Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 118/2000 Xx., x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 73/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.

Poznámka xxx čarou x. 1 xxx:

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/94/XX ze xxx 22. xxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele.“.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

3. X §2 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 2 xxx:

„ (1) Xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx kterému xxxxx xxxx insolvenční xxxxxx2).

2) §6 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX 32008L0094

4. X §2 odst. 2 xx slova „, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xx usídlen“.

5. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx jeho statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „25%“.

XXXXX 32008L0094

6. X §2 xxxx. 4 xx slova „xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)“ xxxxxxx.

XXXXX 32008L0094

7. V §3 xxxxxxx x) xx c) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x 5x xxxxx:

„x) xx xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxx xx kterou xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx, anebo xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem,

b) xx xxxxxxxx nároky xxxxxxxx mzda nebo xxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx upravujícím nemocenské xxxxxxxxx nebo xxxxxx x pracovní činnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx x platební xxxxxxxxxxxx,

x) xx zaměstnavatel x xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců, a xx xxxx následujícím xx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx oznámeno zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxxx, xx xxxxxxx xx považován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 5x),

XXXXX 32015R0848, 32008L0094

5x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/848 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

8. Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 až 5 x 20 xx xxxxxxx.

9. Xx xxxxx §3 se tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x f), xxxxx včetně poznámek xxx xxxxx x. 20 a 21 xxxxx:

„x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx; ,

f) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc

1. xx kterém xxxx xxxxxxxxx moratorium xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

2. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx21), xxxx

3. xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx považován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x 3 xxxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

21) §101 xxxxxxxxxxxxx zákona.“.

10. X §3 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Vláda xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).“.

XXXXX 32015R0848, 32008L0094

11. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

12. X §4 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.“.

13. X 4 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

14. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“, xxxxx „xx xxx xxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

15. X §4 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxx x 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxx vyhlášeno moratorium xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx u nadnárodního xxxxxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x příslušného orgánu x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie5a), xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jestliže v xxxx xxxxx zaniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků uplatněn x této xxxxx, xxxxxx. Xxxxx zaměstnance xx uplatnění těchto xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.“.

XXXXX 32015R0848, 32008L0094

16. X §4 xx doplňuje odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx.“.

17. X §5 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxxxxxxx xx měsíci“ xxxxxxx.

XXXXX 32008L0094

18. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx „xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

19. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx „prokázat xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.9)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), x poskytnout údaje xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx výše.“.

Poznámka xxx xxxxx x. 9 xxx:

9) Xxxxxxxx soudní xxx.

Xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.“.

20. V §7 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Povinnost podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx s dispozičním xxxxxxxxxx).“.

21. X §8 xxxx. 1 x 2, §9 odst. 1 x 2 x x §13 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správcem“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněním“.

CELEX 32008L0094

22. X §8 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx „10“ xxxxxx slovo „xxxxxxxxxx“.

XXXXX 32008L0094

23. X §8x xxxx. 1 xx xxxxx „zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „osoba x xxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxxx“.

24. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xx zrušuje, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

25. X §9 xxxx. 1 x 4 xx xxxxx „xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx“.

26. X §9 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx „zaměstnavatel xxxx xxxxxxx nesplnil“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

27. X §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx „práce xxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

28. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 11x xxx:

11x) §79 zákoníku xxxxx.“.

29. V §9 xxxx. 7 xx xxxxx „7“ xxxxxxxxx xxxxxx „10“ x xxxxx „, xxx xx xx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxx“.

30. X §10 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta „X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce kompenzaci xxxxx §44x zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxx.“.

XXXXX 32008L0094

31. V §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxx postupu xxxxx §8x x 9 xx Úřad xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.“.

32. X §10 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

33. X §11 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx správci“ zrušují.

34. X §11 xxxx. 3 větě druhé xx xxxxx „pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx pohledávky“.

35. §13 xxx:

„§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněním, xxxxx vykázala dlužné xxxxxx nároky xxxxx §7, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky vyplacené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykázání dlužných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dispozičním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx 3 xxxxx xxx dne, xxx xx o xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděla.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, kdy xxxx vyplaceny.“.

36. §14 xxx:

„§14

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx omylem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxx jejich část xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zaniká xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx vyplaceny.“.

37. X §14x xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx“.

38. §15 xxx:

„§15

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx zákona mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx související se xxxx xxxxxxx x. 118/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.

XXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také oblast xxxxxxxxxxxxx a péče x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx zaměstnanosti bývá xxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 118/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx při platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x. 118/2000 Xx.“). Xxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx opatření x xxxxxx aktuálních xxxxxx, xxx o xxxxxxxxx právní úpravu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 118/2000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x. 118/2000 Sb., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxxx na xxxxxx národní a xxxxxxxxxx, také xx xxxxx xxxxxxxxx rekodifikaci xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx zaktualizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xx xxx, xxx nejen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxx. Xxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx jedné, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx uspokojování xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxx uspokojování xxxxxxxx nároků zaměstnanců xxxxx zacházení vůči xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxx závod (xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx považuje za xxx. xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx, od xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx jak pro xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx nadnárodní. Zachování xxxxxxxxxxx znění xxx xxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xx požadavek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodné období. Xxxxxxxxxx vymezení rozhodného xxxxxx u nadnárodního xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §429 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie podle xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je umístěna xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx, xxx jako x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v České xxxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx moment, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx tak v xxxxx směru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx období a xxx xx xxx xxx pozitivně vnímám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tak x x xxxxxxx x xxxxxxx 20 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/848 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě XX.

Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx definován, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxx důsledku mohou xxxxxxxx nejednotnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovišť Úřadu xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxx xxxxx“), xxxx xx xxxxx institut vykládán xx pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx na existující xxxxxxxxxx soudů při xxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákoník xxxxx“). Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx přispět x xxxxxxxxxxxxx vymezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxx normativní xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx mzdový nárok xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb. xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxxxx, aby terminologie xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx oblasti xxxxxxxx. Xxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výkladovým xxxxxxxxx, xxxxx by při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx stupních xxxxxxxxxxx xxx uspokojování xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxx.

Xx xxxxxxx mužů a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x diskriminaci xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxx dopad.

V xxxxxxxxxxxxx xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- §3 xxxx. x) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx xxxx xxx nadnárodního xxxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizozemských xxxxxxxxxx,

- §3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

- §3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mzdového xxxxxx zaměstnance xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx,

- §4 odst. 2 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx terminologii občanského xxxxxxxx,

- §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx 5 měsíců x 15 xxx x xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xx úřadu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxx xxxx určovat xxxx xxxxxxx,

- §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx se může x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx, x xxxxx xx žádoucí, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- §10 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z přiznaného xxxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx poskytovanou podle xxxxxx x. 435/20004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xx rovnost xxxx x žen nemá xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxx zprostředkované xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nerozlišuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxx ně xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxxxx vzájemné x xxxxxxxx propojenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx unie, xxx xxxxxxx odstranění nedostatků xxxx xxxxxx úpravy, xxxxx vyplynuly x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx k úpravě xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zneužití dané xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má xxx za xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účinnou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxx x xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xx. 2 x xx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 23/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xx xxx 16. prosince 1992 - x. 2/1993 Sb., x xxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx právní úprava xx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x aktuální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

Navrhované xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dotýkají tyto xxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx:

- Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/94/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/848 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x xxxxxxx x xxxx uvedenými právními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Úmluvou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce č. 95 x xxxxxxx xxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sdělit. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spíše xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x těch zaměstnavatelů, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. insolvenční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podán xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx druhou xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxx dojde v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx mzdový nárok xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx kapitoly 313 Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádné dopady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se dostanou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, pokud xxx x právo xx xxxxxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neuspokojil jejich xxxxxxx právo xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by měla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mzdového nároku xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx prodlužována xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx čekat xx xx, xxx mohli xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na úřad xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava nebude xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 198/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x nerovné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx rasy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx orientace, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx názoru. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X hlediska xxxxxxxx xxxx a xxx xx návrh xxxxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx pro xxx pohlaví stejná.

I. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx žádné xxxx způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx negativní xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxx rozsahem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx předkládán.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanosti. Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx korupčních xxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona.

V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nebude xxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

II. Xxxxxxxx xxxx

X xx. X

X bodu 1

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v nutnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/94/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 2

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx práce.

K xxxx 3

Xxxxxxxx se negativní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx vyjmenovány xxxxxxxx, x nimiž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx tedy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx v tomto xxxxxxxxxx vyjmenované xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zákona x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx uspokojování xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx jen x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx považován xx xxxxxxxx neschopného. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uspokojování xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

X xxxx 4

Nově xx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx území XX z xxx. xxxxxxx státu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníku xxxxxxxx xx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mimo území xxxxxxxxx členského xxxxx XX s xxx, xx xx vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 5

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx rozhodující xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxxxx, kteří mohou xx základě xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přičemž zároveň xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vymezení xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx uspokojeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Xx. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx sice xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx či xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx využije xxxxxxxxxx xx. 12 písm. x) směrnice 2008/94/XX x xxxxxxx zaměstnanců xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx práce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx majetková účast“ xx hoc x xxxxxxxxxxxx k individuálním xxxxxxxx posuzovaného xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx. velikost majetkového xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx majetkových xxxxxx ostatních podílníků xxxx v xxxxxxxx xxxxxx podílníka xxxxxxxxx x pracovněprávním vztahu x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx majetkovou xxxxx zaměstnance není x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX C 30/10 Xxxxx Anderson, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx zabýval xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 6

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx znění §2 xxxx. 1.

X bodům 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx reaguje xx xxxxx insolvenčního xxxxx a xx xx cíl zabránit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx shledána zákonná xxxxxxxx pro zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxx uspokojování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx oznámení x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx povede x xxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxx, xxx xxxx x veřejně xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xx xxxx zahájeno xxxxxxxxxxx řízení, a xxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx k zamezení xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx celku.

V předmětném xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx novou xxxxxx rozhodného xxxxxx x ustanovení §3 xxxx. a), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel xxx xxxx následujícím xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxx až xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Stejně jako x xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx období je xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx ochrana xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3 xx 5 x 20.

X bodu 9

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písmeno x), x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx č. 118/2000 Xx. Xx xxxxxxx xx xxxx považovat xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x pravidelném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxx způsobem dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a výkladových xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx textem xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx nárok pro xxxxx xxxxxxxxxxxx splatný.

S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravit xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x výkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práce x odstranit xxx xxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xxx o okamžik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odkazující xx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X bodu 10

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vládu z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx délku xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx zaměstnanec vybírá xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx 11 xx 13

Vymezení funkční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx občanský xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možných výkladových xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

K xxxx 14

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x xx x toho xxxxxx, xx x xxxxxxx xx rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx práce xxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx xxxxx mívají xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x objektivních xxxxxx - není xxxxxxxxx xxxx. Informace x xxxxxxxxxxxx řízení x datu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx stránky MPSV xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 bez xxxxxxx.

X xxxx 15

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ustanovení §3 xxxx. a) xx xxxxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců také xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxx navrhovaného ustanovení xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (5 xxxxxx x 15 xxx) xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx mzdových xxxxxx na úřadu xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, od xxxx xx xxxx odvíjet xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mzdových xxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx přístupného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sehrávány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx pro xxxxxxxx právní normy xxx, xxxxx jde x běh xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dospět x xxxxxx konce xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků zaměstnanců. Xxxxxx formulovaný xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx jeví xxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, aniž xx došlo xx xxxxxxxx jejich xxxx, xx naopak xx xxxxxxxxxx xxxxxx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X bodu 16

Do xxxxxxxxxxxx odstavce 6 xx vyčleňuje zmocnění xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodloužit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

X xxxx 17

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx možno xxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxx xxx po 12 kalendářních měsících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro adresáty xxxxxx xxxxx.

X xxxx 18

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 a 13. bude xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx částky platné x xxx kdy xx platebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx bylo xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxx x nadnárodního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5x).

X bodu 19

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vložení xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x běhu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx normy. Vložením xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxx pracovní či xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zkušeností x praxe, xxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamovány, nikoliv xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřadem práce xxx uspokojování mzdových xxxxxx, když xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, aby pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx nárocích xxxxxxx xx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahovala xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

X xxxx 20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §246 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dle které xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx až x okamžiku, xxx xxx prohlášen v xxxxxxxxxxxx řízení konkurs. X xxxxxx xxxxxx xx upravuje předmětné xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tak xxxxxx xxxxx zaměstnavatele x xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx vždy x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx nachází insolvenční xxxxxx. Nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xx x zabránit xxxxxxxxxxx, xxx předčasně xxxx xxxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxxx od insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, když do xxxxxxxx prohlášení konkursu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §246 xxxxxxxxxxxxx zákona osobou x dispozičním xxxxxxxxxx x nemohou xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx 21, 23 x 26

X xxxxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §7 odst. 2 xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětné xxxxxx xxxxx.

X bodu 22

Xxxxx xx o legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx, zpřesnění xxxxx a její xxxxxxxxxxx xx pracovní xxx.

X xxxx 24

Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 25

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 27

Xxxxxxxxxxxx zpřesnění spočívající x xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx vždy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.

K xxxx 29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Navržené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx §101 správního xxxx.

X bodu 30

Dochází x xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xxxxxxx kompenzaci xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxx byla žadateli x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabránit xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxx uspokojováno xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odstupné ze xxxxxx xxxxx práce xxxxx různých xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 31

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v postavení xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x reakci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na úřadech xxxxx.

X xxxx 32

Xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx náhrady xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nepojistných xxxxxxxxxx xxxxx od 1. 1. 2012 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx stalo xxxxxxxxxx.

X xxxx 33

Navrhovaná xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx účelu postačuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X bodu 34

Xxxxxxxxx normativního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxx mzdové xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nejedná xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxx xx výše vyplacených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odvodů provedených xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zaměstnavateli.

K xxxx 35

X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnou x xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx normy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx pro nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků, x xx xxx xxx xxxxxxxx vymáhání bylo xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx, v xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxxxx vyplacených mzdových xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx.

X xxxx 36

Navrhované xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx do dvou xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplacené mzdové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jde x částky neprávem xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx stanoví xx lhůta, x xxx nárok na xxxxxxx vyplacených mzdových xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxx účastníků, xxx xxxx normativní ukotvení xxxxxxxxxx xxxxx práce x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o zaměstnanosti (xxx xxxxxxxxxx §54 xxxxxx zákona).

Navrhuje se xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX x případě postupu xxx xxxxxxxxxxx zákona. XXXX plní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx XX XX, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, banky, xxxxx, xxx., xxx xxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdové xxxxxx xx zahraničí. Navrhovaná xxxxxx xx analogickým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §57 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 37

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také XXXX x případě postupu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. XXXX plní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ÚP XX, x proto x xxxxx své rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx došetřovat xxxxxxxx stav a xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, banky, xxxxx, xxx., xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravdy a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pochybností, x xxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx v dané xxxx xxxxxxxx.

X xxxx 38

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdové xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

X čl. XX - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xx. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2023, x xxxxxxx xx jednotná xxxx xxxxxxxxx.

X Xxxxx xxx 24. xxxxx 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X., x.x.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v.r.

Xxxxxxxxx xxxxxx XXX

>>>

Xxxxxx vztah x XX

>>>