Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru

64/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

64

Zákon

ze dne 18. xxxxxx 1948

x převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx službě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx svazků xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxx xxxx spravovaných xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx x školních xxxx (xxxxxx), xx převedou xx regulovaného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxx x postup x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nařízeními, xx xxxxxxx služebními xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §210 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona, xxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx a školních xxxx (xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečná xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx obstarávají xxxxxxxxxxx x regulovaném xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx se dále xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§3),

3. státní x xxxxxxx spolehlivost x

4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předepsaná jednoletá xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, financí x sociální péče x s nejvyšším xxxxxxx kontrolním xxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, xxxxx vstoupili xx služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, č. 1 ještě před xxxxxxxxx horní hranice xxxxxx stanovené pro xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx setrvali, se xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxx věkové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádů, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, také x dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad může xxxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxxx, xx kterých oborech xxxxxx a ve xxxxxxx případech lze xxxxxxxxx upustiti od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x dosavadnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Převedení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxx služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zařadění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s tím xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx služby vláda x pro xxxx xxxxxxxxxx obdobně příslušné xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxx školení a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoven x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaném xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x začal xxxxxx x nepřerušeně xxxxx x dosavadním xxxxxxxx (dělnickém) xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kategorie (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx státní xxxxxx vyhrazeno xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx místo provésti xxx propůjčením xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx.

(2) Lze-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x převedení, jen xx úspěšném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx býti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx úspěšném xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x převedení (§4). Zaměstnanci xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxx, i xxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx pro připuštění xx zkoušce. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx (dělníka), xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx vyhlášení xxxxxx, xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u zaměstnavatelů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1.

§5

(1) Pokud lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx hromadných úprav xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strávené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xx splněnou xxxxxxxxx jednoroční xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, v xxx xxxx býti xxxxxxxx xxxxx zaměstnancův x přípravné (předchozí) xxxxxx zrušen vzhledem x posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x do jednoroční xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 x. 1 x u zaměstnanců x xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx strávená xx vlastnosti xxxx xxxxxxxxxxxx kancelářského pomocníka.

(4) Xxxxxxxx plat xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravených předpisy xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se vyplácí xxxxxxx předem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx §69 vládního xxxxxxxx xx xxx 17. července 1928, x. 133 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výpovědí x x zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx ustanovení v xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státních drah xx plně započitatelná xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx platový xxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxx (xxxxxx) ustanoviti xxxxxxxxx zaměstnance (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx §§2 x 3 xxx převedení x zařadění.

§7

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; provedou xxx xxxxxxx členové xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. r.

arm. xxx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Kopecký x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Krajčír x. x.

Xxxx v. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Erban x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 64/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.