Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx. x xxxxxx č. 182/2018 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

2. V §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx takový xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, který xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx a xx xx za xx, xx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx vyhověl; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §18 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §19 xxxx. 2 se text "5 x" xxxxxxx.

5. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníků, xxxxx xxxx xxxxxxx.".

6. X §31 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dlužník xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) x insolvenční xxxxxxx xxxxx ustanoven postupem xxxxx §25 xxxx. 3, xxxxxxxx o xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ho xxxxxx.".

7. X §36 xx xx konci textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. V §36 se xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, které xxxxx:

"(3) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§418) nebo xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zejména §407 xxxx. 3); v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx oddlužení x x jakých důvodů.

(4) X xxxxxxx zprávě x xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxxx správce uvede, xxx xxxxxxx řádně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx doporučuje xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odděleného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

9. X §37 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx x §40 odst. 2" x xxxxx "k xxxxxx xxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx své xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x slova "x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záloh" xx nahrazují xxxxx "xxxxx §36 xxxx. 5".

11. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "může splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx" nahrazují slovy "xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 hradit x" x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xx xxxxxxx.

12. V §40 xx vkládají nové xxxxxxxx 1 x 2, které xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborníků; xxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

13. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx".

15. V §45 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxxxxxxxxxxxx kterých insolvenční xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx.".

16. X §61 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. X §64 xxxx. 1 xx xxxx xxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

19. X §75 odstavec 2 xxx:

"(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, doručuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxxx xxxxx podání xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonat.".

20. X §80x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

21. X §80x xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

22. X §82 odst. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

23. X §97 xxxx. 6 xx xxxxx "a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije" xxxxxxx.

24. X §101 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx návrh spojený x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení insolvenčního xxxxxx podle odstavce 1 činí 3 xxxxxxxx dny xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejní x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx s vyhláškou.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

25. §102 xx xxxxxxx.

26. X §104 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §109 odstavec 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Je-li xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx přijatých xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuce x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x); xxxx také zakázat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx druhé se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

29. X §128 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 není xxxxxxxx přípustné.".

30. V §130 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X §136 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a závazků" xxxxxxxxx xxxxx "seznam xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxx".

32. V §136 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů a" xxxxxxx.

33. §138 zní:

"§138

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

34. §139 xx xxxxxxx.

35. X §140 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věřitele x případě xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustné x tehdy, jestliže xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx.".

36. X §145 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

37. V §160 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx doručují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

38. X §172 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §170 xxxxxxxx xxxx úroky, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx z pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx sjednaná xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx, ve xxxxx x souhrnu převyšují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k okamžiku xxxxxx vzniku.".

39. X §182x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

40. V §184 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "němu" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx slovo "xxxxx" se vkládá xxxxx "odvolání".

41. X §185 xx xxxxx "xx odvolání xxxxxxxxx x které xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxxxxxx správci; odvolání xxxxx němu" zrušují x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá xxxxx "odvolání".

42. V §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxxx věřitele xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx způsobem x přihlášený věřitel xxxxxx přihlášku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soud jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx do xxxxxx zániku xxxxxxxxxx, x proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

43. V §190 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

44. X §200 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pouze xxxxxxx, xxxxx popřel xxxxxxxxxx.".

45. X §203 xxxx. 5 se slova ", xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Proti xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

46. X §230 odstavec 5 xxx:

"(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx odvolání xxxxxxxxx.".

47. V §266 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx," xxxxxxx.

48. X §272 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx označení odstavce 2.

49. Na xxxxx §274 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vypořádá přiměřeně xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

50. X §274 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení jeho xxxxxxx xxxx bývalého xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxxx společného jmění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zpeněžení xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx se také xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na xxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx věřitel, xxxxx má být xxxxxxx vydán, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

52. X §298 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přihlásila xx xxxxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx částek nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §304 xxxx. 3 xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

54. X §315 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

55. X §361 xxxx. 2 se xxxxx "x na náklady xxxxxxxxxxxx xxx doručí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

56. X §363 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, navrhovatel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".

57. X §363 xxxx. 3 xx slova "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvlášť x xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2".

58. X §368e xxxx. 1 se xxxx "§101 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§101 xxxx. 1 písm. x) až f)".

59. X §390a xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §390 odst. 1 xxxx další xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

60. Pod označení §391 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "12 xxxxxxxx".

62. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

63. V §391 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx".

64. Xxx označení §392 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení".

65. V §392 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x seznam xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 měsíců".

67. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "30 % xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "míra xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c)".

68. X §392 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxx sepisu insolvenčního xxxxxx xxxxxx o xxxxx povinnostech x xxxxxxxxxxxx řízení, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příjmy x xxxx výši.".

69. X §392 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

70. X §394a xxxx. 2 xx xxxxx "zpeněžením majetkové xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §395 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tato xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §169 xxxx. 1 xxxx. x) x §390x xxxx. 5.".

72. X §395 xx za xxxxxxxx 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Insolvenční xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx, v rozsahu, x němž nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním insolvenčního xxxxxx xxx návrh xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxxx, že xx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo oddlužení xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x posledních 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dluhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 7.

73. X §395 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může podat xxxxxxxx pouze xxxxxxx.".

74. X §397 xxxx. 1 xx xxxxx "x seznam xxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a", xxxx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "pouze" x xxxxx "insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

75. X §397 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx. Odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx označení §398 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxx oddlužení".

77. X §398 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

78. X §398 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xx dlužník povinen xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx uspokojeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. X §398 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pohledávek xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, poté pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, poté xxxxxxxxxx podle §390x xxxx. 5, poté xxxxxx na úhradu xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ostatní pohledávky xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xx roveň se xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce částku xxxxx odstavce 3 xxxx nezajištěné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx věřitelé xx uspokojí jen x výtěžku zpeněžení xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx že xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů bude xxxxx i xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" a na xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx dlužník xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx ke xxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx míra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutím podle xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

82. X §398 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xx zprávy pro xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx nedosáhlo uspokojení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ledaže ze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v dlužníkově xxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, pro xxxxx zpeněžení xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podstaty nenáleží xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §409 odst. 4 xxxx dotčeno.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx nákladů.

(8) X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odchylkami xxxxx §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx schůze věřitelů xxxxx.".

83. X §398x xxxx. 1 xx xx xxxxx "řešení xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx návrhu a xxxxxxxxxx xxxx zálohové xxxxxxx xxxxx §398x xxxx. 2".

84. X §398x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře" xx xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

85. V §398x xxxx. 7 se xxxxx "xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §36 xxxx. 5".

86. Xx §398x xx xxxxxx xxxx §398x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx dlužník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §398 xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x jedné dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx ve xxxx, x jaké mohou xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zjištěného xxxxx x počtu xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, určí xx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vynaložených xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx zálohovou xxxxxxx dlužníka xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, určí xx zálohová xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx a xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx; xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx dvanáctiny zjištěného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se ve xxxx, v jaké xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zdaňovací období xxxxx než součin xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx měsíců, po xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx návrh dlužníka xxxxx jinou xxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx součet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx vyšší než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx něž x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dlužníka xxx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Insolvenční xxxx xxxx stanovit jinou xxxx xxxxxxxx splátky xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx dosavadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x při xxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxx x podnikání také xxxxx příjmy, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, nepoužije xx xxx xxxxxx xxxx zálohové nebo xxxxxxxxxx xxxxxx snížení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx mzdy, xx-xx xxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx kterého x xxxxxx xxxx xxxxxxxx ponechána xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výši x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx.

73) §16x zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. X §399 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty".

89. V §400 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

90. X §401 xx xx konci xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

91. X §402 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

92. V §402 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. V §403 xxxx. 3 xx xxxxx ", které xx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

94. X §405 odstavec 5 zní:

"(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.".

95. X §406 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

96. X §406 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx x současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

97. X §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

98. X §406 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx text "§398" xx xxxxxxxx slova "xxxx §398x".

99. V §406 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "30 % xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §412a odst. 1 xxxx. x) xxxx c)".

100. X §406 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

101. X §406 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx může podat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx uložil xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx měsíčních splátek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".

102. V §406 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx se za xxxxx "kalendáře" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

103. X §407 odst. 3 xxxx první xx xx slovo "kalendáře" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

104. X §408 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxx, ledaže zajištěný xxxxxxx požádá, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx.".

105. V §409 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "kalendáře" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

106. X §409 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro niž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x xxxxxxxx, x poté se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu x konkursu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

107. X §409 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx toho xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx toho xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx", za xxxxx "kalendáře" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x na konci xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vydat xx xxxxxxxxx".

108. X §409 xxxx. 4 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

109. X §410 xxxx. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání.".

110. X §410 xxxx. 4 xx na xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x věta xxxxx xx xxxxxxx.

111. X §410 odst. 5 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Pod označení §412 se vkládá xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

113. X §412 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. V §412 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxx b) se xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx práva xx xxxxxxx majetkové a xxxxxxxxxxx xxxx".

115. V §412 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx správci" x "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxx dobu xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "; insolvenční xxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit x xx, xx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

116. X §412 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx spravedlivě požadovat, x plnému uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

117. X §412 xxxx. 2 větě první xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

118. X §412 odst. 3 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx".

119. Xx §412 xx xxxxxxxx xxxx §412x x 412b, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx oddlužení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx svou povinnost xxxxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xx xxx xxxx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx; xx se xx xx, že xxxx povinnost neporušil, xxxxxxxx x této xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xx splněno xx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) postačí, xxxxxxxx xx požadované xxxx xxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávkám.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xxxxxxx xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužník xx xxxxxx podání xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oddlužení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení

(1) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxx oddlužení xx xx 1 xxx. Xxxxx tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nelze přerušit xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení není xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splácet xxxxx §398 odst. 3; ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadne xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x oddlužení x xxx návrhu. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx přípustné. O xxxxxxxxxxx x oddlužení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesně určenou xxxx či xx xxxxxxxx dne.

(4) Xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx §412a xxxx. 1.

(5) Insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxx, xxxxx xx rozhodná xxx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxx podle §412x xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Učiní tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxx §412x xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné.

74) §39 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho nákladech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou podat xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx uloží dlužníku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx částku obdobně xxxxx §398 odst. 3. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5.".

121. Pod xxxxxxxx §414 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

122. X §414 odst. 1 se xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "insolvenční soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x", slova "xxxx insolvenční soud xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxx.".

123. V §414 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xx".

124. §415 xx xxxxxxx.

125. X §416 odst. 1 se xxxxx "x 415" a xxxxx "x xxxx" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňují xxxxx "a dále xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx zdraví".

126. X §416 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx podle §414, xx může odvolat xxxxx dlužník. Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž insolvenční xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx xxxx xxxxxxx xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx pouze to, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxxxx účinností xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. X §417 xxxx. 1 xx xxxxx "x 415" xxxxxxx.

128. X §417 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxx pouze xxxxxxx a věřitel, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx týká.".

129. Xxx xxxxxxxx §418 xx xxxxxx nadpis, který xxx: "Zrušení schváleného xxxxxxxxx".

130. X §418 xxxx. 1 se xxxxxxx b) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx c) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x c).

131. X §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "anebo" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

132. V §418 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx delší než 3 xxxxxx schopen xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §395 odst. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

133. X §418x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

134. V §418x se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §390x odst. 7 xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx za xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418x odst. 4 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx 2" vkládají xxxxx "xxxx 3".

136. X §418x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne xxxx xxxxxxxx".

137. X §418k xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §390x xxxx. 7 sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx úplatu nebo xxxx zvýhodnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

138. V §418x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "xxxx 2".

139. X §420 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx, x xxxx-xx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo, x nemá-li identifikační xxxxx, xxxxx xxxxxxxx".

140. X §431 písmeno x) zní:

"a) náležitosti x formuláře návrhu xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x uplatnění pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pohledávek, hlasovacích xxxxxx, návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x jednání insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxx x oddlužení, zprávy x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, konečné xxxxxx x xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx náležitosti xxxxxxx podle §85, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x soupisu, reorganizačního xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s přihláškami xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich,".

141. X §431 se xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx hodnoty obydlí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna exekučního xxxx

Xx. XXX

X §46 xxxx. 7 zákona č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozůstalosti" x xx konci textu xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx a xxxxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 349/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., zákona č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx č. 90/2017 Xx. x xxxxxx x. 296/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §42 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx" xxxxxxx.

2. X §42 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx rozvrhu práce xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx, nebyl-li xxxxx den xxxxxxxx.".

3. X §42x xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, že není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k datům xxxxxxxxx x přidělování xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") do 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx do 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxx, xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Rozvrh xxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka, xxx případ, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx poruchy x xxxxxx xxxxxxx 2 pracovních xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx práce x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, jež je xxxxxxxxxxx sporem, projedná xxxx soudce.".

4. V §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Počty xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 zaznamená xxxx xx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxx věcí xxx zbytečného xxxxxxx.".

5. X §42x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx náhodným výběrem xxxxxx xxxxxxxxxx přidělování, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

6. X §42x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx xxxx je-li xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízení x xxxx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výběrem xxxxxx generátoru xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo všech xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxx xxx-xx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zániku xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx členů senátu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce, dočasného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx soudu, xxxxxx jsou samosoudce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx nebo podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx samosoudce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxx 2, nemůže-li xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx.".

7. §42x zní:

"§42c

(1) Věci, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělování, xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x případech xxxxx §42x xxxx. 3 xxxx. b) xx x) x xxxxxxx x rozvrhem xxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx možnost ovlivňování xxxxxxxxxxx xxxx. Jiné xxx xxxxxxxxxxx věci xx rozdělují mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx povaha xxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx insolvenční xxxx xx dále xxxxxxxxx xxx, aby v xxx, xxx věc xxxxx došla, xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx oddělení xxxxxx; xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx se xxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxx poměrech vždy xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §42x xxxx. 2 se xxxxxxx obdobně x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42e xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx xxx rozvrh xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx x §42x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx některé x xxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx původně přiděleny.".

9. §42x xx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 108/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona č. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx dny x xxxxxx (dále xxx "úřední xxxxxx"), xx kterých xxxx x sídle vykonávat xxxxxxx, a".

2. X §4 odst. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. a)".

3. X §5 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bude x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §5x xxxx. 1 se xxxxx "xx kterém xxxxxxxx a převážně xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx adresa xx zapsána x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx", xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "skutečně x xxxxxxxx v xxxxxxxx hodinách".

5. X §5x xxxx. 4 xx slova "xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohlášený společník xxxxxxxxxxxxx správce, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx činnost" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx jako adresa xxxxxxxxxx", slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx ", jejichž rozsah xxxxx xxxxx xxxx xxx 4 xxxxxx x týdnu" xx xxxxxxx.

6. X §5a xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx jednu xxxxxxxxxx".

7. X §5x xxxx. 5 xx xxxxx "jednu xxxx xxxx provozoven" nahrazují xxxxxx "provozovnu" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. X §5a xxxx. 8 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxx hodin" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "4 xx".

9. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nového xxxxxxxx xxxx nového xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x akademický xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vydává, x xxxxx platnosti. Xxxxxxxx xx insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx průkaz také xxxx obchodní xxxxx x údaj x xxxxxxxxx společníku insolvenčního xxxxxxx; namísto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační xxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 15 xxx:

"x) xxxx, xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx orgánu xxxxxx samosprávy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15), poslance xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci,

15) Xxxxxxxxx §71 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §10 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx kterému xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxx xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx uložen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

12. V §13x xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx, x materiální xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx vybavení.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. X §13x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

14. Xx §13x se vkládá xxxx §13x, který xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod čarou x. 16 xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx být xxxxxxxxx xx smyslu §7 xxxx. 1 a xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x odbornou xxxxx x rozsahu xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby16) x spočívající x xxxxxxx práci x xxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, zejména x xxxxxxx práva, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního správce x xxxxxx před xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §79 zákona x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

15. X §20 odst. 2 xx slova "vykonání xxxxxxxx zkoušky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení".

16. §34x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

17. X §36x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

18. V §36x xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zapsané do xxxxxxx" zrušují.

19. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "požaduje" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

20. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

21. X §36x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx s §5a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §36x xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

23. X §36b odst. 3 písm. d) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "požádá".

24. X §36x xxxx. 3 xxxx. f) xx xxxxx "porušil" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

25. X §36b xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".

26. X §36b xxxx. 4 xxxx. x) xx slova ", x) nebo x) nebo xxxxxxxx 2" zrušují x xxxx "b)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

27. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2" x xx konci xxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx slova "a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx až xx xxxx 5 xxx".

28. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) se text "x)" nahrazuje xxxxxx "x)" x xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

29. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" nahrazují slovy "x) xxxx x)" x xxxxx "x) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx e)".

30. X §36x xxxx. 4 xxxx. f) xx xxxx "k)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", xxxxx "x) xxxx g)" xx nahrazují textem "x)" a xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 5 xxx" xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 296/2017 Xx.

Xx. XX

X xxxxx osmé xx. XXX xxxxxx č. 296/2017 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. VII

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx části první čl. I xxxx 25 x 34, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtyřicátého kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. listopadu 2019, x s xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019, x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 a 34, které nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022, s xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019, x s výjimkou části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.