Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx ... 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“),

x) xxxxxxxxx kryjící xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti nahradit xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxx účasti xx organizovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx motorsportu“),

c) xxxxxx postavení, xxxxxxxxxx x předmět xxxxxxxx Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“),

x) xxxx tvorby, xxxxxx xxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a x) některá xxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118


1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2118. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (přepracované xxxxx), xx znění xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/89/XX, 2012/23/EU, 2013/23/XX, 2013/58/XX, 2014/51/EU, (XX) 2016/2341, (XX) 2017/2402, (XX) 2018/843, (XX) 2019/2177.

§2

Vozidlo x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zemi, x výjimkou kolejového xxxxxxx, poháněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohonem,

1. xxxxx xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xx vyšší xxx 25 km.h-1, xxxx

2. xxxxx provozní xxxxxxxx xx vyšší než 25 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 14 xx.x-1,

x) přípojné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x vozidlem xxxxx xxxxxxx a).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxxx pohonem xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx2) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pomoc xxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklé funkci xxxx dopravního xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx to, zda xxxxxxx stojí xxxx xx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx události xxxxxxx, xx xx xx to, že xxxx použito xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118


2) Xx. 4 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 168/2013 xx xxx 15. ledna 2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx nebo tříkolových xxxxxxx x xxxxxxxxx x dozoru nad xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx stanoviště xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xx xxxxxx xx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přidělená vozidlu xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx registrační xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže se xxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrační xxxxxx, značka přidělená xxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx značky, přestože xxxx xxx takovou xxxxxxx opatřeno, nebo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx značkou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x případech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidlo x obvyklým stanovištěm x České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx, xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx cílovým státem, x xx po xxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx vozidlem xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sdružuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 5 Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Výboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xx dne 25. xxxxx 1949, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx změn a xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxx xxxxxxxxx“).

§5

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x vozidlu xxxxxxxxx x xxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxx.

(2) Zelenou xxxxx xxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x vozidlu vyňatému x pojištění odpovědnosti xxxxx §7 xxxx. 1 písm. a) xxxx x), §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx Kancelář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“).

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

XXXX DRUHÁ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Xxxxx I

Základní xxxxxxxxxx

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxx, kdo převzal xxxxxxx xx opravy, xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xx

x) dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“), nebo

b) xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx schopné provozu, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx se xx xx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§7

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x vozidla xxxxxxxxx x podnikání a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zařazených do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. Bezpečnostní xxxxxxxxxx službou, Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, útvary Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx

2. Vojenským xxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovaných xxxx vozidla ozbrojených xxx,

x) obce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx provozována xxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsána xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx x umístěna xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x zabránění xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x vozidlo, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podmínky xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel zapsána xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) odcizených, x xx po xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nakládat,

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx umístěna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tratích xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, (dále xxx „xxxxxxxxxx“).

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Řidič xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x vozidlo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx o xxxxxx x pojištění odpovědnosti

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx vyňaté x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), odstavce 1 xxxx. x) bodu 1 nebo odstavce 1 písm. d), xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o vozidlo xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§8

Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxxxxx

(1) Pořadatel motorsportu xxxxxxx, aby nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pojištěním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx §14 a 15 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx události xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. x) xx x) a xxxxx xxxxxxx xxx motorsportu xx xxxxxxx závodící xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx motorsportu.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxx xxxxxx xx motorsportu v xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§9

Hraniční xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx xxxx kryto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx nahradit újmu xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx je zaručena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx škodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx vozidla v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Na sjednávání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Xxxxx II

Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění odpovědnosti, xxxxxxxx xxxxx na xxxx uzavření neodporuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkat, xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx pojištění je xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnitelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx členských xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(5) Pojištěným xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poškozenému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx ten, xxx má právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx provozem xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§11

Xxxxx x obsah xxxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x písemné xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx vlastníka xxxx xxxxx provozovatele, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxx poskytnutím xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojistník xxxxxxxx stejného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35.

(4) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxxx některé xxxxx x vozidle, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§12

Xxxxxxxxx pojištění

Bylo-li dohodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, doloží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistiteli, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx se pojištění xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§13

Xxxxx pojistného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musejí xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatně, x to limit xxx xxxxxxxx plnění xx xxxx na xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx usmrcením xxxxx §14 a xxxxx pro pojistné xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 a 15 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xx. 9 xxxxxxxx 2009/103/XX, ve xxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §14 x 15. Pro xxxxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, od xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se u xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 x 15, xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 má xxxxxxxxxx právo upravit xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xx 1 roku xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitu x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této xxxxx pojistníkovi úpravu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx pojistného xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx pojistník s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx nesouhlas projevit xx lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx, xxx se o xxxxxx výše pojistného xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx pojištění zanikne xxxx, xxx nesouhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx pojistitel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx pojištění xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezmění.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§14

Xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx újmě xx xxxxxx xxxx xxxxxxx usmrcením

(1) Limit xxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) musí odpovídat xxxxxxx 50 000 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. b) a x) x xxxxxxx xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „hasičský xxxxxxxxx xxxx“) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. c), xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx událostí, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§15

Xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx majetku

(1) Limit xxxxxxxxxx plnění při xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxx odpovídat xxxxxxx 50 000 000 Xx bez ohledu xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pojistné plnění xx každému x xxxx sníží v xxxxxx xxxxxx limitu x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxxx.

(3) X rámci xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. x), xxx-xx o zásah x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§16

Xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistníka, nebo xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 20 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x

x) xxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx pojistné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx

1. xxxxxxx vozidlo xx xxxxxx, xxxx

2. xxxx vozidlo bez xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxx vozidla umožnil x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Kancelář xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistitel, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§17

(1) X pojištění odpovědnosti xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx újmu xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx výši, x xxxx pojištěnému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, poškozenému

a) újmu xxxxxxxx ublížením na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zničením xxxx xxxxxxx věci, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx odcizením xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx opatrovat,

c) xxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x právním xxxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxx xxxxx xxxxxx x) xx c); x souvislosti xx xxxxxx podle písmene x) xxxx x) xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxx §2798 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx anebo neoprávněného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx x pojištění xxxxxx, jestliže xx xxxxxx události došlo x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx, xxxxxx-xx x pojistitelem xxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx limit pojistného xxxxxx, poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§18

Xxxxxxxxx xx právo, xxx xx něj xxxxxxxxxx nahradil

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) regresní xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, která x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx má xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xx základě jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniknou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 4 xxxx. x).

XXXXX 32009L0103

§20

(1) X případě xxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Na xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx cesty xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, také x xxxxxxx, xx xx xx území, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nevztahuje xxxxxxxxx žádné národní xxxxxxxxx pojistitelů.

CELEX 32009L0103

Xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx

§21

(1) Vznikla-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx škodné události xxxxxx xxxx osoba, xxxx xxxxxxx-xx újma xxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxx nebo xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řídila xxxxxxx xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. b) x x).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx události x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxx, xx xxxx újma xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx

x) újmu, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx provozem xxxxxxx xxxx xxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx následkem xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx škoda, xxxxx x na věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx škody xxxxxxx na xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba x době xxxxxx xxxxxx události na xxxx xxxx x xxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx xx pojištěný xxxxxxx škodu nahradit,

c) xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidly, xxxxx-xx o škodu xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx,

x) újmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla,

e) náklady xxxxxxx poskytnutím léčebné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx tato újma, x to x xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx,

x) xxxx vzniklou xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činem xxxx xxxxxxxx,

x) nemajetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci x

x) újmu xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx za xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, x jakém je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx snížit.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odpovědnosti týkající xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojistníka xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, c) jeho xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx bylo odcizeno, xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx dohodnuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) dnem zápisu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxx xxx registrované xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx změna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxxx oznámí pojistiteli xxx zbytečného odkladu xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§25

Prohlášení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo u xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx naposled, xxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení x škodném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v českém x anglickém xxxxxx. Xxx-xx o pojistitele, xxxxx ukončil xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, vydá toto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xx. 16 směrnice 2009/103/XX, xx xxxxx směrnice (XX) 2021/2118.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Hlava XXX

Xxxxx x xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poškozenému xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poškozeného xx xxxxxx podle §28 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx

x) své xxxxx x adresu xxxxxxxx nebo sídla,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx pojistitele, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx smlouvy x

x) registrační xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pojištěný oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxx xxxxxxxx, předloží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx.

(2) Pojištěný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že

a) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx, x xxxxxxx xx x požadované xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxxxx xx škodnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx uplatnil xxxxx xx xxxxxxx xxxx x soudu xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozví.

§28

Právo poškozeného xx xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx má xxxxx xx pojistné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dopravní xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx provoz. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provoz xx nepřihlíží. Xxxxx xx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx z tažného xxxxxxx a přípojného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vůči pojistiteli, xxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxx x tažném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 právo xx xxxxxxx pojistného xxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo vůči Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §62.

XXXXX 32009L0103

§29

Xxxxxxx pojistitele

Pojistitel xxxxxx xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku, xxxxxx v xxx xxxxxxxxx uplatnil xxxxx xx náhradu újmy xxxxxxx provozem vozidla.

§30

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx zpracovávají x xxxxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxx xxxx Kanceláři xxxxx x tohoto xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dopravních nehodách x x vozidlech x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xx škodné xxxxxxxx x xxxxxx xx nahlížet do xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx kopie xx xxxx týkající xx škodné události, xxxx-xx tím ohroženo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o jednání, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplaceného plnění

(1) Xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx plnil, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, které použil xxx xxxxxx nebo xxxxx vůli jeho xxxxxxxxxxxxx,

x) bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxx ztížena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření pojistitele xxxx xxxxxxx pojistitele xxxxxxxx toto xxxxx xx xxxxxxx pojistného xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx vzniku dopravní xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §27 x x xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řídil vozidlo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx autoškoly xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, skládá xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zkoušku x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx začínajících xxxxxx,

x) řídil xxxxxxx x xxxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxx činnosti řídit xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx příbalové xxxxxxxxx výrazný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xx něho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vozidlo,

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, obsluhujících osob, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X náhradě xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx společně x nerozdílně x xxxxxxxxxx zavázán xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx nemohl xxxxxxx pojištěného xxxxxxxx.

(4) X rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pojištěnému xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pojistitel xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, za xxxxx jedná

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx vzniklou provozem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 nebo §7 xxxx. 1 xxxx. d), nebo

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 2.

(2) Plnění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistitel.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x) xxxx b), §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx skutečnosti podle §27 Ministerstvu vnitra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx xxxx skutečnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx provozem xxxxxxx vyňatého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §19, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxx.

(5) Poskytne-li Xxxxxxxx xxxxxx za újmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xx x), xx právo xxxx xxxxx xx náhradu xxxx, co xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx škodné xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx za újmu xxxxxxxx provozem vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x) až d) xxxx xxxxxxx-xx stát Xxxxxxxxx to, co xx xxxx xxxx xxxxxx, xx za xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xxxxx, xxxx xxxxxxx osobě, která xxxx způsobila.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

Xxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxx

§34

Škodní xxxxxxxx pojistitele xxx xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx pojistitele xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce musí xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatněných xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx x prošetření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provádí opatření x xxxxxx vypořádání, xxxxxxx-xx xxxx provozem xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx je xxxx, xx kterém má xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, a

c) k xxxx xxxx xxxxx

1.&xxxx;x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx, xxxx

2.&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, jehož národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx karet.

(3) Škodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx oprávněn jednat xxxxxx pojistitele ve xxxxxx x poškozenému, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poškozeného v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxx na náhradu xxxx xxxx xxxx, xxx je povinen xxxx xxxx nahradit, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pojistitel xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx škodního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx, pro který xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103

§35

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat služby, xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Škodní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx události, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeným xxxxxxxxxxx xxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx tuzemského xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) pojištění odpovědnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx-xx k xxxx xxxx x členském xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx pojistitelů xx připojila x xxxxxxx zelených xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx činný i xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x vypořádání xxxxxxxxxxx práv poškozeného x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x českém jazyce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx právo poškozeného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx pojistné plnění xxxx pojistiteli.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojistitele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považována xx formu xxxxxxx xx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx 7 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx. Změnu xxxxxxxx xx xxxxxx škodního xxxxxxxx xxxxxx pojistitel Xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pojistitele xxxxx xxxxxxxx 1 x Kanceláří ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx událostí xxxxxxxxx xxxxx škodním xxxxxxxxx, x xxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Kanceláří podle §52 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103

§36

Xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Škodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x Xxxxx republice pojišťovnou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx neprovozuje, projednává xxxxxx této pojišťovny x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx bydliště nebo xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx má obvyklé xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetím xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx informace xxxxx x prošetření xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinné x xxxx vzniku škodné xxxxxxxx. Musí být xxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx x musí xxx bydliště nebo xxx usazen v Xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx včetně xxxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx pojišťoven. Xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx se x xxxxx členském státě.

CELEX 32009L0103

§37

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistitel xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, má xx xx xx, xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx sjednaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, jinou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx pojišťovna pojištění xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxx pojistitel xxxxx §35 xxxx. 1, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxx xx sjednaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx vozidla, xxxxx xx obvyklé xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx osobu.

CELEX 32009L0103

Xxxxx X

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Evidence pojištění xxxxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o vzniku, xxxx xxxxxxxxx, změně x zániku pojištění xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx Xxxxxxxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jejich vlastnících x provozovatelích xxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxxxxxxx změnách.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx událostech xxxxxx osobních údajů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§39

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx změn x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxx x projednání jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§40

(1) Údaje xxxxx §38 xxxx. 1 xx 4, §39 x §44 xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §38 xxxx. 1 x 3 x §44 odst. 1 xx poskytují x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 x 4 x §39 se xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx zpracovává osobní xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxx zpracovávat, xxx xxxxx je xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, x to x x xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§42

Informační xxxxxxxxx Kanceláře

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx poznávacích značkách xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), x) xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pojistitelích x xxxx xxxxxxxxxxxx škodních xxxxxxxxxx podle §34,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 x 36 x

x) xxxxxxxxx odeslaných x České xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx se xxxxxxx vyňatých z xxxxxxxxx odpovědnosti podle §7 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx. Informace xxxxxxxx xx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) Kancelář xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §7 xxxx. 1 písm. d), xx poskytne plnění xx xxxx újmu, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu. To xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(4) Informace xxxxxxxx se vozidel x xxxxxxxx stanovištěm x xxxxx členském xxxxx a vozidel xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x informace x xxxxxxxx zástupcích xxxxx §36 xxxxxxxx Kancelář xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx středisek xxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vozidlech.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxx xx Kanceláře xx 7 xxx xxx xxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx x

x) obchodní xxxxx x adrese xxxxx pojistitele, xxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx pojistné smlouvy x pojištění odpovědnosti x xxx vzniku x xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, c) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxx škodné xxxxxxxx x

x) osobě xxxx xxxxxx veřejné xxxx, xx které xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 5 x také xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxx stanovištěm x xxxxxxxx státě; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36, sdělí Xxxxxxxx xxxx adresu xxxxx pojišťovny, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xx jeho žádost xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxx x údaje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx, x němž ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jiným xxxxxx xxxx o státu, x němž byla xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx škodné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s bydlištěm xxxx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, že povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx aktualizovanou xxxxxx zveřejňuje na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§44

Kontrola pojištění xxxxxxxxxxxx xxx provozu vozidla

(1) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizozemského xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx neplatí pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu vzniklou xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu pojištění xxxxxxxxxxxx x vozidla x xxxxxxxx stanovištěm x xxxxx členském xxxxx, x to xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx využívá xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje takto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to xxxxx po xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86 xxxx. 1 x xxxxxxxxx vozidlu xxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx vozidla podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jakmile xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymaže.

(5) Xxxxxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§45

Xxxxxxxxx Kanceláři za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 a 3 xx účelem xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 odst. 1 x paušální xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx sazby příspěvku xxxxx xxxxxxxx 3 x výši paušálních xxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxx x mimosoudním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§46

Výzva k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, vyčíslení xxxx příspěvku x xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx příspěvek v xxxxx nejméně 30 xxx xxx xxx xxxxxx výzvy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx x xxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kanceláři xxxxxxxxx vylučující vznik xxxxx na xxxxxxxxx.

§47

Zánik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zaniká, xxxxxxxx Xxxxxxxx do 1 roku ode xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele tuzemského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx zapsanou v xxxxxxxx silničních xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 roku xxxxxxx běžet xxxxx, xxx se Xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxx Kanceláře

§48

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Kancelář xx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxx činnosti Kanceláře

Kancelář

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxx,

x) uzavírá dohody x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx statistiky xxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx škodných xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx předcházení pojistným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxx své, svých xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; tyto údaje Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx statistické xxxxx,

x) xxxxxxx smlouvy týkající xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx §62,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) zpracovává x x pojišťovnami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvořila Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, x

x) xxxx x xxxxxxxx registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxxx x xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§50

Využívání xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxx xxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice.

§51

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Kanceláře

(1) Kancelář xxxxxxx audit xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx pojišťovny podle §68 xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv v xxxxx fondu.

Hlava XX

Xxxxxxxx v Xxxxxxxxx

§52

Xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx x jiném členském xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x Kanceláři xxxxxx xxxx zahájení xxxx činnosti.

(2) Pojistitel xx sídlem v xxxxx členském xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx oznámí

a) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx a

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx x Kanceláří, x to xxxxxxxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx doby, xxx Xxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx x ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím, xxxx

x) škodní xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxx §35, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozováno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32009L0138

§53

Zánik xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Pojistiteli xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxx činnosti.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

(1) Člen Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx členské xxxxxxxxx. Xxxxxxxx členského xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, je xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68.

(2) Členský xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v pojistné xxxxxxx xxxx procentuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhradního plnění x xxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx udělila Česká xxxxxxx banka.

(4) Xxxx Xxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx, xx xxxxxx nemá Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxx, x to ve xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx členských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx Kanceláře se xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě neručí xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68.

(5) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§55

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx Kanceláři xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 nebo 53.

(2) Xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojistných xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx nařídí-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxx to bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Hlava XXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

§56

Orgány Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx rada,

c) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx fondu xxxxxxx škod.

§57

Xxxxxxxxxxx členů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Právo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx svolává xxxxxxx xxxx alespoň jednou xx 12 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx svolá xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx x to xxxxxx kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx Kanceláře.

(2) Xxxxxxxxxxx členů je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat služby. Xxxx-xx shromáždění členů xxxxxxx se usnášet, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Kanceláře, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxx xx xxxxxxx svobody dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx má xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Shromáždění xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x odvolávat členy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ročních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finanční plán Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků x garančním xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxx Kanceláře“),

e) přijímat xxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §19,

h) jmenovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx škod,

i) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady x

x) rozhodovat x xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx.

(5) Každý xxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx statutem Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku xx použijí xxxxxxx.

§58

Správní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře, který xx 5 členů. Xx správní xxxx xxxxx navenek jménem Xxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxx rady xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxx x odvolávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx změny,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx rozdělení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výkonného ředitele x xxxxxxx správy xxxxx xx xxxxx xxxxxxx škod.

(3) Správní xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Správní rada xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§59

Kontrolní komise

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx kontrolním xxxxxxx Xxxxxxxxx. Kontrolní xxxxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Kanceláře x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx, zda xxxxxxx Xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx xx 3 xxxxx x xx xxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kanceláře.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pravdivé x xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kanceláře, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxx §83, xxxxxx xx správní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

§60

Výkonný xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx rada xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx správní rady.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxx

§61

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x garančním xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx z

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxx Kanceláře x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výdaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Kancelář x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x pojistného xx hraniční pojištění. Xxxxxx související x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx pojištění odpovědnosti x xx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx plnění z xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond xxx xxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxx xxxxxx xxxxxx“), a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxxx xx hladině xxxxxxxxxxxxx 99,5 % x x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx.

(4) Projekce xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx založena xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx aktiv xxxxxxxxxx x plnění x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx předkládá xxxxxxxx xxxx Kanceláře xx xxxxxxxxx shromáždění xxxxx. Xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx členských xxxxxxxxx xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx aktiv na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu.

(6) Výkonný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx plánu Xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky x xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§62

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx fondu

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; plnění xx xxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti xx škodou na xxxx xxxxxxxx Kancelář xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 000 Xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx na xxxxxx trvalého charakteru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plnění xx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx povinen xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1. xxx-xx x xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. jde-li o xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx- li tento xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx je kryta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provozu tohoto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojištěním,

e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx Kancelář xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b),

f) xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx události x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xx stejném xxxxxxx, xxxx xx Kancelář xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxx plnění x důvodu úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebylo-li x xxxxxx vozidlu xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x ke škodné xxxxxxxx došlo ve xxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx registrováno.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§63

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x), x) x x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 písm. x), x) a e) xx x) xxx xxxxx škodné xxxxxxxx xxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčen §20 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. a) je xxxxxxx xxxxxx události Xxxxxxx České republiky.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§64

Spor x xxxxxx

Xx-xx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxxxxx x státem xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx poskytnout plnění, xxxxxxxx poškozenému plnění Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx plnění.

CELEX 32009L0103

Náhradní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§65

(1) X garančního xxxxx xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poškozenému xx 3 xxxxxx ode xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pojistitel se xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35, xxxx

x) pojišťovna xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx události xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxx vozidlo x

x) škodná událost xxxxxxx v členském xxxxx, xxxx ve xxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xx poskytuje xxxxxxxxxxx x bydlištěm nebo xxxxxx v České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36,

x) xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském státě, xxxx xx třetím xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxx karet.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxx xxxxxxxx xxxxx xx pojistné xxxxxx x pojistitele xxxxx §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx obdržel xxxxxxxxx některého x xxxx,

x) xxx uplatnil xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xxxx

x) xxxx x xxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §36.

XXXXX 32009L0103

§66

(1) Tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poskytne Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxx na xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx, xxxx xx v xxxx lhůtě xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxx které xxxxxx plnit. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojišťovna podle §36 xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx škodního xxxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx plnění za xxxxxxxx xxxx xxxx xx sdělí xxxxxx, xxx xxxxx svoje xxxxxx snižuje nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, informuje o xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx xxxxxx škodního xxxxxxxx xxxxx §35 nebo 36,

x) xxxxx pověřený xxxxxxxxxxx náhradního xxxxxx x členském xxxxx xxxxx pojišťovny podle §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu vozidla, xxxxx provozem xxxxxxx xxxx, x

x) xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx.

(3) Kancelář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX 32009L0103

§67

Xxxxxxxx plnění x xxxxxx nezjištěného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škodné xxxxxxxx x jiném členském xxxxx

X xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxxxx poškozenému x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx vznikla újma, xxxx

x) do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné plnění xx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Xxxxxxxx plnění z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx náhradní plnění xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx republice v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx státě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x úpadku xxxx x likvidaci x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a

b) škodná xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§69

(1) Tomu, kdo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poskytne Xxxxxxxx toto xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx snižuje xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx v této xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x dosavadních výsledků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zčásti, xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx náhradní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx plnění.

(3) Xx-xx uplatněno xxxxx xx xxxxxxxx plnění, xxxxx se xxxx xxxxxx události xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o tom Xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx pojišťovnu, xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx členského státu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx, likvidátora xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytné x šetření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§70

(1) Informuje-li xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu xxxx pobočku pojišťovny xx xxxxxxx státu, xxxxx bylo odňato xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x provozování xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x likvidaci, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx plnění x xxxxxx jejího xxxxxx xxxx likvidace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx, xxx uplatnil právo xx xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx pojistné xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxx pojistné xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tuzemské pojišťovně xxxx xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti a xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§71

Xxxxx Kanceláře xx xxxxxxx xx xxxxxx x garančního xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx Kancelář plnění x xxxxxxxxxx xxxxx, xx právo xx xxxxxxx toho, co xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x plnění xxxxx §62 písm. x), x) xxxx x); xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxx xxxx společně x nerozdílně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklou xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x plnění podle §62 písm. b) xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxx xxxxx, xxx-xx x plnění podle §62 písm. x),

x) xxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx újma, xxx-xx x plnění xxxxx §62 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx-xx Kancelář z xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx §62 písm. x), má právo xx xxxxxxx toho, xx plnila, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx

x) došlo ke xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxx, nebo jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stanoviště xx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxx, xxxxxxx stanoviště, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mezi xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pojistitel xxxx xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xxxxxx, xxxx pojistiteli xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §62 písm. e) x f), xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, x xxxx xxxxxxxxxxx podle §34 nebo §35 xxxx. 1 nebo xxxx xxxxxxxxxx podle §36, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx újmu.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. x), přecházejí na xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx za tuto xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kryta pojištěním xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(6) Pohledávka Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx přešla v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§72

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě

(1) Poskytne-li xxxxx xxxxxxxx vyřizováním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě xxxxxxxxxxx s bydlištěm xxxx sídlem x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytne xx Xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx provozem vozidla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a která xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úpadku xxxx x likvidaci, xxxxxxxx mu Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Hlava XX

Xxxx xxxxxxx xxxx

§73

Tvorba xxxxx zábrany xxxx

(1) Xxxxxxxx vytváří xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se použije xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) výnosů x xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxx xxxxx tohoto fondu x xxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx fondu xxxxxxx škod 3 % x ročního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xx fondu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 30. xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xx xxxxx čtvrtletí xx 31. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx bezprostředně následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx fondu xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx garančního xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kanceláře.

§74

Xxxxxxx xxxxx zábrany xxxx

(1) Xxxxxx ve xxxxx zábrany xxxx xx použijí xxxxx xx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných pro xxxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánovanou xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxxxx x poskytnutí xxxxx z xxxxx xxxxxxx škod xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx xxxxxx čerpání.

(2) X xxxxx xx xxxxx xxxxxxx škod se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) nejméně 60 % hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

1. hasičskému xxxxxxxxxxx sboru x xxxxxx xxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), x

2. xxxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

b) xxxxxxx 15 % xxxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx 15 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) x

x) nejvýše 2 % k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zábrany xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx do fondu xxxxxxx škod.

§75

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx aktiv ve xxxxx xxxxxxx škod.

(2) Xxxxxx má 9 xxxxx a xx xxxxxxx ze 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx, z 1 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx policejní xxxxxxxxx, x 1 xxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx, z 1 xxxxx, xxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x 1 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx zábrany xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x odvolává xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předseda xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx škod xx usnášeníschopná, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx zábrany škod

a) xxxxxxxxxx návrh na xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škod x xxxxxxx vozidel,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30. června xxxxxx o činnosti xxxxx zábrany škod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx který xx xxxxxx zpracovává.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXX

§76

Zásady xxxxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podle §49 xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stabilitu.

(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx upraví xxxx statut x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§77

Pravidla pro externí xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx externě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Kanceláří x x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Kanceláře, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx podléhá, x xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1, x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx externě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, §62 xxxx §78 xx 80. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§78

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx rezervy k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z garančního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nahlášeny nebo xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xx plnění x garančního xxxxx“). Xxxxxx xxxx se xxxxxxx pojistněmatematickými xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Kancelář xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x objektivním xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Výpočet těchto xxxxxx musí xxx x těmito údaji x informacemi x xxxxxxx.

§79

Pojistněmatematické xxxxxxxx

(1) Kancelář xxxxxx x udržuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistněmatematických xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx budoucích xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxx Kancelář xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx x profesními x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxx x zkušenostmi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zohlednit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, likviditu x ziskovost xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostupnost,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a trvání xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx určitém xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, zeměpisné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x portfoliu xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálový xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroveň a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednává xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx přispívají xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx usnadňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx x), x) a x) xx v xxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

§81

Zveřejňování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku x předloží ji xx xxxxxxxxx shromáždění xxxxx, xxxxxxxxx výroční xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx účetní xxxxxxx ověřená xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kancelář xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx členech x x své xxxxxxxx.

(3) Informace podle xxxxxxxx 2 zveřejňuje Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dni 31. xxxxxx, 30. června, 30. xxxx a 31. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx citlivá xxxx xxxxxxx. Platí, xx xxxxxxxxx xx citlivá, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kanceláře. Xxxxx, xx informace xx xxxxxxx, jestliže xx Xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní bance

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx, x xx podle xxxxx xx xxx 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30. xxxx x 31. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musejí xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx podstatných xxxxxxxx, relevantní a xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitelů xxxxx §38 odst. 1 a 4, x to podle xxxxx xx xxx 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30. xxxx x 31. prosince.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §81 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxx o xxxxx xxxxx statutu.

(5) Rozsah, xxxxx, lhůty x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

DOHLED, PŘESTUPKY, XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXX

Xxxxx I

Dohled

§83

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Dohled xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx Kanceláře xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx rezerv x xxxxx xxx xxxxxx úpadku,

c) tvorba, xxxxxxx x plnění x garančního xxxxx xxxxx §61 x 62 x xxxxxx xxxxx xxxxx §80, x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx dobu bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §38, 43 x 82.

§84

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Dohled xx xxxxxxxxx transparentním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Kanceláře

(1) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx banka xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx uložit, aby x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx II

Přestupky

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx nebezpečí xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo kryto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při motorsportu xxxx kryto pojištěním xxxxxxxxxxx.

(3) Řidič xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx vozidla xxxx xxxxx hraničním xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nižší xxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §13 xx 15, §17 xx 19 xxxx §21,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx způsobem podle §38 odst. 1 xxxx 4 nebo §40,

x) x xxxxxxx x §2797 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxx xxxx řádně x xxxx nesdělí xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesdělí xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemohl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která zajišťuje xxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §9 xxxx. 2, §13 xx 15, §17, 18 xxxx 21,

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 2, §39 xxxx §40 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxx x vzniku, době xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pojistiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx změn v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1,

e) x xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxx §69 xxxx. 1 xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx odmítá plnit,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §82 xxxx §85 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §85 xxxx. 1, nebo

h) se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostatky, xxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3,

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5.

XXXXX 32009L0103

§87

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx projednávají xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 1 nebo 3 xxxx xxxxxx pokutu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx §86 xxxx. 4 x 5 projednává Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizince, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxxxxxxx.

Xxxxx III

Mlčenlivost

§88

Xxxxxxxxxxx osob provádějících xxxxxx nad činností Xxxxxxxxx

(1) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx nad činností Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělovaných x xxxxxxxxx nebo celkové xxxxxx, xx xxxxx xxxx možno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx povinnost trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost platí x xxx členy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx využívat xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx pro xxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx orgánů Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx věcech x xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx informací xxxxxxxx v zobecněné xxxx xxxxxxx podobě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Kanceláře. Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx.

§90

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost

(1) Porušením xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx 89 není poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx protiprávního xxxxxxx xx Kancelář a xxxxxxxxxx vzájemně informují x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx x jeho zprostředkování, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účastníků pojištění x dalších osobách xxxxxxxxxxxx xx škodné xxxx pojistné události.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxx umožní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pořizovat x něho kopie, x xx x xxxx xxxxxxx, které xx týkají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §89 a 90.

(2) Kancelář žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx dotazu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nahlížením xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušnému orgánu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x přestupku.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§92

Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx a. x. xxxxxxxx Kanceláři xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x provozu vozidla), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx odpovědnosti uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxx, než xx minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx §15 xxxx. 1, zvyšuje xx xxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx.

(2) Ustanovení §13 xxxx. 4 x 5 xx x xxxxxxxxxxx xx zvýšením xxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§94

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí zákonem x. 168/1999 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx, které nastaly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x to i x případě, xx xx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx došlo xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu x xxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podán přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx potvrzení o xxxx trvání pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 168/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxx xxxxxxxx zelených xxxxx x xxx poskytování xxxxx pojistitel přede xxxx 1. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 x §15 xxxx. 1 zákona č. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Při xxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxxxxxx 2009/103/XX, xx znění xxxxxxxx (XX) 2021/2118, xxxxxxxxx xxxxx §3b xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxx příspěvku xx provoz xxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x přihlédnutím x xxxxxxxxx tržním sazbám xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zdvihovým objemem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 cm3.

CELEX 32009L0103

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupci ustanovení xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Garanční xxxx x fond xxxxxxx xxxx podle zákona x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx aktiv xx xxxxxxx spravovaných Kanceláří xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákonem.

§96

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

2. Xxxxx x. 307/1999 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx).

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxx zákona x. 47/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část patnáctá xxxxxx x. 377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx konglomerátech).

7. Xxxx xxxxxx zákona č. 57/2006 Xx., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx se sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé zákony x souvislosti x xxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxx zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 278/2009 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

13. Xxxx xxxxxxxx zákona x. 341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxx třináctá xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 160/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx práva.

18. Xxxxx x. 354/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx zákona č. 304/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

21. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 293/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23. Xxxx xxxxxx zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxx zákona x. 432/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx x /2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx

xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx x. 205/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx).

27. Vyhláška x. 429/2002 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx).

28. Vyhláška x. 309/2004 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxxxx č. 429/2002 Xx.

29. Xxxxxxxx č. 186/2008 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Vyhláška č. 417/2017 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31. Vyhláška x. 425/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 205/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§97

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 23. xxxxxxxx 2023, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 3 x §25, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 23. xxxxx 2024, a xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 x §40 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Důvodová xxxxxx

x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

I. XXXXXX XXXX

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx na Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx většinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, XxXx. Xxxxxxxxx Přikryla x JUDr. Janu Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před projednáním xxxxxx xxxxxx vládou.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k rovnosti xxxx a xxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyvolaných xxxxxx provozem. Xxxxx xxxxxxx pokusy x xxxxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxxx parního xxxxxx, se datují xx xxxxx 18. xxxxxxx. Xxxxxx stroj xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx x dokázal xxx xxxxxxxxx xx 9 xx/xxx. Xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx benzínové motory, xxxxx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzpůsobení xxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozvoj průmyslu xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx polovinu 19. xxxxxxx xxxxxx datovat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ta x xxxxx však xxxxx x xxxxxxx nárůst xxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x nápravě xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx chápána xxxx xxxxx již xx xxxxxxxxx antického Xxxxx, xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx úvahy xxxxxxxx xx nápravy xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxx, se xxxxxxx myšlenkou xxxxxxx xxxxx způsobených xxxx. Xxxxx různě odstupňované xxxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti připouštěla xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx bylo zjevné, xx xxxxx každopádně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného. Xxxxxxxxx xx tři xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. stručně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx na podporu xxxxxxxx a xxxx xxxx xx podporu xxxxxxxx. Xx x xxxx pojednáno také x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx poškozeného.

V zemích Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zavedení tzv. xxxxxx x provozu x xxxxxxxx xxxxxxx x. 27/1869 ř. x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §1325 xx 1327 zákona x. 946/1811 Sb. x. x., obecný xxxxxxx xxxxxxxx. Tzv. xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 162/1908 x. x., o xxxxxx za škody x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx (automobilů). X §1 se uvádí, xx xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (jízdního xxxxxxxxxx) živelnou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cestách xxxxxx xx kolejnicích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx byla-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx způsobené škody xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxxx §1325 x 1326 xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, při xxxxxx podle §1327 xxxxx zákoníku. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Československa xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 81/1935 Xx. z. x x., o jízdě xxxxxxxxxx vozidly, xxx xxxx „xxxxxx“ bylo xxxxx §45 již xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přístupná, xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xx takovou škodu xxxx xxxxxxxxx provozovatel x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prvorepubliková právní xxxxxx nahrazena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 54/1953 Xx., x provozu xx silnicích, xxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxx odpovědné za xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx následkům zákonné xxxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxx x Státní pojišťovny. Xxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx platit držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx založené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hodnocením pojistného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikajícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní předpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx ten, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx motorového xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vozidla měl xxxx povinnost xxxx xxxxxxxx. Tím, že xxxxxxxx pojištění a xxxxx pojistného xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, k xxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxx nedostatku pojistného x řádu xxxxxxx Xxx. Xx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťoven x xxxxxx prostředí.

Obava x xxxxxxxxxxx dopadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příčinou xxxx, xx x xxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx zákona x. 168/1999 Xx., xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx §3 xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx minimálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx 3 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1,5násobkem xxxxxxxxxxx pojistného.

Zásadní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx 1. ledna 2000, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla). Xx xxxxxxx této právní xxxxxx xxxxx xx xxxxx 50 letech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx x právem XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (26krát), xxx se xxxxxxxx, xxxx xxxx, i xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx změnami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2118 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2021, kterou xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/103/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kodifikované xxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxx XX, ale xxxx přechod xx xxxxxxxxxxxx datové výměny x xxxxxxxx přechod x dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x dopravě xxxxxx xxxxxx inteligencí.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xx změnami xxxxxxxxxxx v právní xxxxxx XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu motorových xxxxxxx;

- xxxxxxxxx volného xxxxxx vozidel, která xxxx xxxxxxx stanoviště xx území XX, x osob, xxxxx xxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxx, xx s osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, na xxxxxx místě XX x újmě došlo;

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zohlednění xxxx v xxxxxx xxxxxx pojištění x xxxxxxx silničních vozidel, xx xxxxxx xxxxx xx doby přijetí xxxxxxxxx xxxxxx úpravy;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úpravou x xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k rovnosti xxxx x xxx xxxxx xxxxx.

3. Vysvětlení xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx motorových x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx EU, z xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx a x xxxxxxxxx ochrany osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hraje x oblasti neživotního xxxxxxxxx důležitou úlohu. Xxxxxx předepsaným pojistným xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pojistném x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxx 28 %.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

5.1 Xxxxxxxx 2009/103/XX

Xxxxxx úprava XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx prošla xxxxx xxxx. První xxxx Xxxxxxxx Rady 72/166/EHS xx dne 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx pojištění občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu motorových xxxxxxx, poté třetí xxxxxxxx Rady 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2000/26/XX xx dne 16. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/14/XX xx xxx 11. května 2005, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX, 84/5/XXX, 88/357/EHS a 90/232/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/ES x xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx. Z důvodu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/103/XX ze dne 16. září 2009 x pojištění občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxxxx xxxxx). Všechny uvedené xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx jak xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxx tvořící Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx. Norsko, Xxxxxx x Lichtenštejnsko.

Také právní xxxxxx EU v xxxx oblasti xx xxxxx xxxxxxx historii, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména svobodou xxxxxx osob, xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorových x xxxxxx přípojných xxxxxxx. X těchto důvodů xxxx postupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx provoz xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. plněním x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx platily xx xxxxx xxxxx xxxxx EHP, x xx včetně xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx středisek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxx 1997 x 1998 nebyla Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem EU, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx znění xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX xx dne 24. xxxxx 1972, x xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x x směrnici Rady 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990. Xxxxxxxx pak xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx vozidel. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx změny x xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxx xx kolejích, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx nepřipojené.

5.2 Xxxxxxxx parametry právní xxxxxx XX

Xxxxx členský xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahrnovala xxx xxxxx xxxxx, xxx újmy xx xxxxxx a kryla xxxx:

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx těchto států;

- xxxxxxxxx věcnou xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx utrpí xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx během xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx (motorová xxxxxxxx xx ještě xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Lisabonská xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx teprve 1. xxxxxxxx 2009), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx kancelář pojistitelů xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění, nejsou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ověřování xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx odchýlit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, veřejnoprávní x xxxxxxxxxxxxxx; dotyčný xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx komisi. Členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x určité xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; dotyčný stát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxxxx.

Xxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx Smlouva x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx pojištěn.

S xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, že vypořádají xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx vozidly.

Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxx xxxxxxx stát, xxx částky, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx:

- x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 300 000 EUR na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo 6 450 000 XXX na xxxxxx xxxxxxx událost bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxx xxxxx xxxxx 1 300 000 XXX na xxxxxx xxxxxxx událost xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx je poskytovat xxxxxxx xxxx minimálně xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xxxxxxxxx států x

- xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x každém členském xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx, xx xx členský xxxx, xxx xx nachází xxxxxx, pokládá cílový xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx kupujícím xx xxxx xxxxxxx xxx, přestože vozidlo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároky x xxxxx odpovědnosti xx újmy vůči xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x vozidlu nebo xxxxxxxx xxxxxx pojistnou xxxxxxxx, alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx smluvního vztahu.

Pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spoluúčastí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx přímý nárok xxxx pojišťovně xxxxxxxxxxx xxxxx, která odpovídá xx újmu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škodního zástupce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxx získaly xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx úkolem xx projednání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx v členském xxxxx, x xxxx xx jmenován, x xxxx xxx pravomoci x xxxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx stanoví xx pomoci vhodných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postihů xxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xx cíl xxxxxxxx, xxx do xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx pojišťovně xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx způsobila, xxxx xxxx škodní xxxxxxxx xxxxxxx odůvodněnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxx újma xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx přijmou opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx, xxxx částka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx navýšena x xxxx.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 30. xxxxxx 2005 xx xxxx X-537/03

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 druhé xxxxxxxx Rady 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravě, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxx škody. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vozidle xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx řidič nehodu xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Soudního xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 1. prosince 2005 xx věci X-447/04

Xxxxxx 4 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/26/XX xx xxx 16. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x změně směrnic Xxxx 73/239/XXX x 88/357/XXX (Xxxxxx směrnice x pojištění motorových xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx umožňuje xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx dne 19. xxxxx 2007 xx xxxx C-356/05

Článek 1 xxxxx směrnice Xxxx 90/232/EHS ze xxx 14. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx tak, že xxxxx vnitrostátní právní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx škodu x xxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx ani xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 1 třetí xxxxxxxx 90/232 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx přímý xxxxxx, x xxxxx přiznává xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx soudů. Xx však xx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxx, zda se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx Ireland (XXXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (třetího xxxxxx) xx xxx 17. září 2009 xx xxxx X-347/08

Xxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2001 ze xxx 22. prosince 2000 x příslušnosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech na xx. 9 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxx xxxxxx soudům xxxxxxxxx státu, x xxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx nehodu, xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx) ze xxx 28. xxxxx 2010 xx xxxx X-102/10

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxxxx stanovují, xx xxxxxxxxxx vyloučí z xxxxxxxxx uzavřeného xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx alkoholu.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 x 2005/14 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx základě xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škodu pojištěnci, xxxxx xxx zraněn xxx nehodě x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx tomuto pojištěnci xx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx riziko z xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidlem, xxxxx xxx řídí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx přezkoumal, x xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx připuštěno x xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx ve XXXX nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx dne 17. března 2011 xx xxxx X-484/09

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX xx xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx uzavřít xxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 třetí xxxxxxxx Xxxx 90/232/EHS xx xxx 14. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxxxxx vozidel musejí xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, že v xxxxxxxx srážky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Soudního dvora (xxxxxxx senátu) 23. xxxxx 2012 xx xxxx X-300/10

Xx takových xxxxxxxxx, jaké xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. dubna 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx dne 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 třetí xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX xx dne 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel vykládány x tom smyslu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravě, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxxxx spolujezdec xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nehody xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bezpečnostním pásem, xxx xxxx nehodě xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx hlavě x xxxxxxxx), umožňuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) ze dne 21. xxxxxx 2013 xx xxxx X-362/11

Xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx směrnice Rady 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x třetí xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX ze xxx 14. května 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní úpravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poškozené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx nehodě, x xx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto poškozeného xx vlastní škodě.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-409/11

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ takové xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX xx xxx 11. května 2005, xx xxxxxxx s xx. 1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/EHS ze xxx 30. prosince 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 2005/14, musí xxx xxxxxxxx x xxx smyslu, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nezahrnuje xxxxxxxxx zřídit xxxxxxx, xxxxx xx zaručil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx sice uzavřely xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do platební xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx senátu) xx xxx 24. xxxxx 2013 ve xxxx X-22/12

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady 72/166/XXX xx dne 24. xxxxx 1972 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx pro případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx. 1 odst. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx dne 30. prosince 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx se pojištění xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX xx xxx 11. května 2005, x xxxxxx 1 xxxxx pododstavec xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx utrpěly xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při dopravních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx škody z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx řízení.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (druhého xxxxxx) xx dne 23. xxxxx 2014 xx xxxx C-371/12

Článek 3 xxxx. 1 směrnice Xxxx 72/166/XXX xx xxx 24. dubna 1972 o sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx uzavřít pro xxxxxx takové odpovědnosti xxxxxxxxx a xx. 1 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxxxxx vozidel, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX xx xxx 11. května 2005, xxxx xxx vykládány xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx újmy xx xxxxxxxx s xxx, xx xx připouští x xxxxxxx náhrad xx xxxxxx újmy x jiných xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (třetího xxxxxx) xx dne 4. xxxx 2014 xx xxxx C-162/13 Xxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX xx xxx 24. dubna 1972 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly povinnosti xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxxxx x xxx smyslu, xx se xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ obsažený x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na jakékoliv xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obvyklé xxxxxx. Xxxxxxx pojem xx xx xxx xxxx vztahovat xx xxxxxx xxxxx traktoru xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stodoly, x jaký xx xxxxx xx xxxx x původním řízení, xxx xxxxxxxx ověřit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (čtvrtého xxxxxx) xx xxx 21. xxxxx 2016 ve xxxxxxxxx xxxxxx X- 359/14 x X-475/14

Xxxxxx 14 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx normu, xxxxx xx xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 593/2008 xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Řím X) a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 864/2007 ze xxx 11. července 2007 x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Řím XX) xxxx xxx xxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tahače, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řidičem xxxxxxxxx vozidla, vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se určí xx základě xxxxxx 7 xxxxxxxx x. 593/2008, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dopravní xxxxxx podle článku 4 x xxxx. xxxxxxxx x. 864/2007 xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 28. xxxxxxxxx 2017 xx xxxx X-514/16 Rodrigues xx Xxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xx xxxxx „provoz xxxxxxx“, xxxx xx xxxxxx x tomto ustanovení, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož hlavní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nehody xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx síly xxxxxxxx x xxxxxx čerpadla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 20. xxxxxxxx 2017 xx xxxx X-334/16 Xxxxxxxx Xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx vykládán x xxx xxxxxx, že xxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravě, jako xx xxxxxx úprava xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx vzniklé xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx „xxxxxxxxx x provozu“, x xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxx“, byly xxxxxxxxx x xxxxxxx povinným xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 4. xxxx 2018 ve xxxx X-80/17 Xxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 směrnice Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. dubna 1972 x sbližování xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005, xxxx xxx vykládán x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemá x xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 1 odst. 4 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX ze xxx 30. xxxxxxxx 1983 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/14/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005, xxxx xxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx domáhat xx xxxxxxx - xxxxx osoby nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - i xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sjednat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx tato osoba xxxx občanskoprávně odpovědná xx nehodu, xxx xxx tato škoda xxxxxxx.

Xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2019 ve xxxx X-100/18 Línea Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx SA xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx de Xxxxxxx x Reaseguros

Článek 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/103/XX ze xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx pod xxxxx „xxxxxx vozidel“, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx situace, xxxx xx ta, x xxxxxx xx jedná xx xxxx x xxxxxxxx řízení, v xxx začalo xxxxx xxxxxxx užívané x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx budovy, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx elektrický xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx více než 24 hodin před xxxxxxx požáru xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 11. xxxxxxxx 2019 ve věci X-431/18 María Xxxxx Xxxxx Ruiz xxxxx Xxxxx Xxxxx Sánchez

První xxxxxxxx čl. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/ES xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx a dohledu xxx povinností xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxx xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu xx xxxx funkcí xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxx 2021 ve xxxx C-707/19 X. X, xxxxx X. X.

Xxxxxx 3 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxx pokrývá xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xx odtah poškozeného xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, náhradu nákladů xx odtah, x

- xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poškozeného xxxxxxx, xxxxx tehdy, když xx xxxx parkování xxxxxxxx v souvislosti x úkony trestního xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx x zacházení v xxxxxxxxxx na členském xxxxx, xx xxxxxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 10. xxxxxx 2021 xx xxxx X-923/19 Van Xxxxxx Xxxxxx SA xxxxx XXX, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx XX

Xxxxxx 3 xxxxx, druhý x poslední pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx 1 a 2 této směrnice, xxxx xxx vykládán x tom smyslu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx i x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věcnou škodu, xxxxxx xxxxx tahač xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx nehody.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. října 2021 xx xxxx X-688/20 XX, XX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 první pododstavec xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, že uzavření xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx registrováno x bylo dočasně xxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxxxx 2022 xx věci X-577/21 XXX-XXXXXX- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103 x pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pouze x xxxxxxx, že xxxx újma xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků.

Rozsudek Xxxxxxxx dvora xx xxx 30. března 2023 ve věci X-618/21 AR a xxxxx

Xxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx tuto nehodu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx škody od xxxxxx pojistitele, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x němž x xxxxx přímého nároku xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx 18 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxx x plné xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx za škodu, xxxxxx xxxxxx.

5.4 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118

Xxxxxxxx komise přijala xxx 24. xxxxxx 2018 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/103 / XX, a xx xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxx xxxx konstatováno, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dobře x xx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kde by xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

- odškodnění xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x historii xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vhodné xx změně, x xx:

- xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- rozšíření xxxxxxxxx xxx poškozené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx dochází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx „oběť“ v xxxxx textu xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“.

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx zohlednění xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx směrnice xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízením. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx x x nové xxxxxxxx xxxxxxx. Ta xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx čisté xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxx. Xx xxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx poháněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy dojde x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, který xxx toto vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx vlastnostem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx nepředpokládá xxxxxxx xxxxxxxx v přeshraničním xxxxxxx xxxxxx újmy.

I xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxx xx xxxxx xxxxx EU, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx místech x xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx xx takových xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx státům umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx státu. X x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxx xxx také xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odchýlit xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x provozu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ověřitelná. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, jeho xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XX zacházelo xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx nevztahuje xx použití vozidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti, xxxxxx závodů, xxxxxxx, xxxxxxxx, testování a xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pokrývající újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přihlížejících, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxx xx vzniklá xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu.

Rozsáhlá xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí XXXX xx věci X-162/13 Vnuk, C-514/16 Xxxxxxxxx xx Andrade x C-334/16 Torreiro. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx „užití vozidla“. Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jsou obvykle xxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx stojí xxxx xx v xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy bylo xxxxxxx užito x xxxxx xxxxxx než xxxx dopravní xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxx, kdy je xxxxxxx užito jako xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/679 x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přesný xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dodržovat xxxxxxxxx bezpečnostní požadavky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, přiměřenosti a xxxxxxx xxxxx a xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uchovávání xxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxx-xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů pojistného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx XX, resp. XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jednotná doložka x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx index spotřebitelských xxx zveřejněný Eurostatem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx přezkum a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx časový xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxx jistotu, že x přiměřené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odškodnění xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxxx, které x xxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx insolvence xxxxxxxxxx poskytne poškozenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx nezbytné, xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x odškodnění poškozených x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jimi xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měly xx xxx těmito příspěvky xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úhrad xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odškodnění poškozených xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx újmy x případě platební xxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, i xxxx k újmě xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx členský xxxx xxxx bydliště. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxx než xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, musí členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxx xx mají xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx do jiného, xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavře x xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újma provozem xxxxxx xxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx sjednáno pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxx fond.

Jedním z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx diskriminaci x xxxxxxx pojistníků, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx a xxxxx xx xxxxx historii xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx uznání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ověřování prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. K tomu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsah a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx újem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx x členském státě. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx úprava systému „xxxxx-xxxxx“. Xxxxxxxxxx jsou xxxx povinny zveřejnit xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx často xxxxxxxxx xxx. srovnávače, xxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxxx x porovnávání xxxx xxxxxxxxxx, tarifů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 16x xxxxxxxx členským státům xxxx xxxxxxxx certifikovat, xxx by mělo xxxxxxxxxxxx zajistit, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx realizovatelné. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx produktu, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, havarijního pojištění x xxxxxxx doplňkových xxxxxxxx, např. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, vandalismu xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxx“, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešit xxxxxxx xx xxxxxx neživotního xxxxxxxxx, x xxxx xx počítá x xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx týkala i xxxxxxxxx technologického xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel. Xx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx i xx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla, x xx jak xx xxxxxxx xxxxxx, tak x na xxxxxx XX. Xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svému xxxxx, xxxxxx je x xxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xx Evropské komisi xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx sledovat x xxxx na něj xxxxxxxx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx čl. 2 xxxxxxxx (XX) 2021/2118 mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxxx xx xxx jejího xxxxxx v platnost, xx. xx 23. xxxxxxxx 2023; xx 23. xxxxxx 2023 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro dosažení xxxxxxx x xx. 10x xxxx. 13 xxxxx pododstavec a xx. 25x xxxx. 13 xxxxx pododstavec xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 1 xxxxxx 8 x 18 xxxxxxxx (XX) 2021/2118, xxxxx xxx x xx. 10x xxxx. 13 xxxxx pododstavec a xx. 25x xxxx. 13 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xx. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x současnosti, xxxxx tímto orgánem xx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.5 Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxxx x úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118, x je tak xxxx x xxxxxxx x právní xxxxxxx XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových vozidel.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxx xx Smlouvou x Evropské xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx EU xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, x úmluvami xxxxxxxxxx xx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné rozpočty, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dopadů na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, odlišný xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx on-line xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přechod xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX, BIS, XXXX, Xxxxx pro zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx policejního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel Xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x hlediska státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 45 000 zelených xxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 398 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx hrazeny x xxxxxxxx 314, xx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx 2023 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 72 xxx. Kč, xxxxxxx xxxxxxxx náklady x roce 2022 xxxxxxxx 65 mil. Xx, x xxxx xxxxxx 12 mil. Xx činily xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx 1060 xxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozem vozidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil XX xx xxxxxxxx xx stávající právní xxxxxx §43 zákona x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

Na xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx spočívat x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx zohledněny xxx, xx se za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů (XXXX)

X. Shrnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování - xxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2118 xx dne 24. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/103/ES x pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) tzv. xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx. K naplnění xxxxx právní úpravy xx, xxxx jiné, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzických xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zpracování údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx Obecné xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (EU) 2016/679 (XXXX), jehož xxxxxx podle xx. 6 GDPR xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx účely zpracování xxxxxxxx xxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx [čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x) GDPR]. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx např. oprávněný xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx právní xxxxxx xx xxxx vždy xxxxxxx od konkrétního xxxxx xxxx právní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tituly xxxxxxxxxx x zachovává xx xxxxxxxxx, zabezpečující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxx minimalizovat xxxxx újem (xx xx xx zdraví xxxx xx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dochází k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x formulačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkladu. Xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/679.

Kategorie subjektů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx i xx xxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x vymáhání regresních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx či xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a odpovídající xxxxxx xxxxxxxx údajů.

V xxxxxxx provozovatele, vlastníka x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx základní identifikační x kontaktní údaje, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x VIN, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, x dále xxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, přerušení, změna x zánik) x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, poškozeného x osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opravy, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, rodné číslo, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX. Xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxx xx xxxx xxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxx x řízení o xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 56/2001 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx upraveného pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx nutné. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x) GDPR, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx pojistitele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zohlednit předcházející xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx provozovatele, xxxx zákonodárce, xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro zohlednění xxxxxxxx xxxxxxx. Pojistitel, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx těchto údajů x xxxxx xx xxxxxxx údaje předat x evidenci Xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxx však 20 xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimalizace xxxxx podle čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Cílem xx zjednodušit x xxxxxxxxxxx proces šetření xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx členů xxxx xxxxxx národních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx pojišťoven údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx Kancelář xxxxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx evidencí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění

Kancelář xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x Xxxxxxx XX. Xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx čase. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxx XX, xxxxx xxx xx budoucna xxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. zelenou xxxxxx), ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx Policie XX xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Tuto xxxxxx xx nutné xxxxxx xxxx zjednodušení x xxxxxxx komfortu xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

Xxxxxxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx členských xxxxxxx xxx xx členském xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx, xx stanovených xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxx opatření x zajištění práv xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxx respektuje zásadu xxxxxxxxxxx, omezení xxxxx x xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx je x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx přestupku xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx zprostředkování xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sdíleny x xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel.

Informační xxxxxxxxx Kanceláře a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx, provozuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pojištění xxxxxxx. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vozidla a xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu. Dále Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxx x garančního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, evidence a xxxxxxxxxx

Xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx údajů ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedochází xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nový xxxx zpracování údajů. Xxxxxxx přístupu do xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxx, s některými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, Kancelář, orgány xxxxxxx xxxxxx.

X plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné správy. Xxx tyto xxxxx Xxxxxxxx na základě xxxxxx x. 49/2020 Xx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém. Xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, čímž xxxxxxx xx zlepšení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zásady xxxxxxxxx [čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) GDPR].

Kancelář xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx spolupráce xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx vozidel.

Vedení statistik xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx; jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx studia xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx ovšem možná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx statistických dat xxxxxx například xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x rámci xxxxxxxxx XXXXX, xxxxx usiluje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxx xxxxx sloužit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx osobám xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxxxxx činností.

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx od subsidiarity xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx upravena x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zákoně, xxxx xx doposud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Kanceláře xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx zavádí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Kanceláři xxxxx 1 (xxxxxxx) xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxx. Xxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kartou x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx srovnání xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) očekávání xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů navrhovaného xxxxxx ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. X textace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx občany jiné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a jejichž xxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxxxx. Právě xxxxxx. Xxxxx zákona xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx občanům xxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx možné xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxx xxxxxxx xx účastníci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x orgánům xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x dopravních xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx náhrady xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti, xxx xxxxxxx xxx xxxx ochráněna xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxx účelem xx uplatní xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod x Xxxxxxx x ochraně xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat.

Zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx střediska Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy jsou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx uvědomit, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tímto záznamovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rámec x xxxxxx využití již xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x nově tak xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx oprávněný xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxx nichž xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti. Zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Policie XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxxxxxx střediska.

Kancelář xx. xxxxxxxxx agendový xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx své x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních systémů xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx čase. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Využívání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zaznamenává xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Subjekt xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o záznam x využívání xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xx vydává x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva xxxxxxxx z GDPR.

C. Xxxxxxxxx zpracování z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 5 XXXX (xxxxxxxxxxxx, stanovení xxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2118 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), navazujícími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění odpovědnosti (xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, občanský xxxxxxx) x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x pohledu xxxxxxxx XXXX

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinností, xxxxx xxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx právní xxxxxx [xx. 6 odst. 1 xxxx. x) XXXX].

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx charakterem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx úprava xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxx nová xxxxxx xxx jednotlivce.

Očekávaným xxxxxxxx xx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx x řad pojistitelů x xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x aplikace xxxxxxxx, což snižuje xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx údajů. Xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xx xxxxxxx úrovně xxxxxxx práv x xxxxx subjektu údajů x xxxxxxx zpracovávaných xxx.

Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxxx, nejen Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xx. 13, příp. 14 GDPR. Subjekty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx informovány xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x pojistiteli.

Navrhovaný xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, neboť soukromí xxxxxxx je chráněno xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x míře nezbytně xxxxx x na xxxxxxx zákona.

b) Účelové xxxxxxx

Xxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nikterak xxxxxxxxxx xx předešlé xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxxx předpisu zpracováván, xxx stanoven s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx pojistných (xxxxxxxx) xxxxxxxx. Rozsah údajů xx xxxx minimální xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, k čemuž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx čase, xxxxx zvyšují xxxxxxxx x tím také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx.

x) Omezení xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxx zavedených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx se výslovně xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx, xxx xx nově xxxxxxx xxxxx hranice 20 let. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádná xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx dalšího užití xxxx xxxxxxx vymazat xxxxxx xxxxx ve xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx pro zpracování xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

x) Integrita x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x důvěrnost xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na Xxxxxxxx x pojistitele xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx správou informačního xxxxxxx a využíváním xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x také xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, že jejich xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx se aktivně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, za kterým xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx práva x xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx exempci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx a svobody xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by představovaly xxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx pojistitelů x xxxxxxx xxxx. Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, které je x základu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx osobních xxxxx x technickými opatřeními.

Záruky xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Kancelář xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx postupovat xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x titulu xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 168/1999 Xx. Zachována budou xxxxxxxxxxxx technická a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx neoprávněného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, zničení xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi zainteresovanými xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx ochrany xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osoby činné xxx Kancelář. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobní xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti zproštěn xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx zákon.

Kancelář xxxxxxxxxx x údajům xxxxxxxx xxxxxx subjekty tak, xxxx xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx garancí xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompetenci Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx subjekty xxxxx, x proto se xxx xxxxxxxxxx specifická xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxx.

X. Xxxxx hodnocení dopadů xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxxx předpis x xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx, zajišťuje, xx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, výslovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účely, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx osoby podílející xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx x účelům x xx xxxx stanovenou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx xx práva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxx. 

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx regulace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (veřejný) zájem.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX - Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx) včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx postupu XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

10. Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ani xx obranu státu.

11. Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx plnění xxxxxx rodiny, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx členů, xx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, rodiny xx xxxxx a xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx životní situace, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx integrity x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx mezigeneračních a xxxxxxx příbuzenských xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, očekávaných dopadů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rodiny a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Zhodnocení územních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

13. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučení xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některým xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posiluje xxxxxxx xxxx x digitálním xxxxxxx zejména tím, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx-xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx registraci xxxxxxx.

XX. XXXXXXXX XXXX

X §1 (xxxxxxx úpravy)

Vymezuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxx se x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx prolínají xxx veřejnoprávní, tak x soukromoprávní xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xx tato xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxx EU, konkrétně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kodifikované xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2118 (xxxx xxx „směrnice“), x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx EU, xx xxxxxxxxx pořadatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx typ pojištění.

Jednou x podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x. 5 Podvýboru xxx xxxxxxxx dopravu Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xx dne 25. xxxxx 1949. K xx patří xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx směrnicí, xxxx xxxx. xxxxxxxxx informačního xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx insolvence xxxxxxxxxx, byla xxxxxxx x. 168/1999 Xx. xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx“). Xxxxx zákon xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x předmět činnosti Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kancelář xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx financování x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx upravuje xxxxx xxxxx.

X §2 (vozidlo x xxxx provoz)

Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx katalog xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxx xxxxxxxx textu.

K odstavcům 1 xx 3

K xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx patří xxxxx „xxxxxxx“, xxxxx definice xx xxxxxxxxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxx oproti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 25 km/h x xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxx xxx 14 xx/x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 25 xx.

Xxxxx xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx právní xxx xxxxxxx xxxx. pro xxxxx xxxxxxx vozidel. X xxxxxxxx jde x rychlost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxx, x jakou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxx se technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidel.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/858 v xxxxxxx X x xxxx 3.6.2 uvádí, xx xx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nádrž, xxxxxxxxx xxxx.), x manipulaci x nákladem (xxxx. xxxxx, zdviž apod.) x x zajištění xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx, xxxxxxx, generátor xxxxxxxxxxxx proudu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), se xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.6.1 xx xxxxxxx xxxxxxx nezahrnuje.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 168/2013 xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxx xxx trhem x xxxxxx vozidly x xx. 5 xxxxxx 1 x 2 xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xx u xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připraveného k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce;

c) „paliva“ x xxxxxxxxxx nádržích xxxxxxxxxx na xxxxxxx 90 % kapacity.

Pro xxxxx tohoto písmene:

i) xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za „xxxxxx“, xxxx

xx) xxxxx xx xxxxxxx poháněno xxxxxxxx „xxxxx palivo/olej“:

- xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx smíchány xxxxxx, xxxxxxxx se tato xxxx za „xxxxxx“,

- xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx vozidla x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx „palivo“ pouze „xxxxxx“ xxxxxxxxxx vozidlo, xxxx

xxx) pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx „paliva“ x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na 0 kg;

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx karoserie, kabiny, xxxxx;

x) připočtením hmotnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx (75 kg) a xxxxxxxxxxx (65 kg);

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) pohonných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x hybridním xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx plynné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s jednopalivovou, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

e) nádrží xx stlačený xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. i) zákona x. 56/2001 Xx., xxxxx něhož xx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x silničního xxxxxxx xxxxx největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx povolená xxxxxxxx x xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x největší technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx §2 xxxx. o) xxxxxxxx x. 341/3014 Sb., xxxxx něhož se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí 1. x motorových xxxxxxx: xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 90 % xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx standardním xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kabiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx, 2. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: hmotnost xxxxxxx, xxxxxx paliva a xxxxxxx, vybaveného standardním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx karosérie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx x. 343/2014 Sb. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx také xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx [§15 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx].

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohonem, xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx výhradně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Reaguje xx xxx na xxxxxxxx trend xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 500 xx většinou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se pohybují x xxxxxxxx lidské xxxx zvířecí xxxx, xxxxx vznášedla. X xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx pomocným motorkem xx xxxxxxxx mechanický xxxxx xxxxxx xxx, xx pohyb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx motoru, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxx x elektrokol. Xxxxx xxxxxxx klasifikovaná jako xxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxx motoru x xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxx už xx xxxxx lidskou xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx je základním xxxxxxx lidská xxxx x motor xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx mopedu, x něhož jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pedály. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x motokola xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx XX (čl. 4 x xxxxxxx I xxxxxxxx 168/2013/XX) xxxx xxxxx dvoukolová xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

- X1x- A xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx (xxxxx electric xxxxx),

- X1x- X xxxxxxxxxx xxxx dvoukolový xxxxx xxxx také x xxxxxxxxxxx pohonem jako x Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx motorová xxxxxxx kategorie X1x xxxx:

- xxxxx &xx; 4 000 xx

- xxxxx < 1 000 xx

- výšku &xx; 2 500 xx

- xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

- zdvihový xxxxx motoru &xx; 50 xx3, xxxxx xx xxxxxxxx pohonné xxxxxxxxxxx vozidla zážehový xxxxx,

- xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx &xx; 45 xx/x

- xxxxxxxxx trvalý xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx < 4 000 W

- maximální xxxxxxxx = xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx dvoukolová xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1x-X xxxx:

- xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx při šlapání,

- xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx &xx; 25 xx/x,

- maximální trvalý xxxxxxxxx xxxx netto xxxxx &xx; 1 000 X,

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení do xxxx uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za technicky xxxxxxxxxx dvoukolovým vozidlům xxxxxxxxx X1x-X

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1x-X jsou ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx X1x. X-xxxx xxxxxxxxx asistenci xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx páčkou, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx šlapkami.

Elektrická xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorem. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx golfová vozítka, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přemístění, xxxxxx xxxxxx xxxxx rolby. Xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxx vydán xxxxxxxxx průkaz, xxx xxxxx §79 xxxx. 3 zákona x. 56/2001 Xx. xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxx výrobce technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X ostatních výrobků, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 90/2016 Xx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vozítko x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxx.

Xx vozidla xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vozidlem, xxxxx xx sice v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xx xxxxx x xxxx působnosti vyjmuto, xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1 xxx 1 druhý pododstavec xxxxxxxx). X tom xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx úprava [§2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx].

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedené definice, xxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle xxxxxx x. 56/2001 Xx. a jeho xxxxxxxxx vyhlášky x. 341/2014 Xx. xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxx přepravu osob, xxxxxx nebo xxxx. Xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx vyrobené k xxxxx účelům xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přípojné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tažení xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxx vozidlem xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx spojení tažného xxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Historickým xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx:

x) motocykly,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stroje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tažená xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vozíky xxx xxxxxxxx s motorickým xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx konstrukční rychlost xxxxxxxxx 6 xx.x-1 xxxx jejich maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx převyšuje 450 xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx stroj, průmyslové xxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X definice vozidla xx pro účely xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx tažené xxxx tlačené xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vozidla motocykl.

Podle xxxx 4 preambule xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xxxx xxxxx elektrická xxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx vozidla, z xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxxx, avšak to xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud budou xxxxxx občané poškozeni xxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx pro xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti, xx tito poškození xxxxx odškodněni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx užití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z definice xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx definice xxxxx „xxxxxxx“, by xxxx být x xxxxxxx působnosti směrnice 2009/103/XX xxxxxx. X xxxx xxxxx, xx xx se mělo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx X, xxx xx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx 168/2013/XX xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x čtyřkolová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxx X, xxxxxx motokol, xxxxxxxxxxxx x tříkolových xxxxxx, dvoukolových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, motocyklů x xxxxxxxxxx vozíkem, xxxxxxx a těžkých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x lehká xxxxxxx xxxxxxxxx X, xxx xxxxx přílohy X k tomuto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx X1x. Xx xx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx L1e-A, x xxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx X1x-X. Na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 4 preambule xxxxxxxx (XX) 2021/2118 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. X toho nijak xxxxxxx, že by xx xx xxxxxxx xxxxxx považovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidlo. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx vozidla, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohon x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Bod 3 xxxxxxxxx směrnice (XX) 2021/2118 v této xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

X tomu xxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xxxxx, xx některá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zahrnutí xx oblasti působnosti xxxxxxxx 2009/103/XX xx xxxx nepřiměřené x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx také xxxxxxxx zavádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kola, xxxxx nejsou poháněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohonem, x xxxxxxxxxx by xx xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a proporcionality xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx 2009/103/ES.

V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx elektrický xxxxx x x xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pomocného xxxxxx pohybu. Xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx mechanickým xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kategorie moped (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2013/168/XX), xxxxx x výjimkou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X odstavci 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx na xxxxx, ve xxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxx, x xx xx, xxx vozidlo xxxxx, xxxx je x xxxxxx. Toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx dopravních prostředků. Xxxxx xx xx xxxxxxxx vozidlo v xxxxxxx nejen xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx x tehdy, xxxx sice xxxxx, xxx jeho xxxxx xx v xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx potřebné x údržbě xxxxxxx. Xxx samo uvedení xxxxxx do xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xx xx, zda xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx na jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostranství, xxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx-xx xxxx motor do xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provozu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x nerozpoznatelné. Xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx v důsledku xxxxxxx řidiče vytvoří xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx druhu), xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxx škodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx v příčinné xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, xx úmyslného xxxxxxx (sebevražedný xxxxx, xxxx xxxxxxxx, záměrné xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx jednání (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu), xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx).

X §3 (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vychází x xx. 1 xxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx 4 a 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistného krytí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odkazovat xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxxxx poznávací xxxxxx trvalá xxxx xxxxxxx. Xxx současném xxxxxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobené xxxxxxx xxx poznávací xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, x výlučně xx xxxxxx likvidace xxxx, by území, xx xxxxxx xx xxxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx území, xx xxxxxx x nehodě xxxxx [xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx]. X návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xx x §3 xxxx. 2 x 3 vymezují xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §4 (národní xxxxxxxx pojistitelů)

Definice xxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů xxxxxxx x xx. 1 xxxx 3 novelizované xxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx plní xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro kterou xxxxx xxxxxx x §1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkratku „Xxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x. 5, xxxxxxx dne 25. xxxxx 1949 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dopravu Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xx xxxxxxxxxx v bodě 3 preambule xxxxxxxx 2009/103/XX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx jsou xxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 1996 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel x xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslaném vládám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx vyzvaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s používáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxx vozidel xxx, xx umožní splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx poškozených x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx karta), xxxxx je oficiálně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx doporučení XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti.

Takto xxxxxxxxx xxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx xxxxx Radu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx Ženevskými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy z xxxxxx 1984. Xxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx v roce 1949, xx x xxxxxxxx xxxx vedena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Úředním xxxxxxxx (xxxxxxx ze dne 5. ledna 2009).

K §5 (xxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx. 1 xxxx 5 novelizované směrnice xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x pojištění vydané xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 5. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx ponechat xxxx účel pouze xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx uvedenému x tomto osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní kancelář xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x tuzemských xxxxxxx ztratí xxxxxx xxxxx svůj dosavadní xxxx, x xx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx- xxxx xxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pojistníkům xxxx. xxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx existenci xxxxxxxxx odpovědnosti. S xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklého xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vyňatých z xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx zákona xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které by xxxx sloužit jako xxxxxxxx doklad pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx kartu xxxxxx xxxx ministerstva xx žádost provozovatele xxxxxxx. Zelená xxxxx xxx xxxx sloužit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx kartu vydat Xxxxxxxx.

X §6 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2 xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxx postihuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx věci xxxx dopustit xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx přenesení xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla xx navrhuje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx aktivní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxx C-80/17 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, pokud je xxxxxxx vozidlo stále x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx vlastníka, který xxx xxxx x xxxxxx xx řídit, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx „xxxxxxxxxxxx vozidla“ xxxxxxx xxxxxx řád x různých významech x xxx se xxxxx setkat x xxxxxxx vymezeními tohoto xxxxx v závislosti xx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojují se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. §2 odst. 15 xxxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx]. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx sice xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně, xxx dovozuje ji xxxxxxxx soudní xxxxx x odborná xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxx otázky, xxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx provozovatele vozidla xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xx třeba vzít x xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx třeba xxxxxxxx x toho, xxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ chápán x ustanoveních občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §2927 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nahradí xxxx xxxxxxxxx zvláštní povahou xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §2927 xxxx. 1 xxxx druhé občanského xxxxxxxx má stejnou xxxxxxxxx x jiný xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustálená xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx shodují x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2927 xxxx. 1 xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xx xxx, „xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxx x tom, xxx, xxx a xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx provozováno. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx vlastník, xxx xxxx jím xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohoda xxxx ní a xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, resp. rozsah xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx vlastník dohodou xx xxxx osobu xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vypůjčitel xx xxxxxxxxxxxxxx vozidla nestává. Xxxxx §2930 xxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyvratitelná („xxxxx“), xxx xxx, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla určit, xx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxx xxxxx jiný.

Nad xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx domněnku, xxxxx xxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxx xx xxx, xxx xxx je xxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx. Xxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxx zapsaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určitou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ten, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx uvedené vlastnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možnost dispozice x xxxxxxxx, xx xx skutečnosti xxxxx xxxx, x xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od vlastníka.

Podle §2928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx se xx jeho provozovatele xxxxx, xxxxx dopravní xxxxxxxxxx převzala k xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zapojení xx xxxxxxx. Takovému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xx opravy xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xxxxxxx jeho běžný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i případnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxx provozovatele, xx xxx xxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) bod 1 xxxxxx xxxxxx.

X §7 (xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xx. 5 xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx. 3, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx vozidel xxxx určitá vozidla, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx značku. Členský xxxx však xxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx způsobenou xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx. X bodech 10 x 11 xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118 v xxxxxxx xxxxxxxxx se od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě. Mělo xx xxx xxxxxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, xxx xxxxxx xx xx, xxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx území či xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl Xxxxxx předán xx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx povinného xxxxxxxxx, x orgánů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehod způsobených xxxxxx vozidly.

V případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx typů xxxxxxx xxxx určitých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx však xxxxx xxx časem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx praktickou xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx měla xxx vyplácena orgánem xxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx pohlíží xxxx na xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx platby xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxx, vzniká xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nárok xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxx xx provoz xxxxxxx x oblastech, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx neoprávněným xxxxxx.

Xxx 7 xxxxxxxxx směrnice (XX) 2021/2118 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neurčených x užívání na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx soupravy atp., xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 90/2016 Xx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx x případech, xxx xx škodné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxx právního xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx zákona, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx tyto prostory xxxx objekty nejsou xxxxxxxxx veřejnosti z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx 14 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla, xx. xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx aktivní xxxxxxxxxx vozidla svědčící x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyřazeno, xxxxxxx xx například xxxxxxxx v muzeu, xxxxxxxx opravou xxxx x xxxxxx důvodu xxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx možná x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyřazení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vozidla xx podmínky, že xxxx skutečnost byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 15 xxxxxxxxx směrnice (XX) 2021/2118). X x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pojištěním xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx.

Xxxxx xxx úplnost pak xxx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx x nepoužije xx na xx xx. 3 první xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx x takovým podnikáním.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx odchylek xxxxx čl. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx současnou praxi xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx neschválených x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, neboť xxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla x xxxx provozu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. příslušným xxxxxxxxxxxxx, x x případech, xxx xxx stanoví xxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx bude xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx regres xxxx xxxxxxxxxx osobám. Výjimkou xx provoz jiných xxx registrovaných vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxxxxxxxx nebo objektech, xxx garanční xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx, xxxxxxx provozovaných Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službou, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, vozidel xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx xxxx újmy xxxxxxxxx provozem těchto xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx]. Xx xxxxx i xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxx ta, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx použití xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §5 x 11 xxxxxx x. 241/2000 Xx., resp. x xxxxxxx s §4x xx 4d xxxxxx x. 97/1993 Xx. Xxxx vozidla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx provozem vozidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx [§33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx], což je x xxxxxxx s §43 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx výslovně, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1999 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx značkou; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx vozidla, tato xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx pro provoz xx pozemních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nakupovaná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xx jejich xxxxxxxx xx užívání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx poznávací značkou x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x další složky xxxxxxxxxxx xxx tj. Xxxxxx stráž x Xxxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

X xxxxxxx na xx, že x xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx buď bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx poškozenému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. X souladu x xx. 5 xxxx. 5x xxxxxxxxxxxx směrnice xx z xxxxxxxxxx xxxxx nebudou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Příkladem xxxx xxx újma xxxxxxxxx provozem xxxxxxxx xx místě se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (staveniště).

Řidič xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provozem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, stejně xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxxxx zákona), xxxxxxx xxxxxx poškozenému xxxxx x vozidle x xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X §8 (xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxx 10 xx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xx členské xxxxx neměly xxxxxxxx xxxx směrnici u xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxxxx, předvádění, xxxxxxxx x xxxxxxxx x aktivitám xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxx xxx o dosažení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx aktivity xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xx xxxx týkat xxxxxxx xx vymezeném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vozidel. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx události, x xxx xx zakázán xxxxx neoprávněným xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je možná xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx ji uplatňuje, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx aktivit xx xxxxxxxx alternativním xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobené xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxx xxxxxxxxx zúčastněným xxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x následným regresem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x které bude xxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx probíhající xx vymezeném xxxxxxxx xxxx xxxxx provoz xxxxxxx na uzavřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxx pořadatel xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla provozu xx pozemních komunikacích, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx jako x xxxxxxx výjimek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobená xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx povinnost pořadatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx považovat xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se hradí x garančního xxxxx, xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx závodící xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx zdraví či xxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx být x x případě xxxxxx xxxx uhrazeny.

Vzhledem k xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstoupit xx pojistné xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§2781 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx pojistiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx obecných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákoník xxx xxxx xxx povinná xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, navrhuje xx pro ně xxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx pojistiteli, xxxxxx xxxx tomu xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla (§28 odst. 1 xxxxxx xxxxxx). X xxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pojistiteli xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx to xxxxx xxxxxxx.

X §9 (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se také xxxxxxxxxx xx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x cizím xxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizího xxxxx na základě xxx. Multilaterální xxxxxx x zárukách, kdy xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti nevyžaduje xxxxxx xxxxx, neboť xxxxxx národní kanceláře xxxxxxxxxxx xx dána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2009/103/ES v xxxxxx 6 xx 9 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx obvyklé stanoviště x xxxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistitelů, xxxxx xxxxx by xxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx zdraví, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx bylo či xxxxxx pojištěno. Taková xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že všechna xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx stanovištěm xx xxxxx členských xxxxx, xxxxx xx pohybují xx území XX, xxxx xxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxx xxx případ občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xx xx xxxx rozšířit xx xxxxxxx mající xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavřou podobnou xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není držitelem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pojišťovnou x xxxxx státě x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx multilaterální xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx systém a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx. 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx uzavírané xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx vozidlo xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Uzavírá xx xxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxx připadá v xxxxx víceméně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxx x případě xxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx události, xxxxx xxxxxxx x členských xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tedy xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Pojistitelem v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Nepřebírá xx §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Kancelář xxxxxxx xxxxxxxxx spojenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx §14 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx za hraniční xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx pochybností xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a také xxxxx právní xxxxxxxx xxxx. nařízení XX 2017/1469, kterým se xxxxxxx standardizovaný xxxxxx xxx informační dokument x xxxxxxxxx produktu. Xxxxxxx je specifičnost xxxxxx produktu x xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxx (ročně xxx xxxxxxx smluv). Pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §10 (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na její xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx, na rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, pouze xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také Xxxxxxxx. Xxxx omezení xx xxxx xxxxxxx xx. 3 novelizované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx výlukám xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx těchto opatření xx xxxx xxxxxx x podmínky pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx bod 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx pojištěnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neživotním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx či pojistnými xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ty x xxxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxx x. 56/2001 Sb.) x x neregistrovaných xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxx výrobku xx xxx (zákon č. 90/2016 Xx.). Xxxxx xxxxx pojistitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vozidla xx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§3b xxxxxxxxxxx xxxxxx), která xxxxxxxxx pojistiteli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x jednom x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvě. Potenciálně xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osob. Je xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxx vozidla. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx odpovědnostních xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2927 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxx xxxxx §2910 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx týkat xxxxxxx (xxx xx výlučně) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X dosavadního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx §1 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pochyb o xxx, xx xxx x soukromé xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zakládá soukromá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxx x xxxx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

X §11 (xxxxx x obsah xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2758 xxxx. 2 věty první x xxxxxxx pojistné xxxxxxx uzavřené xx xxxx kratší xxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxxxx x pojištění odpovědnosti, xxxxx xxx uzavřít xxxxx x písemné xxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx však uplatní §2758 xxxx. 2 xxxx druhá xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxx xx xxxxxxx forma xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx, jestliže pojistník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví §2777 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx v §11 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o vozidle, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo místa xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, který x xxxxxxx x xx. 21 novelizované xxxxxxxx shromažďuje veškeré xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x přijímá opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx právní úpravě xx x §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx role xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kde xx zpochybněn pojistný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pojištěného. Xx xxxxxx k §4 xxxx. 7 xxxxxx o distribuci xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx, x xx zejména z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx institutu, xxx xx pojištěný x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pojistníka.

V xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx známy xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx značkou x xx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx [§23 xxxx. x) xxx 1 xxxxxxxx x. 343/2014 Xx.], xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pak xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx řádného fungování xxxxxxx on-line xxxxxx xxxxxxxxx.

X §12 (přerušení xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §2801 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončovat xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx nezaniká, xxx xxxxx je po xxxxxxx dobu xxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nastanou, xxxx. xxxxxxx užívání xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxx registrovaného xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pojistník před xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x provozu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx škodných událostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x následným xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §13 (limit xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění jsou xxxxxxxx x čl. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx. X xxxx xx zdraví xxxx umožněny xxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxx 1 300 000 XXX xx každého xxxxxxxxxxx nebo 6 450 000 XXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx 1 300 000 XXX xx xxxxxx škodnou xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx poškozených.

Tyto xxxxxx Evropská xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (XXXX) stanoveném xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/792 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 2494/95. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nepřijaly xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx měnu xxxxxx směnného xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX. Xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx formu oznámení xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX x nově xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podle §2814 občanského zákoníku xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx tak, xxx xx zamezilo xxxxxx odchylkám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx převyšující x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zbylou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx fondu.

K §14 (xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx xxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zdraví nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 50 000 000 Xx xx xxxxxxx poškozeného, do xxxxxxx xx započítávají x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž příčinou xx způsobení újmy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí 35 000 000 Xx (§3x xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Limit 6 450 000 XXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Studénce xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X §15 (xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx při xxxxx xx majetku)

Ze xxxxxxxx xxxxxx xx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx škodě stanoví xxxxxx x částce xxxxxxx 50 000 000 Kč, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poškozených. X xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx-xx součet nároků xxxxxxxxxxx více poškozenými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx každému x nich x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx poškozených.

Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti se xxxx újem xxxxxxxx x rozsahu xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 100 xx 200 xxx. Xx. Xxxx takové xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 2009, 2016 x 2019. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 let xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 6 450 000 EUR.

Pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx, pak např. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budou hrazeny x obou xxxxxx xxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x xx xxxxx xxxx dané škody xxxx újmy. Xxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx. Xxxx limit pojistného xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxx xx sjednaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na celou xxxxx bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vyloučit xxxxx, x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx spíše xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §16 (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xx xxxxxx pojistitel xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx provozem, xxx xxxxxxxx jakékoli zásahy xxxxx xx sazeb x xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikají x souvislosti xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxx je i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistníka, tedy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Obecně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Zde xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx, které mu xxxxxxxxx předloží, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Kanceláře, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 x 4 xxxxxx zákona xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx během xxxxxx xxxxxxxxx, využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravidla informace xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xx opravy, xx xxxxx §2928 xxxxxxxxxx zákoníku stává xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu nesl x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxx. Proto xxxxxxxxxx §16 odst. 2 xxxx. b) xxx 1 xxxxxxx, xx x takovému xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx §16 odst. 2 xxxx. b) xxxx 2 xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx události, ke xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nahradit osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2929 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx rozdíl xx xxxxxxxxx právní xxxxxx (§3x xxxx. 2 xxxxxxxxxxx zákona) se xxxxxxxx omezit xxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojištění, x xx x xxxxxxx 5 xx 20 xxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 5 let, použije xx xxxxxxxx dosud xxxxx historie. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx způsobená x xxxx získávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musela xxxxxxxx xx celé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx pojistitele zpracovává xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Ta xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 20 xxx xx xxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xx xxx určování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x škodném xxxxxxx předchozích xxxxxxxxx x zacházet x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v XX, x xx x xxx xxxxxxxxxxx případných xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pojistného. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx §16 xxxx. 3.

X §17 (xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx xx se xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx x době, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zamýšlený pohyb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) jako cílevědomé xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přitom xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. traktor. Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx tažné vozidlo x jako xxxxx xxxxxxx pro pohon xxxxxx zařízení. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx posouzení SDEU xx xxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx pohon postřikovače. XXXX xxx judikoval, xx xx pojem „xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xx uveden x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx situaci, x xxx xx účastnil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxx xxxxxx nebylo xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx jako stroj xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx jako x xxxxx xxxxxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda se x xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodující xxxx ani xxxxx, xx xxxx se xxxxxxx užívá, xxx xx xxxxxx na xxxxxxxx SDEU ve xxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx „xxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pomoci xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx pod uvedený xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx Torreiro soud xxxxxxx, že xx. 3 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx vzniklé při xxxxxx motorových vozidel xx komunikacích x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx x provozu“, x xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxx způsobilé xxxxxx, xxxx však „xxxxx xxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx způsobena vozidlem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxx provozováno. Xxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx musí xxxxxxxxxx, xx xxxxx vzniklé xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, ať xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plnění x xxxxxxxxxx fondu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxx vozidla xxxx pracovního stroje, xx xxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx plnění, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxx čl. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsažený x občanském zákoníku. Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx právní úpravu xx však xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v zahraničí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Řím II xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktů, xxxxx xxxx, xxx xxxx vznikla, xxx xxxxxx na xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx skutečnosti, xxx xxxxx ke xxxxxx xxxx, a xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se projevily xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx náhradu újmy, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx bydliště xx xxxxxx xxxx, použije xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úžeji xxxxxx x jinou xxxx, xxx xx xxxx uvedená x xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxxx zejména xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx deliktem.

Haagská xxxxxx x xx. 3 až 7 xxxxxxx, xx rozhodným xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx pouze jedno xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, než xxx xxxxx x nehodě, xxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx státu registrace xxx xxxxxx odpovědnosti

- xx vztahu x xxxxxx, vlastníku xxxx xxxx osobě, xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou je xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x jiném xxxxx, xxx kde xxxxx k xxxxxx,

- xx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx právo xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xx nehodě dvě xxxxxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. a) xxxxx x případě, xx xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx vozidlo xxxx xxxxxxx podílí xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. x) x x) platí xxxxx, xxxxxxxx všechny xxxx xxxxx xxxx trvalý xxxxx ve státu xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, x xxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxx postiženy xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx přepravovaných xx xxxxxxx, jež xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxx svěřeny.

Právem xxxxxxxxx xxx odpovědnost xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpovědnost xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx, než xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx škody xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx řídí vnitřním xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se mimo xxxxxxx nebo vozidla xx řídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx registrace, xxxxxxxx toto xxxxx xx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státech, xx xxxxxxxxxxx místo xxxxx státu registrace, xxxxx státu, ve xxxxxx mají obvyklé xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx osoba, která xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx bydliště ve xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení odpovědnosti, xxxxxxxx xx podle Xxxxxxx úmluvy xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx a bezpečnosti xxxxxxx platným x xxxxx x v xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x věcnou xxxxxx xxxx ušlým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neoprávněného xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xx škodné xxxxxxxx, xx které xxxx újma xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou doby xxxx přerušení.

Občanský xxxxxxx x §2951 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x není-li xx xxxxx nebo žádá-li x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx. Nemajetková xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx plnění v xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §18

Kromě xxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti hrazeny x xxxxxxx další xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx služby xxxx xxxx částečně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §55 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetí osoby xxxx jejímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx nákladem je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxxxx x hasičském xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx zásahu x důvodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x zřizovateli xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx kraje, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území kraje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x která xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx. Náklady xxxx xxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 263/2013 Xx. ve xxxx 5 600 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje, záchranného xxxxxx xxxx zřizovatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx provozem xxxx xxxxxxxxx xxxx,

- Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je povinna xxxxxxxx x garančního xxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

- Ministerstvu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zabezpečení. Xxx x reakci zejména xx některé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 85 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 25 Cdo 617/2019 nebo xx. xx. 25 Xxx 589/2020). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dávek xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx, k nimž xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tento xxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx (xxxxx ze xxx 29. listopadu 2021 xx. zn. XX. XX 1011/21).

Xxxx xx také přímo x zákoně xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z bezpečnostních, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zlikvidovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx obecná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2819 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poškozenému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti.

K §19 x 20 (xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx)

Xx xx týká xxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx. 14 novelizované xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

- pokrývaly, xx xxxxxxx jediného xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, celé xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx, x

- na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx stanoviště, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ochrana xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxx rozšířit x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, xxx xxxxx vozidla xxx xxxx pohybu xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti zelenou xxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx shromáždění členů Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx stávající xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§6 odst. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx x zárukách xxxxxxxxxxx xxxxxxx zelenokaretní xxxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platnost pojištění xxxxxxxxxx vyznačí xx xxxxxx xxxxx (např. Xxxxxx, Xxxx).

Xx. 3 xxxxxxxxxxxx směrnice požaduje xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx, x současně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx cesty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, neexistuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kryta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §21 x 22 (xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxx §7 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx vylučuje xxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobena provozem xxxx vozidla x xxxxx x době xxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx platí x xxx xxxxx, která x takovým vozidlem xxxxxxxxx nakládá jako x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo pro xxxx. Také x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx téže xxxxx xx xxxxx xx pojistné xxxxxx xxxxxxx x vznikne xxxxx tehdy, jestliže xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, xx němž xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx výluky x xxxxxxxxx navazují xx xx. 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle něhož

- xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx v důsledku xxxxxx příbuzenského xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x újem xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx;

- pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx újmu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x důsledku xxxxxx xxxxxxxx mají nárok xx xxxxxxx újmy.

Výluky x pojištění odpovědnosti xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xx. 13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x pojištění odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xx užívání vozidla, xxxx. x tomu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx cestující z xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx řidič xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx do xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxx způsobena, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxx újmy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx újmy od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nevyužívá.

Co xx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náhrada xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx garančnímu xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 250 EUR.

Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx teroristickém xxxx xxxx válečné xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx souvislost x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. To xx, mimo xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx směrnice (XX) 2021/2118, xxx xx x bodu 9 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nejvíce xxxxx směrnici. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx), který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/80/XX xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2012/29/XX xx xxx 25. xxxxx 2012, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu x kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/220/XXX.

Xxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zákona]. Takovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 3 novelizované xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx plnění osoby, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pojistné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxx věci, za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. mimořádnou xxxx xxxx xxxxx §492 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx. Jedná se x náhradu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnostmi xxxx. V §2969 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx se pak xxxxx x hodnotu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštní xxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx bude předpokládat xxxxx osobní xxxxx x určité věci, xxxx xxxxxx tato xxx určitých nahodilých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.

X §23 (xxxxx odmítnout xxxx xxxxxx xxxxxx)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx měl xxxx obdržet xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahrazující xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odmítnout xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx pojistiteli xxxxxxx v xxxxxxx, xxx právo na xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

X §24 (zvláštní xxxxxxxxxx pro zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřejímá, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (§2802, §2805 až 2807), §12 xxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pojištění odpovědnosti, x xxxxx se x xxxx souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxx xxxxxxxx (§2781), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx pojištění lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx to xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x pojistiteli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx v §6 xxxx. 1 x §12 odst. 1 xxxx. a) dosavadního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pojatá xxxxx xxxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámením změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx pojistného xxxxx, xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vlastnictví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx uvádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx oznámen xxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx situacím, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by o xxx xxxxxxxxxx věděl. X xxxxxxx případě xx nepoužije §2765 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx ani xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2810 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xx, xx xx většině xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx současně x xxxx provozovatelem, ten, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Se zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistníka xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx trvání xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §25 (xxxxxxxxxx x xxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 16 po xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pojistník xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvádějícího uplatněné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx třetím osobám xxxx skutečnost, xx xxxxx takové xxxxxx xxxxxx uplatněny, ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx vozidlům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx průběhu pojištění xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikl, xxxx. xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx neprovozuje xxxxxxxxx odpovědnosti. Xx xxxxxxxxxxx, xx Kancelář x xxxxx svých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx prováděcí xxxx xxxxxxxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

- vozidle;

- datu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx;

- počtu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- období, xx xxxxx se xxxxxxxxxx vztahuje, včetně xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx;

- další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx postupů xxxxxxxx x členském xxxxx.

X §26 (povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současnou xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 dosavadního xxxxxx) x jejich cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx plnění. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx a tím x xx nejrychlejšího xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx §2797 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx zmínit, že x xxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx a kontakt xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§7 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx za vzniklou xxxx (§34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx).

X §27 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojistiteli)

Pojištěnému xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx měl xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informován o xxxxxx události xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Pojištěný xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pokyny xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx xxx x §2862 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx navržené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla.

K §28 (xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xx. 18 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx“ vůči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sjednala. Xxxxxxxx ustanovení tak xxxxxxxx na §2861 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx pojistiteli, stanoví-li xxx jiný zákon. Xxx se uvádí x xxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/ES, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zúžen xxx xx příslušnou xxxxxxxxxx, xxx stejná práva xx xxxxxx xxxx xxx x poškozený, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§62 xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 1 návrhu xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o pojistné xxxxxx, xxxxx nevyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx navrhovaným xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx společný xxxxxx x dopravní xxxxxx, xxxxx musejí podepsat x neprodleně předat xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxxxx z §47 xxxxxx x silničním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx při dopravní xxxxxx

- k usmrcení xxxx zranění xxxxx,

- x hmotné xxxxx xxxxxx převyšující na xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přepravovaných xxxx, xxxxxx 100 000 Kč,

- x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx dopravní nehodě xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vozidle,

- x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, anebo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx dopravní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vozidel, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx lze xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx srážka, xxxxx se xxxxx xxxx xxxx započata xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx svým xxxxxxxx pojmem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxx může xxxxxx xxxx xxx započata x mimo pozemní xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxx tažného, xxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx podílel (rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27. 5. 2021 xx. zn. 25 Xxx 3073/2020). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx poškozený x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tažné xxxxxxx. EU xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxx plnění u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxx, že xxxxxx pojistiteli xxxxxxxxx xxxxxx nahradí xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxx, x němž xx způsobenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž má xxxxxx poškozenému xxxxx xxxxxxxx zjistit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx upravuje x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxx xxxxxxxxxx, že se x xxxxxxx případným xxxxxxxx ujednáním nepřihlíží. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx právo xx xxxxxx vůči pojistiteli xxxxxxxxx.

X §29 (xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx události xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx. 22 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x náhradu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx

- učinila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídku xxxxxxx újmy x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx popírána a xxxx byly xxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k bodům xxxxxxx v případech, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nebyla xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebyla xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx není nabídka xxxxxxx xx tří xxxxxx, byla xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx navýšena x xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojistné xxxxxxx v §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x prodlení. Xx znamená, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx podle §1970 xxxxxxxxxx zákoníku upravena xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxx převzít §9 xxxx. 4 dosavadního xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroku x prodlení, xxxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxx.

Xxx šetření xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx §2796 x 2797. Xxxxx xx zejména x stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poškozeného xxxxxxxxxx zálohu xxxxx §2798 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx snaha pojistitelů xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx události ukončením xxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx pojištěného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx užitím xxxxxxx. Xxxxxxx orgán, naopak, x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx potvrdit xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněným, xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupek. Xx xxx neznamená, xx by se xxx pojistná xxxxxxx xxxxx nelikvidní. Xxxxxxxx x přestupku navíc xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx. Příkladem xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxx x §2914 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.

K §30 (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)

X vývojem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potřeba xxxxxxxxxxx získat xxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx měl xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxx přímo od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodavatelů jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx objektivní xxxxxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx typ vozidel xxxxxxxxxx, je třeba xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nutně xxxxxx xx xxxxx XX, xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx záznamovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx z xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X §31 (poskytování xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxx diskuse xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podle vnitrostátních xxxxxxxx požadováno xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx mají xxxxx čl. 5x xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x usnadnění včasného xxxxxxxxxxx poškozeným xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx újem. Xx návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kanceláři xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx sdělovaných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kanceláře xxxxxxxx xx xxxxxx xx příslušných spisů x pořizovat si x xxxx kopie. Xxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx upraveno x §129 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxxx.

X §32 (xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění)

Právo pojistitele xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx vyplaceného xxxxxxxxxx xxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx břemeno ohledně xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx právo xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x v případě xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx úmyslně. Xxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistitele xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§2758 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku). U xxxxxxxxx xxxxxxxxx však §2779 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku dělá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, proč xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx základních podmínek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx pojistitele xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x §2797 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx je xxxxx x případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobenou újmu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pojistiteli xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měl xx xxx právo xx xxxxxx pojištěnému xxxxxxx částku xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojistitel xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro právo xx úhradu částky, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx vozidla. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx pojistitel x xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2808 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X povinném pojištění xxx xxxxx §2781 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx. X pojištění xxxxxxxxxxxx to není xxxxx, neboť poškozený xx xxx xxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxx xx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X §33 (plnění za xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx by xxxxx pojistitel, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvo xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pojistitelů xxxx jinou způsobilou xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx složku. Jde-li xxxx o škodnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx státy XXX x další xxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xx následně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mělo xx xx vzniknout právo xx náhradu xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě, která xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x zaměstnance, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx způsobil újmu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx újma xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx i náhradu xxxxxx zisku. Xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X §34 xx 37 (škodní xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. 4. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx změny, x proto xx x 34 xx 37 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x §9x xx 9x xxxxxxxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxx formulačními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx likvidaci xxxx xx státě xxxxxxxx xxxx xxxxx poškozeného, x xxxx xxxxx xxxxxx pochází x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 33 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/ES). X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je třeba xxxx x úvahu, xx xx jedná x dopravní xxxxxxxxxx, xxxxx xx obvykle xxxxxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kde hrozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Poškozeným s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx jednodušší dosažení xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx bydliště nebo xxxxx xxxxx x xxxx na jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx (xxx. „visiting xxxxxxx“). Xxxxxxxxx se xxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x autorizován x xxxxx členském xxxxx, x xxxxxx tak xxxxxxxx složitou xxxxx xx země, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx. 21 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zdraví nebo xxxxx xxxxx,

- x xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx státě, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx státě, x

- x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx národní kancelář xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou-li tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx stanoviště xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx škodních zástupců xx tak xxxxxxx xxxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- je-li xxxx xxxxxx pojištěn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx x

- které xx xxxxxxx stanoviště x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx bydliště xxxx xxxxx poškozeného.

Provozovnou xx xxxxx xx. 1 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx definice xxxxxxx v xx. 13 bodu 11 x 12 xxxxxxxx 2009/138/XX (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobočka pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx nachází na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx čl. 145 xxxxxxxx Solventnost XX xxxxxx xxxxx trvalá xxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx i x případě, kdy xxxx přítomnost xxxx xxxxx pobočky, xxx xx pouze kanceláří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je sice xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx zastoupení.

Každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státě v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx podle xx. 21 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx stát, xx kterém získal xxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxx. jednotný xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxx na xxxxxxx xxxxx usazení, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby (čl. 49 x xxxx. x xx. 56 x xxxx. XXXX), xx xxxxx rozlišovat

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleným XXX pro území xxxxxx xxxxxxxxx států xxx České xxxxxxxxx (§34 návrhu xxxxxx,

- xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dočasného poskytování xxxxxx (§35 xxxxxx xxxxxx) x

- škodního xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxx xxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx nepůsobí (§36 xxxxxx xxxxxx).

Xxx odlišení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kanceláři xxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxx xxxxxx EHP mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §34 (xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stát)

V §34 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která v Xxxxx republice provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ČNB. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx rozdíl xx xxxxxxxxxx ze xxxx EHP xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX žádat xxxxxx x povolení x pojišťovací xxxxxxxx, xxxxx nemají status xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx xxxxxx poškozenou xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx sjednáno x pojistitelem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxx xxxx bydliště nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxxxxx, x

- xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx byla újma xxxxxxxxx.

Xxxxxx zástupce tak xxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vznesených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. jak xxx jednání s xxxxxxxxxx, k vypořádání xxxx nároků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx i ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o šetření xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxx. Xx xxxxx pochopitelné, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx. V dané xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx náhrady xxxx stanovené směrnicí xx se xxxx xxxxx i xxxx, xxxxx likviduje soustava xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů.

Ustanovením xxxxxxxx xxxxxxxx nedochází x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, xxxx proti xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hmotné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx bod 35 xxxxxxxxx směrnice 2009/103/XX).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx o sobě xxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pojistné produkty xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx x členského státu, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx zabezpečení funkčnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx členském státě xxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 dnů xxx xxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx stejné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxx tyto informace xxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X §35 (xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx)

X §35 xxxxx xxxxxx upravuje škodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitelem xx sídlem na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě svobody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 56 XXXX (Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx).

Xxxxxxx úkolem tohoto xxxxxxxx zástupce je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx,

- xxxx-xx pojištění xxxxxxxxxxxx sjednáno s xxxxxxxxxxxx, kterého škodní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- má-li xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x

- xxxxx x xxxx xxxxx na území xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připojil k xxxxxxxxxxxxxxx systému.

Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx sice nabízí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zastupuje xx xx vztahu xx Kanceláři.

Zde xx xxxxx xxxxxx xx. 151 x 152 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxxxxx členskému xxxxx (tomu, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxx provozovna xxxxxxxxxx) xxxxxx povinnost vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx uplatňující xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxx výhodné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx pojišťovna kryje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx členský stát xxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x škodných xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x poškozeným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odpovídajících nárokům xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx orgány tohoto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

X §36 (xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx)

X §36 návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovené pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovnami, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx, x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupuje, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- má-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx nebo xxxxx x Xxxxx republice,

- xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx Xxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxx-xx k xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx karet.

Škodní xxxxxxxx ustanovený pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x českém jazyce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zastupování xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x plném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny xxxx soudy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx poškozeného tím xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx se xxxxx nároky xxxxx xx pojišťovnu, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jednat xx xxxxx nebo i xxxx pojišťoven. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §37 (xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucí xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx pojišťovnu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx stanovištěm xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti. Xxxx xxxxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxx měla xxx xxxxxx zástupce, x xx jednoho xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která se xxxxxx provozu vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice (xx. pojištění xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx formou, xxxx. xxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §38 xx 41 (evidence pojištění xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx udržování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předpokládá xxxxxx xxx x xx-xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxx zprostředkovateli xxxxxxxxx x pojišťovnou, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výměny xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx distribuční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx svých způsobech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx odpovědnosti, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uživatelé dat xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx problematické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tomuto systému xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx neumožňuje xxxxxxx digitalizace, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx samo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx bude xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Kanceláře.

To, xx platí x xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx významných xxxx a xxxxxx. Xxx zákon xxxxx xxxxxxxx zatěžován xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů, xxxxxxxx xx x §38 xxxx. 6 návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxx EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx údajů). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Jako xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx informačních xxxxxxxxx, xxx šetření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rodných xxxxx x jejich xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajem, xxxxx se xxxx xxxxx do xx xxxx uzavřených pojistných xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob bez xxxxxx na postupný xxxxxxx x XXX x XXXX.

Xxxxx xxxxxxxx xx pojištění odpovědnosti xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

X §40 xxxxxx zákona je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, změny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Kanceláří xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX xx předávají xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx umožňuje xxxxxxxxxxx přístup. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx-xxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předávané pojistitelem xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx ČR poskytovány x reálném čase, xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastane, xxxx. xxx byla xxxxxxxx. Xxxxxxx uvedené xxxxx musejí xxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

X §41 xxxxxx xxxxxx xx upraveno xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxxxx, což xxxxx xx. 4 odst. 2 obecného xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soubor xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pomoci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, strukturování, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nahlédnutí, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přenosem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, omezení, výmaz xxxx xxxxxxx, x xx včetně rodných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podvodů.

K §42 (xxxxxxxxxx středisko Xxxxxxxxx)

Xxx xxxxx body 42 xx 47 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xx xxx poškozené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnout plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx x xxxxx poškozených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx informační xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxx dostupných informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rychle reagovat xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx informace xx xx také xxxx xxxxx vozidel xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 23 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx vymezuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k vozidlům xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxx vozidel. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx registrace vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§15x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx x xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 1 druhým pododstavcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx středisko xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx k nehodě xxxxx xxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úpravu v §42 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti podle §7 odst. 1 xxxx. b) a x) návrhu xxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxx x informačním středisku, xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx. Ministerstvo xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

X §43 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, aby xx dobu sedmi xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo sídla, xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx má xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x újmě, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx újmy xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací, což xx xxxxxxx x xxxxxxxx organizace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx (§18x dosavadního xxxxxx).

X §44 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx vedená xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Novelizovaná xxxxxxxx x tomto xxxxx x čl. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vozidel, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ověřování xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxx technologický xxxxx umožňující například xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxxxxxxx, jsou nutné x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx, musejí xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/679. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx zjišťování xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx vymazány x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx provoz xxxxxxx kryt povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze xxxxx uchovávat xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx x určení, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx však vyžaduje xxxxx databází x xxxxxxx xxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxx zázemí, což xx vyžádá xxxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla x rámci xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx řadu kroků, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx XX. Proto se x nejbližších letech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x souladu x právem XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vznik.

Co xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mezinárodním provozu, xxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xxxxx xx připojil x xxx. Multilaterální dohodě xxxx xxxxxxxxx kancelářemi xxxxxxxxxxx. Ta xxxxxxxx, xx každá taková xxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny oprávněné xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx událostí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude Xxxxxxx ČR využívat xxxxx Kanceláře v xxxxx xx- xxxx xxxxxxx výměny dat, x případě xxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx bude xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx.

X §45 (příspěvek Xxxxxxxxx za dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxx xxxx xxxx úprava xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2008. X xxxxxx oprávněných stížností xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx iniciativy xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2014 xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2017 x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxx xx hradí zejména xxxx způsobené provozem xxxxxxxxxxxx vozidel nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X financování xxxxxx xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx xxxxxxxxxx hradí x pojistného. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvýhodňovány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % výdajů x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx proto x drobnými formulačními xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx úpravu (§4 xxxxxxxxxxx zákona).

Navrhovaná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti. Xx xxxxxxx příspěvku xx měl být xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zachovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx osobou xx xxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §6 xxxx. 2 návrhu xxxxxx). X xxx xxxxx, xx použitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx registru silničních xxxxxxx jakožto správce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stanovených x xx. 5 XXXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplnění neúplných xxxxxxxx xxxxx podle xx. 16 GDPR. Xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xx dotčená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx jsou dostatečným xxxxxxxx ochráněna xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx je tomu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx placení xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx se jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhláškou paušální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx vzniknou x mimosoudním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x exekučního xxxxxxxx xxxx upraveny jinými xxxxxxxx předpisy.

K §46 (xxxxx x zaplacení xxxxxxxxx za xxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxxxx x dispozici, xxx mohla zajistit xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pak může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxx x svém právu xx xxxxxxxxx, xxx xx upozornila na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřit, x xxxxxxxx tak xxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxxx. Xxxxx preventivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SMS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x zaplacení příspěvku, xxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. X xxxxx ohledu xx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Obeslaná xxxxx xxxx být xxxxx poučena o xxxxxxxx bránit se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xx hrozící xxxxxx v případě, xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx reagovat. Proto xx xxxxxxxx xxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxxx poučení xxxx xxxxx x jejích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx). Xxxxx ke xxxxxxx povinnosti zaplatit xxxxxxxxx xx měla xxx stanovena xx xxxx nejméně 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx. Promlčecí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počne xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §47 (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxxx odpovědnosti)

Ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx převzít i xxxxx jednoho xxxx xxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§4 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oslovením povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příspěvek. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x inkriminované době xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, neboť xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začne xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, kdy xx Kancelář prokazatelně xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx vozidla. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že lhůta xxxxxxx xxxx uběhne xxxxx, než xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xx příspěvek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §48 (xxxxxxxx ustanovení)

Právní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxx (§18 až 25 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx však také xxxxx x její xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákon obsahuje xxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx přizpůsobena xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře (xxxxxxx §76 až 82 xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx, se x xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxx ustanovení zákona x pojišťovnictví xxxxxxxx xx činnosti pojišťoven. Xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx, že Xxxxxxxx xxxx pojišťovnou x xx jedinou xxxxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví xx xxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality.

K xxxx xxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodat, xx xxx subjekty xxxxxx xxxxxx Kanceláře x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. nejsou xxxxxxxxxx xx kvazi xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx odpovídat xxxxxx poslání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx zákonem xxxxxxxxx povinnosti, a xx zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx x EU, x xxxxx mezi xxxxxxxxx kancelářemi xxxxxxxxxxx, xxx x činnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednodušší xxx vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí, jako xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx instituci. X xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaniká xxxxx ukončením.

Kancelář xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sui generis, xxxxxxxxx xxxxxxx (§122 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x profesní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxx xx zákona. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx některé xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx určitého veřejného xxxxx, ale xxx x výkon xxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx, neboť Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx soukromých xxxxx xxxxxx xxxxx. Z xxxx skutečnosti vychází xxxxxxxxxxx xxxxx soudů, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 10. xxxxxx 2014, x. x. 11 X 191/2013-64).

X §49 (xxxxxx činnosti Xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx kancelářemi pojistitelů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx určeného x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxx x správa xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx IZS zasahujících xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx zelenokaretního xxxxxxx xx zásadní xxxxxxx Xxxxxxxxx x tzv. Xxxx kanceláří, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírání xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x xxxxxxxx stanovištěm xx státech zapojených xx xxxxxx systému x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx evidencí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tuzemských, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx pojišťovna je x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejích xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu. X xxxx souvislosti xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví (např. §51 xxxx 52), xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx tvorby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x do xxxx pojistného. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx používanou xxxxxxxx redukce rizika, xxxxxxx xxxx vystaveny. X pozice Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Zejména x xxxxxxx trhů, mezi xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx kolísání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadní.

Ustanovení §129 xxxxxx o pojišťovnictví xxxxxxxx pojišťovnám x Xxxxxxxxx využívat xxxxx xx základních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxx pojišťoven využívat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tak xxxxxxxx Xxxxxxxxx zpracovávat x x pojišťovnami sdílet xx vytvořený klientský xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnostmi xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kancelář xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojišťovny.

K §50 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx.

X §51 (xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Kanceláře)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx koncept x Kancelář xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odůvodněna xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx členové Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx XXX. Xxxxxxx se xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přispívají xx xxxxxxxxx fondů xx státě xxxxx xxxxx.

X §52 a 53 (xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx)

Xxxxx a zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x současnosti (§18 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. ukončení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistitelem x xxxxxx členského xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X §54 (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kanceláře)

Se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx řada xxxxx oznamovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kanceláři, xxx x placení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx financování náhradního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx tento xxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxx xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavedeného xxxxxxxxxxxxx směrnicí (xxx xx. 10x xxxx. 2 a xx. 25x xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx je xxxxxxx ručení xxxxxx xxxxx za dluhy Xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx členských xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nepokrytých xxxxxxx, x to xxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitálového požadavku xxxxxxx člena Xxxxxxxxx.

X §55 (xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxx (§18 xxxx. 8 dosavadního xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxxx členství x xxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X §56 (xxxxxx Kanceláře)

Také x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§19 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zásadní xxxxx. Xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx práva se Xxxxxxxx xxxx obecnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnických xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx výkon xxxxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx zasedáními xxxxxxx xxxx jedná za Xxxxxxxx xxxx výkonný xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx radou. Komise xxxxx xxxxxxx xxxx xx specifickým orgánem Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

K §57 (xxxxxxxxxxx členů)

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§20 xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx shromáždění xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx. Z xx. 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojistná xxxxxxx požadovaná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx státě, xx kterém xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx by xxxxxxxx xxxx státy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxx. Jednotné dohody xxxx xxxxxxxxxxx.

X §58 (xxxxxxx xxxx)

X souladu x §151 x 164 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx správní xxxx, xx kterou navenek xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příslušnost xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zasedání.

K §59 (xxxxxxxxx komise)

Obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx účasti v xxxx komisi. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxx přijímat vhodná xxxxxxxx, jedná-li se x ČNB xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxx XXX.

X §60 (xxxxxxx ředitel)

Funkce výkonného xxxxxxxx je koncipována x xxxxxxx s §166 občanského zákoníku xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X §61 (xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx patří mezi xxxxxx xxxxxxxx Kanceláře. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx stávající úpravy xxxxxxxxx stanovené xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxx xxxxxxxxx. Stávající xxxxxx také xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Kanceláře xxxxx Kanceláři příspěvky, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx jen x xxxxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx pevnou částkou xx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx smlouvě, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxxx si Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výpočet xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počtem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx si xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx rozděluje xxxxxxxx xxxxxxxxxx v garančním xxxxx xx následujících xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx pojištění, kam xx zahrnují xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx příspěvky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2000 xx Xxxxx pojišťovny x.x. xx xxxxxxxx Kanceláře) xx xxxxxx x xxxx vzniklých xxxx 1. xxxxxx 2000 (xx. zákonné pojištění),

Garanční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx 1. xxxxx 2000), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx části xxxxxx, x xx xx:

Xxxxxxxx xxxx 1 (XX1), xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx plnění za xxxx vzniklou poškozenému xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxx určených xxx XX2), x

Xxxxxxxx fond 2 (XX2 - xxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povinna nahradit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx újmu xx pojištěna x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou oporu xxx určení, jaké xxxxxxxxxx, případně do xxxx xxxx, je Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxx. Stanoví xxxxx, xx příspěvky xxxxxxxxxxx lze použít xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx, zda xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx možné x xxxxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxx xxxx dostatečná xxxxxx xxxxxx provazující xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx příspěvků do xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxx fondem, ale xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx. Jakkoliv xx xxxxx o xxxxxxxxx x různých oblastí xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx být prostředky xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx neobsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxx Xxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx-xx xx nedostatek prostředků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx členů Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx nastavení xx dobrým xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx členské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu.

Záměrem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dlouhodobě xxxxxxxx stabilní xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx navrhováno xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, přičemž x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky xxxxxxxxx x takové výši, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx specifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu je xxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků (xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx) x x hraničního xxxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za nepojištěná xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx nepojištěná xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx povinen každoročně x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx plánu na xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x garančním xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“) xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx stavu peněžních xxxxxxxxxx x počátku xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x garančního xxxxx, příjmů do xxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, správních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx aktuálních a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoje x daném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plněními xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx matematických x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Projekce xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx tedy xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, aby xxx zajištěn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Finanční plán xxxxxx projekce peněžních xxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečné xxxx xxx, xxx xxxxx následujícího kalendářního xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garančním xxxxx xx xxxxxxx očekávané xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řediteli xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Shromáždění členů xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X §62 (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§24 xxxx. 2 dosavadního xxxxxx). Xxx tedy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vozidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx pojištěním, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx povinnost nahradit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx plnění x xxxxxx nezjištění vozidla xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx události x jiném xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona (§65 xx 70 xxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxx xx týkají zejména xxxx xxxxx plnění: Xxxxxx xxx o xxxxxxx, xxx xx x garančního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti v xxxxxxx, xxx xx xxxxx zákona xxxxxxx [§62 xxxx. b) xxx 2 xxxxxx xxxxxx ve spojení x §7 odst. 2 x §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx]. V xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx nedochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§62 xxxx. x xxxxxx zákona x xxxx §68 až 70 návrhu xxxxxx], xx xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny (čl. 10x x 25x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X případě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xx stávající xxxxxx xxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. x) a §24 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx] navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výluku xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxx škoda přesáhla 10 000 Xx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavést xx. 10 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvádí, že xxxxxxxx pro xx, xxx xxxx na xxxxxx byly xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) za xxxxxxx, xx určí x xxxxxxx s xxxxxx úpravou xxxxxxxxx xxxxx, kde k xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tím, xxx xx xxxxx pojem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§122 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx výkladu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx charakteru, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx při ublížení xx zdraví xxxxx §2958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx člena Kanceláře, xxxxxxxxxxxx likvidátora pojistných xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx všechny údaje xxx jeho vyřízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené v xx. 15 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx nabytí. Xxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zárukou xxxxxxxxx xxxxxxx kanceláře pojistitelů. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx §62 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

X §63 (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx x garančního xxxxx xx neodlišují xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx minimálními xxxxxx xxxxxxxxxx plnění stanovenými xxxxxxx. Z xxxxxxxx, xx x garančního xxxxx xx poskytuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitel, xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxxxxx §24 odst. 10 písm. x) x b) dosavadního xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 10 xxxx. c) xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §62 xxxx. x). V xxxxxxx §62 xxxx. x) xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §18 návrhu xxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx neplní xx xxxxxxxx událostí vzniklých xxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motoristických xxxxxx xxxx xxxxxxx, což xxxxxxx z §8 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §62 xxxx. b) xxxxx 2 xxxxxx zákona.

K §64 (xxxx x xxxxxx)

X xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stejném xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx pojistitel, xxxxxxx xxxx to, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případech, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyňatých z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklou xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx důvodem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx je xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx Kanceláří x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx určit osobu, xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx, poskytne xxxxxx Xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx.

X §65 a 66 (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vychází x xx. 24 x 25 směrnice. Podle xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxx xxxxx, x to

- jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxx dne podání xxxxxxx o odškodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx způsobena, xx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněnou xxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx újmy xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx formulačními xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§24x xxxxxxxxxxx zákona). Otázky xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx se x důvodu xxxxx xxxxxxxxxxxx navrhují xxxxxxx xxxxxxxx v §71 xxxxxx zákona.

K §67 (xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx nezjištěného vozidla xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx náhradního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy

- xxxx xxxxx zjistit xxxxxxx, jehož provozem xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxx do 2 měsíců ode xxx vzniku škodné xxxxxxxx není možné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx plnění xxxx poškozený xxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sídlo. Xxxxxxxx fond pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- nelze-li zjistit xxxxxxxxxx, vůči garančnímu xxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx má xxxxxxx xxxxxxx stanoviště;

- x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx garančnímu xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxx xx škodné události;

- x xxxxxxx vozidla x třetího státu xxxx garančnímu fondu xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx (§24b dosavadního xxxxxx). Xxxxxx týkající xx náhrady za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práv xx Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx přehlednosti xxxxxxxx upravit xxxxxxxx x §71 xxxxxx xxxxxx.

X §68 xx 70 (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx pojistitele, xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx. 10x x 25x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx s bydlištěm xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx insolventní xxxxxxxxxx, xxxxx má, xxxx. xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx udělené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozem xxxxxxx x obvyklým stanovištěm x xxxxxxxx členském xxxxx x xx xxxxx kteréhokoli x xxxx (XX, EHP). Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx členského státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxx-xx xx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x pojišťovny, která xx v xxxxxx xxxx v likvidaci, xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx Kancelář. Xx xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx náhradu xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx insolventní pojišťovně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x ustanoveních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxx utrpí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x činnosti, xxxxxxxx xx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxx schéma x xx tyto xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistitele v xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x souladu x §379 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se ustanovení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx teprve poté, xx jí xxxx XXX xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx. Xxxxx §116 xxxx. 3 xxxxxx o pojišťovnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx x §118 odst. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx.

X další xxxxx může xxxxx xxxxxxxx připravované xxxxxxxx XX, kterou se xxxxxxx rámec pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx fond xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použit x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

K §71 (xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx plnění x garančního xxxxx)

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Plnila-li Xxxxxxxx x garančního xxxxx, xxxx xx jako xxxxxxxxxxx, aby jí xxxx plnění bylo xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx újmu xxxxxxxx nepojištěným xxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx újmu xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx Kancelář plnila. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, x proto xx právo xx xxxxxxx vyplaceného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§32 xxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xx náhradu xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §1958 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o právo, xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxx xxxxxxxxx xxxxx x práva xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X §72 (náhrada xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx poskytnuto náhradní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx tuzemským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X §73 (xxxxxx xxxxx xxxxxxx škod)

Fond xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x úhradě nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladem x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx x současné době xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx tvorbě. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x době xxxxxxxx x schvalování xxxxxx xxxxxxxxxx politická xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxx zasahují u xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státech, xxx různé typy xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx spojené xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, že xxxxxxx x. 160/2013 Xx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jako součást xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx škod spravovaného Xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistného x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x váže se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požáru. X v xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x požárního pojištění xxxxxxxx tzv. daň x xxxxxxx ochrany. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x Xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx zemědělských xxxxx, x Belgii xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti správců xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo výbuchem.

V xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Např. ve Xxxxx Xxxxxxxx se (xx základě zákona x r. 1865) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx pojištěného majetku, xxxxxxx jeho vybírání xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xxxx 8 % x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx střediska XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx 5 600 Xx/xxx zásahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Hasičským xxxxxxxxxx sborem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osciluje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx 20 tisících xxxxxx xxxxxxxx ročně x xxxxxxxxxx xxxxx xx tak jedná x xxxxxx xxx 224 xxx. Xx xxxxx hrazenou x xxxxx zábrany xxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx.

X §74 (použití xxxxx xxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx fondu xxxxxxx škod xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, projektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x na úhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škod.

Procentuální rozdělení xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx kopíruje stávající xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxx zásazích x xxxxxxxxxx nehod.

Dojde-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, může Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zábrany xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X §75 (xxxxxx fondu xxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxx komise xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx právní xxxxxx (§23x xxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx rovnoměrně zastoupeny xxxxxxx zainteresované xxxxxx x aby rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §76 (xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xx činnost Xxxxxxxxx xx podle stávající xxxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona), což xxxxxxxx nejistotu x xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxx pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx. S xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Kanceláře x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxx s odbornou xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Kanceláře. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx odbornou xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §77 (xxxxxxxx xxx externí xxxxxxxxx činnosti)

Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Externím zajištěním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx podžadavků, xxxx xxxxxxx §7g xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Kanceláře.

K §78 (xxxxxx xxxxxx)

Xx xxxxxx řádného hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tvorby rezerv x fondu pro xxxxxx insolvence xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx nebo úpadku. Xxxxxxxx členovi xx XXX xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx a xxx zákon xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx Xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxx. Kancelář xxxx rezervy x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx již x xxxxxxxx době (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX2). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Tuto praxi xx xxxx vhodné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx týkající xx xxxxxx rezerv xx plnění x xxxxxxxxxx fondu musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxx a zajišťoven xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tvorbou těchto xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxx xxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxx Kancelář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxxxx do závazků xxxxxxxxxxxx pojistitelů, x xx ve xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx jejich podíl xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxx.

X §79 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx interní xxxxxx, který bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x ohledem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojistněmatematické činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx pro případ xxxxxxxxxx a odhad xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxx, x dále xxx správu xxxxxxxxxx xxxxx hraničního xxxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kanceláře, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxx x komunikaci se xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch členských xxxxxxxxxx, XXX, Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx subjektů, x xxxxx xx prokázán xxxxxx xxxxx xx xxxx. Tento xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx x předpokladů, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx insolvence x odhadu budoucích xxxx x rámci xxxxxxxx peněžních toků. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, která xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost.

K §80 (zásada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobných xxxxxxxx x zemích XX, xxxx. x Německu xxxx Rakousku, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxx Xxxxxxxxx založeno xx bilančním principu, xxxxxxx významná xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx) xx kryta xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx. Kancelář xxxx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxxxx aktivy (x xxxx xxxxxxxx xxx. Xx), xxxxx xxxx xxx materiální x x xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, §54 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

X §81 x 82 (xxxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xx stávající úpravy xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxx x xxxxx členech x xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxx desítku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však nezohledňují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od činnosti xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx výkazy určené xxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx je navrhováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem) i xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xx xxxx xx požadavku, xxx Xxxxxxxx poskytovala xxxxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x činnosti Kanceláře x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx vyhláškou XXX, x xxxxxxx xxxxxx xx ČNB xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ČNB (§41). X současnosti xx xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Kanceláře upraveno xxxxxxxxx x. 433/2009 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

X §83 (xxxxxxx xxxxxxx)

Xx se xxxx xxxxxxx vykonávaného ČNB xxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ten xx xxxxxxxx xxxxxxx xx subjekty poskytující xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Takovým xxxxxxxxx xxxx není Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx xxxx členové. To xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxx její činností. X řadě xxxx XX, např. x Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nad činností xxxxx sdružující pojistitele xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx (x Německu x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxx spolků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxx xx řady jiných xxxxxxxxx vEU se x Kanceláře xxxx xxxxxxxx e xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kanceláře xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx pojišťoven). Tento xxxxxxxx xxxxx xxx x kontextu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vhodný x do xxxxxxxx.

Xxxxxxx x garančního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx solventnostních kapitálových xxxxxxxxx členů Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx sídla pojistitele x je tak xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XXX nad Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx aktiv. Xxxxxxxxx xxxxxxx ČNB by xxx měla být xxxxxx rezerv x xxxxx xxx případ xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pojišťovnami xx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxx Kanceláří xxxxxxx xxxx významně xxxx. Xxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx, totiž vyplývá x povahy xxxxxx xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx XXX x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx a použití xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxx x kontrolní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx (ORSA) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX). Xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx nevykonává x nevztahuje xx xx xx regulatorní xxxxx Xxxxxxxxxxxx XX. Xxxxx xx rozsah xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx významně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnosti x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla.

K §84 (xxxxx xxxxxxx)

X nadále xx na výkon xxxxxxx nad činností Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx návrh xxxxxx upravuje některé xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx podle §85 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX podle §82 xxxxxx xxxxxx).

Xx xxxx xxxxxxxx požadavek na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx provádění xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X §85 (xxxxxxxx x xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě. Xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ČNB xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxx, xxx opatření x xxxxxxx xxxxx. Kritériem xxxxxx uvážení bude xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku.

K §86 (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx směrnice x xx. 27 po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovené sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx specifika xxxxxxx XXX vykonávaného ve xxxxxx k činnosti Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti vyplývající x §2797 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezahájí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která uplatnila xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, a §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx pojistné události, xxx xx povinnost xxxxxxxxx x xx. 22 novelizované xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Evropskému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 2010, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxx. Z xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx režimy. Xx xxxxxx tzv. xx Xxxxxxxxxxx skupiny (zpráva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX, které xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 25. února 2009, xxxx. 201) xx xxxxx: „Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx režimy xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Je nutné, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x XX x jinde xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přísné x xxxxxxxxxx“.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxxx x první xxxx xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x porušování xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jurisdikcích. Xxxx xx xxx disponovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx významnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxxxx xx

- xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, a

- xxxxxxxxxx, xxxx-xx tak xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx činu x xxxxx xxxxxxxxxxx pachatele xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx pokut mají x souladu s xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxx. Ty xxxx xxxxx v xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx x xxxxxx situaci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx na majetku. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx ve xxxxxxxx zájmu xxx xxxxxxx pokuty vést xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx přestupků.

K §87 (xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§16x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx je speciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxx-xx být xxxxxxxx. Xxxxxx vozidla xxxx xxxxxx na určité xxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

Xxxxx speciální úprava xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hl. x. Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxx xxxxx. X toho xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 57 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx příslušnost xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 57 xxxxxxxxx částí, xxx umožňuje, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx určil, že xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx z nich.

Nad xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxxx možnost Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v porušení xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

X §88 až 90 (xxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx činných pro Xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxx činností. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xx odkazuje na xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (x současnosti §128). Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx správním řízení xxxxxxx ve věci xxxxxxxxx, xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx jejich xxxxxx, orgány xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx řízení o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx náhrady nákladů xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránce práv x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostní xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx x střet xxxxx, Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx jeho působnost, Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx řízení o xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx,x to xx xxxxxxxxxxx, xx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxx x lze xx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx povinnosti vyplývající x působnosti příslušného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, tak xxxxxxxxx předávaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjekty, xxxxx Xxxxxxxx zpracovává xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. informace zpracovávané xxx xxxxxx garančního xxxxx x fondu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatelů.

K §91 (xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §129x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §92 (informační xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx. xx Kancelář, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Generali Xxxxx xxxxxxxxxx a. x. jako xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x.x. Xxxxxx výše xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hodnotě xxx 1 mld. Xx.

X §93 xx 95 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx projevit x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nedošlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sjednotí i x xxxxxxxxxxx smluv, xxxxx jsou sjednány x limitem nižším xxx 50 xxx. Xx. S xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zohlednit xx xxxx xxxxxxxxxx, x pojistník xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechod xx xxxxx právní xxxxxx, x xx x x ohledem xx xxxxxx využití xxxxxxxxxx x garančního fondu Xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx přechodem xx xx-xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx, aby xx pojistitel xxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kartu xxxxxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxx. X přechodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx pojistitelů x Kanceláře, xxx x ze strany Xxxxxxxxxxxx dopravy.

K §96 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx) x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/1999 Xx., kterou xx provádí xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx).

X §97 (xxxxxxxx)

Xxxxxx účinnosti xx xxxxxxxx tak, xxx v souladu x požadavkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxxxxxxx povinnost. U xxxxxxxxxx týkajících xx xx-xxxx systému výměny xxx (§38 xxxx. 1 x §40 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024.

X Xxxxx xxx 23. srpna 2023

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx zpráva RIA

>>>

Návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxx;

>>>

Právní xxxxx x XX

>>>