského zařízení úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Energetický regulační úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 6. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy.

(5) Uzavře-li provozovatel plynárenského zařízení v průběhu regulovaného roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 6.

Příloha č. 8

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství

Cena za činnosti operátora trhu v plynárenství soti v Kč/MWh je stanovena vztahem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti + KFoti ,

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVoti = PNoti + Ooti + Zoti ,

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNot0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovená úřadem na základě skutečně dosažených hodnot nákladů v minulém regulačním období, očištěná o daňově neuznatelné náklady,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu v plynárenství stanovená úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100; hodnota eskalačního faktoru (s podmínkou, že suma vah je rovna jedné) je stanovená vztahem

It = pIIT x IITt + pIPS x IPSt + pIM x IMt,

kde

pIIT [-] je váha indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb,

pIM [-] je váha mzdového indexu,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce 011046 „Indexy cen tržních služeb na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA“, tabulka „podíl klouzavých průměrů“, kód J62, za měsíc duben roku t,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako aritmetický průměr indexů cen vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce 011046 „Indexy cen tržních služeb na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA“, tabulka „podíl klouzavých průměrů“, kód J63, K64, M69, M74, N78 a N82 za měsíc duben roku t,

IMt [%] je mzdový index, který je vykazován Českým statistickým úřadem v tabulce 110024 „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty)“ za první čtvrtletí roku t,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi ,

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činností operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 9 odstavce (1),

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovený úřadem pro regulovaný rok i,

Foti [Kč] je faktor trhu zohledňující změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství, stanovený úřadem pro regulovaný rok i,

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s plynem pro regulovaný rok i,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovený podle přílohy č. 9 odstavce (2),

RMDPotpi [MWh] je plánované množství energie plynu, distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro regulovaný rok i,

sosrpi [Kč/MWh] je zvláštní poplatek dle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 9

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v plynárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

SPIi-2 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-2,

SPIi-1 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství KFoti v Kč je stanovený vztahem

kde

PVoti-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovené vztahem

PVoti-2 = PNoti-2 + Ooti-2 + Zoti-2 ,

kde

PNoti-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 8,

Ooti-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 8,

Zoti-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 8,

Foti-2 [Kč] je skutečný náklad faktoru trhu, zohledňující aktuální změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství, v roce i-2; bude-li skutečný náklad faktoru trhu vyšší než zálohově poskytnutá hodnota faktoru trhu stanovená úřadem v roce i-2, uzná úřad pouze zálohově poskytnutou hodnotu faktoru trhu, pokud nebude skutečný náklad faktoru trhu opodstatněn a řádně odůvodněn,

KFoti-2 [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

OSROTi-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle §17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok i-2,

CToti-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v plynárenství za rok i-2.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 10

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Postup stanovení ceny za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství

Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích operátorem trhu na trhu s plynem roti v Kč/měsíc je stanovena vztahem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

PVotri [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnost operátora trhu v plynárenství poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotri = PNotri + Ootri + KFotri ,

kde

PNotri [Kč] je plánovaná hodnota nákladů operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i,

Ootri [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i,

Ootri = Ootrpli + KFOotri ,

kde

Ootrpli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství v roce i,

KFOotri [Kč] je korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 11,

KFotri [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 11,

PPSotrpi [-] je plánovaný počet subjektů, kteří mají povinnost tuto cenu hradit, pro regulovaný rok i.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 11

cenového rozhodnutí č. 4/2019

Stanovení korekčních faktorů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství KFOotri v Kč je stanovený vztahem

kde

Ootrski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství v roce i-2,

Ootrpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství v roce i-2,

SPIi-2 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-2,

SPIi-1 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství KFotri v Kč je stanovený vztahem

kde

PNotri-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v roce i-2,

Ootri-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v roce i-2,

KFotri-2 [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství v roce i-2,

CTotri-2 [Kč] jsou skutečně dosažené výnosy za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v plynárenství za rok i-2,

SPIi-2 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-2,

SPIi-1 [%] je index cen zveřejněný Českým statistickým úřadem jako „Index cen tržních služeb“ na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (kód 011046) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů za měsíc duben roku i-1.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

1) §5 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.

4) §2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.