Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx dne 22. xxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx. x xxxxxx č. 182/2018 Sb., xx xxxx takto:

1. V §8 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. V §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxxx návrh xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxx nebude xxxxx na formuláři xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx o návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x má xx za xx, xx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §18 odst. 4 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx.".

4. X §19 xxxx. 2 se text "5 a" xxxxxxx.

5. X §25 se xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx manžely.".

6. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxx-xx dodatečně xxxxxx, xx dlužník xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) x xxxxxxxxxxx správce xxxxx ustanoven postupem xxxxx §25 odst. 3, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx ho odvolá.".

7. X §36 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; písemnou xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx oddlužení".

8. X §36 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxxx řízení v xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx oddlužení x x xxxxxx xxxxxx.

(4) X písemné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx všechny povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx x zda doporučuje xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

9. X §37 xxxx. 2 xx xx xxxxx "osobami" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2" x xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx své xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x slova "x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záloh" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 xxxx. 5".

11. V §39 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx jinými xxxxxxx xxxxx §40 odst. 2 hradit x" x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xx xxxxxxx.

12. V §40 xx vkládají xxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx znějí:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx funkci xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společníkem xxxxx §24 odst. 2.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxx, xxxxxxx právních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků; xxx xxxxxx dotčeny xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx označují xxxx odstavce 3 xx 5.

13. X §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 odst. 5 se slova "xxxxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx".

15. X §45 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx.".

16. X §61 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. X §64 odst. 1 xx xxxx xxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

19. X §75 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, doručuje xx písemnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobám, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.".

20. X §80x se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx elektronických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

21. X §80x xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx číslem "3".

22. X §82 odst. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

23. V §97 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxx mu doručí xxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx" xxxxxxx.

24. X §101 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx ode xxx, xxx takový xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx; xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxx xxxxxxxxx x insolvenčním spise xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxxx x vyhláškou.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

25. §102 xx xxxxxxx.

26. V §104 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §109 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) K xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx připravovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x omezením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c). Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx věty druhé xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx zvlášť také xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

29. X §128 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. X §130 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X §136 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x závazků" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx majetku" x xxxxx "x xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx".

32. X §136 xxxx. 3 se xxxxx "činí lhůta x přihlášení pohledávek 30 xxx a" xxxxxxx.

33. §138 xxx:

"§138

Xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníku x xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx xxxxx.".

34. §139 se zrušuje.

35. X §140 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jistoty xxx xxxxx xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx schválení oddlužení.".

36. X §145 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

37. V §160 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou x xxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx" se xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

38. X §172 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx pohledávky se x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dluhem x podnikání, ve xxxx, ve xxxxx x xxxxxxx převyšují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

39. X §182x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

40. V §184 xxxx. 1 se xxxxx "které xx xxxxxx xxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; odvolání" xxxxxxx, xxxxx "němu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

41. X §185 se xxxxx "xx odvolání xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx zvlášť přihlášenému xxxxxxxx, dlužníku x xxxxxxxxxxxxx správci; xxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

42. V §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojena xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitel xxxxxx přihlášku bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

43. V §190 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

44. X §200 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx pouze věřitel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

45. X §203 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx odvolání přípustné, xxxxxxxx, x to xxxxxx" xxxxxxx a xx konci odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxx "Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

46. X §230 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx odvolání xxxxxxxxx.".

47. X §266 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x orgánu, který xxxxxx vede," zrušují.

48. X §272 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

49. Xx xxxxx §274 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.".

50. V §274 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxx vedena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx nebo bývalého xxxxxxx, zpeněžuje xx xxxxxxx náležející xx xxxxxx společného jmění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx kterém zajištěný xxxxxxx dříve xxxxxxx x zpeněžení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajištěný věřitel, xxxxx xx být xxxxxxx vydán, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podal xxxxxxx.".

52. X §298 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxxxx v insolvenčním" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx textu xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx částek nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xx xxxxxxxx xxxxxx připadající na xxxxxx insolvenčního xxxxxxx".

53. X §304 xxxx. 3 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

54. X §315 se xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud může xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.".

55. X §361 xxxx. 2 se xxxxx "x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

56. X §363 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx odvolání xxx dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelský xxxxx.".

57. X §363 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx proti němu xxxxx odvolání" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2".

58. V §368x xxxx. 1 xx xxxx "§101 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§101 xxxx. 1 písm. x) xx x)".

59. X §390a xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xx úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nabídnout xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx návrhu podle §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx činnosti x tím nezbytně xxxxxxx.".

60. Xxx xxxxxxxx §391 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §391 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "12 xxxxxxxx".

62. V §391 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 roky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 měsíců".

63. X §391 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xx xxxx xxxxx se za xxxxx "důvody" vkládají xxxxx "pro snížení xxxxxxx x xxxxxx".

64. Xxx xxxxxxxx §392 xx vkládá xxxxxx, xxxxx zní: "Přílohy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

65. X §392 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "x seznam xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

67. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "30 % jeho xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c)".

68. X §392 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx zní:

"d) čestné xxxxxxxxxx, xx byl xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx po něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že bude xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a z xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx x xx xxxx přiznávat veškeré xxx xxxxxx x xxxx xxxx.".

69. V §392 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

70. X §394a xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §395 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xx dlužník xxxxxx xxxxxxx splácet x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xxxxxx věřitelů pohledávek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavených xxx na roveň xxxxx být xxxxx xxx xxxx pohledávka, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) a §390a xxxx. 5.".

72. X §395 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení také xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxx xxxxxxx insolvenčního návrhu xxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpět.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

73. X §395 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx dlužník.".

74. X §397 xxxx. 1 xx xxxxx "x seznam xxxxxxx" xxxxxxx, za slova "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x", xxxx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

75. X §397 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx xxxxxxxx §398 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxx oddlužení".

77. V §398 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x věta xxxxx xx xxxxxxx.

78. X §398 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

79. V §398 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx náležející do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx doby xxxxxx zprávy o xxxxxxx oddlužení měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x jakém x nich xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. V §398 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Nestačí-li částka xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku, poté xxxxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, xxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona x xxxx xxxxxxx spojené x udržováním a xxxxxxx majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavené xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen x výtěžku zpeněžení xxxxxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpeněžení zajištění x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 odst. 5 xx slova "xxxxxxx plnění, které xxx oddlužení obdrží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx vyšší xxx 50 % xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota plnění, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx nebo xx xxxx uspokojení pohledávek xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxx měsíčních xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx požádá xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx dosavadních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx xxxx přípustné.".

82. X §398 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx není xxxxxxx vydat xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx zprávy pro xxxxxxxxx, xx by xx zpeněžením tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx násobkem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x dlužníkově xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nenáleží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §409 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není přípustné. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxx.".

83. X §398x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výše zálohové xxxxxxx podle §398b xxxx. 2".

84. X §398x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx oddlužení," xxxxxxxx xxxxx "odůvodní ocenění xxxxxxx xxxxxxx a" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

85. V §398x xxxx. 7 se xxxxx "pro tento xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 odst. 5".

86. Xx §398x xx xxxxxx xxxx §398b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx fyzickou osobou - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xx svých příjmů xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx dotčeno.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevratnou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx splátka").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x jedné dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní pohledávky29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x podílu xxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx se xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycházejícím x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx splátka x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné mzdě x národním hospodářství xx první až xxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Dlužník xx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, přiznání x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x účtů, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemá po xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxx vezme insolvenční xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx ve xxxx, v xxxx xxxxx xxx při xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem za xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx srážky a xxxxx xxxxxx, xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx, vyzve insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jinou výši xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx zálohových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x počtu měsíců, xx něž v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx dlužníka xxx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx jinou výši xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splátky xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx změnu xxxxxx. Soud xxx xxxxx jen xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx dosavadních xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx x při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pokud má xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxx také xxxxx příjmy, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při určení xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x základní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sražena x xxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx, ze xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, vezme xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. X §399 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

88. V §399 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

89. X §400 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 doplňují xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

90. X §401 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

91. X §402 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

92. X §402 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx oddlužení" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. X §403 xxxx. 3 se xxxxx ", které xx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx," zrušují.

94. X §405 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx oddlužení může xxxxx xxxxx xxxxxxx.".

95. X §406 odst. 2 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

96. X §406 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a písmeno x) se xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

97. V §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

98. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "po xxxx 5 let" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§398" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx §398x".

99. V §406 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "30 % xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 písm. b) xxxx x)".

100. X §406 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

101. X §406 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze věřitel, xxxxx hlasoval xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxx uložil povinnost xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vydat, nebo xxxxxxx, který nesouhlasí xx stanovením jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".

102. X §406 odst. 5 xxxxxx první x xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. X §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

104. X §408 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Majetek, xxxxx slouží x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx.".

105. X §409 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx správce zpeněží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxx xxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x xxxxxxxx, x poté se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

107. V §409 xxxx. 3 xxxx xxxxx se slova "xxxxxx xxxx majetku, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx toho xxxxxxx, xxxxx xxx postižen x xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x na konci xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vydat xx xxxxxxxxx".

108. X §409 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

109. X §410 xxxx. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přezkumné xxxxxxx.".

110. X §410 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.

111. X §410 xxxx. 5 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Xxx xxxxxxxx §412 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

113. X §412 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x část xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx x) se xxxxxxxx slova "; xx mimořádný xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx újmy".

115. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "insolvenčnímu správci" x "a xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx dobu xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

116. V §412 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

117. X §412 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

118. X §412 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

119. Xx §412 xx xxxxxxxx nové §412x x 412b, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xx splněno, xxxxxxxx

x) xxxxxxx splatil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x plné xxxx,

x) xxxxxxx v xxxx 3 xxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx pohledávek,

c) xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx možno spravedlivě xxxxxxxxx, x plnému xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx; xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník řádně xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx splnění oddlužení xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oddlužení a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx invalidní xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx od schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužník xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže bylo xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení pohledávek xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx jen z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Insolvenční xxxx může xx xxxxxxxxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 xxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení není xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxx povinnost xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3; ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxx návrhu. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nerozhoduje, jestliže xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx.

(4) Doba, xx xxx xxx xxxxxxxx průběh xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §412x xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx xxxx rozhodnout, xx se xxxx, xxxxx xx rozhodná xxx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1, xxxxxxxxx xx o 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx průběhu oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

120. §413 xxxxxx nadpisu xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxx nákladech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, insolvenční správce x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx právní moci, xxxx právní mocí xxxxxxxxxxx řízení končí.

(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzal na xxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxx xxxxxx x splnění oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx §398 xxxx. 3. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx správce. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx příslušné částky xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.".

121. Xxx xxxxxxxx §414 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

122. X §414 odst. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pohledávky vzniklé xx rozhodnutí x xxxxxx.".

123. X §414 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení nepožádal x" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xx".

124. §415 xx xxxxxxx.

125. X §416 odst. 1 se slova "x 415" x xxxxx "x dále" xxxxxxx x xx xxxxx textu odstavce 1 se doplňují xxxxx "x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx".

126. X §416 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx podle §414, xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx může odvolat xxxxx věřitel, jehož xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zcela uspokojena. Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx pouze xx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx.".

127. V §417 xxxx. 1 se xxxxx "x 415" xxxxxxx.

128. V §417 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxx podat xxxxx xxxxxxx x věřitel, xxxxx se zánik xxxxxxxxxx xxxx.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. V §418 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x x) se označují xxxx xxxxxxx b) x x).

131. X §418 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nebo".

132. X §418 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxxx není x důsledku okolností, xxxxx zavinil, po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d).

133. V §418x xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne xxxx xxxxxxxx".

134. X §418x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Právnická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §390x xxxx. 7 xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx za xxxxxx xxxx jiné zvýhodnění xxxxxxx, zprostředkuje nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418x odst. 4 písm. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

136. X §418x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxx".

137. X §418x xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §390x xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

138. X §418x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 xxxx. 5 xx slova "xxxxx číslo, a xxxx-xx rodné číslo, xxxxx narození" nahrazují xxxxx "identifikační číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx narození".

140. X §431 xxxxxxx x) zní:

"a) náležitosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx vstup do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, soupisu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x dlužníkem x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zprávy x xxxxxx oddlužení, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konečné xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx x podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, reorganizačního xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx náležitosti xxxxxxxxxx x přihláškami xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx do nich,".

141. X §431 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xxxx xxxxxxx vydat ke xxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 286/2009 Xx., zákona x. 396/2012 Xx. x zákona x. 303/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozůstalosti" a xx xxxxx textu xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxxx "; xxxx usnesení xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., zákona x. 441/2003 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona č. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., zákona č. 90/2017 Xx. x xxxxxx x. 296/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. V §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx" xxxxxxx.

2. X §42 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nebyl-li xxxxx den pozdější.".

3. X §42x odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx způsob přidělování xxxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx generátor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") do 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx insolvenčního xxxxx, došel-li xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx méně xxx 1 xxxxxx, xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Rozvrh xxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx není xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka, xxx případ, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx dnů xxxx x xxxxxx xxxxxx. Podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx sporem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

4. X §42x se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 zaznamená xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělených věcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

5. X §42x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

6. X §42x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxx vrácena xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxx rozhodnutí vydanému x řízení x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výběrem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx nepřítomnost xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx samosoudce xxxx xxxxx členů senátu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo přeložení x xxxxxx funkce x jinému xxxxx, xxxxxx xxxx samosoudce xxxx xxxxxxx členové xxxxxx x soudním xxxxxxxx podle rozvrhu xxxxx nebo podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx samosoudce xxxx xxxxx členů xxxxxx, nebo

d) podle xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx projednat.".

7. §42x zní:

"§42c

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x případech xxxxx §42x odst. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx x xxxxxxxx práce xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx možnost ovlivňování xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jde x xxxx, jejichž povaha xxxx význam takové xxxxxxxx nevyžadují. Jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx v xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úseků určeno xxxxxxxx práce více xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx práce xxxx xxxxxx přidělování xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §42x xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxx než xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42x xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx tak rozvrh xxxxx, přidělí xx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42x xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo některé x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx původně xxxxxxxxx.".

9. §42x se zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx dny x hodiny (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx bude x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a".

2. X §4 odst. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, jestliže xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx návrh veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. a)".

3. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §5a xxxx. 1 xx xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "jehož xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx", slova "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se zrušují x xxxxx "xx xxxxxxxxxx dnech x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx")" se xxxxxxxxx xxxxx "skutečně x xxxxxxxx v xxxxxxxx hodinách".

5. X §5x xxxx. 4 xx xxxxx "ve xxxxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xx zapsána v xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx méně xxx 4 hodiny x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §5x xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pouze xxxxx xxxxxxxxxx".

7. X §5a xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxx poslední xx xxxxxxx.

8. X §5x xxxx. 8 se xx xxxxx "rozsah xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "sídla a" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "4 xx".

9. X §6 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, které se xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnost, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obchodní xxxxx x údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xx uvede identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

10. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xxx:

"x) dnem, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu15), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx volenou xx xxxxxxxxxx veřejnou funkci,

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §10 xxxx. 1 písmeno a) xxx:

"x) proti xxxxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx

1. pro trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxx výkon xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x xx nejdéle xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx; bude-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx uložen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,".

12. X §13x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Pro xxxx xxxxxxx insolvenční správce xxxxxxxxx personální xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx provozovny, x xxxxxx xxxxxx vybavení.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx označují xxxx odstavce 2 x 3.

13. X §13x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

14. Za §13x se xxxxxx xxxx §13b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na činnostech xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx smyslu §7 xxxx. 1 x xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxx xxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx16) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práci v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx práva, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxx před xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §79 zákona č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X §20 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky" xxxxxxxxx xxxxx "nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení".

16. §34x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17. X §36x xxxx. 1 xx písmena f) x g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx f) xx x).

18. V §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xx adrese xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. X §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

20. X §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "porušil" nahrazuje xxxxxx "poruší".

21. X §36x odstavec 2 xxx:

"(2) Insolvenční správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §5x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §36x odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx h) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

23. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "požádá".

24. X §36b xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "porušil" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

25. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx d)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".

26. X §36b xxxx. 4 xxxx. x) se slova ", x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2" xxxxxxx x xxxx "x)" xx xxxxxxxxx textem "x)".

27. X §36b xxxx. 4 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx slova "a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu až xx xxxx 5 xxx".

28. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)" a xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

29. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "i) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x) nebo x)" x xxxxx "x) xxxx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "d) xxxx e)".

30. V §36x xxxx. 4 xxxx. f) se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", xxxxx "x) nebo x)" xx nahrazují textem "x)" a xxxxx "xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx 5 xxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb.

Čl. XX

X xxxxx xxxx xx. XXX xxxxxx č. 296/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx čl. I bodů 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou části třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. listopadu 2019, a s xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 31/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 x 34, které nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022, x xxxxxxxx části třetí, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019, x x xxxxxxxx části páté, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 7.2.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.