Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
158/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů R P
158/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. R P
158/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců R P
158/2018 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části R P
158/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů R P
158/2014 Sb. Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí R P
158/2013 Sb. Zákon o Květnovém povstání českého lidu R P
158/2012 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů R P
158/2008 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
158/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů R P
158/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. R P
158/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí R P
158/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny R P
158/2001 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa R P
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři R P
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 R P
158/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů R P
158/1997 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem R P
158/1996 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek R P