Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
585/2006 Sb.
12.12.2006
20.12.2006
31.12.2006
Ustanovení čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13 nabývají účinnosti dne 1.1.2007, a ustanovení čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a čl. VII nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2009).
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení