Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

851/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ... 2020,

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Tento zákon upravuje xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§2

Zvláštní opatření xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dlužníkových xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“), xx zaměstnavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx, kdy Úřad xxxxx České republiky xxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/2020 Sb.

(2) Xxx účely stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx srážkám x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odvedl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 191/2020 Xx. xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 15 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §12 xxxx. 4 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxx.

§3

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Obecná část

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx je xxxxxxxxx novým koronavirem XXXX-XxX-2, došlo xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxx opatření, xxx xxxxx xx našem xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxx zásadních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x ekonomické xxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx účastnící se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxx xxxxx xxxxxxx“), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 24.4.2020. Jednou z xxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxxxxx reguluje, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví. Xxxxx byla také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x opatření, xx x podanému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxx xx 24.4. do 31.8.2020, xx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxxx xx xxxxx nebyl.

Přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx ekonomickou x xxxxxxxx nutností, xxxx xx xxxxxxx dopad xx oblasti ochrany xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxx“) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXxxxX“), xx xxxx xxxx xxxxxx x podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxx insolvenčních návrhů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx 24.4.2020 xx 31.8.2020 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx v xxxxxxxx zásadní sociální xxxxxx.

Xxxxxxx XXXxxX je xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx xxxxxx nástroj, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň částečně xxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx epidemií xxxxxxxxxx XXXX CoV-2. Současně xx xxxxx, aby Xxxxx xxxxxxxxx dostála xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/94/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, aby zaměstnanci xxxxxxxx neschopných zaměstnavatelů xxxx uspokojeni xx xxxxx dlužných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXxxxX.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelského xxxxxxxxxxxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebně neschopného xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) Upravit definici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXxxxX, xx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxx xxxxx justice xxxx xxxxxxx definici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx ZOchrZ za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxx, kdy Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 lex xxxxx xxxxxxx.

x) Upravit xxx. rozhodné xxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx odvíjí xx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §13 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.

x) Upravit postup Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uspokojil

Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že po xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nelze xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení, navrhuje xx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

Navrhovaný xxxxx je x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11, čl. 26 x čl. 36 x xxxx. Listiny základních xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx respektuje xxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/94/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/848 ze xxx 20. května 2015 x insolvenčním xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xx. 6 Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxx též xx. 1 Xxxxxxxxx 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv.

6. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx menšiny

Navrhovaná xxxxxx směřuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dlužných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxxxx xxxxx měsíců, xx které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nezvyšuje xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xx státní xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozpočty.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů

Navrhovaný xxxxx xxxxxx xxx žádné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx x žádnými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdových xxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánem v xxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

K §1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx covid xxxxxxx xx přechodnou dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx dopad x na xxxxxx xxx XXxxxX.

K §2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvolat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xx nutné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxx §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 191/2020 Xx. xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli povinnost xxxxxxx částky xxxxxxxxx Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 1

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx ZOchrZ xxxxxxxxx xx platebně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky poprvé xxxxxx usnesení vydané xxx §13 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodného xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx dle XXxxxX xx nutné xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele navázána xx okamžik, xxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx kterým xx xxx §13 xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 2

Xxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nutné xxxxx xxxxx xxxxxxxx období. Xx insolvenční xxxxx xxx §3 písm. x) části xxxx xx středníkem ZOchrZ xx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §13 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx, x zároveň, xx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx určené rozhodné xxxxxx se xxxxx x xxx účely xxxxxxxxxx dalších žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxxxxx platebně neschopného xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevyvolává xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx §12 xxxxxx XXxxxX. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx.

K §3

X xxxxxxx xx současnou xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace (XXX) xxxxxxxxxx epidemii xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xx pandemii, xxxxx postupovat podle §3 odst. 3 xxxxxx č. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx stanovit xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nouzovým xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účinnosti xx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxx zákona xx Sbírce xxxxxx.

V Xxxxx xxx 4. května 2020

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, XXx., x.x.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx