Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2019 Sb.
24.09.2019
18.10.2019
01.12.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.12.2019, s výjimkou a) části druhé, která nabývá účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES, b) ustanovení čl. I bodu 16, bodu 22, pokud jde o §81g odst. 5, bodů 38 a 51, bodu 57, pokud jde o §108 odst. 1 písm. k) a m), a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti 1.1.2020, a c) ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o §81a odst. 4, které nabývá účinnosti 1.4.2020, d) ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o §81 odst. 3 písm. l) a m), ustanovení čl. I bodu 31 a ustanovení čl. V, která nabývají účinnosti 1.4.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Zdravotnictví a zdravotní pojištění