Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

1134/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ……. 2021,

xxxxxx se xxxx zákon x. 461/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x výskytem koronaviru XXXX XxX 2, xx xxxxx zákona x. 584/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX 2, ve xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písmene x).

2. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den bonusového xxxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §1, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxxxx xxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx na kompenzační xxxxx podle zákona č. 461/2020 Sb., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx zpráva

X. Obecná xxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx 5. října 2020 na xxxx 30 xxx, xx. xx 4. xxxxxxxxx 2020. Xxxxxxxx xxxxx x opakovanému prodlužování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx omezujících xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx mohou mít xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností, zejména xxx v xxxxxxxx xx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X souvislosti x xxxxxx zákazů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx epidemickou xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jak xx xxxx 2020, xxx x současné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 461/2020 Sb., o kompenzačním xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx znění xxxxxx x. 584/2020 Xx. (xxxx xxx „xxxxx x. 461/2020 Xx.“ xxxx „xxxxx“). Xxxxx xxxxxx bonus xx pojat jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx státu bezprostředně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx či omezení, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona č. 461/2020 Sb. xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx tří xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxx podporu prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx ti xxxxxxxxxxx (xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zakázána xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 461/2020 Sb. xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx činností xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx buď xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx činnost provádějí x cizích provozovnách xxxx xxxxxx prostorách, xxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx x souladu x §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx konající xxxxx na základě xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), pokud xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterého xx dotkl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxx xxxx „xxxxxx řád“), tedy x procesním xxxxxx xxxxxx daní. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonus je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nezbytnosti navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx nároku na xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx č. 461/2020 Sb. xx, xx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx poskytnut xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx byla x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

Důvod, xxxx xxxx toto xxxxxxxx xx zákona xxxxxxxx, xxxx souvisí se xxxxxxxxxxx, xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxxxx jednu x forem tzv. xxxxxxx podpory. Ačkoliv xx xxxxx o xxxxxx xxxxx, který xx v celé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx charakter xxxxxxx xxxxxxx je x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Také xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx jinými, x xxxxx je xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxx 19. března 2020 xxxxxx tzv. Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19. V xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx benevolentnější xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x nynější xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx souladnou s xxxxxxxx vnitřního xxxx Xxxxxxxx unie. Jednou x xxxxxx podmínek xx právě xxxxxxxxxx, xx příjemce xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx x čl. 3.1 xxx 22 xxxx. x) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimkách)“ x „xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx malým xxxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxxx X obecného xxxxxxxx x blokových xxxxxxxxx), které xx xxxxxxxxx v obtížích xxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2019, xxxxx vůči nim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx restrukturalizaci“. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proto bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx „kolektivní úpadkové xxxxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xxxx blíže xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx tuzemských xxxxxxxxxx programů ve xxxxxx úpadku xxxxx xxxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx x úpadku xx nicméně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, v jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx na xxxxxxx společenský xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx, která právě xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx zákonném xxxxxxx splnila xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxx osoby x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxx především xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dopadla aktuální xxxxxx opatření, xxxxxxx x xxxxxx pohledu xx nejeví xxxx xxxxxx xxxxx rozdíly xxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

X průběhu roku 2020 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx strany xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 461/2020 Sb. Svoji xxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona jako xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx představovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx evropského xxxxx, mohlo xxxx x neschválení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušných sankcí xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (nejen osobám x úpadku).

Nezávisle xx xxx xxxx xxxx xx strany Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx osobám x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x byla xxxxxx xxxxx komunikace x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxx. Na xxxxxxx xxxx 2021 xxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx nalezeno xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedený Xxxxxxx rámec ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx de xxxxxxx podle obecných xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx x rámci Xxxxxxxx unie. V xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx režimy xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxx. Režim xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1407/2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx de minimis, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx maximální xxxx 200 000 XXX xxx jeden xxxxxx xx xxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx prvovýroby xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x příloze X Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxxx xxxxx 20 000 XXX). S xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx předběžný xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x evropskou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory (xxxx. §52 xxxx. 6 daňového řádu). Xxxxx xxx o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx účinnosti xx 31. xxxxxxxx 2019, poskytnutí kompenzačního xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxx Dočasného rámce (xxxx. text xxxx xx. 3.1 xxx 22 xxxx. c)).

V xxxxx nyní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaný zákon xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx respektuje xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Navrhovaný xxxxx xx souladný x ústavním xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx všem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářství xxxx xxxxx, naopak xxxxxxxxxxx bonus je x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx strpět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx vymezují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 u xxxx xxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Eliminace xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, prvek rovnosti xxxxx posílí. Xxxxxxxx xxx přispěje x xxxxxxxx subjektivního xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxx x kompenzační xxxxx. Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx, vůči níže xx xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx morálka xxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x předpisy Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x primárním xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx lze konstatovat, xx xxxx x xxxxx xxxxxx předkládaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx vyplývají.

Poskytnutí kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxx xxx 2 této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předvídatelných xxxxxxxx x duchu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vzniku xxxxxxxx skutečností xx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (za xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxx.

5. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx čl. 10 Ústavy.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxx a xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a národnostní xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dopadu xx xxxx cca 0,1 xxx. Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx).

X xxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX-XxX-2, x xx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxx pracovní xxxxx, x nestanoví žádná xxxxxxxxx pravidla pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, národnostní menšiny xx xxxx specifické xxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů

Navrhovaný zákon xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx prostřednictvím jím xxxxxx xxxxxxx implicitně xxxx pokyn x xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx.

8. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxx fungujících mechanismů xx xxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx mechanismů xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx moci, x xxxxxxxxx xxx příčinu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx dopad na xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/X z roku 2015.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx žádá o xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx zkráceném xxxxxxx x xxxxx vyhlášeného xxxxx legislativní xxxxx xxxxx §99 zákona x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vzhledem k xxxx uvedeným xxxxxxx, xx. xxxxxxx k xxxxxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Zvláštní část

K čl. I

K bodu 1 (§5 xxxx. 2 xxxx. x))

X rámci xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 zákona x. 461/2020 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx nárok na xxxxxxxxxxx bonus xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období x úpadku. Podrobněji xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 2 (§10 xxxx. 3)

Navržená xxxxxx xxxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nouzového stavu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx druhé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx o xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx délka xx xxxxxx). Pro subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na začátku xxxxxxxxxx období je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx den, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) splněna xxxxxxxx xxxxxxxxx relevantního xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxx žádoucí, x xxxxx xx xxxxxx pravidlo chránící xxxxxx xxxxxxx žadatelů, xxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvozené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 zákona xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx den předcházející, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx již další xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx podle §1 xxxxxx xxxxxx vydáváno x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx žadatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus, pokud xxxxx příslušnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx x pravidlo xx xxxxxxxx žadatelů, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxx.

K čl. II – Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nároku na xxxxxxxxxxx bonus, xx x xxxxxxx na xxx zpětné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Takové xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (x x právním xxxx obecně) xxxxxxxxx, xxxxx směřuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uplatnění změny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přechodného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, že prekluzivní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xx tak xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx č. 461/2020 Sb. Xxxxxxx xxxxxxxx dopadá xxxxx xx případy, xxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxx založen navrhovanou xxxxxxx. Po xxxxxxx xxxxxxxx tedy dojde x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx retroaktivity, která xx v právním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x došlo x xxxxxx vyloučení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxx nelze xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu přímo xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxx), xxxxx v xxxx poskytnuté xxxxx xxxxx žádost xxxxx.

K čl. III – Xxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx použít x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stav xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 309/1999 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx případech stanovit xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, nejdříve xxxx xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zcela nepochybně xxx (xxxxx xxx xxxxxx část důvodové xxxxxx).

X Praze xxx 18. xxxxx 2021

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, x. r.

Místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

Zdroj textu www.psp.cz