Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru

64/48 Sb.

XXXXX
xx xxx 18. března 1948
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx službách xxxxx xxxx svazků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxx platně xxxxxxxxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poměr, x xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx služebními řády, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §210, xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x školních xxxx (újezdů), všeobecnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, pokud xxxxxx výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnavatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:
1. xxxxxxx jednoletá nepřerušená xxxx uspokojující skutečná xxxxxx v poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx. 1, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxxx obstarávají zaměstnanci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxx nestanoví, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, předepsaných xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx (§3),
3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
4. xxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Výkonem xxxxxxxx xxxxxx xx předepsaná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) O xxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xx úkoly xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x regulovaném služebním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, a xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxx.
(3) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (pracovního) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, č. 1 ještě před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této věkové xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx zkušebních xxxx, xxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výloh, xxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx ústřední xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx služby a xx xxxxxxx případech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky zkoušky xxxxxxxxxxxx, po případě x příhlednutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenectvu.
(5) Převedení podle xxxxxx xxxxxx nezakládá xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pracovního) xxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxx zaměstnanec (dělník) xx převede x xxxxxxxxxx oboru veřejné xxxxxx xx služebního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (skupině), xxxxxxxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxxx xxxx školení a xxxx xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxxxxxx. Zařadění převedených xxxxxxxxxxx x otázky x xxx souvisící xxx xxxx xxxxxx xxxxxx vláda x xxx xxxx samosprávy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx tom xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx kdyby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx již ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx toto ustanovení x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smluvním (xxxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kategorie (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx-xx by xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx na toto xxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařadění, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxx xx úspěšném výkonu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx úspěšném xxxxxx xxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho roku xxx dne podání xxxxxxxxx x převedení (§4). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Úspěšný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Převedení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního zaměstnance (xxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxx u příslušného xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 60 xxx xx xxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy uplynula xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, odst. 1.
§5
(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx §210, xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx roveň xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nevypověditelném xxxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx splněnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovéto služby.
(2) Doba, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravné (předchozí) xxxxxx zrušen vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.
(3) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §2, xxxx. 1, č. 1 x u xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx službě také xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kancelářského xxxxxxxxx.
(4) Služební xxxx všech zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx §69 vládního xxxxxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 1928, x. 133 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx prvé xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pomocní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx pensijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxx xx plně xxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx zaopatření, pokud xxxx zhodnocena pro xxxxxxx xxxxxx.
§6
Tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx služebním poměru x bez xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx §§2 x 3 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxx nabývá účinnost xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Zápotocký x. x.
Xx. Xxxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Čepička x. x.
Kopecký v. x.
Fierlinger v. x.
Xxxxx x. x.
Krajčír x. x.
Xxxx v. x.
Dr. Xxx. Xxxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Erban x. x.
Plojhar x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 64/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.