Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx dne 22. xxxxx 2019,

kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna insolvenčního xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Sb. x xxxxxx x. 182/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §8 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; ustanovení §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, který xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx podle xxxx xxxxx, není xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xx xx xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §18 xxxx. 4 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 se xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx.".

4. X §19 xxxx. 2 se xxxx "5 x" xxxxxxx.

5. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.".

6. X §31 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje věta "Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ho xxxxxx.".

7. X §36 xx xx konci textu xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. V §36 se xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, které xxxxx:

"(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx (zejména §407 xxxx. 3); x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx dlužník xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

9. X §37 xxxx. 2 xx xx xxxxx "osobami" vkládají xxxxx "uvedenými v §40 xxxx. 2" x xxxxx "k xxxxxx xxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxx xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx majetkové podstaty" x xxxxx "x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx těchto záloh" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 xxxx. 5".

11. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osobám na xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x" x xxxx věty xxxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.

12. X §40 xx vkládají nové xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx funkci xxxxxx. Xxxxxxx obchodní společnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx funkci xxxxxxxxx také prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dlužníka. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím jiných xxxx, xxxxxxx právních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

13. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx".

15. X §45 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx pro osoby, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx.".

16. V §61 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. X §64 xxxx. 1 xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

19. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, osobám, x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.".

20. X §80x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx formulářích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx podpisem xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

21. V §80x odst. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

22. X §82 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

23. V §97 odst. 6 xx slova "x xxxxx mu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije" xxxxxxx.

24. X §101 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 činí 3 xxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxx došel insolvenčnímu xxxxx; xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx s návrhem xx povolení xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxxx s xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

25. §102 xx xxxxxxx.

26. X §104 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení".

27. V §109 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může insolvenční xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c). Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx podat odvolání xxxxxxxxx řízení x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx zvlášť také xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

29. X §128 odstavec 4 xxx:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx přípustné.".

30. X §130 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. V §136 xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "xxxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxxx" a xxxxx "a xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", a není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seznam závazků x uvedením svých xxxxxxxx".

32. X §136 xxxx. 3 se xxxxx "činí lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů x" xxxxxxx.

33. §138 xxx:

"§138

Xxxxxxxxxx x xxxxxx doručí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x insolvenčnímu správci xx vlastních xxxxx.".

34. §139 se zrušuje.

35. X §140 se xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx bytu xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx.".

36. X §145 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 2.

37. V §160 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxx" se xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

38. X §172 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §170 xxxxxxxx také úroky, xxxxx z prodlení x xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pokuta xxxxxxxx xxx případ prodlení x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxx dluhem x xxxxxxxxx, ve xxxx, xx které x souhrnu převyšují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

39. X §182x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 až 4.

40. X §184 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx; xxxxxxxx" zrušují, xxxxx "němu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "kterému" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

41. X §185 se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx němu" xxxxxxx x xx slovo "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

42. X §186 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlášený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

43. X §190 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

44. X §200 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pouze xxxxxxx, xxxxx popřel xxxxxxxxxx.".

45. X §203 odst. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x to xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx odvolání xxxxxxxxx.".

46. X §230 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 není odvolání xxxxxxxxx.".

47. X §266 xxxx. 3 se xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu správci x xxxxxx, který xxxxxx vede," xxxxxxx.

48. X §272 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení odstavce 2.

49. Xx xxxxx §274 se xxxxxxxx xxxx "Výtěžek zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění manželů xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

50. X §274 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxx xxxx vedena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx bývalého xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v insolvenčním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §298 odstavec 7 zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx věřitel, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

52. X §298 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx částek xxxxxxx xxxxxxxxx se správou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §304 xxxx. 3 xx část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

54. X §315 se xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx f), xxxxx zní:

"f) předloží-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konečnou zprávou xxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x rozvrhovým xxxxxxxxx, xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konečné xxxxxx.".

55. X §361 xxxx. 2 xx xxxxx "x xx náklady xxxxxxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxx původním x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

56. X §363 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxx xxxxx odvolání xxx dlužník, navrhovatel xxxxxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".

57. X §363 xxxx. 3 xx slova "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí mohou xxxxx xxx osoby xxxxxxx x odstavci 2".

58. X §368x xxxx. 1 se xxxx "§101 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx textem "§101 xxxx. 1 písm. x) až x)".

59. X §390x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxx oprávněn xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění obstarat, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390 odst. 1 xxxx další činnosti x tím xxxxxxxx xxxxxxx.".

60. Pod označení §391 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení".

61. V §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "5 letech" xxxxxxxxx xxxxx "12 xxxxxxxx".

62. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

63. X §391 xxxx. 2 xxxx první se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xx xxxxx "důvody" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx a důvody".

64. Xxx xxxxxxxx §392 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Xxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení".

65. V §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "poslední 3 xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx 12 měsíců".

67. X §392 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "30 % jeho pohledávky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1 písm. x) xxxx c)".

68. X §392 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení, že x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x jejich plnému xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx a z xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x že xxxx přiznávat xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx.".

69. X §392 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

70. X §394x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §395 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx dlužník nebude xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši ani xxxxxxxxxx podle §168 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatním věřitelům xxxxxx xxxxxxxx pohledávek xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávek postavených xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) a §390x xxxx. 5.".

72. X §395 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx podáním insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxxx, x rozsahu, x němž nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x důvodu, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo oddlužení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušeno.

(5) Xxxxxxxxxxx soud zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpět.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx z ospravedlnitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

73. X §395 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze dlužník.".

74. X §397 xxxx. 1 se slova "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x", xxxx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx slovo "pouze" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx" xx zrušují.

75. X §397 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx podle §395 xxxx. 6 insolvenční xxxx odůvodní x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx xxxxxxxx §398 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxx".

77. V §398 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x věta xxxxx xx zrušuje.

78. X §398 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uspokojují xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx dlužník povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxx xxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. X §398 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx-xx částka xxxxx xxxxxxxx 3 x uspokojení všech xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávek xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výživném xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xx rozhodnutí x úpadku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §390x xxxx. 5, xxxx xxxxxx na úhradu xxxxxx x hotových xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx náklady spojené x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavené xx roveň xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x rozhodnutí insolvenčního xxxxx x schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx, které xxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxx nebo xxxxx xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx výše xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 způsobilá xxxxxxx plnění splátkového xxxxxxxxx xxxx xx xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x na xxxxx odstavce 5 xx doplňují věty "Xxxxxxxxxxx soud může xxxxxxx stanovit jinou xxxx měsíčních splátek x xx schválení xxxxxxxxx, jestliže o xx požádá dlužník xxx změnu poměrů. Xxxx tak učiní xxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší x xxx xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx první a xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

82. X §398 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedosáhlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dlužník také xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx pro oddlužení xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu násobkem xxxxxx na zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 do xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nastaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §409 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxx postupovat x xxxxxxxxxx xxxxx §315 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxx.".

83. X §398x xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2".

84. V §398x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx oddlužení," xxxxxxxx xxxxx "odůvodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

85. X §398x xxxx. 7 xx xxxxx "xxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx spořitelního x úvěrního družstva" xxxxxxxxx xxxxx "podle §36 xxxx. 5".

86. Xx §398a xx xxxxxx xxxx §398x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx kalendář xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §398 xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vypočte xx xx xxxx, x xxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x podílu zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, po xxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, určí xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x očekávaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxxxx příjmů a xxxxxx vynaložených výdajů xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx zálohová xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí předchozího xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Dlužník xx povinen na xxxxx každého zdaňovacího xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx, přiznání x xxxx x xxxxxx x výpisy x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx vezme xxxxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx dvanáctiny zjištěného xxxxx dlužníka za xxxxxxxxx období a xxxxxxx xx xx xxxx, v xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx dlužníkovi x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přípustné.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splacených dlužníkem xx dané zdaňovací xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx srážky x počtu měsíců, xx něž x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx dlužníka pro xxxxxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxx splátky; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zálohové splátky xxxx tehdy, jestliže x to požádá xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx dosavadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx x xxx xxxx výši měsíčních xxxxxxx.

(9) Pokud má xxxxxxx xxxx příjmů x podnikání také xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, nepoužije xx xxx určení xxxx zálohové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx částku, xxxxx nesmí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx základní částka xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx splátky x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx kterého x příjmů bude xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx dosahování jednotlivých xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. V §399 xx na xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

89. X §400 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

90. X §401 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

91. X §402 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

92. V §402 odst. 5 xx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxx "x provedení oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. X §403 xxxx. 3 xx xxxxx ", které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobám, které xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

94. X §405 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxx.".

95. X §406 xxxx. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

96. V §406 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

97. V §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

98. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oddlužení" x xx text "§398" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx §398x".

99. V §406 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "30 % xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx uspokojení xxxxx §412a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x)".

100. V §406 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx e) x x), xxxxx znějí:

"e) xxxxx dlužníku povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) uloží dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství.".

101. X §406 odstavec 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel, xxxxx hlasoval xxxxx xxxxxxx schváleného způsobu xxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx jiné výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx stanovením jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx.".

102. X §406 xxxx. 5 xxxxxx první x xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. X §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

104. X §408 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx, a zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx.".

105. X §409 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx majetek xx xxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, co xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx použije přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

107. V §409 xxxx. 3 větě xxxxx se slova "xxxxxx xxxx majetku, x xxxx dlužník xxxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byl postižen x rámci", za xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložil xxxxx xx zpeněžení".

108. X §409 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

109. X §410 odst. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání.".

110. X §410 xxxx. 4 se na xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx" a věta xxxxx xx zrušuje.

111. X §410 xxxx. 5 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Pod xxxxxxxx §412 se vkládá xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx oddlužení".

113. X §412 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "; xx mimořádný příjem xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".

115. V §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "jinou xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "; insolvenční xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx, že xxxxxxx xxxxxx bude dlužník xxxxxxxxxx,".

116. X §412 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

117. X §412 odst. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

118. X §412 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

119. Za §412 xx vkládají nové §412x a 412x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plné xxxx,

x) dlužník x xxxx 3 xxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svou povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx po něm xxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx se xx to, že xxxx xxxxxxxxx neporušil, xxxxxxxx x xxxx xxxx splatil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx obdržení zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) postačí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávkám.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nárok xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty splněno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dokládající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx a prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx oddlužení plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 xxx. Xxxxx tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x pokračování x xxxxxxxxx x xxx návrhu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nerozhoduje, jestliže xxxx xxxxxxxxx přerušeno xx xxxxxx určenou xxxx či xx xxxxxxxx dne.

(4) Xxxx, xx xxx byl xxxxxxxx průběh xxxxxxxxx, xx nezapočítává do xxxx podle §412a xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx, xx se doba, xxxxx xx rozhodná xxx posouzení splacení xxxxxxxxxx xxxxx §412a xxxx. 1, xxxxxxxxx xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x důležitých xxxxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxx do uplynutí xxxx, která je xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1. Xxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx oddlužení vezme xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx právní xxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzal xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx rozhodnutí, ve xxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.".

121. Pod xxxxxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

122. X §414 odst. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s rozhodnutím x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx.".

123. X §414 xxxx. 4 se xxxxx "který xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx nedošlo ke".

124. §415 se xxxxxxx.

125. X §416 odst. 1 xx xxxxx "x 415" x xxxxx "a xxxx" xxxxxxx a na xxxxx textu xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx "x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xx xxxxxx".

126. X §416 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. X §417 xxxx. 1 xx xxxxx "a 415" xxxxxxx.

128. V §417 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a věřitel, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. V §418 xxxx. 1 se xxxxxxx b) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

131. X §418 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "anebo" nahrazuje xxxxxx "xxxx".

132. X §418 odst. 1 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxxx, xxxxx zavinil, xx xxxx delší než 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx vznikly po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

133. V §418x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nabídne xxxx xxxxxxxx".

134. X §418x se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §390x odst. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

135. X §418x odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx 2" vkládají xxxxx "xxxx 3".

136. X §418x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne nebo xxxxxxxx".

137. V §418k xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §390x xxxx. 7 xxxx xxxx prostřednictvím jiného xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx obstará, xxxxxxxxxxxxx nebo nabídne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

138. V §418x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 odst. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx, x xxxx-xx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "identifikační číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx narození".

140. X §431 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx vstup xx xxxxxxxxxxxxx řízení místo xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x uplatnění pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, zprávy xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oddlužení, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konečné xxxxxx x zprávy x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx náležitosti xxxxxxx podle §85, xxxxx x podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x reorganizačním xxxxx x xxxx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do nich,".

141. X §431 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obydlí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x nichž bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dlužníka přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. III

V §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 286/2009 Xx., zákona x. 396/2012 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxxx "dědictví" nahrazuje xxxxxx "pozůstalosti" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., zákona č. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Sb. a xxxxxx č. 296/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §42 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx" xxxxxxx.

2. X §42 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx rozvrhu xxxxx xx účinná xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx.".

3. X §42x odstavce 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx generátor xxxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x datům xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx porucha") xx 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx, došel-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 1 hodina, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně 2 pracovních dnů xxxx x xxxxxx xxxxxx. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že insolvenční xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

4. X §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Počty xxxxxxxxxxxxx xxxx přidělených podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělených věcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

5. X §42x xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx spory xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx.".

6. V §42x xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx x xxxx xxxx opětovně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přerozdělují již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxx přesahující 8 xxxxx, nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx očekávat,

b) xxxxxx xxxxxx samosoudce nebo xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxx soudu, xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx,

x) vyloučení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovně projednat.".

7. §42x zní:

"§42c

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx x přerozdělují x xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3 xxxx. b) až x) x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxx insolvenční xxxx xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci, xxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx povaha xxxx význam xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby v xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, do kterého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx x rámci xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxx xxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx oddělení x xxxxxx-xx rozvrh xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx věci xx xxxxxxxxxxx poměrech xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx i xx jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42x xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42b xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx některé x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx přiděleny.".

9. §42x xx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "vymezené xxx x xxxxxx (dále xxx "úřední hodiny"), xx kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x".

2. X §4 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxxxxx xx současně x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx tato fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. a)".

3. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxx hodiny, xx kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §5x xxxx. 1 se xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxx x převážně xxxxxxxx činnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx adresa xxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "ve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §5x odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xx zapsána v xxxxxxx jako adresa xxxxxxxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a slova ", xxxxxxx rozsah xxxxx xxxxx xxxx xxx 4 xxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §5a xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

7. X §5x xxxx. 5 xx xxxxx "jednu nebo xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "provozovnu" x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

8. X §5a xxxx. 8 se xx slova "xxxxxx xxxxxxxx hodin" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x" x xxxxx "nepřesahující" xx nahrazuje slovy "4 až".

9. V §6 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Po xxxxxx xxxxxx xxxx povolení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx vydává, a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx také xxxx obchodní xxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; namísto identifikačního xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xx shodná x xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vydává. Vzor xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.".

10. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:

"x) xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxx, xxxxx orgánu xxxxxx samosprávy, s xxxxxxxx neuvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu15), poslance xxxx senátora xxxxx xxxxx volenou xx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx,

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

11. X §10 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xx xxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx ohrožuje důvěru x xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

a xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx končí xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx,".

12. V §13a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x materiální xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

13. X §13x xxxx. 3 xx xxxxx "personální x" xxxxxxx.

14. Za §13x xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být bezúhonný xx xxxxxx §7 xxxx. 1 a xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx16) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx práva, ekonomie, xxxxxxxx poradenství, účetnictví, xxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x řízení xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §79 zákona č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. V §20 odst. 2 xx slova "vykonání xxxxxxxx zkoušky" nahrazují xxxxx "xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx povolení".

16. §34x se včetně xxxxxxx zrušuje.

17. V §36x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x g) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx j).

18. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. X §36x xxxx. 1 xxxx. g) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "požádá".

20. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "porušil" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

21. V §36x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §5x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.".

22. X §36x odst. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

23. X §36b odst. 3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. X §36x xxxx. 3 xxxx. f) xx slovo "porušil" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

25. X §36b xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "x) xxxx d)" nahrazují xxxxx "b) nebo x)".

26. V §36b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", f) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxx a xxxx "x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a)".

27. X §36b odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. f) nebo xxxxxxxx 2" a xx konci textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx dobu 5 xxx".

28. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)" a xxxx "x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "g)".

29. X §36x odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "x) nebo x)" nahrazují slovy "x) nebo x)" x xxxxx "x) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx e)".

30. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)", xxxxx "x) nebo x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x)" x xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx" se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx.

Xx. XX

X části osmé xx. XII xxxxxx č. 296/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 x 34, které xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou části třetí, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2019, x s xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 31/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2019, x výjimkou ustanovení xxxxx první čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2022, s xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019, x s xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.