Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne ... 2023

x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“),

x) xxxxxxxxx kryjící xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx motoristickém xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěži (xxxx xxx „pojištění xxxxxxxxxxx“),

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“),

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x x) některá pravidla xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118


1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2118. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/89/XX, 2012/23/EU, 2013/23/XX, 2013/58/EU, 2014/51/XX, (XX) 2016/2341, (EU) 2017/2402, (XX) 2018/843, (XX) 2019/2177.

§2

Xxxxxxx x jeho xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) motorové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zemi, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xx xxxxx xxx 25 xx.x-1, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 25 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xxxxx xxx 14 xx.x-1,

x) přípojné vozidlo xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx2) splňující xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pomocným xxxxxxx, xxxxx hlavním xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxx xx terén, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx nebo xx x pohybu. Xxxx-xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx x době xxxxxx škodné události xxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118


2) Xx. 4 x příloha I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 168/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čtyřkolek x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§3

Obvyklé xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přidělená xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx registrační xxxxxx, xxxxxx přidělená xxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx značka, xxxxx xx obdobou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx §62 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x vozidlo odeslané x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li Xxxxx xxxxxxxxx cílovým xxxxxx, x to po xxxx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převzal.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxx tuzemské xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx státem se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru.

(5) Xxxxxx státem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx stát.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§4

Národní kancelář xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sdružuje xxxxxxxxxx oprávněné provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxx kanceláří xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 5 Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 25. xxxxx 1949, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxx jen „Xxxx xxxxxxxxx“).

§5

Xxxxxx karta

(1) Xxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx uvedenému x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxxx nahradit xxxx vzniklou provozem xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx národní kancelář xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx kartu xxxx na žádost

a) xxxxxxxxxx pojistitel, xxx-xx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo vnitra x vozidlu vyňatému x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxx. d), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vozidla Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyňatému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. c) bodu 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx pojistníkovi xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx cizozemského xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“).

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX ODPOVĚDNOSTI

Hlava X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§6

Povinnost xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Xxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxx vyňatého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx opravy, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“), xxxx

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx xx provozovatelem tohoto xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§7

Xxxxxxx vyňatá z xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx

x) složky integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxxx do územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. Bezpečnostní xxxxxxxxxx službou, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx, útvary Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vozidla ozbrojených xxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozována xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objektech,

f) registrovaných, xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a umístěna xxxx xxxxxxx přístupné xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x provozu z xxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, x xx do doby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx státu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nakládat,

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místo x jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxx xxxxxx xxxxxx na organizovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěži xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo běžný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx motoristických xxxxxxx xxxx xxxxxxx, při xxxxxxx řidič xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, (dále jen „xxxxxxxxxx“).

(2) Xx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xx x) x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx vyňatého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx x vynětí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 1 nebo xxxxxxxx 1 písm. d), xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx obrany, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx motorsportu xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx kryto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minimálními xxxxxx pojistného xxxxxx xxxxx §14 x 15 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x škodné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, testování x xxxxxxxxxx.

(2) X pojištění xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. a) až x) x škody xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxx vypovědět x xxxxx odstoupit xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx motorsportu.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx motorsportu xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx motorsportu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§9

Xxxxxxxx pojištění

(1) Řidič xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx xxxx kryto xxxxxxxxx pojištěním. To xxxxxxx xxx řidiče,

a) xxxxx má x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx je zaručena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx škodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vstupu xxxxxxxxxxxx vozidla do Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká zaplacením xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxx změnu hraničního xxxxxxxxx xx nepoužijí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Xxxxx II

Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkat, xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pojistitelem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx upravujícího pojišťovnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice pojištění xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Kancelář.

(3) Pojistitel xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistného x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx trvalou splnitelnost xxxxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poškozenému xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ten, xxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§11

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Jednou pojistnou xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, mají-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnutím xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, jejímž xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx a pojistník xxxxxxxx stejného koncernu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týká; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35.

(4) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx neznalost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pojistník xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, vozidla xxxx xxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx počátkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vozidlo bylo xxxxxxxx z provozu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§13

Xxxxx pojistného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx usmrcením xxxxx §14 a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx majetku xxxxx §15.

(3) Minimální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 a 15 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx podle xx. 9 xxxxxxxx 2009/103/XX, xx znění xxxxxxxx (XX) 2021/2118, xxxx xxxx limity xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §14 x 15. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, od xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 x 15, použijí xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx pojistného plnění.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 má xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, x to xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxx minimálního limitu x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxx odstavce 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx ode dne, xxx xx o xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však xxxxxxxxxx xx tento následek xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxx nadále x xxxx pojistného xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§14

Xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx zdraví nebo xxxxxxx usmrcením

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) musí xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní služby xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), regresní xxxxxxx podle §18 xxxx. b) x x) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“) a xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx obce podle §18 xxxx. x), xxx-xx o zásah x souvislosti se xxxxxxx událostí, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§15

Xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx nejméně 50 000 000 Xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pojistné plnění xx každému x xxxx sníží v xxxxxx xxxxxx xxxxxx x celkové xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X rámci xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx zásahu hasičského xxxxxxxxxxx sboru a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx událostí, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§16

Škodný xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx

(1) Pojistitel xxx xxxxxxxxx xxxx pojistného xxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx diskriminační, předcházející xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistníka, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 5 xxx, nejdéle xxxx za xxxx 20 xxx.

(2) Pojistitel xxx xxxxxxxxxx škodného xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x

x) xxxx přerušení pojištění xxxxxxxxxxxx a

b) xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxx, xxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vozidla umožnil x nedbalosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxx pojistného.

(4) Kancelář xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx průběhu pojištění xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistitel, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§17

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx újmu xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxx v pojistné xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, má xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx pojistitel xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx, x jaké pojištěnému xxxxxxx povinnost x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx ublížením xx xxxxxx xxxx usmrcením,

b) xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx x péčí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a škodu xxxxxxxx poškozením, zničením xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podle písmen x) až c); x souvislosti xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxx jen x xxxxxxx marného xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže ke xxxxxx události xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx podle odstavce 2 v penězích, xxxxxx-xx s pojistitelem xxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nižší než xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx, poskytne pojistitel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx minimálního xxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§18

Xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x která xx xxxxx xxxxxx předpisů xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo ekologických xxxxxx xxxxxxxxxxx následky xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx rozsah pojištění xxxxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech a xx území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx podle §57 odst. 4 xxxx. g).

CELEX 32009L0103

§20

(1) X případě xxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxx-xx xxxxx rozsah xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Na xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxx cesty xxxx xxxxxxx 2 členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x případě, xx xx na území, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx došlo xx xxxxxx události, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádné národní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx-xx újma xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx škodné události xxxxxx jiná osoba, xxxx xxxxxxx-xx újma xxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx oprávněně xxxxxxxx xxxxx pro xxxx, x jestliže v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řídila xxxxxxx xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníku xxxx této xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx vynaložených zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. a) x xxxxxxxx náhrady podle §18 xxxx. b) x d).

(2) V xxxxxxx střetu vozidel, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx téže xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tato osoba xxxx provozovatelem xxxxxxx, xx xxxx újma xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za

a) újmu, xxxxxx xxxxxx řidič xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx tato újma, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakož x xx věcech xxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo u xxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahradit,

c) xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s nákladem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tato xxxx, x to x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx události, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) újmu vzniklou xxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxx.

§23

Zákaz xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxx xxxx nahradit, nelze xxxxxxxxx xxx snížit.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx zanikne xxxx

x) xx základě výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, c) xxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přesně xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx vyřazení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištění, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel; xxx-xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx změna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§25

Prohlášení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Xxxxxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx sjednáno naposled, xxxx pojistníkovi prohlášení x škodném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx, kdy ho x to xxxxxxxxx xxxxxx. Prohlášení xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxx v pojištění xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Formu x xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle čl. 16 xxxxxxxx 2009/103/ES, xx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Hlava III

Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx doloží xxx xxxxxxxxxx odkladu poškozenému xx xxxx žádost xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 odst. 1, xxxxxxx však

a) xxx xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxx sídla,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

d) xxxxx pojistné xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx škodné xxxxxxxx, x xxxxxxxx skutkového xxxxx týkajícího xx xxxx xxxxxxxx, předloží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx, že

a) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxx, x vyjádří xx x požadované xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxxxx xx škodnou událostí xxxx zahájeno xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx a výsledku x

x) poškozený uplatnil xxxxx xx xxxxxxx xxxx x soudu xxxx x jiného xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Právo xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx má právo xx xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx x dopravní nehodě, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nepodléhající xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx silniční provoz xx nepřihlíží. Právo xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx oznámením xxxxxxxxx.

(3) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tažného xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pojistiteli, xxxxx sjednal pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx vozidla, nelze-li xxxxx x tažnému xxxxxxx zjistit.

(4) Xxxx-xx xxxxx x tažném xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěny, xx pojistitel xxxxx xxxxxxxx 3 právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutého poškozenému xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo vůči Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle §62.

XXXXX 32009L0103

§29

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx události xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx zpracovávají v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybaveno. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§31

Poskytování xxxxx orgány xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Kanceláři na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se škodné xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx a pořizovat x něho kopie xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx ohroženo xxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxx pojistitele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xx něho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx použil xxx xxxxxx nebo xxxxx vůli jeho xxxxxxxxxxxxx,

x) bez důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx upravujícího silniční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo ohlásit xxxxxxxx xxxxxx, která xx škodnou xxxxxxxx, x v důsledku xxxx xxxx ztížena xxxx vyloučena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu pojistného xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx vyloučil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxxx povinnost podle §27 x x xxxxxxxx toho xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx řidič vozidla xxxxxx podrobit xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx pod dohledem xxxxxxx autoškoly xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, skládá xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, připravuje xx x xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x rámci tohoto xxxxxxxxxxx nebo se xxxxxxx školení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vozidlo x xxxx, xxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx vlivem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku, který xx xxxxx příbalové xxxxxxxxx xxxxxxx vliv xx schopnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, co xx xxxx plnil, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx způsobil újmu xxx, že xxxxxxxxxx xxxx užil xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx konstrukcí xxxx technickým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsluhujících osob, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X náhradě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx pojištěného ovlivnit.

(4) X rozsahu, x xxxxx má pojistitel xxxx pojištěnému právo xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx, není pojistitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu újmy xxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx její příčinou xxxx skutečnost, kterou xxx vědomě nepravdivé xxxx xxxxxxx odpovědi xxxxxx pojistitel xxxxxxx xxx sjednávání pojištění.

§33

Xxxxxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx státu, za xxxxx jedná

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 odst. 1 písm. x) xxxx 2.

(2) Plnění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx x) poskytne xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), §7 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxx §7 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 oznámí xxxx skutečnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx k xxxx vzniklé provozem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §19, xxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxx Xxxxxxxx.

(5) Poskytne-li Xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), xx právo xxxx xxxxx na náhradu xxxx, xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxx nahradí-li xxxx Xxxxxxxxx xx, xx xx tuto xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxx xx náhradu xxxx, xx plnil, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Hlava IV

Škodní xxxxxxxx

§34

Škodní zástupce pojistitele xxx jiný xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí x xxx pojistitele xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx pojistiteli xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx usazen v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prošetření xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx poškozený xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx členského xxxxx, xx xxxxxx xx pojistitel xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a

c) x xxxx újmě xxxxx

1.&xxxx;x xxxxx členském státě, xxx xx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

2. ve xxxxxx xxxxx, jehož národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může být xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k poškozenému, x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jednat x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poškozeného. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx tomu, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx nahradit, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bydliště nebo xxxxx škodního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx těchto xxxxx, a xx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Kancelář tyto xxxxxxxxx předává bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103

§35

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx pro Českou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx újma xxxxxxxx tuzemského xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx odpovědnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo v Xxxxx republice, a

c) xxxxx-xx x xxxx xxxx v členském xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx karet.

(3) Xxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxx x xxx více xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistitele xx vztahu x xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plném rozsahu x schopen jednat x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx újmy xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx tuto újmu xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škodního xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx formu xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla škodního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx 7 dnů xxx dne jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 7 xxx ode dne, xxx tato změna xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x Kanceláří xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX 32009L0103

§36

Škodní xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1) x Xxxxx republice xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo uděleno x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, projednává xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxx xxxxxx události, xxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx bydliště xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx kterému pojišťovna xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx provozem byla xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxx xx připojila x xxxxxxx zelených xxxxx.

(2) Škodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, vznikla-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x poškozenému, k xxxxxxxxxx uplatněných práv xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx povinen xxxx xxxx nahradit, xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonává práva x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x to xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx při rozhodování x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx x pro xxxx pojišťoven. Jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě.

CELEX 32009L0103

§37

Škodní xxxxxxxx x xxxxx práva zřizovat xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistitel se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xx to, xx xxxxxxxxxx škodního xxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 až 3 plní xxxxxxx xxxx pobočky v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx pro xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stanoviště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx osobu.

(2) Xxxxxxxxx-xx pojišťovna pojištění xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dočasně poskytovat xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1, xx xx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §36 xxxx. 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx pro xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které xx obvyklé xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx osobu.

CELEX 32009L0103

Hlava V

Evidence a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Evidence pojištění xxxxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx přerušení, změně x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx Kanceláři jím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jejich vlastnících x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx x x evidenčních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx událostí x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojistným xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§39

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kancelář xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytuje je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxx zákona xxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xx 4, §39 x §44 odst. 1 xx poskytují xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 x 3 x §44 xxxx. 1 xx poskytují v xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 a 4 x §39 se xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx včetně rodných xxxxx. Xxxx údaje xxx zpracovávat, jen xxxxx xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx stanovených Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to x x xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx poznávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), x) xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojistných xxxxx xxxxxxxxxx se hraničního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 x 36 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a vozidlech xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) zjišťuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) shromažďuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), §7 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxx §7 xxxx. 1 písm. d), xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx odkladu. Xx xxxxx xxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x) xxxx 2.

(4) Informace xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxx členských států. Xxxxxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx států s xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 musí xxx uchovávány tak, xxx poškozený xxxx xx Kanceláře xx 7 let xxx xxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx pojistitele, xxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se provozu xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx poškozenému újma,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dni vzniku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, c) škodním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vozidla v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xx poškozený xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojištění odpovědnosti.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§43

Informační povinnosti Kanceláře

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 5 x také jméno x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxx stanovištěm v xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx sídlem x xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxx žádost xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx události došlo x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tuzemského xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx žádá x údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx ke xxxxxx události xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxx jiným státem xxxx x xxxxx, x němž xxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kancelář xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx, v xxxx xx poškozený xxxxxxxx xxxx sídlo nebo x němž došlo xx škodné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx v xxxxx než členském xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx poškozenému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxx provozu vozidla

(1) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedených Xxxxxxxxx.

(2) Policie České xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx zelené karty. Xx neplatí pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxxxxx xxxxxx provozem v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x obvyklým stanovištěm x xxxxx členském xxxxx, a xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx využívá údaje xxxxxx Kanceláří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx takto xxxxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx pro xxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx po xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Po xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymazány. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x takovému xxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vymaže.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§45

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 a 3 xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx povinnosti xxxxx §6 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Výše xxxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx denní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 3 x výši paušálních xxxxxxx Xxxxxxxxx spojených x mimosoudním uplatněním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx druhů vozidel x x nákladům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§46

Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xx příspěvek, vyčíslení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Kanceláře, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx, poučení xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznik xxxxx na xxxxxxxxx.

§47

Xxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek zaniká, xxxxxxxx Xxxxxxxx do 1 roku ode xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel. X xxxxxxxxx případech xxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx se Xxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX STRUKTURA XXXXXXXXX

Hlava X

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

§48

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Kancelář xx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pojišťoven, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

§49

Rozsah činnosti Kanceláře

Kancelář

a) xxxxxxxx garanční xxxx x fond xxxxxxx xxxx, včetně správy xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) sjednává xxxxxxxx pojištění,

c) plní xxxxxx informačního střediska,

d) xxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dohody x xxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, informačními středisky x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Kanceláře xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podílí xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxx v pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xxx xxxxxxx xxx, svých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členů xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx x pátrání xx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; tyto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx statistické účely,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle §62,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x x pojišťovnami sdílí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvořila Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikace xxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx údaje x xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§50

Využívání informací z xxxxxxxxxxxx systémů

K xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxx činnost x České xxxxxxxxx.

§51

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx fondu.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

§52

Vznik členství v Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx dnem zahájení xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, Xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat služby x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Kanceláří, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději x xxxxx xxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxxx x Kanceláří, x xx xxxxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

(3) Xx doby, xxx Xxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx je oprávněn x xx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistitele

a) vedoucí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) škodní xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35, xx-xx xxxxxxxxx odpovědnosti provozováno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32009L0138

§53

Zánik xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx pojistiteli odňato xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

§54

Základní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí členského xxxxxxxxx xxxxx Kanceláře, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx uděleného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, kterou xx xxxxxx na financování xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx §68.

(2) Xxxxxxx příspěvek xx xxxxxx pevnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx procentuálním xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx Xxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající aktiva, x to ve xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx jeho xxxxx na xxxxxxx xxxx členských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx Kanceláře xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx neručí xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx xxxxx §68.

(5) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx svým xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§55

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x členstvím x Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xxxxx §52 xxxx 53.

(2) Xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláři.

CELEX 32009L0103

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

§56

Orgány Kanceláře

Orgány Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výkonný ředitel x

x) komise fondu xxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxxxxxx členů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře xx xxxxxxxxxxx členů. Právo xxxxxx xx shromáždění xxxxx xx xxxxx xxxx Kanceláře. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň jednou xx 12 měsíců. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx o to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx členů Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx členů xx xxxxxxx se usnášet, xx-xx přítomna nadpoloviční xxxxxxx členů Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jinak než xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx správní rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li přítomna xxxxxxx xxxxx třetina xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx svobody dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx přísluší

a) xxxxx x odvolávat xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ročních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozpočet Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxxxxx toků x garančním fondu (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx“),

x) xxxxxxxx xxxxxx Kanceláře x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx §19,

h) xxxxxxxx x odvolávat zástupce Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxxx rady x

x) rozhodovat o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů xxx xxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§58

Správní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx 5 xxxxx. Xx správní radu xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx přísluší

a) xxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x odvolávat xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx aktiva Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx na následující xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Správní xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx komise

(1) Kontrolní xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Kontrolní xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx x xx xxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx komise xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rady, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Kanceláři x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxx x xxxxxxxx x úplné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kanceláře, xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx tímto xxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxx, xxxxx xx projedná x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83, xxxxxx xx xxxxxxx rada xxx zbytečného xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§60

Výkonný xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kanceláře x xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

FONDY XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Hlava X

Xxxxxxxx xxxx

§61

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x garančním xxxxx

(1) Xxxxxxxx fond xx tvoří x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hraniční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxx Xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z garančního xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Kancelář x členských xxxxxxxxx x z pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx plnění z xxxxxxxxxx xxxxx a x plněním z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx plnění z xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kancelář xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx případ xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou (xxxx xxx „fond xxx xxxxxx xxxxxx“), x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxx na hladině xxxxxxxxxxxxx 99,5 % x v časovém xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxx riziko xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x garančním xxxxx xx xxxxxxxx xx aktuálních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpokladech x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním roce x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statistických xxxxx. Xxxxxxxx zohledňuje xxxxxxx přírůstky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kanceláře xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxx plán Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx členských xxxxxxxxx tak, xxx Xxxxxxxx disponovala x xxxxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Výkonný xxxxxxx čtvrtletně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxx shromáždění xxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečné xxxx xxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Shromáždění členů xxxxxxxx xxxxx návrh x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§62

Xxxxxx x garančního xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) plnění xxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx nezjištěného xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxx xx věci xxxx ušlý xxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx na xxxx poskytne Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 000 Xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx téže xxxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx xx xxxxxx trvalého charakteru, xxxxx xxxxxxx společenské xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx usmrcením,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx újmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1. jde-li o xxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxx-xx x xxxxxxx, k jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx- xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) plnění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx pojištěním,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizozemského vozidla, xxxxx xxxxxx nevzniká xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit újmu xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náhradní xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle písmen x) a b),

f) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxx xxxxxxxx provozem vozidla, xxxxx bylo xxxxxxxx x jiného členského xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx určení, xxxxxx-xx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx škodné xxxxxxxx došlo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx registrováno.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§63

Xxxxxxxx plnění z xxxxxxxxxx fondu

(1) Kancelář xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 písm. a), x) x x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xx stejných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nejvyšší xxxxxxx plnění xxxxx §62 xxxx. x), x) x e) xx x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §20 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§64

Xxxx x xxxxxx

Xx-xx xxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx nebo xxxx Xxxxxxxxx x státem xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poškozenému plnění Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx její právo xx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103

Xxxxxxxx plnění x xxxxxx neplnění povinnosti xxxxxxxxxxxx

§65

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx xxxx šetření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §35, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx poškozenému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxx vozidlo x

x) xxxxxx událost xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Náhradní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm nebo xxxxxx x České xxxxxxxxx x případě xxxxxx události xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xx xxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36,

x) xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx pojistitelů se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxx xxxxxxxx xxxxx xx pojistné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 1, xxxxx sjednal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznikla újma, xxxx x xxxx xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) již uplatnil xxxxx xx pojistné xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx újma, nebo x jejího xxxxxxxx xxxxxxxx x jestliže xx 3 měsíců xxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx x nich, xxxx

x) bylo x xxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36.

XXXXX 32009L0103

§66

(1) Xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx plnění, poskytne Xxxxxxxx toto xxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx lhůtě sdělí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx pro které xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx škodního xxxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) pojistitele xxxxx §35 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx 36,

x) orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxx pojišťovny xxxxx §36, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a

c) toho, xxx xx povinen xxxxxxxx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx.

(3) Kancelář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX 32009L0103

§67

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx škodné xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx

X garančního xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x případě škodné xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxx xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

CELEX 32009L0103

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxxxx provozem vozidla, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v likvidaci x xxxxx před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě.

(2) Z xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx sídlem v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozem xxxxxxx, xxxxxxxx

x) pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§69

(1) Xxxx, xxx xxxxxxxx právo na xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx Xxxxxxxx toto plnění xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mu x xxxx lhůtě xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxx mu Xxxxxxxx x xxxx xxxxx důvody. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx poškozený xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx Kancelář x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plnění, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovištěm x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxx x tom Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxx xx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x likvidaci, x xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§70

(1) Informuje-li příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x likvidaci, o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpadku xxxx likvidace, xxxxx xxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxx, zda tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradní plnění, xxxxxxxx pojistné plnění, xxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx členům Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánům pro xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx nebo x xxxxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

§71

Právo Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x garančního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx toho, co xxxxxx, vůči

a) xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x), x) nebo h); xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všichni, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §62 písm. x) xx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x),

x) xxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx újma, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §62 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx podle §62 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu plnění xxxxx §62 xxxx. x), xx právo xx xxxxxxx xxxx, xx plnila, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jestliže xxxx xxxxxxx provozem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx stanoviště, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojišťovnu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vozidla.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu plnění, xxxxx xxxx xxxx xx x pojistitelem xxxx mezi xx x xxxxxx sporné xxxxx §64, x xxxxxxx-xx z xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pojistitel xxxx xxxx, má Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, co xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx plnění z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx povinen xxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §35 xxxx. 1 xxxx xxxx pojišťovně xxxxx §36, xxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout plnění xx xxxx újmu.

(5) Xxxxxxxx-xx Kancelář xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxx §62 xxxx. x), přecházejí xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx poškozeného xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištěného nahradit xxxx kryta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx náhradu xx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx přešla x xxxxxxxx poskytnutí plnění x xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení.

CELEX 32009L0103, 32021L2118

§72

Náhrada xx plnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx pověřený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx náhradu za xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx orgán xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poskytne-li orgán xxxxxxxx vyřizováním xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx pojišťovna, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úpadku xxxx x likvidaci, xxxxxxxx mu Xxxxxxxx x garančního xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Xxxxx XX

Xxxx zábrany xxxx

§73

Xxxxxx xxxxx zábrany xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škod, xxxxx xx použije xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

(2) Xxxx xxxxxxx škod xx tvořen z

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxx kalendářním xxxx.

(3) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx do fondu xxxxxxx xxxx 3 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Kanceláře ve xxxxxxxxxxxx splátkách, přičemž xxxxxxx za první xxxxxxxxx každého kalendářního xxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxx, xx druhé xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Kancelář xxxxxxxx x odvodu xxxxx x garančního xxxxx xx fondu xxxxxxx škod xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx garančního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx zábrany škod xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xx vyžádání x xxxxxxx zábrany x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vozidel,

b) úpravou xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx škod a xxxxxxxxx odborného posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) a x) a kontroly xxxxxx xxxxxxx.

(2) Z xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx 60 % hasičskému xxxxxxxxxxx sboru a xxxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxx xxxxxx xx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; tato xxxxxx xx poskytuje

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x), x

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx 15 % xx realizaci programů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) x

x) xxxxxxx 2 % x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisi xxxxx xxxxxxx škod xx xxxx žádost xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použití. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx aktiv x xxxxx zábrany xxxx jejich xxxxxxx xxxx poruší-li účel xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx fondu xxxxxxx xxxx.

§75

Komise fondu zábrany xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx prevence xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx 9 xxxxx x je xxxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx, x 1 xxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 1 xxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, z 1 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, z 1 xxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxxx, x xx 3 xxxxx volených xxxxxxxxxxxx členů. Xxxxxx xxxxx zábrany xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zábrany škod xxxx xxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedy. Komise xxxxx xxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jejích xxxxx, x xxxxxxxxx většinou xxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx fondu zábrany xxxx xx xxxxxxxx xx překážku x xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zájmu.

(4) Xxxxxx xxxxx zábrany xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) stanoví programy xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) předkládá správní xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx aktiv xx xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx škod.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx komise fondu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx správní radě. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx stanoviska Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 30 xxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zpracuje xx 30. xxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxx škod xx xxxxxxxxx kalendářní xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx škod x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zpracovává.

XXXX XXXX

XXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§76

Xxxxxx jednání Kanceláře

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xxx činnosti podle §49 xxxxx x xxxxxxxx péčí x xxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxxxxxxxx tuto činnost xxxxxxxx, xxxxx poškozuje xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpisy Xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxx externí xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku nepřiměřeného xxxxxx vyplývajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x zajistí xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1, x xxxxxx x takto xxxxxxxxx činnosti.

(2) Kancelář xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxx xxxxxxxxxx externě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, §62 nebo §78 xx 80. X následném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

§78

Tvorba xxxxxx

(1) Kancelář xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nahlášeny nebo xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xx xxxxxx x garančního xxxxx“). Xxxxxx výše se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx obezřetným, spolehlivým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kancelář xxxxxx a udržuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistněmatematických xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxx xxxxxx úpadku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxx Kancelář xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx matematiky x xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxx osobami se xxxxxxxxx x zkušenostmi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x činností Xxxxxxxxx.

§80

Zásada xxxxxxxxxxx investování

Kancelář

a) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx schopna řádně xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zohlednit xxx xxxxxxxxxx svých celkových xxxxxx, x proto xxxxxxxx vyhodnocuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, likviditu x xxxxxxxxx celkového xxxxxxxxx; umístění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx investuje xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x trvání xxxxxxx z provozované xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx určitém xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, zeměpisné xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx nahromadění xxxxxx x portfoliu jako xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vydaných xxxxxxx emitentem nebo xxxxxxxx patřícími do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroveň x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx portfolia; xxxxxxx x), x) a x) xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kancelář xxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx informace o xxxx, svých xxxxxxx x x své xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dni 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30. xxxx a 31. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, která xx citlivá nebo xxxxxxx. Platí, xx xxxxxxxxx je citlivá, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx postavení Xxxxxxxxx. Xxxxx, xx informace xx důvěrná, xxxxxxxx xx Kancelář povinna xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx x lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

§82

Informační povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxxx, své xxxxxxxx situaci a x xxx činnosti, x to xxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30. září x 31. xxxxxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxx xxxxxx, úplné xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Kancelář poskytuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx povinností pojistitelů xxxxx §38 xxxx. 1 x 4, x to xxxxx xxxxx xx dni 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30. září x 31. prosince.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(4) Kancelář xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx statutu.

(5) Xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx poskytování informací xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX A NAHLÍŽENÍ XX XXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx

§83

Xxxxxxx dohledu

(1) Xxxxxx xxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx činností Kanceláře xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx rezerv x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x garančního xxxxx xxxxx §61 x 62 a xxxxxx xxxxx podle §80, x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

e) xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx §38, 43 x 82.

§84

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxx xx prospektivním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx Kanceláře. Xxxxxx xx xxxxxxxxx transparentním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností Xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx týkajícími se xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx Kanceláře

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx uložit, aby x určené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx II

Přestupky

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §6 odst. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti nahradit xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pořadatel xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx kryto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §9 odst. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §13 až 15, §17 xx 19 xxxx §21,

x) xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 4 xxxx §40,

x) x rozporu x §2797 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) při šetření xxxxxxxx xxxxxxxx nesdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxx ukončit xxxxxxx, xxxxx §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.

(5) Kancelář se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §9 xxxx. 2, §13 xx 15, §17, 18 xxxx 21,

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 2, §39 xxxx §40 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, době xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pojistiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů a xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx §69 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxx xxxxx odmítá plnit,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §82 xxxx §85 xxxx. 2,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxx

x) xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostatky, xxx xxxxx xx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(6) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu xx

x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3,

b) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5.

XXXXX 32009L0103

§87

(1) Xxxxxxxxx podle §86 odst. 1 xx 3 projednává xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx xxxxxx pokutu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx §86 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86 xxxx. 1 až 3 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx sídla právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxxxxxxx.

Xxxxx III

Mlčenlivost

§88

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx činností Xxxxxxxxx

(1) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx nad činností Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, ze které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx skutečnost xxxx. Xxxx povinnost xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které získaly xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pro sebe xxx xxx xxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxxx osob

Členové xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, zachovávají xxxxxxxxxxx x činnosti Kanceláře x ve věcech x ní xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx Kanceláře. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.

§90

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx 89 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx protiprávního xxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sdílejí xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších osobách xxxxxxxxxxxx xx škodné xxxx pojistné události.

(3) Xxxxxxxx přistupuje k xxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci tak, xxxx xx šlo x údaje x xxxx xxxxxxx činnosti.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx do xxxxx Kanceláře

§91

(1) Kancelář xxxxxx xx základě písemné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx události xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx vedeného Kanceláří x souvislosti x xxxxx událostí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx kopie, x xx x xxxx záznamů, xxxxx xx xxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §89 x 90.

(2) Kancelář xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx x důvodu xxxxxxxx trestního xxxxxx xxxx projednávání xxxxxxxxx x nahlížením xx xxxxx pojišťovny sdělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§92

Informační xxxxxxxxx o xxxxxxxx pojištění odpovědnosti

Generali Xxxxx pojišťovna x. x. předloží Kanceláři xxxx do 31. xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx motorového vozidla xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nižším, xxx xx minimální limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx §15 odst. 1, xxxxxxx na xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §13 xxxx. 4 a 5 xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pojistného plnění xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32009L0103

§94

(1) Práva x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze škodných xxxxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx počaly xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(3) Xxx prokazování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojistných xxxxx, x xxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podán xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistitel xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024 postupuje xxxxx §3 xxxx. 3 x §15 odst. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx škodného xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxxxxxx 2009/103/ES, xx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118, xxxxxxxxx xxxxx §3x odst. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Výši xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx provozu xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tržním xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 50 cm3.

CELEX 32009L0103

§95

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 168/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupci ustanovení xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Garanční xxxx x fond xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 168/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považují za xxxxxxxx xxxx x xxxx zábrany xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kanceláří xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

2. Zákon č. 307/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx).

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Část xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část patnáctá xxxxxx x. 377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

7. Část xxxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxx padesátá xxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

9. Část xxxxx zákona č. 137/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxx zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx republiky.

11. Část xxxxxx xxxxxx x. 278/2009 Xx., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

13. Xxxx xxxxxxxx zákona x. 341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně souvisejících xxxxxx.

14. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxx x. 354/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19. Část xxxxxx xxxxxx x. 304/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20. Část xxxxxx xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 293/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za újmu xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxx xxxxxx zákona x. 49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

24. Část xxxx xxxxxx č. 432/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx x /2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx

xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx x. 205/1999 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

27. Xxxxxxxx x. 429/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

28. Xxxxxxxx x. 309/2004 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 429/2002 Xx.

29. Vyhláška č. 186/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

30. Vyhláška x. 417/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Vyhláška č. 425/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 205/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§97

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 23. xxxxxxxx 2023, s xxxxxxxx ustanovení §16 xxxx. 3 a §25, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 23. xxxxx 2024, x xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 a §40 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2024.

XXXXX 32009L0103, 32021L2118

Xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X. OBECNÁ XXXX

Xxxx xxxxx xx věnováno xxxxxxxxx xx hlavní xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx na Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx většinu xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, XxXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x XXXx. Xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx platného právního xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeno xxxxxxx xxxxxx újem vyvolaných xxxxxx provozem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx parního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx 18. xxxxxxx. Takový xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rychlostí až 9 km/hod. Postupem xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx využití plynu xxx xxxxxxxxxx ropy. Xxxxxx rozvoj průmyslu xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx 19. xxxxxxx můžeme xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ta x xxxxx však xxxxx x výrazný xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx snaze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx. Platón, xxxxx xxx úvahy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx Xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx nápravy xxxxx xxxxxxxxxxx škod. Xxxxx různě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti připouštěla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx bylo zjevné, xx xxxxx každopádně xxxxx přičítat pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx na podporu xxxxxxxx. Xx v xxxx pojednáno xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného.

V xxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxxx x železniční xxxxxxx x xxxxxxxx xxx. xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. 27/1869 ř. x., který xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §1325 xx 1327 xxxxxx x. 946/1811 Xx. x. s., xxxxxx xxxxxxx občanský. Xxx. xxxxxx x provozu xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx x. 162/1908 x. x., o xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (automobilů). X §1 xx xxxxx, xx xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) živelnou xxxxx xx veřejných silnicích x cestách xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pohybovaného xxxxx poraněn nebo xxxxx xxxx byla-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx škody xxxxx x xxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx podle §1325 x 1326 xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxx xxxxxx xxxxx §1327 xxxxx zákoníku. Po xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx upravena xxxxxxx č. 81/1935 Xx. z. x x., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx „ručení“ xxxx xxxxx §45 xxx xxxxxxx xx místa xxxxxxx nebo místa xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovou xxxxx xxxx odpovědni xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 54/1953 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx, podle xxxxx §11 xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx následkům zákonné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Státní pojišťovny. Xxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxxxxxx. Na dlouhou xxxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx případě xxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelé a xxxxxx motorových vozidel. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného x xxxx xxxxxxx Xxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx neexistencí tvorby xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx ze základních xxxxxxxx xxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxx x zajišťoven x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soukromé xxxx xxxxxx příčinou xxxx, xx i xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx dlouho xxxxxxxxx. Xxxxxxx i xxx schválení zákona x. 168/1999 Sb., xxxxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx §3 xxxxxx xxxxxx včleněna xxxxxx minimálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistného.

Zásadní přelom xxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 2000, xxx nabyl plné xxxxxxxxx xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx 50 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a k xxxx návratu do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx EU xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (26xxxx), xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx, x xx xxxx přehlednosti. Xxxxx se v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx přináší směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2118 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2021, kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/103/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxx zákon, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s danou xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xxx xxxx přechod xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x dopravě řízené xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx zcela x xxxxxxx xx změnami xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx EU týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidel, která xxxx xxxxxxx stanoviště xx xxxxx XX, x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxx, xx s osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, na xxxxxx místě XX x xxxx xxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxx v právní xxxxxx pojištění x xxxxxxx silničních xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x žen xxxxx dopad.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx XX, z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx produkt xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předepsaným xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxx 28 %.

4. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx xxxx

5.1 Xxxxxxxx 2009/103/XX

Xxxxxx úprava XX týkající se xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. První xxxx Xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX xx xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti uzavřít xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx směrnice Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. prosince 1983 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poté xxxxx xxxxxxxx Rady 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, následně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/26/ES xx xxx 16. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel) x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX ze dne 11. května 2005, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX, 84/5/XXX, 88/357/EHS x 90/232/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/26/XX x xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x přehlednosti xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX ze xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx uvedené xxxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. Norsko, Island x Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx právní xxxxxx XX x xxxx xxxxxxx xx xxxxx dlouhou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx účelem xxxx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx povinné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorových x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pojištěním odpovědnosti, xxxx. plněním x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx podmínky xxxxxxx xx území xxxxx xxxxx XXX, a xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx v době xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x. 168/1999 Xx. x xxxx 1997 x 1998 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem XX, xxxx již tehdy xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxx generací xxxxxxx x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a kontroly xxxxxxxxxx uzavřít pro xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. xxxxx 1972, x xxxxxxxx Xxxx 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x x směrnici Rady 90/232/XXX ze dne 14. května 1990. Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx zapracovávány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx motorové xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxx v xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx x pohybu xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nepohybující xx xxxx po xxxxxxxx, x jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx, ať xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

5.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx XX

Xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx pojistná xxxxxxx povinně xxxxxxxxxx xxx věcné xxxxx, xxx újmy xx xxxxxx x kryla xxxx:

- podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcnou xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx během xxxxx xxxxx xxxx dvěma xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx Smlouva x založení Evropského xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxx 2009), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx kancelář pojistitelů xxxxxxxxx xx území, xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxx případě xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx zdraví xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx platných x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx kontrol pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx x vozidel, xxxxx xxxx obvyklé stanoviště xx xxxxx xxxxxxx xxxxx a vstupují xx xxxxxx xxxxx x xxxxx jiného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxx xxxxxxxx namátkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xx ověřování xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx odchýlit xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx sestaví xxxxxx xxxxxxxx osob a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům a Xxxxxxxx komisi. Členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx vyplacena xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx patří.

Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla, pokud xxx x xxxxxx xxxx vozidel xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poznávací xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo takových xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Evropské xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stanoviště xx území xxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx vstupem xx xxxxx, na něž xx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx buď xxxxxxx zelenou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště x členském xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx kterým xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx vozidly.

Aniž xxxx xxxxxxx případné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx členský stát, xxx xxxxxx, xxx xxx platí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx alespoň:

- x xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 300 000 XXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo 6 450 000 XXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxx xxxxx xxxxx 1 300 000 EUR xx xxxxxx xxxxxxx událost xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy minimálně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škod xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem xxxx xxxxxxxx, x xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxx smlouvy,

- území xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

- na xxxxxxx xxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předepsanou xxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pojistná xxxxxxx vyšší.

Pokud je xxxxxxx odesláno x xxxxxxx členského xxxxx xx jiného, xx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx nachází xxxxxx, pokládá xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x cílovém xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx pojistník měl xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxx uplatněné nároky x rámci odpovědnosti xx xxxx vůči xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx smluvního xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx podmiňovat pojistné xxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx nehody.

Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla xxxx xxxxx nárok xxxx xxxxxxxxxx pojišťující xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti.

Členské xxxxx přijmou nezbytná xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxxxxx pojišťující rizika xxxxxxxxxxxx za újmu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx získaly xxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxx xx projednání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Škodní xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x němž xx jmenován, x xxxx mít xxxxxxxxx x zastupování xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu újmy, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy stanoví xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postihů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxx, xxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx podal xxxx xxxxxx o xxxxxxx újmy buď xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx škodnímu xxxxxxxx,

- pojišťovna xxxxx, xxxxx nehodu xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinili xxxxxxxxxxx xxxxxxx náhrady újmy x případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxx popírána x újmy xxxx xxxxxxxxx, xxxx

- pojišťovna, xxxxx byla žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpověď x xxxxx žádosti x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx vyčíslena. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx v xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců, xxxx částka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přiznaná xxxxxx xxxxxxxx o xxxx.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (prvního xxxxxx) xx xxx 30. xxxxxx 2005 xx věci X-537/03

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX xx dne 14. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, brání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odmítnutí xx nepřiměřené omezení xxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na vzniku xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx majitelem xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx žádný xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) ze xxx 1. prosince 2005 ve věci X-447/04

Xxxxxx 4 xxxx. 6 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/XX ze dne 16. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnic Xxxx 73/239/XXX x 88/357/XXX (Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) musí xxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx nebrání xxxxxxxxxxxxxx právnímu předpisu, xxxxx poškozenému umožňuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxx stanovena přiměřená xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (prvního xxxxxx) xx xxx 19. xxxxx 2007 xx xxxx X-356/05

Xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/232/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx pojištění občanskoprávní xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx motorového xxxxxxx nepokrývá xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx 90/232 xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx soudů. Xx však xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx Insurers Xxxxxx xx Ireland (XXXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (xxxxxxx xxxxxx) xx dne 17. xxxx 2009 xx věci C-347/08

Odkaz xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2001 xx xxx 22. xxxxxxxx 2000 o příslušnosti x xxxxxxxx x xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxx smyslu, xx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při dopravní xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxx žalobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx odpovědné xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (xxxxxx xxxxxx) xx dne 28. xxxxx 2010 xx xxxx X-102/10

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanovují, xx xxxxxxxxxx vyloučí z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody způsobené xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx osoba xxx xxxxxx alkoholu.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 x 2005/14 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla okamžitě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx pojištění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřeného na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění motorového xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxx vozidlem, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx poskytování služeb. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přísluší, xxx přezkoumal, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx uvedených xx XXXX nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 17. xxxxxx 2011 xx xxxx X-484/09

Xxxxxx 3 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx Rady 90/232/XXX xx dne 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx jednomu x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozděluje xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxx každému x řidičů stejný xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) 23. xxxxx 2012 ve xxxx X-300/10

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jaké nastaly xx věci x xxxxxxxx řízení, xxxx xxx čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS ze xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čl. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx Rady 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/232/EHS xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykládány x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx srážky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolujezdec cestující x jednom x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aniž xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx být přičítáno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx čelní xxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rány xx xxxxx x xxxxxxxx), umožňuje xxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Usnesení Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xx dne 21. xxxxxx 2013 xx xxxx X-362/11

Xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx motorových vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Rady 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x třetí směrnice Xxxx 90/232/EHS xx xxx 14. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x tom xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poškozené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhradu škody x titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení částečného xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-409/11

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/14/XX xx xxx 11. xxxxxx 2005, xx xxxxxxx s xx. 1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/EHS xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 2005/14, xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nezahrnuje xxxxxxxxx zřídit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poškozených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod x situaci, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxx pojistitel xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 24. xxxxx 2013 xx věci X-22/12

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xx. 1 xxxx. 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx Rady 84/5/XXX xx dne 30. prosince 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/14/XX xx xxx 11. května 2005, a xxxxxx 1 první xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Rady 90/232/XXX xx xxx 14. května 1990 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vykládány x xxx smyslu, xx povinné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterou utrpěly xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx občanskoprávní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spor x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 23. xxxxx 2014 xx xxxx X-371/12

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 x 2 druhé xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX xx xxx 30. xxxxxxxx 1983 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX ze xxx 11. května 2005, xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx pramenící x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxx, xx xx připouští x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx těchto nehod.

Rozsudek Xxxxxxxx dvora (xxxxxxx xxxxxx) ze xxx 4. xxxx 2014 xx věci X-162/13 Xxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x tom smyslu, xx xx pojem „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pojem xx se xxx xxxx vztahovat na xxxxxx pohyb xxxxxxxx xx xxxxx statku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx, x jaký xx xxxxx xx věci x xxxxxxxx řízení, xxx přísluší ověřit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx senátu) xx dne 21. xxxxx 2016 ve xxxxxxxxx xxxxxx X- 359/14 a X-475/14

Xxxxxx 14 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxx uzavřít pro xxxxxx takové odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx dotčené ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 593/2008 ze xxx 17. června 2008 o xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxx X) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 864/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007 x xxxxx rozhodném xxx xxxxxxxxxxx závazkové xxxxxx (Xxx XX) xxxx být xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx regresního xxxxxx pojistitele xxxxxx, xxxxx nahradil škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx taženého xxx této dopravní xxxxxx, xx xxxx xx základě xxxxxx 7 nařízení č. 593/2008, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 4 x xxxx. xxxxxxxx č. 864/2007 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody.

Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx (velkého xxxxxx) xx xxx 28. xxxxxxxxx 2017 xx xxxx C-514/16 Rodrigues xx Xxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX ze xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na situaci, x níž xx xxxxxxxx xxxxxx zemědělský xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx této nehody xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx používán xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx síly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (šestého senátu) xx xxx 20. xxxxxxxx 2017 ve xxxx X-334/16 Torreiro Xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/103/XX ze dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx úprava xxxxxxx xx věci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxx“, x výjimkou komunikací x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx tímto xxxxxx způsobilé xxxxxx, xxxx xxxx „běžně xxxxxxxxx“, byly vyloučeny x pokrytí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxx 4. xxxx 2018 xx xxxx X-80/17 Xxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxx. 1 směrnice Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. dubna 1972 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/14/XX xx dne 11. xxxxxx 2005, xxxx xxx xxxxxxxx v xxx smyslu, že xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx vozidlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vlastníka, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxxx xx soukromém xxxxxxx.

Xxxxxx 1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/5/XXX ze xxx 30. prosince 1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/14/ES xx dne 11. xxxxxx 2005, musí xxx xxxxxxxx v xxx smyslu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví, xx subjekt xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxx xxxx odpovědných za xxxxxx - x xx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxx způsobilo škodu, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx nesjednala, i xxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědná xx xxxxxx, při xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2019 ve xxxx C-100/18 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx SA xxxxx Segurcaixa, Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX ze xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být vykládán x xxx xxxxxx, xx xxx pojem „xxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx situace, xxxx xx xx, x xxxxxx se jedná xx xxxx v xxxxxxxx řízení, x xxx začalo hořet xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx byl elektrický xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobil xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx se uvedené xxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nepohybovalo.

Rozsudek Xxxxxxxx dvora xx xxx 11. prosince 2019 ve věci X-431/18 Xxxxx Pilar Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x provozu motorových xxxxxxx x xxxxxxx xxx povinností xxxxxxxx xxxx odpovědnost je xxxxx vykládat xx xxxxxx, že pojem „xxxxxx vozidel“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do situace, xxx vozidlo provedlo xxxxxxx a/nebo xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, je účastníkem xxxxxx, která se xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 20. xxxxxx 2021 ve xxxx X-707/19 K. X, proti X. X.

Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx vykládán x xxx xxxxxx, xx:

- brání ustanovení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx nákladů xx xxxxx, a

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx náklady xx xxxxxxxxx poškozeného vozidla, xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx parkování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxx krytí xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 10. xxxxxx 2021 xx xxxx X-923/19 Xxx Xxxxxx Xxxxxx XX xxxxx GES, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx SA

Článek 3 xxxxx, druhý x poslední pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x z xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx tahač xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 29. října 2021 xx xxxx C-688/20 XX, XX proti Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxxxx 2022 ve xxxx X-577/21 XXX-XXXXXX- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103 x xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebrání xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vznikla blízkým xxxxxxxx příslušníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pouze x xxxxxxx, xx xxxx xxxx měla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxx 2023 ve xxxx X-618/21 XX a xxxxx

Xxxxxx 18 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nehody, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx tuto xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx peněžité náhrady,

- xxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx 18 vedou x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx povinnosti pojistitele xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx 3 uhradit x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx utrpěl.

5.4 Xxxxx xxxxxxxxx směrnicí (EU) 2021/2118

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 24. xxxxxx 2018 xxxxx změny xxxxxxxx 2009/103 / XX, x xx xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxx fungování, xxx xxxx konstatováno, xx xxxxxxxx jako xxxxx funguje xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xx měnit. Xxxx xxxx xxxxxx čtyři xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx částky pojistného xxxxx,

- xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx státy x

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x historii škodného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vhodné xx xxxxx, x xx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

- újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidlo,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- rozšíření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx „oběť“ x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“.

X rámci xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx změn, xx xxxxxx xx xxxxxxx směrnice xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx elektrickým xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx odrazily x v nové xxxxxxxx xxxxxxx. Ta xx založena na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxx. Xx zajistit, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s fyzickým xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx provozu. Mohou xxxx určit x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxx toto vozidlo xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xx xxxx poškození xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx motorových vozidel xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxx než xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o taková xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poháněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxx x proporcionality by xx xxxxxxxx neměla xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx značné újmy.

I xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx pojištění xxxxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxx xxxx například xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxx výjimky xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxx xx takových xxxxxxx.

Xxxxxx tak xx xxxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo povoleno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přijmout vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx těm členským xxxxxx, xxxxx využily xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx újmu způsobenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx škodné události xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členský xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, která byla xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ověřitelná. Xxxxxxx xxxx být například xxxxxxxx vozidla x xxxxx, xxxx oprava xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx stát xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XX zacházelo xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xxx závodech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti, xxxxxx závodů, soutěží, xxxxxxxx, testování x xxxxxxxxxx v omezeném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, aby organizátor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pokrývající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxx přihlížejících, xxxxx xxxxxxxxxxxx řidičů x jejich xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx nahradí z xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx diskuse xxxxxxxxxxx i způsobu, xxxxx mají být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená xxxxxxxxxx XXXX ve věci X-162/13 Xxxx, C-514/16 Xxxxxxxxx de Andrade x X-334/16 Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx „užití vozidla“. Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na jejich xxx, vlastnosti x xx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použití x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxx xxxxxx xx terén, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx užívá, x zda stojí xxxx je v xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelům xxx xxxx xxxxxxxx prostředek. Xx xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx energie.

Členské státy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se údajů xxxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxx a xxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Podmínkou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nařízením (XX) 2016/679 o ochraně xxxxxxxx xxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účel xxxxxx získávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účelu x xxxx xx stanovit xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx XX, xxxx. XXX, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jednotná xxxxxxx x přezkumu, přičemž xx jako referenční xxxxxxx xxx použit xxxxxxxxxxxxx index spotřebitelských xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx časový xxxxx.

Xxxxxx ochrana osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto osoby xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx události xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, solventní nebo xx. Směrnice xxxxx xxxxxxxx státům ukládá xxxxxxxxx zřídit nebo xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx insolvence xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxx nezbytné, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxx dispozice x dostatečnou výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxxx poškozených x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxx. Xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu sídla xxxxxxxxxxx pojišťovny. Tento xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx právo týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, i xxxx k xxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě, než xx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Členské xxxxx v takovém xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xxx xxxxx xxxx než xxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx, xxxx členský xxxx xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxx xx mají xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx uzavře x xxxxxxxx státě, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x členském xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soupravy, umožňuje-li xx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx vozidla. X xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistitele, xxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx x xxxx směrnice xxxx xxxxxxxx diskriminaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx z jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x nesou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Taková xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx ověřitelná, xxx xx usnadnilo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx újem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx historii. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zohledňují xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx-xxxxx“. Xxxxxxxxxx jsou xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx újem xxx výpočtu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prohlášení x škodní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx často xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x porovnávání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx pojistného xxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx 16x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxx zajistit, xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nestranného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx stanovena x xxxxxxx na xxxxxxxxx produktu, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, havarijního pojištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx určitá objektivnost xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxx“, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čímž xx xxxxxx x xxxxxx x distribuci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx vedená v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vývoje x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx zřejmé, xx xxxxx xxxxx bude xxx xxxx x xx právní xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla, x xx jak xx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx XX. Xxx i xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sloužila svému xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx řadě xxxxxxx ochrana osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx na xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity x proporcionality.

Podle xx. 2 xxxxxxxx (EU) 2021/2118 xxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zveřejnit xxxxxxxxx právní předpisy xx 24 měsíců xx xxx jejího xxxxxx x platnost, xx. xx 23. xxxxxxxx 2023; xx 23. xxxxxx 2023 xxxx přijmout předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 10x xxxx. 13 xxxxx xxxxxxxxxxx a xx. 25x xxxx. 13 druhý pododstavec xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx změnami xxxxxxxxxxx v čl. 1 xxxxxx 8 x 18 xxxxxxxx (XX) 2021/2118, pokud xxx x xx. 10x xxxx. 13 xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 25x odst. 13 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, tj. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněný xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pak tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.5 Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx navazuje xx xxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118, x xx tak xxxx x xxxxxxx x právní úpravou XX týkající xx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx x Evropské unii x Smlouvou x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx přijata xxxxxx xxxxxx EU týkající xx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx, x xxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx dopady, včetně xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny obyvatel, xxxxxxx xxxxx sociálně xxxxx, osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny, x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx se žádný xxxxx, odlišný xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx. Přechod výměny xxx mezi Ministerstvem xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx-xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx složek XXX, XXX, XXXX, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřenými xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x hlediska státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x vydání xxx 45 000 zelených xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx dojde ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 398 xxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxx hrazeny z xxxxxxxx 314, tj. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx 2023 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 72 xxx. Kč, xxxxxxx skutečné xxxxxxx x roce 2022 xxxxxxxx 65 xxx. Xx, x xxxx xxxxxx 12 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxx 1060 xxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx ozbrojených sil XX xx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxx §43 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxx x. 168/1999 Sb. Xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx rodiny, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx se xx xxxxxxx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x osobních údajů (XXXX)

X. Shrnutí základní xxxxxxxxxxxxxxx zpracování - xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2118 xx xxx 24. listopadu 2021, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/103/XX x xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, x upravuje xxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadále zůstává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx způsobených xxxxxxxx xxxxxxx. X naplnění xxxxx xxxxxx úpravy xx, xxxx xxxx, xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zpracování údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je Obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx (EU) 2016/679 (XXXX), xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 6 XXXX lze xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti, xxxx xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx [čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX]. X xxxxxxxx zpracování však xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx platí, xx xxxxxx základ xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tituly xxxxxxxxxx x zachovává xx stávající, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti včetně xxxxxxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xx xx na zdraví xxxx xx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dochází k xxxxxx způsobu předávání xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x cílem odstranit xxxxxxxxxxxxxxx výkladu. Xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x nařízením (XX) 2016/679.

Kategorie xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx xxxxxxxx x statistik, xxxxxx informačního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxxx být v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, základní xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx značky x XXX, evidenční xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, x xxxx také xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx) x xxxxx x škodných x xxxxxxxxxx událostech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x pojištěného, poškozeného x osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxxxxxx informace o xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx x VIN. Xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxx xxxx zpracováván x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxx xx může xxxxxx xxx x xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx zpracovávají při xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mimo osobních xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Sb., xxxxx jsou nezbytné xxx potřeby plnění xxxxxxxxxx správce podle xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx upraveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Kanceláří x xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx čl. 6 xxxx. 1 písm. x) XXXX, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx uzavírání pojistných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx sjednávání x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, mimo xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škod. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxx však 20 xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx princip minimalizace xxxxx podle xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) GDPR.

Nově x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pojistiteli umožňuje xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybaveno. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby své, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx Kancelář xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx zpracovává xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx událostech xx pojistitelů a x xxxxxxxxx x xxxxxx vlastnících a xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx k zápisu xxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx ČR. Xxxxx xx předávají x xxxxxxx xxxx. Jedná xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Policie XX, xxxxx již xx budoucna nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. zelenou xxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Policie XX xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx Kanceláří. Tuto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako zjednodušení x zvýšení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, když xxxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx je x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx zpracovávají xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x šetřenému xxxxxxxxx xx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx zpracovávány x sdíleny x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxx xxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxxxx středisko x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vozidla. Xxxxxx x doba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx danému xxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx újmy, xxxx. xx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nárok Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x vlastníku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx povinnosti pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepojištěných xx xxxxxxxxxx xxxxx. Dále Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx událostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x následného xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx pohledávka) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx do základních xxxxxxxx, evidence x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám, xxxxx xx xxxxxxxxx nový xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxxx xx právním předpisem xxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx promítají xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx: xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, orgány xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx účely Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 49/2020 Xx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x aktuální a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx [čl. 5 xxxx. 1 písm. x) GDPR].

Kancelář xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely pojištění xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx x analýza xx xxxxxxx studia xxxxxxx časových řad xx xxxxx možná xxxxx xxxx zdrojovým xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzákoňuje. Xxxxxxxx xxxxxxx statistických xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx na systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxxxxx činností.

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxxxx Kanceláře reflektující xxxx xxxxxxxxxx postavení. X xxxxxx důvodu xx nově xxxxxxxx x xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx zavádí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxx předávání xxxxx x pojištění Kanceláři xxxxx 1 (jednoho) xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úprava znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxx. Xxxxxxxx umožní kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pojištěný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxx se tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.

Ve xxxxxxxx xx stávající právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx změnám, xxxxx xx xx xxxxxxxx principu legitimního (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinnosti pro xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplynou xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx dotýkaly xxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Právě naopak. Xxxxx zákona xx xxxxx za cíl xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx občanům výkon xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx případě není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx běžných xxxxxxxx xxxxxx - x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterých xx xxxxxx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx by účastníci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx účinně uplatňovat xxx xxxxx.

Xxxxx upravuje xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojistiteli, Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy. Předávání x uchovávání xxxxx xx nastaveno xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx z dopravních xxxxx xxxxx vždy xxxxxxx řádné náhrady xxxxx x současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména právo xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat.

Zpracování xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx evidencí, statistik x informačního střediska Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy xxxx x xxxxxx správců xxxxxxxx údajů. Soukromé xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx rovině xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx uvědomit, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x již xxxx xxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx palubních xxxxx. Xxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, čímž xx xxxxx doplňuje xxxxxx rámec x xxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxxx xxx tam, xxx již funguje xxxxxx ze strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohly xxxxxxx ke vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vznik xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx zpracovává x rámci xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro potřeby xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Nadále xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxx xxxxxx, ke xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxx zaznamenává xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznam x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x podobě ověřeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x také kdykoliv xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x GDPR.

C. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx úprava xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 5 XXXX (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2118 xx xxx 24. listopadu 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/103/XX x pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), navazujícími xxxxxxxx předpisy týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, občanský xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx judikaturu XXXX.

Xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xx xxx osoby podílející xx na pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx [xx. 6 odst. 1 písm. x) XXXX].

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upravené problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx ke zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx v reálném xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx pojistitelů x orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, což snižuje xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx údajů. Xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, xxx také pojistitelé x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 13, xxxx. 14 GDPR. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx smluv x pojistiteli.

Navrhovaný xxxxx xx v xxxxxxx xx zákonem x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nikterak xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava jasně x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zákoník xxxx zákon x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx praxi xxx xxxxxx pojistných (škodných) xxxxxxxx. Rozsah xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxx čase, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Omezení xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x pojištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 xxx. Navrhované xxxxx v tomto xxxxx nepřináší žádná xxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx užití xxxx správce vymazat xxxxxx xxxxx ve xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx účel, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

x) Integrita x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx již povinnostmi, xxxxx se xx Xxxxxxxx x pojistitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kladou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx mj. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x konkrétním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kterékoliv xxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxxx osobních údajů.

D. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x svobody xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobních xxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxx údajů.

Hlavní riziko xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, čemuž mají xxxxxxxx xxxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx straně Kanceláře, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Jedná xx o faktické xxxxxx, které je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x technickými opatřeními.

Záruky xxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx založených xxxxxxx č. 168/1999 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx údajům, x xxxxxx změně, xxxxxxx xx ztrátě, neoprávněným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxxxxx xxxxx mezi zainteresovanými xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, snížením xxxxxx xxxxxx modifikace, xxxxxxxx xx neoprávněného xxxxxxxx.

Xxxxx míru xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i osobní xxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sděleným xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx by xxx x údaje z xxxx xxxxxxx činnosti.

Další xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů podléhá xxxxxxxx kompetenci Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx snížení rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

Právní xxxxxxx neobsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (protiopatření) xxx xxxxx pravidel xxxxxxx uvedených výše x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx o pojišťovnictví. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx s principy xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava tak xxxxxxxxx specificky xxxxxx xxx subjekty xxxxx, x xxxxx se xxx nenavrhují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx nezbytná xxx xxxxxxxx takových xxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx osobní xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x transparentním xxxxxxxx, x že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účely, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí dodržovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx zpracování dochází xx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx x účelům a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx negativní xxxxxx xx xxxxx x právem chráněné xxxxx subjektů xxxxx. 

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx jako xxxxx jednotlivce x xxxxxx (veřejný) xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX - Corrupt Xxxxxx Xxxxxxxxxx) včetně xxxxxx skrytých forem. X xxxxx postupu XXX xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx k xxxxxx, xx právní úprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx neznesnadňuje jeho xxxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxxxx ani xx obranu státu.

11. Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hendikepovaných xxxxx x rodiny xxxxxxxxxxxx, rodiny xx xxxxx x xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx situace, xxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stability xxxxxx x posílení rodinné xxxxxxxx, lepší rovnováhy xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx očekávaného xxxxxx, x využitím statistických xxxx xxxxxx údajů, xxxx-xx xxxx xxxxx x dispozici

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx integritu x xxxxxxxxx rodiny x xxx nezavádí mezigenerační xxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx územních xxxxxx, xxxxxx dopadů xx územní samosprávné xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx žádný xxxxxx xxxxx ani xxxxx xx územní samosprávné xxxxx.

13. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučení xxxx omezení možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některým xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx-xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx digitálních služeb xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K §1 (xxxxxxx úpravy)

Vymezuje xx předmět právní xxxxxx, kterým xx x první xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx tato xxxxxx xxxxxx upravena xxxxxx EU, konkrétně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/103/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2118 (xxxx xxx „xxxxxxxx“), x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx EU, xx xxxxxxxxx pořadatele xxxxxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx tuto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v §8 xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx typ xxxxxxxxx.

Xxxxxx x podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx subjektu plnícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle doporučení x. 5 Xxxxxxxxx xxx silniční xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1949. X xx patří xxxxxxxxx x rámci zelenokaretního xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx. S ohledem xx některé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, garančního xxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byla xxxxxxx x. 168/1999 Xx. xxxxxxx Česká kancelář xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“). Xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx upravuje také xxxxxx postavení, organizaci x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx svěřených xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx, jejichž účel xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxxx plnění x xxxx xxxxxxxx tento xxxxx.

X §2 (vozidlo x jeho xxxxxx)

Xx xxxxxx xx stávající xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx nepoužívá katalog xxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx textu.

K xxxxxxxxx 1 xx 3

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pojem „xxxxxxx“, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx. 1 bodu 1 xxxxxxxx. Nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxx současnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vozidel podléhajících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x deklarovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 25 xx/x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 14 xx/x, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxx 25 xx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní řád xxxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx může xxx xxxxxxx používáno x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/858 x xxxxxxx I x xxxx 3.6.2 xxxxx, xx do xxxxxxxxx xxxxxxx v provozním xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vozidle x uložení xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.), x manipulaci x xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx apod.) x k zajištění xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx nákladu). Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, naviják, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.6.1 do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 168/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xx. 5 bodech 1 a 2 xxxxx, že xxxxxxxx x provozním xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx hmotnosti:

a) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce;

c) „xxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 90 % xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xx vozidlo xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx „xxxxxx“, xxxx

xx) xxxxx je xxxxxxx poháněno xxxxxxxx „xxxxx xxxxxx/xxxx“:

- xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx smíchány předem, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx „xxxxxx“,

- xxxx-xx palivo xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx olej uskladněny xxxxxxxx, považuje se xx „xxxxxx“ xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx) xxxxx je xxxxxxx poháněno plynným xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 0 kg;

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kabiny, xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx kola xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nástrojů.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx kategorie L xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx (75 kg) x xxxxxxxxxxx (65 kg);

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx baterií x případě xxxxxxx x hybridním xxxx xxxx elektrickým xxxxxxx;

x) xxxxxxx x plynným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

e) nádrží xx xxxxxxxx vzduch x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xxxxx něhož se x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx u silničního xxxxxxx xxxxx největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost na xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx §2 xxxx. x) vyhlášky x. 341/3014 Xx., xxxxx něhož xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1. x motorových xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx alespoň na 90 % xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, paliva x xxxxxxx, xxxxxxxxxx standardním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kabiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxx, 2. x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vybaveného standardním xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx kola x xxxxxx.

Xxxxx se o xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x. 8 vyhlášky x. 343/2014 Sb. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx Xxxxxxxxx [§15 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zákona].

Současně x xxxxxx podmínkami xxxxx, že musí xxx x motorová xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako zdrojem xxxxxx, který výhradně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybujících xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx trend xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx xx xxxxxx vzdálenosti x xxxxxxxx využívá vozidel xx hmotnosti 500 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vozidla, xxxxx xx xxxxxxxx x použitím xxxxxx xxxx xxxxxxx síly, xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tak, xx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pomocí motoru, xxxxxx xxxxxxxxx kombinací xxxx. xxxxxx xxxx x xxxx elektromotoru, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, i když xxxxxx poháněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silou, xxx xxxxxxxxx motoru x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx být plněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx je základním xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jen xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx stavba mopedu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x motokola xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx XX (xx. 4 x příloha X xxxxxxxx 168/2013/XX) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

- X1x- A xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx s elektrickým xxxxxxx jako Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx cycle),

- X1x- X označovaná xxxx dvoukolový moped xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako x Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1x xxxx:

- xxxxx &xx; 4 000 mm

- xxxxx &xx; 1 000 xx

- xxxxx &xx; 2 500 xx

- xxx xxxx x pohon některým xxxxx motoru

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxx < 50 xx3, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxx,

- maximální konstrukční xxxxxxxx < 45 xx/x

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo netto xxxxx &xx; 4 000 X

- xxxxxxxxx xxxxxxxx = xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx dvoukolová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L1e-A xxxx:

- xxxx xxxxxx xx šlapání vybavená xxxxxxxx pohonem, jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx šlapání,

- xxxxxxx pohon xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx &xx; 25 xx/x,

- xxxxxxxxx trvalý xxxxxxxxx xxxx netto xxxxx < 1 000 W,

- tříkolová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx L1e-A

Lehká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1x-X xxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx L1e. X-xxxx xxxxxxxxx asistenci xxx xxxxxxx a elektromotor xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednostopý dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx x akumulátorem. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx golfová vozítka, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopná xxxxxxxxxxxx přemístění, sněžné xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx.

Xxxxx není k xxxxxxx xxxxxxxx vydán xxxxxxxxx průkaz, pak xxxxx §79 xxxx. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx výrobce technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx motorového vozidla, xx technické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxx x. 90/2016 Xx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx osobnímu xxxxxxxxxxxx xxxx segway, xxxxxxxx traktor, motorové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx motorovými vozidly. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x definicí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx směrnice, xxx xx přímo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1 bod 1 xxxxx pododstavec xxxxxxxx). X xxx xx přebírá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. a) stávajícího xxxxxx].

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x o xxxxxxx, xxxxxxxx neurčená x provozu na xxxxxxxxx komunikacích. Podle xxxxxx x. 56/2001 Xx. x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 341/2014 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxx motorové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyrobené k xxxxx účelům než x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx schváleno. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tažení xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Tažným vozidlem xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx soupravu se xxxxxxxx spojení xxxxxxx xxxxxxx x jedním xxxx x více xxxxxxxxxx vozidly. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx základní xxxxx:

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) autobusy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a speciální xxxxxxx,

x) přípojná vozidla,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx traktory x xxxxxx přípojná xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stroje samojízdné,

c) xxxxxxxx stroje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jdoucí xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx s motorickým xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xxxxxxxxx 6 xx.x-1 xxxx jejich maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 450 xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx xxxxx, průmyslové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidlo bez xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zabudován spalovací xxxxx.

X definice vozidla xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona nepovažuje xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx tažené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, jízdní xxxx x koloběžka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx 4 preambule xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xxxx lehká xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx působnosti směrnice xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx motorové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx tito xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odškodnění (xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx orgány členských xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vzájemnou xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“, by xxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX xxxxxx. X xxxx plyne, že xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx X, xxx xx podle xx. 4 xxxxxxxx 168/2013/EU xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x přílohy X, včetně xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx motocyklů, xxxxxxxxx x postranním vozíkem, xxxxxxx a těžkých xxxxxxxxxx čtyřkolek x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, xxx xxxxx xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxx kategorie X1x. Xx xx xxxxx na dvě xxxxxxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxxx, označovaná xxxx xxxxxxxxxxxx X1x-X, a xxxxxx, označované xxxx xxxxxxxxxxxx X1x-X. Na xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx 4 preambule xxxxxxxx (XX) 2021/2118 x xxxxxxxx vozidla xxxxx, xx se xx vozidlo považuje xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xx kolejích. X toho xxxxx xxxxxxx, že xx xx za xxxxxxx xxxxxx považovat pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tak zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohon x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118 x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zařízením. Xxxxx xxxxxx by xxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

X tomu xxx 6 preambule xxxxxxxx (XX) 2021/2118 uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou menší, x proto xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxxxx škodu xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX xx xxxx nepřiměřené x xxxxxx dočasné. Jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx jízdní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odrazovalo by xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxx a proporcionality xx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/103/XX.

X případě xxxxxx xx použit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxx, xx xx vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohonem xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nařízení 2013/168/EU), xxxxx s výjimkou xxxxxx, u kterých xxxxxx jako x xxxxxxx, xxxxxx doplňkový xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X odstavci 4

Novelizovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ohledu xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx, xxx vozidlo xxxxx, xxxx xx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx podle tuzemské xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nejen xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx x tehdy, xxxx sice xxxxx, xxx jeho motor xx x xxxxx. Xxxxxxxx motorového xxxxxxx xx x příprava x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jízdy, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx samo uvedení xxxxxx do xxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxxxxxxxxxx, xxxx ještě x xxxxxx, x xxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx provozovatel xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx materiálu, x nerozpoznatelné. Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx řidiče vytvoří xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx jiného xxxxx), xxxxx pro xx xxxxxxxxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, zda je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx událostí xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx. Selháním xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vozidlem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (běžné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx).

X §3 (obvyklé xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/ES xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesprávného xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx poznávacími xxxxxxxx xx xxxxxxxx území, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx ohledu xx to, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxx současném xxxxxxxxxx obecného kritéria xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx území, xx xxxxxx xx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidly xxx poznávací xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, by xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx obvyklé stanoviště, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x nehodě xxxxx [viz §3 xxxx. 1 xxxx. x) návrhu xxxxxx]. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xx v §3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx pojmy xxxxxxxxxx x cizozemského xxxxxxx.

X §4 (národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xx. 1 xxxx 3 novelizované xxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxx x §1 písm. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxx“. Odvolávka xx xxxxxxxxxx č. 5, xxxxxxx xxx 25. xxxxx 1949 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehodou. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeli v xxxxxx 1996 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx XXX v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx zemí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxx takto vytvořeného xxxxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx mezinárodní dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákony a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stala xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx řízení x xxxxxx systému zelených xxxxx x x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx, xx členské Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy z xxxxxx 1984. Rada xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxx 1949, xx x xxxxxxxx době vedena xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Úředním věstníku (xxxxxxx ze xxx 5. xxxxx 2009).

X §5 (xxxxxx karta)

Zelenou xxxxxx se xxxxx xx. 1 xxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x výše uvedeným xxxxxxxxxxx č. 5. Xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ponechat xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx způsobené provozem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ztratí zelená xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opírající xx x xx- xxxx formu přenosu xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebrání, xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pojistníkům např. xxxxxx s kódem, xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx existenci xxxxxxxxx odpovědnosti. S xxxxx praxí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo obrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zelenou kartu xxxxxx xxxx ministerstva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx bude xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxxxx xxxxxx) musí xxxxxxx kartu xxxxx Xxxxxxxx.

X §6 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukládá povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (§3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxx postihuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx věci xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků, zániku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx přenesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. V xxxxxxx registrovaného xxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx vozidlo xxxxxxx xxxxxxx. Tím xx xxxxxxxxxx rozsudek XXXX xx xxxx C-80/17 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx, ale je xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx vlastníka, xxxxx xxx nemá x xxxxxx je řídit, xxxxxxxxxxx na soukromém xxxxxxx.

Xxxxx „provozovatel xxxxxxx“ xxxxxxx právní xxx x různých xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vymezeními tohoto xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provozovatele vozidla xxxxxxxxxxxxx spojují se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel [xxxx. §2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxxxx provozu]. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx sice xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedena xxxxxxxx, xxx dovozuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x odborná xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx má xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxx xxxxxxxx úzce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx náhrady xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxx xxxxxxxx z xxxx, xxx xx pojem „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ chápán x ustanoveních občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx. Xxxxx §2927 odst. 1 věty xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nahradí újmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §2927 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plavidla xxxx letadla, ledaže xx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxx poháněn xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxx §2927 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, „xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxx x tom, xxx, xxx x xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Provozovatelem xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx jeho vlastník, xxx xxxx xxx xxx i xxxxx xx xxxxxxxxx odlišná, xxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxx xxxxxx provozovatele vozidla xxxxxxxxxxx obsah této xxxxxx, resp. rozsah xxxx x povinností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx charakteristická určitá xxxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx půjčeno, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nestává. Xxxxx §2930 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx („platí“), xxx xxx, xx xx navázána xx xxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx, protože xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxx xxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyvratitelnou xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx. Xxxx domněnka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povaze domněnky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ten, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xx vlastníka, xx možnost tvrdit x xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dispozice x xxxxxxxx, xx xx skutečnosti xxxxx xxxx, x když xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx §2928 občanského zákoníku xxxxx, že xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, považuje xx xx jeho provozovatele xxxxx, která dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X výkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx tím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx opravy xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx běžný xxxxxxxxxxxx před předáním xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxx x případnou xxxx způsobenou vozidlem x xxxx jeho xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx xxxxxx.

X §7 (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xx. 5 xxxxxxxxxxxx směrnice umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx od xx. 3, tedy od xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxx o xxxxxx typy xxxxxxx xxxx určitá xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X bodech 10 a 11 xxxxxxxxx směrnice (EU) 2021/2118 v xxxxxxx xxxxxxxxx se od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx určil xxxxx xxxx subjekt xxx odškodnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidly v xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve stejném xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanoviště, bez xxxxxx na to, xxx xxxx bydliště xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxx. Navíc by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidly.

V xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx značku, mají xxxxxxx členské xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx kartu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx vozidla xxxxx na jejich xxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx však xxxxx být časem xxxxxxxxxx, xxxxx novelizovaná xxxxxxxx nově zavádí xxxxxxx hraničních xxxxxxx xxxxxx XX bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx umožnit xxxxxxx, xxx vozidla, xxxxx přejíždějí xxxxxxx, xxxx kryta xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx mezinárodního provozu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx újmy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém x xxxxxx došlo, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nárok xxxx takovému orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanoviště.

Vedle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxx xx provoz vozidel x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je omezen xxxxx neoprávněným osobám.

Bod 7 preambule směrnice (XX) 2021/2118 v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. přístavy x xxxxxxx. Xxxxxxx stát xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné pojištění xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neurčených x užívání na xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx stroje, xxxxxx xxxxxxxx xxx., xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx silničních xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 90/2016 Xx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx. Xx xxxx nemusí xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx právního xxxx xxxxxxxxx omezení přístupu.

Na xxxx možnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimka x §7 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnosti pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiná xxx registrovaná vozidla, xxxxx xxxx provozována xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxx xx xxxxxxxx chápat xxx, xx xxxx prostory xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx bod 14 xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118, vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx mnoha členských xxxxx včetně Xxxxx xxxxxxxxx spojují povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vozidla, xx. xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Pojištění xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx opravou xxxx x jiného důvodu xxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx možná x x případě xxxxxxxxxx vyřazení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (viz bod 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118). I x xxxxxxx xxxxxxx xxxx členský stát xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobená xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pojištěním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx členského státu.

Spíše xxx xxxxxxx xxx xxx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vozidla dopravní xxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xx xx. 3 první xxxxxxxxxxx směrnice. X xxxxxxx újem xx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx x takovým xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx praxi xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxxxx vyjádření Ministerstva xxxxxxx schválením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho užití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyňatých x pojištění odpovědnosti xxxxx hrazeny xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx ministerstvem, x x případech, xxx tak stanoví xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx bude xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xx xxxxx regres vůči xxxxxxxxxx xxxxxx. Výjimkou xx xxxxxx xxxxxx xxx registrovaných vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vozidel xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, vozidel xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celními xxxxxx, xxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx]. Xx platí i xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx se xxxx xxxxxxx rozšiřuje. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx předpokládá pouze xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §5 a 11 xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxx. v xxxxxxx x §4x xx 4d zákona x. 97/1993 Xx. Xxxx vozidla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx provozu a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx [§33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx], xxx xx x xxxxxxx x §43 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vozidla provozovaná Xxxxxxxxx zpravodajstvím xx xxxxx uvést xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, jsou xxxx xxxxx §2 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1999 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx motorová a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poznávací značkou. Xxxxx xxx x xxxxxxxx vozidla, tato xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx ozbrojených sil, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx xx xxxxxx převzetí xx užívání Vojenskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx ozbrojených xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozuje Vojenské xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx složky xxxxxxxxxxx xxx xx. Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X ohledem na xx, xx x xxxxxxx, která nejsou xxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, např. §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňuje xx xxxxxx užití komunikace xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxxx, xx kterého xx Xxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, nebo xxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxx. X souladu x xx. 5 xxxx. 5x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx na veřejných xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nepovolaných xxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provozem xxxx xxxxxxxxx újma, xxxx xxx, stejně xxxx xxxxxxxxx (§26 xxxxxx zákona), povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X §8 (xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxx 10 xx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/2118 xx členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, testování, předvádění, xxxxxxxx x xxxxxxxx x aktivitám xxxx xxxx závody nebo xxxxxxx, xx xxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx měly týkat xxxxxxx ve vymezeném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vozidel. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boxů a x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebezpečí vzniku xxxxxx xxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx závody a xxxxxxxx x motoristickém xxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx členský stát, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx pořadatel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx prokáže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobené xxx xxxxxx aktivitách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zúčastněným xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uhrazena x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx regresem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aktivit.

Návrh zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxx návrh xxxxxx zavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „pojištění xxxxxxxxxxx“ x xxxxx bude xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx provoz xxxxxxx xx uzavřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxx pořadatel xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxx, kdy xx řidič xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxx x garančního xxxxx, xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vzniklé na xxxxxxx závodící xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, že xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být i x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxx o povinné xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx vypovědět xxxxxxxxx nebo odstoupit xx pojistné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§2781 občanského xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypovědět x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečně srovnatelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx plnění xxxxx xxxx pojistiteli, stejně xxxx tomu xx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§28 odst. 1 xxxxxx xxxxxx). X xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x pojištění odpovědnosti xxxxxx platí, že xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

X §9 (xxxxxxxx pojištění)

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx zelenokaretní xxxxxx zaručuje, že xxxx způsobená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx. To xxxxx x xxx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu vzniklou xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxx. Xxxxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx, xxx xx pro prokazování xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2009/103/XX x xxxxxx 6 až 9 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kontrolu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kancelářemi pojistitelů, xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaručila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx a újem xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx některým x xxxxxx vozidel, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x zárukách xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx se xxxxxxxx xx území EU, xxxx pojištěna. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavřou xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx státě a xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx. hraniční xxxxxxxxx. Xx má, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx členskými xxxxx, xxxxxxxxxx význam, neboť xxxxx čl. 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uzavírané při xxxxxx vozidla xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se vozidlo xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Uzavírá xx při vstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxx xxxxxxx v xxxxx víceméně přivezením xxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxx xxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx pouze na xxxxxx události, které xxxxxxx v členských xxxxxxx.

Xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx. V xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Nepřebírá xx §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx dosavadního xxxxxx, xxxxx něhož xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, protože xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednání. Xxxxxx xx nepřebírá §14 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx se zaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nevrací, protože xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mělo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx režim. Xxx xxxxxxxxxx pochybností je x navrhovaném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno, xx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx x. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx, x také xxxxx právní xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx XX 2017/1469, xxxxxx xx xxxxxxx standardizovaný xxxxxx xxx informační xxxxxxxx x pojistném produktu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx produktu a xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx jen xxxxxxx xxxxx). Xxx xxxx sjednávání xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §10 (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx odpovědnosti, jestliže xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxx. Tím xxxx xxx, xx xxxxxx xx právní xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx Xxxxxxxx. Toto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx. 3 novelizované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x přihlédnutím x možným výlukám xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pojištěním. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozsah x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je zvlášť xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx osob x xxxxx, x xx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx provozu dotyčného xxxxxxx. Ty x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx x. 56/2001 Xx.) x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména podmínky xxxxxxx xxxxxxx na xxx (zákon č. 90/2016 Xx.). Nelze xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx xx technický xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx zachovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§3b xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx výši x xxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x jednom x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxx tak provozovatel xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxx vozidla. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2927 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §2910 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odpovědnost xx zavinění xx xxxx týkat zejména (xxx ne xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx nahradit xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxx §1 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxx pochyb x xxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx §9 xxxx. 2 věty xxxxx.

X §11 (xxxxx x obsah pojistné xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2758 odst. 2 věty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené na xxxx xxxxxx než 1 xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx uzavřít xxxxx x písemné xxxxx. X v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx §2758 xxxx. 2 xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, podle xxx xx xxxxxxx forma xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pojistník xxxxxx xxxxxxx včasným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §2777 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxx v §11 xxxx. 3 požaduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedení xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidla x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x pojistné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x souladu x xx. 21 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto smluv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x likvidaci xxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx v §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx spíše xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx zpochybněn pojistný xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx vztahu k §4 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xx xxxxx o xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx pojištěný x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx pojistníka.

V xxxxx xxxxxxx k situacím, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxx xxxxxx známy některé xxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značkou x xx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx [§23 xxxx. x) xxx 1 xxxxxxxx x. 343/2014 Xx.], nikoli však xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx neznalost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může být xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x pojistník pak xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 dnů xxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx xx pojistníka, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx on-line xxxxxx xxxxxxxxx.

X §12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx v §2801 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, slouží xxx ty xxxxxxx, xxx xx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxx vznik pojistné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx okolnosti nastanou, xxxx. sezónní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxx xx xxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pojistník před xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích. Xx xxxxxxx xxxxxxxx i xx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §13 (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zvlášť xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx. U xxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxxx, a xx x minimální xxxx 1 300 000 XXX xx každého xxxxxxxxxxx xxxx 6 450 000 XXX xx každou xxxxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx počet xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx pak v xxxxxxxxx xxxx 1 300 000 XXX xx xxxxxx škodnou xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x pětiletých xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx indexem xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/792 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x harmonizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2494/95. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx euro, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx národní měnu xxxxxx směnného xxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX. Xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxxxxxxxxxx směrnice.

Limit pojistného xxxxxx je podle §2814 občanského xxxxxxxx xxxxx hranicí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx zákona je xxxx uvedeno xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx podmínkách. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zbylou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X §14 (xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx při xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx usmrcením)

S ohledem xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 50 000 000 Kč na xxxxxxx poškozeného, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x náklady zásahu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 35 000 000 Xx (§3x xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx 6 450 000 XXX na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neštěstí xx Xxxxxxxx xx xxxx xxx nedostatečný x řádnému xxxxxxxxxx xxxxx poškozených.

K §15 (xxxxxxxxx limit pojistného xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxx)

Xx stejných xxxxxx xx limit xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx škodě xxxxxxx xxxxxx x částce xxxxxxx 50 000 000 Kč, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx-xx součet nároků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx plnění xxxxxxx x nich x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x součtu nároků xxxxx poškozených.

Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx újem pohybuje x xxxxxxx xx xx kategorie újem x rozmezí 100 xx 200 xxx. Xx. Újmy takové xxxx xx vyskytly x letech 2009, 2016 x 2019. Xxxxxxxx jedenkrát xx 7 let xxx xxxxxxxxx xxxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 6 450 000 XXX.

Xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx. xxxxxxx zásahu hasičské xxxxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx limitů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx újmě xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx věcné xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rozpočítat xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x xx xxxxx xxxx xxxx škody xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx i x případě xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx více xxxx. Xxxx xxxxx pojistného xxxxxx se vztahuje xx xxxxxx jednotlivou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx újma je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx náklady, xx xxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx újmy. X xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxx usmrcením xx překročení spíše xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx majetku, xxx xx xxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech.

K §16 (xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tíhu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásahy xxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xx však nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikají x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výše pojistného x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx určitou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu. Xxx xxxxxx xxxxxx znamená xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Kanceláře, xxxxx potřebné xxxxx xxxxx §38 odst. 1 x 4 xxxxxx xxxxxx eviduje. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xx své vlastní xxxxxxxx.

Xxxxx, která převzala xxxxxxx xx opravy, xx podle §2928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklých x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele. Xxxx xx však xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu nesl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §16 odst. 2 xxxx. b) xxx 1 xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx škodného xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx navrhovaného §16 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podle navrhovaného §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 ani k xxxxxx x případě xxxxxx události, xx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx vůli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2929 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx rozdíl xx xxxxxxxxx právní úpravy (§3x xxxx. 2 xxxxxxxxxxx zákona) se xxxxxxxx omezit tuto xxxx, xx které xx započítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x rozmezí 5 xx 20 xxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxx xx nejdelší dosud xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx pojistitele xxxxxxxxxxx celou dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxx způsobená x xxxx získávání řidičských xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx pojistitele zpracovává xxxxx o škodném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Ta xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx xx xxxx, xxx xxx naposledy xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx směrnice doplnila xxxxxxxxx, xxx se x pojistníky xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému z xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předchozích pojištění x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX, x to i xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx §16 odst. 3.

X §17 (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx SDEU, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ty xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx x době, kdy xxxx xxxx užito xxxx xxxxxxxx prostředek, xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, zvířat xxxx xxxx. Dopravou xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nákladu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přitom xx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxx některá je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Ten xxxx být xxxxxx xxxx tažné xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxx Andrade, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx postřikovače. XXXX xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx „xxxxxx vozidel“, xxxx xx xxxxxx x xx. 3 odst. 1 směrnice, xxxxxxxxxx xx situaci, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx funkcí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nehody nebylo xxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx čerpadla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx jako x xxxxx xxxxxxxxxx není xxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx, zda xx x xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx ani terén, xx němž xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xx xxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx „xxxxxx“ xxxx xxx vykládán v xxx smyslu, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx statku, xx jehož xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxx valníkem xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx umožňuje, aby xxxx xxxxxxx při xxxxxx motorových vozidel xx komunikacích x xxxxxxxxx, které xxxxxx „xxxxxxxxx x provozu“, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozemků, xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx žádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx provozováno. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ať xx jedná o xxxxxxxxxxxx způsoby odškodnění xxxx x plnění x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku, např. xxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stroje, xx působnosti směrnice xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poškozenému, xxxxxxxx xxxxxx xx. 3 xxxxxxxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jak xxxx xx zdraví, xxx x xxxxx xxxxx. Současně se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravě (§6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pouze na xxxxxxxxx právní úpravu xx však nebylo x xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx se zelenokaretním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v zahraničí xx xxxx mezinárodními xxxxxxxx.

Xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx závazkové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx země, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx skutečnosti, xxx vedla xx xxxxxx xxxx, x xxx ohledu na xx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxxx, xxxx které xx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx, x poškozený x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zemi, použije xx právo xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx zjevně úžeji xxxxxx x jinou xxxx, než je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx x jiné xxxx xx mohl xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx existujícím xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx civilním xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x čl. 3 xx 7 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území došlo x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, než xxx xxxxx x nehodě, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx registrace xxx určení xxxxxxxxxxxx

- xx vztahu k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, mající xxxxx x vozidlu, xxx xxxxxx na xxxxxx bydliště,

- ve xxxxxx k postižené xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx, xxxxx bydliště xx v xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxx,

- xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nacházející xx xxxx vozidlo x xxxxx nehody, xxxxxxxx xx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx dvě xxxxx xxxx xxxx xxxx, určí se xxxxxxxx právo xxx xxxxxx x nich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxx. x) pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. a) x x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx státu xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, i xxxx tyto osoby xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx rozhodným xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx buď xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vozidla xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx na jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, než xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx věcech mimo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxx státu, na xxxxx území xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postižené xxxxx xxxxxxxxxxx xx mimo xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxx státu registrace, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxx odpovědnost vůči xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx registrována xxxx jsou-li registrována x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx místo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx vozidla xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx právo rozhodné xxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxxx se xxxxx Xxxxxxx xxxxxx vždy x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx nehody.

Úhrada účelně xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x právním zastoupením xxx xxxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx stávajícího zákona. X xxxxxxxxx se x xxxxxx úhradě xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x věcnou xxxxxx xxxx ušlým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného plnění xxxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xx škodné xxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxx vznikla x xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx přerušení.

Občanský xxxxxxx x §2951 upřednostňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx-xx x xx poškozený, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx. Nemajetková xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx pojistitele se xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx, avšak xx xxxxxxxxxx ujednání x xxxxx xxxxxxx plnění, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §18

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx vynaložené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §55 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx případě se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, ale o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na hrazené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx nákladem je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění. Ten, xxx způsobil, xx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx pojištěnci, jemuž xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 zákona x xxxxxxxxx záchranném xxxxx. Podle této xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx zásahu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx, která xx zařazena xx xxxxxxx jednotek x xxxxxxxx kraje, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x která zasahovala xx xxxxx operačního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx. Náklady xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu zásahu xxxxxxxx částkou stanovenou xxxxxxxxx vlády x. 263/2013 Xx. xx xxxx 5 600 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňuje xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újma,

- Kanceláři, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx způsobena xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx provozem tuzemského xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx se rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx upravujícími systém xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozsudky, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 85 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 25 Xxx 617/2019 xxxx xx. xx. 25 Xxx 589/2020). Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx xxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimž xxxxx v jiném xxxxxxxx státu. K xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx (xxxxx xx xxx 29. xxxxxxxxx 2021 xx. xx. XX. XX 1011/21).

Xxxx xx také xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ekologických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nehody. Xxxxxxx xx obecná xxxxxx xxxxxx zachraňovacích nákladů x §2819 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx využitelná x xxxxxxxxx odpovědnosti.

K §19 a 20 (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xx se týká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx podle xx. 14 novelizované xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti

- xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jediného xxxxxxxxxx a během xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx území Xxxxxxxxxxxx, xx. členské xxxxx Evropské xxxx x xxxx státy xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a

- xx xxxxxxx xxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxx ochrana vyšší.

Teritoriální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx řidič xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xx xxxxx takového xxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Navrhuje se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx stávající xxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 5 dosavadního xxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je signatářem xxx. Jednotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zelenokaretní systém. Xxxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kartě (např. Xxxxxx, Xxxx).

Xx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x současně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příslušníka xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje Xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kterým xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx kryta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §21 a 22 (výluky x xxxxxxxxx odpovědnosti)

Navrhuje xx xxxxxxx §7 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxx zákona. Z xxxxxxxxxx plnění xx xxxx vylučuje škoda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem, xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx platí x xxx xxxxx, která x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x vlastním xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Také x xxxxxxx xxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx o různé xxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx výluky x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xx. 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx

- xxxx pojištění odpovědnosti xxxx újmy na xxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx jiné osoby xxxxxxx k náhradě xxxx, xxxxx xx xxxxx pojištěním, xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx příbuzenského xxxxxx xxxxxxxxx x pojištění x xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx újmu xx zdraví a xxxxxx xxxxx utrpěnou xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx újmy.

Výluky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do značné xxxx xxxxxxxxxx x xx. 13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatné xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vozidla, xxxx. x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx způsobena. Xx xxxxx x x xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl x xxxx vzniku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx omamné xxxxx.

Xxx xxxx uplatnit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx újma xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může-li xxxxxxxxxx prokázat, že xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území snížit xxxxxxx újmy z xxxxxxxxx odpovědnosti v xxxxxxx, x jakém xxxx poškozený xxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx nevyužívá.

Co xx xxxx odcizených vozidel, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx uhrazena x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobnému garančnímu xxxxx členského státu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx hrazených x garančního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 250 XXX.

Xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx souvislost x xxxxx činem xxxx událostí. Xx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2021/2118, xxx xx x xxxx 9 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx zachována xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/80/XX ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/29/EU xx xxx 25. xxxxx 2012, kterou xx zavádí xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx x ochranu xxxxx trestného xxxx x kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/220/SVV.

Oproti stávající xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx škody na xxxxxxx xxxx ušlém xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx povinen nahradit xxxxx manželu xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§7 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx]. Takovou xxxxxxx xxx považovat xx odporující čl. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx lze považovat xxx. xxxxxxxxxx cenu xxxx podle §492 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx x náhradu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměrům xxxx xx xxxxxxxx oblibě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X §2969 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pak xxxxx x xxxxxxx xxxx vyjádřenou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx poškodil xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx nabude xxxx xxx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nahradit xxxx xxxxx x xx věc xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx okruh xxxx. Xxxxxxxx plnění xx xxxx neposkytne za xxxx způsobené xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8, xxx je vyžadováno xxxxxxxxx pojištění motorsportu.

K §23 (zákaz xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění)

S xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx mu xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxx odmítnout xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v situaci, xxx xxxxx na xxxxxxxx plnění nevzniklo xxxx vzniklo x xxxxx než xxxxxxxxx xxxx.

X §24 (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nepřejímá, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§2802, §2805 až 2807), §12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx, x opírá xx x xxxx souvislosti x právní xxxxxx xxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxx zákoníku (§2781), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx pojistné smlouvy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jiný xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sjednáváno xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx v §6 xxxx. 1 x §12 xxxx. 1 xxxx. x) dosavadního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Široce pojatá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zánikem pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ztratil xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxx, tak x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxx, xxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxx vlastnictví. Xxxxx xx xxxxx speciální xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx situacím, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X takovém případě xx xxxxxxxxx §2765 xxxxxxxxxx zákoníku upravující xxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx pojištění x xxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2810 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx na xx, xx ve většině xxxxxxx je vlastník xxxxxxx současně i xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistníka xxxx xxxxxxxxxxx ve věcech, xxxxx mají vliv xx trvání xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §25 (xxxxxxxxxx x xxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 16 po xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx třetím xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx takové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x průběhu předchozích xxxx let xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikl, xxxx. xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx neprovozuje xxxxxxxxx odpovědnosti. Xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

- totožnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx kontaktních xxxxx;

- xxxxxxx;

- datu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy;

- období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx;

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx postupů platných x xxxxxxxx xxxxx.

X §26 (povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současnou xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 dosavadního xxxxxx) x jejich xxxxx xx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx práva xx xxxxxx. Včasné xxxxxxxx škodné události xx podmínkou zejména xxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx a tím x co xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx §2797 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx a kontakt xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§7 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx), xxxxx xx podle návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§34 xxxx. 1 návrhu xxxxxx).

X §27 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojistiteli)

Pojištěnému xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx (§8 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx měl xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informován x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx. zahájeno xxxxxxx xxxx trestní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uplatnil x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Pojištěný xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tyto povinnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x §2862 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specifikuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X §28 (právo poškozeného xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx pojistné xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxx vyplývá z xx. 18 novelizované xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěním xxxx „xxxxx nárok“ xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sjednala. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xx §2861 xxxx. 2, podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx. Xxx se xxxxx x xxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/ES, xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sídlo.

Přímý xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx pojišťovnu, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§62 xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti hrazenou Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany (§33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx). V těchto xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazku, xxx x xxxxxx xxxxxxxx navrhovaným xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznam x xxxxxxxx nehodě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxxxx x §47 xxxxxx x silničním xxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehodu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nevzniká, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx

- k usmrcení xxxx xxxxxxx xxxxx,

- x xxxxxx škodě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx 100 000 Kč,

- k xxxxxx xxxxx na xxxxxxx třetí xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx nehodě xxxx škody xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx vozidle,

- x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, anebo, xxx účastníci dopravní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx identifikaci xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, její xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx lze xxxxxxx a jednotlivě xxxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dopravní xxxxxxx xx podle xxxxxx x silničním xxxxxxx xxxxxx událost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, například xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se stala xxxx xxxx započata xx xxxxxxx komunikaci x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxx užším xxx xxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může nastat xxxx xxx započata x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x také x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxx vzniku x xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stojícího xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x tažnému xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx soudů xxxxxxx z xxxxxx, xx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx toho, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 5. 2021 xx. xx. 25 Xxx 3073/2020). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx, povětrnostní x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tažné xxxxxxx. EU xxxxx xxxxxx xxxxxxx poškozeného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx x xxx, že xxxxxx pojistiteli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x takovým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to zákon xxxxxxxxxx, také nesmí xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §29 (xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx upravuje xx. 22 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že do xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxx xxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx odůvodněnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx popírána a xxxx byly xxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v případech, xxx xx odpovědnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebyla xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úrok.

Toto ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2798 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti na xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xx pojistitel xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx podle §1970 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukci xxxxx x prodlení, protože x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx §2796 x 2797. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx uplatnila xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx pojistitel xx xxxxxx této xxxxx xxxxxxx zdůvodnit. Xxx xxxx dotčena xxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2798 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.

Ve xxxxxxxxx xxxxx xx často xxxxxxxxx snaha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončení šetření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx událostí. Xxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx šetří xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, tedy xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx užitím vozidla. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx potvrdit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx skončit osvobozujícím xxxxxxxxxxx či xxx xxxxx xxxxxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupek. Xx xxx neznamená, xx by xx xxx xxxxxxxx událost xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxx není osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Příkladem xxxx být řidič xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxx x §2914 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X §30 (xxxxx xx záznamového xxxxxxxx xxxxxxx)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx události, xxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxx. Další xxxxx xx xxx xxxxxx, xx jaké míry xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx takových xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx lze předpokládat, xx zůstane xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx založený xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního prostředku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. I xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řád xxxxx typ xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx má široký xxxxxxxxxxxx rozsah x xxxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX, může mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx z xxx pak xxxxxx x šetření xxxxxx xxxxxxxx.

X §31 (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx)

Xxxxxxx xxxxx diskuse xx při projednávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nehodě. Xxxxxxx xxxxx tak xxxx xxxxx xx. 5x xxxxxxxxxxxx směrnice přijmout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx včasného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx újem. Xx návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kanceláři xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx události. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xx příslušných xxxxx x pořizovat xx x nich kopie. Xxxxxxxxx je, že xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x §129 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

X §32 (xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx plnění)

Právo pojistitele xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplaceného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravu (§10 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx břemeno ohledně xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyplaceného xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je x povinných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistitele x x xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistitele xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§2758 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §2779 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozených, xxxxx xxxxx xx je xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako jednu xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činnosti.

Právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je upraveno x §2797 občanského xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pojistiteli xxxxxxx xxxxx pojištěnému xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měl xx mít xxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx částku odečíst.

Regresní xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pojistné smlouvy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepravdivost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx vyplatil x xxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx vozidla. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxxx odstoupit xxxxx §2808 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx pojištění xxx xxxxx §2781 xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx není xxxxx, neboť poškozený xx xxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx škůdce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx se právo xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx jednání xxxxxxxx.

X §33 (plnění xx xxxx xxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xx xx stejném rozsahu, x xxxxx xx xxxxx pojistitel, xxxxx xxx x pojištěné xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx opírá, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxx. Xxxx xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z pojistitelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku. Xxx-xx xxxx x škodnou xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx státy XXX x další xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx způsobenou xxxx Xxxxxxxx, která xx následně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mělo xx xx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx, xx xx tuto xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §257 zákoníku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, xxxx-xx újma xxxxxxxxx xxxxxxx, x opilosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx. Xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Podle §123 xxxxxx x xxxxxx službě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxx.

X §34 xx 37 (xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupců byl xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. 4. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx se x 34 xx 37 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převzít právní xxxxxx xxxxxxxxx x §9x xx 9x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx obdobu systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x když druhá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 33 xxxxxxxxx směrnice 2009/103/XX). X případě pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx velmi xxxxxxx teritoriu mnoha xxxxx, kde xxxxx xxxxxx xxxxxx škodných xxxxxxxx způsobených xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx xx má xxxxxxxxxx jednodušší dosažení xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx jejich xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx (xxx. „xxxxxxxx xxxxxxx“). Poškozený xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx škodního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx usazen x xxxxxxxxxxx v xxxxx členském státě, x nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx vznikla.

Podle čl. 21 novelizované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx,

- x xxxx došlo x xxxxx členském státě xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx státě, x

- x nimž xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx,

- xx-xx jeho xxxxxx pojištěn u xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx x

- xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx xx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx. 1 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 13 xxxx 11 x 12 xxxxxxxx 2009/138/XX (Solventnost XX), xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pobočkou xx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 145 xxxxxxxx Solventnost XX xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx, x xx i x případě, kdy xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx sice xxxxxxxxx, avšak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx zastoupení.

Každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti tak xxxx xxxxx čl. 21 novelizované směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx získal xxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxx. jednotný evropský xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xxx xx xxxxxxx xxxxx usazení, xxx x xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 49 x xxxx. x xx. 56 x xxxx. XXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxxx s povolením x činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleným XXX pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky (§34 xxxxxx zákona,

- xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxxxx xxxxxx) a

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (zde xx používá xxxxxx xxxxxxxxxx pro odlišení xx pojistitele, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx), kterého xxxx xxx Českou xxxxxxxxx ustanovit xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nepůsobí (§36 xxxxxx xxxxxx).

Xxx odlišení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx provozujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx XXX mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §34 (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx)

X §34 xxxxx xxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx ustanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxx XXX, xxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx výhodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x na xxxxxx xx pojišťoven ze xxxx XXX xxxx x každém xxxxxxxx xxxxx EHP xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx status xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx x pojišťovnictví.

Ustanovený xxxxxx xxxxxxxx musí xxx bydliště xxxx xxxxx v tom xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxx ustanoven.

Hlavním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx,

- xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

- pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, jehož xxxxxxxx xxxx újma xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, projednává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx informace xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx působit xxxx. tzv. xxxxxxxx xxxxxxxx karet. Xxxxxxxxx xx, xxx xxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. jak xxx jednání x xxxxxxxxxx, k vypořádání xxxx xxxxxx xx xxxxxxx způsobené xxxx, xxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxx x šetření xxxxxx události nebo x právo poškozeného xx náhradu újmy. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zástupce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X dané xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx bod 31 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xxx xx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené směrnicí xx se xxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedochází x xxxxxx práva xxxxxxxxxxx uplatnit xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx pojištěna tato xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právo x otázky xxxxxx xxxxxxxxxxxx (viz xxx 35 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX).

Xxxxxxxxxx škodního xxxxxxxx xxxx x sobě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prostřednictvím škodního xxxxxxxx tak nelze xxxxxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx je xxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx domovský xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jmenovala x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xx Xxxxx republika. X xxxxx xxxxxxxxx států xx xxx vytváří xxxxxxxxxx xxx, která xxxxxxxxx zjednodušuje situaci xxxx xxxxxxxxxxx provozem xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx a také xxxxx x příslušnými xxxxxxxxx informačními xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

K §35 (xxxxxx zástupce pojistitele x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx)

X §35 návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx svobody xxxxxxx poskytovat xxxxxx xx xxxxxx čl. 56 XXXX (Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx úkolem tohoto xxxxxxxx zástupce je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterého škodní xxxxxxxx zastupuje,

- xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky a

- xxxxx k xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx kanceláře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx sice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxx zde xxxxxx, nahrazuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Kanceláři.

Zde xx xxxxx xxxxxx xx. 151 a 152 xxxxxxxx Solventnost XX, xxxxx hostitelskému xxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxx xx poskytována xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx provozovna xxxxxxxxxx) xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx neživotní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx nároky x xxxxxxxx vzniklých xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx členský stát xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ustanovila zástupce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx o škodných xxxxxxxxx a xxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nároky, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nárokům xx náhradu újmy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx před soudy xxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

X §36 (xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx)

X §36 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx škodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx pojišťovnami, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxx xx Česká xxxxxxxxx, x xxxxx x xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce je xxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxx škodní xxxxxxxx zastupuje, xxxxx xxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xx-xx xxxxxxxxx bydliště, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x

- došlo-li x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetím xxxxx, xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx schopen jednat x xxxxxx jazyce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x plném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudy xxx xxxxxxxxxxx o těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újma xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samo x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §37 (xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx služby)

Pokud pojistitel xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx škodního xxxxxxxx xxxx vedoucí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že pojišťovna xxxxxxxxxxxx jinou xxxxx. Xx platí obdobně xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozuje xx xxxxx České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovený pro xxxxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx stanovištěm xx xxxxx České republiky, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx, xxx pojišťovna xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x to jednoho xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx sjednávané xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském státu, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §38 až 41 (evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx aktuálního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se pojištění xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v on-line xxxxxxx, a xx xxx xxxx zprostředkovateli xxxxxxxxx a pojišťovnou, xxx i xxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx. Xxx současné úrovni xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx smiřovat x xxxxx xxxxxxxx výměny xxx. To samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pojišťovny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx prokazování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zelenou xxxxxx pro vnitrostátní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávněně xxxxxxxx, že neumožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx samo x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nepovede xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx si bude xxxx xxxxxx přímo x xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xx, xx platí x xxxxxx pojištění odpovědnosti, xxxxx i o xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zatěžován xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x §38 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinností, jejichž xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx zpracovávané xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxxx náhradních plnění. X xxxxx x xxxxxxxx došlo k xxxxxxx využívání rodných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx té xxxx uzavřených pojistných xxxxx a věcí xxxxxxxxxxxxx x pojištění, xx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx údaj získávat, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx xx postupný xxxxxxx x BSI x AIFO.

Údaje týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x registraci vozidel x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxx xxxxx využívat xxxxx vedené x xxxxxxxx Kanceláře.

V §40 xxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx vzniku, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxxxxx elektronicky x xxxxxxxx, který x nim xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup. Xxx xxxx zabezpečena xxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x reálném xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastane, xxxx. xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

X §41 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxxxx, xxx podle xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx nařízení XXXX představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soubor xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez pomoci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nahlédnutí, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, šíření xxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, omezení, xxxxx xxxx zničení, a xx včetně xxxxxxx xxxxx. Takto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, než xxx xxxxx byly xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §42 (xxxxxxxxxx středisko Xxxxxxxxx)

Xxx xxxxx xxxx 42 xx 47 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/103/XX, xx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx plnění x pojištění odpovědnosti. Xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx jako zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx. Informační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Shromažďované xxxxxxxxx xx se xxxx xxxx xxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx střediska xxxxxxxx xx. 23 novelizované xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx let xx xxxxxxxx registrace vozidla xxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§15a xxxxxxxxxxx xxxxxx) se x souladu x xx. 15 xxxx. 1 xxxxxx pododstavcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxx informací vedených x xxxxxxxxxxx středisku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx středisko xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx, informační středisko xxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx k nehodě xxxxx xxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v §42 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx vyžaduje vedení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

X §43 (informační xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx měl xxxxx xxxxxx neprodleně xx informačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu svého xxxxxxxx xxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx včetně xxxxx o škodním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx středisek x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávající právní xxxxxx (§18a dosavadního xxxxxx).

X §44 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx vedená xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x čl. 4 xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u vozidel, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx na území xxxxxx členského státu, x vozidel s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx z xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se v xxxxx kontroly, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ověřování xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx technologický xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpoznávání registračních xxxxxx, xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zastavení, x tedy bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. To xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou nutné x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů následně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, musejí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x obecným xxxxxxxxx (EU) 2016/679. Xxxxxxx těchto údajů xxxx xxx omezeno xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Tyto údaje xxxxxx být xxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx kontrolou určit, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx omezený počet xxx, nepřekračující xxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zázemí, což xx vyžádá určitou xxxx, xxx xxxx xxxxx tento způsob xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx je systém xxxxxxxx pojištění odpovědnosti xxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze předpokladem x k xxxx xxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx kroků, xxxxx xx vyžádají xxxxxxxxxxxxx přípravu x xx xxxxxx xxxxxx XX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx systémem xxxxxxxx a zákon xxxxx x xxxxxxx x právem XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu, xxx tato xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx k xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny oprávněné xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx událostí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s obvyklým xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx.

X xxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx v xxxxx xx- xxxx xxxxxxx výměny xxx, x xxxxxxx vozidel xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 4 návrhu xxxxxx.

X §45 (xxxxxxxxx Xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx garančního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxx úprava xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008. X xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xx využívání xxxxxx xxxxxxxxx Kanceláří xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxx v roce 2014 xxxxxx. Xxxx xxx poslaneckou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v roce 2017 x xxxxx xxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxxxx garančního fondu Xxxxxxxxx, x něhož xx hradí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pojišťovny xxxxx x pojistného. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxx regresních náhrad xxxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % výdajů x xxxxxxxxxx xxxxx xx úhrady xxxx xxxxxxxxx nepojištěným provozem xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§4 xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaného vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvratitelnou domněnku, xx xxxxxxx osobou xx osoba zapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx). X zde xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvratitelné právní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jakožto správce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 5 GDPR x xxxxx subjektu xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 16 GDPR. Xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxx v xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat, xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx, xx prováděcím xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxx příspěvku xx xxxx xxxx být xxxxx než běžné xxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxx vyhláškou paušální xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x mimosoudním uplatněním xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

K §46 (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnosti)

Prováděcí xxxxxxxx xxxx umožní, xxx Xxxxxxxx získávala xxxxxxxxx číslo klienta, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunikace. Xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tom, xx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx svou pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x následnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxx. Tento preventivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepojištěného xxxxxxxxxxxxxxx XXX motivuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x provozovateli vozidel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti. X tomto xxxxxx xx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx požadavku na xxxxxxxxx příspěvku x xx jí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reagovat. Proto xx součástí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx poučení této xxxxx x jejích xxxxxxx x povinnostech xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx). Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxx dne doručení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §47 (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx převzít i xxxxx jednoho roku xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§4 odst. 6 xxxxxxxxxxx zákona), x xx x důvodu xxxxxxxx nežádoucího xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx jejího xxxxxxx uplynutí xxxxxxx Xxxxxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxxx. Počátek xxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxxxx době xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx začne xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx vozidla. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx roku xxxxxx xxxxx, xxx odpovídající xxxxx Xxxxxxxx zjistí. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, bude nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx zákona.

K §48 (xxxxxxxx ustanovení)

Právní xxxxxx Kanceláře navazuje xx xxxx stávající xxxxxx (§18 xx 25 xxxxxxxxxxx zákona), xxxxxx však xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx Kanceláře tak, xxx tato xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxx §76 xx 82 xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx týkající xx činnosti pojišťoven. Xxx xxx xx xxxx třeba xxxx x xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx pojišťovnou x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx okrajová činnost xxxxxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx xxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. nejsou xxxxxxxxxx xx kvazi xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Kanceláře xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx zejména v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XX, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednodušší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí, xxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxx. X podstatě xx xxxxx o povinné xxxxxxxx pojistitelů, kdy xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je xx xxx podstaty xxxxxxxxxx osobou soukromého xxxxx xxx generis, xxxxxxxxx xxxxxxx (§122 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx činnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx se xxxxx o profesní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx činnost lze xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx některé její xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určitého veřejného xxxxx, ale jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neboť Kancelář xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobám ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů, xxxxx Kancelář nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2014, x. x. 11 X 191/2013-64).

K §49 (xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxx ukládaných xxxxxxxx xxxxxx novelizovanou xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx kancelářemi xxxxxxxxxxx x xxxxx zelenokaretního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správa xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x výplatám plnění xx újmy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zábrany škod xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx IZS zasahujících xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx činnost Xxxxxxxxx v tzv. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx evidencí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx souvislosti je xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dluhy Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. §51 nebo 52), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv a xxx i xx xxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazků. Xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, se jedná x běžně xxxxxxxxxx xxxxxxxx redukce xxxxxx, xxxxxxx xxxx vystaveny. X pozice Xxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mezi xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §129 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx základních xxxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx pojišťoven využívat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tak xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vytvořený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

Kancelář x xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx společnostmi podle xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx stejný xxxxxxx do agendových xxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx pojišťovny.

K §50 (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx.

X §51 (audit x xxxxxxxx xxxxx Kanceláře)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx legislativy, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxx úpravou, xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx. Připravovaná nová xxxxxx úprava účetnictví xxxxxxx tento xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přispívají xxxxx xx členové Kanceláře, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech přispívají xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

X §52 x 53 (xxxxx x xxxxx členství x Xxxxxxxxx)

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx pojistitele x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x současnosti (§18 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxx xx povolení, xxxx. ukončení jeho xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistitelem x jiného členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxx zahájení xxxx xxxxxxxx.

X §54 (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kanceláře)

Se xxxxxxx členství xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznamovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kanceláři, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Kanceláře, xxxxx provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx náhradního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxx zřídit xxxxxxx xxxx svobody xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxx sídla, x xx v xxxxxxx x principem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 10x odst. 2 x xx. 25x xxxx. 2 xxxx směrnice).

S xxxxxxxxx x Kanceláři xx xxxxxxx ručení xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx momentální xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx období. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxx xxxxxxxx ve výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

X §55 (informační povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx)

X důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx ze stávající xxxxxx xxxxxx (§18 xxxx. 8 dosavadního xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx Kanceláři xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx členství x xxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X §56 (orgány Xxxxxxxxx)

Xxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx návrh zákona xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx (§19 xxxxxxxxxxx xxxxxx), která xxxxx xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx obecnými xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách.

Nejvyšším xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolní komise x x době xxxx zasedáními xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Komise xxxxx xxxxxxx xxxx xx specifickým orgánem Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X §57 (shromáždění xxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě (§20 dosavadního xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx. X čl. 14 xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovaná právními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ochrana xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx xx pokrývat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxx signatáři xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx kancelářemi.

K §58 (xxxxxxx rada)

V xxxxxxx x §151 x 164 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře xx xxxxxxx rada, xx kterou xxxxxxx xxxxx xxxxx člen xxxxxxx rady samostatně x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příslušnost xx vztahu xx Xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zasedání.

K §59 (xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx účasti x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x ČNB dohlíženou xxxxxxx, musí x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX.

X §60 (xxxxxxx ředitel)

Funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §166 občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx chod Xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X §61 (xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx uvedených. Stávající xxxxxx xxxx předpokládá, xx členové Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx pevnou částkou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx si Xxxxxxxx stanovuje x xxxxx svých interních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx založen xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trhu pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx měřeným xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx kategoriích.

Kancelář xx xxxx xxx interní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x garančním xxxxx do následujících xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx členské xxxxxxxxx x zbývající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2000 xx Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. xx prospěch Xxxxxxxxx) xx plnění x xxxx vzniklých před 1. xxxxxx 2000 (xx. zákonné xxxxxxxxx),

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx 1. xxxxx 2000), xxxxx xx dělí podle xxxxx, xx xxxxxxx xxx prostředky x xxxx xxxxx použít, x xx na:

Garanční xxxx 1 (GF1), xxx xxxx zahrnovány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxx vzniklou xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx určených pro XX2), a

Garanční fond 2 (XX2 - xxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxxx prostředky určené xx xxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx tuto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uhradit xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oporu xxx určení, xxxx xxxxxxxxxx, případně xx xxxx xxxx, je Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxx správy x chodu. Stanoví xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kanceláře (xxxxxx xxxx, zda se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx možné x zabezpečení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx). Chybí xxx tedy dostatečná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxx xxxx dopad xxxxx do celkové xxxx příspěvků do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx oblastí xxxxxxxx Xxxxxxxxx, stávající xxxxxx nepočítá xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx být prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx příspěvků za xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxx xx činnost Xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx je navrhována xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x Kanceláři xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx změny x xxxxx xxxxx xxxx předvídatelné x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx stanovování x xxxxxxxxxxx příspěvků členů. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx:

- xxxxxxx příspěvky xx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx pojistné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx příspěvky xxxxx Xxxxxxxxx,

- přijaté xxxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V této xxxxxxxxxxx je navrhováno xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž x xxxxxxx, xx xx hrozil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, bude Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výši, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

X souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx) x x xxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxx i souvisejícího xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Přijaté xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nepojištěná xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx za nepojištěná xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx projekci xxxxxxxxx xxxx x garančním xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“) xx následující xxxxxxxxxx xxx. Projekce xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx bude obsahovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxx xxxxxxx projekci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpokladů vývoje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx diskontování) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Kanceláře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx ke schválení. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posouzení dostatečnosti xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx následujícího kalendářního xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxx mimořádných příspěvků xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx dána xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xx mimořádném xxxxxxxxxxx xxxxx.

X §62 (xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxx plnění z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§24 xxxx. 2 dosavadního xxxxxx). Xxx tedy xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojištěním, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx. náhradní xxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojišťovny v xxxxxxx xxxxxx události x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou dále xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona (§65 xx 70 xxxxxx zákona).

Věcné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx: Xxxxxx xxx x xxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyňatého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx zákona xxxxxxx [§62 písm. x) xxx 2 návrhu xxxxxx xx xxxxxxx x §7 odst. 2 x §8 xxxx. 5 návrhu xxxxxx]. X xxxxx xxxxxxxxxx xx promítnut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx sice xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx přesto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x garančního xxxxx. Xxxx xx věcná xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny [§62 xxxx. g xxxxxx zákona x xxxx §68 xx 70 xxxxxx zákona], xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx poškozených v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 10x a 25x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx stávající xxxxxx xxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. x) a §24 xxxx. 3 dosavadního xxxxxx] xxxxxxxx zachovat xxxxxxxx, že xx xxxxxx poskytuje xxxxx xxxxx, která utrpěla xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxx, xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 000 Kč x v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx újma xx xxxxxx, újma xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ztěžuje společenské xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx pokládány (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnicí) xx xxxxxxx, xx určí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde k xxxx došlo. Pojem xxxxx újmy xx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx v souladu x xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx (§122 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx společenské xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x úvahu, xxx xx pojem ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx náhrady xxxx xxx ublížení xx zdraví xxxxx §2958 xxxxxxxxxx zákoníku.

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Kanceláře, xxxxxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a tedy x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxx xxxx vyřízení xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení novelizované xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 15 xx xxxx vozidel xxxxxxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx do jiného. Xxxxx je xxx xxxxxxx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviště po xxxx nabytí. Xxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxx, po kterou xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x novelou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx novelizované xxxxxxxx týkající se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxxxx xx §62 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

X §63 (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx plnění x garančního xxxxx xx neodlišují xx xxxxxxxx plnění poskytovaného xxxxxxxxxxxx, xxxxx horní xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenými xxxxxxx. Z pravidla, xx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx se xxxxxxx stejné výluky x stejná omezení. Xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx §24 xxxx. 10 xxxx. a) x b) xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxx §24 odst. 10 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx již x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §62 xxxx. x). X případě §62 písm. x) xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxxxx zákona.

Na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx motosportu, je Xxxxxxxx xxxxxxx plnit x případě absence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soutěží, což xxxxxxx x §8 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §62 xxxx. x) xxxxx 2 xxxxxx zákona.

K §64 (xxxx x xxxxxx)

X xxxxxxxx, že x garančního xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx by xxxxx pojistitel, xxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx xx neposkytuje x případech, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx určit xxxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklou xxxx. Xx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx jisto, xx xxxxxxxxx xxxxx xx plnění má, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx Kanceláří x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem, nelze xx lhůtě xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx xxxxxxxx určit osobu, xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx věc xxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx.

X §65 x 66 (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx náhradního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xx. 24 a 25 směrnice. Podle xxxx úpravy mají xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx (xxxxxxxx fond) v xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla, x xx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo její xxxxxx xxxxxxxx neposkytli x tříměsíční lhůtě xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx x pokud nepodali xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx formulačními xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§24x xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xx náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxx x přechodu xxxx xx Xxxxxxxx xx x xxxxxx lepší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxx x §71 xxxxxx xxxxxx.

X §67 (xxxxxxxx plnění x xxxxxx nezjištěného xxxxxxx xxxx pojišťovny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx náhradního plnění x garančního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy

- xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož provozem xxxx xxxx způsobena, xxxx

- jestliže xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx škodné xxxxxxxx xxxx možné xxxxxxx pojišťovnu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx ten xxxxxxxx fond, x xxxx má poškozený xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx xxxxx členského státu, x němž xx xxxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx;

- x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx garančnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxx;

- x případě xxxxxxx x třetího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

X drobnými xxxxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§24x dosavadního xxxxxx). Xxxxxx týkající xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx na Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravit souhrnně x §71 xxxxxx xxxxxx.

X §68 xx 70 (náhradní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v úpadku xxxx v likvidaci, xxxx xxxx xxxxxxxx xx. 10x x 25x xxxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, resp. xxxx, oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx škodné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla x obvyklým xxxxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx kteréhokoli z xxxx (XX, XXX). Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému. Tento xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx s obvyklým xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x pojišťovny, která xx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Kancelář. Ta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx. Xx platí x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx vztahu x plnění x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x diskriminaci xxxx x třetích xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojišťovny, které x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx hrazený Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx pokrývající xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny s xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx hradit pouze xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x souladu x §379 xxxx. 1 písm. a) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx použijí x případě tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx jí bylo XXX xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx. Xxxxx §116 xxxx. 3 xxxxxx x pojišťovnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odnětí xxxxxxxx x činnosti xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x §118 odst. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx států.

K xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice XX, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajišťoven, kdy xx xxxxxxx fond xxx xxxxxx insolvence xxxxxxxxxx byl xxxxxx x x případě xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx insolvenčního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §71 (xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu)

Účelem xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxx xx jako xxxxxxxxxxx, aby jí xxxx plnění xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx újmu xxxxxxxx nepojištěným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x proto xx xxxxx na xxxxxxx vyplaceného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxxx (§32 návrhu xxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x garančního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx Kancelář xxxxxx x garančního xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx xxxx splatnost xxxxx §1958 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxx o xxxxx, xxxxx splatnost není xxxxxxxx ani stanovena. X xx xxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx promlčecí xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx za plnění x xxxxxxxxxx fondu.

K §72 (náhrada xx xxxxxx poskytnuté v xxxxx členském státě)

Navrhuje xx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx tuzemským xxxxxxxx xxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. V takovém xxxxxxx poskytne Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X §73 (xxxxxx xxxxx zábrany xxxx)

Xxxx xxxxxxx škod xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx fond sloužící x xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx minimalizaci x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxx tvorba xxxx xxxxxxxxxx nákladem x hlediska xxxx x xxxxxx, není x xxxxxxxx době xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx tvorbě. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx v xxxx xxxxxxxx x schvalování xxxxxx objevovala politická xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx poplatku na xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxx zasahují x xxxxxxxxxx xxxxx. Inspirace xxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx se jedná x státem financované xxxxxxxx x náklady x xxxx spojené xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Politický xxxx xxxxxxx xxxx x tomu, xx xxxxxxx č. 160/2013 Xx. xxxx zavedena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x vedle xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx do fondu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % x xxxx xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx každý xxxxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborů, se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X v xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx tzv. daň x požární xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x Xxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xx újmu způsobenou xxxxxxx xxxx výbuchem.

V xxxx států xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx. xx Xxxxx Xxxxxxxx xx (xx xxxxxxx xxxxxx x x. 1865) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx jeho vybírání xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxx 8 % z xxxxxxxxxx v pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příčiny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx střediska XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní služby.

Paušální xxxxxx 5 600 Xx/xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxxxxx hodinových xxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Hasičským xxxxxxxxxx sborem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx. Xxxxxxxx nehody xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zásahů řešeny xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx 20 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravních xxxxx xx xxx jedná x částku xxx 224 xxx. Kč xxxxx hrazenou x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X §74 (xxxxxxx fondu xxxxxxx škod)

Použití xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, projektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx újem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx úhradu xxxxxxxx komise fondu xxxxxxx xxxx, která xx zaměřena xx xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stávající xxxxxx úpravu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx analýzou, např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxx zásazích x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx rozdílu xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře x xxxxxxxxxx fondu.

K §75 (xxxxxx fondu xxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§23x xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx komise je xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx zastoupeny xxxxxxx zainteresované xxxxxx x aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondu řádně xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §76 (xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§18 odst. 1 věta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), což xxxxxxxx nejistotu v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx. X cílem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx ustanovení zákona xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení Xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx jako x xxxxxxx pojišťoven xx xx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxx poměrů Kanceláře xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx předpisy.

K §77 (xxxxxxxx xxx externí xxxxxxxxx činnosti)

Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Požadavky xx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxx §7g xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx Kanceláře.

K §78 (tvorba xxxxxx)

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx navržena výslovná xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx úpadku. Xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx Xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx rezervy a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tvoří již x xxxxxxxx xxxx (xxxx pro případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx stávajícímu XX2). Xxxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpisům Xxxxxxxxx. Tuto xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem.

Postup xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Důvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tvorbou xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx, ke xxxxxx Kancelář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxx xxxxxx, v jakém xx jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

X §79 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx interní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxxx její specifické xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx újem x xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxx, a dále xxx xxxxxx pojistných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly a xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx smluvnímu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, přípravu xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx činnosti xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ČNB, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx subjektů, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx zájem ve xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxx aplikovány při xxxxxxxxx xxxxxx, fondu xxx případ xxxxxxxxxx x odhadu budoucích xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §80 (zásada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů x zemích XX, xxxx. x Xxxxxxx xxxx Rakousku, xx x České republice xxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx významná xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kanceláře) xx kryta vlastními xxxxxx Xxxxxxxxx. Kancelář xxxx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxx. Xx), které xxxx xxx xxxxxxxxxx x x pohledu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xx dluhy Xxxxxxxxx ručí, §54 xxxx. 4 návrhu xxxxxx) xx žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx investování xxxxx Xxxxxxxxx.

X §81 a 82 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxx členech a xxxx předkládá XXX xxxxxx v obdobném xxxxxxx jako pojišťovny. Xxxxx xx x xxxxxx desítku xxxxxx x různou periodicitou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro které xxxx xxxx výkazy xxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx funkci Xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxx XX předkládaly xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx výkazy xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx navrhováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Kanceláři x xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx upraveném xxxxxxxxxx předpisem) i xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xx xxxx xx požadavku, xxx Xxxxxxxx poskytovala xxxxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ČNB xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xxxxxxx xxxxxx xx ČNB xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x XXX (§41). X současnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 433/2009 Xx.

Xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

X §83 (předmět xxxxxxx)

Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČNB xxx činností finančních xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx zaměřen xx subjekty poskytující xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxx xxxxxxxxx však není Xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx hraničního xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ručí xxxx členové. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxx její činností. X xxxx xxxx XX, xxxx. x Xxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx dohled xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojistitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xx aplikován xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx). Xx rozdíl xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xXX xx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bilanční xxxxx, xxx x xxx v xxxxxxxx xxxx dokonce veškeré xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťoven). Xxxxx xxxxxxxx model xxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x do xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohledovými xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx pojistitele x je xxx xxxxxxxx, aby ČNB xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ČNB nad Xxxxxxxxx se proto xxxxxxxx zachovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ČNB xx xxx měla být xxxxxx xxxxxx a xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, správa aktiv xxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příspěvkem xx xxxx bez pojištění xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx pojišťovnami xx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxx Kanceláří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, totiž vyplývá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozované na xxxxxxx povolení vydaného xxxxx XXX x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které pojišťovnám x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxx. výpočet xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), řídicí x xxxxxxxxx systém, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x solventnosti (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x solventnosti x xxxxxxxx situaci (SFCR). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx nevykonává x xxxxxxxxxx xx xx ní xxxxxxxxxxx xxxxx Solventnosti XX. Xxxxx je rozsah xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zúžen xx činnosti, které xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx dohled xxx xxxxxxxxxx za nepojištěný xxxxxx xxxxxxx.

X §84 (xxxxx xxxxxxx)

X xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx nad činností Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §85 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX podle §82 xxxxxx zákona).

Je xxxx xxxxxxxx požadavek na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nad činností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx ČNB řídí xxxxxxxxxx xxxxx.

X §85 (xxxxxxxx x xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx Kanceláře)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxx uložení xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx většině xxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ČNB xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx opatření k xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx uvážení xxxx xxxxxx x závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §86 (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx směrnice x xx. 27 xx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx, a učinily xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx odpovědnosti koncipovány xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx daného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kanceláří xxxxxxxx specifika xxxxxxx XXX vykonávaného xx xxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x §2797 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx a xxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojistné xxxxxx, x §2798 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemohl ve xxxxx do 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistné události, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podstata xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx porušení xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 2010, xxxxx xx týká xxxxxxxx sankčních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Z něj xxxxxxx, že nezbytnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxx. xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v XX, které xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 25. xxxxx 2009, xxxx. 201) xx xxxxx: „Dohled nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxx všechny orgány xxxxxxx x XX x xxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx konvergenční, xxxxxx x odrazující“.

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finančním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidel xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Měly xx xxx disponovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx významnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxxxx xx

- účinné, xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů,

- přiměřené, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx pro dosažení xxxxxxxxxxx cílů, a

- xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx, xxx pachatele xxxxxxxx xx opakování xxxxxxxx xxxx a xxxxx potenciální pachatele xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx pokut mají x souladu x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ty xxxx xxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx závažnou xxxx xx zdraví xxxx na xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx. Xx xxx ve xxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §87 (xxxxx příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§16x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu k xxxxxxxxxx přestupku týkajícího xx xxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx sjednáno. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, x proto xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx ten, x xxxxx správním xxxxxx xx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hl. m. Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx městské xxxxx. X xxxx xx xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx příslušnost xxxxx 57 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx tuto příslušnost xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx zavádí xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 57 městských xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx jsou pouze xxxxxxx x xxxx.

Xxx xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx možnost Policie XX xxxxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx v porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

X §88 xx 90 (xxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx speciálně xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx xxxxxxx pro Xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat, aniž xxx dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx §128). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxx banku xxx výkonu dohledu xxxxx tohoto zákona, xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx státu, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovnou xx sídlem na xxxxx xxxxxx státu, Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx řízení x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vůči pojištěnci, Xxxxxxxxx ochránce xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, finančního arbitra x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx jeho působnost, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,a xx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou vztahovat xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Kancelář xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx zpracovávané xxx xxxxxx garančního xxxxx a xxxxx xxxxxxx škod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx projednávaných xxxxxx Kanceláře, tak x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vozidel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X §91 (xxxxxxxxx do spisu Xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §129x xxxx. 1 xxxxxx o pojišťovnictví xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §92 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx. na Kancelář, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Generali Xxxxx xxxxxxxxxx x. x. xxxx nástupce xxxxxx České xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podniku, resp. x.x. Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxx. Xx.

X §93 xx 95 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx navýšení, které xx musí xxxxxxxx x x pojistných xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x rozdílnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx x x stávajících smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx x limitem xxxxxx xxx 50 xxx. Xx. X tím xxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zohlednit xx xxxx pojistného, x xxxxxxxxx má xxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechod xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x ohledem xx xxxxxx využití xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx přechodem xx on-line xxxxxx xxxxxx dat ztratí xxxxxxxxxxxx význam x xxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx vydat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx nebrání xxxxxxxxxxx kartu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx xxx o xxxxxxxxx odpovědnosti je xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xx přizpůsobení xx xxxx xxxxx xxx xx strany pojistitelů x Kanceláře, xxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §96 (xxxxxxxxx ustanovení)

Zrušovacími ustanoveními xx x právního xxxx xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx) a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla).

K §97 (xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx xx navrhuje xxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx-xxxx systému výměny xxx (§38 odst. 1 x §40 xxxx. 2 návrhu xxxxxx) xx navrhuje xxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxxxxx 2024.

X Praze xxx 23. xxxxx 2023

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M., x. x.

Xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx XXX

>>>

Návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxx;

>>>

Právní xxxxx x XX

>>>