Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

794/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

XXXXX

xx dne ………..2020,

xxxxxx xx xxxx x. 320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru), xx znění zákona x. 183/2017 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 320/2015 Sb., x Hasičském záchranném xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „při xxxx xxxxxx x xxxxxx“.

2. V §44 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

3. X §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:

„x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.

4. X §44 xxxx. 3 se xx xxxx první xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx. a)“.

5. V §44 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx nebo záchranný xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), xxx xxxxxxxx náklady xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx hasičský xxxxxxxxx sbor kraje xxxx záchranný xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění činnosti xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx útvar xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x převedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

6. X §44 xxxx. 6 xx xxxxx „u dopravní xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx odstavce 1 xxxx. x)“.

7. X §44 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xxxx „Nárok xx xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se uplatňuje xxxxxxxxxx.“.

8. X §44 xxxx. 8 xx xxxxx „u xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 1“.

9. X §44 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

„(9) Xx se xx xx, že xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) byly xxxxxxxxxx x xxxxxxx uplatněném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx xx provedených xxxxxxxx a délky xxxxxx,

3. xxxxxx informací x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx, pokud těmito xxxxxxxxxxx disponuje x

4. xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx zásahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nákladů.“

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx zásahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, záchranného xxxxxx xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2021.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Xxxxxx část

Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 320/2015 Sb., x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x hasičském záchranném xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“), xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxx, x xx vyvolaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nutným v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx oblasti xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx interpretačních obtíží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxx záchranném xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxx xx, vyjma xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxx xx zahoření xxxxxxxxx vozidla na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, a přesto, xx i x xxxxx typem xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx zásahu hasičským xxxxxxxxxx sborem xxxx xxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx princip náhrady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx. Xxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx judikatury xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyjma jedoucího xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx, uvedení xxxxxx xx xxxxx (xxxx. v xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx vozidla x xxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx vytvoří xxxxxxxx xxx xxxxxxx účastníky xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx návrh xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx administrativního xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zmocněním Ministerstva xxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z důvodu xxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tiskopis, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx-xx xxxxxxxx, čas xxxxxxxx zásahu, xxxxxxx xxxx xxxxxx, celkové xxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx návrhu xx xxxxxx rozpočet, xx xxxxxxxx krajů a xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávných xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem České xxxxxxxxx, xxxx. mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx zákona není x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami Xxxxxxxx unie.

Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů, nevytváří xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx žádné xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx příležitostí x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxx xxxxxxx xxx muže x ženy. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx oblasti x na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx souhlas xxx v prvém xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, podle kterého xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna x xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2021, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx souběžná xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

K čl. I

K bodu 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, záchranného xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx. Zásahem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výjezdu po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 2

Xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 3

Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x která xx vyžádala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla x x případě xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou z xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 4

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úhrady xxxxxxx xxxxxxx xxx zásahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, záchranného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx.

K bodu 5

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x informačního střediska xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zásah xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uhrazených, xxxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jak xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x), xxx xxxxxxx x).

K bodu 6

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3.

K bodu 7

Xxx x xxxxxxxxx formy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Současná xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úhradu xxxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zřizovatele xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobrovolně neuhradí, xx na xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x náhradu xxxxxxx vůči pojišťovnám. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx xx vždy xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx.

K bodu 8

Xxxxxxx dochází xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 9

Xxxxx xxxx xx koncipovaná jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu xx xxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx vozidla. Cílem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx vytvoření tiskopisu, xxxxx xxxx xx xxxxxx x uplatnění xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x události (xxx xxxxxxxx, datum a xxxxx události a xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx x doba xxxx xxxxxx), xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x účastnících xxxx. xxxxxxxx nehody, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

K čl. II

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx nákladů xx zásahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx nákladů u xxxxxx, který je xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

K čl. III

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxx 2021.

X Xxxxx 10.3.2020

Xxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx