Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
71/2019 Sb.
22.01.2019
14.03.2019
29.03.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)