Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 4/2019

Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čj.: MF-29144/2019/1201-3 - ref. Ing. I. Dvořáková

Metodický postup

čj. MF-29144/2019/1201-3

k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Podle ustanovení §89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 141/2009 Sb., je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby uvedené v §88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně. Podle §89 odst. 2 téhož zákona hradí náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním (dále jen „náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv“) osobám uvedeným v §88 odst. 3 zákona o léčivech stát prostřednictvím krajského úřadu, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Citace vybraných ustanovení

§89 odst. 2

Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Osoby uvedené v §88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v §88 odst. 3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených v §88 odst. 3 jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv, je lékárna povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.

§88 odst. 3

Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.

§88 odst. 4

Osoby uvedené v odstavci 3 jsou povinny vést a uchovávat evidenci odstraněných nepoužitelných léčiv v souladu se zvláštními právními předpisy.

2. Krajský úřad zpracuje na předepsaném jednotném formuláři dle přílohy k metodickému postupu soupis nákladů na likvidaci nepoužitelných léčiv (dále jen „soupis“) uvedených v žádostech doručených v uplynulém čtvrtletí ve správním území kraje osobám uvedeným v §88 odst. 3.

3. Správnost údajů na soupisu potvrdí krajský úřad podpisy oprávněných osob, vč. razítka. Krajský úřad takto zpracovaný soupis spolu se žádostí o náhradu nákladů vynaložených osobami uvedených v §88 odst. 3 (dále jen „náhrady“) předloží Ministerstvu financí, odboru 12 - Financování územních rozpočtů. Odpovědnost za úplnost a věcnou správnost předložených podkladů nese krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy.

4. Se zpracovaným soupisem nejsou předkládány originály prvotních dokladů (faktury) či jejich kopie. Originály prvotních dokladů archivuje krajský úřad, resp. Magistrát hl. m. Prahy podle zákona o archivnictví pro potřebu případných kontrol.

5. Osoba uvedená v §88 odst. 3, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Osoba uvedená v §88 odst. 3, která není plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty.

6. Žádosti předkládá krajský úřad, resp. Magistrát hl. m. Prahy ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí (nejlépe do 10.1., 10.4., 10.7. a 10.10.).

7. Ministerstvo financí provede bezodkladně úhradu oprávněných nákladů z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu formou náhrady, a to na základě předložené žádosti obsahující soupis (viz výše). O uvolnění finančních prostředků krajský úřad, resp. Magistrát hl. m. Prahy obdrží písemné avízo.

8. Použití rozpočtové skladby:

Kraj, resp. hl. m. Praha příjme finanční prostředky na položku 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu mínusovým zápisem a výdaje zaznamená na položku 5811 - Výdaje za nezpůsobenou újmu plusovým zápisem. Z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby budou finanční prostředky zatříděny na paragraf 3532 - Lékárenská služba.

9. Účetní zachycení:

účty 231/375

účty 375/231.

10. Poskytnuté náhrady nejsou sledovány pod účelovými znaky a nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rozpočtový rok.

11. Finanční prostředky budou zasílány na účty krajů vedených u ČNB.

12. Metodický postup čj. MF-28980/2019/1201 se zrušuje.

Přílohy:

Krajský úřad:

Soupis nákladů souvisejících s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich likvidací/zneškodněním

(zákon č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Osoba uvedená v §88 odst. 3

Adresa

Období, za které náklady vznikly

Požadovaná částka náhrady (v Kč)

CELKEM

Jméno a telefon zodpovědné osoby:

Razítko