Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
31/2019 Sb.
22.01.2019
07.02.2019
07.02.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.6.2019, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 25 a 34, které nabývají účinnosti 1.6.2022, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti 1.11.2019, a s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti 7.2.2019.
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Soudnictví (nálezy), Trestní právo