Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

810/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx … 2020

o xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento zákon xxxxxxxx pravomoc xxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatřeními nařízenými x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx republiky.

§2

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx místě

(1) Orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §92n odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezení vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

X. Obecná část

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2 vyhlásila xxxxx xxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 300/2000 Sb., xxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx, x xx xx 14:00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx xxxx 30 dnů.

Navazujícími xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx krizová opatření, xxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickým i xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nouzového xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přestupkem xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), který xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx x jednání, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx zákaz xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, šátek, xxx apod.

Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §69 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povinnosti. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postihováno jako xxxxxxxxx xxxxx §92n xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto přestupků xxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kontaktů (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx tyto přestupky xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx České republiky xxxx obecní xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, aby Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyřešit xxxxx na xxxxx xxxxxxxx pokuty (xxxxxxxxx-xx xxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx x nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, že Policie Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušování nařízených xxxxxxxx, je žádoucí, xxx mohla xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Zakotvením xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x celkovým xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

Xxxxx xx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx vázána xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx České republiky. X xxxxxx přechodného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvoleno xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x §91 x 92 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx zbytku xx xxxx xxxxxxx obecná xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 Xx. Při xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx blok. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloku xxxxxxxxx se příkaz xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xx xxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování nařízených xxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxxx budou moci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přestupky x xxxxxxxxx správním xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx i xxx xx znamenalo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx správním orgánem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx je v xxxxxxx s ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plně xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx uplatňovat xxx x případech, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx pravomoc projednat xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s předpisy Xxxxxxxx unie, judikaturou xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx je xxxx slučitelný s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x primárním xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxxx, že xxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx závazky, xxxxx xxx Českou republiku x xxxx xxxxxxx x členství x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx čl. 10 Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční dopad xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, dále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na rodiny x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxx dopady na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaný xxxxx xxxx spojen s xxxxxxx xxxxxxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zneužití xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako x jiných xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obecní xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxx §99 zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x toho xxxxxx, xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx zefektivněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

XX. Xxxxxxxx xxxx

K §1

Xxxxxxxx xx předmět xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx rozšířit xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx a mimořádnými xxxxxxxxxx nařízenými x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 xx xxxxx Xxxxx republiky.

K §2

V xxxxx xxxxxxxxxx se vymezuje xxxxx přestupků, xxxxx xxxx Policie České xxxxxxxxx x obecní xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx xxxxx §92n xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

K §3

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Toto xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx zákonů x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

V Xxxxx dne 1. xxxxx 2020

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx