Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.1948 do 30.06.1950.


Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských

51/48 Sb.

Oddíl I. - Všeobecná ustanovení §1
Oddíl II. - Kmenové jmění národních podniků §2 §3 §4 §5
Oddíl III. - Financování národních podniků §6 §7 §8
Oddíl IV. - Platební styk národních podniků §9
Oddíl V. - Peněžní kontrola národních podniků §10 §11
Oddíl VI. - Ustanovení trestní §12
Oddíl VII. - Ustanovení závěrečná §13 §14 §15
XXXXX
ze xxx 11. xxxxxx 1948
x úpravě xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
Oddíl I.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Národními podniky xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 101 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Věcně příslušným xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxx, zřízené xxxxx xxxxxxx č. 101/1945 Sb.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx financí, xxxxx x věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřence.
(4) Pokud xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo na Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxx xxxxx národního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investic x xxxxxx xxxxxxx zásob. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásob xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx národní xxxxxxx, xxxxx příslušný ministr x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížeje xxx tom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxx znárodněného xxxxxxxx (§19 xxxxxxx x. 100/1945 Sb. x §16 xxxxxxx č. 101/1945 Xx.) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížeje xxx xxx x jeho xxxxxx závěrce za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kmenového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx kmenového jmění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx podle ustanovení §§3 a 4.
§3
(1) Xxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxxxx ministr v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxx znárodněného hospodářství, xxxxxxx podle §9 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. (dále jen Xxxx), x Fond xxxxxxxx od národních xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxx, a to:
x) pohledávky, které xx staly v xxxxxxxx válečných událostí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxx uspořádání státoprávních xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx, xxxxx se staly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx x) x x)] nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx, xxxxx xx staly neúnosnými xxx mimořádné xxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx podstat x xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx na Xxxx, xx xxxxxxx jím xxxxxxxx, x účinností xx xxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na Xxxx [xxxxxxxx 1, xxxx. x) x x)]. K xxxxxxx xxxxxxx na Xxxx [xxxxxxxx 1, písm. x) x f)] xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx příslušný xxxxxxx může x xxxxxx s ministrem xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx papíry xxxxxxx x odstavci 1, xxxx. a) x x) na xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1, písm. x) x x), xx případě stanoviti xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxx.
(5) Převody, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nich xxxxx odstavce 1, xxxxx i zúčtování xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx úkony ve xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx sníženo, odvede xxxxxxx xxxxxx Fondu.
(2) Xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx převedena xx xxxxxxx podnik x xxxxxxxxxx Fondu.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx vykonává xxxxx xxxxxx zákona, se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx (§9, xxxx. 2 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. x §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx.).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxx xxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniků,
2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx osobám, kterým xx xxxxx §7 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. x xxxxx §7 xxxxxxx č. 101/1945 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx kmenového xxxxx (§4, odst. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxx xx státního xxxxxxxx.
(3) Prostředků finanční xxxxxx Fondu xxxx xxxxxxx:
1. x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx závazků, převedených xx Xxxx podle §3, xxxx. 1, xxxx. x) a x),
2. xx xxxxxxxxx a úrokování xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4, odst. 2).
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 3, xxxxxx si Fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Xx. x x. 101/1945 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x dekretu presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 103 Sb., o znárodnění xxxxxxxxxx pojišťoven, x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx Xxxxx plynou xx státní pokladny.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxx xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxx určeného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x účelům jiným.
(3) Xxxxxxx financí xxxx x xxxxxx x xxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx finanční prostředky xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, provozním xxxxxx.
(2) Národní podnik xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Národní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx výše stanovené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx financí xxxx x xxxxxx x xxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx pro povolování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určených x provozu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x banky pro xxxxxxxx xxxx (odstavec 2) lze použíti xx opatření investic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místem xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx závazky xxxxxxxxxx. Poskytování xxxxx xxx dodávkách x xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xx styku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx x xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx x dohodě xxxx xxxxx orgánem x xxxxxx (§7, xxxx. 2) nebo xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx, státním podnikům x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx ministrem.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxx národních xxxxxxx
§9
Xxxxxxx xxxxxx jest xxxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxx xxxxxxx financí nestanoví xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jen xxxxx směrnic, xxxxx xxxx ministr xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx ministry. Xxxxxxxxx přesahující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xx národní xxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx (§7, xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x bankou (§7, xxxx. 2).
Xxxxx X.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§10
(1) Xxxxx (§7, xxxx. 2) jest xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx peněžní podle xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x předpisy xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 116 Sb., x jednotné organisaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx investice xxxxxxxxx podniků, x xxxx podklady, xxxxx xx banka od xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontroly.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx nadřízen xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx jest povinen xxxxxxxx bance, xxxx xxxxxxxx učinil z xxxxxxx její kontrolní xxxxxx.
§11
Xxxxxx-xx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku a xxxxxxx xxxx xxxx x xx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx nového xxxxx xxxx spojeno s xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx financí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (oblastnímu) xxxxxx. Věcně příslušný xxxxxxx provede v xxxxxx x ministrem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl VI.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§12
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příčící xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předpisů vydaných xxxxx xxxx trestá, xxxxx-xx x čin xxxxxx trestný, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx pokutou xx 5,000.000,- Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se xxx tresty xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestem za xxxxxxxxx trest xx xxxxxxxx činiti xxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§13
Xxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základu xxxxxxxx xxxx výdělkové.
§14
(1) Xxxxx xxxx nařízení, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx národních podniků (xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 15. xxxxx 1946, č. 6 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1946, x. 77 Xx., kterým se xxxxxx Xxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx podle xxxxxx xxxx přihlédne xxxx x ustanovením §9, xxxx. 5 xxxxxxx x. 100/1945 Xx.
(3) Xxxxxxxxxx zákona xx xxx 13. xxxxxx 1936, č. 131 Xx., o xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§15
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx dne po xxxxxxxxx; provedou jej xxxxxxxx průmyslu, výživy x xxxxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Gottwald x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 51/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.4.1948.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
181/48 Xx., x xxxxxxxxxx peněžnictví
x účinností xx 3.8.48
Xxxxxx xxxxxxx x. 51/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/50 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.