Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948 do 30.12.1953.


Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky

128/48 Sb.

Oddíl I. - Úlevy při uspořádání poměrů v peněžnictví §1 §2 §3 §4 §5
Oddíl II. - Úlevy pro převody majetku na národní podniky §6 §7 §8
Oddíl III. - Ustanovení společná a závěrečná §9 §10 §11 §12 §13 §14
Zákon
xx xxx 5. xxxxxx 1948
o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v peněžnictví x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku na xxxxxxx podniky
Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxx xX.
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu, na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx x právních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx převodu xxxx, xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx osvobozeném xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podání o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.
§2
Listiny x xxxxxx dluhů, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za 12 Kčs, pokud xx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx převodů xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 x neobsahují xxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxx-xx xx xxx převodu xxxxxxx peněžního xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloučením nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců zanikajícího xxxxxx, xx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxx, listiny a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§4
x) Xxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx podle xxxxx xxx proveden x xxxx od 30. září 1938 xx 4. května 1945 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (hlavního xxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx převod xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x závazků zaniklého xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx národního, xxxxxxxxxxx xxxx rasového xxxxxx,
a převedou-li xx táž xxxxxxxxx xxxxx a závazky xx xxxx xxxxxxx xxxxx ať xxxxxxxx xxxx nově zřízený, xxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 3 přiměřeně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úředních xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděnou xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení.
Xxxxx XX.
Xxxxx xxx převody xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxx-xx stát xxxxxxx xxxxxxxxx xx národní xxxxxx po jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx listiny x xxxxxxxx zápisy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx od xxxxxxxx. To platí xxx xxx převody xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, dělení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dodatečné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §80, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1927, č. 76 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx), xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx národního xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx podniků anebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxx národních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xx xx xxxxxxx majetkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §80, xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daních platí x xxx xxxx xxxxxxx.
§7
Právní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zápisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto podniků xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx poplatků.
§8
Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx o takovém xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx-xx národní podnik xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx, přizná xx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.
Xxxxx III.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§9
Převede-li xx xxxxx způsobem xxxxxxxx x oddílu X xxxx II xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatkový xxxxxxxxxx x takového xxxxx xxx dne, x xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx den xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxxxxx, xxxxx xx prvního xxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§10
Opětný xxxxx xxxxx xxxxx x pozemkové knize xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx poplatku vkladního, x xxxx xx xxxxxxxxx x soudním xxxxxx sporném xxxx xxxxxxxxx.
§11
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx II, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí.
§12
(1) Xxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx X xxxx II xxxx xxxxxxxxxx od xxxx z xxxxxx. Xxxxxxxxxx §11, odst. 5, xxxxx věty x §11, xxxx. 6 xxxxxx ze xxx 21. xxxxx 1946, č. 31 Xx., x xxxx x xxxxxx, zůstávají xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx osvobození xx xxxx z obratu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vztahuje xxxx xx xxxxxx jednání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx poplatková povinnost xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Moravskoslezské xx 15. březnu 1946, na Xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1944. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x podání xx xxxx nevracejí.
(2) Xxxxxxxxxx od daně x xxxxxx (§12, xxxx. 1) xx xxxxxxxx též na xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx), u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 1946, xx Xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1944.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úlevy uvedené x odstavci 12 xxxx 2 xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx před xxx tam uvedenými.
(4) Xxxxxxxxxx §6, xxxx. 2 platí xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§14
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx dnem 31. prosince 1953; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodnoty nemovitostí, x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Dolanský x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 128/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.6.1948 x pozbyl jí xxxx 31.12.1953.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.