Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 19.04.2016.


Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb.

Základní ustanovení §1
Podmínky uvedení elektrického zařízení na trh §2
Postup posuzování shody §3
Označení CE a jiné označování §4 §5
Ustanovení přechodná a závěrečná §6 §7
Účinnost §8
Příloha č. 1 - Zařízení a jevy, na které se toto nařízení nevztahuje
Příloha č. 2 - Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení
Příloha č. 3 - Vnitřní kontrola výroby
17
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 9. xxxxxxxx 2002,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení nízkého xxxxxx
Vláda xxxxxxxx podle §22 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 71/2000 Xx. a zákona x. 205/2002 Xx., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §12 xxxx. 1 x 3 x §13 xxxx. 2 xxxxxx:
§1
Základní xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx za elektrické xxxxxxxx xxxxxxx napětí (xxxx xxx "elektrické xxxxxxxx") xxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od 50 V do 1000 X xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx napětí xx 75 X xx 1500 V xxx xxxxxxxxxxxx proud, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Podmínky xxxxxxx elektrického zařízení xx xxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "základní xxxxxxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx technickou xxxxx x hlediska zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvích x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, domácích a xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx, xxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx xxxxx přejímajících x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie harmonizované xxxxxxxx xxxxx (§4a xxxxxx), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx normalizaci x elektrotechnice (XXX) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) (§4a zákona), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx vytvořeny x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx Komisí Evropských xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") zveřejněna, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxxxx), xxxxx neexistují technické xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx b).
§3
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xx xxx xxxxx poté, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 postupem xxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je opatří xxxxxxxxx XX a xxxx ES prohlášení x xxxxx.
(2) XX prohlášení o xxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x výrobci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pobyt nebo xxxxx podnikání, u xxxxxxxxx xxxxx název xxxx xxxxxxxx firmu x její xxxxx),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxx xxxx zplnomocněného xxxxxxxx,
c) popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřeno označením XX.
§4
Označení XX a xxxx xxxxxxxxxx
(1) Označení XX, jehož xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,2) xx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxxx zařízení nebo, xxxxx to není xxxxx, xx jeho xxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo záruční xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čitelné x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v omyl, xxxxx xxx x xxxxxxxx CE.
(2) Xx elektrickém xxxxxxxx, xxxx xxxxx, návodu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX, xxx xxxxx tím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX.
(3) Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx umožňují, a xx xxx xxx xxxxxxxxx jeho shody xxxxxxx stanovený postup. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvolil, kterými xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx shodu xxxxx x těmi xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx ustanoveními, které xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx musí xxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dotyčnými xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ustanoveních, které xxxxxxx xxxxxx.
§5
(1) X xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,3) xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 8 xxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, xxxx
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxx podle §2 xxxx. 2, nebo
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §2 odst. 1.
(2) Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4) Xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx uvedeno, do xxxx xxxx nebyla x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1.
(3) Notifikovaná xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx elektrického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.3)
Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§6
(1) Platné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx č. 168/1997 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 281/2000 Xx., xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxx zrušeny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 168/1997 Sb., xx xxxxx nařízení xxxxx x. 281/2000 Xx., se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x činnostem podle xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Nařízení vlády x. 281/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 168/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
PhDr. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:
Ing. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 17/2003 Xx.
ZAŘÍZENÍ X XXXX, XX KTERÉ XX TOTO XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbuchu,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx účely,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx a osobní xxxxxx,
4. xxxxxxxxxxx,
5. vidlice x xxxxxxx pro domovní xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxx napájení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
7. rádiové x elektromagnetické xxxxxx,
8. specializovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Xx.
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY XX XXXXXXXXXX ELEKTRICKÝCH XXXXXXXX
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx zajišťuje, aby xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx bezpečně x x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být vyznačeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx výrobcem, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uvedeny na xxxxxxx, a není-li xx xxxxx, na xxxx obalu.
x) Xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x připojení.
x) Elektrické zařízení xxxx xxx xxxxxxxx x vyrobeno tak, xxx x něj, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx pro xxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxx, x xx je xxxxx xxxxxxxxx, byla zajištěna xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2 a 3.
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které může xxxxxxxx elektrické xxxxxxxx
Xx smyslu bodu 1 xxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že
x) osoby a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxx nebezpečím xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teploty, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxx nebezpečími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobovat,
x) izolace xxxx xxxxxxxxx předvídatelným xxxxxxxxx.
3. Ochrana xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx působením vnějších xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx 1 xxxx xxx technické provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx osoby, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx vlivů xxx, xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx majetek xxxxxxx xxxxxxxx,
c) při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani majetek.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 17/2003 Xx.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, zajišťuje x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zařízení splňuje xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx na xx vztahují. Xxxxxxx xxxx jeho zplnomocněný xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx výrobek označením XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
2. Výrobce xxxx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3 x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dozoru po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxx.
X případě, xx xxxxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxxx osobě, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh.
3. Xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro toto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx, výrobě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx
x) obecný xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx b) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxxxx použity, uvedou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx,
x) xxxxxxxx protokoly.
4. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchovává x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x s těmi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 17/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004).
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 17/2003 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/2016 Sb. x účinností od 20.4.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxx 73/23/EHS x 19. xxxxx 1973, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/68/EHS.
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 291/2000 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označení CE.
3) Xxxxxxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. a) a x) xxxxxx č. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb. x xxxxxx x. 205/2002 Xx.
4) §2 xxxx. i) xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 205/2002 Sb.