Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru

64/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

64

Xxxxx

xx xxx 18. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců (dělníků) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx svazků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, fondů x zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x školních xxxx (xxxxxx), xx xxxxxxxx xx regulovaného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně.

(2) Regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poměr, x xxxx xxxx xxxxx a postup x nich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízeními, xx xxxxxxx služebními xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §210 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona, nebo, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (újezdů), všeobecnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se nevztahují xx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx některého xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx plném xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úkolech, xxxxx xxxx trvalé xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x poměru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§3),

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

4. xxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, xxxxx úkoly xxx považovati xx xxxxx trvalé xxxxxx, xxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, x nedojde-li x xxxxxx, vláda.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, č. 1 ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x v xxxxx poměru xxx xxxxxxxxx setrvali, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konají xxxxx xxxxxxxxxx řádů, xxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náhradách xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx upustiti od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k dosavadnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti přísluší x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemskému xxxxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxx služebního (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

§3

(1) Smluvní xxxxxxxxxxx (xxxxxx) se xxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (skupině), xxxxxxxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxxx nebo školení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zařadění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx obor xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak, jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxxxx xxxx školení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaném xxxxxxxxx xxxxxx již xxx xxx, xxx xxxxxx všechny zákonné xxxxxxxx pro toto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x nepřerušeně xxxxx x dosavadním xxxxxxxx (xxxxxxxxx) poměru xxx plné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracím xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxx (xxxxxxx). Přicházelo-li xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx ve státní xxxxxx vyhrazeno xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zařazení na xxxx xxxxx provésti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jmenování na xxxx xxxxx.

(2) Lze-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonati nejpozději xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x převedení (§4). Zaměstnanci xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx xxx připuštění xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx této zkoušky xxxxxxxxx zkoušku způsobilosti.

§4

Xxxxxxxxx xx regulovaného xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx přihlášku smluvního xxxxxxxxxxx (dělníka), xxxxxx xx podati x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1.

§5

(1) Xxxxx xxx xxxxx vládních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádů, xxxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 1 platového xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx hromadných xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporací xxxxxxxxx x §1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspokojivé xxxxxxxx xxxx strávené x xxxxxxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x posudku kvalifikační xxxxxx, xx zkracuje xx xxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x do jednoroční xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se započítává xxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 x. 1 x u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomocníka.

(4) Xxxxxxxx plat xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxxx upravených předpisy xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se vyplácí xxxxxxx předem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obdobně x pro xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx §69 vládního xxxxxxxx xx xxx 17. července 1928, x. 133 Xx., x úpravě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxxx silničních, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení, xxxxx připouštějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pomocní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povinnými členy xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx drah ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx plně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx pensijního xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx zákonem není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §§2 x 3 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§7

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. r.

Široký x. r.

Laušman v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. x.

Xx. Xxx. Šlechta x. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Erban x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 64/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxx předpis xxxxxx vývojem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.