Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Sb., zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 64/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx. x xxxxxx x. 182/2018 Sb., xx xxxx takto:

1. V §8 se slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx návrh xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, který nebude xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, není xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx vyhověl; toto xxxxxxxxxx není soud xxxxxxx vyhotovit.".

3. X §18 odst. 4 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §19 xxxx. 2 xx xxxx "5 x" zrušuje.

5. X §25 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx.".

6. X §31 se xx xxxxx odstavce 4 doplňuje xxxx "Xxxxx-xx xxxxxxxxx najevo, xx dlužník je xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, vyrozumí o xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ho xxxxxx.".

7. X §36 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "; písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oddlužení".

8. X §36 se za xxxxxxxx 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx-xx způsobem xxxxxx úpadku dlužníka xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); x xxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jakých xxxxxx.

(4) X písemné zprávě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx řádně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odděleného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

9. X §37 odst. 2 xx xx xxxxx "osobami" vkládají xxxxx "uvedenými x §40 odst. 2" x slova "x xxxxxx xxxxx úkolů" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxx xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x slova "x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx §36 xxxx. 5".

11. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osobám na xxxx" nahrazují xxxxx "xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx jinými osobami xxxxx §40 xxxx. 2 hradit x" x xxxx věty xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

12. X §40 xx xxxxxxxx nové xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobně. Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci insolvenčního xxxxxxx ohlášeným xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny jeho xxxxxxxxxx ani odpovědnost xxxxx tohoto zákona.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

13. X §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxx".

15. X §45 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Totéž xxxxx xxx osoby, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx vykonává svou xxxxxx.".

16. X §61 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

17. X §64 xxxx. 1 xx část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

19. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení zvlášť xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx xxxxx podání xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx, x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje, x osobám, xxxxx xxxx v insolvenčním xxxxxx něco vykonat.".

20. X §80x xx xx odstavec 1 xxxxxx nový odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxx xxxxxx příloh xx elektronických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx podpisem dlužníka.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

21. V §80x odst. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

22. X §82 odst. 5 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

23. X §97 xxxx. 6 xx slova "x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx; ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se nepoužije" xxxxxxx.

24. V §101 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx-xx podán xxxxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx dny ode xxx, kdy xxxxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx; insolvenční návrh xxxxxxx s návrhem xx povolení oddlužení x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

25. §102 xx xxxxxxx.

26. X §104 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx x insolvenčním xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení".

27. V §109 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) X rozhodnutím x xxxxxxxxx přijatým xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xx nezbytné k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxx provádění výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx věty druhé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.".

28. V §113 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

29. X §128 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. V §130 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x podání odvolání xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X §136 xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "xxxxxxx svého xxxxxxx x závazků" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x věřitelů" xx xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, seznam závazků x xxxxxxxx svých xxxxxxxx".

32. X §136 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek 30 xxx x" xxxxxxx.

33. §138 zní:

"§138

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

34. §139 xx zrušuje.

35. X §140 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx nájmu xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení.".

36. X §145 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 2.

37. X §160 xxxx. 3 xx xxxxx "písemnosti xxxxxxxx xxxxx doručení xxxxxxxxx x zvlášť x" xxxxxxx x xx xxxxx "samé" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

38. X §172 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sjednaná xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxx, xx které x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

39. X §182x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

40. V §184 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x za xxxxx "xxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

41. V §185 xx xxxxx "xx odvolání xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx přihlášenému xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx němu" xxxxxxx x za slovo "xxxxx" xx vkládá xxxxx "odvolání".

42. X §186 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.".

43. X §190 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

44. X §200 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

45. X §203 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné, xxxxxxxx, a xx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

46. X §230 odstavec 5 zní:

"(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

47. X §266 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánu, xxxxx xxxxxx vede," xxxxxxx.

48. X §272 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

49. Xx konci §274 xx doplňuje xxxx "Výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx.".

50. X §274 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxx xxxx xxxxxx insolvenční xxxxxx dlužníka i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x insolvenčním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu nebo xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zpeněžení majetku, xxxxx slouží x xxxxxxxxx; x tomto xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vydán, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

52. X §298 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx x insolvenčním" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxxx "po xxxxxxxx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xx správou x zpeněžením podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x po odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §304 odst. 3 se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

54. X §315 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) předloží-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxx zprávou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konečné xxxxxx x rozvrhovým xxxxxxxxx, xxxxxxx rozvrhové usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.".

55. X §361 odst. 2 se slova "x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jej doručí xxxxxx původním x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

56. X §363 odst. 2 se xxxx xxxxx nahrazuje větou "Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelský xxxxx.".

57. X §363 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx němu xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2".

58. X §368e xxxx. 1 xx xxxx "§101 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§101 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".

59. X §390x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění obstarat, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 xxxx. 1 xxxx další xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx.".

60. Xxx xxxxxxxx §391 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. V §391 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "12 xxxxxxxx".

62. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

63. V §391 xxxx. 2 xxxx první se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx x důvody".

64. Xxx xxxxxxxx §392 xx vkládá nadpis, xxxxx xxx: "Přílohy x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

65. V §392 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

67. X §392 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "30 % xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x)".

68. X §392 se xx konci odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx sepisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, že x oddlužení xxxx xxxxx platit pohledávky xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx a že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx.".

69. X §392 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

70. X §394x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §395 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §168 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) a §390a xxxx. 5.".

72. X §395 se za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx x téhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx také tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx nepoužije, xxxx-xx xxx to důvody xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existuje-li xxxxxxx nepoměr xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 7.

73. X §395 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx pouze xxxxxxx.".

74. X §397 odst. 1 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x", před xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxx" x xxxxx "insolvenčnímu xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se zrušují.

75. X §397 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx podle §395 xxxx. 6 insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx věřitel.".

Dosavadní odstavce 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx xxxxxxxx §398 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxx".

77. V §398 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx majetkové podstaty" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

78. V §398 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležející do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxx zprávy o xxxxxxx oddlužení měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxx, x xxxxx x nich xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. X §398 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx-xx částka xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §390x xxxx. 5, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx spojené x udržováním a xxxxxxx majetkové podstaty. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce částku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx; při tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx plnění, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 způsobilá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxx xxx změnu poměrů. Xxxx xxx xxxxx xxx tehdy, lze-li xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx míra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

82. X §398 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, vyplývá-li xx zprávy pro xxxxxxxxx, xx xx xx zpeněžením tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx. Xxxxxxx také xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nastaly účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §409 odst. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx budoucímu úpadku xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 hodin xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxx služba se xxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxx nákladů.

(8) X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §315 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx schůze xxxxxxxx xxxxx.".

83. V §398x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx návrhu a xxxxxxxxxx výše zálohové xxxxxxx podle §398x xxxx. 2".

84. V §398x xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx ocenění xxxxxxx soupisu x" x za slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře" xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

85. X §398x xxxx. 7 xx xxxxx "xxx tento xxxx zřízený x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "podle §36 xxxx. 5".

86. Xx §398x xx xxxxxx xxxx §398x, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých příjmů xxxxxx, xxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §398 xxxx dotčeno.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx věřitelům x xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevratnou xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx splátka").

(3) Zálohová xxxxxxx xx xxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poslední zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vypočte xx ve výši, x xxxx mohou xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29). Xxxxxx-xx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxx po celé xxxxxxxxx období, xxxx xx zálohová xxxxxxx x podílu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, po kterou xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xx xx vyjádření insolvenčního xxxxxxx x očekávaným xxxxxxxx xxxxxxxx příjmům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka určit xxx postupem xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx zálohová xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx evidenci, přiznání x xxxx z xxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na základě xxxxx xxxxx insolvenční xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Splátkovou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se ve xxxx, v xxxx xxxxx být při xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx jen "xxxxxxxxxx srážka").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxx součin xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx měsíců, po xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx povinen nedoplatek xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx jinou xxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxx není xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splacených xxxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx vyšší než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx něž v xxxxx zdaňovacím období xxxxxxxxx trvalo, xxxx xxxxxxxxxxx soud na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splátky; toto xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tehdy, jestliže x xx požádá xxxxxxx xxx změnu xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx předpokládat, že xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx xx xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx.

(9) Pokud má xxxxxxx mimo příjmů x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx srážky xxxxxxx x základní xxxxxx, xxxxx nesmí být xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx splátky z xxxxxx příjmu. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. V §399 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 se xx konci textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

89. X §400 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují slova "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

90. V §401 xx na xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty".

91. X §402 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

92. X §402 xxxx. 5 xx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. V §403 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

94. X §405 odstavec 5 zní:

"(5) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.".

95. X §406 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) a x).

96. V §406 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písmene x).

97. X §406 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

98. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "po xxxx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx zprávy o xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§398" xx xxxxxxxx slova "xxxx §398x".

99. V §406 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "30 % xxxxxx pohledávky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx uspokojení xxxxx §412x odst. 1 xxxx. x) xxxx x)".

100. X §406 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx e) x x), která xxxxx:

"x) xxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

101. X §406 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx důvodem odvolání xxxxxxx, že xx xxxx uložil povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx vydat, nebo xxxxxxx, xxxxx nesouhlasí xx stanovením xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx hlasoval.".

102. X §406 odst. 5 xxxxxx první a xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. X §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

104. X §408 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ledaže zajištěný xxxxxxx požádá, aby xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných věřitelů xxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx.".

105. X §409 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "kalendáře" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx niž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní odstavce 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

107. V §409 xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení" xxxxxxxxx slovy "s xxxxxxxx toho xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx x rámci", za xxxxx "kalendáře" xx xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xx konci xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx který insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx".

108. X §409 odst. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

109. X §410 odst. 2 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přezkumné xxxxxxx.".

110. X §410 odst. 4 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "; proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx" a věta xxxxx xx xxxxxxx.

111. X §410 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Xxx označení §412 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

113. V §412 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x část xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx majetkové x xxxxxxxxxxx újmy".

115. V §412 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "jinou xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "; insolvenční xxxx může x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xx přehled xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

116. X §412 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

117. X §412 xxxx. 2 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se zrušuje.

118. X §412 xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

119. Xx §412 xx xxxxxxxx xxxx §412x x 412x, xxxxx xxxxxx nadpisů x poznámky pod xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům jejich xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) xxxxxxx v xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 let xx schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dlužník xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx; xx se xx to, že xxxx xxxxxxxxx neporušil, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 30 % jejich pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xx splněno xx obdržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvrhového usnesení, xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávkám.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trval xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém nebo xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx invaliditu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx.

(5) Jestliže bylo xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno osvobození xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsahu, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx oddlužení xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx jen x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 rok. Xxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přerušit xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 odst. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx nepoužije.

(3) Xxxxxxx odpadne xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x pokračování x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušeno xx xxxxxx xxxxxxx xxxx či xx xxxxxxxx xxx.

(4) Doba, xx niž xxx xxxxxxxx průběh oddlužení, xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Xxxxx tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412x odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

74) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nákladech x zprostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx uloží dlužníku xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx §398 xxxx. 3. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.".

121. Pod xxxxxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx dlužníka xx placení xxxxxxxxxx".

122. X §414 xxxx. 1 se za xxxxx "Jestliže" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx x", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".

123. X §414 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx x" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxx ke".

124. §415 se zrušuje.

125. X §416 odst. 1 xx xxxxx "x 415" a xxxxx "a dále" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx".

126. X §416 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx na přiznání xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx přizná dlužníku xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uspokojena. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx.".

127. V §417 xxxx. 1 se xxxxx "x 415" xxxxxxx.

128. X §417 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx týká.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. X §418 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

131. V §418 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "anebo" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

132. X §418 odst. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší než 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

133. V §418x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne xxxx poskytne".

134. X §418x xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Právnická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §390x xxxx. 7 xxxx nebo prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvýhodnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obstarání či xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418x xxxx. 4 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "nebo 3".

136. X §418x odst. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

137. X §418k xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §390a xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx či zprostředkování xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

138. X §418x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nemá-li identifikační xxxxx, xxxxx narození".

140. X §431 xxxxxxx x) xxx:

"x) náležitosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx, soupisu, vyrozumění x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xx roveň, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasovacích xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníkem x xxxxxxxxx, zprávy x přezkumu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oddlužení, xxxxxx o splnění xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konečné xxxxxx x xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx k podávání xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x reorganizačním plánu x xxxx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich,".

141. X §431 xx xx konci xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních, která xxxx zahájena x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. III

V §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx. x zákona x. 303/2013 Xx., se xxxxx "dědictví" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona č. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona č. 349/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx č. 215/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Sb. a xxxxxx x. 296/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxxx 6 týdnů" xxxxxxx.

2. X §42 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxx práce xx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx vydání, nebyl-li xxxxx xxx xxxxxxxx.".

3. X §42a odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxx je řešen xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dlužníka, pro xxxxxx, xx není xxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poruchy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x přidělování xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx porucha") xx 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx v době, xxx do skončení xxxxxxxx hodin insolvenčního xxxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 pracovních xxx xxxx z jiného xxxxxx. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx sporem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

4. X §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx insolvenčních xxxx přidělených podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxx xx elektronické evidence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

5. X §42x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx spory xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xx projedná xxxx xxxxxx.".

6. X §42x xxxxxxxx 2 a 3 znějí:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx opětovně xxxxx opravný prostředek, xxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxx oddělení, xxxxxxx byla původně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přerozdělují xxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx x případě

a) nepřítomnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx senátu xxxxxxxxxxx 8 týdnů, nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx očekávat,

b) zániku xxxxxx samosoudce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dočasného xxxxxxxxx nebo přeložení x výkonu xxxxxx x xxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx všichni xxxxxxx xxxxxx v soudním xxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx,

x) vyloučení xxxxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xxx xxxxxx oddělení x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. §42x xxx:

"§42x

(1) Xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x případech xxxxx §42x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx x rozvrhem xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňování xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci, xxxxxx xxx o xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx insolvenční xxxx xx dále xxxxxxxxx xxx, xxx v xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx oddělení náleží; xx-xx x rámci xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §42x xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42x xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx xxx rozvrh xxxxx, přidělí se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 3 písm. x) přerozdělené insolvenční xxxx xxxx xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxx oddělení, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. §42x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích

Čl. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Sb. x zákona x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "vymezené xxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxx xxxx x sídle vykonávat xxxxxxx, a".

2. X §4 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxx §5 xxxx. 2 písm. a)".

3. X §5 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x úřední xxxxxx, xx xxxxxxx bude x sídle xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §5x xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xx zapsána x xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx zrušují x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx")" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx hodinách".

5. X §5x odst. 4 xx slova "xx xxxxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx správcem veřejná xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a slova ", jejichž xxxxxx xxxxx činit xxxx xxx 4 hodiny x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §5x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

7. V §5x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxx provozoven" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. X §5a xxxx. 8 se xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "4 až".

9. V §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx insolvenčním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx obchodní společnost, xxxxxxxx průkaz také xxxx xxxxxxxx xxxxx x údaj o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx identifikačního xxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vzor xxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

10. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:

"x) dnem, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx funkci člena xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu15), poslance xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx volenou xx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx,

15) Xxxxxxxxx §71 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

11. X §10 xxxx. 1 písmeno a) xxx:

"x) proti kterému xx xxxxxx trestní xxxxxxx

1. pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx

2. xx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za uvedený xxxxxxx čin xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx léčení xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práva vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

12. X §13x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x materiální xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. X §13x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

14. Za §13x se xxxxxx xxxx §13b, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx čarou x. 16 zní:

"§13b

Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. 1 a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x xxxxxxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Odbornou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx16) x spočívající v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx práva, ekonomie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

16) §79 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

15. V §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení".

16. §34x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17. X §36x xxxx. 1 xx xxxxxxx f) x g) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

18. X §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xx xxxxxxxxx xx adrese xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx" zrušují.

19. X §36x xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

20. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "poruší".

21. X §36x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §5x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.".

22. V §36x xxxx. 3 xx písmeno a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

23. X §36x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "požaduje" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. X §36b xxxx. 3 xxxx. f) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

25. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "c) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x) xxxx x)".

26. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) se slova ", x) nebo x) xxxx odstavce 2" xxxxxxx a xxxx "b)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a)".

27. X §36b xxxx. 4 xxxx. c) xx xxxxx "písm. x)" nahrazují slovy "xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx zřízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu až xx xxxx 5 xxx".

28. V §36b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje textem "x)" a xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

29. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx h)" x slova "x) xxxx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "d) xxxx x)".

30. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", slova "x) xxxx x)" xx nahrazují xxxxxx "x)" x xxxxx "xxxx sankci zákazu xxxxxxxx xx 5 xxx" se zrušují.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb.

Čl. XX

X xxxxx xxxx xx. XII xxxxxx č. 296/2017 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx šestého".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2019, x x xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.6.2019, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx první čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2022, x xxxxxxxx části třetí, která xxxxxx účinnosti 1.11.2019, x s xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.