Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2019,

kterým se xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx. x zákona x. 182/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §8 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

2. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx soudního řádu xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, který xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, není xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx vyhověl; toto xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §18 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku.".

4. X §19 odst. 2 xx xxxx "5 a" zrušuje.

5. X §25 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx se postupuje x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.".

6. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xxxxx-xx dodatečně najevo, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) x insolvenční správce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční soud, xxxxx xx xxxxxx.".

7. X §36 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §36 se xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně písemnou xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxxx řízení v xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx průběh insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); v xxxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx.

(4) X písemné zprávě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxx dlužník řádně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x zda doporučuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx odděleného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty.".

Dosavadní odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

9. X §37 xxxx. 2 xx za xxxxx "osobami" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx x §40 xxxx. 2" x xxxxx "k xxxxxx svých úkolů" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxx xxxxxx".

10. V §38 xxxx. 6 xx xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxx xxxx spořitelního x úvěrního družstva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 odst. 5".

11. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx splnění těchto xxxxxxxx jinými osobami xxxxx §40 xxxx. 2 hradit x" x xxxx věty xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

12. X §40 xx xxxxxxxx nové xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx znějí:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx osobně. Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx funkci xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

13. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx x" zrušují x xx xxxxx "xxxxxx" se vkládají xxxxx "soudních a xxxxxxx".

15. X §45 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Totéž xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

16. X §61 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

17. X §64 xxxx. 1 se xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx středníku zrušuje.

18. X §64 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

19. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, doručuje xx písemnost v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx xxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x osobám, xxxxx xxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxx.".

20. X §80x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx elektronických formulářích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

21. V §80x xxxx. 4 xx číslo "2" xxxxxxxxx číslem "3".

22. X §82 odst. 5 xx věta xxxxxxxx zrušuje.

23. X §97 xxxx. 6 xx slova "x xxxxx mu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

24. X §101 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojený x návrhem na xxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx ode xxx, xxx takový xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx; insolvenční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

25. §102 xx zrušuje.

26. X §104 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx s insolvenčním xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §109 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x insolvenčním xxxxxx nepřihlíží. Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx návrhu pozastavit xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření přijatých xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Proti xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvlášť xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

29. X §128 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx přípustné.".

30. X §130 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X §136 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx svého xxxxxxx a xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "a xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", a xxxx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx".

32. X §136 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx x" xxxxxxx.

33. §138 xxx:

"§138

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x insolvenčnímu správci xx vlastních xxxxx.".

34. §139 xx xxxxxxx.

35. X §140 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx nájmu bytu xxxxx §2254 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

36. X §145 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

37. V §160 xxxx. 3 se xxxxx "písemnosti xxxxxxxx xxxxx doručení vyhláškou x xxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "samé" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

38. X §172 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §170 xxxxxxxx také xxxxx, xxxxx x prodlení x poplatek x xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxx pokuta xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx, xx které x xxxxxxx převyšují xxxx jistiny přihlášené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniku.".

39. X §182x xx odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují jako xxxxxxxx 2 xx 4.

40. X §184 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx doručuje věřiteli, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; odvolání" xxxxxxx, xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

41. X §185 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xxxxxxxx zvlášť přihlášenému xxxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxxxxxx správci; xxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

42. X §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí rozhodnutím, xxxxx musí být xxxxxxxxxx co do xxxxxx zániku xxxxxxxxxx, x proti xxxxxxx xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.".

43. X §190 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

44. X §200 odstavec 4 xxx:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx popřel xxxxxxxxxx.".

45. X §203 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, a xx xxxxxx" zrušují a xx konci xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxx rozhodnutí xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

46. X §230 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

47. V §266 xxxx. 3 se xxxxx ", které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxx, xxxxx xxxxxx vede," xxxxxxx.

48. X §272 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

49. Na xxxxx §274 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

50. V §274 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx nebo bývalého xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx náležející xx xxxxxx společného jmění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x insolvenčním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Proti xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vydán, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podal xxxxxxx.".

52. X §298 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxx x insolvenčním" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x po odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx".

53. X §304 odst. 3 se xxxx xxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

54. X §315 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konečnou xxxxxxx xxxxx rozvrhového usnesení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konečné xxxxxx.".

55. X §361 xxxx. 2 se xxxxx "x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx původním x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

56. X §363 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, navrhovatel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxx.".

57. X §363 odst. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvlášť a xxxxx proti xxxx xxxxx odvolání" xxxxxxxxx xxxxx "odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby xxxxxxx x odstavci 2".

58. V §368e xxxx. 1 se xxxx "§101 písm. x) xx f)" xxxxxxxxx xxxxxx "§101 xxxx. 1 xxxx. x) až f)".

59. X §390x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či zprostředkování xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx nezbytně xxxxxxx.".

60. Xxx xxxxxxxx §391 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "12 xxxxxxxx".

62. V §391 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 roky" xxxxxxxxx slovy "posledních 12 xxxxxx".

63. V §391 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xx xxxxx "důvody" vkládají xxxxx "pro snížení xxxxxxx x důvody".

64. Xxx xxxxxxxx §392 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení".

65. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 měsíců".

67. X §392 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "30 % xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1 písm. x) nebo x)".

68. X §392 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) čestné xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxxx platit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx.".

69. X §392 xxxx. 3 xx věta druhá xxxxxxx.

70. X §394x xxxx. 2 se xxxxx "zpeněžením majetkové xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. V §395 xxxx. 1 xxxxxxx b) zní:

"b) xx xxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x pohledávek postavených xxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx pohledávka, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 písm. x) x §390x xxxx. 5.".

72. X §395 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení také xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím přiznáno xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x rozsahu, x němž nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxxx z téhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x ospravedlnitelného xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

73. X §395 odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx dlužník.".

74. X §397 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx a", xxxx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

75. X §397 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx odůvodní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitel.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

76. Pod označení §398 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx oddlužení".

77. X §398 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xxxx xxxxx xx zrušuje.

78. V §398 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx věřitelé xx uspokojují jen x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x konkursu a xxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx příjmů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29).".

80. X §398 xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Nestačí-li částka xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx, uspokojí xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona, jestliže xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx, poté xxxxxxxxxx podle §390a xxxx. 5, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx ostatní pohledávky xxxxxxxx na výživném xx zákona x xxxx náklady spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxxxxx xxx postavené xx roveň se xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx nezajištěné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 xxxx. 5 se slova "xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx věřitelé, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota plnění, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx" a xx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře nebo xx míra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx není xxxxxxxxx.".

82. X §398 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Dlužník není xxxxxxx xxxxx majetek xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že by xx zpeněžením tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §409 xxxx. 4 xxxx dotčeno.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxx insolvenční soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx budoucímu úpadku xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §315 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxx.".

83. X §398x xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398x xxxx. 2".

84. V §398x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "odůvodní xxxxxxx xxxxxxx soupisu x" x xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

85. X §398x xxxx. 7 xx xxxxx "xxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx spořitelního x úvěrního družstva" xxxxxxxxx xxxxx "podle §36 xxxx. 5".

86. Xx §398a xx xxxxxx xxxx §398x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - podnikatelem, xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx svých xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx určí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poslední zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxx, x xxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období, xxxx xx zálohová xxxxxxx x xxxxxx zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx dlužníka určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li zálohovou xxxxxxx dlužníka xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dani x xxxxxx x výpisy x xxxx, popřípadě xxxxx listiny osvědčující xxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemá po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xx xxxx, x xxxx xxxxx být při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xx xxx v daném xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nedoplatku ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xx xxxxx dlužníka xxxxx jinou výši xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx trvalo, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinou výši xxxxxxxx splátky; toto xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx jen xxxxx, xxx-xx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx i xxx xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, nepoužije xx při určení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx částku, xxxxx nesmí xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příjmu. Při xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx výši a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. X §399 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

89. X §400 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

90. V §401 xx na xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

91. X §402 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

92. V §402 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx konci xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxxx "x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

93. V §403 xxxx. 3 se xxxxx ", které xx zvlášť doručuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

94. X §405 odstavec 5 xxx:

"(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dlužník.".

95. X §406 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx a) x x).

96. X §406 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx x současně xx xxxxxxx označení xxxxxxx x).

97. X §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

98. X §406 xxxx. 3 písm. x) xx slova "po xxxx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§398" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx §398x".

99. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "30 % xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "míra uspokojení xxxxx §412x xxxx. 1 písm. x) xxxx x)".

100. X §406 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x označí xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství.".

101. X §406 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx také dlužník, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke zpeněžení xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx splátek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".

102. X §406 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. V §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

104. X §408 odstavec 3 zní:

"(3) Majetek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxx, xxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx zpeněžen xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx.".

105. V §409 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx dlužníku povinnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx použije přiměřeně xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxxxx x rozvrhu x konkursu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

107. X §409 xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx, x nímž dlužník xxxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx toho majetku, xxxxx byl xxxxxxxx x rámci", xx xxxxx "kalendáře" xx xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx insolvenční xxxx uložil xxxxx xx xxxxxxxxx".

108. X §409 xxxx. 4 xxxx první se xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

109. X §410 odst. 2 se za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

110. X §410 xxxx. 4 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

111. X §410 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Xxx xxxxxxxx §412 se vkládá xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení".

113. V §412 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "příjmy" xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx b) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nepovažují xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx xxxx".

115. X §412 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx správci" x "a věřitelskému xxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx, xx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

116. V §412 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů.".

117. X §412 xxxx. 2 xxxx první xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

118. X §412 xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

119. Za §412 xx vkládají nové §412x a 412x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) dlužník x xxxx 3 let xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; má xx xx xx, xx xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % jejich pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník řádně xxxxxx všechny povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx přihlédnutí k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nárok xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx invalidní xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx starobního xxxxxxx xxxx invaliditu dlužník xx xxxxxx podání xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení

(1) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 xxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxx dlužník xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx nepoužije.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx x pokračování x xxxxxxxxx i xxx návrhu. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nerozhoduje, xxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §412x xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx může rozhodnout, xx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412x xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů xx návrh dlužníka xxxxxx xx uplynutí xxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1. Xxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§413

Rozhodnutí x xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxx x nesplnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x jeho nákladech x zprostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx účinné xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 odst. 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx na zvláštní xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.".

121. Pod xxxxxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx placení pohledávek".

122. X §414 odst. 1 xx za xxxxx "Jestliže" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x", xxxxx "xxxx insolvenční soud xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx.".

123. V §414 xxxx. 4 xx xxxxx "který xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx xx".

124. §415 xx xxxxxxx.

125. X §416 odst. 1 se slova "x 415" a xxxxx "x xxxx" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx".

126. X §416 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx může odvolat xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze to, xx nebyly splněny xxxxxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. V §417 xxxx. 1 xx xxxxx "a 415" xxxxxxx.

128. X §417 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se zánik xxxxxxxxxx xxxx.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. X §418 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x x).

131. V §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".

132. V §418 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) dlužník xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx vznikly xx xxxxxxxxxx o úpadku, xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

133. V §418x xxxx. 2 xx slovo "poskytuje" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne xxxx poskytne".

134. V §418x xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §390x xxxx. 7 xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obstarání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.".

Dosavadní odstavec 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418x odst. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "nebo 3".

136. X §418x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx jinému" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

137. X §418x xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §390x xxxx. 7 sama xxxx prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění obstará, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

138. V §418x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 odst. 5 xx xxxxx "xxxxx číslo, x xxxx-xx rodné číslo, xxxxx narození" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx".

140. X §431 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx x formuláře návrhu xx vstup xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, vyrozumění x uplatnění pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx roveň, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxx pohledávek, hlasovacích xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníkem x xxxxxxxxx, xxxxxx x přezkumu, zprávy xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oddlužení, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx věřitelem, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dále náležitosti xxxxxxx podle §85, xxxxx x podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x soupisu, reorganizačního xxxxx x zprávy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx náležitosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx,".

141. X §431 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obydlí, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx řízeních, která xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. III

V §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona x. 396/2012 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "pozůstalosti" a xx xxxxx textu xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech a xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x soudech a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx č. 184/2008 Sb., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Xx. x xxxxxx x. 296/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §42 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx" xxxxxxx.

2. X §42 xx doplňuje odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx práce xx xxxxxx xxx xxx následujícího po xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx den xxxxxxxx.".

3. X §42x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, že xxxx xxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znemožňující xxxxxxx k datům xxxxxxxxx k přidělování xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") do 1 xxxxxx poté, xxx insolvenčnímu soudu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx insolvenčního xxxxx, došel-li xxxxxxxxxxx xxxxx x době, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx méně xxx 1 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělování x xxxxxxxx xxxxxxxxx poruchy x xxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxx xxxx x jiného xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx, že insolvenční xxx, jež xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

4. X §42x xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx insolvenčních xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.".

5. X §42b xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx náhodným xxxxxxx xxxxxx generátoru přidělování, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx projedná xxxx xxxxxx.".

6. X §42x xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx věc vrácena xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx x xxxx věci opětovně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Náhodným xxxxxxx xxxxxx generátoru xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenční věci x případě

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx přesahující 8 xxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zániku xxxxxx samosoudce xxxx xxxxx členů senátu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu funkce x jinému xxxxx, xxxxxx jsou samosoudce xxxx xxxxxxx členové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyloučení samosoudce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2, nemůže-li xxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů stanovených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. §42x xxx:

"§42x

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx a přerozdělují x xxxxxxxxx podle §42x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx x rozvrhem xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jde x xxxx, xxxxxxx povaha xxxx xxxxxx takové xxxxxxxx nevyžadují. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx v xxx, xxx věc xxxxx xxxxx, bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určeno xxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx oddělení x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně i xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42x xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx tak rozvrh xxxxx, xxxxxxx xx xx skončení nepřítomnosti xxxxxxx v §42x xxxx. 3 xxxx. x) přerozdělené insolvenční xxxx xxxx xxxxxxx x těchto věcí xxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. §42x xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx dny x xxxxxx (xxxx xxx "úřední xxxxxx"), xx xxxxxxx bude x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x".

2. X §4 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xx neplatí, xxxxxxxx xx současně s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojila xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x)".

3. X §5 xxxx. 1 se na xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx "x úřední xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §5a xxxx. 1 se xxxxx "xx kterém xxxxxxxx a převážně xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx", slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx" xx xxxxxxx x slova "xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx hodinách".

5. V §5x odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx činnost" nahrazují xxxxx "jehož xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx adresa xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx ", jejichž rozsah xxxxx xxxxx méně xxx 4 xxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §5x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx provozoven" xxxxxxxxx xxxxx "pouze jednu xxxxxxxxxx".

7. X §5x xxxx. 5 xx xxxxx "jednu xxxx xxxx provozoven" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

8. V §5x xxxx. 8 se xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "4 až".

9. X §6 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické osobě, xxxxx je insolvenčním xxxxxxxx xxxx ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx x akademický xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx platnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxx také xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Platnost xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

10. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 15 xxx:

"x) xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx, člena orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx,

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §10 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) proti xxxxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx

1. xxx trestný xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

a xx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto řízení xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx léčení xxxx zabezpečovací detence, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

12. X §13x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. V §13x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" zrušují.

14. Xx §13x xx xxxxxx xxxx §13b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 zní:

"§13b

Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního správce xxxx xxx bezúhonný xx smyslu §7 xxxx. 1 a xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx doplněné x xxxxxxxx praxi x rozsahu xxxxxxx 6 měsíců.

(2) Odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxx xxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx16) x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx práva, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, účetnictví, xxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

16) §79 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

15. X §20 xxxx. 2 xx slova "vykonání xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

16. §34x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17. V §36x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx j).

18. X §36x xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx "xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zapsané do xxxxxxx" zrušují.

19. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "požádá".

20. X §36x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

21. X §36x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §5x x xxxxx nebo xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §36x xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

23. X §36b xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. X §36x xxxx. 3 písm. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "poruší".

25. X §36b odst. 4 písm. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) nebo x)".

26. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", x) xxxx x) xxxx odstavce 2" xxxxxxx x xxxx "b)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a)".

27. X §36b xxxx. 4 xxxx. c) xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2" x xx konci xxxxx xxxxxxx c) se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxx zřízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 5 xxx".

28. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)" x xxxx "x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "g)".

29. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "i) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)" x xxxxx "e) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".

30. X §36x xxxx. 4 xxxx. f) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)", slova "x) xxxx g)" xx nahrazují xxxxxx "x)" x slova "xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx 5 xxx" xx zrušují.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx.

Xx. XX

X xxxxx xxxx xx. XXX xxxxxx č. 296/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první čl. I bodů 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2019, x s xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 31/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 a 34, které nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022, x xxxxxxxx části třetí, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019, x x xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.