Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

552/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

Právní vztah k EU

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ……...... 2019,

kterým xx xxxx zákon x. 189/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx nouze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. X

Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 161/2013 , zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 225/2017 Sb., se xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581 xx xxx 19. xxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 2009/119/XX, xxxxx xxx o xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32018L1581

2. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „31. březnu“ xxxxxxxxx slovy „30. xxxxxx“.

XXXXX: 32018L1581

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2020.

DŮVODOVÁ XXXXXX

A. Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nouzových xxxxxxxx ropy), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx rovnosti xxxx x xxx

Xxx 19. xxxxx 2018 přijala Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/1581, kterou xx xxxx Xxxxxxxx Rady 2009/119/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásoby (xxxx xxx „Prováděcí xxxxxxxx“). Prováděcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v návaznosti xx Směrnici Xxxx (XX) 2009/119/ES xx xxx 14. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 19. xxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx ČR znamenalo xxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x členství EU, xxxxx by byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx výpočtu xxxx nouzových xxxxx xxxx x 31. xxxxxx na 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx x změnu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx x ropných produktů xx v xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) x vyhláškou č. 165/2013 Sb., x druzích xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x skladovacích xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (dále jen „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxx úprava xx ve xxxxxx x zákazu diskrimiminace x rovnosti žen x xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxx mužů x žen

Předkládaný návrh xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxx, tj. doplnit xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu spočívající x xxxxxxx přepočtu xxxx nouzových xxxxx, x xx x 31. xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx změny, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxxxxxxxx novelizací vyhlášky. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx vztahu k xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx právního xxxx XX. Xxxxx xxxxxx je zaměřen xx xxxxxxxxxx xxxxxx §2 xxxx. 3., xxx xxxxxxx xx xxxxx termínu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx z 31. března xx 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx transpozice xx xxx ČR xxxxxxxxx neplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX, tudíž xx xxxx transpozice považována xx xxxxxxxxxx.

4. Zhodnocení xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s ústavním xxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“), xxxxx kterého xx vláda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x souladu x §24 zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx patří xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx rovněž x souladu s Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky (xxxx xxx „Listina"), x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ustanoveními:

- xxxxxxxxxx čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx každý xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx neukládá,

- xxxxxxxxxx čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xxxxx kterého xxx státní moc xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

Předkládaný návrh xxxxxx xx v xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx orgánů Evropské xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx EU:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581 ze dne 19. xxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 2009/119/ES, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- Směrnice Xxxx 2009/119/ES xx xxx 14. září 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udržovat xxxxxxxxx xxxxxx ropy xxxx xxxxxxx produktů.

Návrh xx x xxxx uvedenými xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx x Evropské unii x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxx mít xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona nebude xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dopady.

Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x osobních údajů

Předkládaný xxxxx zákona je x xxxxxxx x xxxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx rizika.

10. Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu.

X. Xxxxxxxx xxxx

K Čl. I

K bodu 1 (§1)

Xxxxxxxx pod čarou x. 1 xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581, kterou xx xxxx Xxxxxxxx Xxxx 2009/119/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásoby. Xxxxx čl. 2 xxxx. 1 Prováděcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

K bodu 2 (§2 xxxx. 3)

X §2 xxxx. 3 xxxxxx dochází xx xxxxx xxxxxxx přepočtu xxxx nouzových xxxxx, x xx x 31. xxxxxx xx 30. června každého xxxx.

K Čl. II

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020. Podle xx. 2 xxxx. 1 Prováděcí směrnice xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2020.

V Xxxxx xxx 8. xxxxxxxx 2019

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Babiš x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

xxx. Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, Ph.D., XXX, x. r.

XXXXXXXXX ZPRÁVA X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 189/1999 Sb., o xxxxxxxxx zásobách ropy, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách xxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

1 Důvod xxxxxxxxxx x cíle

1.1 Xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx ropné nouze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx 19. xxxxx 2018 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Prováděcí xxxxxxxx Komise (EU) 2018/1581, xxxxxx xx xxxx Směrnice Xxxx 2009/119/XX, xxxxx xxx x xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásoby (xxxx xxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“). Prováděcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v návaznosti xx Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2009/119/ES ze xxx 14. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx produktů (xxxx xxx „Směrnice“). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 19. xxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx ČR znamenalo xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx EU, xxxxx by byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

1.3 Xxxxx existujícího xxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxx x. 165/2013 Xx., o xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx produktů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx.

1.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x Prováděcí xxxxxxxx.

1.6 Xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx současného stavu, xxx xx xxx XX xxxxxxxxx neplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx EU, by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ČR xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX, xxx xx xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z členství XX, tudíž xx xxxx xxxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Prováděcí xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx XX znamená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx XX, a xx xxxxxxx xxxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy.

3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

3.1 Xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx spojena s xxxxxx na náklady, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právního řádu XX x xxxxxxxxxxxx XX.

3.2 Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

3.3 Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přesnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx variantě. Přínosem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX s xxxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxx 1.

4 Stanovení xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x XX, xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx XX.

5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

6 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §22 zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx průběžně xxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxx vůbec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x její xxxxxx.

7 Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

- XXX

- MF

8 Xxxxxx xxxxxxxxx zkratek

MPO

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX

XXXx. Zbyněk Xxxxxxxxx, Xx.X.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 616/1, 150 85 Praha 5 Xxxx Strana

email: zjankovsky@sshr.cz

tel: +420 222 806 258, 725 401&xxxx;124

Rozdílová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxx EU

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 189/1999 Xx., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1581, ze xxx 19. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2009/119/ES, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x.

Xxxxxxxxxx

Čl. I bod 1 xxxxxxxx xxx čarou x. 1

32018L1581

Čl. 2 xxxx. 1 pododstavec 3

Čl. 1 bod 2 §2 odst. 3

32018L1581

Xx. 1 xxxx. 2

Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx xxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx XX

32018L1581

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581 xx xxx 19. xxxxx 2018, kterou se xxxx směrnice Rady 2009/119/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx udržovat zásoby

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx