Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Sb., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx. x xxxxxx č. 182/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xx xxxxxx návrh xxxxx; ustanovení §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx formuláři xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx již xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x má xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx není soud xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §18 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 se xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx.".

4. X §19 xxxx. 2 xx xxxx "5 x" zrušuje.

5. X §25 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníků, xxxxx jsou xxxxxxx.".

6. X §31 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dlužník xx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §25 xxxx. 3, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xx odvolá.".

7. X §36 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; písemnou xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §36 xx xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); v xxxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x jakých xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxx dlužník xxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x zda doporučuje xxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx.

(5) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odděleného vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx podstaty.".

Dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

9. X §37 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2" x slova "k xxxxxx xxxxx xxxxx" xx nahrazují slovy "xxx xxxxxx xxx xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 odst. 5".

11. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 odst. 2 xxxxxx x" x xxxx xxxx xxxxx za středníkem xxxxxx středníku se xxxxxxx.

12. V §40 xx vkládají xxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx znějí:

"(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx funkci osobně. Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dlužníka. Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx právních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani odpovědnost xxxxx xxxxxx zákona.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

13. X §40 odst. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx a" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "soudních a xxxxxxx".

15. X §45 xx xxxx poslední xxxxxxxxx větou "Xxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

16. X §61 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. X §64 xxxx. 1 xx část xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 xxxx. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

19. X §75 odstavec 2 xxx:

"(2) Nestanoví-li tento xxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení zvlášť xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobám, x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonat.".

20. X §80a xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx správce činí xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx formulářích, xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

21. X §80x xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

22. X §82 xxxx. 5 se věta xxxxxxxx xxxxxxx.

23. X §97 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxx mu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

24. X §101 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx-xx podán xxxxxxxxxxx návrh spojený x xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x jiné xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxx xx zveřejní x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx s vyhláškou.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

25. §102 xx xxxxxxx.

26. X §104 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §109 odstavec 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx nebo odložit xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x rozporu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx připravovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx s omezením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty druhé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo osobě, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx při provádění xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

29. X §128 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. X §130 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. V §136 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "seznam xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x věřitelů" xx nahrazují xxxxx ", x není-li xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

32. V §136 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx lhůta x přihlášení xxxxxxxxxx 30 dnů x" xxxxxxx.

33. §138 xxx:

"§138

Xxxxxxxxxx x úpadku doručí xxxxxxxxxxx soud dlužníku x xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx xxxxx.".

34. §139 xx xxxxxxx.

35. X §140 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxx xxxxx bytu xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je přípustné x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení.".

36. X §145 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

37. V §160 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx doručují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť a" xxxxxxx a za xxxxx "xxxx" se xxxxxx xxxxx "doručuje".

38. X §172 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §170 xxxxxxxx xxxx úroky, xxxxx x xxxxxxxx x poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pokuta sjednaná xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxx pokuta dluhem x xxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

39. V §182x se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

40. X §184 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxx a insolvenčnímu xxxxxxx; xxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "němu" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

41. X §185 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

42. X §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx x přihlášený xxxxxxx xxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.".

43. V §190 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

44. X §200 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

45. X §203 xxxx. 5 xx slova ", xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx xxxxxx" zrušují x xx konci xxxxxxxx 5 se doplňuje xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.".

46. X §230 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

47. X §266 xxxx. 3 se xxxxx ", které xx doručuje xxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu správci x xxxxxx, který xxxxxx vede," xxxxxxx.

48. X §272 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

49. Xx xxxxx §274 xx doplňuje xxxx "Výtěžek zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění manželů xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.".

50. X §274 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Pokud xxxx vedena insolvenční xxxxxx dlužníka i xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx nebo bývalého xxxxxxx, zpeněžuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx konkursu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx podat odvolání xxx dlužník, insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxx věřitel, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxx.".

52. X §298 odst. 8 xx slova "xxxxxxxxx x insolvenčním" xxxxxxxxx slovy "přihlásila xx xxxxxxxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx slova "po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zpeněžením xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx insolvenčního xxxxxxx".

53. X §304 odst. 3 se část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

54. X §315 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konečnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxxxxxx usnesením, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

55. X §361 xxxx. 2 xx xxxxx "x xx náklady xxxxxxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

56. X §363 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx x věřitelský výbor.".

57. X §363 odst. 3 se slova "xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2".

58. X §368x xxxx. 1 xx xxxx "§101 písm. x) xx f)" xxxxxxxxx textem "§101 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".

59. X §390a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx obstarat, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

60. Xxx označení §391 xx vkládá xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "12 xxxxxxxx".

62. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

63. X §391 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x ve větě xxxxx xx xx xxxxx "důvody" xxxxxxxx xxxxx "xxx snížení xxxxxxx x xxxxxx".

64. Xxx označení §392 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Přílohy x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

65. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a seznam xxxxxxx" zrušují.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "poslední 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

67. X §392 xxxx. 1 xxxx. c) xx slova "30 % xxxx pohledávky" xxxxxxxxx xxxxx "míra xxxxxxxxxx podle §412x xxxx. 1 písm. x) xxxx x)".

68. X §392 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx povinnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příjmy x xxxx xxxx.".

69. X §392 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

70. X §394a xxxx. 2 xx xxxxx "zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §395 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx výši ani xxxxxxxxxx podle §168 xxxx. 2 xxxx. x), přičemž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tato xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) x §390x xxxx. 5.".

72. X §395 xx xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx odstavce 3 xx 6, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsahu, x xxxx nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxx, že xx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx oddlužení zrušeno.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 měsících před xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení zpět.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx důvody xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx zavázal-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dluhu a xxxxxxxxxxxx plnění.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

73. X §395 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx.".

74. X §397 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx, xx slova "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx x", xxxx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx" xx zrušují.

75. X §397 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx xxxxxxxx §398 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxx".

77. V §398 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

78. X §398 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uspokojují xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové podstaty x konkursu x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx x xxxx mohou xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. V §398 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměna x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 5, poté xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ostatní pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx náklady spojené x xxxxxxxxxx a xxxxxxx majetkové xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpeněžení xxxxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

81. X §398 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx vyšší xxx 50 % xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx věřitelé x xxxxxxxxx dohodli" nahrazují xxxxx "xx xxxx xxxxxxx určená xxxxx xxxxxxxx 3 způsobilá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx i xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x na xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx požádá dlužník xxx změnu poměrů. Xxxx xxx xxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx není přípustné.".

82. X §398 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx majetek xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, vyplývá-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedosáhlo uspokojení xxxxxxxx. Dlužník také xxxx xxxxxxx xxxxx xx zpeněžení xxx xxxxxx, xxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu násobkem xxxxxx na zajištění xxxxxx x dlužníkově xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podstaty nenáleží xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx, xx nastaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §409 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx budoucímu úpadku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxx služba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

83. X §398x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398x xxxx. 2".

84. X §398x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "odůvodní ocenění xxxxxxx xxxxxxx a" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

85. X §398a xxxx. 7 se xxxxx "xxx xxxxx xxxx zřízený x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního družstva" xxxxxxxxx xxxxx "podle §36 xxxx. 5".

86. Xx §398x xx xxxxxx xxxx §398b, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příjmů x xxxxxxxxx minimální nevratnou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx splátka").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx ve xxxx, x xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxx po celé xxxxxxxxx xxxxxx, určí xx xxxxxxxx splátka x xxxxxx zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx postupem xxxxx xxxxxxxx 4, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx první xx xxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx, přiznání x xxxx x xxxxxx x výpisy x účtů, xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zprávy insolvenčního xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení. Splátkovou xxxxxx následně určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xx xx xxxx, v jaké xxxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx srážky a xxxxx xxxxxx, po xxx x daném xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx, vyzve insolvenční xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx nedoplatku ve xxxx rozdílu mezi xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx rozhodnutí xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx. Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx x to požádá xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Soud tak xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů bude xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x podnikání xxxx xxxxx příjmy, x xxxxx splácí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příjmu. Xxx xxxxxx, ze xxxxxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

87. X §399 xx na xxxxx xxxxx odstavce 1 doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

89. X §400 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

90. V §401 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

91. X §402 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

92. V §402 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

93. X §403 xxxx. 3 se xxxxx ", xxxxx xx xxxxxx doručuje xxxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

94. X §405 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oddlužení může xxxxx xxxxx xxxxxxx.".

95. X §406 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

96. X §406 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písmene x).

97. V §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

98. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "po xxxx 5 let" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§398" xx vkládají xxxxx "xxxx §398x".

99. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "30 % xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "míra uspokojení xxxxx §412x xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x)".

100. V §406 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"e) xxxxx dlužníku povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství.".

101. X §406 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx hlasoval xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dlužník, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, který nesouhlasí xx stanovením jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx.".

102. V §406 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx se xx xxxxx "kalendáře" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. X §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

104. X §408 odstavec 3 xxx:

"(3) Majetek, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxx, ledaže zajištěný xxxxxxx požádá, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

105. X §409 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetek xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Poté, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavu insolvenčního xxxxxx, xxx niž xx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x konkursu, x xxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

107. X §409 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx majetku, x nímž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx toho majetku, xxxxx xxx postižen x xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x na xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx".

108. X §409 odst. 4 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

109. X §410 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

110. X §410 odst. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx" x xxxx xxxxx se zrušuje.

111. X §410 xxxx. 5 větě první xx xxxxx "nezajištěného" xxxxxxx.

112. Xxx xxxxxxxx §412 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx dlužníka po xxxxxxxxx oddlužení".

113. X §412 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společného xxxxx manželů" a xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistných smluv x škodovém pojištění x plnění x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetkové a xxxxxxxxxxx xxxx".

115. X §412 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "insolvenčnímu xxxxxxx" x "a věřitelskému xxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "; insolvenční xxxx může x xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx, xx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

116. X §412 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx.".

117. X §412 xxxx. 2 větě první xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se zrušuje.

118. X §412 odst. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

119. Xx §412 xx xxxxxxxx xxxx §412x x 412x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je splněno, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) dlužník v xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx pohledávek,

c) po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx xxxx možno spravedlivě xxxxxxxxx, k plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx; má xx xx xx, xx xxxx povinnost neporušil, xxxxxxxx v xxxx xxxx splatil nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splněno xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx splnění oddlužení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávkám.

(4) Vznikl-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xx-xx dlužník xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), je xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splněno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsahu, v xxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx a prodloužení xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 rok. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxx, rozhodne insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x oddlužení i xxx návrhu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx v oddlužení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx dne.

(4) Xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nezapočítává xx xxxx podle §412x xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx, xx se doba, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412x xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x důležitých xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1. Xxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x splnění oddlužení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nákladech x xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx jeho funkce. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx právní moci, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxx které splnění xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx §398 xxxx. 3. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxx na xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.".

121. Xxx xxxxxxxx §414 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx dlužníka xx placení pohledávek".

122. X §414 xxxx. 1 se xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a", xxxxx "xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "spojí xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx.".

123. X §414 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nedošlo ke".

124. §415 xx xxxxxxx.

125. X §416 odst. 1 xx slova "x 415" x xxxxx "x dále" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx ze zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx".

126. X §416 odstavec 2 xxx:

"(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §414, xx může odvolat xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx podle §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zcela uspokojena. Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x přiznání xxxxxxxxxx xxxxx §414 xx xxxxxx nejdříve účinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. X §417 xxxx. 1 se xxxxx "x 415" xxxxxxx.

128. X §417 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se zánik xxxxxxxxxx xxxx.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. V §418 xxxx. 1 xx xxxxxxx b) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).

131. X §418 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nebo".

132. X §418 odst. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx písmeno c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

133. X §418x xxxx. 2 xx xxxxx "poskytuje" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx poskytne".

134. X §418x xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §390x odst. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418j xxxx. 4 xxxx. c) xx xx slova "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

136. X §418x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

137. X §418x xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §390a xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

138. X §418x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 odst. 5 se slova "xxxxx xxxxx, a xxxx-xx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx".

140. X §431 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxxx x formuláře xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s dlužníkem x oddlužení, xxxxxx x přezkumu, xxxxxx xxx oddlužení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a zprávy x xxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx x soupisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x reorganizačním plánu x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přihláškami xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do nich,".

141. X §431 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx hodnoty obydlí, xxxxx dlužník xxxx xxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx řízeních, která xxxx zahájena a x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 182/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx exekučního xxxx

Xx. III

V §46 xxxx. 7 zákona č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Sb. x zákona x. 303/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona č. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona č. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Sb., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Xx., zákona x. 90/2017 Sb. x xxxxxx č. 296/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §42 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx 6 týdnů" xxxxxxx.

2. X §42 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxx práce xx účinná ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vydání, xxxxx-xx xxxxx xxx pozdější.".

3. X §42a xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Rozvrh xxxxx xxxx xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, pro xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx generátor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x datům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx porucha") xx 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx do skončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zbývá xxxx xxx 1 hodina, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx úpadek nebo xxxxxxx úpadek dlužníka, xxx xxxxxx, že xxxx xxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx dnů xxxx z jiného xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, projedná xxxx soudce.".

4. X §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přidělených podle xxxxxxxx 2 x 3 zaznamená xxxx xx elektronické evidence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx.".

5. X §42x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx jiný xxxxxx.".

6. V §42b xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxx vrácena xxxxx k dalšímu xxxxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxx věci xxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxx soudnímu oddělení, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Náhodným výběrem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxx přesahující 8 xxxxx, nebo xxx-xx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx členů senátu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx samosoudce xxxx všichni členové xxxxxx v soudním xxxxxxxx podle rozvrhu xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx samosoudce xxxx všech xxxxx xxxxxx, nebo

d) podle xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx projednat.".

7. §42x zní:

"§42c

(1) Věci, xxxxx xx nepřidělují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a přerozdělují x xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3 xxxx. b) xx x) x xxxxxxx x rozvrhem xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Jiné xxx insolvenční xxxx xx rozdělují xxxx xxxxxxxxxx soudní oddělení xxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx předmětem řízení x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx význam xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxxx xxx, xxx v xxx, kdy xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx práce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx věci ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §42b xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42e xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx, přidělí se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx přiděleny.".

9. §42x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Sb., zákona x. 64/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx "xxxxxxxx dny x xxxxxx (dále xxx "úřední hodiny"), xx xxxxxxx xxxx x sídle vykonávat xxxxxxx, a".

2. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x)".

3. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §5a xxxx. 1 xx xxxxx "xx kterém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx adresa xx zapsána x xxxxxxx xxxx adresa xxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "ve xxxxxxxxxx dnech x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x převážně x xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. V §5x odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx ohlášený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xx-xx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx činnost" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xx zapsána v xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 4 xxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §5x xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx jednu xxxxxxxxxx".

7. X §5a xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx nebo xxxx provozoven" xxxxxxxxx xxxxxx "provozovnu" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. X §5x xxxx. 8 xx xx xxxxx "rozsah xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovy "4 xx".

9. V §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx fyzické osobě, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x fotografii xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx platnosti. Jestliže xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx průkaz xxxx xxxx xxxxxxxx firmu x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx shodná x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 15 xxx:

"x) xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxx, člena xxxxxx xxxxxx samosprávy, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), poslance xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnou funkci,

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

11. X §10 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx toto řízení xxxxx; xxxx-xx insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx uložen xxxxx, xxxxxxxx léčení xxxx zabezpečovací detence, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,".

12. X §13x xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Pro svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx personální xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx provozovny, a xxxxxx xxxxxx vybavení.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. X §13x odst. 3 xx xxxxx "personální x" zrušují.

14. Xx §13x xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx čarou x. 16 zní:

"§13b

Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílející xx na činnostech xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. 1 x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x odbornou praxi x xxxxxxx nejméně 6 xxxxxx.

(2) Odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxx činnosti prováděné x xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby16) x spočívající x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx související x xxxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ekonomie, xxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

16) §79 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

15. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "vykonání xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx povolení".

16. §34x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17. X §36x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena f) xx j).

18. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx se xxxxxxxxx na adrese xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. X §36x xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "požádá".

20. V §36x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "porušil" nahrazuje xxxxxx "poruší".

21. V §36x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §5a x sídle nebo xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx nevykonává činnost xxxxxxxxxxxxx správce.".

22. V §36x xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

23. X §36b xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

24. X §36b xxxx. 3 písm. f) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

25. X §36x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) nebo x)".

26. X §36b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", f) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxx x xxxx "b)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

27. X §36x xxxx. 4 xxxx. c) xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2" x xx xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxx zřízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xx xxxx 5 xxx".

28. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx text "x)" xxxxxxxxx textem "x)" a text "x)" xx nahrazuje xxxxxx "x)".

29. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x) xxxx h)" x xxxxx "x) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx e)".

30. V §36x odst. 4 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)", xxxxx "x) nebo g)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x)" a xxxxx "xxxx sankci xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx" xx zrušují.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb.

Čl. XX

X xxxxx xxxx xx. XII zákona č. 296/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx šestého".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I bodů 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx čtyřicátého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx jeho vyhlášení, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. listopadu 2019, x x xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 31/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022, x xxxxxxxx části třetí, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019, x s xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.