Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.08.1948 do 30.06.1950.


Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských

51/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Všeobecná ustanovení §1

Oddíl II - Kmenové jmění národních podniků §2 §3 §4 §5

Oddíl III - Financování národních podniků §6 §7 §8

Oddíl IV - Platební styk národních podniků §9

Oddíl V - Peněžní kontrola národních podniků §10 §11

Oddíl VI - Ustanovení trestní §12

Oddíl VII - Ustanovení závěrečná §13 §14 §15

INFORMACE

51

Xxxxx

xx dne 11. xxxxxx 1948

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniků průmyslových x xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Oddíl X

Xxxxxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zřízené xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. října 1945, č. 101 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x národní xxxxxxx, xxxxxxx podle dekretu č. 100/1945 Sb., a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx č. 101/1945 Sb.

(3) Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx ministři, xx vyjádření příslušného xxxxxxxxx.

(4) Pokud se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx podniky, xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, před xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl XX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniků

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zásob. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, věcně xxxxxxxxx ministr x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížeje při xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx orgánu znárodněného xxxxxxxx (§19 xxxxxxx x. 100/1945 Sb. x §16 xxxxxxx x. 101/1945 Sb.) xxxx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřetelem na xxxxxxxxxx odstavce 1 x xxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx účetní závěrce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rok. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx jmění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§3 x 4.

§3

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx ministr x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené části xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx bilančních xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle §9 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. (dále xxx Xxxx), x Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závazky, x xx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx válečných událostí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx;

x) kapitálové xxxxxx xx podnicích, jež xxxx znárodněny;

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx [písmena x) x x)] xxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxx písmeny x) až x) xxxx xxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx;

x) závazky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud x tím xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, uvedené v xxxxxxxx 1, budou xxxxxxxxx na Xxxx, xx xxxxxxx jím xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xx dni, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxx financí může x dohodě s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) x x)]. X převodu xxxxxxx xx Xxxx [xxxxxxxx 1 písm. e) x x)] xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx věřitelova, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Věcně xxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ústředních orgánů xx místo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b) xx xxxxxxx, xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxx jednání x xxxxxxx o nich xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx daním xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx podání x xxxxxx xxxxx xxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx správních.

§4

(1) Xxxxxx, o xxxxxx bude xxxxx §2 odst. 2 xxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxx národní xxxxxx Xxxxx.

(2) Částka, x xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx podnik x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Doplnění xxxxxxxxx jmění k xxxxxx bilančních xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx vykonává xxxxx tohoto zákona, xx vede xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx (§9 odst. 2 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x §7 xxxxxxx č. 101/1945 Xx.).

(2) Příjmy xxxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxx zejména:

1. xxxxxx xxxxxxx zisku xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx §7 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. a xxxxx §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx; tuto xxxxxxx xxxxxxx náhradová xxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4 odst. 1),

4. xxxxxxxxxx přebytky xxxxxxxxx národních xxxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx finanční xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx:

1. k xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) a f),

2. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

3. xx zvyšování xxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxx. 2).

(4) Nestačí-li xxxxxxx xxxxxx finanční služby Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxx xx Xxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Sb. x č. 101/1945 Sb., dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 103 Sb., x znárodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Přebytky Xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§6

(1) Národní xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Národní xxxxxx nesmí použíti xxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Ministr xxxxxxx xxxx x dohodě x věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx financování xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx podnik xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podnik xxx býti v xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx nepřipustí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provozní xxxx xxx xx xxxx stanovené xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Ministr xxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx celostátním xxxxxx stanovených mají xx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnice xxx xxxxxxxxxx provozních úvěrů x jejich zajištění.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx pro xxxxxxxx úvěr (odstavec 2) lze xxxxxxx xx opatření xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určeným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx kompensací. Xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podniky, xxxxx i xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné, xxxxx jen v xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí xxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx v xxxxxx x xxxxxx (§7 xxxx. 2), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§7 xxxx. 2) xxxx xxx-xx o platební xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, státním xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx financí v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl IV

Platební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§9

Xxxxxxx podnik xxxx povinen konati xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx (§7 xxxx. 2), xxxxx ministr xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx hotovými je xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x věcně xxxxxxxxxxx ministry. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx u banky (§7 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (§7 xxxx. 2).

Xxxxx V

Peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Banka (§7 xxxx. 2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stránce xxxxxxx xxxxx směrnic, xxxxx vydá ministr xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx. Směrnice xxxxxxx x souhlase x xxxxxxxx zákona ze xxx 16. xxxxxx 1946, č. 116 Sb., o xxxxxxxx organisaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx národních xxxxxxx, x určí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jest xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx (oblastnímu) xxxxxx, xxxxx xx nadřízen xxxxxxxxx xxxxxxx; ústřední (xxxxxxxx) xxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx zprávy.

§11

Xxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečím ztráty, xx xxxxxxx xxxxxx x tom neprodleně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ministru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ministr provede x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§12

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxx soudně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro správní xxxxxxxxx xxxxxxx xx 5,000.000 Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxx měsíců nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx penězích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se xxx xxxxxx zároveň, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na penězích xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx připadají xxxxx.

Oddíl XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§13

Xxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx, rozvržené x poměru odvedených xxxxx, xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx statuty xxxxxxxxx xxxxxxx (vládní xxxxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1946, č. 6 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx národních podniků xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. dubna 1946, č. 77 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 5 dekretu x. 100/1945 Xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, x předpisů xxxxx xxxx vydaných xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx patnáctého dne xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxx. Jankovcová x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 51/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.4.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

181/1948 Xx., x xxxxxxxxxx peněžnictví

s xxxxxxxxx xx 3.8.1948

Právní předpis x. 51/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/1950 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1950.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.