Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

207/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

Právní vztah k EU

Vládní xxxxx

XXXXX

xx dne……2018,

kterým xx mění xxxxx č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx., a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. I

Zákon č. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích), xx znění zákona x. 458/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

2. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx „; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepřihlíží“ nahrazují xxxxx „, jinak xxxx xxxxx xxxxxx“.

3. X §7 xxxx. 4 xx xxxxx „umožňuje“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zahraniční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“.

4. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 5, který xxx:

„(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx uveřejněnou xx xxxxxxxxxxxxx stránkách x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.“.

5. X §8 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx-xx se na xxxxx obsahu zakladatelé“.

6. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

7. X §9 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

8. X §14 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“.

9. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „nebo xxxxxx“ xxxxxxx.

10. V §17 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxxxxx společnosti“.

11. X §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxx xxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxx xxxxxx“.

12. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „Není-li x xxxxxx věci možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věc movitá, xxxxxx xxx xxxxxxxx xx datovém xxxx xxxxx xxxxxx“.

13. X §23 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxx xxxxx xx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nepřesáhne-li výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 20 000 Xx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

14. V §26 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx jiného, ručí xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu.“.

15. X §28 xx text „§26 xxxx. 1“ nahrazuje xxxxxx „§26 xxxx. 2“.

16. X §32 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

17. V §32 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xx zřízení x xxxxx xxxxxx věcného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, xx použijí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxx x xxxxxxxxx.“.

18. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §34 xx xxxxxxx.

19. §34 a 35 včetně xxxxxxx xxxxx:

„§34

Xxxxx na xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Podíl xx zisku x xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní korporace. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx. Xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx společníky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx použít xxxxx xxxxx xxxxxxx, snížený x příděly xx xxxxxxxxxx x jiných xxxxx v souladu xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx, xxxxx xxxx zánik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx společenská smlouva xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Podíl xx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splatný xx 3 měsíců ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx rozhodnutí nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx rozdělení, ledaže xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx.

XXXXX: 32017L1132

§35

Xxxxxx xx xxxxx xx zisku

(1) Xxxxxx xx podíl xx xxxxx lze xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxxx, xx obchodní korporace xx dostatek zdrojů xx xxxxxxxxx zisku. Xxxxxx záloh na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx x ostatních xxxxx tvořených ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx fondů v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než polovina xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v posledních xxxxx xxxxxxxx obdobích.

(2) Xxxxxx xx podíl xx xxxxx se xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx řádná nebo xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx schválena, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx vyplacených x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

20. Pod označení §36 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxx“.

21. X §36 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ x slova „xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx zrušují.

22. X §36 xxxxxxxx 2 a 3 znějí:

„(2) Neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx ke dni xxxxxx účasti společníka x xxxxxxxx korporaci, x xx z xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěného x mezitímní, řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavené ke xxx zániku účasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v účetnictví. X xxxxxxx xxxxxxx xx při určení xxxxxxxxxxxx podílu vychází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx snížené x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxx xxxx xxxxx.“.

23. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx „x vyplácí x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx je nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxx dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x společníkem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx nástupcem xxxx xxxxx“ xxxxxxx.

24. X §36 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

„(5) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx mohla být xxxxxxxx xxxx výše, xxxxxx společenská smlouva xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.“.

25. V §37 xx odstavec 3 xxxxxxx.

26. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §40 xx xxxxxxx.

27. §40 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§40

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx zdroje, xxxxx xx xx dni xxxxxxxx posledního účetního xxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx upsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx nelze xxxxx zákona nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxx x xxxxxxx x xxx nemá xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rozdělení xxxxx §34 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nákladů na xxxxx. O částku xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2. Rozhodnutí nejvyššího xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s tím xxxx právní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxxxx podíl na xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxx zálohy xx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxx 3 vyplacen do xxxxx xxxxxxxx období, xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx společnost xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxx minulých let. Xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, jedná-li xx x

x) obvyklé xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx učiněné x xxxxxxxxx výši xx xxxxxxx prospěšný xxxx,

x) plnění, kterým xxxx vyhověno mravnímu xxxxxxx nebo ohledům xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132, 32013L0034

28. X §41 xx xxxxx „1“ xxxxxxxxx číslem „3“ x slovo „xxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“.

29. X §42 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „pozůstalosti“.

30. X §44 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ a slova „, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx jinak“ xx xxxxxxx.

31. X §44 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

32. X §45 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxx osvědčeno xxxxxxxx xxxxxxxx sepsanou nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxx, nemá právní xxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx označují jako xxxxxxxx 4 x 5.

33. X §46 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „člen voleného xxxxxx“), musí být xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesmí x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti.“.

34. X §46 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, slova „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „kapitálové xxxxxxxxxxx xxxx družstva“, xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo“, xx xxxxx „jako xxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, slova „xx 65“ a xxxxx „xxxx“ se xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx slovo „výkonu“.

35. V §46 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zmocní xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na zástupce xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

36. V §46 xxxx. 4 se xx slova „xx xxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“, slova „xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x“ xx nahrazují xxxxx „kapitálové společnosti xxxx xxxxxxxx, nahradí“, xxxxx „obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx“ x xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx.

37. X §46 xxxx. 5 xx xx xxxxx „xx xxxxxx“ vkládá xxxxx „xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „kapitálové společnosti xxxx xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx předpisu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákona“.

38. X §46 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxx znějí:

„(6) Xxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx-xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx vznikla funkce, xxxx xxxxxx zaniká.

(8) Xxxxxxx-xx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinou fyzickou xxxxx xxxx svého xxxxxxxx; xxxxxx-xx však xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx zániku xxxxxxxx předešlého zástupce, xxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.

39. X xxxxxxx xxx označením §51 xx za xxxxx „xxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

40. X §52 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx „xxx člen“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

41. V §53 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxx“.

42. X §53 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

43. X §53 xxxx. 3 xx xxxxx „porušením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „jednáním podle xxxxxxxx 1“, slova „xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx narovnání) xxxx xx xxxx xxxxxx“, xxxxx „účinnost xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

44. X §53 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxxxxx újmy“ nahrazují xxxxxx „dohodu“ a xxxxx „xxxxx se xx ni xxxx xx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „ruší xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx“.

45. X §54 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xx xxxx“ x xx větě xxxxx xx za xxxxx „xxxx členovi“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“, xxxxx „ostatní xxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ x xx xxxx první xx vkládá xxxx „Xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx kontrolní xxxxx; xx-xx jeho xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

46. X §54 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Člen“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

47. X §54 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

48. V §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx „členu“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ se xxxxxxxxx xxxxx „při xxxxxx xxxxx“.

49. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.“.

50. V §55 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Hodlá-li xxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“ a xx xxxx první se xxxxxx věta „Člen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; je-li xxxx jediným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.“.

51. V §55 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Hodlá-li obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x osobou vlivnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobou, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx koncern.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

52. X §55 xxxx. 3 se xx xxxxx „Xxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ se xxxxxxxx slova „xxxx 2“.

53. V §55 xxxx. 4 xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ vkládají slova „xxxx 2“.

54. §58 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§58

Odstoupení x xxxxxx

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx končí xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měl projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že postačí, xxxxxxxxx-xx xx nebo xxx projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx odstoupení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx odstoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx funkce končí xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx doručení odstoupení. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxx korporace, oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x jeho xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx člen xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xx takovém xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xx jeho xxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx společník, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinému společníkovi, xxxxxxxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“.

55. X §59 xxxx. 1 xx xx xxxxx „členem xxxxxx“ vkládá xxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „ze“.

56. X §59 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx společnosti sjednává xxxxxxx a xxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; bez tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx společnosti jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx uzavření, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.“.

57. X §59 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednáno“, xxxxx „xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.“.

58. X §59 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx x xx obsažené ujednání x xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxxxx orgán neschválí xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx. Odměna se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx za činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx ujednání xx xxxxxxx o xxxxxx funkce.“.

59. X §60 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „voleného“.

60. X §60 xxxx. c) x x) xx xx xxxxx „xxxxx“ vkládá xxxxx „xxxxxxxx“.

61. V §60 xxxx. d) x x §61 odst. 1 xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

62. V §61 xx odstavec 3 xxxxxxx.

63. §62 xxx:

„§62

(1) Xx xxxxx, xxxxx xx fakticky nachází x postavení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, x xxx xxxxxxx k xxxx, jaký xxxxx x obchodní korporaci xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx konkurenčního xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx člena xxxxxxxx orgánu xx xx osobu uvedenou x odstavci 1 xxxxxxx obdobně, s xxxxxxxx §54 odst. 4 x §56 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx kontrolní xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.“.

64. X xxxxx xxxxx hlavě I xx označení xxxx 8 včetně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 8 xx 10.

65. §63 xx 66 xxxxxx nadpisů xxxxx:

„Xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx

§63

(1) Xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxx 3 xxx xx právní moci xxxxxxxxxx o vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“).

(2) Xxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx x vyloučení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx povinnost podle §66 odst. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxx statutárního xxxxxx xxxx podat xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxx zájem.

§64

(1) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přestává xxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx statutárního orgánu xx všech obchodních xxxxxxxxxxx; xxxxx funkce xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxx rejstřík (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“).

(2) Soud může xxxxxxxxxx, xx osoba, x níž xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx rozhodnutí zůstat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx dosavadní xxxxx její funkce x xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce, x xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx osoby, x jejímž vyloučení xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx.

§65

Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Soud x xxx návrhu xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx dobu 10 xxx; xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu porušením xxxxx povinností x xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jiný xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx korporace xxxxxxx, x xx až xx období 2 xxx zpět před xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájené xx návrh xxxx xxxxx než xxxxxxxx; xxxx-xx vydání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přihlédne xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx přispělo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx o xxx věřitelský xxxxx. Xxxxxx-xx v majetkové xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx podání xxxxxx a vedení xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v řízení xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx úspěchem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx incidenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace.“.

66. §67 x 68 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

67. X §69 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx „x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace“ xx nahrazují xxxxx „§63 xx 66“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xx xxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx“.

68. V §69 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxx díl xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx §63 xx 66 xx xxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx na“ xx xxxxxxxx xxxxx „bývalého xxxxx statutárního xxxxxx, xx“ a xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx „x xx xxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nachází, xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxx k xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx“.

69. §70 se xxxxxxx.

70. V §71 xxxx. 5 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxx slovo „volených“ x slova „x xxxxxx prokuristu“ xx xxxxxxx.

71. V §72 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx podle §79“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ x xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §79,“ xx xxxxxxxxx slovem „koncernu“.

72. X §75 xxxx. 4 se xxxxx „získá xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx x podílem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxxxxxx“.

73. §76 zní:

„§76

Ustanovení §54 xx použije xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivněno xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32009L0081, 32013L0034

74. V §77 xx xxxxx „9“ xxxxxxxxx číslem „8“.

75. V §78 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx ovládané xxxxx“.

76. X §79 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx §72.“.

77. V §81 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxx xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxx osoby xxxx jiné xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

78. X §81 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxxx „nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „není“, xxxxx „funkcí zbaveni“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx zbaven“, xxxxx „xxxxxxx-xx“ xx nahrazuje xxxxxx „prokáže-li“ a xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „mohl“.

79. V §82 xxxx. 2 písm. x) xx slova „x xxx“ nahrazují xxxxx „ve struktuře xxxxxx xxxxx písmene x)“.

80. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxx se zpracovává xxxxxx x xxxxxxxx, x“.

81. X §82 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) slovo „a“ xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx f) se xxxxxxx.

82. X §82 xx doplňují odstavce 5 x 6, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxxxx:

„(5) Xx xxxxxx o xxxxxxxx xx neuvádí informace, xxxxx xxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu2). X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx a x xxxxxx důvodu se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předmět obchodního xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x vztazích xxxxx x přiměřené xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.“.

83. V §83 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávu, xx xxxxxx x vztazích xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxx.“.

84. V §84 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zprávy x vztazích x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

85. V §84 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx ovládaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.&xxxx; X xxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxx uloží xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

86. X §85 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxx společník xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §187, 365 xxxx §639 xxxx. 3 xxxxxxxx osoby xxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx jmenoval xxxxxx.“.

87. X §85 xxxx. 3 se xxxxx „xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dozvědět xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1; k později xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx ovládaná osoba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx §84, xxxxx toto xxxxx xxxxxx“.

88. X §86 xxxx. 1 se xxxxx „; místně xxxxxxxxxx k rozhodování xx soud, v xxxxx obvodu sídlí xxxxxxxx xxxxx“, slova „, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“ x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

89. X §86 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx znalce“.

90. V §86 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx měsíce“ xxxxxxxxx slovy „3 xxxxxx“, xxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „uloží xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení“ x věta xxxxxxxx xx xxxxxxx.

91. X §87 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx-xx xx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx,“.

92. X §87 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Soud“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxxx znalce,“.

93. V §88 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx §85 xxxx. 1“ zrušují.

94. X §88 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxx §85 xxxx. 1“ xxxxxxx x xxxxx „mohly xxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „byly“.

95. V §88 xx xx odstavec 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zprávy x vztazích xx xxxx každý společník xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

96. X §89 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

97. X §89 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

„(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxx dozvěděl xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Nepředloží-li xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplatnění xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxx xx xx do xxxxxxx přiznaného xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

98. X §90 xxxx. 2 xx xxxxx „osobě xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „tom, xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx, xx“ x slovo „došlo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

99. V §91 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxx xxxxxx při xxxxxxx podle §89 xx xxxx x x přihlédnutím k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx posudku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx určí hodnotu xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxx xxx v xxxx, xxx došlo xx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poškození jejich xxxxxxxxxxx xxxxx.“.

100. V §91 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:

„(2) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §89 odst. 3, xxxxxxxxxx §86 xx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do sbírky xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znalecký posudek xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Odměnu znalce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

101. X §94 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

102. X §95 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx,“.

103. V §95 xxxx. 2 xx xxxxx „xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým“ xxxxxxxxx xxxxx „jeden xxxx xxxx xxxxxxxxx; zmocněncem“ x xx xxxxx „xxxxx“ xx vkládají xxxxx „plně xxxxxxxxx“.

104. X §95 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx.“.

105. X §99 xxxx. 1 xx xxxxx „pouze“ zrušuje.

106. X §104 xxxx. 2 se xxxxx „; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxx právo xxxxxx“.

107. §106 xxx:

„§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx, xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx někteří xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx; změnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jen xxxxxxxx xxxxx §99.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx většinou xxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx společník, který xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxx být právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx to xxxxxxxx důvod. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxx zájmů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx této povinnosti.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xx na zmocněnce xxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.“.

108. Pod xxxxxxxx §108 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

109. X §108 xxxx. 1 xx xxxxx „ze xxxxxxx x vypořádání xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx“.

110. X §108 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx společnickou žalobu xxxxx, společníkem, zastupuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nástupce. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxxxx xxxxxx zastupuje, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxx-xx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx úřední desce xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxx zastoupit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

111. Za §108 xx xxxxxx nový §108x, xxxxx xxx:

„§108x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebylo-li xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společníků xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Důvodem xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mravy.“.

112. V §112 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx zisk, jiné xxxxxxx zdroje x xxxxxx se dělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, neurčí-li společenská xxxxxxx xxxx poměr.“.

113. X §112 xxxx. 3 xx xxxxx „2 xxxx 3“ nahrazují xxxxx „1 nebo 2“.

114. X §112 xxxx. 5 se xxxxx „1 až“ xxxxxxxxx xxxxx „2 x“.

115. X §112 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který zní:

„(6) Xxxxx xx zisku xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.“.

116. X §113 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

117. V §113 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx c) doplňují xxxxx „, x xxxx-xx xxxxx podílu xxxx svéprávný, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takovému xxxxxx; xx dědice xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx společníkem xxxxxx“.

118. V §113 xxxx. 1 xxxxxxx x) x f) xxxxx:

„x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx nastávají xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,“.

119. X §113 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx“.

120. X §113 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„h) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,“.

121. X §113 xxxx. 1 xxxx. x) xx text „§115 xxxx. 1“ xxxxxxxxx textem „§115 xxxx. 2“.

122. X §113 xxxx. 2 se xxxxx „důvodů uvedených x písmenech x) x h)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x)“.

123. X §113 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

124. X §113 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx 3“ xxxxxxx.

125. X §114 xxxx. 1 se xxxxx „dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxx prohlášen xxxxxxx, xxxxxxxx jinak“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxx, xxx xx společnosti xxxxxxx projev xxxx xxxxxxxxxx účast obnovit; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 xxxxxx xx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx“ a xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x projevem xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

126. V §114 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo zanikly xxxxxx exekučního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

127. V §114 xxxx. 3 xx xxxxx „xx“ xxxxxxxxx xxxxxx „a“.

128. V §114 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx ověřeným podpisem.“.

129. §116 xxx:

„§116

(1) Xxxxx společníka ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx. Xxxxxxxx xxxx společnosti xx xxxxx, které xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x převodu xxxxxx musí mít xxxxxxxx formu x xxxxxx ověřenými podpisy. Xxxxxx podílu xx xxxx společnosti účinný xxxxxxxxx účinné xxxxxxx x převodu xxxxxx.“.

130. X §117 xxxx. 1 xx xxxxx „xx stal xxxxxxx, xxxxx se x xxxx výpovědi xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxx xxxxx xxxxxx“.

131. X §117 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxx, xx“ xxxxxxxxx xxxxx „hledí xx xx xxx, xxxx xx“.

132. §120 xxx:

„§120

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

133. Xx konci xxxxx §122 xx xxxxxxxx xxxxx „v xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx vyzván x xxxxxx“.

134. §123 xxx:

„§123

Xxxxxxxxxx §207 xxxx. 1 xx 3, §208 x 209 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

135. X §124 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), které xxx:

„x) označení podílů, xxxx-xx komanditista vlastnit xxxx podílů, x“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

136. X §124 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „připadající xx xxxx xxxxx“.

137. V §125 xxxx. 1 xx xxxxx „jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §46“ nahrazují xxxxx „xx každý komplementář“ x xxxx xxxxxxxx xx zrušuje.

138. X §126 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxx“.

139. V §127 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

140. X §127 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx účinků“ a xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty“.

141. X §127 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opakované dražbě x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,“ xxxxxxx a xxxxx „x tomto xxxxxx, xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx převoditelný,“.

142. X §127 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx h), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dědici xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx. x),

x) vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx §115 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“.

143. V §127 xxxx. 2 xx xx slova „xxxxx xxxxxxxx 1“ vkládají xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) a x),“.

144. X §127 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.“.

145. §128 zní:

„§128

(1) Xxxxxxxx xx zrušen xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účast xxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, toto xxxxx xxxxxx. Vyplatila-li xxxxxxxxxx vypořádací xxxxx, xxxxxxxxxxxx ho xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxx účast xxxxxxx, xxxxx xx xx účast ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx i v xxxxxxx, kdy byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx podílu, xxxxxx xxxx vymáhaná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx.“.

146. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §129 xx xxxxxxx.

147. §129 xx 131 xx zrušují.

148. X §135 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxx vznik xxxxxxx druhů xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „upravit xxxxx druhy xxxxxx“ x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

149. X §135 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

„(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx podíly, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Podíly, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nezávisle xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

150. X §135 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

„(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíly, xx kterými není xxxxxxx hlasovací právo, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 odst. 2.

(6) Ve společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je spojeno xxxxxxxxx právo.“.

151. §136 xx xxxxxxx.

152. X §137 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxx xxxx hromadný xxxxxxx list.“.

153. X §138 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„e) xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx kmenový xxxx vydán, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxx vydán, a“.

154. V §138 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxxx xxxxxxxxx listu, xxxx“ xxxxxxx a xx xxxxx „číslo“ xx vkládají slova „xxxxxxxxx listu“.

155. X §139 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxx podíl, označení xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx jeho xxxxxx“, xxxxx „x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „den xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx vlastnit xxxx podílů“ x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxx xxxxxx, uvede xx x jejich xxxxx.“.

156. X §142 xxxx. 1 xx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx, xx výše vkladu xx vyšší“ xxxxxxx.

157. X §146 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx společník xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x název xxxxx xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxx spojené, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx xxxxxx,“.

158. V §146 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxx xxxxxx připadajících xx podíl xxxx xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

159. X §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx „členy jiných“ xxxxxx xxxxx „volených“ x xxxxx „, xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadou“ xx zrušují.

160. X §146 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

161. V §146 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 lze xx xxxxxx společnosti a xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze společenské xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednatele. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

162. X §147 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Rozhodnutí jednatele x změně obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx listiny; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

163. V §149 xxxx. 1 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx včetně středníku xxxxxxx.

164. V §149 xxxx. 3, §309 xxxx. 2, §352 xxxx. 1 xx 3 a x §586 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

165. V §149 xxxx. 3 x x §309 odst. 2 xx xx xxxxx „zisk“ xxxxxxxx xxxxx „nebo jiné xxxxxxx zdroje“.

166. X §149 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

„(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx k němu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx předkupní xxxxx xxxx společníků, rozdělí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx použijí xxxxxxx xxx nabytí xxxxxx xxxxxxxxxxx jí ovládanou xxxxxx nebo osobou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

167. X §151 xxxx. 2 se xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx byl x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx upozorněn,“ a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

168. X §151 xxxx. 3 xx xxxxx „, s xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx postupováno xxxxx §152 xx 154“ xxxxxxx.

169. V §152 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“.

170. X §153 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxx.

171. X §153 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

172. X §154 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxx ceny xxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxxx podílu“.

173. V §154 xxxx. 2 xx xxxxx „nebo xx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

174. X §154 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

175. X §156 xxxx. 2 se xxxxx „x právu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „toto xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx“ x slova „xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

176. X §157 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.

177. X §157 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §204“.

178. Xx xxxxx xxxxx §158 se xxxxxxxx xxxxx „; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx záměru xxxxxxx xxxxxxxxx“.

179. Xx konci §160 xx doplňují xxxx „Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právní zájem, xxxx řízení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 3 měsíců od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxx desce xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx poučí, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

180. Xx xxxxx xxxxx nadpisu xxx xxxxxxxxx §161 xx xxxxxxxx xxxxx „a xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

181. V §161 xxxx. 1 se xx xxxxx „zisku“ xxxxxxxx slova „a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxx“ xx nahrazuje slovy „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx hromada“ xx zrušují.

182. X §161 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx“.

183. X §161 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slovo „Xxxxx“ nahrazuje xxxxx „Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pevný“.

184. V §161 xx odstavec 4 xxxxxxx.

185. X §164 xxxx. 2 xx xxxxx „že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §174 xxxx. 3 xxxx“ xxxxxxx a xxxxx „se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „toto xxxxx zaniká“.

186. X §164 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx list, xxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

187. X §166 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx „Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx.“.

188. X §167 xxxx. 2 se xxxxx „valnou xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zasedání xxxxx hromady“.

189. X §169 xxxx. 3 se xx slova „xxxxxxxxxx x“ xxxxxxxx slova „xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx, nebo k“.

190. V §171 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx změna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

191. X §171 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx xx xxxxxx „povinnosti“ xxxxxxx.

192. V §171 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x)“, xx větě xxxxx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ x xxxxx „a“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxx“.

193. X §173 xxxx. 1 se xx xxxxx písmena x) xxxxx „xxxx“ xxxxxxx.

194. X §173 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem „, xxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

195. V §173 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xx vztahuje x xx společníky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

196. X §173 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Omezení výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c)“.

197. §174 xxx:

„§174

(1) Xxxxxxxx-xx xx souhlas xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §171 odst. 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx valné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka x xxxxx podíly, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listinou.

(4) Xxxxxxxxxx §177 xxxx. 2 se použije xxxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

198. V §175 xxxx. 1 se xxxxx „valnou hromadu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

199. V §175 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xxxxxxxxxx xxx rollam xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě se xxxxxxxxxxx xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

200. X §177 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ x xx xxxxx „hromadu“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

201. V §177 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Xxxxxxxxxx xx přijato xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

202. X §184 xxxx. 1 xx xxxxx „Termín“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx, datum x hodina“.

203. V §186 xx slova „Doba x místo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

204. X §189 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „, xxxxxxxx x xx protestující xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

205. X §190 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxx“ x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx“.

206. X §190 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx zákonem“ x za slovo „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“.

207. X §190 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx jmění“ x xxxxx „dosavadní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnu x“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

208. X §190 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxx, xxxxx xx zakládá xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx“.

209. X §190 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx na použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

210. X §190 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem,“.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx p).

211. X §190 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „; xxx xxxx dotčen §195“.

212. V §190 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „; xxx není xxxxxx §195“.

213. X §191 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx xxxxxx“.

214. X §192 xxxx. 2 xx xx xxxxx „podán“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ x slova „xxxxx xxxxxx protest xxxxxx xxxxxx zapisovatele xxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx navrhovatel xxxxx xx valné hromadě xxxxxxxx, případně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx této xxxxx xxxxxxx zjistit“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx“.

215. X §192 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.“.

216. X §193 xxxx. 1 xx xx xxxxx „x xxxxxxxxxx valné hromady“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listů xx neplatné“.

217. Xx §194 xx xxxxxx nový §194x, xxxxx xxx:

„§194x

(1) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxxxx jednoho xxxx více xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvolat. Celkový xxxxx xxxxx jmenovaných xxxxxxxxx nesmí být xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx volených xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §448b xxxx. 2 xxxxx xxxx x odst. 4 xx použijí xxxxxxx.

(2) Tvoří-li jednatelé xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx jednatele xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx jednatelé, jejichž xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx použijí §191 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxx. 2 a §192 xxxx. 1.“.

218. X §195 xx xx začátek xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx „Jednatel xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx valnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

219. X §195 xxxx. 2 se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxx „§51 xxxx. 1“ xx xxxxxxxxx textem „§51 xxxx. 2“.

220. X §198 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxx xxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx x případě xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx právního xxxxxxxx“.

221. V §198 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

222. X §199 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nesmí“.

223. X §199 xx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

224. X §201 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxx

x) dohlíží xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx x xx xxxxxxx společnosti,

b) xxxxxxx xx všech dokladů x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zápisy xxxxxx řádně x x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvou,

c) xxxx svého xxxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxxxx xxxx soudy x xxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxx, a

d) přezkoumává xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní závěrku x návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx vyjádření xxxxx xxxxxxx.“.

225. V §201 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx členové xxxxxxx rady využívat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx dozorčí rada xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

226. X §201 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx „; §446 odst. 2 x 3, §448 xxxx. 1, §448 xxxx. 3, §448x, 449, 450 a 454 xx použijí xxxxxxx, neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“.

227. X §202 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxx.

228. X §202 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx xxx“.

229. V §202 xx odstavec 3 xxxxxxx.

230. §206 xxx:

„§206

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxx xxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražbě v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxx převoditelný, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postižení xxxxxx xx uplynutí xxxxx uvedené ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu x, byl-li x xxxx xxxxx podán xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, právní mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, nebo xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx podle §213 až 215, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx společnosti xxxxxxx xxxxxx vůle společníka xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vypořádací xxxxx, xxxxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx vůle xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx obdobně i x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň zčásti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx zpeněžení xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx se použije xxxxxxx §213 odst. 1. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Vypořádací xxxxx se xxxx xxxxx §36. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nenaložila x xxxxxxxxx podílem xxxxx §215, xxxxx xxxxxxxxxx xx obnoví dnem, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 měsíců xxx xxx právní xxxx takového xxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x projevem xxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xx mu xxxxx xx společnosti neobnoví.

(4) Xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kmenový list, xxx-xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

231. X §207 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx určit, x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

232. V §207 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx neudělí-li xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx je podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx smlouvy podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §164 xx xxxxxxx xxxxxxx. Vystoupit ze xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy podle xxxxxxxx 2, jinak xxxx právo xxxxxx.“.

233. X §209 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxx o převodu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx podílu xx xxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx účinné smlouvy.“.

234. V §209 xxxx. 3 větě xxxxx xx slovo „Xxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxx“ a xxxxx „obchodního“ se xxxxxxx.

235. V §209 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx společnosti, xx smlouva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

236. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §211 zní: „Xxxxxxx účasti xxxxxx“.

237. X §211 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx zaniká, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx“ x xxxxx „xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

238. X §212 xxxx. 1 xx xx xxxxx „účast“ xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxx „jinak xxx xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

239. X §212 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x společník, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §152 xxxx. 3. Namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx neplatný vydá xxxxxxxxxx nový xxxxxxx xxxx.“.

240. X §212 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

241. X §212 xxxx. 3 xx xxxxx „spojená“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“.

242. V §213 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xx slova „xxxxx uvolněný xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx společenská xxxxxxx,“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxx“ se xxxxxxx.

243. X §213 xxxx. 2 xx xxxxx „xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ a slova „xxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

244. X §213 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxx xxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu.“.

245. §214 xxx:

„§214

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx prodat xx xxxxx 3 měsíců, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxxxx §36 xx určí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx určí-li to xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x společníkem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nástupcem xx o 1 xxx.“.

246. §215 xxx:

„§215

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §214, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxx vyplaceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrně xxxxx jejich xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx x nich, xxxxx xxxxx základní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx společnosti zanikla; xxxxxxx-xx společnost xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxx návrhu xxxxx x xxxxxx xxxx likvidaci. Tato xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx právo k xxxxx podílům xxxxxxxx xx společnost. Xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx veřejné xxxxxxx; xxxxx-xx jednatelé kolektivní xxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podílu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na společnost.“.

247. X §216 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx“ xxxxxxxxx xxxxx „všech xxxxxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu“.

248. X §218 xxxx. 2 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

249. V §218 xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňují xxxx „Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzetím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jednatelé xxxxx xxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě 90 xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §237 a 238 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.“.

250. X §218 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 1“ xxxxxxx.

251. X §219 xxxx. 1 xx xxxxx „, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílů“ xxxxxxx.

252. X §219 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady je xxxxxxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitým vkladem,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupem xxxxx §469 anebo xxx xxxx oceněn xxxxx §468,

x) výši xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) částku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu, ledaže xxxx xxxxxx xxxxx §468.“.

253. X §221 xx za xxxxx „xxxxxxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx“ a xxxxx „o usnesení xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx“.

254. X §221 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Vzdání xx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto společníkova xxxxxx.“.

255. V §223 xxxx. x) xx xx xxxxx „převzetí“ xxxxxxxx xxxxx „x xxx xxxxxxx“.

256. V §223 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx druhu xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxx“ a xx xxxxx „podíl,“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxx xxxxxx,“.

257. X §223 xxxxxxx x) zní:

„d) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §219 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x“.

258. X §224 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu xxxxx §219 odst. 2 písm. x) xx x),“.

259. X §224 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x“.

260. X §226 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

261. X §229 xxxx. 2 se xxxxx „, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221 xxxx“ zrušují, xxxxx „xxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxx“ x slovo „xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

262. X §229 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle §221 xxxxx práva xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx zdrojů podle xxxxxxxx 2 jen xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx, x niž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx není xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx společníky xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxx se xxxxx xx účinky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx nabyvateli tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

263. V §230 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

264. V §232 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxx, připadá-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nový xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx různých xxxxx xxxxxx, popřípadě“.

265. X §235 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ zrušují.

266. X §236 xxxx. 2 xx xxxxx „, ledaže xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

267. X §239 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „, xxxxxxxx-xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ zrušují.

268. X §239 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxx ztráta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx f).

269. X §239 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „xxxx“.

270. V §239 xxxx. 3 xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“ a xxxx „písm. x)“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxx. x)“.

271. X §240 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prominuta, a“ x xx slova „xxxx plnění“ xx xxxxxx xxxxx „vrátí“.

272. X §240 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

273. Za §240 xx xxxxxx nový §240x, xxxxx xxx:

„§240x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ztráty.“.

274. V §242 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním zůstatku xxxxxx vrácením xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx společníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx vyplatí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Odevzdané kmenové xxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxx.“.

275. X §242 xxxx. 2 xx xxxxx „§152 xx 154“ xxxxxxxxx slovy „§152 x 153. Xxxxxxxxxx vyplatí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx“.

276. X §242 xx odstavec 3 xxxxxxx.

277. V §244 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

278. V §245 xx xx xxxxx „xxxx cenné xxxxxx“ x za slova „xxxx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx“.

279. X §245 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx schovatelem, xxxxx xxxx imobilizované xxxxx x xxxxxxx.“.

280. V §247 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti (xxxx jen „kusová xxxxx“),“ x xxxxx „xxxxxxxx kusových“ xx xxxxxxx.

281. X §248 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx“ zrušují.

282. X §248 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx.

283. X §249 xx slova „xxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

284. V §250 xxxx. 2 písmeno x) zní:

„c) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,“.

285. X §250 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx „s xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxx počet xxxxx xx xxxxxxxxxxx“ x slova „x xxxxxxx počet xxxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxx-xx být xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx pro případ xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“.

286. V §250 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx určení počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rady,“ xxxxxxx.

287. V §250 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu x xxxx akcií“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx x akciích“, xxxxx „xx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“, xxxxx „xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x),“ x slovo „xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“.

288. V §250 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „členy“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „kteří mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,“ xx xxxxxxx.

289. X §250 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx xxxx“ xxxxxxx x slova „cenné xxxxxx“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.

290. X §250 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx; stanovy mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx představenstva xxxx správní xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.“.

291. X §251 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

292. X §252 xxxxxxx x) zní:

„a) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx, počet x jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx upsané xxxxx xxxxx vydány jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,“.

293. X §253 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx účetní“ xxxxxxx, slova „x xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

294. V §253 xxxx. 2 se xxxx „§26“ nahrazuje xxxxxx „§23 odst. 3“.

295. X §255 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx 10 % xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ve výši xxxxxxx 10 %“.

296. X §255 xxxx. 4 se xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rady“.

297. V §256 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx spojena xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxxxxx právo“ x xxxxx „zisku x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx nebo“.

298. X §256 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx akcie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“.

299. V §256 xx doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:

„(5) Xxxxx vydaná xxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx listinná xxxxx, xxxxx vydaná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaknihovaná xxxxx.“.

300. V §257 xxxx. 1 xx xx slovo „xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxx“ x slova „, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx podíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen „kusové xxxxx“)“ xx xxxxxxx.

301. V §257 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

302. X §257 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxx se x xxxxx zákoně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xx kusové xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx uvedení xxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx údajem o xxx, xx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

303. V §259 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) údaj x formě akcie,“.

304. V §259 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„f) xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx s xxx spojených xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

305. V §259 xxxx. 2 xx xxxx první zrušuje.

306. X §260 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

307. X §260 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx zaknihovaná xxxxx“.

308. X §262 xx xx slovo „xxxxx“ vkládají slova „, xxxx-xx být xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,“.

309. V §263 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

310. X §264 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisuje xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx vydány akcie xxxxxxx druhů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jméno x bydliště xxxx xxxxx akcionáře, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“.

311. X §268 xx za xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxx“.

312. X §270 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií na xxxxx xx její xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

313. X §275 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

314. X §276 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx „xx zvláštními xxxxx“ x xxxx xxxxx xxxxxxx.

315. X §276 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx znějí:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x akcie, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx zisku, xxxxx xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx práv.

(3) Xxxxx, x xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být vydány, xxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx zákon hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na valné xxxxxxx hlasovat.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

316. V §276 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx zrušuje, xx slovo „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx x xxxxx xxxx xxxxx“.

317. §277 xxx:

„§277

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xx stanovách. X případě pochybností x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx obsahově nejbližší; xxxxx určí, že xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.“.

318. V §278 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

319. §279 se xxxxxxx.

320. V §280 xxxx. 1 se xxxxx „vyplacen“ xxxxxxxxx xxxxxx „přiznán“, xxxxx „x xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „x xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

321. V §280 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxx xxxxxxx pro přednostní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx hromada xxxxxxxx x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

322. X §280 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

323. V §282 xxxx. 2 se xxxx „§281 xxxx. 2“ xxxxxxxxx xxxxxx „§281 odst. 3“.

324. V §284 xxxx. 1 xx xxxxx „xx základě xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

325. X §284 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodným xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cenným xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx papírem xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dni, xxx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

326. X §285 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) počet xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, údaj, xx xxxxxxxxx listinné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx druhu, xxxx-xx xxx vydány xxxxx xxxxxxx xxxxx,“.

327. X §285 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

328. X §287 xxxxxxx d) xxx:

„x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jmenovitou xxxxxxx x název jejich xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx vyměněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx mohou xxx xxxxxxxx, x“.

329. V §287 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „stanovily“.

330. V §289 xx xxxxx „xx xxx, xxx xxxxx xxx vykonáno xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx dni“.

331. V §290 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

332. X §290 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„b) počet xxxxx, které xxx xx jeden dluhopis xxxxx, jejich xxxxx, xxx xxx upsat xxxxxxxx nebo zaknihované xxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, xx lze xxxxxxxx xxx xxxx akcie,“.

333. X §290 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx xxxx pověřeny“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

334. X §296 xxxxxxx c) xxx:

„x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx akcie, v xxxx xxxxxxxxx hodnotě, x xxxxx jejich xxxxx, mají-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxx formy x x xxxx xxxxxxxxx hodnotě a“.

335. X §297 xxxx. 1 xx xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

336. V §297 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

337. X §297 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatněno ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, dá společnost xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, příkaz x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účet x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Současně xx xxxxxxxxxx příkaz xx xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxx x xxxx plynoucí xxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě.“.

338. X §299 xxxx. 1 xx xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx rady“.

339. Na xxxxx xxxxx §303 xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

340. X §304 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx rada“ x xxxxx „xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx hodnotu, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,“ se zrušují.

341. X §306 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxx.

342. X §306 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx x xxxxxxxx akcií xxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

343. X §307 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx zpráva podle xxxxxx právního předpisu“.

344. X §307 xxxx. x) a x) xx slova „, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

345. X §307 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.“.

346. X §308 xxxx. 2 se xxxxx „nebo xxxxxx“ xxxxxxx.

347. V §311 xxxx. x) x x) se xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx správní xxxx“.

348. V §311 xxxx. c) se xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rady“.

349. V §313 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xx konci xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxxx“.

350. X §315 xx xxxx „xxxx. 1“ zrušuje.

351. V §318 xxxx. 1 se xxxxx „ovládanou osobou“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx,“.

XXXXX: 32017L1132

352. V §321 xx xx konci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §306“.

353. X §323 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

354. V §323 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxx“.

355. X §324 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

356. X §324 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

357. X §325 xxxx. 1 se xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

358. V §328 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

359. V §329 xxxx. 2 se xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

360. X §329 xxxx. 3 se xxxxx „5 x xxxx. 7“ xxxxxxxxx xxxxxx „6“.

361. X §334 xx xx slovo „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

362. X §335 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, o xxxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxx“, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxxx akcií“ xx xxxxxxx x xxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx“.

363. X §335 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx odstavce 1“.

364. X §336 xx xxxxx „nebo“ xx slovem „xxxx“ xxxxxxxxx čárkou x xx slova „druhu xxxxx“ xx vkládají xxxxx „, xxx xxxxxxxxxx změnu práv xxxxxxxxx x xxxxx“.

365. X §340 xx slovo „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

366. V §341 xx za slova „xxx změnu xxxxx xxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx,“.

367. §342 xxx:

„§342

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx druhu xxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x štěpení xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx vydat xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx začít xxxxx až ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxx stanov.“.

368. V §343 xx xx xxxxx „xxxxx“ vkládají slova „, xxx výměně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „§526 x §531 xxxx. 2“ xx nahrazují xxxxx „§501 a 526“.

369. X §345 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

370. V §345 xxxx. 2 se xx xxxxx „Představenstvo“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx správní xxxx“ x xxxxx „marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx“.

371. V §346 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ x xx xxxxx „představenstvo“ xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

372. X §346 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „prodá“, xxxxx „xxxxxx-xx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „zaplatí-li“ a xxxxx „xxxx xxxxxx“ xx xxxxxxx.

373. Xxx xxxxxxxx §348 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxx na xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích“.

374. X §348 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcionářem“.

375. X §348 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxx xx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

376. V §348 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

377. V §348 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx“.

378. V §348 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

„(4) Xxxxx xx zisku xxx xx jiných vlastních xxxxxxxx xx nevrací, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx vyplacen, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §35.“.

XXXXX: 32017L1132

379. §349 xxx:

„§349

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx výhradně bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.“.

380. §350 se xxxxxxx.

381. V §351 xx xx xxxxx „xxxxx xx xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“, xx xxxxx „která“ xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxxx.

382. X §352 xxxx. 1 xx xx slovo „hromada“ xxxxxxxx xxxxx „o xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx vlastních xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx.

383. V §357 xxxx. 2 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

384. X §358 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „akcionáři“.

385. X §359 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „osoba, xxxxx xxxxxxx valnou xxxxxxx,“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxx“.

386. V §360 xxxx. 1 se xx slovo „představenstvo“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx rada“.

387. X §360 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx x případě odmítnutí xxxx neposkytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §358 odst. 1“ x slova „; x xxxxxxx uplatněnému xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „, xxxxx xxxx xxxxx zaniká“.

388. X §360 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §358 odst. 1 xxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx x soudu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32007L0036

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

389. X §360 xxxx. 5 xx xx číslo „3“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 4“.

390. X §361 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

391. §362 xxx:

„§362

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději 3 dny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doručeny xxxxxxxxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx návrhy x xxxxxxxxxxx zdůvodnění, xxxxxxxx x nimi představenstvo xxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.“.

392. X §363 xxxx druhé xx xxxxx „7“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“, za xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xx xxxxxxxxxxxxx stránkách společnosti“.

393. V §365 xxxx. 1 xx 3 xx slova „xxxx xxxxx xxxx“ xxxxxxx.

394. X §366 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „svolalo“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“.

395. X §367 xxxx. 1 se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.&xxxx;

396. V §367 xxxx. 2 xx xxxxx „není xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx“.

397. X §368 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

398. X §368 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxx první doplňují xxxxx „xxxx správní xxxx“.

399. X §369 xxxx. 1 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

400. V §369 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Žádost podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx doručena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx valné hromadě.“.

CELEX: 32007L0036

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

401. X §369 xxxx. 3 se xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“, xxxxx „5“ se nahrazuje xxxxxx „10“ x xx slovo „xxxxx,“ xx vkládají xxxxx „5 dnů“.

CELEX: 32007L0036

402. V §371 xx slova „xxxxxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxxxx,“ x xx xxxxx „dozorčí xxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x slovo „xxxxxx“ xx nahrazuje slovem „xxxx“.

403. V §372 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

404. V §372 xxxx. 2 xx xx xxxxx „dozorčí“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx“.

405. Xx xxxxx §373 xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiný kvalifikovaný xxxxxxxx.“.

406. V §374 xxxx. 1 xx xx xxxxx „akcionář“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxx „radu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „; xxxxxxx-xx uplatnění xxxxx proti xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“.

407. X §374 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxx uplatněním xxxxx xxxxx §371 xxxx 372 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx správní xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

408. X §374 xxxx. 3 se xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „xxxx 2“.

409. V §375 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „nebo xxxxxxx rada xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „xxxxxxxxxx“.

410. X §377 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

411. V §377 xxxx. 2 se xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

412. X §378 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

413. X §378 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx“ zrušují.

414. X §378 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

„(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxx dojde x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obdobná situace xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky xx přechodu vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům společnosti xxxxx §385.“.

415. X §382 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx,“.

416. V §384 xxxx. 1 se xx xxxxx „Představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

417. X §385 xxxx. 2 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxxx „Na zástavního xxxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír, xx přiměřeně použije §387. Byl-li zástavou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx, uvede xxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §386 x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práva.“.

418. X §387 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 1 měsíce“ nahrazují xxxxx „xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“.

419. V §387 xxxx. 4 xx xxxxx „stejné formy, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

420. X §390 xxxx. 1 se xxxxx „xx splatnosti xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

421. X §390 xxxx. 2 se xxxxx „xxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

422. X §390 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

„(3) X xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxx xx xxxxxxxxx, soud xxxx xxxx dorovnání xx xxxxxx xx xxxxxxx druhu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §388 ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x částku xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx náhradu x řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vůči všem xxxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xx soudní xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i částku xxxxx xxxxx §388 xxx xxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx výzvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xx x něj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto rozhodnutí x xxxxx na xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla svolána xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x nuceném xxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx.“.

423. V §390 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx úschovy“ xx xxxxxxxxx slovy „xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4“.

424. V §390 xxxxxxxx 6 xxx:

„(6) Xxxxxxx-xx se hlavní xxxxxxxx xx dorovnání x xxxxxxxxxx účastnického xxxxxxx papíru mimo xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxx x spolu s xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, jakým xxxx xxxxxxx valná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x nuceném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx téhož druhu xxxxx xxxx účastnického xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §388 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx soudní xxxxxxx; odstavec 5 xx xxxxxxx obdobně. Xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx vlastníkům xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

425. X §390 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

426. X §391 xxxx. 1 se xx slovo „účastnické“ xxxxxx xxxxx „cenné“.

427. X §393 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí“.

428. V §396 xxxx. 2 se xxxxx „x statutární xxxxxxx“ xxxxxxx.

429. X §398 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

430. X §402 xxxx. 1 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

431. X §402 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx svolání valné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

432. V §402 xxxx. 3 xx xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rady“.

433. X §403 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

434. X §406 xxxx. 1 se xxxxx „nebo xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxxxxxxx držícím xxxxxxxxxxxxx akcie x xxxxxxx“ xx zrušují.

435. X §406 xxxx. 2 xx xxxx první zrušuje.

436. X §407 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

437. X §407 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ a na xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxxxxx slova „, neurčí-li xxxxxxx xxxxx“.

438. X §407 xxxx. 2 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“ x xxxx věty za xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xx zrušuje.

439. X §407 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xx-xx na pořadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanov, xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanov. Xxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada uveřejní xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akcionáři, xxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx změny stanov; xx xxxx právo xxxx xxx akcionář xxxxxxxxx x pozvánce xx xxxxxx hromadu.“.

CELEX: 32007L0036

440. V §408 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

441. X §411 xxxx. 2 se xxxxx „a xxxx-xx xxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

442. V §413 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx“.

443. V §414 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podstatě jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

444. X §416 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx §421 xxxx. 2 xxxx. x)“ xxxxxxxx xxxxx „, k xxxxxxxxxx“ x xx xxxxx „představenstva“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rady“.

445. V §417 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) X xxxxxxxxxx podle §421 xxxx. 2 xxxx. m) x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx je potřeba xxxxxxx dvoutřetinové většiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

446. V §417 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx.

447. X §417 xxxx. 3 xx xxxxx „umožnění“ xxxxxxx, xx slova „xxxx xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxx xxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx akcií, xxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

448. X §417 xxxx. 3, §435 xxxx. 4 x x §447 xxxx. 3 se za xxxxx „zisku“ xxxxxxxx xxxxx „nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxx“.

449. V §417 xxxx. 4 xx xx slovo „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx na akcie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo,“, xx xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ a slova „, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx“ xx xxxxxxx.

450. X §418 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx den, xxxxx, že rozhodným xxxx pro rozhodování xxx rollam xx xxxxx xxx předcházející xxx zaslání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům.“.

451. X §419 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §382 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §416 xxxx. 2 x §432 xxxx. 1 xxxx druhá a xxxx. 2 xxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.“.

XXXXX: 32009L0101

452. V §420 xx slova „Výsledek xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“, xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxx, xx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ x xx konci textu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxx dne xxxx přijetí“.

453. X §420 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akcionářů, xxxx-xx xxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

454. V §421 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „, xxxx-xx tak xxxxxxx nebo xxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx radou,“.

455. X §421 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

456. X §421 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx“.

457. X §421 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „x výjimkou xxxxx xxxxxxx rady, které xxxxxx valná xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak“.

458. V §421 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „, xxx xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx,“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx zákonem“.

459. X §421 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx „rozdělení“ vkládá xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“.

460. X §421 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„l) schválení xxxxxxx zprávy o xxxxxxx likvidace a xxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx zůstatku,“.

461. X §421 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxx, za xxxxx „části“ xx xxxxxx slovo „jmění“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx změnu v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

462. V §421 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xxxxxx společenství, včetně xxxxxxxxx xxxxxx změn x xxxxxx zrušení“ xxxxxxxxx xxxxx „tiché xxxxxxxxxxx a jiných xxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“.

463. X §421 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „; xxx xxxx dotčen §435 xxxx. 2 x 3“.

464. X §421 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jinak.“.

465. X §423 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx „dozorčí“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx“ x xxxxx „, jestliže x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxx.

466. X §424 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxx xxxxxx xxxxxxx zapsán xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebyl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zjistit“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx“.

467. V §425 xxxx. 1 se xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

468. X §425 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

469. Na xxxxx §426 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „, xxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) z xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.“.

470. X §428 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx orgánu“.

471. V §430 xxxx. 1 se xx xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxx hromady“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo prohlášení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx“.

472. X §431 xx odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

473. X §431 xx slova „Xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

474. X §432 xxxx. 2 se xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx „; jsou-li xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx jednočlenné, xx xxxxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxx“.

475. X §433 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

476. X §434 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na akcie x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx listinných akcií xx xxxxxxxxxxx x xxx změně zaknihovaných xxxxx xx xxxxxxxx“.

477. X §435 xx na začátek xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx valnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxx.“.

478. X §435 xxxx. 3 se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxx slovo „xxxx“ x xxxx „§51 xxxx. 1“ se xxxxxxxxx xxxxxx „§51 xxxx. 2“.

479. X §435 xxxx. 4 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

480. V §435 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

„(5) Xxxxxxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, vyhotoví xxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx x x stavu xxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxxx stav xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx listin xx xxxxx xxx uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

481. §436 xxx:

„§436

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx 30 dnů xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(2) Xxxxxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zpráva, uveřejní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx závěrkou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx jejího xxxxxxx.“.

482. X §438 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxx xxxxxxxx od stanov xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“.

483. Za §438 xx xxxxxx nový §438x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§438x

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxx. Celkový počet xxxxx jmenovaných xxxxx xxxxx xxx větší, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx volených xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx volených xxxxxxx radou. Xxxxxxxxxx §448x xxxx. 2 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.“.

484. V §439 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

485. V §439 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx pro xxxxxxx jednotlivého člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na 1 rok; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sjednaná xx xxxxxxx x výkonu xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx 3 roky“.

486. Nadpis xxx xxxxxxxxx §441 xx xxxxxxx.

487. Pod xxxxxxxx §441 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: „Xxxxx xxxxxxxxxx“.

488. V §441 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx konkurence xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3.“.

489. §442 xx xxxxxxx.

490. V §443 xx xx slova „xxxx xxxxxx“ vkládají xxxxx „anebo x xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxx představenstva, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

491. V §443 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Funkce xxxxx představenstva xxxxxx xxxx, xx-xx za xxx xxxxxx nový xxxx.“.

492. X §445 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

493. X §447 xxxx. 1 xx xxxxx „jinými“ zrušuje.

494. X §448 xxxx. 1 xx xxxx druhá zrušuje.

495. V §448 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxx“ x xxxxx „xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx x věta druhá xx nahrazuje xxxxx „Xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx účetního xxxxxx, v xxxx xx být xx xxxxxx ustanoven xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx 500 zaměstnanců x pracovním poměru, xxxx xxxxxxx člena xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx.“.

496. V §448 xx odstavce 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

497. V §448 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx pro xxxxxxx jednotlivého člena xxxxxxx rady xxxxxxxx xx“ xxxxxxxxx slovem „xxxx“ a xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

498. Za §448 xx vkládají xxxx §448x x 448b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

„§448x

Xxxx dozorčí rady xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vytváří x xxxxxxx představenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v pracovním xxxxxx ke xxxxxxxxxxx. Xxxxxx volitele xxxxxx xxxx, je-li xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx volitel, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volitele xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx funkce.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ledaže stanovy xxxx, že členu xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx společnosti, pokud xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je oprávněno xxxxx představenstvo, odborová xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) X platnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxx x aby xx voleb zúčastnila xxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxx zvolených xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných hlasů; xxxxxxx xxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Člen xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx, hlasovala-li xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zvolených xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx volební xxx xxx odvolání xxxxx většinu.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx řídí volebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x schválí xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx společnosti.

(7) Volby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizuje xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací a xxxxx xxxxxxxxxxx, působí-li xx společnosti, xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxx to xxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxx dozorčí rady xxxxxxxx zaměstnanci, zejména xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, likvidátor, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx společně xxxxxxx 10 % zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §428 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx voleného xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku. Xxxxxxxxxx §429 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

§448x

Xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx akcionářem

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxx xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxx x takto jmenovaného xxxxx xxxxxxx. Celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dozorčí rady xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx písemnou formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxxx, xx xx oprávněn xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx akcionář xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vykonat, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vykoná.

(4) Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xx-xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx opakovaně xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxx §428 x §429 xxxx. 2 xxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx každého xxxxx xxxxx.“.

499. X §450 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

500. V §451 xxxx. 2 se xx xxxxx „osoby“ xxxxxxxx slova „xx xxxxxxx xxxx“.

501. V §451 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odstavců 1 xx 3.“.

502. §452 se xxxxxxx.

503. V §453 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxx xxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

504. X §453 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxxx, ledaže x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx něco xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xx-xx xx něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx“.

505. V §454 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxx“.

506. X §455 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.

507. §456 xxx:

„§456

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správní xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní rada xx xxxx zásadami x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hromadou, pokud xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx. Nikdo xxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx radě xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxx; xxx není xxxxxx §51 odst. 2.

(4) Působností správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodního vedení x xxxxxxxx zaměření xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rozdělit xxxx xxxxx správní xxxx xxxxx určitých oborů xxxxx občanského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, konsolidovanou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku, x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx období, za xxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx sestavuje.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx dobu 30 xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(8) Společně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. Xxxxxxxxxxxx-xx xx výroční xxxxxx, xxxxxxxx správní rada xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx určit xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 7 x 8 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32013L0034

508. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §457 se xxxxxxx.

509. §457 xx 461 včetně xxxxxxx xxxxx:

„§457

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx správní xxxx 3 xxxxx. V xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx funkčního xxxxxx, xxxxx, xx xxxx 3 xxxx.

§458

(1) Xxxxx správní xxxx xxxx a odvolává xxxxx hromada, xxxxxx xxxxxxx určí, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se §448x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx člena xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xx 57 x xxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§459

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx ve xxxxxxxx xxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxx správní xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x koncern.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxx xx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se stejným xxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 až 3.

§460

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců nového xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx x uvedených xxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx má xxxxxx zájem, x xx na xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx členové, xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx x bez návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx správní rady xxxxxx také, xx-xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx

(3) Stanovy xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xxxxx neklesl xxx polovinu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxx xxxxxx xxxxxx náhradního xxxxx správní xxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správní xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uvolněné xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxx rady, x xxxxxxx nástupcem, xxxxx xx xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx jinak.

§461

(1) Xxxxxxx xxxx rozhoduje většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx rady xx 1 xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předsedajícím x xxxxxxxxxxxxx; přílohou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

510. §462 x 463 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

511. X §464 xxxx. 2 xx xx xxxxx „kapitál“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx jinak“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxx emisního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základního kapitálu; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu určená xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účinků xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu“.

CELEX: 32017L1132

512. V §466 xxxx. 2 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „současně“ xx xxxxxxx.

513. X §466 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxx“.

514. V §467 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx-xx“ xxxxxxxxx xxxxxx „byly-li“ x xxxxx „neplatná xxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx nebo xxxxxxxx“.

515. X §467 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „vrátí“ nahrazuje xxxxx „xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx akcionáři x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x“ x za slova „xxxx plnění“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxx“.

516. X §468 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 1, částka ocenění xx x případech xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.“.

517. X §469 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

518. X §471 xxxx. 1 se xxxxx „splacení“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“, xxxxx „xxxx počet xxxx xxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

519. X §471 xxxx. 2 xx xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rada“.

520. V §472 xx slovo „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

521. X §474 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx-xx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Představenstvo xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx zprávu, xx xxxxx uvede

a) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitým xxxxxxx,

x) xxxxx nepeněžitého vkladu,

c) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §469 xxxxx xxx xxxx oceněn xxxxx §468,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §468.“.

522. X §474 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 7 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx.“.

523. X §475 xxxxxxx b) xxx:

„x) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx formu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaknihované xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx,“.

XXXXX: 32017L1132

524. V §475 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova „, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx“.

XXXXX: 32017L1132

525. V §475 xxxx. e) se xxxxx „podle §480 xx 483“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxx xxx budou upsány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §491 xxxxx zda xxxxx nabídnuty určenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx jeho xxxx jejich výběru“.

CELEX: 32017L1132

526. X §475 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“ vkládají slova „xxxxx xxxxxxx x) xxxx x)“, xx xxxxx „představenstvo“ xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxx věty xx xxxxxxxxxx včetně středníku xx xxxxxxx.

527. V §475 xxxxxxx j) xxx:

„x) xxxxxxxxx-xx xx nepeněžitý xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §474 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x údaje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,“.

XXXXX: 32017L1132

528. V §475 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx podle xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx o xxxx x xxxxx x o xxxxx xxx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxx jeho xxxxx“.

529. V §476 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „podle §475 xxxx. x)“ xxxxxxx.

530. X §476 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

531. X §476 xxxx. x) se xxxxx „dobu“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

532. X §476 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Zvyšuje-li xx základní kapitál x xxxxxxxx přednostního xxxxx xx základě xxxxxxx nabídky, xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepoužije.“.

533. V §477 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.&xxxx;

534. X §478 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

535. X §479 xxxx. a) se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „oprávnění“ a xx xxxxx „učinili,“ xx vkládají slova „xxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo zaniklo,“.

536. X §479 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §475 xxxx. x),“.

537. X §479 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §474 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx“.

538. V §480 xxxx. 3 xx xxxxx „xxx xxxx xxxxx zájemce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §475 xxxx. d)“ xxxxxxxxx slovy „k xxxxx nedochází xxxxxxxx xxxxx §479 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §491“.

539. X §481 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §475 xxxx. x), emisní xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx k upsání xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

540. V §481 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx, počet x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §475 písm. x)“.

541. V §483 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „475“ nahrazuje xxxxxx „476“.

542. X §483 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „x 476“ xxxxxxx.

543. X §484 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jmenovité hodnoty xxxx akcií k xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

544. X §484 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxx-xx akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určit, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxx akcionář xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx souhrn jmenovitých xxxxxx akcií xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x takové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představována xxxxxxx xxxx druhu akcií, xxx jsou xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

545. X §485 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „zašle“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx správní xxxx xxxxxx“.

546. V §485 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo na xxxxx kusovou xxxxx“.

547. X §485 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) údaje x xxxxxxx upisovaných x xxxxxxxx přednostního xxxxx uvedené v §475 písm. b) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kursu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx určily, x“.

XXXXX: 32017L1132

548. X §485 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

549. X §485 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx“ xxxxxxx.

550. X §486 xxxx. 2 xx xxxxx „nepřipadá 1“ xxxxxxxxx xxxxx „nepřipadá xxxx“.

551. V §488 xxxx. 4 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

552. X §490 xxxx. 2 xx xxxxx „, a xx x xxxxxxx xxxxx s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na valné xxxxxxx společnosti; xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx účinky xxxx xxxx každému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx akcionáře“ xxxxxxx.

553. V §490 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

„(3) Vzdání xx přednostního xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx listině xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

554. X §491 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xx jim nevzniklo“.

555. X §491 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) údaje x akciích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §475 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxx xxxxx upisovaných xxxxx,“.

556. X §491 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„d) údaje x nepeněžitém xxxxxx xxxxx §474 xxxx. 2 písm. b) xx x), a xxxxxxxxx“.

557. X §492 xxxx. 1 se xx xxxxx „Představenstvo“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

558. X §492 xxxx. 2 xx xx text „§465 xxxx. 2“ xxxxxx xxxx „, §483 xxxx. 1“.

559. §493 xxx:

„§493

(1) Xxxxxx-xx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §475 xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnost xxxxxx, xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx část xx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §475.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §466 odst. 1 obdobně.“.

560. §494 xx xxxxxxx.

561. X §498 xxxx. x) se xxxxx „, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx,“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx uvedených x §475 xxxx. x)“.

562. X §500 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

563. X §500 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Představenstvo“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx xxxx“.

564. V §500 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

565. X §502 xx za xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

566. X §503 xxxx. 2 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

567. V §504 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

568. X §507 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx x údaje x akciích, xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx, uvedené x §475 písm. b), x“.

569. X §507 xxxx. x) xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

570. X §508 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

571. X §510 xxxx. 1 se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx rada“.

572. X xxxxx xxxx dílu 6 xxxxxx 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx pododdílu 4 xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

573. X §511 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku“ xxxxxxx.

XXXXX: 32017X1132

574. V §511 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxx akcií x xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx, xxxxxxx x §475 xxxx. b), a“.

CELEX: 32017X1132

575. V §511 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx „pověřeno“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

576. X §512 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rada“.

577. V §513 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx správní xxxx“.

578. V §515 xxxx. 1 se xx xxxxx „představenstva“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rady“.

579. X §515 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

580. X §515 xxxx. 2 xx xx xxxxx „představenstvem“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxx“.

581. X §516 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx a“ xxxxxxx.

582. V §516 xxxx. e) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „smlouvy x xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxx“ se xxxxxx slovo „smlouvy“ x za slova „xxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

583. V §516 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „; xxxx lhůta xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx“.

584. X §518 xxxx. 1 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

585. X §518 xxxx. 2 se xx slovo „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx rada“.

586. V §518 xxxx. 3 xx xxxxx „doručení xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení základního xxxxxxxx“.

587. X §519 xxxx. 1 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

588. X §519 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

589. X §520 xxxx. 2 se xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx xxxx“.

590. X §523 xxxx. 1 xx xx slovo „nepostačuje“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx postup xxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

591. X §523 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“.

592. V §523 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

593. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §524 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ vkládají slova „xxxx účetní“.

594. X §524 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxx xxxxxxx xx snižuje xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.“.

595. §525 zní:

„§525

Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxx zatímních xxxxx xx xxxxxxx výměnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy x xxxxxxxx člena xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní rady. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaknihovaných xxxxx xx xxxxxxx §501 xxxxxxx.“.

596. X §526 xx za xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

597. V §528 xxxx. 2 xx xx slovo „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rada“.

598. X §528 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akcie,“ xxxxxxx.

599. §529 xxx:

„§529

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcionář xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx v prodlení x předložením vylosovaných xxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §537 xx 541.“.

600. V §531 xxxx. 1 se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

601. X §531 xxxx. 2 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“.

602. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §532 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ zrušují.

603. X §532 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

604. V §532 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx návrhu“ x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.

605. X §532 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 7, xxxxx znějí:

„(3) Je-li xxxxxxx některá z xxxxxxxx xxxxx §322 xxxx. 2 věty xxxxx, xxx xxxx xxxxx z oběhu x bez xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy. V xxxxxxx případě musí xxx návrh xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §323 xxxx. 2 x §326 xxxx. 1 x ustanovení zákona x nabídkách xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx při částečné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přiměřeně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx §322 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, použijí xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxx xxxxxxxx formou x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo prohlášením xx valné hromadě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.

(7) Xxxxxx se xxxxx xxxxx odstavce 3 xx účinky x xxxx každému xxxxxxx nabyvateli xxxxx xxxxxx akcionáře.“.

606. V §533 xxxx. 1 xx xxxxx „x lhůta xxx předložení akcií xxxxxxxxxxx“ zrušují.

607. X §533 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx x oběhu“ x xxxxx „a xxxxxxxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxxx §537 xx 541“ se xxxxxxx.

608. V §533 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx braných z xxxxx x určené xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxx xxxxx §537 xx 541.“.

609. X §534 xx za xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“, xxxxx „xxxxxxxxx návrhu“ xx xxxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xxxxx „přijetí xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

610. V §535 xxxx. 1 xx xx xxxxx „představenstvo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx uzavřeny xxxxxxx x xxxxxxxxx“.

611. X §536 xxxx. 1 se xx slova „xxxxxxx xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „x rozsahu součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,“.

612. V §536 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

613. V §536 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx akcionářská xxxxx.“.

614. V §536 xx doplňují xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

„(4) Je-li xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zatímních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x určené xxxxx, uplatní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxx xxxxx §537 xx 541.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x společnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splacený xxxxxx kurs xx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx upisovateli má.“.

615. X §537 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxx rada“.

616. X §538 xx xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rada“.

617. X §538 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nových xxxxx.“.

618. X §539 xxxx. 1 se xxxxx „500“ xxxxxxxxx xxxxxx „502“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx správní xxxx“.

619. X §539 xxxx. 2 xx xx slovo „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

620. Xxx označení §542 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: „Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxx“.

621. Pod označení §543 xx vkládá xxxxxx, který xxx: „Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx“.

622. V §544 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „oddílu“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

623. V §544 xxxx. 1 písm. x) xx slova „x xxxxxx“ nahrazují xxxxx „na xxxxxx“.

624. V §545 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx rady“.

625. V §546 xx číslo „540“ xxxxxxxxx xxxxxx „544“.

626. X §548 xxxx. 2 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“.

627. X §549 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx.“.

628. §550 zní:

„§550

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx odevzdání xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně postup xxxxx §537 a 538. Likvidátor xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.“.

629. X §553 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx splacení“ xxxxxxxxx slovy „pro xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x základnímu členskému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

630. X §554 xxxx. 1 xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zákona xxxx“.

631. Xxx xxxxxxxx §555 xx vkládá xxxxxx, xxxxx zní: „Xxxxxxxx družstva na xxxxxxxxxx schůzi“.

632. §555 xxx:

„§555

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanov a xxxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určí způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu.“.

633. X §556 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlasovat zájemce, xxxxx xxxxxxxx vůli xxxx se členem xxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx“). Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

634. §557 až 559 znějí:

„§557

Ustavující schůzi xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx.

§558

(1) Xxxxx zájemce xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx. O xxxxxxxxx xx hlasuje xxxx veřejně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx zájemců; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§559

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxxxx xxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx osvědčuje xxxxxx xxxxxxxxxx schůze.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zájemce, xxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxx zpět, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.“.

635. X §560 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxx-xx stanovy xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxxxxx vkladu, xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

636. Xx xxxxx xxxxx §561 xx xxxxxxxx slova „; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx postupem xxxxx §561a“.

637. Xx §561 xx vkládá xxxx §561x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§561x

Xxxxxxxx družstva xxx ustavující xxxxxx

(1) Xxxxxxxx lze založit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) seznam xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx splnění xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, x určení xxxxx znalce, xxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xx vzniku družstva x xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx členskému vkladu, xxxxxxxxx vstupnímu vkladu xx xxxxxx vypustit; xxxxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxx stanov, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.“.

638. V §562 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxx-xx stanovy, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx členům družstva xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

639. X §564 xxxx. 1 se xx xxxxx „2“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx jde x xxxxxxxxxxx podle §561a,“.

640. X §566 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx-xx xxx xxxxxxx, může členská xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

641. X §566 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx znějí:

„(3) Xxxxxxxx xxxxxxx schůze obsahuje

a) xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vklad,

b) lhůtu xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx znalcem určeným xxxxx §573 xxxx. 1 a xxxxxx, xxxxx xx započítává xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx člen xxxx xxxxx nepeněžitý vklad.

(4) X rozhodnutí x xxxxx stanov, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.“.

642. V §567 xxxx. 3 xx xx slova „Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx zdrojů“.

643. V §567 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxx částek, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx členský vklad x xxxxxxxxx xxxxxx,“.

644. Za §567 xx vkládají xxxx §567x x 567x, xxxxx včetně nadpisu xxxxx:

„§567x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx

§567x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx se snižuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxx vyplacena xxxxxx xxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx družstva.“.

645. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §568 xx xxxxxxx.

646. X §568 xxxx. 2 se xxxxx „, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx“ zrušují.

647. X §568 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně věřitelů xx xxxxxxxxx, jde-li x snížení základního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.“.

648. Za §571 xx xxxxxxxx nové §571x a 571x, xxxxx znějí:

„§571a

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx členského vkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx

x) xxxxxxxxx uplynutí lhůty xxxxx §568 odst. 2, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §569 odst. 1,

x) xxxxxxxx ztráta xxxxxxxx nejméně xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částek, x xxx se snižuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) předložena účinná xxxxxx družstva s xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xx uspokojení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §570, xxxx

x) xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §571.

(3) X xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx dodržet xxxxx uvedenou v §568 odst. 2.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxxxx se, xxxxxx xxxx vysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§571x

(1) Družstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu xxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx členský xxxxx, xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x snížení základního xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinnost, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx snížení základního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx vrátí xxxxxxxx.“.

649. X §573 xxxx. 3 xx xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxx“ vkládají slova „, xxxxxx jeho xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vklad,“ x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §561x“.

650. V §577 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx podílu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“.

651. X §577 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxx xxxxxx nepeněžitý vklad, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx schůze.“.

652. X §582 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxx xxxxx xx seznamu xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx“.

653. V §582 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost x za xxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx osvědčí xxxxxx zájem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterého se xxxxx týká; podpis xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

654. V §584 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „voleného“.

655. V §584 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxxx-xx být člen, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx členovi xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx na vydání xxxxxxxxxx právní zájem. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v řízení xxxxxxxxx, nezastoupí xxxxxxxx xxxx xxxx.“.

656. Xx konci xxxxx nadpisu xxx xxxxxxxxx §586 xx xxxxxxxx xxxxx „a xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx“.

657. V §586 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx“.

658. V §603 xxxx. 1 se xxxxx „xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxx, jinak se x výpovědi xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxx, xxx mu xxxx nabytí dědictví xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaniká“.

659. X §604 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx“.

660. V §610 xxxx. x) se xxxxx „prohlášením“ xxxxxxxxx xxxxx „okamžikem, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“.

661. X §610 xxxxxxx x) zní:

„i) xxxxxxxxx, xxx nastávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx,“.

662. X §610 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx-xx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx“, slova „členských xxxx x povinností“ xx nahrazují slovy „xxxxxxxxxxxx podílu“ x xxxxx „po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx,“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx“.

663. V §610 xx na konci xxxxxxx k) xxxxx „, nebo“ nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

664. V §613 xxxx. 1 písm. x) se slova „xx x xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „právo“ x xxxxx „xxxxxxxxxx,“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

665. X §618 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxx; xx platí x x případě, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxx se xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx“.

666. X §618 xxxx. 2 xx xxxxx „§620 xx 622“ nahrazují slovy „§620 xxxx. 1 xxxx. x), §620 xxxx. 2, §621 x 622“.

667. X §620 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx právo xxxxxx“.

668. X §621 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx a slovo „x“ xx xxxxx „xxxxxxxxx člena“ xx xxxxxxxxx xxxxxx.

669. §627 zní:

„§627

(1) Xxxxxxxx xxx zrušen xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx dnem, xxx je družstvu xxxxxxx xxxxxx vůle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx se xxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx rozhodnutí, toto xxxxx zaniká. Vyplatilo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ho xxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxx členství xxxxxxx, jinak se xx členství v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prostředků získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

670. §628 se xxxxxxx.

671. V §635 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova „; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“.

672. X §635 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

„(3) Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx zastupování xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.“.

673. V §636 xxxx. 1 xx xxxxx „internetových xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx“ a xxxx xxxxx xx zrušuje.

674. X §636 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xx xxxxxxxxx člena xx xxxx xxx xxxxxxxx zasílána xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Souhlas xxx xxx jakýmkoliv xxxxxxxx, x xxxxx plyne xxxx xxxx člena.“.

675. X §646 xx za číslo „2“ vkládají xxxxx „xxxx. a) xx x)“.

676. V §650 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx základního členského xxxxxx.“.

677. V §652 xxxx. 1 se xxxxx „družstvo xxxx“ xxxxxxx.

678. X §654 xxxx. 1 xx xxxxx „družstvu“ nahrazuje xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schůzi“.

679. V §654 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx listinou, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx i obsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx; podpis xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxxxxxx §659 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.“.

680. X §655 xx slova „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx přijaté postupem“, xx xxxxx „oznámí“ xx xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxx“, slovo „xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx slovo „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx schůzi“.

681. X §655 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Rozhodnutí xx xxxxxxx dnem, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členů, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxx k přijetí xxxxxxxxxx.“.

682. X §656 xxxx. d) xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x“.

683. X §656 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných vlastních xxxxxx“.

684. V §656 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ zrušuje, xx xxxxx „části“ xx vkládá slovo „xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatnou xxxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

685. X §656 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx zakládá xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx xxxxxxxx“.

686. X §656 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x průběhu xxxxxxxxx x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

687. V §659 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx „xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanov“.

688. V §659 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „xxxx“ zrušuje, xx xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „xxxxx“ x slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

689. X §660 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx „, xxxx“ x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.“.

690. X §661 xx xx text „§660“ xxxxxxxx slova „xxxx. b) xx x)“.

691. V §661 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx §660 písm. x) xx x) xxxxxxx v xxxxxxx, xx všichni členové xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx.“.

692. V §677 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x členu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

693. V §683 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx x x xxxxxxx, xx shromáždění xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx podle §731 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, kterému se xxx xxxxxx podmínek xxx vznik práva xx xxxxxxxx smlouvy x nájmu družstevního xxxx xxxx změnit xxxx xxxxxxxx.“.

694. V §684 xxxx. 2 se xxxxx „, neurčí-li xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §650 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet xxxxx xxxxxxxx“.

695. X §688 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxx „Se souhlasem xxxxxxxx xx může xxx pozvánka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx vůle xxxxxxxx.“.

696. X §693 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §566 odst. 4, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx.“.

697. X §694 xx xx číslo „2“ xxxxxxxx slova „xxxx. a) xx x)“.

698. X §707 xx za xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“.

699. X §707 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo x jiném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx členskou xxxxxx xxxxxxxx.“.

700. X §710 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx osoby“ xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxx“.

701. X §710 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

„(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx upravit xxxxx xxxxxxxxxx odchylně od xxxxxxxx 1 xx 3.“.

702. §711 xx xxxxxxx.

703. V §716 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“.

704. X §722 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxxxxx §710 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

705. V §731 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx stanov xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxx souhlas tří xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx x souhlas xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx xxxx změnit xxxx xxxxxxxx.“.

706. §732 xxx:

„§732

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vznikne xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §731 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxx projevit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeným xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx se k xxxxxxxx nepřihlíží.

(3) Přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §655 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.“.

707. X §733 xxxx. 1 se xxxx „§572 odst. 2“ nahrazuje xxxxxx „§572 xxxx. 1“.

708. X §734 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „kromě xxxxxx uvedených x §614 xxxx“.

709. X §736 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxxx §601 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx.“.

710. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §741 xx slova „x xxxxxxxxxxxx nebytového xxxxxxxx“ xxxxxxx.

711. V §741 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „nájem,“ x xxxxx „a xxxxxxxxxx prostoru“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xxxxxxxx sloužícího xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx stanov, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

712. X §741 xxxx. 2 xx xx slovo „xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxx xxxxxx,“.

713. X §744 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx oprav xxxxxxxxxxxxx x užíváním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx.“.

714. §748 x 749 xxxxx:

„§748

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovy, xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členem x bytovým družstvem.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výši splněného xxxxxxxxx vkladu. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xx dni zániku xxxxxx člena x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx splněného xxxxxxxxx vkladu, odpovídá xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

§749

(1) Xxxxxxxxxx podíl xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nevyklidil, xx xxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx nájemcem, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu podle §748, x to xxx dnem, xxxxx xxxxxxx později.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podíl splatný xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx výše xxxxx §748. Byl-li xxxxxx člen z xxxxxxxx družstva xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, x němž xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

715. V §751 xxxx. 3 se xxxxx „a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů“ xxxxxxx.

716. X §755 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxx §731 xxxx. 1 xxxx. a) mohou xxxxxxx určit, xx xxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů, xxxx xx xxxxxxx schůzi xxxxx počet xxxxx; §650 odst. 2 xxxx xxxxxx.“.

717. X §765 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „tiché xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx“.

718. Poznámka pod xxxxx x. 1 xxx:

„1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/25/XX xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx převzetí.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/36/XX ze xxx 11. xxxxxxxx 2007 o xxxxxx xxxxxxxxx práv akcionářů xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/102/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x jediným společníkem.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x o xxxxxxx xxxxxxx Rady 78/660/XXX x 83/349/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kodifikované xxxxx).“.

719.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; V §776 xxxx. 3 xx xx xxxxx „se xxxxxxx“ vkládají xxxxx „, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxx „xx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx nezapisovala, xxxx xx xxxxxx listin xxxxxx xxxxxxx, xxx xx dosud xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoba podá xxxxx xx zápis xx obchodního rejstříku xxxx uloží listinu xx xxxxxx listin xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Neučiní-li xxx, xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx dodatečnou xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx této xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx na xxxxx rejstříkového soudu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx korporaci x xxxxxx její xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije jen x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx jiného xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §35 xxxxxx č. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 zákona č. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx právnické xxxxx zaniká.

5. V případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x výkonu funkce, xxxxx xxxx schválena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, použijí xx xxx xxxx xxxxxx ustanovení §62 xx 64 a §68 zákona č. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Je-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uveřejněna xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x koncernu xxxxx §79 xxxx. 3 zákona x. 90/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx újmu podle §72 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x koncernu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx xx účetní xxxxxx započaté přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 90/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxx x jmenování xxxxxx xxx účely přezkumu xxxxxx x xxxxxxxx x povinností xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxx xxxxxx x vztazích zpracované x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Má-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx konkurence, xxxx ji xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx společníků xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §95 xxxx. 3 zákona x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx č. 90/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx lhůtě 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx projevit xxxx, xxx byl xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx výši komanditní xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x této xxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx sumy x xxxxxxxxx xxxx svého xxxxxx X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx společenské xxxxxxx.

14. Xxxxxxx-xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sumy, xx výši xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sumy, x xxxxxxxx-xx komanditista x xxxx lhůtě xxxxxx xxxx výší xxxx komanditní xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

15. Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona učiněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

16. Ustanovení §448a xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx voleného xxxxxxxxxxx, který xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

17. Akciová společnost, x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx volena zaměstnanci, x xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x §448 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxx č. 458/2016 Xx., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx souladu x §448 x 448x xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

18. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s §457 xxxx. 1 zákona x. 90/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx volby xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx počtu xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx bytového družstva xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx §748 x 749 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. III

V §28 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 221/2015 Sb., xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna notářského xxxx

Čl. XX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx zákona x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 352/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 344/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 460/2016 Sb. x zákona č. 258/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „České xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 62016CJ0575

2. X §11 xxxx. x) a x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 62016XX0575

3. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxx Republiky“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“.

XXXXX: 62016XX0575

4. X §71 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx zní:

„(2) Xx-xx xxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx zápis xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 x §70x xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxx.“.

5. X §80a xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxx rejstříku“.

6. X §80x xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5x)“ xxxxxxxxx slovy „zakladatelským xxxxxxx jednáním x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „zakladatelské právní xxxxxxx“)“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5a se xxxxxxx.

7. X §80x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „osoby“ xxxxxxxx xxxxx „na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“)“.

8. X §80x xxxx. 1 xxxx. x) a e) xx xxxxx „, xxx x xxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxx“.

9. X §80x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „, jak byla xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x tom, že xxxx notáři prokázána“.

10. V §80x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „, xxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ x tom, xx xxxx notáři xxxxxxxxx“.

11. V §80x xxxx. 2 xx xxxxx „jednání orgánu“ xxxxxxxxx slovy „zasedání xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx“.

12. V §80x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §80x xxxx. 1 písm. x) x x), §80x xxxx. 3 xxxx. x), §80d xxxx. 1 xxxx. x) x x §80x xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

13. X §80x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx dnem, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx“.

14. X §80c xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

15. X §80c xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání,“.

16. V §80x xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „ve veřejném“.

17. V §80x xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí mimo xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx xxxxxxx doklady, xxxxx xxxxxxxxx udělení souhlasu xxxx zasedání xxxxxx.“.

18. X §80x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx:

„(3) X případě, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na zasedání xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx předsedající xxxxxxx“.

19. X §80x xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx x xxxx xxx,“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx dokumenty“ se xxxxxxxxx xxxxx „zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx“.

20. Za §80x xx xxxxxxxx nové §80xx až 80gd, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:

„§80xx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uděleném mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx notářský zápis x souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“), byl-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, notář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Notářský xxxxx x souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx x datum, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) obchodní xxxxx nebo název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx identifikující notářský xxxxx pořízený xxxxx §80x, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx udělen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxx jednat x údaj x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxx, xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělili xxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx každého xxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx mimo zasedání xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx podílu,

g) údaj x tom, xxx xxxx doloženy skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x tom, xxx a jaké xxxxxxxxxx bylo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx notářský xxxxx xxx xx xxxxxxxx schválen xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx sepsání, xxxxxxxxx, xx schválen nebyl, x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nesdělila,

j) podpis xxxxx, xxxxx požádala x xxxxxxx notářského xxxxxx, popřípadě xxxx x tom, xx xxxx xxxxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxx nesdělila,

k) xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxx a jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx orgánu vyžadované xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx notářského xxxxxx, x tuto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zápisu.

§80gb

Notářský zápis x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx má být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx notářský xxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby a xxxx rozhodnutí má xxx přijato mimo xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx notář xxxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx mimo zasedání (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx“). X následném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx zápis x rozhodování xxx xxxxxx“).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx per xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx zápis o xxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx.

§80xx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx per xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx notář xxxxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxx.

(2) Notářský xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx sídlo,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx per xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, bydliště, datum xxxxxxxx osoby, případně xxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“) a xxxx x xxx, xx xxxx notáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxx §70x xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx na notáři xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §70a odst. 3,

x) údaj x xxx, xx notářský xxxxx byl po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx organizátora,

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx podpis,

k) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.

§80gd

Notářský xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxxx per xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x rozhodování xxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx mimo zasedání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, bydliště, xxxxx xxxxxxxx organizátora a xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xx uplynula xxxxx xxx xxxxxxxx vyjádření xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx doručeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx xxx xxxxxx bylo xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x), x) x j), xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, x počtu xxxxxxxxxx vyjádření členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §80x xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx splněny nejsou, x přesto xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx přečtení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx schválen nebyl, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx notáři xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, xx organizátor xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx organizátor důvody xxxxxx nesdělil,

m) otisk xxxxxxxx razítka notáře x jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

21. X §80x xxxx. 1 se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „§80x xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „§80x, 80xx nebo §80xx xx 80xx xxxxx“ x xxxxx „x 71“ se xxxxxxxxx xxxxx „x 70x“.

22. X §80x xx doplňuje odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, mají-li xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 x 70x.“.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx obsazení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

Xx. XX

X §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxxx „xxxx statutárním xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x evropské společnosti

Čl. XXX

Xxxxx x. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Sb., xx mění takto:

1. X §6 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „správní xxxx xxxxxxx“.

2. X §11 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“.

3. X §53 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx správní xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx“.

XXXXX: 32001X0086

4. X §64 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx znějí:

„(5) Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx úprava v xxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xx volbě xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, řídí xx xxxxx xxxxxxxxx ustanovením §55 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32001L0086

5. §64x x 64x xx xxxxxxx.

Xx. VIII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §448x xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx zvolen přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx stanovy xxxxxxxxxx xxxxxx x. 627/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx úplné xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Čl. IX

Zákon x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 215/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „den“ xxxxxxx.

2. X §47 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X soudním rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx dorovnání xx vztahu ke xxxxxxx druhu podílu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx celkovou výši xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §48, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx návrhu, xxx xx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §48, xxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx úschovy.“.

3. X §47 xxxx. 7 xx xxxxx „od xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxx do xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ode xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 6“.

4. X §47 xxxxxxxx 8 xxx:

„(8) Xxxxxxx-xx xx povinná xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx řízení, oznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx přihlásily x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxx xxxxx xxxxx složením plnění xx soudní xxxxxxx, x složí xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §48, xxxxxx úroků x xxxxxxxx a xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx dorovnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx dorovnání.“.

5. V §47 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

6. V §72 xxxx. 2 xx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxx“ xxxxxxx.

7. V §100 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x slova „xxxxxx-xx xxx stanovy nástupnické xxxxxxxxxxx,“ xxxxxxx.

8. X §101x xxxx. 1 se xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxxx stanov“ xxxxxxx.

9. V §101x xxxx. 2 xx xxxxx „nebo správní xxxx“ xxxxxxx.

10. V §215 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx radě, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx komisi české xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „řídí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemají xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisi xxxxxxxx“.

XXXXX: 32017X1132

11. X §215 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx jedna xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měla 6 měsíců přede xxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxx fúze průměrně xxxx než 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx korporací je xxxx zápisem xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx obchodního rejstříku xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

&xxxx;x) zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx mají xxxx xxxx mít xxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstev.“.

CELEX: 32017X1132

12. V §242 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady způsobem x za podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx práva xx xxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32017L1132

13. V §250 xxxx. 1 písm. x) bodu 2. xx xxxxx „xxxx xxxxxxx rady“ zrušují.

14. V §252 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxx.

15. X §290 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxx správní radě“ x xxxxx „určují-li xxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx,“ xxxxxxx.

16. X §290b xxxx. 1 se xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ a slova „xxxxx stanov“ xxxxxxx.

17. V §290x xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxx.

18. X §362 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxxxx.

19. V §371 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx správní xxxx“ x xxxxx „xxxxx stanov“ xxxxxxx.

20. X §371 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxx“ zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Čl. X

X §44x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 221/2015 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx“.

XXXXX: 32006X0043

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XI

Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx zákona č. 100/2010 Sb., zákona x.&xxxx; 424/2010 Sb., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., zákona x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §26 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx i) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx referenční xxxxxx na registr xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) až u) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

2. X §26 xxxx. 4 se xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“.

3. X §26 xxxx. 5 xxxx. x) a x) xx xxxxx „p) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „q) x x)“.

4. V §27 xxxx. 2 xx xxxxx „n) a x)“ nahrazují xxxxx „x) x x)“.

5. X §61 xxxx. 1 se xxxxx „xx s), x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xx x) x x)“.

6. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx „a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.

7. X §65 xxxx. 5 se xxxxx „8“ nahrazuje xxxxxx „7“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2016 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx §158 xx xxxxxx xxxx §158x, xxxxx xxx:

„§158x

(1) Xxxxxxxxx osoba uchovává xx celou xxxx xxx existence xxxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx orgán xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx formě, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 její xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx uchování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uchování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Osoba xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx zániku právnické xxxxx.“.

2. X §205 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 po xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3. X §524 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxx papíru, jež xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“.

4. §2240 a 2241 xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech

Xx. XXXX

Xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Za §8 xx vkládá nový §8x, který xxx:

„§8x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx a jejím xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.“.

2. X §154 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Účinky xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxx č. 240/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxx xxxxxxx funkce xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx a nový xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §518 xxxxxx x. 240/2013 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx. x zákona x. 303/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxx:

„§3x

Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odštěpný závod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxx §50, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uložené ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32017X1132

2. X §42 xxxx. a) xx xxxxx „(xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxx“)“ xxxxxxx.

3. X §46 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „správní xxxx“.

4. X §47 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako odstavec 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxx xx xxxxx zástavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, xxxx-xx toto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx podat xxxx xxxxx, x xxxxx prospěch bylo xxxx xxxxx zřízeno, xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.“.

5. X §48 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x obchodní xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

6. V §48 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

7. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“.

8. V §48 xxxx. 1 písm. x) xx slova „xxxx prokuristovi“ zrušují.

9. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx „podílu x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“ x slova „nesplacenou xxxxx; xxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxx i xxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx nebyla xxxxxx4)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx adresy místa xxxxxx, zástavního xxxxxxxx, xxxxx x sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy místa xxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 4 se xxxxxxx.

10. X §48 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxx xxxxx práva x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x sídlo xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 5 xx zrušuje.

11. X §48 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„h) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

12. V §48 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx sumy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx“.

13. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, označení xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „, upravuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,“ x xxxxx „zda“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xx“.

14. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,“ xxxxxxx, xxxxx „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „vydává“, xx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „cenný papír xxxx“, slovo „xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „listin“ xx vkládají slova „, vydala-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,“.

15. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxx a“ xxxxxxxxx xxxxxx „vkladu,“.

16. X §48 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ x doplňuje se xxxxxxx o), xxxxx xxx:

„x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxx §105a.“.

17. X §49 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxx „označení, xxxx-xx se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,“.

XXXXX: 32017X1132

18. X §49 xxxx. x) xx xx slovo „xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xx-xx xxxxx do xxxxxxxx zapsána“ a xxxxx „je xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xx tato“.

CELEX: 32017X1132

19. X §49 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, prohlášení x xxxxxxx konkursu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x jiném xxxxxxxx rozhodnutí týkajícího xx xxxxxxxxxx osoby x“.

XXXXX: 32017X1132

20. X §50 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“.

21. X §50 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxx insolvenčního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx se zahraniční xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx zahraniční xxxxx x“.

XXXXX: 32017X1132

22. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“.

23. V §65 xxxx. e) se xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx“.

XXXXX: 32017X1132

24. X §65 xxxx. x) xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32017L1132

25. V §66 xxxx. x) se xx xxxxx „nebo“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“.

26. X §66 xxxx. x) xx xx xxxxx „stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „není-li součástí xxxxxxx xxxxxx,“.

27. X §66 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx o) xx z) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

28. §67 xxx:

„§67

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x podnikatelské činnosti x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

29. V §73 xxxx. 1 se xxxxx „x) x x) a y)“ xxxxxxxxx xxxxx „x), x) x x)“.

30. X §74 xxxx. 1 xx xxxxx „x), x) xx x) x x)“ nahrazují xxxxx „x), x) xx x) x x)“.

31. §83 xxx:

„§83

Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55 u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx §78 xx 81 a 84 xx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32017X1132

32. Za §83 xx vkládá xxxx §83x, xxxxx zní:

„§83a

Rejstříkový xxxx vymaže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 xx 81 x 84 xx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32017X1132

33. Xx §95 xx vkládá xxxx §95x, který xxx:

„§95x

Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxx xx xxx xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxx xxxxxxxx zpřístupněním xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, liší-li xx xx firmy xxxxxxxxxx kapitálové společnosti, x xxxxx podle §50 písm. c) xx x), g) x x).“.

XXXXX: 32017L1132

34. Na xxxxx xxxxx §100 se xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxxxx podle §3x“.

XXXXX: 32017L1132

35. X §105 xx xx slova „xxxxx x likvidací“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro postup xxxxx §105x“.

XXXXX: 32017X1132

36. Xx §105 xx vkládá xxxx §105x, xxxxx xxx:

„§105x

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104.

(2) Výzva podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx obchodní korporaci xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxxx rejstříkový soud xxxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obchodní korporace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x průběhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxxx likvidace, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x zrušení obchodní xxxxxxxxx s likvidací.

(5) Xxxxxxxxxxx soud může xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx xxx dne xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxx, jestliže x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx rejstříkový xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxxxxxx. Ustanovení §78 xx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32017X1132

37. X §108 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, x notářském xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxxx notářem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“.

38. X §108 xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

39. X §109 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx“ x na konci xxxxx paragrafu xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxx-xx xxxxxx požadavky xxxxxxx“.

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x §48 xx 50 a §65 xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2020, x výjimkou části xxxx, která nabývá xxxxxxxxx 1. července 2020, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 1 xx 3 a xx. X, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxx vyhlášení.

2) Například xxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/6/XX a xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/ES x 2004/72/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx aspektech práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

I. OBECNÁ ČÁST

a) Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x rovnosti xxxx a žen

Platná xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je obsažena xxxxxxxxx x xxxxxx x. 90/2012 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 458/2016 Xx. (xxxx xxxx xxx „XXX“), subsidiárně xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx „XX“); xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx obsažena v §118 až 209 XX. Xxxx dvě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx (xxxxx xx například x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxx svěřenských xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx také „XXX“ nebo „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“), xxxxxxxxxx významné otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx entit. X xxxxxxx xx xxxx xxxxx sepjetí xx xxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx novelizovat x xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx například xxxxx č. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx pravidla stěžejních xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, či xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxxx xxx „xxx. x.“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx notáře při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; podat xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx pro naše xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do značné xxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Regulace xx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx. Xxxx problematice xx xxxxx věnuje xxx x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy.

Zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014; x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx roky. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a související xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx shromáždilo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx neoptimální řešení, xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 2018 xxxxxxxxx navrhovaný xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx neoptimální xxxx především značné xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x několika xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je xxxx xxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxx samozřejmě xxxxxxxx ve zvláštní xxxxx xxxxxxxx zprávy). X xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx následujících xxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

- nadbytečná xxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx x nejasná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x tzv. neaktivními xxxxxxxxxxxx,

- některá xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečně svůj xxxxx x xxxx,

- xxxxxxxxxx x zapracování xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobnými evropskými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků,

- xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx menšinových, x třetích xxxx,

- xxxxxxxx legislativně-technických xx xxxxxxxxxxxxxxxx chyb x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxx uvedeno výše, xxxxxx x předpisů, xxxxx úzce souvisí xx zákonem o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx stanoví x §7 xxxx. 1, xx notářem xxxx být jmenován xxxxxx občan České xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podmínky (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž §18 xxxx. 1 xxxx. x) not. x. xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx §18 xxxx. 1 xxx. x. xxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. x. xxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X §11 xxxx. x) not. ř. xxxxx, xx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; z §20 xxxx. 1 xxxx. b) x §25 xxxx. 1 xxx. ř. xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů nebo xx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx republiky.

Z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx věci X-575/16, Xxxxxx x. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2018 plyne, xx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxx přístup x povolání notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státní příslušnosti xxxxxxxxx xxxxxxx 49 XXXX“.

Xxxxx xx. 49 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zakázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx jiného členského xxxxx. Svoboda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx Soudního xxxxx EU xx xxxx X-575/16, Xxxxxx x. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx „xxxxxxxx činnosti…, tak xxx jsou… definovány x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 51 xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX“. Xxxxx xx. 51 pododst. 1 XXXX xx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 2 SFEU (xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxx příležitostně, x výkonem xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2017 předložené Xxxxxx republikou x xxxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxx X-575/16 xxxx uvedeno, xx „xxxxxx věcem xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx… xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z toho xxxxxx, xx notář xx x xxxxxx xxxxx pověřen soudními xxxxxxxxxxx xxxxxxx soudní xxxxxxx“. Xxxx xxxx x xxxxxxx odpovědi xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. „xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (x to xxxxx předem stanoveného xxxxxxx)… Ve věcech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx komisaři xxxxxxxx xxxxxxxx… Notář jako xxxxxx xxxxxxx xx x dědickém xxxxxx x zásadě stejné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx… Xxxxx… xxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx“,

2. „z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoznačně v xxxxx české xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx… xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx pravomoc xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx založena xx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxxxx přímou x specifickou xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxx“,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx „xxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx a priori xxxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx. xxxxxxxxxx civilního xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx charakter, oproti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx odůvodněním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ je x xxxxxxx xx xxxxxxx sporu xxxxxxxxxx x je xxxxx xxx chápat x xxx xxxxxx, že xx jedná o xxxxxx, x xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx… Xxxxxxx xxxxxx xxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v českém xxxxxxx xxxx… Xx xxxx xxxxxxxxxx pochybnost, xx xxxxxxx xxxxx x těchto (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx je xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx“,

4. „xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podporuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 650/2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „nařízení x xxxxxxxx“). Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx o dědictví xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 nařízení x xxxxxxxx“,

5. „výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxx odráží x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dědického xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx principy xxx xxxxxxx xxxxxx. X článků 81 x 82 Xxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezávislosti a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. X ohledem xx to, xx xxxxx xx v xxxxxx o pozůstalosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §103 xxxx. 4 XXX xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pověřené xxxxxxxxxxx“,

6. „xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudce xxxxxxx x xx. 38 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §100 xxxx. 1 ZŘS xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, kterého tím xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx obsažena x xxxxxxx pověřování xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx jednak xx xxxxxxxxxx zprávu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX, příloha X) x dále xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx ze xxx 9. xxxxx 2018, x. x. 11917/2018-XXX, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 76 xxxx. 2 Legislativních xxxxxxxx xxxxx a bodem 5.7 Obecných xxxxx xxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx udělena xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxxxxxx stávající právní xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů navrhované xxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jasné x přehledné xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx zatěžující xxx xxx adresáty, avšak xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx rovněž o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx platformu, xxxx xx usnadnění xxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konečném xxxxxxxx xx tak celý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozkolísanost. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zjevné xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedený xxxxxxxx ve xxxx X-575/16, Xxxxxx x. Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx notáře x pro zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínka státního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor bude xxxxxxx x odvolání xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů nebo xx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx dvůr XX xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 51 SFEU, xxx xxxxxxx, že xx na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravují, xx. xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/XX x službách xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlády (xx. 2 odst. 2 písm. l)). Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx úředním xxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 4).

Notáři tedy xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (mírnějšímu) xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxx xxxx XX xx xxxx X-575/16 xxxxxxxx, xx „xx žaloba Xxxxxxxx xxxxxx týká xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx… Tato xxxxxx se xxxxxx xxx postavení a xxxxxxxxxx povolání notáře x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx notáře v xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx článkem 49 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx EU xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx popis x této xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx zprávě x xxxxxxxxxxx hodnocení dopadů xxxxxxxx (XXX), jež xx xxxxxxxx X.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx na xxxxxxx mužů x xxx.

x) Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Navrhovaná xxxxxx xx nezbytná, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxx x xxxxx xxx xxxxx neřešitelné (xxxxxxxxx problematika nadměrné xxxxxxxxxxx xxxxxx, netransparentnost xxxxxxxxxxxxx struktur), xxxxx xxxx řešitelné, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx právní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu, zvláště xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx větší důraz xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx právní úpravy xx její adresáty x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulace xxxxxxxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx se nesprávné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xx strany Xxxxxxxx unie. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kvalita xxxxxx úpravy x xxxx xxxxxxx má xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x §7 xxxx. 1, §11, §18 xxxx. 1 xxxx. a) x §20 xxxx. 1 xxxx. b) xx nezbytná x xxxxxxxxx implementace xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX xx xxxx X-575/16, Xxxxxx v. Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx popis x xxxx otázce lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k provedenému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxx xx xxxxxxxx V.

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované právní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky neobsahuje.

Navrhovaná xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxx práv a xxxxxx. Z xxxxxxxx xx. 11 Listiny, xxxx stanoví o xxxxx vlastnickém, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx dále posilovat xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx práva (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xx. 20 Listiny (xxxxxxx xxxxxxxx) x xx. 26 Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx. X daném případě xx xxxxxxx zdůvodněno xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V podrobnostech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x §95).

Návrh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úpravy, která xxxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx nestabilitu, xx xxxxxxx vyrovnat doplněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX ve xxxx X-575/16, Xxxxxx v. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx.10x odst. 1 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x tomuto xxxxxx Xxxxxx xxxxx, že „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX… Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu XX xx xxxxxx XX, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pravomocí na Xxxxxx XX… Pokud xxxx pravomoci xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XX) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x aktů, které xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ (Xxxxxxxx, V., Xxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, J.: Ústava Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2016).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 50/04, podle xxxxx „Xxxxxxxxxx čl. 10x… xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx XX x xxxx orgány. Okamžikem, xxx xx xxxxx Xxxxxxx x založení XX ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx XX, xxxxx x přenosu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx podle primárního xxxxx ES xxxxxxxxxx xxxxxx XX, na xxxx orgány.“

Z xx. 258 XXXX xxxxx, xx xx-xx Xxxxxxxx xxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx XXXX nebo Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydá x xxx odůvodněné xxxxxxxxxx xxxx, co umožní xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Evropská xxxxxx předložit xxx Xxxxxxxx xxxxx EU. Xxxxx xx. 260 xxxx. 1 XXXX xxxxx, xx xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx EU, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX.

X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora EU xx xxxx C-575/16 xxxxxxxxxx notářského xxxx xxxxxxxx se státního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx notáře xxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxxxxxxxx koncipientů.

e) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva XX, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x návrhy xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx x cílů xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o transpozici xxxxxxxxxxxxx směrnic:

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2007/36/ES ze xxx 11. xxxxxxxx 2007 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech práva xxxxxxxxxx společností;

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/34/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013, o xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/43/XX x o xxxxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX.

Xxxx xxx dochází x xxxxxxxx transpozici (popř. x drobné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) následujících xxxxxxx:

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x trzích finančních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x 2011/61/EU;

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES;

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/81/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2004/17/ES x 2004/18/XX;

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX xx dne 17. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx auditu xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx Rady 78/660/XXX x 83/349/XXX x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 84/253/XXX;

- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxx občanů Unie x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně se xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX;

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/25/XX xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx převzetí;

- xxxxxxxx Xxxx 2001/86/XX ze xxx 8. xxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx zaměstnanců.

S xxxxxxx xx provázanost xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těch xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 ze xxx 14. xxxxxx 2017 o některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nahradily xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/XX xx xxx 13. xxxxxx 2012, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 89/666/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/56/XX x 2009/101/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rejstříků, xx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxx diskvalifikace sledují xxxxxxxx evropské xxxxxx, xxxxx směřují x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx 2013/30/EU - XXX (2016) 723 final].

Návrhem se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX xx dne 15. xxxxxx 2018 xx xxxx X-575/16, Xxxxxx x. Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xx. 49 SFEU, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x, jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxx přístup k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxx se xxxxxxxx, aby xxx x notářů, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x notářských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou státního xxxxxxxxx některého xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx několikaletý xxxx mezi Evropskou xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx. Vzájemné „konzultace“ xxxxxxxx xxx v xxxx 2006, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2016.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx Xxxxx republika porušuje xxxxx občanů vyplývající x xx. 49 XXXX, tedy svobodu xxxxxxxxx. Česká republika xx od samého xxxxxxx dovolávala výjimky xxxxxxxxx v xx. 51 XXXX, xx. xxxx, xx činnost xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 49 XXXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x postavení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx aktů xxxxxxx Xxxxxxxx unie - xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 650/2012 xx xxx 4. července 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení (Xx. xxxx. 2012, X 201, s. 107). Tyto xxxxxxxxx xxxx neobstály, Xxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx, xx by xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxx xx smyslu čl. 51 XXXX, a xxxxx konstatoval xxxxxxxx xx. 49 xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR (§7 xxxx. 1 xxxxxx x. 538/1992 Xx.).

Xxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poslední x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx, Francie, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Německo, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx); xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. konstatováním xxxxxxxx xx. 49 XXXX.

Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx x čl. 31 xxxx. 1, xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx usazování xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx z xxxxxx států. Podle xx. 2 písm. x) xxxxxx o XXX xx xxx xxxxx této dohody xxxxxx „státy ESVO“ Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republika, Xxxxxx království, Švédské xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Protokolu x xxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru Xxxxxxxxxxxxxxx knížectví.

Z tohoto xxxxxx se xx xxxxxx xxxx podmínku xxx xxxxxxx k xxxxxxxx notáře (notářského xxxxxxxxx, koncipienta) xxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx nám xxxxxxx odkázat na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx XX, xxxxx i na xxxxxxxxx pasáže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx hospodářský a xxxxxxxx dosah navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx a xxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx technické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx „BRIS“) xx xxxxxxxxx xx 2 610 000 Xx (xxx XXX); výdaje xxxx pokryty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jde x náklady xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 xx dne 14. června 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2012/17/XX ze xxx 13. xxxxxx 2012, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 89/666/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/56/XX x 2009/101/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rejstříků. Xxxxxx 2 610 000 Xx (bez XXX) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxx zahrnují náklady xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX X xx xxxxxxxxx, neboť xx již x XX plně funkční.

Úprava xxxxxxxxxx registru osob - xxxx xxxxxxxxx x nový xxxxxxxxxx xxxx x zmocněnci xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx družstva, a xxxxxx e-GON xxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 3,15 milionu Xx xxx DPH xx xxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx kryty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona patří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zpřehlednění xxxxxx úpravy obchodních xxxxxxxxx. Navrhované změny xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyžádají xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx x xxxxx právní xxxxxxx, zápis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. změna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xx částečně xxxxxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změny xx xxxx rovněž příznivě xxxxxxxx atraktivitu české xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx postižením a xx národnostní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx novely zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx jsou navrhovány xxxxxx xxxxx rozsahu xxxxx o fyzických xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx korporací, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jsou, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx rejstřík). Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx (xxxx potenciálně xxxxx xxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ochranu xxxxxxxx.

Xxxxxx xx x §7 ZOK staví xx xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určitých informací xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx společníkům a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Stávající xxxxxxxxx x této xxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx internetových xxxxxxx (xxxx. §7 xxxx. 2 ZOK), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že se xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxx adresátů, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě, xxxxx xxxxxx vycházeli x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozitivní vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnost xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx mají přístup x xxxxxxxxxx uveřejňovaným xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xx snížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx např. xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx hromady, která x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx lze xxxxxxxx x dopadech xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxxxxx §46 XXX, xxxxx zabraňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uložit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx pověřila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx xxxxx již x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §154 XX). Xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku se xxxx navrhuje xxxxx xx určení xxxx xxxxxxx osoby, tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu. V xxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx případů, xxx xxxx být fyzická xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálové společnosti xxxx xxxxxxxx, zapsána x obchodním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxx xx voleném xxxxxx, xx do xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [srov. §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx h) xxxxxx č. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxxxxx xx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zapsána xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nakládat. Xxxxx standardy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx dennodenně testovány x mnohem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X této xxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mít xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx §82 xxxx. 5 XXX xxxxxxxx stanoví, xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx neuvádějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §82 odst. 2 XXX, který stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xx na xxxxx xxxxxx mohlo xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx bude mít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §139 XXX xx společnosti x ručením xxxxxxxx x §264 XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osobních údajů x dalších xxxxxxxxx, xxxxx společnost xx xxxxxxxxxx se společníkem x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxx. sídlo xxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxxx xxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x údaji obsaženými x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx potenciálního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobná. Xxxxxxxxxx xxxxxx nerozšiřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jedná xxxxx x jméno, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtu, na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Obdobně jako xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx společnosti ke xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobními xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx třetích xxxx.

Xxxxxxx xxxx x případě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx společníkova xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §155-156 XXX xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným x §357-360 XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx informací, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zapovězeno xxxxxxxxxxx poskytnout. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx utajovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx vnitřní informace x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xx ovládaným xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajem; xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx akciových společností xxxx. informace tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx tajemství. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxx x (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. stávající §562 xx spojení xx xxxxxxxxxx zněním §636 xxxx. 1 XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž se xxxxxxx shromáždění xxxxxxxx), xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obligatorní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na členskou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti. Informační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů. X hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx budou xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxxxxx na informační xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob x osobním xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx výrobních xxxxxxxx může xxx xxxxxxx zcela zamezen xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx, které xxxxxx xxxxx družstva) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx informační xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxx. Do seznamu xxxxx xx zapisuje xxxxx a xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxx xxxxxxxx, xxx a xxxxxx vzniku x xxxxxx členství x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu (xxxx. §580 ZOK). Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx osobním x xxxxx údajům člena xxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nahlédnout do xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx ohledu xx xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx, že každý xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x něj xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx člen xxxxxxxx xxxxxx k údajům xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx muset doložit xxxxxx zájem (např. xxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx žalobu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členem xxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxx limitaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v seznamu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx získání xxxxx členem družstva xxxx třetí xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soukromí xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §158x OZ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx najisto, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx uchovávat předmětné xxxxxxxxx má právnická xxxxx po xxxxx xxxx své xxxxxxxxx. Xx jejím xxxxxx x xxxxxxx nástupcem xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, x to xx dobu 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávány xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx majetek. Xxxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nezvyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx xx ochranu osobních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx zákona xxxx počítá se xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nikoli xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx rovině xx nutné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rejstříkovými soudy, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obchodními xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx právnickými xxxxxxx), se řídí xxxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx, že oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ochrany xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může mít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zavádí xxxxx xxxxxxxx xxxxx potenciálnímu xxxxxxxx osobních xxxxx x snižuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nerozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx většina navrhované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Orgány xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx dotčeny, xxxx xxxxx. Xxxxx byl xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řešit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx regulatorní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx společníků (zvláště xxxxxxxxxxx) x třetích xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby lépe xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akciové společnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematikou xx xxxxxxxxx xxx. neaktivních xxxxxxxxxxx a propojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx do formy x xxxxxx přiměřený. X nápravě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pak xxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxx x kdy xx to xx xxxx jiným chráněným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxx x třetích osob. Xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásah xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úpravou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout o xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxx likvidace x xxxxxxx, xx nezaloží xx 2 po xxxx jdoucí xxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku xx sbírky xxxxxx x současně xx xxxxxxxxxxx. Jedná se x xxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepředstavuje xxxxxx xxxxxxxxx úpravě xxxxx.

X implementaci xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX xx xxxx X-575/16 xxx xxxxxx jediný xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx koncipienta (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx). Daného xxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx prostředky.

2. Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx implementaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx náprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx. úpadkových deliktů xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx diskreci. Stávající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hranici 3 xxx, zatímco xxxxxxxxxx xxxxxx počítá s xxxxxxx 3 let xxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx platí x 10leté xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyloučení). Xxxx u xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx soudu, v xxxx výši xxxx xxxx xxxxxx povinen xxxxx; xxxxxx v xxxxxxx tzv. xxxx xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx zdůraznit, xx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxx xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxx. X takových případech xx xxx xxx x xxxxxx dán xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, aby x případě povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxx, jakou xxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x povolání xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipienta) jednoznačně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchazeči x xxxx povolání splnit. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

X tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úpravě xxxxx. Xxxxxx (xx všech xxxxxxxxx soudní xxxxxxxx) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních řízeních xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2006 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx č. 121/2008 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxx žádnou xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx notářů (xxxxxxxx xxxxxx) xxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vyškrtnutí x xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x problematiku členství xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx voleném orgánu xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx xx právnická xxxxx měla zmocnit xxxxxxxx xxxxx, aby xx ve voleném xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být opět xxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx dokonce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nakonec x svým xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx členem statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Uvedená xxxxxx přináší xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx „xxxxxxxx korporátním závojem“. Xxxxxxxx se xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohled na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zneužití. Xxxxxxxx xx jednočlenná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze u xxxxxxxxx společností, které xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx rada xxxxxxx 3 členy.

Návrh xx xxxxxx xxxxxx nepřináší xxxxx transparentnosti postupu xxx xxxxxx notářů (xxxxxxxx xxxxxx, zápisu xx seznamu notářských xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx seznamů).

i) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obranu státu

Navrhovaná xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

II. XXXXXXXX ČÁST

K XXXXX XXXXX (změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

X Čl. X

X xxxx 1 (§3):

Xxxxxxxx xx vypustit xxxxxxxx 2 z xxxxxx sjednocení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopadá. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Část xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx xx §2894 xxxx. 2 OZ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X bodu 2 (§5 odst. 2):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxxx. Navrhuje xx proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx napříště xxxxxxxxxx, xx jde x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 3 x 4 (§7):

V xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx nepřesnost v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (obchodní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx), která se xxx stávající xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zápis xxxx osoby xx xxxxxxxx ukládá xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují, xxxx osoba xxxx xxxxxxxx nevyužila, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx po xx xxxxxx požaduje, xxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nemá x splnit nemusí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxx xxxxx o xxxxxx xx evidence xxxx mít xxxxx xx zahraniční osoba, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx zahraniční právní xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx člení xxxxxxxxx podle jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, jež xxxx význam xxxxx xxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §369 xxxx. 2), xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxx xx xxxxxx přístupového xxxxx (xxxx. xxxx. X. Xxxxx xx Xxxxx, J., Xxxxxxx, X., Xxx, Z., Xxxxxxx, T. x xxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. X. xxx. Praha: Xxxxxxx Kluwer, x. x., 2014, x. 120-131; či Xxxx, X., Xxx, P. Xxxxx xxxxxxxxxx společností x praxi a xxx praxi (nejen xxxxxx). Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, 2016, x. 340.); xxx xx xxxx xxxxxx x x názory xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx postavit xxxxxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx určeným xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvstává xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx informací ponecháno xx xxxxxxxxxxx; xx xxxx pečlivě xxxxxx xxxxxx uveřejňovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Typicky xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx písemná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §312), xxxxxx a xxxxxxxxxxx x záležitostem xxxxxxxxx xx xxxxx valné xxxxxxx (xxxx. §362 x 363), xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx (xxxx. §406), zápis x xxxxxxx valné xxxxxxx nebo jeho xxxx (srov. §425), xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx údaje x xx, popř. xxxxxxx xxxxxx (srov. §436 xx §456 odst. 6 x 7). Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §322 x xxxx.). Xxxxxxx xxxx nemusí xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předvídá, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx společníkům. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx sdělili xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxx xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §377).

K bodu 5 (§8):

Promítá xx xxxxx v úpravě xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx možno xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanov xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §561x x důvodovou xxxxxx x němu).

K xxxxx 6 x 7 (§9):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidlo odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx platilo xxxxxxxx xxxxxxxx 3; xx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ani xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání - xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách, xxxx xx, stejně xxxx u zbylých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx účinky jako xxx odstoupení od xxxxxxx, xx. xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1. Stávající xxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxxxxxx přihlášky xx xxxxxxxx, zakladatelé xxxxxxxxx xxxxxx platným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 8 (§14):

Xxxxxxxxxx xxxxx xx za xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti se (xx xxxx, po xxxxxx xx společnost xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přechodu xxxxxx, xxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích, xxxxx xx uvedené zakazovala xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx odpovídá skutečnosti, xx zákonná pravidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx. Opačný xxxxx by odporoval xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla; xxxx by nelogické, xxx xxxxxx společník xxxxxxxx xxx sobě xxxxxxx x převodem xxxxxx. X témuž xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxx stanovisku xx xxx 13. xxxxx 2016, xx. xx. Xxxx 204/2015, xxxxxxxx xxxxx: „Má-li společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx postupem podle §12 odst. 1 XXX, tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníka x působnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxx (xxxx právním xxxxxxxx) převést xxxxx, xxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx XX); převádí-li jediný xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x jeho xxxxxxxx xxxx facto xxxxxxxx.“

X xxxx 9 (§15):

Xxxxxxx se změna xxxxxxxxxx §257 xxxx. 4 (srov. xxxxxxxxx xxxxxx k §257), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pravidlo xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xx xxxxxx xxxxx.

X bodu 10 (§17):

Xxxxxxxx xx xxxxx odstavec 3 xx souladu s xxxxxxx §103; v xxxxxxxx společnostech xx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx, xxx nepeněžitým xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxx 11 a 12 (§20):

Xxxxxxxx se zpřesnit xxxxxxxxx úpravu tak, xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxx věci movité; xxxxx x jejich xxxxxxx přichází x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Odstavec 2 pak může xxxxxxx pouze xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §21 x 22.

X xxxx 13 (§23):

Cílem navrhované xxxxx xx zlevnit x zrychlit zakládání x vznik xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx se v xxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva. Xxxxx „zvláštní“ xxxx xx garantovat, xx xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx jen k xxxxxxx stanoveným xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxx (srov. §109 xxxx. 3 a §163x xxxx. 4 XxxxX). Zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,- Xx, xxxxxx předchozím 20 000,- Xx (xxxx. §109 xxxx. 1 XxxxX). X xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nižších částkách, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx bankovním xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepoměrně xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xxx xxxxxxx splatit xxxxxxxx vklad xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 20 000,- Xx. Xxx například, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxx 20 000,- Xx například notáři, xxxxx bude správcem xxxxxx.

X bodu 14 (§26):

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx splnění xxxxxxxxxx uhradit cenu xxxxxxxxxxxx vkladu odpovídá xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) x xxxx za xx nabyvatel podílu. Xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xx evropském regulovaném xxxx), xxxxxxx však xxxxxxxxxx změnu pojetí xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx věci a xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a povinnosti x xxx spojená (xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a tedy x xxxxxxxxxxx nabyvatele xx xx, je x zákoně xxxxxxxxx xx xxxx místech - srov. §209 xxxx. 1, §286 xxxx. 3, §256 xxxx. 2, §601 xxxx. 1 XXX). Xxxxxxx tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v případě, xxx xxxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vylučuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx však xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx obecně xxxxx, xx z žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 ZOK.

S xxxxxxx xx xxxxxxx xx tak xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, že xx splnění povinnosti xxxxxxx xxxx nepeněžitého xxxxxx odpovídá vkladatel, xxxxxxx xxxxxxxxx podílu xx její xxxxxxx xxxxx xxxx. Splnění xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 XXX xxxxx xxxxx považovat xx xxxx xxxxxxx x podílem, xxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx; nemůže xxx xxxxxxxxx na nabyvatele xxxxxx xxxx xx xxxx x ostatních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx nadbytečného xxxxxx xx xxxxxxxxxx [„(xxxxxxxxx)“]. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx zkratka x xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxx jednat xxx x „xxxxxxxxxx“ a xxxxxx xxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Taková xxxxxx je však xxxxxxxxxx, neboť tento xxxxx xxxxx x §26, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřejde xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx spojení x §25, který výslovně xxxxxxx, xx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxx vzniku. Je xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx §26 xxxx. 2 se xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx, jelikož xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x §55 xxxxxx pojem xxxxxxxx regulovaný xxx xxxx legální xxxxxxxx xxx xxxx právní xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 („členský xxxx Xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx).

X xxxx 15 (§28):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx technická xxxxx.

X bodům 16 x 17 (§32):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1320 xxxx. 1 XX xx xxxxxx xx stávajícího §32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx bylo zastavení xxxxxx xxxxx vyloučeno. X xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx možné xxxxx x bytových xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxx vypustit.

Dále xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx upravuje xxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práv xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§1320 XX a násl.). Xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xx postavit najisto, xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx pledge, xxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxx xxxxx apod.) x podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (viz §1320 XX), a xx xxxxxxxx zápisem xx obchodního rejstříku. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx společníka v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx představován xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx konstitutivním, xxxx xxxxxxxxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jasnou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis pouze xxxxxx zatížení xxxx xxxxxxx podílu, xxx-xx xxxxxx jako věcné xxxxx [xxxx. §48 xxxx. 1 písm. x) XXX]; opomíjí xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx se proto xxxxxxxx postavit najisto, xx zápis věcného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rejstříku xx zápisem konstitutivním. X xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxx. g) XXX.

X xxxx 19 (§34 x 35):

X §34:

Do xxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx podíl xx zisku, ale xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích. Xx se promítá x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §34.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxx, xx x xxxxx na jiných xxxxxxxxx zdrojích xxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxx, že řádná x mimořádná xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx s rozhodnutím Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.9.2009, xx. xx. 29 Xxx 4284/2007, xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx x. 80/2010.

V xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že „[xxxxxxxxxxxx] xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx určující, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx věcí) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx onoho účetního xxxxxx, ale xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx výsledky xxxxxx xxxxxxx sloužící xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pokládat xx ty, xxx xxxxx akcionářům xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx kvalifikovaně xxxxxxxxxx x rozdělení zisku“.

Požadavek xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx (§178 XxxxX) x xxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 4 x §350 (xxxx §34 xxxx. 2 x §40 xxxx. 1). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 56 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o některých xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pasivech, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxxxx dni. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x okamžikem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce (§19 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zachycovat xxxxxx.

X toho xxxxxxx, xx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovat reálný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zisk xxxxxxxxxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxx období jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx menší. Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx zhorší xxxx xxxxx xxxxxxxxxx datem. Xxxxxx znemožňuje xxxxxxxxx x situaci, xxx x žádnému xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx problémy hospodářsky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxx x xxxxx polovině xxxx rozdělit a xxxxxxxx. Xxxxxxx bývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizovat xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxx xxxxxxx měsíců (xxxxxxxxxx xxxxxx xxx) xx konec xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závěrky, xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx) xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx opomenout, že xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx ponechání xx xxxxxxxxxxx je důsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zájmem xxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Společníci xx xxxx xxxxx rozhodnout xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jejího kapitálového xxxxxxxx (a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx například x xxxxx xx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx takové rozhodnutí, xxxxx posiluje xxxxxxxxxx xx xxxx společníků, xxxxxxxxxx rozdělit xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxx roku) xx xxxxxx xxxxxx. Není xxxxxxxxx, že by xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx polovině roku xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxxx zisku pouze xx jednu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx x Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky 8, xxxx. 11 xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxx společnosti (§42x xxxx. 2 xxxx první XxxXX x §175 xxxx. 1 xxxx xxxxx XxxX). Xxxx lhůta xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx této lhůty. X xxxxxx důvodů xx stanoví výslovně, xx zisk xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období. K xxxxxx xxx ostatně xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ohledem xx test xxxxxxxxxx (xxxx. P. Xxxx xx Štenglová, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxx, X. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2017, komentář x §34).

Xxxxx xxx x xxxx xxxxx (xxxxxxxxx věta xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobám než xxxxxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx §112 xxxx. 1 xx úpravou xxxxxxxxx (srov. navrhovanou xxxxx §112 xxxx. 1). Xx veřejné xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx, xx-xx dosaženo xxxxx, dojít k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společníkům; tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx, že xxxx xx daní nikoli xx úrovni společnosti, xxx u jednotlivých xxxxxxxxxx. To platí x pro xxxx xxxxx připadající xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx dnes xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§161 xxxx. 4) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§350 xxxx. 2), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací xxxxxxxxx. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přesunout xx xxxxx I, xxxxxxxx xxxx obchodním korporacím. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxx společnosti, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx (x xxxxxxx x.x.x.), xx jeho xxxx připadající xx xxxxxxxxxxxxx (v xxxxxxx x.x.) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze zisku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vůbec x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nezbytná s xxxxxxx na neomezené xxxxxx společníků (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx se xxxxxx odstavce 2 (xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx na xxxxxxxx společnost) xxxxx xx souladu x xxxxxxx 56 xxxx. 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesná. X xxxx řadě xxxx xxxxxxx pravidlo xxxxxxx nejen na xxxxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx formulaci xxx, xxx xxxxxxxxxx „částku x rozdělení“, bez xxxxxx xx xx, xxx xx rozdělován xxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx to „xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, „the amount xx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx“, „xx xxxxxxx x'xxx distribution xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx. „xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxüxxxxx xx xxx Aktionäre“.

Do souladu xx zněním směrnice xx uvádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončeného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých xxx x x ostatní xxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx může použít xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx (§161 xxxx. 4 a §350 odst. 2) xxxxx xxxxx (xxx xxx x xxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxx vlastních xxxxxx). Slovy xxxxxxxx xxx o „platby x xxxxxx xxxxxxxx x tomuto xxxxx“, xxxx v xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xxxx reserves available xxx xxxx xxxxxxx“, xx xxxxxxxx „xxxüxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxüx xxxxüxxxxxx Xüxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx; jsou-li xxxxx xxxxxxx fondy xx xxxxx započitatelné xx částky, kterou xx možno vyplatit xxxxxxxxxx xx zálohách xx xxxxx xx xxxxx, xxx spíše xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X tomuto xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovisku x. 25 xx xxx 9. xxxxx 2014. Xxxxxxxx 2 xx xxxxx navrhuje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x fondy, xx xxxxxxx může xxxxxxxxxx volně xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx se pravidlo xxxxxxxx 2 zpřesňuje x xxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxx regulující účetnictví. Xxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, obsahuje xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx i xxxxxxx X.XX.2. „Jiný výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“. Xxxxx údaj xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Jelikož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Namísto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx ztráta xxxxxxxx xxx (položka X.XX.1.) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxxxxx A.IV.2.) je xxxxxx souhrnný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých xxx (položka A.IV.), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přesouvá xxxxxxxx §350 xxxx. 3 x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx se hledí, xxxx by xxxxxx xxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx poslední xxxx §34 xxxx. 2 stanoví, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fondy, jejichž xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx. Xx je xxxxx xxxxxxx xxx dnes, xxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upravují xxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §316 XXX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx kapitál xxxxx rozvahy

K rozdělení xxx ZOK - XXX/XX

xxxx / xxxx xxxxxxx zdroje

A.I. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxx

XX

X xxxxxxxx snížení základního xxxxxxxx.

X.XX. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.1. Xxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.2.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX x XX

Xxxxxx, xxx jsou fondy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxx (xxxxx NE), xx xxxxxxx (xxxxx XXX).

xxxx xxxxxxx xxxxxx

X.XX.2.2. Oceňovací xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (+/-)

XX

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx, není s xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X.XX.2.3. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (+/-)

A.II.2.4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (+/-)

X.XX.2.5. Rozdíly x xxxxxxx při xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx (+/-)

XXX

xxxx xxxxxxx zdroje

A.III. Xxxxx xx zisku

A.III.1. Xxxxxxx xxxxxxxx fondy

ANO

zisk

A.III.2. Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

XXX x XX

Xxxxxx, xxx jsou fondy xxxxxxx vázány xxxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxx XX), xx xxxxxxx (xxxxx XXX).

xxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých xxx (+/-)

X.XX.1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuhrazená xxxxxx minulých xxx

XXX

xxxx

X.XX.2. Xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx let

ANO

zisk

A.V. Výsledek xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx (+/-)

XXX

xxxxxx na xxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplatě xxxxxx xx zisku (-)

-

Xxx xxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělováním xxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx zdrojů, xxx §34 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxx xxxx vlastní xxxxxx vyplývá z xxxxxxx výše. Xxxxx xx xxxxxxxxx zisku xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx navíc xxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozšiřuje xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx zákonem než xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx. §12x xxxx. 4).

Xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jednotném xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxx xx zisku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x splatnosti podílu xx zisku a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx napříště xxxxxxxxxxxx §112 xxxx. 6 xxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxx xxx splatnost xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku (vždy xx xxxx zisk xxxx mezi xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx zdaňuje), proto xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx-xx společenská smlouva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinak). Budou-li xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdroje, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §34 odst. 4 (xxxx vlastní xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xx pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x ohledem xx speciální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v §233 xx 240, xxxx. §516 x xxxx. Xxxxx xxxxxxxx x praxe však xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxx. Výjimku xxx snižování základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. 56 odst. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1132 ze xxx 14. xxxxxx 2017 x některých xxxxxxxxx práva obchodních xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě snižování xxxxxxxxxx členského xxxxxx x družstvu; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxxx.

X §35:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx rovině xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx zisku xxxxxx, byly-li xxxxxxxx xxxxxxxx pro vyplacení xxxxxx na zisku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxxxx na xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x dobré xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx §2991 XX. Xxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx aspektech práva xxxxxxxxxx společností. X xx. 57 této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zisku xxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxx (potažmo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) se xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxx. Uvedené pravidlo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx společnosti - xxxx. §348 xxxx. 4. V obecné xxxxxx se však xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx ohledu xx dobrou víru. Xxxxx musí xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx vypouští xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (§619 x xxxx. XX). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 2 (xxx, xxx řádná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxx x zde xxxxxxx obecná úprava x xxxxxxxxx zákoníku.

Do §35 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx dosud xxxxxxxx x §40 odst. 2 zákona; §35 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx „záloha xx xxxxx na xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxx zálohu xx podíl xx xxxxx xxxx svojí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisku, xxx xxxxxx xxxxx rozšířením. Xx rozdíl xx xxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxx xxxxxx záloh xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v aktuálním, xxxxx xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx paragraf. Xxxx xx navrhuje xxxxxxxxxxxx pojmu „xxxxxx xx výplatu podílu xx xxxxx“ xx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx“. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplácet xxxxxx xx xxxx vlastní xxxxxx, xxx dokládá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xx „xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx“ (totéž xxx xxxxxxx již xx xxxx xxxx). U xxxx xxxxxxxx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx uvedeno, xx dopadají x xx jiné vlastní xxxxxx. Ostatně zálohování xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xx xxxxx xx xxxx účetní xxxxxx (srov. §34 xxxx. 1 xxxxx xxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx základě xxxxx xxxxxxxxx rakouskou xxxxxx úpravou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuálních x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx polovinu xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posledních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x roce 1 ztráty xx xxxx 20, x xxxx 2 xxxxx xx výši 20 x x xxxx 3 xxxxx xx xxxx 60, xxxx xxxxx x xxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx xx podíl na xxxxx xx xx xxxx 10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Vyplácené xxxxxx xx měly reflektovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx období, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti). Xxxx xxxxxxxxx společnostem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx uzavřená účetní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx zisku vyplácet. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx záloh xx xxxxx na zisku xx nutné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xx xxxx xxxxxxxx umožněno xxxxxxxxxx x vyplácet xxxx xxxxxxxx let x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpadá funkce xxxxx jako instrumentu xxx vyplacení xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx polovině xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který ještě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

Xxxx xx navrhuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx sjednocení úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx x §34 odst. 2).

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx záloh na xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx zisku (xxxx. xxxxxxx xxxx) xx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxx mezi maximální xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx rozlišení xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x důvodové xxxxxx k §34 xxxx. 2).

X xxxxx 20 xx 24 (§36):

Xxxxxxxx xx zpřesnit xxxxxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxx právní úprava xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx všech případech xxxxxx jeho xxxxxx xx společnosti s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: (x) xxxxxxx xxxxxx x (ii) xxxxxx jeho účasti xxxxxxxx příklepu v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sice xxxxxx xxxx smrtí xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx příklepu x xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx je nicméně xxxxxxxxx kontinuita podílu x xxxxx vzniku xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dán; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpřesnit xxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx společníka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx vzniká xxx x xxxxxxxx zániku xxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx podíl xxxxx xxxxxxx uvolněným (xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx), x xxx xxxx s uvolněným xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx-xx xx xxxxxxx společníky, xxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxxx, xx bývalému xxxxxxxxxx vzniklo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx. Tito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx způsob xxxx xxxxxx byl vhodný. Xx xxxx musí xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx způsobem určeným xx společenské smlouvě, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx mlčet, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4. Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxx 4 xx xxxx odstavců (4 x 5) xx xxxxxxxx postavit najisto, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporací x xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxxxx podílu.

K xxxx 25 (§37):

Xxxxxxxx xx zrušit odstavec 3 pro xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 2 xxxxxxx výchozí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx měli xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jak se xxxx zbytek likvidačního xxxxxxxx, stanoví §38 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vkladovou xxxxxxxxx neměl; „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx. Xxxxxxxx §38 xxxx. 1 obsahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3. Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 26 x 27 (§40):

Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx možné xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuovatelného xxxxxxxxx kapitálu. Zisk xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozdělit, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx klesl xxx xxxx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx, či pokud xx byl xxxxxxx xxxxxxx po takovém xxxxxxxxx xxxxxxx záporný.

Toto xxxxxxxx xx xxx xxxx platné xxx xxxxxxxx společnost; xxxxxxxx xx xx stávajícího §350 xxxx. 1. Xxxx důvodné, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx funkci x x těchto obchodních xxxxxxxxxxx. Tuto funkci xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx rozdělovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx zachování xxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1 xxx. Kč, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx 2 mil. Kč x xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxx xx xxxx 5 mil. Xx. Za xxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx rozdělit xxxx xxxxxxxxxx celý xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přes to, xx její vlastní xxxxxxx bude xx xxxxx rozdělení záporný. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx prezentovat xxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 mil. Kč, xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. To xx xxxxxxxxx. Xxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Kč xxx, xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx zisku. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxx. Xx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx let xx výši 2 xxx. Kč x xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxx xx xxxx -5 mil. Xx, xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidlo §350 xxxx. 3 x xxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx ustanovením nemá xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výplaty xxxxxx xx zisku xxxxxxxxx x §28 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx logicky xxxxx xx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx implementoval xx smyslu směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. června 2013 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprávách některých xxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx omezení xxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, ale již x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx nově xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx náklady xx vývoj nejsou xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xx vyšší než xxxxxxxxxx náklady. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxx zisku x rozdělení xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xx xxxxx §34 odst. 2 xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxx, že rozdělení x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx do odstavce 3. Současně xx xxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx dokládá x xxxxxxx §35, xxxxx xxxx pouze na „xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx“ (totéž xxx xxxxxxx již xx xxxx xxxx). X xxxx pravidel xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx použít i xx jiné xxxxxxx xxxxxx, xx výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx zdroje. Ostatně xxxxxxxxxx jiných vlastních xxxxxx xxxxxx ani xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx (srov. §34 odst. 1 xxxxx xxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx následky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx jeho xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx vyplatit, x xx až xx xxxxx účetního xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx na podíl xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx společnost xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx pravidlo xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx předpisy uplatnit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Tyto nevyplacené xxxxxx zůstanou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx společníkům.

Konečně xx xxxxxxxx doplnit nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytla společníkovi xxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navrhované xxxxxx xx zabránit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na zisku xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx blízkým) xxxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxx vlastních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zakotvuje xxxxx x §40 (srov. xxxxxx). Není xxxx xxxxxx zakázat veškerá xxxxxxxxxx plnění poskytovaná xxxxxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dary xxxxxxx, slušnostní x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxx §591 XX). Xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxx bezúplatným xxxxxxx), které xxx xxxxxxxxxx x souladu xxxxxxx - xxxx. §254 xxxx. 1, §575 xxxx. 1 xxxx. x) ZOK. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nicméně xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx zákazu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx. xxxxxx družstevního bytu xx vlastnictví (§751).

K xxxx 28 (§41):

X xxxxx řadě se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §40. Dále xx reflektuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx „půjčku“ xxxx typ závazku. Xx rekodifikaci soukromého xxxxx xx tento xxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

X xxxx 29 (§42):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx pojem „xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, srov. §98 x xxxx. x. ř. x.

X xxxx 30 a 31 (§44):

Xxxxxxxxxxx úpravou x xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx kolektivní xxxxx, xxxxx např. xxxxx, který volí xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. předsedu xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hromada, xxxxxxxxx dozorčí xxxx). X praxi nepanuje xxxxx x otázce, xxx xx společenská xxxxxxx xxxx odchýlit xxx xx zákonného xxxxxxxx, xxxxx něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodující hlas, xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx zrušit x xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §106 x 125, xxxxx staví na xxxxx, xx každý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx úprava odstavce 4 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o odstavci 5 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx lege xxxx xxxxxxx x úpravy §194. Zrušením xxxxxxxx 5 xxxx nedochází x xxxxx xxxxx xxxxx, x nadále xxxxx, xx každý xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §194 xxxx. 1 x 2).

X xxxxx 32 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že „xx xxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx x cizojazyčná xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx „xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx“, či xxxxxxx „öxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“), v xxxxxxx absence předběžné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se vyžaduje xxx zakladatelské právní xxxxxxx, jakož x xxx jeho xxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx činěna xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxx soudní, xx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxx xxxx posoudit, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zřejmé, její xxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ (xx. nebudou xxxxxxxxx notářským zápisem), xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx notářského xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx důvodu tomu xxx xx, xx. xxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §515 xxxx. 1). Xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx.

X xxxxx se xxxx xxxx, xx xxxxx, xxx je xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx notářský xxxxx. Xxxxxx usnesení xx přijato x xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxxx zdánlivost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x tom případě, xx notářský zápis xxxxxx vyhotoven xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx lhůta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx notářského xxxxxx.

X xxxxx 33 až 38 (§46):

V xxxxx xxxx xx stejně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§152 xxxx. 2 OZ) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 xxxx. 2 XX). X xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx cíl xxxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxx xx úprava v xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §70. Xxxxxxxx xxx xxxx jasné, xx například xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toliko xx xxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx voleny, xxxxxxxxx xx xxxxx povolávány (xxxx. xxxx xx xxxxx statutárního x xxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx §46 může xxxxxxxxx dopadat pouze xx členy volených xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx výklad xx xxxx k xxxxxxxxxxx závěru, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovovalo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; to smyslem xxxx úpravy bezesporu xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx společnosti (x xxxxxxx) spojeno xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. navrhovanou xxxxx §106, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx pouze ti xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx §46), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx stala xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx (x xxxx xx xx xxx podílet xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx nesplnění xxxxxxxxx §46 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx ex xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x jejího zastupování (xxxxxxxx x xxxxxxx xx takové xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §46 (xxxx. §106 x 125); x titulu xxx účasti xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx společnosti; xxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §106). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, nejde x xxxxx xxxxxxx x člena xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xx členy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společností.

Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 6 xx 8 xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimku z xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx §154 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx se xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx korporace. Xxxxxx x občanském xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jisté xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x nezajišťuje, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx jedná, xxxxxxxxxx xxxxx řídí, x xxxxxx xxx případně xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx. Primárně xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xx, že ji xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dokonce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - v případě xxxxxxx právnických osob, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx žádná xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx původní xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx zvolené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Anglii. Xxxxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x roce 2006 xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxx 2006) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnost (xxxxxx company) v xxxxxxx s článkem 154 odst. 2 xxxxxx xxxxxx minimálně xxx xxxxx statutárního xxxxxx (directors) x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx 155 xxxx. 1 xxxx být xxxxxxx xxxxx. Dne 26. xxxxxx 2015 však xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Xxx 2015, který x článku 87 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nezákonným xxxxxx.

Xx xxxx zřejmé, že x Xxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx prakticky opouští. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx než xxxxx, že členství xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxxxx nepřipouští xxxxx xxxxxxx (xxxx. §76 xxxx. 3 xxxxx xxxx německého akciového xxxxxx, §6 odst. 2 věta xxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§75 xxxx. 2 rakouského xxxxxxxxx xxxxxx, §15 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným), švýcarské (xx. 707 xxxx. 3 Obligationsrecht). Xxx xxxxx státu Xxxxxxxx [§141 písm. x) xxxx první Delaware Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx], xxxxxxxx [čl. 105 xxxx. 1 xxxx. x) kanadského Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxx] xx xxxxxxxxxx (xx. 201B xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxx 2001). Xx druhou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - x Xxxxxx (xx. 61 Xxxx xxx xxxxxxxx), Lucembursku (xx. 51xxx Xxx xx 10 août 1915 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x xx Francii (xx. X225-20 Code xx xxxxxxxx). Xx Francii xxxxxxx x omezením, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx představenstva xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxx. xx. X223-18, xxxx. X225-59 Xxxx de xxxxxxxx; xxxxxxxx právnické xxxxx x orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X uváděných xxxxxxxxxxx mluvících xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx voleného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stálého xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx); xx xx xxxxxxxx x právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx české xxxxxxxxxxx řetězení právnických xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx voleném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zmocnit vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxxxxxx spory, xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx často xxxxx xxxxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xx ze xxxxxx kolektivní xxxxx; xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vytvořit „xxxx xxxxxxxxx“), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx třeba xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy by xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxx xx xx zvětšoval počet xxxx, které xxxxx xxxxx, nemluvě x xxx, že xx xxxxxx mohla každá x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 navazují na xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem obchodní xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx možno xxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx obchodního rejstříku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx její xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx x téže lhůtě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §95 xxxx. 2. To xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx společnost (xxxx. §119). Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §46 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx statutárním xxxxxx (xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak) xxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx); x xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx.

X odstavci 3 (xxxxxx stávající xxxxxxxx 3) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledcích xxxxxxxxxxxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx. Xx zpřesnění xxxxxxx x v xxxxxxxx 5 (xxxxxxxxx odstavec 4); staví xx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

X bodům 39 x 40 (§51 x 52):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkratka zavedená x §46 xxxx. 1.

X bodům 41 xx 44 (§53):

Předně xx opravuje xxxxxxxxx xxxxxx formulace „porušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxx hospodáře xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx. Xxxxx jej xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xx xxxxxxxxxx x nejednotnost názorů x xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxx „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx odstavce 3 xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx i „xxxxx“ odložení xxxxxxxxxx xx přijetí splátkového xxxxxxxxx), či xxx xxx ta, xxxxx xxxx „závažnější“ xxxxxx (xxxx. plnění xxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx). V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařazena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx, vedlo xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx modality xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx společníků.

S xxxxxxx xx xxxxx zmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx znění xxxxxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxx xxxxxxxx. Napříště xxxx xxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx dohody xxxx významněji xxxxxxxx xxxx společníků. Tak xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (novace xx xxxxxx §1902 XX), xxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku a xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), nebo x xxxxxxxxxxx nového xxxxxxx ke stávajícímu (xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x změně předmětu xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinný xxxxx odpracuje). V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x narovnání (xxxx. §1903 XX). Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx novací nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajících xxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx místa, xxxx x xxxxxxx xxxxxx - například xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx splatnosti, xxxxx místa xx xxxxxxx plnění xxxx. (xxxx. výslovně §1379 XXX: „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx již je, x jinaká vedlejší xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx nenastává xxxxx, nesluší xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx“). Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx „vedlejších“ xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx upraven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazku. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx krok vyhoví xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx v obou xxxxxxxxxxx případech, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §51 xxxx. 1 xxxx xxxx xx středníkem). X xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx společnosti (x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx uvedenou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx pravidlo, xx uzavřením xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ručení xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx korporace x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxxxx došlo xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx závazku xxxxx xxxxxx nahradit škodu, xx xxxxxx ručení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx.

X xxxxxxxxxxxx změny tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx zpřesnit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x „xxxxxx“, xxxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx zákoník xxxx uvedenými xxxxx xxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se závazek xxxxxxx. Ostatně x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x §53 xxxx. 3 používá xx xxxxxx místech xxxxx „xxxxxx“ (xxxx. §157 xxxx. 1, §371, §584 xxxx. 1).

Xxxxxxx xx navrhuje x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx dohoda xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníkem x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx znění xxxxxxx, xx následkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx dohoda xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx xx, že xx xx xxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxxxxx; zákon xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dohoda xx xxxx neplatná, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx naplněny). X xxxxxx teorie x x §1762 XX xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx platnosti) xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx fakticky xxxxxxx nikdy nebyl xxxxxx), xxxxxxx dohody xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx stanovit, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx orgánu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx neplatné je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx od xxxxxxx (xx xxxx).

X xxxxx 45 až 49 (§54):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxxxx zavedená x §46 xxxx. 1. Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx otázku, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx aplikuje x xx xxxxxxxx xxxxx obchodní korporace, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zájmů x na xxxxx xxxxxxxxxx orgánu, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx orgánu, x xxxx s xxxxxxx xx §70, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x osmého xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obchodní korporace.

Navrhovaná xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx aplikaci xxxxxxxx x střetu xxxxx xx nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. X. Lasák xx Xxxxx, X., Xxxxxxx, X., Čáp, X., Xxxxxxx, X. x xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. XX. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, x. x., 2014, x. 457-468.; Xxxxx, X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zákonně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx občanský zákoník. Xxxxxx xxxxxxxx. 2014, x. 15-16, x. 524 x xxxx.; Xxxxx, X. Xxxxxxxxx xxxxx spřízněných xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. 2013, x. 11-12, x. 318 x násl.). Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx informoval obchodní xxxxxxxxx o střetu xxxxx. Požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dostatečný (xxxx. §212 odst. 1 XX). Xxxxxx xx notifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxx, xx. vůči xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx problémy x zvýšené xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx hromada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jednou, xxxx. xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx se xxxxxxx xxxxx hromady svolávat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x představovalo xx xx neúměrné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by x xxxxxxx společníka xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx vůbec xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na výše xxxxxxx a x xxxxx právní jistoty xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx zájmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedopadá.

Pravidlo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx je to xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotku; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx znakem xxxxx právnické xxxxx; xxxx to xxxxx xxxxxx, které v xxxxxxxxx osobě rozhodují. Xxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxx xxxxxx (xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx stačí xxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní úpravu xxxxxx zájmů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx člen xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze vůči xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxxxx jednočlenného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dochází x xxxxxxxxx situaci, xxxxx tento xxxxxx xxxx povinně informuje xxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx informovat x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx člen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy informovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx členy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, x zcela xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplnili, čímž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx. Smyslem předmětného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx informoval, xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx navrhovaný xxxxxxxx 5 vyplňuje xxxxxx x zákoně x xxxxxxxx xxxxxx §55 xxxx. 4 (xxxxxxxxx odstavec 3). Xxx akcionáři xxxx xxxxxxx pozastavit členu xxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členem x xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxx. Tento nedostatek xx navrhuje xxxxxxxxx.

X xxxxx 50 xx 53 (§55):

Navrhovanou změnou xx předně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxx xx rozporuplné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxx střetu zájmů xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx - xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §54.

Xxxx se xxxxxxxx zakotvit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájmů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxx, tj. xxxxxxxxx orgán, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx zřízen, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx k paradoxní xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxx člen povinně xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxx, xxxx xxx xxxx. Povinnost informovat x střetu zájmů x nejvyšší xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx x §54. In: Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, X., Cileček, X., Xxxx, P., Šuk, X. Zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2013, s. 143-145.). Navrhovaná úprava xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx problémy. Xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxx dopadat xxxxx na případy, xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavírá smlouvu x obchodní xxxxxxxxx, xxxxxx xx členem (xx xx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sama xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ovládající (x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x osobou, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx povinnost xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxx osoba (xxxxxxx xxxx statutární orgán) xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x některou x výše xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dojde xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx povede x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nadto xx xxxxxxxxxx omezení, xxxxx xx stávající úpravě xxx situaci xxxxxxxxx x §76 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavření smlouvy, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§56 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx xx splněných xxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx §55 xxxxxx.

X xxxx 54 (§58):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx §58. Ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx korporací xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx pouhým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud pravidla xxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx aplikovala xx prokuristu.

Namísto zrušovaného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx §59 xxxxxxxxxx odstoupení x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, co xx xxxxxxx nevhodnou xxxxx xxx odstoupení, xxxx xxxxxx následky xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z funkce xxxxxxxxx jednoho xxxxxx xx oznámení odstoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prakticky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci, xxxx x xxxx xxxxxxx měsíce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Efektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx úpravou xx xxxxxxxxxxx smlouvě a xxxxxx xxxxxx považujeme xx nedostatečné. Navrhuje xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx známé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §66 xxxx. 1. Tato úprava xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu „xx xxx xx xxx“, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx době. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx vážící se x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ČR xx xxx 10. února 2009, sp. xx. 29 Xxx 2863/2008). Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§248 xxxx. 1 XxxxX) xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 reaguje xx xxxxxxxx připuštění xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx společnosti x xxx. xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx okamžik xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx, který xxxxx xx funkce xxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxx.

X xxxxx 55 xx 58 (§59):

Navrhovanou xxxxxx x xxxxxxxx 1 se promítá xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxx x §46 xxxx. 1. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx zákoníku (kupříkladu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x úprava x xxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx č. 370/2000 Xx. xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. §66 xxxx. 2 XxxxX, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx x členem xxxxxxxx xxxxxx řídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x mandátní xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx x výkonu xxxxxx, byla-li uzavřena, xxxx ze zákona xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a povinností; xx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx „xxxxxxxxxx xxxxxx zákona“.

V xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx neplatná (§48). Xxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxx xxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neplatnosti xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neplatnou xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odměny atd.). Xxxxx xx napříště xxxxxxxx navázat na xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XX xx dne 27. dubna 2004, xx. zn. 29 Xxx 414/2003) x xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxx X. Xxxxx xx Xxxxx, J. x xxx.: Obchodní xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxx X. §1 - §92x. Xxxxx, Xxxxxxx, 2002, x. 458) xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx neúčinnosti. Do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (ledaže xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4). Na xxxxxxx reaguje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxx uzavření, xxxx. xxx xxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxx, který x xxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxx schválí a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkce). Navrhovaná xxxxxxxx věta xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4; jsou xxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxxxx (u zbylých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxx).

Xxxxx xxxx xx xx odstavce 4, xxxxx představuje xx xxxxxx k xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx další výjimky, xxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx nebo xx xxxx neplatná xx xxxxxxxx, xx nepoužije xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx voleného xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Jde xxxxxxx x xxxxxx xxx. xxx xxxxx.

X xxxxxxxx 4 xx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx okamžik xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkce; lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vázána xx okamžik xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx smlouva x výkonu xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx let xx xxxxxx funkce; x xxxxxxx xxxxxxx xx měla lhůta xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zabránit xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx schvaluje xxxxx xxxxxxx xxxx vzor. Xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx okamžik, xx kdy xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Smyslem xxxxxx je zabránit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx funkce ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx voleného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonával xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odměna xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx odstoupení, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do §59, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§58).

Xxxx xx xxxxx najisto, xx ačkoliv je xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 bezplatný xxxx za odměnu xxxxxxxx podle odstavce 4, xxxx tato xxxxxxxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §61 xxxx. 1.

Xxxx odstavec 5 xxxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, že xx-xx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx společenské xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxx xx snadnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x výkonu funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx radou, xxxx. xxxxxxxxxx §438 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

X xxxxx 59 xx 61 (§60 x 61):

Navrhovanou změnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §46 xxxx. 1.

K xxxx 62 (§61):

V xxxxx řadě xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxx. Starší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx připuštěním xxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 zařazeno xx obchodního xxxxxxxx xxxxxxxxxx §66x. X xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do zbytku xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx (nález Ústavního xxxxx xx xxx 13. září 2016, xx. xx. I. XX 190/2015), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výklad (srov. xxxx. X. Štenglová x X. Xxxxx xx Štenglová, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxx, X.: Xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2017, xxxxxxxx x §59, xxxx. x. 2) a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 11. xxxxx 2018, xx. xx. 31 Xxx 4831/2017), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vyřešilo xxxxxx souběhu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxx převzato x §66x xxxx. 3 ObchZ, avšak xxxx xxxxxxxx rozšířeno. Xxxxxxxx xxxxxxx upravoval xxxxx odměnu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx obchodního vedení (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souběhu xxxxxx), oproti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx společnosti.

Zároveň xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxx xxxxx statutárního orgánu. Xxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx společnosti zaměstnána xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (například xxx xxxxx představenstva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxx s úpravou xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §55, 56 x 57). X xxxxxxx x touto úpravou xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X těchto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxx náhrady. Xxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx stanovit, xx xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx současně zaměstnancem xxxxxxxxxxx, jeho odměna xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhá souhlasu xxxxx xxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxx v zákoně x xxxxxxxxxx korporacích xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. obecněji xxxxxxxx) xxxxxx, nebude podléhat xxxxxxxxx valnou xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx §61 odst. 1. Xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pod „xxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xx smyslu §61 xxxx. 1, je xxxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x titulu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx orgánu společnosti. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §61 odst. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxxx. Xx stejnému xxxxxx ostatně dospěla x rozhodovací praxe Xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozhodnutí ze xxx 16. června 2010, xx. zn. 29 Xxx 2126/2009), x xxxx Nejvyšší xxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §66 xxxx. 3 xxxx xxxxx obch. xxx. je nutný xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění členu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce.“.

K xxxx 63 (§62):

Xxxxxxxxx xxxxxx §62 - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydat xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §66, xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x případě xxxxxx obchodní xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprávu x §66 - xxxx. 1 písm. x).

Xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §62 xxxxx xxxxxxx, xx x na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx orgánu nejsou, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx nacházejí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx dovozeno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. usnesení ze xxx 29.3.2017, xx. xx. 29 Xxx 4095/2016). Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx §46 odst. 4 XXX, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx orgánu. X ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx faktických x stínových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx členství x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx některé xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o střetu xxxxx (navrhovaný xxxxxxxx 2). Shodně xxxx xx xxxx členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mají i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zájmů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx iure členy xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit ve xxxxxx x členovi xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktického xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx vlastního xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx vyústit x xxxxxxxxxxx dané xxxxx za xxxx xxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx 64 xx 66 (§63 xx 68):

Xxxxxx xxxxxxxxxx v §63 xx 66 XXX xx xx xxx xxxxxxxxx stávající nedostatky xxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, výkladové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, komplikovanost xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

K §63 xx 65:

X xxxxxxxxxxxx §63 xx 65 ZOK xx xxxx navrhuje upravit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxxx podstatu (xxxx. xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1) a obecný xxxxxx xxxxxxxxx (navrhovaný §63), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §64 xxxx. 1) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx konkrétní obchodní xxxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §64 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §65).

Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx maximální (xx na 3 xxxx - xxxx. xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1), xxx xxx xxxxx dán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxxx shodné xxxxxx, xxxx xx, které xxxx britská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trendy, xxxxx směřují k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx [xxxx. návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx šanci x opatřeních xx xxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2013/30/XX - COM (2016) 723 final]. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, že xx xxxxxxxx postihu zpřísňují, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx“ porušení xxxxxxxxxx (xxx stanoví xxxxxxxxx §65 xxxx. 1). Xxxxxxx xxxxx xxxx považujeme xx xxxxxxxxxxxxx. X případech, xxx se člen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sankce xxxx, x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxx může xxx xxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx také xx xxxxxxx stávající skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §64 xxxx. 2 XXX. Ve xxxxxx x xxxx skutkové xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. „xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx“ x „soud xxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxx“), což xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx jakého okamžiku xxxxxx zkoumá xxxx xxxxxxxx povinností člena xxxxxxxxxxxx orgánu - xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx řízení.

Navrhovaný xxxxxxxx 2 upravuje xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx korporace. Xxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx soudního řízení, xxx soud x xxxxxxxxx rozhodl vždy, xx-xx zde rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §66, xxxxx ukládá členu xxxxxxxxxxxx orgánu povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx §66 xxxx. 1. X xxxxxx xxxxxx xx x §66 xxxx. 3 návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vyloučení, xxx xxxxxxxxxx. Příslušný xxxx (xxxxxxxxxxx soud) xxxx povede xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xx sice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o výjimce x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx §64 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx napříště neumožňovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx (bývalými) xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, osobami x obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx nebo faktickými xxxxxxxxx (srov. také xxxxxxxxxx §69 a xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxx. xxxxxx xxxxx předmětného xxxx. Dále se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx změn x §69 xx xx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxx 8, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx názorů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx způsobilost xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xxxx. §189 xxxx. 1, §486 odst. 2 OZ). Xxxxx xxxxxxxx diskvalifikační xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxx splňovat zákonné xxxxxxxx. Diskvalifikovat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx možné x tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x navrhovaným §62 xxxxxxx i xxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx. X povahy věci xxxx možno tuto xxxxx diskvalifikovat x xxxxxxxxx faktického xxxxxxxxx.

Xxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stávajícím §67 odst. 3 XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx působila (x případnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx domohly výjimky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2). Xxxxxxxx, xx xxxxx soud xxxx xxxxxx výjimku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxx nicméně xxxxxxxxxxx tak, že xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezanikla. Xxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx, xxx vyloučení xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx člen xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxx xxxx). Xxxxx v xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx či její xxxxxxxx. Napříště xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výjimku xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 2 (xxxxxxxxxx §64 odst. 2).

X §66:

Cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §66 ZOK xx zjednodušit a xxxxxxxxxxx stávající řešení. Xxxxxx, xx obecně xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu, xxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména v §62 xx 68 XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: (x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§63 x 64), (xx) xxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů (§62) a (xxx) xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní korporace (§68). Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je pro xx stanoven xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx jediného xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxx výše), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §159 x xxxx. insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx procesní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava. Xxxxxx xx xxxxxxxx koncipovat xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx. Právě xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejlépe xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx korporace a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx opatřit podklady xxx xxxxx. Xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxx kontaktu x xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx nich. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxx vždy xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx důvodu xx xxxxxxxx upravit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx vzoru §239 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx k úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x jednotlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vše xxxxxxxx x rozumně předpokladatelné xx xxxxxx odvrácení xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx třeba, xxx xxxxx funkce xxxx x úpadku (§64 xxxx. 1 XXX), x xxxxx xxxxxxxx postačí, xxxxx x xxxxxx zřejmě xxxxxxx. V druhém xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, což xxxxxx xxxx neodůvodněně přísnější, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx případech xxxxxx.

„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx spravovat záležitosti xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xxxxxx - x xxxx srov. §159 xxxx. 3 XX Xxx posuzování jednotlivých xxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx „přispěl x xxxxxx“ lépe xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx): xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx člen xxxxxx přispěl svou xxxxxxx xxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx tak bude xxxxxxxx postihovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přivození xxxxxx, tak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxx xxxx. níže, xxxxxxxxx zprávu k xxxx. x).

X xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxx x případě, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx mají xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh. Doba, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prospěch, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx dán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx, od xxxxxx xx bude xxxxxxxx počítat xxxxxx 2 let, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prospěch xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxx funkce, popř. xxxx xxxxxxxx obdržený xx xxxxxxxx korporace. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx umožňuje xxxxxx statutárního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, kdy bude xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx důvodu, xxx nebyli povinni xxxxx xxxxxx prospěch xxxxxxxxx v době xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx toho xxxxxxx x xxxxxxx poškozování xxxxxxxx. Xxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůty xx právní xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxx řešení je xxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx skutečnosti „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxxxxx insolvenční soud, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxx. 1 xxxx. b)

Stávající xxxxxxxxxxxxxx úpravu ručení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 XXX se xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxx. žaloby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x francouzské xxxxxx xxx od xxxx 1967.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 XXX xxxx xxxxx. Za xxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stránky xxxx (xxxxxxx se x incidenční xxxx, xxx znamená, že xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx - xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx - a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx není x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xx (podle xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. To může xxxx k velmi xxxxxxxxxxxxxx výsledkům: vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxx první; x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrozí, xx se svého xxxxx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx). Přestože xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci xx xxxxx xxxx (x xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ideální; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace). Xxxxxxx xxxx vůbec xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. To xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx koncepcí §68, xxxxx xxxxx xx prolomení majetkové xxxxxxxxxxxxx obchodní korporace. Xxxxxxx xxxxxx §68 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx tedy - x nezbytnou xxxxxxxx xxxxxxx právnímu xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxx, xxx. žalobu xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x'xxxxx, xxxxx x’xxxxxx en xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx. X 651-1 x xxxx. Xxxx de xxxxxxxx). Shodně xx xxxxxxxxx úpravou xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je, xx bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkursem, xxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx (xxxxxxxx, bývalí x faktičtí) xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatečný majetek xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §68 vychází x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx může xxx povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx. xxxxxxxx x stínoví vedoucí (xxxx. navrhovaný §69 xxxx. 2).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, xx-xx její xxxxxx xxxxx konkursem, xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx (i) xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx (xxxxx. xxxxx xx xxxxxxx), (xx) vznik xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx, x něhož xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x (iii) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (úpadkem). Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx zejména povinnosti xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost x xxxxxxx zkresleného vedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokračování xx xxxxxxxx činnosti xxx přijetí patřičných xxxxxxxx či v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhů xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxx. Protože xx xxxxx x institut xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx instituty. V xxxxx xxxxxxx prostředí xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§302 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty 3 xxx. Kč a xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxx objemu 5 xxx. Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxx odpovědnému xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx k doplnění, xxxxx 2 mil. Xx. X povinnosti xxxxxxx pasiva se xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x ohledem xx xxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávají xxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x následku xx xxxxxx xxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je zde xxxxxxx xxxxx „přispěl“ (xxxxx. xxxxxxxxx); x xxxx xxxx. rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu Cass. xxx., 30 xxxxxxxx 1993, x° 91-20.554, Xxxx. civ. XX, x° 440. Pod xxxxx „xxxxxxx“ je xxxxx podřadit i xxxxxxx xxxxxxxx. Nastane-li xxxx z xxxxxxxx xxxxxx (bez přičinění xxxxx statutárního xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, nelze-li xxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). K tomu xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Cass. xxx., 10 xxxxxxx 2012, x°10-28.067. Xxxxxxx se xxxxx x zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx §2915 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x úpadku více xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx francouzskému, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx členů xxxxxx přechází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx tato částka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxx se x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx nejspravedlivějšímu rozložení xxxxxxxxx prostředků mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace. Xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx získaného plnění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx 67 x 68 (§69):

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 4) x xxxxxx další povinnosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§46 odst. 5), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx §69), xxxx xxx xxxxx xxx xx, xxx xx xx ně xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx §66 odst. 1 písm. x), xxxx. xxxxxxxxxx §68. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dnes (xxxx. X. Šuk in Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, F., Xxxx, P., Xxx, X. Xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích. Xxxxxxxx. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2013, x. 165).

Xxxxx změn navrhovaných x xxxxxxxx 2 xx vztáhnout působnost §63 a 66 xxxxxxx také xx xxxxxx členy statutárního xxxxxx (z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jinak xxxxx xxx xxxx) x xx tzv. faktické x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx osoby, xxxxx xx právně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle jejich xxxxxx skuteční členové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §66 xxxx. 6 XxxxX, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ovlivňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tomu, xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ustanovení §76 xxxx. 2 a 3 XXX xx xxxx nevhodný, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §71 xxxx. 1 ZOK xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx ovlivnily x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxx pomocí xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx); v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx postup podle §71 odst. 3 XXX. Konečně xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx vlivných x ovládajících xx x xxxxx xxxxxxxxx x §69 xxxx. 2 ZOK xxxxx x konkrétním případě xxxxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx musí xxxxxx x osoby, které xxxx vliv na „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodující xxxx“ (srov. §74 xxxx. 1 ZOK).

K xxxx 69 (§70):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx výkladové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxx 7 a 8 xxxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx xx orgánem nerozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; ale xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx samotné pravidlo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx §45) x xx, xx xxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu (xxxxxxxxx §54). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xx výčtu ustanovení xxxxx xxxxxxxxx §53 xxxx. 3 x 4, §59 odst. 2 x 4. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Navíc xxxxxxxx xxxxxxxxx problémy xxxxxxx xxxxxxxx některých ustanovení xx společníky, xxxx xx xxxxx nejvyššího xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx vyvolala otázka, xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx aplikovat xxxxxxxx x střetu xxxxx (xxxx. důvodovou xxxxxx x §54 x 55). Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx systematicky xxxxxxx zařazeno. Xxxxxx xx x xxxx 8. Ten xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxx xx samotné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx §46 odst. 1, xxxxx uvedené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pravidlo xxxxxx xxx náhrady.

K xxxx 70 (§71):

Výjimku xxxxxxxxxxxx x odstavci 5 xx xxxxxxxx xxxxxx pouze na xxxxx volených xxxxxx xx smyslu nově xxxxxxxxxxxx §46 xxxx. 1. Výjimka xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, pravidlo xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx) xx xx. Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X prokuristy xxxxx xxx dalšího xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

X bodu 71 (§72):

Navrhovaná xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx §71 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxxxx jenom xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx v zájmu xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx, xx újma vznikla x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx celku.

K bodu 72 (§75):

Xxxxxxxx se xxxxxxxx vyvratitelnou domněnku xxxxx xxxxxxxx 4 x postavit xxxxxxx, xx i x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §77.

X bodu 73 (§76):

Xx xxxxxxxx 1 xx předně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxx v §46 xxxx. 1, neboť xxxxxxx aplikace pravidel x střetu xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nikoli xx xxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, že x případě ovlivnění xxxxxxx člena voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx §54; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §55 až 57 xx xxxxxxxxxx. Xxxx voleného orgánu xxxx informovat příslušné xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxx uzavřít xxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx bez xxxxxx xx skutečnost, zda xxxxx ze xxx xxxxxxxx vůle, xx xxx je xxxx xxxxxxx ovlivněno xxxxxxx xxxx ovládající osobou. Xxxx voleného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 x xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx novou úpravu §69 (xxxx. důvodovou xxxxxx k §63 xx 66).

Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §60 xxxx. x) je xxxxxxxxxxx natolik xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X bodu 74 (§77)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx zrušení označení xxxx 8.

K bodům 75 (§78):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx domněnek, xxx xx jedná o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domněnka, xxxxx xxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. §66x odst. 2 xxxx. c) XxxxX]; pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx, xxxxx xxxx ovládané xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx.

X bodu 76 (§79):

X xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx být existence xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nedostatečnou xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx určení xxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxxx (x xxxx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §72). Xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zápisem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. navrhované xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) XXX]; xx zápisu xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxx okamžiku xx xxxxx postupovat xxxxx §72. V této xxxxxxxxxxx se deklarační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx se xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnost k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx koncernu není. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. §12 XXX); x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx řídící xxxxxx.

X xxxxx 77 x 78 (§81):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, neboť řídící xxxxxx xxxx xxx x fyzická xxxxx, x níž „xxxxx“ xxxxxxxxxx x úvahu. Xxx dalšího xxx xxxxxxx, že u xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx také xx xxx xxxxxxxx, xx řídící xxxxx xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx; nestačí tedy, xx xxxx x xxxxx xxxxxx osoby xxxx jiné xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxx celku.

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx pouhým xxxxxxxxx x xxxxxxx pravidlo xxx na něj xxxxxx dopadat.

K xxxxx 79 xx 82 (§82):

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. V xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jít xxx x xxxxxxx, xxx x x xxxxxx ovládání.

Změna odstavce 2 xxxxxxx x) xxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx otázky, xx xxxxx účetní xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vztazích (X. Xxxxx xx Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, F., Xxxx, X., Šuk, X.: Xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx, X. H. Beck, 2013, x. 197), xxxx xxxxxxxx, že x xxxxxx závěrky xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího (Xxxx, X., Xxx, P. Xxxxx xxxxxxxxxx společností x praxi x xxx xxxxx (nejen xxxxxx). Xxxxx, Bova Xxxxxxx, 2016, x. 213). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxx o účetní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem obchodní xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odstavec 2 xxxx. f) xxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §71 x 72 xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx 5 x 6 upravující xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx zprávě o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx uvádějí pouze x obecné xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x informace, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §156 a §359). Xx stejnému xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 2014, xx. xx. 29 Xxx 3701/2012. Xxxxxxxx xx xxxxxxx výslovně, xx ve xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx obtíží v xxxxxx, na které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vypočítává. Xxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx např. x xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx žádoucí xx zprávě o xxxxxxxx uvádět. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx uváděny xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), je xxxxxxx xx zprávě o xxxxxxxx uvést, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx, x jakého xxxxxx xxxx tak xx (xxxxxxx xxxx. xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx druhá věta xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx praxi, kdy xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádné informace xxx xxxxxxx, xx xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádné xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nízká. Xxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, proč se xxxxxx informace xxxxxxx, xx obsažena x x §26 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx.

Xxxx režim xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informací, které xxxxx předmět obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x vztazích měla xxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx se uvedou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyvažuje xxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx zpráva o xxxxxxxx k xxxxxxxxx x které by xxx těchto xxxxx xxxx x dispozici xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxx-xxx x obchodních xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx případě xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uvede například xxxxxx osobních automobilů xx částku 300 000 - 500 000,- Kč xx xxx, x xxx xx xx xxxxx x 4 000 xx 6 000 xxxx; xxxxx xxx xxxxx rozmezím. Xxxxx xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx komise x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx; xxxxxxx se xxxx x novou xxxxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx právnímu xxxx xxxxxxx.

X xxxxx 83 (§83):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx rozporné xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx §84 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxx auditorů XX xxxxxxxx xxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxx/1904/Xx%X4%9X%X5%99xx%X3%X1x%X3%XX%20xxx%X3%X1xx%20x%20xxxxx%X3%XXxx%20xx%202014%20xxxx%X3%X1xxxx.xxx. Xxx xx xxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxx - xxxx. Čech, P., Xxx, X. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx a xxx xxxxx (xxxxx xxxxxx). Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, 2016, s. 216 x 217.

Napříště se xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podléhá-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §20 xxxxxx o xxxxxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §21 xxxxxx x účetnictví), xx zpráva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx §20x zákona x. 93/2009 Xx., x auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní auditorský xxxxxxxx XXX 720. Xxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx není xx xxxxxxxxx nesouladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx při xxx činnosti zjistil (xxxx. v xxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx), xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx auditor x xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx auditora x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x auditorech. Podle §66 xxxx. x) XXX xx ukládá xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyjádření x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx společníky ovládané xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx zpráva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyjádření xxxxxxxx může ostatně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx znalce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (pokud xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx o xxxxxxxx - srov. §88 xxxx. 3). Xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxxx xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x vztazích, x tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx svá xxxxx (xxxx. §89).

X xxxxx 84 x 85 (§84):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, že statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyššího xxxxxx se závěry xxxxxx x vztazích, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seznámeni x xxxxx §83 xxxx. 1; xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx duplicitní x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx změna §83 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx-xx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §20 xxxxxx x xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. §21 xxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx auditorem, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx seznámí xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx auditorem.

V xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx o vztazích xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx), je xxxxxx x vztazích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zpráva (xxxxx xxxxxxxx xx zpráva x vztazích); samotná xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx [xxxx. §66 xxxx. x) XXX a xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx]. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxx xx časový xxxxxxx, kdy musí xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §21x odst. 2 x 4 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxx 86 x 87 (§85):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx přezkumu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx okruh xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx legitimován x každý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §639 xxxx. 3, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (srov. xx. 44 odst. 1); xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ je xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx §187. Xxxx xxxxx přípustné, xxx xxxx použita již x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx společník xx toto xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x přezkumu xxxxx xxxxxx (které xx xxx doložit); xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx právní teorie; xxxxxxxx xx xxxxx, xx „soud xxxx xxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxx objektivní xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zprávy, a xx xx xx xx do úplnosti, xxxx co do xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx“ [Xxxx, X., Xxx, X. Xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx (xxxxx xxxxxx). Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, 2016, x. 217].

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 reaguje na xxxxxxxxx problémy xxxxxxxxxxx x dokazováním, zda xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uběhla, xx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx navrhuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stanovený xxxxxxx - xxxxxxx zprávy x vztazích do xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx nepřímo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx 88 xx 90 (§86):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx 1 reaguje xx xxxxxxxxx nejistotu xxxxxxx jmenování xxxxxx xxxxxx fikce; není xxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx. Napříště se xxxxx navrhuje xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx znalce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx procesní xxxxxxxx (xxxx. §86 xxxx. 2 XXX x §85 xxxx. 3 XXX).

Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xx cíl, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxx na tři xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx. Vedle xxxx xx napříště xxxxxxxx, xxx znalec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Navrhovaná xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx publicity znaleckého xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx mohou být xxx společníky xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §89.

X xxxxx 91 x 92 (§87):

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxx xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx eliminovat xxxxxxx xxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx zpřesnit xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X bodům 93 až 95 (§88):

Xxxxxxxx xx zrušit xxxxx xx §85 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxxx, xxxxx xxxx odstraněny postupem xxxxx §83 xxxx. 2; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx §88. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx přezkumu zprávy x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxx x xxxxxxxxx ovládané xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě x vztazích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx by mohla xxxxxx paradoxní xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výhrady, xxxxx společník xx xxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nesplňoval xxxxxxxx pro podání xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx obsahoval i xxxxxxxx xxxxxxx [srov. §66x xxxx. 13 xxxx. x) XxxxX].

X xxxxx 96 a 97 (§89):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx §328 xx vyloučena xxxxxxx §91. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx má požadovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§328), xxxx xxx xx xx xxxxxxx individuálního xxxxxx xxxxx xxxxxx (§329). X tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx §329.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx podle §89 xx individuální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxxx xx zbylých xxxxxxxxxxxx x že xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků; xxxxx-xx xxxx xxxxxxx podmínky §322 xxxx. 2, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxx odkupu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx neuplatní.

Dále xx xxxxxxxxx, že společník, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx osobě x důsledku xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx nabídky. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx společníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx co xx xxxxxxx přiznaného xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxx společníky x xxxxxxxx postavení.

K xxxx 98 (§90):

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx chyby.

K xxxxx 99 x 100 (§91):

Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx úprava xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx ocenění xxxx xxxx xxx x xxxxx ovládané xxxxx. Xxxxxxxx xx tak xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx oceňovací xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx závodu.

Znalce xxxx xxxx soud. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §127 x. x. x.; znalecký posudek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx §86. Xxx xx použije x xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx osoba, a xx x xxxxx xxxxxx navrhovatelem xxxxxx; xxxxxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx okolností xxxx účastníkem xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx znalecký xxxxxxx xxxxxx ukládat xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx §86 xxxx. 4) x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx); xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx právní xxxxx. Xx druhou xxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xx xxxxx podle §89 x násl. xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx (která xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx požádá, xxxx x xxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 101 (§94):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. navrhované znění §205 odst. 4 XX). Stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxx případy likvidace xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx zájem xx uchovávání dokumentů x proběhlé xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidaci; xxxxx takové dokumenty xxxxx xxxxxx. Maximálně xx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by x xxxx xxxxxxx existovaly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx důvod xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepostupovalo.

K xxxxx 102 xx 104 (§95):

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xx dluhy xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx solidárnost xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovodit, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, navrhuje xx xxx napříště xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výslovné zdůraznění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx ohledu xxx xxxxxxx například xx úpravu xxxxxxxx (§105 xxxx. 1 XXX), xxxxxxxxx (§105 XXX), xxxxxxxxxx (xx. 552 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (xx. X221-1 Code de xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xx. 205 Xxxx xxx Sociétés).

V xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby vykonávali xxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x §46 xxxx. 3.

Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxx 3. Německá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx stát xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxxx zrušení společnosti, xxxx. xxxxx účasti xxxxxxxxxx - xxxx. §131 XXX). Xxxxxxx x osoby x xxxxxxxx svéprávností xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, X. x x.: Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx: HGB. Xxxx 2: Xxxx 2 Handelsgesellschaften xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxx. München: X.X.Xxxx, 2011, §105, x. x. 83).

Navrhovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx úpravu, xx rozdíl od Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx účasti ve xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx odlišnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nabývání xxxxxxxxxxxx x německém právu (xxxxx umožňuje, aby xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nikoli xxxx xxxxxxxxxx takovou úroveň xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (srov. ustanovení §1629x XXX, které xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ručení xxxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx svéprávná, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednat xxxxx xxxxxxx - xxx x xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx možnost těchto xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale x x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xx byly xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neomezeného ručení, x xx aniž xx často xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx svéprávná, navrhuje xx x zájmu xxxxxxxxx rovnocenných podmínek xxxxxx společnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx fyzickou xxxxx, která xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx právnická xxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 105 (§99):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxx xxxxxxx možnosti, xxxx. nemožnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx, xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 explicitně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Z odstavce 2 xxxx xxxxxxx, xx by měla xxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx s xxx souhlasili xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 2 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxxx zákoník x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (srov. např. Xxxxxxxx, K., Xxxxx, X.: Xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx osob a xxxx xxxxxxx autonomií xxxx, xxxx vice xxxxx? Obchodněprávní revue, xxx. 2016, x. 2, s. 33.), xxxxx xx ve xxxxxx míře projevuje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xx ostatně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx. xxxx. Pelikánová, X. Xxxxxxxx k obchodnímu xxxxxxxx. 2. díl, §56-260. 1. Vydání, Xxxxx, Xxxxx, 1995, x. 139: „X xxxx xxxxx xx xxxx xxxx zachována xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx povaha xx oslabována četnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxxxx.“) X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníků xxx xxxxxxxxx odlišné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §79 xxxx. 1 ObchZ). Xxxxxxxxxx xxxxx proto xxxxx najisto, xx x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx změně xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 tím xxxx není xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxx převody podílů (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx §116). X xxxxxxx xxxxxxx podílu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx převodu; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx změnu ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx případě xx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx (§163 XX), xxx xxxxxxxxx úplně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §115 xxxx. 2 či x případech, xxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dědění xxxxxx.

X xxxx 106 (§104):

X xxxxxxx na §654 XX se navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx práva. Xxxxx §654 odst. 1 XX platí, xx prekluze (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výslovně. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. xx xxxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxxxx 2006, sp. xx. XX. ÚS 300/06, xxxxxx x závěru, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech, tím xxxxx musí platit xxx právní xxxxx xxxxxxxx x předpisech xxxxxxxx právních.“

K xxxx 107 (§106):

Navrhuje xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx něco xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx změnách se xxxxxxx povaha xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se společníci xxx dalšího (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonné podmínky) xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx úprava xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. §114 x 125 XXX), xxxxxxxx (xxxx. §114 a 125 XXX), francouzské (xxxx. xx. X221-3 x X 221-4 Xxxx xx commerce), xxxxxxxx (xxxx. čl. 36 Xxxx des xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx (xxxx. xx. 557 odst. 2 xx spojení x xx. 535 x xx. 563 Xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx plyne x pojmového vymezení xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx (xxxx. §95). Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx vznik xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxx xxxxxx xx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sice jejich xxxxx osobně xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx její xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X konečném xxxxxxxx jde xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx například xxxxxxx xxxxxx doktrína xxxxxxxx, xx osobně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sami x xxxx, x xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x jejich xxxxxxx xxxxx x žádné xxxxxxxxxx zástupčího oprávnění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným. Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, x xxxxxx podílem („xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx wohnt Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“), jde x tzv. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx in Xxxxxxx, X. u x.: Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx: HGB. Xxxx 2: Buch 2Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 3. Auflage. Xüxxxxx: X.X.Xxxx.. 2011. §125, x. n. 6). Napříště xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve vzniku xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §95) xx xx, xxxx xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xx xxxxxx x xxxxx statutárním xxxxxxx (xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx s xxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx každý xxxxxxxxx xxx mít xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x otázce, xxxxxxx orgánu veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení. Xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, xx náleží xxxxxxxxxxxx orgánu (xxxx. X. Xxxxxxx xx Xxxxx, X., Štenglová, X., Xxxxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx korporací. 1. xxx., Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015, x. 272.; Hurychová, X. Xxxxxxxx vedení xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Rekodifikace &xxx; Praxe, 2015, x. 7-8, x. 3-7.; Xxxx autorského xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, J. Xxxxxx xx Xxxxx, X. a xxx. Xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. I. xxx, Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, x. 748 -750), xxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx (srov. I. Xxxxxxxxx in Xxxxxxxxx, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, X. a xxx. Zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx. 1.xxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2013, x. 229.; Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx in Xxxxx, X., Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. I. xxx, Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, s. 748, Xxxx, X.: Komu xxxxxx obchodní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx?, xxxxxxxx na xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-99917.xxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx z xxxxxx pravidla §105. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x orgánem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx společník xx xx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx společník xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx každý xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx (nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xx z režimu §105 navrhuje xxxxxxx xxxxxx udílení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostá většina (xxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx většinu). Xxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a flexibilnější.

Nově xxxxxxxxxx xxxxx věta xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xx ke xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určeny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální úpravu xx xxxxxx x xxxx navrhované úpravě §58 x k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx společenské smlouvy xxxxx §99 (xx xxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx společníků; xxxxxxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxx. §99 a xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx). Xxxxxxx lze ostatně xxxxxxx již xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx setkat x x xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu funkce xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxx opomínat xxxxxxxxxx, xx společníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xx společnosti xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupovat. Tyto xxxxxx navazují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §127 XXX). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx mínění xxxxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx jednostranné ukončení xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx Schmidt xx Schmidt, K. x x.: Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Handelsgesetzbuch: XXX. Xxxx 2: Xxxx 2 Handelsgesellschaften xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxx. Xüxxxxx: X.X.Xxxx.. 2011. §125, x. n. 23 x 24).

Dále se xxxxxxxx rozšířit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odstavce (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx jej xxxxxxxxxx obecně. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx určení, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutárním xxxxxxx, xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xx společenské smlouvy, xx je takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx okruh xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušuje xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx další xxxxxx xx pak xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §115 xxxx. 2; xxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx přísným. Xxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§127 HBG) x rakouskou (§127 XXX), x souladu x nimiž může xxxx xxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx důvodu xxxx xxxx oprávnění na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxx 1937 (xxxx. §141 Xxxxxx); xxx xxxx aktivní xxxxxxxxxx přiznával xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, shodně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1937, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníkovi. Xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §106, které xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx §127 XXX vyplývá, xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx statutárního orgánu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zbývajících xxxxxxxxxx; xx podávají xxxxxx xxx společně, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxx Schmidt xx Schmidt, X. x x.: Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx: XXX. Band 2: Xxxx 2Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxx. Xüxxxxx: X.X.Xxxx.. 2011. §127, Xx. 20). Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nesouhlasí xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soud, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odpíraný xxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx). Je-li xxx xxxxxxxx důvod (xxxxxxxxx závažné porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx (a nesouhlasící xxxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx přikáže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx se x žalobě xxxxxxxx, x teprve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, tedy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obojím se xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx - xxxx, když existuje xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, eventuálně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx by soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx odebrání zástupčího xxxxxxxxx zamítl pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x vice versa). Xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx. xx udělení xxxxxxxx tak xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, X. x x.: Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Handelsgesetzbuch: HGB. Xxxx 2: Buch 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx und xxxxxx Gesellschaft. 3. Xxxxxxx. München: X.X.Xxxx.. 2011. §127, x. x. 23x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rovnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nikoliv.

Navrhovaná úprava xxxxxx příkladmo stanoví, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx. Xxxxx i x tomto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx xxxxxxx v modifikované xxxxxx; úpravu zpřesňuje. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nedosáhne xxxxxxxxx zvlášť závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxx společník x xxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx mezi xxxxxx xxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xx řadí xxxxx xxxxxxxxxxxx nespolehlivost xx neschopnost (Xxxxxxxxäxxxxxxxx xxx Xxxäxxxxxxx) - xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, X. x x.: Münchener Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx: XXX. Xxxx 2: Xxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxx. Xüxxxxx: X.X.Xxxx.. 2011. §127, x. n. 16).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 reaguje xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §46 xxxx. 1. Xxxx xx funkce zvolen, xxxxxxxx xxx jinak xxxxxxx; xxxx členství xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojeno s xxxxxxx společníka x xxxxxx xxx vzniká xx xxxxxx. X x xxxx xxxxxxx xx však nezbytné xxxxx na tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx x pravidla o xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx xxxxx úpravy §46; ta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxxxxxx o střetu xxxxx atd., xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X bodům 108 xx 110 (§108):

Xxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx text xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx problematický. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy společník - xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx společnosti újmu x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je, xx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx závazku xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx závazek změněn xxxx zanikl. V xxxxx smyslu xxxx §108 odst. 1 xxxxx, xx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3. Dosud xxxx odstavec 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 1. Xxxx xx xxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pochybná xxxxxxx pro případ, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx že xxxxxx xx xxxxx nespravedlivá), xxxxxxx xx xxxx xx všech případech, xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx právní jistoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx znemožnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 x těchto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) lze xxxxxxxxx x použitím „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody xxxxx §53 xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx (xxxx. §53 xxxx. 4). Lze poukázat xxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - srov. §584.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx navrhovanou xxxxx xxxxxx §116, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti; v xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx ztrácí oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx a xx xxxx místo vstupuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx ostatně xxxxxxx x xx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxxx. §113 odst. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §160) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§373). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x po xxxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx nástupce), xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxx typicky x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx výši xxxx vypořádacího podílu. X xxxxxxxxx případech (xx. xxxx bývalý xxxxxxxxx na vydání xxxxxxxxxx nemá právní xxxxx) xxxx xxxx x na úřední xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxxxx x řízení zastoupit, xxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx možnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §91 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx soudních, xx xxxxx pozdějších předpisů.

K xxxx 111 (§108x):

Xx xxxxx xxxxxx kapitálových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu společnosti. Xxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx fakticky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx mohli xxxxxx proti vadnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx změna xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxx. Xx rozdíl xx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx je x povahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svolání, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

Nadto lze xxxxxxxxxx, xx již xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx připouští možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx souhlasu společníků x přeměnou.

K xxxxx 112 až 115 (§112):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 x 5 xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společníky. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx pouze xxxxx, x xxxxx xx xxxx, jiné vlastní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx určit, že xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx společníky xxxxxx. Xxxx pravidlo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xx vztahu x xxxxxxxxxxxx §34 odst. 4 x souvisí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 34 xxxx. 2 xxxxx xxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxxx xxxx dělí xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx rovněž zdaňuje), xxxxx se i xxxxxx xxxxxxxxx váže xx konec účetního xxxxxx. Xxxx úprava xx však xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouva xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx odlišnou xxxxxxxxx xxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx navrhuje stejně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx i rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx. Není xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, na které xx soukromé právo xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnostech. Xxxxx-xx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx §34 xxxx. 4 (xxxx xxxxxxx zdroje nemusí xxx xx xxxxxx xx zisku xxxxxxxxx).

Xxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx.

X bodům 116 xx 124 (§113):

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxx rozlišování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobami x xxxxxxx. V xxxxxxx doby jde x takový časový xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) se xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3, který napříště xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávná. Pro xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx konstruovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxx xxxxxxxxx, by xx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxx xx středníkem xxxxxxx (xxxxxx xxxx pravidlo §117) na ustanovení §42. Xxxxxx osobě (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx vznikne xxxxx xx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx promítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2014.

Xx xxxxxx x probíhajícímu xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Samotná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxxx bezprostředně xxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §245 xxxx. 1 XxxX), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §407 odst. 1 XxxX).

Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušení konkursu xxxxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxx bývalého xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře již xxxxxxxx xxxxxx způsobovat xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; společník xx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xxx. Na druhou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oddlužení, soud xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx oddlužení x x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku konkursem (§418 XxxX). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx řešení úpadku xxxxxxxxxx konkursem xxxx x důvodů zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x hodnoty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx společníka x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přesněji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx g) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx xxxxx odmítnut xxxx xxxxxxxx, popř. xxxx-xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 v xxxxxxx h), v xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx stávajícího odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx změna ustanovení §106, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §106). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti xxxxxx xxxxxxxx podmínky §46 (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx kapitálové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxx xxxx nemůže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xxxxxxx navrhovaná xxxxxx §95 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx společnosti xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, musí nastat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx §115 xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx věci xxxxxxxxx; x situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X bodům 125 xx 128 (§114):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx x pravomocnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž v xxxxxxx, xxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či jejímu xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x obnově xxxxxx. Xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce a xxxx xxxxxx, aby xx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx dospěla x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX XX xx xxx 20. xxxxxx 2015, xx. xx. 31 Xxx 2827/2012).

Současně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx účasti xxxx xxxxx po xxxxxxxx poměrně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx společník již xx xxxxxx účasti xxxxxx mít xxxxx. Xxxxxxxxxxx změnou se xxxxxxxx xxxx autonomie xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, jinak xx xx účast neobnoví. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stanovuje x xxxxx 4 xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx uvážil, xxxxxx xxxx xxxxxxx svou xxxxx xx společnosti, x xxx shromáždil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx právní jistoty x x xxxxx xxxxx uživatelské přehlednosti xx navrhuje výslovně xxxxxxxx, xx projev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Totéž by xxxxxxx platilo x xxx xxxxxxxx úpravy x xxxxxx, jelikož xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxxx §6.

Xxxx xx xxxxxxxx změnit xxxxxxx, x xxxxx xx obnoví xxxxx xxxxxxxxxx ve společnosti. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obnovovat xx xxxx doručením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplacen, xxx x pokud xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v praxi xxxxxxxx (xxxxxx vyplacených xxxxxx xx xxxxx xxx.) x xxxx xxxxxx žádoucí x xxxxxxx xx právní xxxxxxx.

X bodu 129 (§116):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x učinit xx flexibilnější, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zdůrazňují xxxxxx charakter xxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxx, xx xxxxx x osobách xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx. čl. 557 ve xxxxxxx x xx. 542 Xxxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx společníků xx xxxxxx společníka xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx všemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Stejně jako x případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ověřenými xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx plynulo x x §6) x xxxxxx je vůči xxxxxxxxxxx účinný doručením xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným se xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přistoupení ke xxxxxxxxxxx smlouvě; k xxxx xxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx založí xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx výjimku x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podíl xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž ho xxx xxxxxxx (§32x xxxx. 1). Ve xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxx možné xxx xxxxxx podíl zastavit xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxx 130 x 131 (§117):

Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxx běhu prekluzivní xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxx vypovědět xxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx právo xxxxxx xxxxx zůstavitele (§1479 XX), nicméně xxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx, potvrdí mu xxxx xxxxxx dědictví (§1670 OZ). X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve veřejné xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx §117 včas, xx. v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty na xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Napříště xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xx xxx, xxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx §654 XX xx xxxxxx navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §654 xxxx. 1 OZ platí, xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx případech, xx xxxxxxx xx xxxxx stanoví xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx prekluze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu, xxxxx např. xx xxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2006, sp. xx. XX. XX 300/06, xxxxxx k závěru, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx výkladu Ústavního xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v příslušné xxxxxx normě xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech, tím xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předpisech xxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx; je zde xxx zjevný rozpor xx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxx §42).

X xxxx 132 (§120):

Xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx určit výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx absentuje pravidlo xxx xxxxxx poměru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx proto xxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidlo §97, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, jsou xxxxxx všech společníků xxxxxx. Výjimku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxx xx x xxxxxx navrhuje vycházet x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3 a xxxxxxxxx zprávu k xxxx).

Xxx určení výše xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidel stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vypořádací xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx vyloučení xxxxxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně (xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §104 xxxx. 4 XxxxX).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 2) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (případně xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx tento základ xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2), xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx případných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbylých xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 3 xxxxx, obdrží společník xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxx, xxxx xx xx rozděloval xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx dělení xxxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikum komanditní xxxxxxxxxxx, v níž xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxx poskytuje a xxxx nikoliv. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxx výpočtu vypořádacího xxxxxx, a to xxxxx u xxxxxxxxxxxx, xxx také x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx úprava je xxxxxxxxxxxx x umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx smlouva vyloučí xxxxxxxx §120 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx vypořádacího xxxxxx xxxxx §36 xx spojení x §97.

X xxxx 133 (§122):

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx věřitelem vyzván x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx na konkrétního xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx; xx xxxx napříště jistotu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx 134 (§123):

Xxxxxxxx se zpřesnit xxxxxxxxx pravidlo tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx. X komplementáře xx xxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x §119 xxxxx úpravy §116. Xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ať xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stojící xxx xxxxxxxxxxx, vyžaduje souhlas xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. S xxxx xxxxxxx není (a xxx xxxxxx být) xxxxxxx právo bezprostředně xx podílet xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx ferenda žádoucí. X ohledem xx xxxxxxx právní xxxxxxx xx nicméně navrhuje xxxxxxxxx xxxxx zpřesnit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx ustanovení jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Úprava komanditní xxxxxxxxxxx jednostranné vystoupení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §207 xxxx. 4; ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikují x xxxxx rozsahu.

K xxxxx 135 x 136 (§124):

Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxx vlastnit xxxx xxxxxx (xxxx. §32 xxxx. 1). X xxxxxxx případě by xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx. Napříště se xxxxx xxxxxxxx doplnit xxxxx povinnou náležitost xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxx podílů, může-li xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnit xxxx.

X písmenu c) xx koncepce mnohosti xxxxxx xxxxxxxx promítá.

K xxxx 137 (§125):

Xxxxxxxx xx stanovit, xx xxxxx komplementář komanditní xxxxxxxxxxx je xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxx xxxxxx (xxxx. §119 xx xxxxxxx x §106 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx). X xxxxxxx xx xxxxx §106 (xx xxxxxxx s §119) xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx změnách xx xxxxxxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx společnosti, xx xxxxx xx komplementáři xxx dalšího (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx podílí xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx úprava xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx německé (srov. §161 xxxx. 2, §170, 125 a §164 HGB), xxxxxxxx (xxxx. §161 odst. 2, §170, §125 x §164 XXX), xxxxxxxxx (xxxx. xx. 599, 600 a xx. 603 Xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx (srov. čl. X222-1 ve spojení x xx. L221-3 x X221-4, xx. X222-6 Xxxx xx xxxxxxxx) xxx belgické (xxxx. čl. 36 xx spojení s xx. 207 Xxxx xxx xxxxxxxx).

Xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxxx, xxx předpokládá xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx podnikání xxxxxxxxxxx xxxx na správě xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejdůležitější právo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na podnikání xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxx zastupování, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxx xxxxxxxxx německá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx osobně neomezeně xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupovat; x xxxxxx xxxxxxx xxxxx o žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Jinými slovy, xxxxxx zástupčí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx („xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“), xxx o xxx. Xxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx. X x xxx.: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodnímu xxxxxxxx: XXX. Xxxxxx 2: Kniha 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. 3. Xxxxxx. C.H.Beck. Mnichov. 2011. x §125 x. č. 6). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx inspirovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zemí x stanovit, xx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxx to, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx x xxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx by každý xxxxxxxxxxxx měl mít xx xxxxxx možnost xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měl xxx x rozhodování x xxxxxxxx obchodního xxxxxx vyloučen. Není xxxxx neomezeně ručícím xxxxxxxxxxx (byť xxx xxxx být - xxxx. §118 xxxx. 2 xxxxx xxxx), x xxxxx xxxxxxx xx spojena bezprostřední xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx společnosti; xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx (§106 xx xxxxxxx x §119) xxxxx zařazuje rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxx reaguje na xxxxxxxxxx, xx stávající xxxxxx xx v xxxxx ohledu xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx nesvěřuje obchodní xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx §125 xxxx. 2. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyžaduje xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nestandardní; neodpovídá xxxxxxx rozložení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx německá (§164 XXX) a xxxxxxxx (§164 XXX) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodně xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsaženo x x xxxxxxxx zákoníku (§97 xxxx. 1 XxxxX). Napříště xx xxxxx navrhuje, xxx x xxxxxxxx společnostech xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x družstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán s xxxxxxx výkonným. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení. X xxxxxxx xx xxxxxx účasti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučen x xxxxxxxx udělovat xxxxxx do obchodního xxxxxx.

X ohledem na §106 xxxx. 1 xxxxx věta, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx spojení x §119 xx staví xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, může xxxxx xxxxx xx xxxxxxx změny společenské xxxxxxx. Navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §58 a k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončit; vždy xx xxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx stávající xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx setkat x x xxxxxxxx názory). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxx povahou x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx opomínat xxxxxxxxxx, xx komplementáři xxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx x xx xxx se xxxxxxx xxxxxx účasti ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xx xxxxx xxxxxxx x podílem).

V xxxxxxx, že společenská xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxxx komplementáři, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 2 x k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx většiny xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokynu, xxxxxx xxxx xx samotného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2).

K xxxx 138 (§126)

Xxxxxxx se xxxxx §120, na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx principálně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x komanditistů) xxxxxx (xxxx. §97 xx xxxxxxx s §119). Xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx vhodné x případě xxxxxx xx zisku. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx, xxx x nadále se xx část xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx velikosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není vyloučeno xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §126 xxxx. 4).

X xxxxx 139 až 144 (§127):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx a) xx xxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 294/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1. ledna 2014.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx okamžik, xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znám. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx okamžik zániku xxxx účasti xx xxxxxxx seznatelnou skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zveřejněním rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §245 xxxx. 1 InsZ), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §407 xxxx. 1 InsZ).

Dále xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113. Zrušení xxxxxxxx prohlášeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

Ani rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx napříště nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti (xxxx. důvodovou xxxxxx x §113). Totéž xx navrhuje x x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X odstavce 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Jelikož §113 nevypočítává mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opakované xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx převoditelný, xxxx xxxxxxx xxxx systematické xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúspěšné opakované xxxxxx x xxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx komanditisty převoditelný, xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se v xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx uvedené xx výzvě xx xxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx zastavení xxxxxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx, účast xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nezanikne; x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx odmítnut xxxx xxxxxxxx, xxxx. bude-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno.

Vedle xxxx xx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxx x striktním xxxxxxxxx výkladem xxxxxxx xxx xxxxxxx, že x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xx společníci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx žádoucí. Xxx zániku účasti xxxxxxxxxxxx, jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx nepodílí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx společnosti, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mezeru xxxxxxxx.

X odstavci 1 xxxxxxx g) xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx písmeno x) xxx xxxxxxx xx xxxxx §113 xxxx. 1 písm. x). X xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxx §119 xxxx. 2 xxxxxxxx §95 xxxx. 3 xxxxxxxx xx komanditistu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx plně xxxxxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Zrušením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se promítá xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx §125, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. §125). Nově xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky §46 (xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxx také xxxxxx xxxxxx situace xxxxxxxxxx x odstavci 3.

X xxxx 145 (§128):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx obnoví i x jiných případech, xxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxx, kdy dojde xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx postihujícího xxxxx xx společnosti, dobrovolnému xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx společnosti, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce x xxxx důvodu, xxx xx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu XX XX xx xxx 20. května 2015, sp. zn. 31 Cdo 2827/2012).

Současně xx xxxxxxxx podmínit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obnovit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx k xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx velmi xxxxxxx změnit. Bývalý xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx účasti xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vůle. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxxxx vypořádací xxxxx, xxxx jej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x projevem vůle, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 4 xxxxxx, xxx xxx komanditista xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx důkladně xxxxxx, jestli xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x zájmu xxxxx xxxxxxxxxxx přehlednosti xx xxxxxxxx výslovně stanovit, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obnovující účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx nicméně xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, jelikož jde x xxxxxx jednání xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §6.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx okamžik, x xxxxx xx xxxxxx účast komanditisty xx xxxxxxxxxxx. Napříště xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xx xxxxxxxx jak xxx xxxxxx, xx xxx vypořádací xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx vyplacen xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx problémy (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx.) x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx právní xxxxxxx.

X xxxxx 146 x 147 (§129 až 131):

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx poznatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sumy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Stávající praxe xxxxxxx, xx xxxxx xx zcela zásadnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx patrné, xx xxxxx z komanditních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shoduje x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl vklad xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádnou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx existuje stav, xxx xxxx žádný xxxxxx xxxx postavením xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx (xx)xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx matoucí xxxxx, který taková xxxxxx xxxxxxxx - x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadovala xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jeví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X xxxxx 148 xx 150 (§135):

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonné xxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx splatnosti xxxxxx na zisku), xxx xx xxxx xxxxxxxx pro všechny xxxxxx ve společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx ještě xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx až x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tomu odpovídá x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx připustí xxxxx xxxx druhů podílů (xxxx. navrhované xxxxx §146). Xxxxx platí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §48 ZVR).

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx druhů xxxxxx xxxxx stručná. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx připouští, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx podílů. Xxxxxxxx xxx výkladové problémy x existuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx míry xxx xxxxx ze zákona xxxxxxx s podílem xxxxxxxxxxx, resp. taková xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx setkat x xxxxxxxx odlišnými xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x podílu xxxxxxx x jaká xxxxxxxx pravidla xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxx 14. xxxxxxxx 1954 x xxxxxxxxxx xx. zn. XX XX 342/53 xxxxxxx, xx xxx vydávat xxxxxx xxx práva xx podíl xx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx hlasovacího xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx valné hromadě, xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx společníka. Spolkový xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxx xx informace xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společnosti.

Německá xxxxxx xxxxxxxx rozlišuje xxxx relativně nedotknutelnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx (relativ xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxx nedotknutelnými společnickými xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx na xxxxx xx zisku, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Společník xxxx nikdy xxxxxx xxx zbaven xxxxx xxxxxx tří práv xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx skupinu práv xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx této skupiny xx řadí xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx. (xxxx. Xxxxx in Xxxxxx, Emmerich: Xxxxxxxxx xxx GmbH-Gesetz, 1. xx., §1 - 34, 2. xxxxxx, Xöxx, Verlag Dr. Xxxx Xxxxxxx, 2012, §14, r. x. 31-39).

Xxxxxxxx bude možno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx práva xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx na likvidačním xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx práva; s xxxxxxx xxxx vždy xxxx xxx spojeno xxxxxxx xxxxx x xxxxxx práv. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jedno x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx. I xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hlasovat, xxxxx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §171 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), kterým xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx společnosti (xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx); xxxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx.

X xxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxx xx společnících, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jedním x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích.

Po vzoru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §276 xxxxxxxxx xxxx. 2) xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx navrhuje výslovně xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx výsledky společnosti. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx podílů x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx představují porušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přípustné ani xx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 151 (§136):

Xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx duplicity právní xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx připustit xxxxx různých druhů xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx společenské xxxxxxx, plyne xxx x §135 x 146; xxxxxxxxxx §136 xx proto nadbytečné.

K xxxx 152 (§137):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx jsou představovány xxxxxxxx listem, xxx x xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podílů. V xxxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxxx společnosti, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxx představován xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listem, alternativně xxxx xxx xxxxxxx xxxxx nahrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx 153 a 154 (§138):

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §146 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx). Kmenový xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxxx, xx společník xxxx xxxxxxxx více xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx list xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx vedle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 155 (§139):

Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvádět x seznamu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx podílů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Navrhovaná změna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §146).

X bodu 156 (§142):

Xxxxxxxx xx zakotvit, xx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx dán xxxxx pro xx, xxx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx x xxxxxx musí xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podíl xxxxxxxxxx [xxxx. §146 xxxx. 1 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod 1 Xx. Xxxxx tato xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. §148) xxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nepřesné, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě určit, xx „xxxxxxxxx výše xxxxxx“ je vyšší, xxxxx že „xxxx xxxxxx“ xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx 235.

K xxxxx 157 xx 161 (§146):

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxx xxxxxx. Označení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx; název druhu xxxxxx xxx xxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Změna xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podílem základním x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §135 x xxxxxxxxx zprávu k xxxx).

Xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx xxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidly xxxxx (xxxx. xx. 40 xxxx. 5) se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Připouští-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vlastnil více xxxxxx, musí každý xxxxx představovat účast xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx (§31); xxxx xx něj připadat xxxxxx xxxxx.

X odstavci 2 písmenu x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §46 xxxx. 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxx zakladatelé bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx následně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nikoli.

V xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx legislativní xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx-xx xxx společenská xxxxxxx, mohou x xxxxx rozhodovat jednatelé xxxxxxxxxxx. Smyslem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 162 (§147):

Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stávajícího xxxxx. Zatímco x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx notářský xxxxx xxxxx §62 xxxxxxxxxx řádu, xx-xx xxxxx kolektivní, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §80x notářského xxxx. Obdobná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §432 xxxx. 2).

X xxxx 163 xx 166 (§149):

Xxxxxxxxx xxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxx, xx společnost xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx obejít xxxxxxxxx xxxxxx ovládající xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxx osobou jednající xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx ovládané xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xx xxxx stejný, xxxx kdyby společnost xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanovit, xx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xx ovládající xxxxx, x xxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx na účet xxxx ovládané xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odstavec 4 xx nutno xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x opačném xxxxxxx by zde xxxxx nikdo, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - §318 xxxx. 1 (xxxxxxx xxxxxxx §309 xxxx. 1) a xx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§120x XxxxX - odkaz na §161x xxxx. 2 x na xxxxxxx xxxx xx §161d XxxxX).

Xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxxx, že pravidlo xx xxxxxxxx x xx podíl xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xx xx cíl xxxxxx ochranu společníků. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx. Xxxxxx navrhované xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx prodeji uvolněného xxxxxx (§213) xx x xxxxxx přednostního xxxxx x xxxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx (§220).

X xxxxx 167 a 168 (§151):

Xxxxxxxxxx xxxxx má xx xxx zvýšit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx problémům, xxxxx vyvstávají x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

Předně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x povahy xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §240 xxxx. 1 XX, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx §151 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, xx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxx hromada, xx aplikace §240 xxxx. 1 XX xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx vyvolává xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku řadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x ohledem xx §240 odst. 2 XX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx-xx jednatelé xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společníka valnou xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxxxx společníka v xxxxxxxx řízení xxxx xxx s xxxxxxx xx §241 xxxx. 1 OZ xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxx aplikace pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolku xxx závažné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx vyloučení xxxxxxxxx. Xxx §239 xxxx. 1 OZ xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x k xxxx mu xxxx xxx xxxxxxxxxx přiměřená xxxxx. X xxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxxxx ultima ratio) xx xxxxxxxx trvat x xx upozornění xxxxxxxxxx na xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x přiměřené xxxxxxxxx xxxxx; xxxx. xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XX ze dne 18. xxxxx 2014, xx. zn. 29 Xxx 3243/2012. Xxxxxxxxx xx si xxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxx.

X ohledem na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vyloučení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxx společníka, xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzvat x xxxxxx splnění; xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx i xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §212 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx x jeho xxxxx xx uvolňuje. Xxx xx naloží s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §213 x xxxx. XXX; uvedený xxxxxx xx použije i x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx x xxxxxx xxxx vyloučeno, aby xx xxxxxxxxxxx podle §152 xx 154 (xxxx. rovněž xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx - např. 204 xxxx. 3, 205 odst. 2); xxxxx xxxx. důvodovou xxxxxx k §212.

K xxxx 169 (§152):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx promítá xxxxx §153, xxxxx xxxxx najisto, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxx xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx společnosti.

K bodům 170 a 171 (§153):

Xxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxx, že prohlášení xxxxxxxxx listu xx xxxxxxxx xxxx x xxxx nepůsobí zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx filosofie xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vydány xxxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xx neplatné, xx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyzvedl (nezanikla-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx-xx mu xxx dříve).

Stejně xxxx x akciové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx listy xxxxxxxx. X praxi se xxx může xxxx, xx společník, xxxx xx v prodlení x xxxxxxxxx kmenového xxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx nadále xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx účast xx jiného.

K bodům 172 až 174 (§154):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zpřesnit, xx společník xx xxxx společnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx.

X xxxxxxxx 2 xx x reakci xx xxxxxxx §153 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx konec věty, xxxxx xxxxx běží xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx staví xxxxxxx, xx prohlášení kmenového xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx - srov. xxxxxxxxx xxxxxx x §153.

K xxxx 175 (§156):

X xxxxxxx na §654 XX se v xxxxxxxx 3 navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx práva. Podle §654 xxxx. 1 XX xxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxx) práva xxxxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. ve svém xxxxxx ze xxx 26. xxxxxxxx 2006, xx. xx. XX. XX 300/06, xxxxxx x xxxxxx, xx „xxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xxx sankce xxxxxx xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyjádřena. Xxxxx-xx tato xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx platit xxx xxxxxx normy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“

X xxxx 176 x 177 (§157):

Stávající xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, neboť je xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx teoreticky x prakticky problematický. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, že xx xxx xxxxx domáhat xxxx xx závazku xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zanikl. X xxxxx xxxxxx xxxx §157 xxxx. 1 uvádí, xx xxxxxxxxx je za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dohody podle §53 xxxx. 3. Xxxxx tedy xxxxxxxx 2 xxxxx jinými xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx totéž, co xxxxxxxx 1. Xxxx xx však z xxxxxx xxxxxxxx konstruována xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx společník nebo xxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx ovládá. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx (například že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), použije se xxxx ve všech xxxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nežádoucí x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx (potažmo xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxx“ mechanismů - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady, xxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx (xxxx. §53 xxxx. 4). Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxx. §584.

Dále se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (stávající xxxxxxxx 3) písmeno x). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx mohl podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxx §204 blokovat, xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxx xxxxx hromady [190 odst. 2 xxxx. x)]. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy společník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 178 (§158):

Xxxxxxxx xx stanovit, xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnické xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx s generálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ten xx xxxxxxxx měl xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx §159 xxxxxxxxxxx, že xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxx zahrnovat xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx radu. Xx-xx xxxx akcionářská xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 179 (§160):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx společník může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx i xx xxxxxx jeho účasti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx bude xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx) soud xxxx a xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hájili xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx svá xxxxx. Vzorem této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zastavení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 180 xx 184 (§161):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx jiných vlastních xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se posílit xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž by xx připouštěla společenská xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stačí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i šikanováni. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepeněžité xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.

Stejně xxxx xx dispozitivně stanovena xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v §34 (xxxxxxxxx xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx. 4), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.

Pravidlo obsažené x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxxxxxx §34 odst. 2 (xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx k §34).

X xxxxx 185 a 186 (§164):

X xxxxxxxx 2 se promítá xxxxx §174. Podle xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx důsledkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx společníků (xxxx. §171 xxxx. 3); xx není případ xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx x odstavci 2 x xxxxxxx xx §654 XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §654 xxxx. 1 XX platí, xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výslovně. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. ve xxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2006, xx. zn. XX. XX 300/06, xxxxxx x xxxxxx, že „xxxxxxxxx xxxxxxxx prekluze xxxxx xxxxx ustáleného xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx výslovně xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x hmotně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spíše xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

X navrhovaném xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zakotvené x §202 xxxx. 3. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xx. x x xxxxxxx §164 a §207. Jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxx listy xxxxxxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxx §164 xx navrhuje, xxx xxxxxxxx bylo x xxxxxx kogentní. Xxx x speciální pravidlo xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx §212 xxxx. 2.

X xxxx 187 (§166):

Xxxxxxxxxxx změnou xx xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx imanentní xxxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx. Úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů (xxxx. xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 x §40 xxxx. 1 x 2); xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxxx.

X xxxx 188 (§167):

Xxxxxxxx xx zpřesnit xxxxxxxx odstavce 2; x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx.

X xxxx 189 (§169):

Xxxxx xxxxxxx změnu §135. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx připouští xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx není spojeno xxxxxxxxx právo. X xxxxx ohledu je xxxxx xxxxxxxx stanovit, xx xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx v úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §412).

X xxxxx 190 xx 192 (§171):

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zvláště pak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx, aby xxxxxxxx dopadalo x xx xxxxxxxxxx xxxxx §171 odst. 1 xxxx. b). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, do jehož xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, když xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x případě rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x snižování základního xxxxxxxx.

X xxxxx 193 xx 196 (§173):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své hlasovací xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx připustit, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo. X xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx bezesporu jiným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx navrhuje zakotvit x v akciové xxxxxxxxxxx [srov. navrhované xxxxx §426 xxxx. x)] a družstvu [xxxx. xxxxxxxxxx znění §660 xxxx. e)].

Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, i xx xxxxxxx argumentu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxx, xx zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx §127 xxxx. 5 xxxx. x) ObchZ [xxxx §173 xxxx. 1 písm. x) XXX] xxxxxxxx na xxxxxxxxxx jednajícího ve xxxxx se xxxxxxxxxxx, x xxxxx odvolání x xxxxxx jednatele xxx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. xxxxxxxxx 2014, xx. xx. 29 Xxx 3387/2013, xxxx xx xxx 24. xxxxxx 2015, xx. xx. 29 Xxx 649/2015). Nejvyšší xxxx xxxx současně xxxxx, xx „xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovacího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxx uvažovat x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx xx lege xxxxxxx, xxx xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) neprosadí.“ Xx xxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §426 x 427) xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písmene x) xx x) x na osoby xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xx xxxxxx stranu xxxx xxx důvod, xxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x plněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx splněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx zde xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx hlasovacího xxxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx úprava odst. 2 x 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx odstavce 1 xxxx. d).

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka xxxxx xxxx. x) je xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx jednajících xx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx, že omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx, jednají-li všichni xxxxxxxxxx xx xxxxx.

X xxxx 197 (§174):

Xxxxx xxxxxxxxxx změny xx xxxxxx právní jistotu x xxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx podle §171 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx reaguje xx xxxxxxxxx problematické znění. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) bylo po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zřejmá konečná xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx realizují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx srov. Xxxxxx, X.: Poznámky x §127 xxxx. 7 a 8 xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxx xxxxx, 2012, x. 2.). Xxxxx x xxxxxxx, kdy právní xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nechal xx zasedání valné xxxxxxx zastoupit (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§167 odst. 4) x xxxxxxxxx rozhodování xxxx zasedání (§167 x 175 x xxxx.) se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §174 xxxx nadbytečné.

Napříště se xxxxxxxx xxxxx inspirovat xxxxxxx x obchodním xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. §127 xxxx. 7 XxxxX), x úpravou §99 xxxx. 6 rakouského xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx. Xxxxxxxx úprava xxxxxxxx, xxx společník, x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxx souhlas xxxx xxx soudně nebo xxxxxxxx ověřen a xxxx xxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx valné xxxxxxx (xxxx. §99 odst. 6 xxxxxxxxxx XxxXX).

X xxxxxxx na skutečnost, xx úprava §171 xxxx. 2 vyžaduje x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx být xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §174 před xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx podle §167 xxxx. 4, xx. xxxxxxxxxxx smlouva nemusí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xx zasedání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxx hromady; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx zneužití institutu xx vyžaduje, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka (například xxxxxxx x úředně xxxxxxxx podpisem).

Stávající fikci xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx zrušit pro xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přijato xxxxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxx společnosti, x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápisem, požádat x vytvoření notářského xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutím (xxxx. §80i xxxxxxxxxx xxxx). Tím se xxxxxxxx xxxxx úprava xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx obchodních společností.

K xxxxx 198 a 199 (§175; x §174 xxxx. 3):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se uvádí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xx xxxxxxx s xxxxxxxxx právem, konkrétně xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxx „směrnice“). Xxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxx, xx „ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společnosti, xxxx xxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx x stanovy, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx ověřeny“. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znění xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx „xxxxxxxxx xx due legal xxxx“, xx německé „öxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx. Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaručeno (xxxx. xxxxxxxxx úpravu xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - §419 xxxx. 2).

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §80x a xxxx. xxxxxxxxxx řádu). Navrhovaná xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro společnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx, xx proces xxxxxxxxxxx xxx rollam xxxx xxx následně osvědčen xxxxxxxxx zápisem.

Pravidlo odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxx plynout xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx 200 a 201 (§177):

Xxxxxxxx 1 xx navrhuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§420 odst. 1) a xxxxxxxx (§655 xxxx. 1). Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členům xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxxx xxxxxx postrádá; uvedené xxxx vhodné xxxxxxx x situaci, kdy xxxxxxxxxxx smlouva xxxx. Xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platí, xx xxxxxxxxxx přijaté xxx xxxxxx se xxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svolání xxxxx hromady. Vyplňuje xx tak mezera x xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

X ohledem skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijaté xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx zasedání xxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxx 2 výslovně xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přijato. Xxxxxxxxxx změna xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx 202 a 203 (§184 a 186):

Xx xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sjednotit xxxxxxx xxxxxxx x §184 xxxx. 1 x §186 a zpřesnit, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx společníkům xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx nepřiměřeně xxxxxxxx xxxxx, datum x ani xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx [srov. §407 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §408 xxxx. 1].

X xxxx 204 (§189):

Xxxxxxxx se, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx byl zachycován x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, tedy x xxx požádání xxxxxxxxxxxxxx. Uvedená xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxx společníka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx změnu §192). Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx do xxxxx xxxx omezeno; společníci xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx pouze x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx k §192 a 424). X x xxxxxxx xx dopady xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xx zaznamenání xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x jednání xxxxx hromady bez xxxxxxx.

Xx ostatně odpovídá x úpravě německé x rakouské. V xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmíněno xxxxxxx xxxxxxxx x protest xx xxx xxx xxxxxx do zápisu xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx srov. Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx: Xxxxxxxxx xxx GmbH-Gesetz, 2. xx., §35 - 52, 11. xxxxxx, Xöxx, Xxxxxx Xx. Xxxx Schmidt, 2014, §48, x. x. 40; v xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx. xxxxxxxxx Dörr xx Spindler, Xxxxx: Xxxxxxxxx zum Xxxxxxxxxxxx, 2. xx., §150 - 410, 2. xxxxxx, München, X.X.Xxxx 2010, §245, x. x. 28, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx podle §130 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx vyhotovit xxxxx xxxxxxx zaznamenat protest xxx požádání xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je vznášen xxxxxxx, se xx xx xx xxxxxx.

X xxxxx 205 xx 212 (§190):

Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jmenovat xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. §194a) nebo xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. §201 xxxx. 5).

X odstavci 2 xxxxxxx x) se xxxxx najisto, x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx. To xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x situacích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx; xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu §227 xxxx. 1 xxxx xxxx navrhovanou xxxxxx §40 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se navrhuje xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxx [xxxx. §125 xxxx. 1 písm. x) XxxxX] x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx účetní závěrka xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených zákonem.

Dále xx xxxxx xxxxxxx, xx nejvyšší orgán xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx disponibilním. Nerozhoduje xxxx x té xxxxx xxxxx, x xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx, xx xx společnost xxxxxx xxxxxxxx (tichá xxxxxxxxxx), emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společenskou xxxxxxxx (xxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx pro třetí xxxxx, nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx §35 odst. 3 - tj. xxxxx hromada xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyplacených x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx z příjmů). Xxxxxxxxxxxx zisk naopak xxxxxxxx x nerozdělený xxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x názoru, které xxxxxxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx zastává xxx. formálně-materiální xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx po splnění xxxx xxxxxxxx: (x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx či jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx struktury xxxxxx nebo podstatnou xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (materiální xxxxxx), x xxxxxxxx (ii) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku (xxxxxxxx pojetí). Xxxxxxx xxxx xxxx prosazují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxxx xx skutečnost, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx toliko o xxxxxxx významnou xxx; xxxx xxxx za xxxxxxx podmínky, že xx v xxxxxxxx xxxxxx transakce došlo x podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závodu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v předmětu xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx právní nejistotu, xx které obchodním xxxxxxxxxx plynou mimo xxxx zvýšené xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. I převod xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx již xxxxxx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxx xxxxxxxxx) xx zahrnuto x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. například xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 18. xxxxxx 2005, xx. xx. 4 Xxx 24/2003, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu XX xx dne 5. xxxxx 2006, xx. zn. 5 Xxx 94/2006), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx test xxxx řádného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx stranu valná xxxxxxx xxxx schvalovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx nejvýznamnějším xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realizují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx společnosti x přijímat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu XX ze dne 29. xxxxxx 2005, xx. xx. 29 Xxx 442/2004). Předmět xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinnou xxxxxxxxxxx společenské xxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. §146 xxxx. 1 xxxx. x)] x xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Člen statutárního xxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravit xxxxxxxx xxxxxxxxx x takovou xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx společníků xxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodující však xxxx (formální) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tímto xx xx za xxx xxxx působit xx xxxxxxxxxx, aby ve xxxxxxxxxxx smlouvě vymezili xxxxxxxx xxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx převod xx xxxx v xxxxxxxxxx na okolnostech x konkrétní společnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx hovořit x xxxxxxx xxxxx jmění, xxxxx xxxx majetku, xxx i xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jmění, xxxxx by znamenala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. prodej xxxxxxx Xxxx-Xxxx), patentu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx továrny či xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxx podnikání společnosti), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xx xxxxxx xxxxxxx podobě.

V odstavci 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chybu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §2747 x xxxx. OZ xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx, xxxxx zakládají xxxxx xx xxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxxx. X rozsahu xxxxxx smluv xxxxxxx x disponibilní xxxx xx xxxxxx písm. x), xx. valná xxxxxxx nebude xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x xx proto xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znění xxxxxxxx 2 písmene x) xx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listů, xxxxxxxx xxxx, xxx xx společnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva [xxxx. §135 x §146 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxxx společenské xxxxxxx je xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (srov. §137). Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx §190 xxxx. 2 xxxx. a).

Nově xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnout do xxxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx likvidace x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §94 odst. 1, xxxxx xxxxxxx, xx uvedené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi [xxxx. xxxxxx §421 xxxx. 2 xxxx. x) a §656 xxxx. x)].

Xx xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx v zájmu xxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx doplnit i xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§204). Xxxxxxxxxx xx však xxxxxxx o xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx [srov. §173 odst. 1 xxxx. x)].

Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x xxxxxxxx 3 xxxxx na jisto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenést xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx valnou xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyhradit rozhodování x otázkách xxxxxxxxxx xxxxxx. Valná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx §195 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx); xxxxxxxx vedení xxxxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx třetích xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x §81 xxxx. 1).

X xxxx 213 (§191):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejen xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx obecně xx dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku; srov. xxxxxxxxx nadpis xxx xxxxxxxxxxx §258 XX.

X xxxxx 214 a 215 (§192):

Funkcí xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednatele xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx vadou x xxxxx, xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, napadení platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x soudu. Rakouská xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dodává, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx vznesením) by xxxx xxx společnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dává se xx xxx možnost xxxx odstranit x xxxxxxx čas x xxxxxxx potenciálního řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx preventivní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 2. xx., §145 - 273, 2. xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, 2012, §196, r. n. 20-22). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx společníka xxxxxxxxx se neplatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx preventivní x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxx xxxxx hromady xx x případě společníků xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx kterým xxx xxxxxxx protest, xxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx ani na xxxxx valné hromady xxxx jistotu, která xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úprava x xxxxx ohledu nejenže xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx valné hromady xxxxxxxxxxxx, xxxx pasivní xxxxxxxxxx, xxx třeba xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. To xx xxxx důsledku může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxxx hromad xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx o své xxxxx (nikoli xxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx omezit x zpřísnit xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mluvících xxxx, je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zakotvit, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, x čem xxxxxxxx vadu xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nestačí pouze xxxxx, xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“. Společnost xx xxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx dobrými xxxxx, aby mohla xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstranit (xx-xx xx možné). Xxxxx x xxxxxx vyjádřených x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady (x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxxxxx protestu je xxxxx xxxx x xxxxx, xx společníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nutné, xxx protestující společník xxxxxxxxx xx xxxxxx x konkrétními ustanoveními xxxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxxx společník xxxxxxx, x čem xxxxxxxx xxxx a rovněž xxxxx kterému (popřípadě xxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx směřuje. Například xxxxx, že valná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx společník xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nebylo přijato xxxxxxxxx xxxxxxxx. Společník xxx xxxxxx použít xxxxxx „xxxxxxxxxx“. Zapisovatel (xxxxx) přesto musí xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx pochybností by xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda vznáší xxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx. Xöxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 2. xx., §150 - 410, 2. xxxxxx, Xüxxxxx, X.X.Xxxx 2010, §245, r. x. 28. Xxxxxxxxxxxxx protestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodující je xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xx se za xx, že xxxxxxx xxxxx xxx; xx xxx případně na xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx). Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxx, xx nikoli, xx xxxxxx být mnoho. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx - například xxx xxxxxxxxxx zvukovou xx obrazovou nahrávkou xx zasedání xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx x x konečném xxxxxxxx x nespravedlivé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mohou xxxxxx situace, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxxx měli xxx xxxxxxx xxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebylo xx závažného xxxxxx xxxxx, x to x objektivních xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x případy, kdy xxxxxxx odhalit vadu xxxxxxxx valné hromady xxx x průběhu xxxxxx zasedání nebylo xxxxx, xxxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zpravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx půjde xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx společník xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xx valná xxxxxxx xxxxxxxx přerušena x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx protest xxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxx vůle společníka. Xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxxx valná hromada xxxxxx řádně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hromadu x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx. Přes jisté xxxxxxxxxx české xxxxxx xxxxxxxx xx lze x uvedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravou, xxxxxx x judikaturou (xxxx. §245 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x němu například Xöxx xx Spindler, Xxxxx: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 2. xx., §150 - 410, 2. xxxxxx, Xüxxxxx, X.X.Xxxx 2010, §245, x. x. 30 - 38).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx) mohou, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, není xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx společníka. Bez xxxxxx na společníka, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nebude xxx jistotu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx, proti xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx navzájem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a jednateli xxxxxxxxxxx jsou zpravidla xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx přísné bezvýjimečně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podáním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx větší pravděpodobnost, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x budou ve xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx proto xxxxxxxx umožnit vyloučení xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx společenské xxxxxxx. Pokud xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx neplatnosti usnesení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podán xxxxxxx, xx xxxxxx.

X xxxx 216 (§193):

Navrhovanou xxxxxx xx vyplňuje xxxxxx v xxxxxx. Xxx stávající právní xxxxxx je možné xxxxxxxxx se neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxx valné xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, že rozhodnutí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné hromady. Xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x působnosti xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx umožnit přezkum xxxxxx xxxxxxxxx; uvedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx případy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zpravidla xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx především x xxxxxxx, kdy jsou x xxxxxxxxxx jednatele xxxxxxxxxx kmenové xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx x podobě dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §191.

X bodu 217 (§194x)

Xxxx navrhovaný §194x xxxxxxxx zakotvuje xxxxxxx xxxxxx podílu x xxx. xxxxxxxxx právem, xxxx xxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednatelů xxxxxxxxxxx x takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvolat. Xxxxx xx tedy x xxxxx spojené x podílem; xxxxx xxxxxxxx druh podílu. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§201 xxxx. 5 xx spojení x §448b) x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx akcie, x xxxxx xx spojeno xxxxx jmenovat x xxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxx představenstva (§438x), xxxxxxx (§448x) x xxxxxxx xxxx (§458).

Xxxxxx jako x xxxxxx akciové společnosti xx navrhuje xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkem xxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valnou xxxxxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společníků, xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obsazení xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx možnosti kooptace xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán (xxxx xxx níže).

Na základě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx §448b xx xx jednatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §448b xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx výkonu hlasovacího xxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doručením xxxxxxxxxxx), x §448 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx jednatele xxxxxxx, xxxx xx-xx xxx xx závažný xxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx zprávu x §448x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx odkazu xx §448x xxxx. 4 je xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odstavce 2.

Xxxxxx není zakotvena xxxxxxx xxxxxxxx §448x xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx společníka xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx oprávněný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxx společníků. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx obdobou §448b xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán; z xxxxxx věci xxxx xxxxxxxx možná x xxxxxxx jednatelů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x §448x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx §448x xxxx. 5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednatele, xxxxxxx k xxxxxxxx (xxxxx) působnosti valné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x stejný postup xxx dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jmenovaného xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. §193).

Xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx vydání xxxxxx x právem xxxxxxxx x xxxxxxx jednatele. Xxxxx-xx společníci rozhodovat x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x povinností xxxxx xxxxxxxxxx (§171 xxxx. 2).

X xxxxx 218 x 219 (§195):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx neodporují právním xxxxxxxxx xxxx společenské xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx strategické x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pokynů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v §51 xxxx. 2 x §81 xxxx. 1). Stejnou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx znění §435 xxxx. 3 x 456 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ustanovení §194 xxxx. 4 ObchZ, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (§135 xxxx. 2 XxxxX). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strategické a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x posunu xx xxxxxx x obchodním xxxxxxxx nedochází; xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx změny je xxxxxxxx právní xxxxxxx x usnadnění xxxxxxxxx xxxxx. Ve společenských xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zákona.

V odstavci 2 se xxxxxxxx xxxxxxx zjevně nesprávný xxxxx xx §51 xxxx. 1. Správně xx má xxxxxxxxx xx §51 odst. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynu týkajícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx tak (xxxxx §81) xxxxxxx xx xxxxxx udělování pokynu xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx jednateli.

K xxxxx 220 a 221 (§198):

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jednatelem, x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx. Xxx xxxxx x další xxxxxx xxxxxx účasti, xxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx či odvolání.

Pravidlo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §173 xxxx. 2 o. x. xxxx xxxxxxxxxx §105x ZVR).

K xxxxx 222 x 223 (§199):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 až 4. Xxxxxxxxx úprava xx v mnoha xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx 3, jenž xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasu všech xxxxxxxxxx je standardně xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx společníků (xxxx. xxxxxxxxx §171 xxxx. 2, xxxx. xxxxxxxxxx §171 xxxx. 3); xxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx smlouvy postačuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §171 xxxx. 1). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx švýcarské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva může xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady (xxxx. §812 xxxx. 3 Obligationsrecht). Obě xxxxxxx plynoucí xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zrcadlí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx i na xxxxx konkurenční xxxxxxxx, xxxxx společnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxx úprava xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx konkurenční xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx se různými xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxx xx xxxxxxxx zakotvit x x akciové xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §441 a 442) x x xxxxxxxx (xxxx. navrhované xxxxx §710 x 711). Zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výkon se xxxxxxxxx zakazuje, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx další xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx výkon xxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (souhlas určitého xxxxxx xxxxxxxxxxx, domněnka xxxxxxxx xxxx.). X xxxxxxxxxx řadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx rozhodnutím rozšířila xx zúžila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zakázaných činností xx smlouvě x xxxxxx xxxxxx jednatele. Xx xxxxxxxxx xx xxxx společníků, jakým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Stále xx xxxx třeba xxx na xxxxxx, xx xxx úplným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx. §54 až 57). X xxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zájmu společnosti (xxxx. §54 xxxx. 3) x s xxxxxxxxx loajalitou.

K bodům 224 až 226 (§201):

Xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx dozorčí rady. Xxxxxx xx dozorčí xxxx pouze dobrovolně xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx trvat xx xxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx, odpovídala její xxxxxxxxx pojmenování tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx opačného závěru, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx mohla ve xxxxxxxxxxx smlouvě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx zřízení dozorčí xxxx smysl, stejně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx. Obdobnou úpravu xxxx xxxxx xxxxxx x x obchodním xxxxxxxx (xxxx. §138 XxxxX, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčí xxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx, xxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx, xxxx. xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx trvat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx rady xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx zřizována. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx působnost dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstavec 2 x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §446 xxxx. 1 a 2 x §447 xxxx. 1 xx 4). Stávající xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx rada xxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. zejména xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx stávající xxxxx xxxxxxx. Xxxx není xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xx xx xxxxxx navrhuje xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dozorčí rady xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x tzv. nahlížecího xxxxx. Xxxxx xxx x změnu x xxxxxxx x), přejímá xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxx soudy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §159 (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na §187).

Cílem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxxx a jednání xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě. Obdobný xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx (srov. §52 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx). Rozsah xxxxxxxxxx, jež xxxx xxx obdobně xxxxxxxxxx xx dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx celé xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení, xxx xx navrhuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x ustanovení, xxx xxxx xxxxxxx §198 x 199. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxx vychází xxxxxx xxxxxxxx pátého x xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx základní xxxxxxxxx dozorčí rady, xx xxxxxxx je xxxxx bezvýhradně xxxxx x xx xxxxxxx xx nelze xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pátý xxxxxxxx aplikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odchýlit.

Shodně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xx členy xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílacího xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznik xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxx dozorčí rady. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy vysílacího xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx předpoklady x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vysílacího xxxxx xx xxxxxxx rady x akciové xxxxxxxxxxx (§448x); xxxxx xx xxxxxxxxx o otázku xxxxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx §448x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

X bodům 227 xx 229 (§202):

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxx. §135 odst. 2. X v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx povaha xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx k vystoupení xx xxxxxxxxxxx postačí, xxxxx společník xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy (obdobně xxxx. §164 xxxx. 1).

Xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx §164 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) - xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §164.

X xxxx 230 (§206):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xx promítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Insolvenční xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku; xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem x. 294/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2014.

V xxxxxxxx 1 xx xxxx navrhuje odstranit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [srov. §308 xxxx. 1 xxxx. x) InsZ], xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vedle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx podíl, xxx xxxxxx pouze x podílu, x xx i xx xxxxxx k úpravě xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx společníka dochází xxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxx zániku účasti xxxxxxxxxxxx (srov. §127) x xxxxx družstva (xxxx. §610); uvedené xxx xxxx xxxxx x procesní úpravy xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. §320xx xxxx. 8 XXX).

Xxxxxxxx se navrhuje xxxxxxxx, xx dojde-li x průběhu xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nezanikne; x xxxxxx účasti xxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxxxx návrh xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx. xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx odstavec 2 xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Účast xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx případech, xxx dojde-li ke xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx stávajícím znění; xxxxxxx xxxx formulace xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx značně problematická x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obnoví nejen x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx tytéž xxxxxxxx jako zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k právní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu NS XX xx dne 20. xxxxxx 2015, xx. xx. 31 Xxx 2827/2012).

Podmínkou obnovy xxxxxx (xx stávajícím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxx. xxxx. X. Xxxxxxx xx Lasák, X. x xxx. Xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. X. xxx, Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, x. 1063 x 1064) xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uvolněným xxxxxxx xxxxx §213 xx 215 (x xxxxxxx xx změny provedené x §212 xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení neodkazuje; xxx nestanoví, xxx xx x uvolněným xxxxxxx naloží). Pokud xxxx xxxxxxxxxx uvolněný xxxxx xxxxx postupem xxxxx §213, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x podílem jinak xxxxxx podle §215 (xxxxx x xxxxxxxx xx zbývající společníky xxxxx §215 xxxx. 1, k xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2, xxxx x přechodu xx xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 3), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účast xxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xx dobrou xxxx x xxxx konstituované xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx slučitelný x xxxxxxx účasti. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx.

Xxxx xx navrhuje xxxxxxxx obnovu účasti xxxxxxxxxx vůle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obnovit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhé xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx účasti xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx autonomie xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účast xxxxxxxx. Pokud xxx xxx vyplacen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x projevem vůle, xxxxx se mu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 4 xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx důkladně xxxxxx, xxxxxx chce xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx nahrazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxx jistoty x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx v odstavci 5 xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx platilo i xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx o právní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx §6.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Napříště xx xxxx účast xxxxxxxxx xx nunc doručením xxxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx jak xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplacen, xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx podílů xx xxxxx xxx.) a xxxx xxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zákoně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, co xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx účast xx xxxxxxxxxxx nezaniká. Xxxxx §398 xxxx. 2 XxxX xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x konkursu, xxxxxxx x právní úpravy xxxxxxx, xx jak xxxxxxx xxxx se xxxxx společníka prodává x xx xx xxxxx x případě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Není xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 (xxxxxxxxx xxxxxxxx 4) x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oddlužením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty. Na xxxxxx xxxxxx, oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx xx trvání xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx se plní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx k probíhajícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx lhůta x xxxxxxx podílu společníka. Xxxx lhůtu xx xxxxxxxx vázat xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním rejstříku - srov. §245 xxxx. 1 XxxX), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžením majetkové xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. §407 xxxx. 1 XxxX).

Xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x zániku xxxxxx a xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxx důvodů xxx pro splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, musí být x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx společníkova xxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxxx obnovy xx xxxxxxxxxx, xx společnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215. Xx větě xxxxx xx odkaz xx §214 xxxxxxxxx odkazem xx §36; z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §213. Xxxxx xxx x určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §214 xxxxxxxx na §36. X xxxxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx §36. Stejně xxxx x případě xxxxxx účasti xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účast obnovit, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to vše xx lhůtě 4 xxxxxx od xxxxxx xxxx příslušného rozhodnutí.

K xxxxx 231 a 232 (§207):

Po vzoru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx převzít xxxxxxxx §272 xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx společník xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx společnosti xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx mohl xxx x dané xxxx xxxxx činný, xx xxxxxxxx xxxxxx doručit. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx převzata x xxxxxx §272 xxxx. 2 a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx doručil xxxxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx neudělí souhlas xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxx vkládaný odstavec 3 vznikne xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x terminologicky. Xxxxx nastanou účinky xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ale k xxxxxx závazku xx xxxxxxx.

X ohledem xx §654 XX se x xxxxxxxx 4 (xxxxxxxxx odstavec 3) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x prekluzi xxxxx. Xxxxx §654 xxxx. 1 OZ xxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx nastupuje xxx x xxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxx výslovně. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. xx xxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2006, sp. xx. XX. ÚS 300/06, xxxxxx k xxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva podle xxxxxxxxxx výkladu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zániku xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx normě xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x hmotně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx musí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právních.“

X xxxxx 233 xx 235 (§209):

Navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x převodu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx ověřenými podpisy; xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Změna xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx x převodu xxxxxx nemusí xxx xxx v písemné xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx však společnosti xxxx xxx doručena x písemné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X. Havel xx Xxxxxxxxx, I., Xxxxx, B., Xxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxx, P. Zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. Xxxxxx. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2013, x. 402). Změna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Totožnou xxxxxx ostatně obsahoval x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §115 odst. 3 XxxxX).

Xxxxxx xxxxxxxx 3 dochází k xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx §213 odst. 1 xxx použít xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx práva.

Konečně xx xxxxxxxx vložit xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx vzoru xxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx. §271 odst. 3) xx x x xxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xxxx důsledky xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x převodu podílu.

K xxxxx 236 x 237 (§211):

Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxxxxx podoba neodpovídá xxxxxx ustanovení; to xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nýbrž x xxxxxxx účasti dědice xx společnosti.

S xxxxxxx xx §654 XX xx navrhuje standardním xxxxxxxx stanovit, xx xxx o prekluzi xxxxx. Xxxxx §654 xxxx. 1 XX xxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx nastupuje xxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zákon xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx koncepce xxxxxxxx navazuje na xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx např. xx svém nálezu xx xxx 26. xxxxxxxx 2006, sp. xx. II. XX 300/06, xxxxxx k xxxxxx, že „závažnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ustáleného výkladu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx zásada xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spíše musí xxxxxx pro xxxxxx xxxxx obsažené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“

X xxxxx 238 xx 241 (§212):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká uvolněný xxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx vylučuje vznik xxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, kdy xxxxx společníka zanikla xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podíl xxxxxx x x xxxxxxx, xxx společníkova xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx přešla xx právního nástupce. Xxxx xxx i x xxxxxxx udělení xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx převodu xxxxxx vstupuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) a xx z xxxxxx xxxx vyloučeno, aby xxxxxx uvolněný xxxxx x x tím xxxxxxxxxxx právo bývalého xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (srov. xxxxxx xxxxxxxxxxx změnu §36 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx). Xxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavce 2 a 3 x xxxxxx x xxxx obsaženou xxxxxxxxx xx §213 a 214. Stávající xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx omezený; v xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxx §213, nýbrž xx xxxxx xxxxxx určit xxxxxxxxxx podíl xxxxx §214 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §215 (x xxxxxxxx případů, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převoditelnosti - xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x valná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §213). Xxxx xx tak xxxxxxx x §213 x 214; zařazení xxxxxx xxxxxxxx xx §212 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx x podílem xxxx zástupce (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nejedná xxxx smluvní xxxxxxxxx, xxx jako xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx však s xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx §213; xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §215, xxxxx xx x xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx přesouvá do §213.

Xxxx formulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx k vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §151 xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx jej xxxxxxx k odevzdání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. §204 xxxx. 3 nebo §205 xxxx. 2). X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 a 154, protože společnost xxxxxxxxx xxxxx §213 x xxxx. Je xxxxx xxxxx formulovat xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx vydá xxxx xxxxxxx listy, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §213. Tato xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx vystoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx §164 xxxx. 6 x xxxxxxxxx xxxxxx x němu.

K bodům 242 xx 244 (§213):

Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpřesnit. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opustil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxx xxx termín xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxxxx x xxxxxx, a to x xx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetího xxxxxxxx §212, a proto xx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zanikla x xxxxx podíl xx xxxxxxx (srov. §212 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx) a xxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (a xxxxxxxxx xx rovnou podle §214). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxx případě xxxxx, xx společník xx xxxxx xx vypořádací xxxxx (xxxxx představuje xxxxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxx xxxxxxxx 2 není xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xx měly x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodeje a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podíl. Xxxxx xxxxxx, výtěžek x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxxx, xxxxx má vůči xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx, který takový xxxx xxxx. Jeho xxxxxxxxxx podíl, x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší.

Odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx druhá xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx §209 xxxx. 1 druhá xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx spočívá x tom, že xxxxxxx o převodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx společníka (xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

X xxxx 245 (§214):

Předně xx xxxxxxxx zpřesnit xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx podíl xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nejen x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxx §213 xxxx. 1 (xxxxx xx §213 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x úvahu xx x xxxxxxx, byl-li xxxxxx uvolněného xxxxxx xxxxxxx), xxx x x xxxxxxx, xxx xx podíl nepřevoditelný xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §214 xx postupuje xxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx omezen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho převod; xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxx §212 (xxxx. §212 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxx na §36 xx příliš xxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx použití pravidel xxxx xxxxxxxx. Napříště xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx určování xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxx §36. Xxxxx §36 xx xxxx xxxxxx splatnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx 2 reaguje xx xxxxxxxxx nejistotu, xxx xx lhůta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovena kogentně, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx pravidlo, xxx výslovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx zřetele hodných; xxxxxxx důvodem xxxx xxx například xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx libovůle xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůtu k xxxxxxx uvolněného podílu xxx xxxxxxxxxx maximálně x xxxxx 1 xxx. Xxxxx této xxxxxx xx předcházet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 246 (§215):

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215, x xx x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx rok (§214 xxxx. 2). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §215 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx zjištěna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naložení x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. finančních) nemusí xxx xxxxxxx společníci xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx důvod xxx to, aby xxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na skutečnost, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxx xx společnosti x x konečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx zasáhne xx xxxxx každého xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx x přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníci [srov. §171 odst. 1 xxxx. x) a §171 xxxx. 2]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listinou (§172 xxxx. 2). Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx by xxxx rovněž xxxxx, x jakém poměru xxxxxx uvolněný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx již xxxxxxxx x §215 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxx společníky podle xxxxxx xxxxxx, xxx xx takové rozhodnutí xx osvědčuje xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxxxx [srov. §171 xxxx. 1 xxxx. x)] x rozhodnutí xx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx (§172 xxxx. 2); xxxxxxxxx xxxxxx §215 odst. 2 xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx nemusí xxx žádný společník, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx podíl. Xxxxx xx navrhuje xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx podíly ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx uvolní xxxxxx xxxxx, xxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx neuvolněných xxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx o přechodu xxxxxx xx společnost xxxxxxxxx jednatel xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2006, xx. xx. 29 Xxx 850/2006). Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx navazuje. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx §149.

Xxxxxxxx tedy xxxxx dva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvolněným xxxxxxx. Xx třetího odstavce xxxxxxx, xx uvolněný xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx 1) xxxx xxxxx na xxxxxxx z nich (x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx určeném xxxxxx hromadou), nebo x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 247 (§216):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx „xxxxxxxxxx xxxx“ x xxx xx předepsána. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x nastoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vnesením všech xxxxxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx vkladů, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx určena xxx xx společenské xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účinky xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je vyloučeno, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx změně xxxxxxx x xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx. §464 xxxx. 2).

X bodům 248 xx 250 (§218):

Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věřitelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek; xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x případě snižování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx použije x na jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady, než xx vyjmenované x xxxxxxxx 1; pravidlo xx tak použije x např. x xxxxxxx podle §225.

K xxxxx 251 a 252 (§219):

X xxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx peněžitými vklady x x případě, xx xxxxxxxxx vklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx docházet k xxxxxxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxx (společnost xx xxxxx xxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxx). Společnost xxx xxxxxxxx nemusí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a její xxxxxxxx schopnost xxxx xxx xxxxxxxx, přestože xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxx údaje zapsaného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Nově xxxxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx splnili xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx význam základního xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx upřesnit x xxxxxxxx obsah xxxxxxx zprávy, xxxxxx x xxxxxxx zvyšování xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx, proč xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx emisní xxxx společníka; xxxxxxx xxxx ponechány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx všech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx nepeněžitými vklady, xxx xxxxxx x xxx xxxxx případného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §469, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ocenění nastaly xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vkladu (xxxx. §471).

Nově xx xxxxxxx, že písemná xxxxxx xxxxxxxxx obsahuje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §468 x 469). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jednatele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxx emisního xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx kurs). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx jednatele xxxxxxx, oceňuje-li xx xxxxxxxxxx vklad xxxxxxxx xxxxx §468. X xxxxxxx xxxxxxx totiž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx ocenění nepeněžitého xxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx x cen, xx xxx je cenný xxxxx obchodován po xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx vkladu (x xxxxxxxxxxxxx srov. §468); x xxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx vklad xxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ocenění. Xxxxxx úprava xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §474).

X xxxx 253 a 254 (§221):

Navrhovanou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxx hromadě, xxx i to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 255 xx 257 (§223):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx lege xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; ta xx xxxxxx xxx pouze xx volném uvážení xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§224 xxxx. 1 xxxx. x)] nesmí xxx x rozporu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx promítá xxxxxxxxxxx xxxx označením x xxxxxx podílu. Xxxxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxx v případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx změna rovněž xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxx náležitostí společenské xxxxxxx (xxxx. §146).

X xxxxxxxx 1 písmenu x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxx nepeněžitý xxxxx). Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxxxx xxxxx §219 odst. 2) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §468 xxxx 469), xxxx emisního kursu, xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nepeněžitý xxxxx oceňován xxxxxxxx xxxxx §468, xxxx xxxxxx ocenění v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx objektivně zjistitelná, xxxxx se xxxxxxx xxxx vážený xxxxxx x xxx, xx xxx je xxxxx xxxxx obchodován po xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxx (x podrobnostech xxxx. §468); x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx datum, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxx přesnou xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §475).

X xxxxx 258 x 259 (§224):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) dochází x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v §219 x §223 písm. x) xx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka xxxxxx x údaj o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx se oceňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §468 xxxx 469), xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx vnesením xxxxxxxxxxxx xxxxxx splacen, x xxxxxx xxxxxxx nepeněžité xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §468. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vysoká xxxx xxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, neboť tato xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx průměr x xxx, xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxx vnesením vkladu (x xxxxxxxxxxxxx srov. §468); x době xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, proto xxxxx xxxxx xxx přesnou xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxxx xxxxx §479).

X xxxxx 260 (§226):

X xxxxxx odstavci se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx 261 a 262 (§229):

Navrhovaná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx vzdání xx xxxxx podílet xx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxx zvýšení a xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx výkladové xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx podíly xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Podíly nemusí xxx určeny xxxxx xxxxxx (xxxx. §133). X xxxxxxx případě xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx x ani xxxxxx.

X xxxx 263 (§230):

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 264 (§232):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Označení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx mnohost xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxx uvádět jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vznik xxxx xxxxx podílů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souvisí xx změnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy (xxxx. §146).

X xxxx 265 (§235):

Navrhovanou změnou xx xxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1. Xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vkladu. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. 146 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx nesmí xxxxxxxx xxx 1 Xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu tak xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivých vkladů xxxxxxxxxx xxx 1 Xx.

X xxxx 266 (§236):

X xxxxxxxx 2 xx navrhuje vypustit xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx §240a, xxxx xxxxxxx xxxxxx pravidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx ztráty (srov. §240x a důvodovou xxxxxx x xxxx).

X xxxxx 267 xx 270 (§239):

Xxxxx xxxxxxxx 2 písmene x) xxxxxxx xx problémy xxxxxxxxxxxxx soudů x xxxxxxxx, xxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx nepřezkoumává xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §90 x násl. XXX).

Xx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx vložit xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxx ztráty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx úprava xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx na základě xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxx xxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§544 odst. 1 x 2). Doložená xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx částce, x níž xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx x poškozování xxxxxxxx.

X xxxxx 271 x 272 (§240):

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v zákoně. Xxxxx xxxx usnesením xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxx xxxx prohlásil xx xxxxxxxx, musí xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost.

V odstavci 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 273 (§240x):

X xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx, která míří xx xxxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx §236, §237 či 238. Xxxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxx nalézt x xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (srov. §544).

X xxxxx 274 xx 276 (§242):

Navrhovanými změnami xx xxxxxxxx zpřesňuje x xxxxxxxxxx. Pravidlo xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx likvidátorovi xxxxxxx listy x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Na druhou xxxxxx odstavec 2 xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx skutečnost, xx stávající právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx kmenové xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx neodevzdá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx stávající odstavec 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §154, který řeší xxxxxx xxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx, nelze uvedené xxxxxxxx xx případy xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx. Xxx xx přiměřeného xxxxxxx §154 xxxx xxxxx určit splatnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx na §154 xx nadbytečný, navrhuje xx xxx zrušit. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které určí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx (§153 xxxx. 3). Ty se xxxxx napříště započítávat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 1982 a xxxx. XX).

X xxxx 277 (§244):

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx nadbytečná a xxxxxxx. Xxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x odstavce 1, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §212 OZ, xxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx…“). Xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx hromady, podmínkami xxxxxxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x akcionářů x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§255) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx (§212 xxxx. 2 XX). Xxxx xxxxx xxxxxx, xx jaký okruh xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nadto, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx uvedená xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jistoty a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx obecného postupu x xxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obecné úpravy (§428 x xxxx.).

X xxxxx 278 x 279 (§245):

X nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx cennými papíry x xxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx. Xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce 2 xxxxxxxx mezeru x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx pravidlem §93x xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx stávající nejednotnost xxxxxx. Xxx x §406 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx evidence zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx vedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcie x úschově; u xxxxxxx pravidel xxxx xxxxxx. Xxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx dopadat i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx (xxxx. §275 xxxx. 3).

X xxxx 280 (§247):

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidly xxxxx. Xxxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x §257, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx legislativních pravidel xxxxx se legislativní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx slovní xxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxxxx poprvé (xxxx. xx. 44 legislativních xxxxxxxx). Pojem „kusová xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx v §247, xxxxx se x xxx navrhuje zavést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tímto účelem xx x xxxxxx xxxxx vymezena.

K xxxxx 281 xx 283 (§248 a 249):

Promítá xx xxxxx xxxxxxxxxx §257 xxxx. 4 (xxxx. důvodovou zprávu x §257), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx 284 xx 290 (§250):

X xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §256 xxxx. 5 (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §256). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xxx jsou xxxxx vydávány xxxx xxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx o xxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x §256 odst. 5, xxxxxxxx se x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na uvedené xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna xx za xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxx.

Xxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx x) se xxxxx xxxxxxx, xx xxxx x celkovém xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx mají xxx vydány akcie x xxxxx jmenovité xxxxxxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx hlasů xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhů xxxxx xxxx xxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §276 odst. 4), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlasovací xxxx.

X xxxxxxx f) xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rady. Zákon xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx (xxxx. §439 xxxx. 1, 448 odst. 1 x xxxx xxxx xxxxxxxxxx §457 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 3 xxxx. c) se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx: x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x) xx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx matoucí xxxxxx, xxxxx hovoří toliko x xxxxxxx volených xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. A x xxxxxxx h) xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §256 xxxx. 5 (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaknihované akcie).

V xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx - xxxx-xx xxx stanovy, může x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx. Smyslem poslední xxxx x xxxxxxxx 4 xx vyloučit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X bodu 291 (§251):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o představenstvu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x statutárního xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx).

X bodu 292 (§252):

X xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §256 xxxx. 5 (xxxx. důvodovou xxxxxx x §256). Xxxx nebude uváděn xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x jejich xxxxxx, xxxx xxx xxxx vydány listinné xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sjednocuje x §250 xxxx. 2 xxxx. x) - „xxxxx xxxxx“.

X xxxxx 293 x 294 (§253):

Xx prvé xx xxxxxxx xxxxx §257 xxxx. 4, co xx týče xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxx x §257). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozlišování xxxxxxxxxx zákoníku mezi xxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxx xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx, xx. xxxxxx úsek, xxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx uplatnění xxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx požadavek působící x xxxxx potíže, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, na xxxxx xx splácí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx; ustanovení §250 xxxx xxxxxxxxx nezakotvuje. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx vkladu. Xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx u xxxxx (§23). X xxxxxxxx sepsání xxxxxx xxx zpravidla xxx xxxx xxxxx účtu xxxxx, proto xxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx společnosti. Požadavek, xxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx vklady, neplyne xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 ze xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva obchodních xxxxxxxxxxx. Požadavek není xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Aplikace §26 xxxxxxxxxx x xxxxxx věci x xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx společnost zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx situace před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx §23 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, dokud xxxxxx xxxxxxx nepeněžité xxxxxx vneseny xx xxxxxxxxxxx.

X bodům 295 x 296 (§255):

Navrhovanou xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx evropského xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností. Článku 52 xxxxxxx x xxxxxx majetku za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. „xxxxxxx xxxxx desetiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ (shodně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „not xxxx xxxx xxx-xxxxx xx the subscribed xxxxxxx“ nebo xxxxxxx xxxxx „von xxxxxxxxxx 1/10 des xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx“). Není xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx znění, xxx xxxxxxx x její xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx změna xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x představenstvu xxxx dozorčí xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx i statutárního xxxxxxxx) v monistickém xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx výslovnou úpravou (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxxx 297 xx 299 (§256):

V xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx zpřesnit definici xxxxx. S ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx právo na xxxxx xx xxxxx, xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (zaknihovaný) xxxxx xxxxx, s nímž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva (xxxx. §276 xxxx. 2 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx). Xxxx xx xxxxxxxx definovat xxxxx jako (xxxxxxxxxxx) xxxxx papír, s xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xx xx cíl xxxxxx právní jistotu x xxxxxxx převodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převádět xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx náležitosti xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx ručí xx xxxxx převáděné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx lze převádět xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X zásadě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným (xxxx. §209 xxxx. 2). Xxxxxxxxxx nesplacená xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx cenný xxxxx. Xxxx odůvodněné, aby xxx pro převod xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx ostatně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x. 134/2013 Sb. vloženo xxxxxxxxxx §177x; tato xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praxi Nejvyššího xxxxx (xxxxxxxxxx ze xxx 23. xxxxx 2011, xx. xx. 29 Xxx 4946/2009).

Xxxx xx navrhuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxx má za xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stávající xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx cenných papírů x občanském zákoníku, xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kategorie xxxx. Některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „zaknihovaná xxxxx“, jiná „akcie xxxxxx jako zaknihovaný xxxxx xxxxx“; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dán důvod. Xxxx xx navrhuje xxxxxxxx, že „akcie xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxx“ x „xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxx „zaknihovaná xxxxx“. X xxxxxx tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx akcií na xxxxx listinné x xxxxxxxxxxx. Uvedené pravidlo xx rovněž xxxxxxx xx xxxxxx zákonného xxxxx, ledaže x xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dopadat pouze xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx“ (xxxx. xxxx. §525, 537, 538 xx.).

X xxxxx 300 xx 302 (§257):

Navrhuje se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx definuje xxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxxxx i legislativní xxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxx xxxxx“ je xxxx xxxxxx xxx x §247. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použito x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx. 44 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx „xxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx x §247, kde xx xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx legislativní zkratku. Xx tímto xxxxxx xx tam x xxxxxx akcie vymezena. Xxxxxxxxxx §257 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (na rozdíl xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. §169), xxxx proto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlasů spojených x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s jednou xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. §250 xxxx. 2 xxxx. e)]. Xxxxxxxxxx, xx x s xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx různý xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx §276 odst. 6.

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, jak se xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výkladových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu, tj. xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (např. §279, 322 xx.). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx akcie x xxxxxx věci xxxxxxxxx - xxxxxxxxx §500 xxxx. 1. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xx situace, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxx xxxx, xx jde o xxxxxx akcie (xxxx. §259, 285, 296 xx.), nestanoví-li xxxxx xxxx jiného, například xx xx xxxxx xxxxx xxxxx kusových xxxxx (srov. §413).

Navrhovaná xxxxx xx promítá xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx týkajících xx jmenovité xxxxxxx, x nichž xx xxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxxxx i xx kusové akcie, xx navrhuje xxxxxx xxxxx na účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. §15, 248, 249 xxxx.). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zůstává, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx (srov. §276, 483, 496 apod.).

K xxxxx 303 xx 305 (§259):

X xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxx najisto, xx i x xxxxxxxxxxxxx akcií xx x souladu x §263 xxxxxxxxx jejich xxxxx.

X odstavci 1 xxxx. f) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. §250 xxxx. 2 xxxx. d)] x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxx uváděných xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx akcií. Xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovy společnosti.

Zrušení xxxxx xxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provedené x §276.

X xxxxx 306 x 307 (§260):

V xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, které xxx xxxxxxxx neodkazuje na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 a důvodovou xxxxxx x xxxx). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xxxxxx pouze xx xxxxxxxx akcie; xxxxxxxxxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx (xxxx. odstavec 2), xxxxx druhá xxxx xxxxxx o „xxxxxxx“.

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx §256 xxxx. 5 (srov. xxxxxxxxx xxxxxx x §256). Xxxx xxxx xxxxxxx označení „akcie xxxxxx jako zaknihovaný xxxxx xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 308 (§262):

Xxxxxxxxxx xx zpřesňuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x §276: xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx být dle xxxxxx vydány akcie xxxxxxx xxxxx.

X bodu 309 (§263):

Xxxx xxxxx xx xxxxxx odstavci xxxxxxx xxxxxx duplicitně x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Pravidlo odpovídající xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §274 xxxx. 2, xxxxx pojednává xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx systematického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §274 x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxx věty za xxxxxxxxxx.

X xxxx 310 (§264):

X xxxxxxxx 2 xx promítají změny §256 xxxx. 5 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx) x §349 (xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie xx majitele, xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxx bankovní účet xxxxx x osoby xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §250 xxxx. 2 xxxx. x), (xxxxx xxxxx).

X bodu 311 (§268):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznam akcionářů xx xxxxxxxxx použijí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zatímní xxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx jako xxxxxxxxxx §256 xxxx. 4 musí i xxxxxxxx §268 xxxxxxx x na nevydané xxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxx 312 (§270):

Cílem nově xxxxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převoditelnosti nebo xxxx změny do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zápis xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx pravidlo xx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx znění §431 xxxx. 1, které xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx případy, xxx xx x změně xxxxxx x otázce xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx rozhodováno xxxxxx hromadou, xxxx xx trvání xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx společnosti; v xxxxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neukládá xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx obchodního rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxx zápisu v xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx vyplnit xxxxxxxxx odstavce 2. X xxxxx změnou xxxxxxx x xxxxxxx §431 odst. 1.

X xxxx 313 (§275):

Xxxxxxxxxx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx občanskému xxxxxxxx, xxxxx formu xxxxxxxxx toliko x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxx. §263 xxxx. 1 a 2 část xxxx xx středníkem. Toto xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx promítnuto do xxxxxx zákona [xxxx. §259 xxxx. 1 xxxx. d)]. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně vztahu xxxxxx ustanovení x §274 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx proto xxxxxxxx, xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozlišuje xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx touto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx zvolenou xxxxx se na xxxxxxxxxxxx akcii xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxxx 314 xx 316 (§276):

X návaznosti xx přetrvávající právní xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kmenovými xxxxxxx x akciemi xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx odchylka xx xxxxxxx úpravy (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx), xxx by xxxx spojena xx xxxxx akciemi, xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx právo“, xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx logiku; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx hovořit xx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx různých xxxxx xxxxx, xxxx alespoň xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx x povinnost xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx druhu akcií; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx, že stanovy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx [xxxx. §250 odst. 2 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx různé xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxxx znění §48 XXX).

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 x 3 xx x xxxxx xxxxxxxxxx stávající nejistoty xxxxxxx variability xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx akcií. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx výslovně xxxxx, xx xx možné xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §256 xxxx. 1). Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx x nich, xxxxxx slovy xxxxxx xxx xxxxxx vydána xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedno x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jedno x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx stanovách. Xxxxxx z xxxx, xx xxxxxxx kterého xx možno tvořit xxxxx xxxxx akcií, xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez typických xxxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx znehodnocování xxxxx nelegitimním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x podrobnostech srov. §335 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

X xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xx v xxxxxxxx době xxxxxxxx x §279 x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bez hlasovacího xxxxx, xx pouze xx xxxxx prioritní.

Zákaz xxxxxxxx xxx. úrokových xxxxx, tj. xxxxx, x nimiž xx xxxxxxx právo na xxxxxx úrok xxx xxxxxx na hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zůstává xxxxxxxx (xxxxxxxx 5).

Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 (x xxxxxxxxxxx odstavci 6) se xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxx, xxxxx xxxxx xxx spojena x xxxxxx akcií. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx akcionářů. X xxxxxx xxxxxxx není xx místě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxx druhy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx naopak. Ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx akcie, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxxxx částí (xxxxxx) společnosti (xxx. xxxxxxxx shares), xxxx xxxxx spojené x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx se v xxxxxxxx 6 xxxxx xx jisto, že xxxxxx má xxxxxxx x na kusové xxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxx k §257).

X xxxx 317 (§277):

V xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x §276, xx. vypouští se xxxxxx „xxxxxxxxxx práv“ x „xxxxxxxxx xxxxx“. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xx xxx napříště v xxxxxxx xxxxxx nerozlišuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxx prohlásit xxxxx xx kmenovou (pouze xxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxx. určí, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx spojeno xxxx), navrhuje xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znění odstavce 2; xxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx povinnosti je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Ostatně xxx stávající xxxxxx xx společnosti s xxxxxxx omezeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x obsah xxxxxx.

X xxxxx 318 (§278):

Xxxxx věta odstavce 2 xx x xxxxxx systematických xxxxxxxx xxxxxxxxx xx §276 xxxx. 4; promítá xx xxxxx ustanovení §276 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx vydání xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx druhy xxxxx, x nimiž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxx 319 (§279):

Xxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx §276 xxxx. 3; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §276 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejsou akciemi xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx akcií, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxx 320 xx 322 (§280):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se pravidlo xxxxxxxxxxxxxx zpřesňuje. Valná xxxxxxx nerozhoduje o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§34 xxxx. 3). Valná hromada xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x jakých případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx valná xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx vlastních zdrojů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx rozdělení jiných xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ožívá pouze x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přednostní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx nastane xxxxxxxx x výplatou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 323 (§282):

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx zjevně xxxxxx xxxxx.

X xxxxx 324 x 325 (§284):

X odstavci 1 xx navrhuje vypustit xxxxx „xx základě xxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxxxx klamný dojem, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx lze stanovami xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x uplatnění xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx neupravuje všechna xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 uplatnit (xxxx. xxxxx na vydání xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx.).

Xxxxxxxx 3 xx navrhuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Akcie xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxx xxx imobilizovány. Xxxxxxxxxx tedy vždy xxxx zjistit, kdo xxx k rozhodnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravidlo xxx xxxxxx rozhodného dne x případech, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xx. Xxxx xxxx platit, xx xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxx, xxxxx x 7 xxx předchází xxx, kdy xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx prioritní dluhopisy xxxxxx jako zaknihované xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx §289), xxxx z xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx zaknihované xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx §485).

Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uplatnění xxxxxx xxxx xxxx den, xxx mohlo být xxxxx xxxxxxxx poprvé. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x to xxxxxx x tentýž xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxx xxxxxxx na zpracování xxxxxx z evidence xxxxx až 3 xxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx závěrky xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převzetí xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xx. 33 odst. 5 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx nejen xxxxx centrálního xxxxxxxxxx, xxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx rovněž případné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx převoditelných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se z xxxxxx posílení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx převoditelných xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx pro xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx uplatnění práva xxxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxx, xxxxx nestanoví, xxxxx xxx xx xx; tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx valné xxxxxxx (xxxx. §405 x na xx xxxxxxxxxx §351, 369 x 407) x xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxxxxxxx per xxxxxx (xxxx. §418).

X xxxxx 326 x 327 (§285):

X písmenu x) xx promítají xxxxx x §256 odst. 5 (xxxx. důvodovou xxxxxx k §256) x sjednocuje xx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

X xxxxxxx x) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použití xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odkazy nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §456 a xxxxxxxxx xxxxxx x němu).

K xxxxx 327 x 329 (§287):

X xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §256 xxxx. 5 (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §256) a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zpřesňuje (xxxxx xxxxx, součet hodnot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxx x) xx promítá změna xxxxxxxxxx §456, které xxx xxxxxxxx neodkazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx i statutárního xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx).

X bodu 330 (§289):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx znění §284 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x cenným xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §284 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx). Xxxxxxxx tak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxx-xx vydány xxxx xxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx ke xxx o xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx být xxxx právo xxxxxxxx xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx určily xxxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxx 331 až 333 (§290):

X xxxxxxxx 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) se promítá xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xx správní xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x důvodovou xxxxxx x xxxx).

X xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx změny §256 xxxx. 5 (xxxx. důvodovou zprávu x §256) x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx (xxxxx druhu).

K bodu 334 (§296):

V xxxxxxx x) xx promítají xxxxx §256 xxxx. 5 (xxxx. důvodovou xxxxxx x §256) x terminologicky xx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

X xxxxx 335 xx 337 (§297):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx společnosti. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (xxxx. §456 x důvodovou xxxxxx x xxxx).

Xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx znění hovoří xxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxxxxx opčních xxxxx xx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx. X povahy xxxxxxx xxxxx však plyne, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxx plynoucího je xx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx zapisován xxx xxxxxxx zaknihovaný xxxxx papír. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx společnost xxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Jelikož xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (srov. xxxx xxxxx), xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx samostatného xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx vydávány xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxx x podmínkách xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

X xxxx 338 (§299):

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx radě xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 a xxxxxxxxx zprávu k xxxx).

X xxxx 339 (§303):

Xxxxxxx se změna xxxxxxxxxx §456, které xxx napříště neodkazuje xx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty xx uvedené odkazy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx).

X bodu 340 (§304):

X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §456, které již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx radě na xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitele) x monistickém systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravou (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx). Xxxx se xxxxxxx xx změna ustanovení §257 odst. 4 (xxxx. xxxxxxxxx zprávu x §257), xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx 341 x 342 (§306):

Xxxxxxxx xx zpřesnit xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odkupu xxxxx (xxxx. §89, §272 odst. 3, §333 x další).

Promítá xx xxxxx ustanovení §257 xxxx. 4 (xxxx. xxxxxxxxx zprávu x §257), xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx kusové xxxxx.

X bodům 343 xx 345 (§307):

Xxxxxxxxx xxxxxx požaduje uvádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx §436 xxxx. 2). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x článku 63 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx uvádět xxxx údaje xxxxx xx výroční zprávě. Xxxxxxx, proč xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - srov. §161x XxxxX) počítá x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o podnikatelské xxxxxxxx společnosti x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx navrhované xxxxxx budou xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxx změna xxxxxxxxxx §257 xxxx. 4 (srov. xxxxxxxxx xxxxxx x §257), xxxxx formuluje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx akcie.

Odstavec druhý xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhotovit xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podle odstavce 1 x příloze x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Vztahuje se xxx na xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx (srov. §20 x 21 xxxxxx x xxxxxxxxxx). Odstavec 2 xxxxxxx xxxxxx 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2013/34/XX, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx osvobodily xxxx podniky (tzn. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem) xx povinnosti sestavovat xxxxxx vedení xxxxxxx (x české xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu). Xxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 63 odst. 2 výše uvedené xxxxxxxx x. 2017/1132/XX xxxxxxx x xxxxxxx x účetní závěrce.

K xxxx 346 (§308):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §257 odst. 4 (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §257), xxxxx xxxxxxxxx xxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

X xxxx 164 x 165 (§309)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx podíl na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 347 a 348 (§311):

Xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §456, xxxxx již napříště xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx se uvedené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X bodu 349 (§313):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitele) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxx 350 (§315):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativně-technická xxxxx; xxxxxxxxxx §311 xxxx xxxxxxx xx odstavce, xxxxx pouze xx xxxxxxx.

X bodu 351 (§318):

Xxxxxxxxxxx změnou se xxxxx najisto, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx znění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy. Xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx totiž v xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxxx: „Xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“ Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx §1 xxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nejasnosti xxxxxxxxxxx znění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x čl. 67 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132 ze xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx.

X bodu 352 (§321):

X xxxxxxxx 2 xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxxx nabývání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxx xxxxxxx xxxxxxx x §306. Xxx xxxx xxxxxxxx situace, ve xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxxxxxxx trvat (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kaduční xxxxxx) xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx odkupové xxxxxxxxxx).

X xxxxx 353 x 354 (§323):

X xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxx zpřesnění. X xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobami a xxxxxxx; k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx, xx. xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx následku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx kterou je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx osoby.

K xxxxx 355 x 356 (§324):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx zvýšení právní xxxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxx 357 (§325):

Promítá xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx pravidel o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxx 358 (§328):

Navrhovanou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x lhůtami; x přijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. uplatnění xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx, xx. časový xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pro vyvolání xxxxxxxx následku zvláště xxxxxxxx xxxx, nýbrž x lhůtu, pro xxxxxx je typické xxxxxxxxx práva x xxxx xxxxx.

X bodům 359 a 360 (§329):

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx újmy (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xx 5 a xxxxxxxx 7, xxxx xx úpravu postupu xxx xxxxxxxxx protiplnění xxx xxx. squeeze xxxx. Aplikace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxx (škody) xxxx xxxxxxxxx: na rozdíl xx dorovnání, xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, výše xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx světle xxxxxxxxxxxx xxxx §390. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx akcionářům xx xx měla xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx úschovy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx odlišné nároky - domáhat xx xxxxxxxx smlouvy u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx újmy ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx otázka, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxx do soudní xxxxxxx) ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplatnili xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těm, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx žádajíce xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx uvedené xx xxxxx xxxxxxxx, aby xx akcionáři xxxxxxxx xxxxxxx xxxx individuálně.

Oproti xxxx odstavec 3 xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxx xxxxxxx o koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“, xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxx §390 xxxx. 3 xx 6 xx x xxxxx xxxxxxx namístě. X xxxxxxxx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 7.

X xxxx 361 (§334):

Xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x důvodovou xxxxxx x němu).

K bodům 362 a 363 (§335):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx změna §275 (xxxxx xx xxxxxxx, xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozlišuje xxxxxx xxxxx, xxxx. také §263 xxxx. 1).

V xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxx ustanovení §456, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x představenstvu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (doposud x statutárního xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx úpravou (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

Xxxx xx xxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxxxx právo (xxxx. §276 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx). Xxxxxxx s xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zneužití xxxx úpravy, tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxx. Xxxxxx x nástrojů xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx znění §417 odst. 4). Xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tříčtvrtinové většiny xxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie xxx xxxxx xxxx spojených x druhem xxxxx (xxxx. §417 odst. 2); x xxxxx xxxxxxx však xxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx s odebráním xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, avšak x xxxxxx jejich xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx nejsou s xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nestanoví xx xxxx odkupová xxxxxxxxx obecně xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xxx pouze x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x případy, xxx xxxx x akcií xxxxx xxxxxxxxx určitá xxxxx, ačkoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx odpovídal xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxx jde x podstatnou xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na druhou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx (byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta 30 xxx prodloužena - xxxx. §406 xxxx. 1). Tímto xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx akcionář, xxxxx nebude xxxxxxxxx x podstatnou xxxxxx xxxx spojených s xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odprodat.

Konečně xx promítá zrušení §431 xxxx. 1, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx §270 odst. 2. X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pouze xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx převoditelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx rejstříku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx běhu xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx situace; x xxxxxxx omezení převoditelnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změny xxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx (xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx 2.

X bodu 364 (§336):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnu §335, xxx se x xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x akcií (xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, právo xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx - xxx §276 x xxxxxxxx xxxxxx k němu) xxxxxxx, že rozhodla-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx ohledně xxxxxx xxxxx veřejný návrh xxxxxxx; x podrobnostech xxxx. §335 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx.

X bodu 365 (§340):

Xxxxxxxxxxx změnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x lhůtami; k xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x dobu, xx. xxxxxx xxxx, xxxxx uplynutím xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx vyvolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatnění xxxxx u xxxx xxxxx.

X xxxx 366 (§341):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §335, xxx xx x rámci xxxxxxx akcionářů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx (právo xx xxxxx na xxxxx, xxxxx na xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, hlasovací xxxxx - xxx §276 x důvodová xxxxxx x xxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx spojených x akcií, xxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy; x xxxxxxxxxxxxx xxxx. §335 x důvodovou xxxxxx x xxxx.

X xxxx 367 (§342):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jmenovitou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxxx §257 xxxx. 4) x xxxx xxxxxxx §431 xxxx. 1, resp. navrhovaná xxxxx §270 xxxx. 2. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx převoditelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k podání xxxxxxxxx návrhu smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx pochybností, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxx xxxxx, ale xxx prvním okamžikem, xx něhož xxxx xxxxx běžet xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X bodu 368 (§343):

Navrhovanou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (změna §257 xxxx. 4). Xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx 369 x 370 (§345):

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, x xxxxxxx xxxxx xxxx třetí, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx účast, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel o xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) v xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují výslovnou xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X bodům 371 a 372 (§346):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx radu (xxxxxxx i statutárního xxxxxxxx) x monistickém xxxxxxx řízení akciové xxxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx).

Xxxx xx v xxxxxxxx 1 promítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxx a xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x dobu, xx. časový úsek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je třeba xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláště projevit xxxx, xxxxx x xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx §345.

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx změna xxxxxxxxxx §257 odst. 4, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X bodům 373 xx 379 (§348):

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x legislativními xxxxxxxx xxxxx (srov. xx. 30 odst. 6) se navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx “Podíl na xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx”. Xxxxxx §348 xx §352 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §344), xxxxx xxxxxx xx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxx najisto, xx xxxxxxxx odstavců 1, 2 x 4 xx vztahují x xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích.

Znění xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zpřesnit. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx x úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx akcionáře.

Odstavec 3 se navrhuje xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxx aplikovatelné xxxxx xx vztahu x akciím xx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx (xxxx. §349). Navíc xx navrhuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, x xx xx xxxxxxx x nebezpečí společnosti - xxxx. §349 x důvodovou xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxxxx x §34 (xxxxxxxxx odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx. 4), xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx pevného xxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxxxxxx věcnou xxxxx, xxxxx promítají xxxxx §35 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx zprávu k xxxx).

X odstavci 4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx duplicity xxxxxx xxxxxx (srov. §7 x. z.).

K xxxx 379 (§349):

Za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidlo, xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxx x xxxxxxx akcionářů, xxx, xxx nedopadalo xxxxx xx akcionáře xxxxxxxxx listinné xxxxx xx jméno. Xxxxxxxx xx xxxx jakákoli xxxxxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxx pouze bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx (xxx ohledu xx xxxxxx a xxxxx akcie), xxx x osob, xx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx xx xxxxx na xxxxx, na podíl xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx xxx., včetně xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx.

Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, v evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxx-xx na výpisu x evidence xxxxxx), xxxxxxxx xxxx akcionář xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx vyplatit xxxxx xx zisku, podíl xx jiných vlastních xxxxxxxx atd. Xxxxxxx xx xxx stanoví xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (pokud xxxxx mít zájem x xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu; xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 380 (§350):

Xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, proto se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx §34 x 40 (xxxxx srov. xxxxxxxxx zprávu k §34 x 40).

K xxxx 381 (§351):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§34 xxxx. 3).

K xxxx 382 (§352):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx staví xxxxxxx, xx pravidlo xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích.

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx hromada xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; nikoli o xxxxxxx. X vyplacení xxxxxxxxx následně xxxxxxxxxx xxxxx (§34 odst. 3).

X xxxx 383 (§357):

X odstavci 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx akcionáře xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx hromadě xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoveno xxxx a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx valné xxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xxx nemá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zrušení.

K xxxx 384 (§358):

X xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Vysvětlení je xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx poslední xxxxx xx xxxx informaci xxxxxxx.

X xxxx 385 (§359):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456 x současně xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svolává xxxxxx xxxxxxx. Osobou xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení odmítnout. Xxxxxx xxxxxxx však xxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení, xxxx xxxx logické, xxx xxxxx rozhodovat x xxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 386 xx 389 (§360):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxxxxxx 3 se navrhuje xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx první x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx určuje xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx soud s xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ve které xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx. Zatímco xxxx xxxxx počítá xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxx xxxxx počítá x s xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx informace xxxx pokyn dozorčí xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sdělilo, že xxxxxxxxxx podá xx xxxxxxxx valné xxxxxxx (§358 odst. 1 xxxx xxxxx) x xxxxxx jej xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx x odstavci 3 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxxxxxx xxxxxxxx, že lhůta 1 xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx právo podat xxxxxxx zaniká). Xxxxx §654 xxxx. 1 XX platí, že xxxxxxxx (xxxxx) práva xxxxxxxxx xxx x xxxx případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výslovně. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodovací praxi Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx. xx xxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2006, xx. zn. II. XX 300/06, xxxxxx x xxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxx prekluze xxxxx podle ustáleného xxxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxx, xxx sankce xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx výslovně xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx zásada xxx normy obsažené x hmotně právních xxxxxxxxxx, tím spíše xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předpisech procesně xxxxxxxx.“

X xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.

X xxxx 390 (§361):

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xx změny navrhované x §362 x 363. Napříště se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxx xxx návrhy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X závislosti xx xxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxx doručen, xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovisko. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcionářům xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Na xxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, protože xx xxxxx hromada x diskuse xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X bodu 391 (§362):

Xxxxxxxxxx změna xx xx xxx odstranit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxx i xxxxxxx postupy spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x protinávrhů xxxxxxxxx. Xxxxx stanovené v §362 x 369 (xxxxx odkaz x §361 odst. 2) xxxx xx vzájemném xxxxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xxxxxx doručené xxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle §369 musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 dnů předem. Xxxx xx jeví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §361 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výslovně x nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx; xxxxx 2 dnů xx xxxxxxx x xxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxx. Všechny xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx konáním valné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx uveřejnit; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 dnů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx stanovisko. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxx pravidlo, xx xxxxxxx předmětné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách společnosti, xxxx budou xxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx jde o xxxxxxxxx úpravu §362, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 xxxx, xxxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx předvídaným xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. nemusí xx xxxxxxx xxxxxx); x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsah xxxxxx xx protinávrhu podstatný. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 20 slov, xxxx 2 000 xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx 100 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude takto xxxxxx. Mají-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nezbytné, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úkor práv x zájmů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx protinávrhu xxxxxx xxxxx odrážet jeho xxxxx. Xxxxxxx není xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxx uveřejnit pouze xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx opravdu xxxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx. Úprava xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídalo xxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xx může vést x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx žádoucí. Z xxxxxx důvodu xx xxxx xxxxxx vypouští.

Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

X bodu 392 (§363):

Xxxxxxx xx xxxxx §362, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nastavení xxxx (xxxx. důvodovou xxxxxx k §362). Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště neodkazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x představenstvu xxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx radu (xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x monistickém xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx).

X xxxx 393 (§365):

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §257 xxxx. 4 (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §257), xxxxx formuluje xxxx xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích x xxxxxxxxx hodnotě xx xxxxxx xxxxx.

X xxxx 394 (§366):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx již napříště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx správní xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (srov. §456 x důvodovou xxxxxx x xxxx).

X xxxxx 395 a 396 (§367):

Xxxxxxx xx změna xxxxxxxxxx §456, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o představenstvu xxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x statutárního xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X bodům 397 x 398 (§368):

Promítá xx změna ustanovení §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) x monistickém systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx odkazy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx k němu).

K xxxxx 399 xx 401 (§369):

Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/36/ES xx xxx 11. xxxxxxxx 2007 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx akciemi. Podle xx. 6 xxxx. 3 xxxx směrnice xxxxx stát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx či konáním xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na pořad xxxxxxx xxxxx hromady. Xxxx časové určení xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 (x xxxx xxxxxxxx 3) xx xxxxxxxx jednak xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxxx; xx třeba xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 5xxxxx lhůta xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx se x odstavci 1 x 3 promítá xxxxx ustanovení §456, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxx 402 (§371):

Promítá se xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx správní xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx ředitele) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx). Dále xx odstraňuje gramatická xxxxx.

X bodům 403 x 404 (§372):

Navrhuje xx vypustit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 bez xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x její náhradě xxxx xxxxxxxx dohoda xxxxx §53 odst. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxx xxxxxx xx, xx xx již xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dohody byl xxxxxxx změněn xxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xxxx §371 xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxx podle §53 xxxx. 3. Xxxxx tedy odstavec 1 pouze jinými xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, co §371. Xxxx je xxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx škodu xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx akciovou společnost xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxx. Uplatnění xxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx škoda xxxxxxxxx jediným akcionářem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je x hlediska právní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 odst. 3 x xxxxxx xxxxxxxxx. Dostatečné ochrany xxxxxxxxxxx (potažmo xxxxxxxxx) xxx dosáhnout x xxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx schvalujícího usnesení xxxxx xxxxxxx, jež xxxx dohodu xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §53 xxxx. 4). Lze xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx není - xxxx. §584.

V odstavci 3 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují výslovnou xxxxxxx (xxxx. §456 x důvodovou xxxxxx x xxxx).

X bodu 405 (§373):

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zanikne xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby započaté xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxx práva. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 406 xx 408 (§374):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx mezera v xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx akcionář xxxxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx statutární xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxx primárně xxxxxxxx žalobu x xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx §374 odst. 2 předpokládá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx více orgánů. X xxxxxxxxxxx systému xx x xxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; z xxxxxx xxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 409 (§375):

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx na přiměřené xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitele) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxxx 410 x 411 (§377):

Xxxxxxx xx změna xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx správní xxxx (xxxxxxx x statutárního xxxxxxxx) x monistickém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx).

X bodům 412 xx 414 (§378):

V §378 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx hlavní akcionář xxxxxxxx xxxxx předat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx konání xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§183x xxxx. 3 XxxxX), xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxx však xxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxx a účel xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 4 se xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx. Ani xx xxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx předpis. Věcně xx však nic xxxxxx, x nadále xx xx na xxxxx úpadek xx xxxxxx insolvenčního xxxxxx.

X xxxxxxx vytěsňovaných xxxxxxxxx xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxxxx xx situaci, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxx papírům podle §385, xxxxx před xxx, než xxxxx x xxxxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx úpadek xxxxxxxxxx akcionářům xxxxxxxxx.

X xxxx 415 (§382):

Xxxxxxx xx změna §276, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx xxxxx x jiné akcie xxx hlasovacího práva, xxx prioritní xxxxx.

X xxxx 416 (§384):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx radě na xxxxxxx radu (doposud x statutárního xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §456 a důvodovou xxxxxx k xxxx).

X xxxx 417 (§385):

X xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniklého xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx účastnickému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx stávající xxxxxx úprava xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx dá xxxxxx x xxxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva.

K xxxxx 418 x 419 (§387):

Xxxxx předně xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vytěsňovaných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 i 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rozporně (xxxxx může, xxx xxxxxx mít 30 xxx).

X xxxxxxxx 4 xxxxx ustanovení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x části „xxxxxx xxxxx, xxxxx x jmenovité xxxxxxx“, xxxxx stávající znění xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx x xxxxxx věci zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx, i xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxxx 420 xx 425 (§390):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx časové xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx dorovnání xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 měsíců od xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx hromady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vznik xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx však xxxxx spojuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s §389, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xx tedy splatné) xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx podmínek x §388. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxx xxxx xxxxxx situace, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx, xxxx aniž by xxxxxxxxxxx vlastníci vůbec xxxx xxxxxxx toto xxxxx x hlavního xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxxx, čímž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X odstavci 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx den uplatnění xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxx x tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxx xx tedy xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx blíže xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx dovodit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx institut (srov. §609 x xxxx. XX - právo xx promlčuje xxxx x xxxxxx xxxxx).

X xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx nejasnosti. Rozhodnutí xxxxx xx do xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, který x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přechodu, x xxxxxx celkovou výši xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx povinen xxx všechny kusy xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx úroku podle §388; xxxxx reaguje xx stávající nejistotu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx úpravy v §48 xxxxxx o xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x plněním xx xxxxxx úschovy, které xxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx složit xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx hradí. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx ruší pro xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx vynaložená xxxxxxx spojené s xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

X xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx zpřesnění, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx navrhované x xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx postupu xx složení xxxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx. Tříletá lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Smyslem této xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx hlavního xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx má xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx hlavním xxxxxxxxxx x jedním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx soudní xxxxxx. Xxx, xx výše xxxxxxxxx sjednaná x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxx hlavní xxxxxxxx uzavíral dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Vedle toho xx zpřesňuje x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, přiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxx xxxx zákon č. 125/2008 Xx., o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxx 426 (§391):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 427 (§393):

Navrhovanou xxxxxx xx promítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobami x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx projevení xxxx, xx. uplatnění xxxxx. Xxxxx xxxx o xxxx, xx. xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx, aniž je xxxxx xxx vyvolání xxxxxxxx následku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x lhůtu, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx osoby.

Dále xx xxxxxxxxxx legislativně-technická chyba.

K xxxx 428 (§396):

Navrhuje xx xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému vnitřní xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx valné xxxxxxx je správní xxxx. Xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x některých xxxxxxxxx x xxxxxxx přípustným xxxxxxxx vnitřní struktury xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx (xxxx. čl. X225-17 Xxxx xx commerce), xxxxxxxxx (srov. xx. 517 a 521 Xxxx xxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (srov. čl. 50 a 53 Xxx xx 10 xxûx 1915 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx commerciales) xx xxxxxxxxxx (srov. xx. 707 Code xxx obligations).

Na rozdíl xx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dvou xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je patrné xxx xx samotného xxxxx, založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na činnost xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxx trvá xx zřízení xxxxxxx xxxx i statutárního xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx liší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx může jedna xxxxxxx osoba kumulovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x problematické xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (srov. Xxxxx, X., Xxxxx, X. Xxxxxxxx x §396. Xx: Lasák, J., Xxxxxxx, X., Čáp, X., Doležil, T. x xxx. Zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx. II. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, x. x., 2014, x. 1744-1747; Dědič, X., Xxxxx, X. Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxx společnosti: výkladové xxxxxxxx (1. část). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. 2013, x. 3, s. 65-71; Xxxxxxx, X. Xx: Xxxxx, S., Xxxxxxxxx, X., Pelikánová, X. x xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, x.x., 2015, x. 430).

S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rada, xxxx slučitelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pověřeným obchodním xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxx však není xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx však xxxx základním zaměřením) xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (srov. navrhované xxxxx §456).

X xxxx 429 (§398):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na správní xxxx (doposud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x němu).

K xxxxx 430 xx 432 (§402):

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx napříště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použití xxxxxxxx o představenstvu xxxx xxxxxxx xxxx xx správní radu (xxxxxxx x statutárního xxxxxxxx) x monistickém xxxxxxx řízení akciové xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx výslovnou úpravou (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X bodu 433 (§403):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x představenstvu xxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x statutárního xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 a xxxxxxxxx zprávu k xxxx).

X xxxxx 434 x 435 (§406):

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx změny §256 xxxx. 5 (srov. xxxxxxxxx zprávu k §256), §245 xxxx. 2 (srov. xxxxxxxxx xxxxxx x §245) x změna §275 (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §275) x xxxxx xx xxxxxxx, xx i u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich forma (xxxx. §263 odst. 1). X tomto xxxxxx xx výslovné xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx akcií“ xx stávajícím xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vlastnícím xxxxxxxxx xxxx zaknihovanou xxxxx xx xxxxx xx zašle pozvánka xx xxxxxx xxxxxxxx x seznamu akcionářů (xxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na adresu xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx; to platí x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx 2 xx věta první xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx jako zaknihované xxxx xxxx imobilizované - x obou xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zná (oproti xxxxxxxx úpravě) x xxxx xxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx formulovat fikci xxxxxxxx; xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zachází xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx stejně.

K xxxxx 436 xx 439 (§407):

X xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxxx nově xxxxxxxx legislativní zkratka (§46 odst. 1).

V xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx občanskoprávního x xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016, xx. zn. Xxxx 204/2015, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit, xx určení počátku xxxx lhůty pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při korespondenčním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx x případě, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx pozvánky xx xxxxxx hromadu xxxxx xxxxxxxx uveřejnění (srov. §406 odst. 1 xxxxx věta), xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlasování.

V xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel o xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx uvedené xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x němu). Část xxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na navrhované xxxxx §362 x 363.

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx 3 xx za xxx xxxxxxxx najisto, xx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx pozvánka xxxxxxxx stručný x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx navrhovaných změn xxxxxx. Xxxxx text xxxxxx změny xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxx (postačí, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. xxxxxxxxxxx úprava §7 xxxx. 5) a xxxx musí být xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §408 xxxx. 2.

K xxxx 440 (§408):

Xxxxxxx se xxxx navrhovaná úprava §407 odst. 3.

X xxxx 441 (§411):

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx valné hromady, xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx vysloví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínka, xx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx všichni xxxxxxxxx, xxxx důvod tento xxxxxx podmiňovat xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovy xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx této xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x neplatnosti xxxxxxxx takto xxxxxxxxx (xxxx. §260 OZ).

K xxxx 442 (§413):

X xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §257 xxxx. 4 (srov. xxxxxxxxx xxxxxx k §257), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenovité xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) dopadá xxxxx xx listinné xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §260 xxxx. 2).

X xxxx 443 (§414):

V odstavci 1 xx navrhuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx „přiměřené xxxxxxxxx x podstatě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx napříště xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx povinné náležitosti xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx to xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx svolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx systému řízení xxxxxxx společnosti. X xxxxx zvýšení právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §456 x xxxxxxxxx zprávu x xxxx).

X xxxx 444 (§416):

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §456, xxxxx již napříště xxxxxxxxxx na přiměřené xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti. V xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §456 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X bodům 445 až 449 (§417):

X xxxxxxxx 1 x 3 xx (xx vztahu x xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druhů akcií, xxxx xxxxxxxx