Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ZÁKON

ze dne ... 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx č. 315/2015 Sb., zákona x. 382/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 4/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 229/2020 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 584/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Sb., xxxxxx x. 93/2022 Sb., xxxxxx x. 131/2022 Xx. a xxxxxx x. 179/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §48 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;

2. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxx „8 450 Xx“ nahrazuje částkou „9 950 Kč“.

CELEX:32003L0096

3. X §48 odstavce 18 xx 20 xxxxx:

„(18) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx sazbou 8 450 Kč/1000 x.

(19) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) se zdaňují xxxxxx 8 450 Xx/1000 l.

(20) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. o) xx zdaňují sazbou 8 450 Xx/1000 x“.

XXXXX:32003L0096

4. X §48 xxxx. 18 až 20 se částka „8 450 Kč“ xxxxxxxxx částkou „9 950 Xx“.

XXXXX:32003L0096

5. X §57 xxxx. 6 xxxx. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní:

„a) 7 300 Xx/1000 x xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx“.

XXXXX:32003L0096

6. X §57 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx „7 300 Xx“ xxxxxxxxx částkou „8 500 Kč“.

CELEX:32003L0096

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly uvedeny xx volného daňového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u minerálních xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 2, 4 a 6, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xx. X xxxx 2, 4 x 6.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx hospodaření v xxxx se xxxxxxx §57 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx tu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, u xxxxx xxxxx, jíž xxxxx xx vrácení xxxx vznikl, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

a) xxxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx §48 odst. 1 nebo 15 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx §57 odst. 6 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx nároku xx xxxxxxx daně, u xxxxx xxxxx, jíž xxxxx na xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx §45 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx 15 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx čl. X xxxx 2, 4 x 6.

5. Xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx v xxxx xx použije §57 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 2, 4 x 6, xx xx část xxxxxx xx vrácení xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx nárok xx xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx 15 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. I xxxx 2, 4 x 6, xxxx

x) vyrobila x uvedla do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 2, 4 x 6.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X bodů 2, 4 x 6 x xx. XX xxxx 2 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024.

Xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx předkládá xxxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 8 450 Xx/1000 litrů do xxxxx roku 2023. Xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx 2022, jak xxxxxxx xx zákona x. 131/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx x. 131/2022 Xx.“) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx nákladů podnikatelských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobky. Xxxxxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx finančních prostředků xx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nízkých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další, xxxxxx významnou xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxxxx x spotřebních daních x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx:

- daň x minerálních olejů,

- xxx x xxxx,

- xxx z xxxx,

- xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx a

- xxx x tabákových xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 92/12/XXX, xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/262 xx xxx 19. xxxxxxxx 2019, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní (xxxxxxxxxxxx xxxxx), která nahradí xxxxxxxx 2008/118/XX s xxxxxxxxx xx 13. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státech. Xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx zdanění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxx. Oblast zdanění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí Xxxx 2003/96/XX ze xxx 27. října 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx“). Minimální xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxxx uvedeny x xxxxxxx I, xxxxxxx X této xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sazbami xxxx x §48 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx nafty a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §48 odst. 1, 18, 19 x 20. Xxxx sazba xxxx xx x xxxxxxxx xxxx stanovena xx úrovni 8 450 Kč/1000 xxxxx, xx 1. xxxxx 2022 xxxx xx xx základě zákona x. 131/2022 Xx. xxxxxxxx xxxxxx xx 9 950 Xx/1000 xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nafty xxxxxxxxx stejné xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx, že xxxx xxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx zdaňovány stejnou xxxxxx xxxx minerální xxxx, kterému xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx xxxxxx užívajícím tyto xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx (xxxx tzv. xxxxxx nafta) xx xxxxxxx x §57 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Konkrétní xxxx xxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx rostlinné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v §57 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx daních x v současné xxxx xxxx 7 300 Xx/1000 litrů. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx vyloučení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx vratky xx xx xxxxxxx xxxxxx č. 131/2022 Xx. xx 1. xxxxx 2022 opětovně xxxxxx xx 8 500 Xx/1000 xxxxx, x xx v xxxxxxxxxx xx růst xxxxxxxx sazby xxxx (xxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xx vztahu x xxxxxxxx mužů a xxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx, xxxxx xx řadu xxxxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx dalšího xxxxxxxxx xxx zboží x služeb, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx dopravní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nákladovou xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx substitutů od 1. xxxxx 2022, xx kterému má xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 131/2022 Xx., xx. x 8 450 Kč/1000 xxxxx na 9 950 Xx/1000 xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx nárůstu xxxx xxxxxxxx nafty x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x domácností.

Hlavním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx stávající dočasné xxxxxxx spotřební daně x xxxxxxxx xxxxx xx úrovni 8 450 Kč/1000 litrů xx konce xxxx 2023 tak, aby xx tato sazba xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx sazby, xxxxxx xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxx energií1.  Xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx, nebude x tohoto titulu xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů a xxxxxxxxx domácností.

Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx ponechat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx spotřebované xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxx xxxxxx, živočišně xxxxxxxxxx rostlinná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx 7 300 Xx/1000 xxxxx.

Xx se xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxx případě, xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx účinnosti, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x novele xx třeba xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bodů zákona x. 131/2022 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxx xxxx u bezolovnatého xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx nyní navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx sazba xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2022, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x motorové xxxxx.

X souladu s §3 odst. 4 xxxxxx č. 309/1999 Xx., xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx (pravidla xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, neboť by xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx novelizačních xxxx xxxxxx x. 131/2022 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxx 30. září 2022. X důvodu xxxxxxxx předložit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx vlády, tak xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bylo xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona.

Nedošlo tak xx xxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxxxx bodů xxxxxx x. 131/2022 Xx. x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxx, že xxxxxxxx novelizace xx xxxxxxx xxxxxxxx lex xxxxxxxxx derogat legi xxxxxx (xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx dřívější xxxxxx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném směru) xxxxxxxxxx deroguje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx.

3. Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy s xxxxxxxx pořádkem

Základní meze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) x Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (dále xxx „Listina“).

Návrh xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx státní xxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Listiny. Xxxxx xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx státní xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxx ukládány xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx). K xxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 5, xxxxx stanovuje, xx xxxx a xxxxxxxx xxx ukládat xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, poplatků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx věnoval xxx xxxxxxxxx, např. v xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 3/02, Xx. XX 12/03 xx Xx. XX 7/03 (vyhlášeném pod x. 512/2004 Sb.).

Z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx:

- X xxxxxxxxx xxxxxxxx dělby xxxx (xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx. 15 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxx pro rozhodování x předmětu, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x peněžitých xxxxxx. Zákonodárce xxxxxx xxxx za důsledky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, příp. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xx majetkového xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx chráněné, xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 11 Listiny, čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x. 1 x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx).

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxxxxxx (xx. 1 Xxxxxxx), xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx svévole xxx odlišování xxxxxxxx x práv, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx judikatuře uvádí, xx xx nejedná x xxxxxxxxx absolutní, xxxxx relativní (srov. Xx. ÚS 22/92).

- Xx-xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx), xx takový přezkum xxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Jinými xxxxx ke xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx daň, xxxxxxxx nebo peněžitá xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx výše xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx zejména x novější xxxxxxxxxx x xxxxxxxx případech x xxxxxx oblasti xxxxxxx test xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí), nebo xxxx xxxxxxxxxxx (např. xxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x xxxx uvedených xxxxxxxx plně v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku z xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx:

- směrnice Xxxx 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 92/12/XXX,

- xxxxxxxx Xxxx 2020/262/XX xx xxx 19. prosince 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx),

- xxxxxxxx o xxxxxxx energií,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2018/552 xx xxx 6. dubna 2018, xxxxxx se xx xxxxxxxx Rady 2003/96/ES xxxxxxxxxxx odkazy na xxxx xxxxxxxxxxx nomenklatury xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2008/118/XX, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/262, xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, základní definice x systém sledování xxxxxx vybraných výrobků. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Předkládaná xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, žádným způsobem xxxxxxxx, x proto xxx uvést, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx olejů se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně xx xxxx 330 €/1000 xxxxx. Směrnice x xxxxxxx energií x xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, že „xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx měnách, která xx xxx použita xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanovuje xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx první xxxxxxxx den v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx se xxx xxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx“.

Xxxxxxxx kurz v xxxx 2021 xxxxx 25,309 Xx/€. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx 1. xxxxx 2022 xxxxx 334 €/1000 litrů. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx zákona x spotřebních daních xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x tomto xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x živočišné xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx byla xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xx. 44 xxxxxxxx (XX) č. 651/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx XX. 103248 (2022/X). Oznámení xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx provedeno x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx mezinárodních smluv xxx x. 111/2009 Xx. x x.) x Listina xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Listina xxxx XX“). Xx xx xxxxx xx. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xxx přijetí Xxxxxxx xxxx XX byla xxxxxxxxxx kritizovaná absence xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx garance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx při aplikaci x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazky vyplývajícími xxx x xxxxxx xxxxxxxxx ústavního xxxxx (x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx) xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků (xxxxxxx x Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxx xxxx 6.1 této důvodové xxxxxx), avšak xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx vytváření x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx podobným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.2&xxxx;Xxxxxxxxxxxx Listiny xxxx XX xxxx xxxxx xxxxxxxx vázány xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xx. 52 xxxx. 5 Xxxxxxx xxxx XX: [x]xxxxxxxxx xxxx [Xxxxxxx], xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty Xxxx x akty členských xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxx, xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkladu x xxxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxx.).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, že ustanovení Xxxxxxx práv EU xxxx pro xxxxxxxxx x úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. X xxxxxxx xx stále xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxx xxxxxxxxx států xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je ovšem xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx maximálně xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx toho, xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx tradičně xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx mít xx xxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx Listiny xxxx XX členskými státy xxxxx jejího čl. 51 xxxx. 1, xxxxxx aplikace x xxxxx legislativního procesu. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx práv XX xx xxxxxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx implementační xxxxxxxxx.3

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod xxx říci xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vychází x xx xx oba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úmluvou, mezi xxxxx nepopiratelné přednosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx praxe a xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx stáří x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx práva musí, xxxx-xx xxxxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochranu xxxx „xxxxxxxxxxxx“ práv (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a/nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících ochranu xxxxxxxxxx právům xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxx XX xxxx x xx. 52 xxxx. 3 xxxxxxxxxx, xx [x]xxxx xxxx [Xxxxxxx] xxxxxxxx xxxxx odpovídající právům xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx práv xxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx přikládá xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx stejné xxxx xxx xxxx Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynoucích x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx XX xxxxx k odlišným xxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxx například xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ženám (xxxxxx mužům), x xxxx ženám xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, resp. xxxxxx ženám xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx diskriminace x xxxxxxx chráněném xx. 14 Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie x xxxxxxx X-401/11 Soukupová xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dřívější xxxxxx do xxxxxxx x sektoru zemědělství xxxxxxxx xxxxx diskriminace x xxxxxxx xx. 21 Xxxxxxx práv XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez ohledu xx věk, xxxxxxx xx xxxxxxxx vychovaných xxxx.

X výše uvedeného xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx chráněných Xxxxxxxx xxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxx xxxx XX xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s Listinou xxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť, xxx xxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx věnuje xxxx 6.1 této xxxxxxxx xxxxxx.

1.1.1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx soustředit xx xx. 41 (xxxxx xx xxxxxx xxxxxx) a xx. 47 (právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxx XX.

Xxxxxxx xxxx XX xx xxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výslovně v xx. 41 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx [x] xxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxx, xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x přiměřené xxxxx x xxxx xxxxx xx to být xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rovněž xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Všechna tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx x České republice xxxxxxxxxxx x obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a dále xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daňového xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 82/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx. 6 Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx proces xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a trestních xxxxxx x jeho xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx. 47 Xxxxxxx xxxx XX xx xxxxxxxx obecně xx všechny xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx XX x xxxxxxxxx xx. xxxxx na účinné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxx daně bude xxxxx navržené xxxxxx xxxxxxxx obvyklým způsobem, xx. přezkumem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ochranu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x Listinou práv XX.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x mezinárodními smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), mají x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxx před zákony x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přednosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxx. prezidentská mezinárodní xxxxxxx xxxx jiného xxx zákon, xxxxxxx xx tato mezinárodní xxxxxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxx přitom mají xxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 49 xxxx. x) Xxxxxx xx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx). Ústavní xxxx xxxxx v nálezu xxxxxxxxxxxx xxx č. 403/2002 Xx. rozhodl, xx si xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hierarchickou přednost xxxx xxxxxxx.

5.1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“) v xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastech.

Právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ustanovením čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx ve věci Xxxxxxxxxx proti Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx veřejný xxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřadem nadále xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx, x xxxx xx xxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxx x občanských právech x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx vztahují na xxxxxxx obvinění. Je xxxxx třeba xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daňových předpisů x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x trestním xxxxxxxx xxxxxx 6, xxx x x xxxxxx 7 Úmluvy xxxx x článku 2 a 4 Xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx. Tento xxxxxxx xxx potvrzen x Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx. x rozsudku xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Článek 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o řízení x xxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, který může xxx (x xxxx xx) xxxx obsah xxx obdobný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx, ale x dalšími xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx sankce) xxx xx základě xxxxxx xxxx na právo xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx (sankciován) xxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx zajištěna xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx xx takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxx, xxx je xxxxxxx ve smyslu xxxxxxx xxxxx svévoli xxx článku 1 Xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx. Xxxxx xx xxxx jak x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx x xxxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx tedy může xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §65 a xxxx. xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6 Xxxxxx.

Xxxxxxxx tedy xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xx soudní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x požadavkem Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx majetku

Z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx vyplývá, xx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x. 1, xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přijímat zákony, xxxxx považují xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s obecným xxxxxx a zajistily xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákony, xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx, avšak x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx zasahováno. Xxxxxx xxxxx do vlastnického xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je naplněn xxxxx, xxxxx xx xxxxx umožněn právním xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx provedeno xxxx x bodu 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem (Xxxxxxxx soudem), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx X &xxx; X, x. x. o., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx vyhlášením xx Sbírce xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx daně a xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx pouze xx základě xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x na ústavní xxxxxx čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxx. čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxx konstatovat, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu jsou xxxxxxxx na zákonné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tudíž xxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (x xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx (např. XXXX-X, xxxx. x x. x., xxxxx Xxxxx republice xxxx XXX-Xxxxx, x. r. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potvrzena. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x právním textu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxx jednoznačně, a xxxx x požadavek xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxx svévoli x účinnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinností správce xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxx řádu xxxxx xx svém rozhodnutí xxxxxxx x tom, xxx xx xxxxx xxxxx danému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx učinit, x kterého správce xxxx xx odvolání xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo by xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx bono xxxxxx xxxxxxxx subjektu (xxxx. §261 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx řádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx i mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, upravených x §117 x xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx (xxxx. §159 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx (srov. §261 xxxxxxxx xxxx) x podnět na xxxxxxxxx (xxxx. §38 xxxxxxxx řádu). Teprve xxxxx, xxxxx- xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xx xxxx x žalobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x díky xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx možné xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxx xx xxxxxxxxx slučitelnost návrhu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx legitimity xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xx kterému xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx legitimní cíle xx veřejném nebo xxxxxxx xxxxx. Aby xxx požadavek xxxxxxxxxx xxxxxxx, je třeba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádný, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx. 1 Protokolu x. 1 xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, typicky xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetkových xxxxxx (xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xx úpadku x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx), včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pokut, xx xxxxx xxxxxx xxx likvidační (viz Xxxxxxxxxxx, x. x. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo ORION Xxxxxxx, s. x. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). To, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (viz výše). X ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxx hovořit o xxxxxxxxx účinku.

Zákaz diskriminace xxxxxxxxx x článku 14 Xxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxx zacházení, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx jsou xx stejném nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx žádné opodstatnění, xxxx xxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, politického a xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx diskriminaci. Lze xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx opatření, xx xxxxxxx kterého xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx v kontextu Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx všechny xxxx uvedené xxxxxxxxxxx xx navrhovaná právní xxxxxx xxxx slučitelná x xxxxx Xxxxxxx.

5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pakt x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx

- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx případným xxxxxxx xx práv garantovaných Xxxxxx,

- v xxxxxx 3 zákaz diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,

- x xxxxxx 14 x 15 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx soukromého xxxxxx x

- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx mají xxxxxxx stejný xxxxx xxxx obdobná práva xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Výjimkou je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neakcesorickou, x xxxx xx jej xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 5. 1. xxxx nezáviselo xx tom, xxx xx xxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x článkem 26 Xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx slučitelná x Xxxxxx.

5.3. Xxxxx

X xxxxxxx na to, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx slučitelný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slabé, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx dopadů x xxxxxx oblastech.

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářský a xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.1. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozpočty xx xxxxx xxxx 2022 (xx. xxxxx xx xxxxxxxx) činí - 2,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxx xxx 2023 činí - 9,6 mld. Xx.

6.2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

6.3. Dopad xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prodloužit xx xx xxxxx xxxx 2023. Xxxxxxx xxx k xxxxx xx xxxxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Zhodnocení xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (XXXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x ochranou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Návrh zákona xxxxxx způsobem nemění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx osob xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxx (xxxxxxxxx pod č. 115/2001 Xx. x. x.), xxx xx xxxxxxx č. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, obsažené x xxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxx eliminace xxx podle jednotlivých xxxxxxxx uvést následující.

Přiměřenost

Pokud xxx o rozsah xxxxxxxxxx správního orgánu, xx rozhodující xxx xxxxxxx okruh působností xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx míru diskrece xxx o xxxx xxxxxxxxxxx potenciální korupční xxxxxx. Proto se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx, xxxxxxxx x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx disponuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxx daní xxxxxxxx xxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

Odpovědnost

Zvolená právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu stanovena xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. jiného xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §12 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx); úřední xxxxx xx xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky

Možnost účinné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zakotvuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx odvolání, xxxx. xxxxxxx (xxxx. §109 x xxxx. daňového xxxx). X xxxxxxx x §102 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx lhůtě je xxx xxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxx bono xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §110 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx. Existuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx daňového řádu (xxxx. §117 x xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx řád připouští xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxx (xxxx. §159 daňového xxxx), xxxxxxxx (xxxx. §261 daňového xxxx), xxxxxx na xxxxxxxxx (xxxx. §38 xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pohybuje x procesním režimu xxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nadřízenosti x xxxxxxxxxxxx včetně navazujícího xxxxxxx personální odpovědnosti. X případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx s odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx níž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neveřejnosti. Xxxxxxxxx o poměrech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hrozbou xxxxxx xx výše 500 000 Xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tím xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx daňových xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xxxxx §69 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X hlediska transparence x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx na dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neveřejnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx represivní xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxxxx vlády č. 343/X x xxxx 2015.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)

X rámci xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx tvorbu digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10.1. Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxx x úpravu stávajících xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx změn.

V obecné xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umožněny.

10.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx only once)

Návrh xxxxxx spadá xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivostí xxxxx §52 x násl. xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými daňovým xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x důvěrnými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx poskytl xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxx a o xxxxx finančních záležitostech x xxxxxxxx, měl xxxxxx, xx nedojde xx xxxxxxxx těchto (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxx zásadní xxxxxx xx správu xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxx pak xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx daňového řádu, xxx xxxxx §58 xxxx. 3 je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x případě, kdy xx nemůže získat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx od jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je zcela x xxxxxxx x xxxxx zásadou.

Návrh pak xxxxxxxx xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x intencích výše xxxxxxxx.

10.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxx zásada není xxxxxxx zákona upravována, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

10.4. Sdílené xxxxxx xxxxxxx správy

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

10.5. Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx zajistit xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti, nedá xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.7. Ochrana xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních xx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx kapitola x. 7.

10.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

10.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita

Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx.

10.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx praxe xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxx spotřebních xxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx návrhu zákona x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x projednání návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 a 2 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx legislativní xxxxx xx možné xxxxxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občanů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx hrozí xxxxxx hospodářské xxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot, x xx zejména xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podnikatelů. X xxxx souvislosti hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx škody x domácnostem, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průmyslu a xxxxxxxxxx xxxx způsobit xxxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx extrémní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Tímto návrhem xxxxxx xxx dochází x xxxxxxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xxx x důvodu x opětovného xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tlak xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.


1 Pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx měnách, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx, stanovuje jednou xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx platné xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx se xxx dne 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

2 Ohledně xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx EU xxx Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, X.X. &xxx; Grinc, X. (eds.): Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx: Xxxxx xxx x xxxxx – xxxxxxxxx x výhled. Xxxxxxxxxx Praha 2019

3 Xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (Fundamental Xxxxxx Xxxxxx, XXX) Xxxxxxxx xxx Charter xx Xxxxxxxxxxx Rights xx xxx Xxxxxxxx Union xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx national xxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 2018 (xxxxxxxx online xx https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/ed1f87aa-e244-11e8-b690-01aa75ed71a1/language[1]en).

XX. Zvláštní xxxx

X xx. X

X bodu 1 (§48 odst. 1)

Xxxxx xxxxxxxxxxx dochází x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx 8 450 Xx/1000 xxxxx xx dobu xx xxxxx xxxx 2023.

X xxxx 2 (§48 xxxx. 1)

Vzhledem x tomu, xx xxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxx xx dočasné, xxxxxxx xx tímto xxxxxxxxxxx sazba spotřební xxxx z 8,45 Xx na 9,95 Xx za xxxx x xxxxxxxx nafty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2024.

X xxxx 3 (§48 xxxx. 18 až 20)

Tímto xxxxxxxxxxx je prodloužena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx 8 450 Kč/1000 xxxxx, x xx xx xxxx do xxxxx xxxx 2023.

X xxxx 4 (§48 xxxx. 18 xx 20)

Xxxxxxxx x xxxx, xx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx daní je xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně x 8,45 Kč xx 9,95 Xx za xxxx x motorové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx 1. xxxxx 2024.

X xxxx 5 (§57 xxxx. 6 xxxx. x))

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx vratky xxx xxxxxxx xx xxxxxx 7 300 Xx/1000 xxxxx, x xx xx dobu xx xxxxx xxxx 2023.

X xxxx 6 (§57 xxxx. 6 xxxx. a))

Vzhledem k xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx. xxxxxx xxxxx tak, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx minimální xxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/96/ES, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x zdanění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší sazba xxxxxx daně, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx výrobu, kombinovanou xxxxxxxxxx x živočišnou xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx živočišné xxxxxx x rostlinnou xxxxxx x xxxxxxx zastoupením xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze 7,30 Xx xx 8,50 Xx za litr xxxxxxxx nafty spotřebované xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx 8,50 Xx za xxxx xx xxxx vztahovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx 1. ledna 2024.

X xx. XX - xxxxxxxxx ustanovení

K xxxx 1

Jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx z xxxxxxxx xxxxx se navrhuje xxxxxxx novým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx současná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx směru) materiálně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 131/2022 Xx., tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k základním xxxxxxxxxxxx xxxxx akcesorická, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 131/2022 Xx. x 1. xxxxx 2022.

Do xxxxxx zákona tak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla x xxxxx okamžiku xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxx „daňová xxxxxxxxx“ v xxxxxxxxx xxxxx smyslu (xxx xxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx), nikoli x xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x §8 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvedením xxxx „x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxx, xxx xxxx postaveno xxxxxxx, xx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xx minerální xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx současný xxxx.

X xxxx 2

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z minerálních xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx, xxxx xx 1. xxxxx 2022 do 31. xxxxxxxx 2023, xxxxx i xxx xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v daném xxxxxxxx účinná. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx o pojem „xxxxxx xxxxxxxxx“ v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxx xx xxxxx například xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád), xxxxxx x daňovou povinnost, xxx xx definována x §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výklad xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu“ xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx 1. října 2022 xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nikoli x xx minerální xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

X xxxx 3

Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxx vratky xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx daně x xxx. xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx daňově zvýhodněných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 7 300 Xx/1000 xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx podnikatel předmětnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatní xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.

X bodu 4

Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vratky xxxx x minerálních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona (xx. xx 1. xxxxx 2022) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xx 31. prosince 2023 xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx olejů uvedených xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně 8 450 Xx/1000 xxxxx. Výše xxxxxx xxxx x xxx. xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx úrovni, tedy 7 300 Kč/1000 xxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřebuje xxxx xxx uplatní xxxx xxxxx xx vrácení xxxx.

X bodu 5

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx ode xxx opětovného nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx 9 950 Kč/1000 xxxxx (xx. xx 1. xxxxx 2024). Výše xxxxxx xxxx z xxx. xxxxxx nafty xxxx u xxxx xxxxxx zvýhodněných xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídat xxxxx xxxxxx vratky, xxxx 8 500 Kč/1000 xxxxx xxx xxxxxx xx to, kdy xxxxxxxxxx podnikatel předmětnou xxxxxxxxx naftu xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatní xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

X xx. XXX - xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřební xxxx x motorové xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx navazovat xx dočasné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 131/2022 Xx. (xxxxx xxxxx 30. xxxx 2022). Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obsažený x §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx než 1. xxxxx x 1. xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2022. Xxxx xx nastavena zvláštní xxxxxxxx na 1. xxxxx 2024, jelikož xx xxxxxxx xxxxx xxxx pouze xxxxxxx.

V Praze xxx 14. xxxx 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Ph.D., LL.M., x. x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx v. x.