Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.1948 do 30.06.1950.


Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských

51/48 Sb.

Oddíl I. - Všeobecná ustanovení §1
Oddíl II. - Kmenové jmění národních podniků §2 §3 §4 §5
Oddíl III. - Financování národních podniků §6 §7 §8
Oddíl IV. - Platební styk národních podniků §9
Oddíl V. - Peněžní kontrola národních podniků §10 §11
Oddíl VI. - Ustanovení trestní §12
Oddíl VII. - Ustanovení závěrečná §13 §14 §15
XXXXX
ze xxx 11. března 1948
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x potravinářských
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx ustanovení
§1
(1) Národními xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, x. 100 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 24. xxxxx 1945, x. 101 Sb., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx příslušným xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 101/1945 Xx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministr financí, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřence.
(4) Xxxxx xx x xxxxxxx ustanoveních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, před xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx.
Oddíl XX.
Xxxxxxx xxxxx národních xxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovná xx xxxxxx bilančních xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx z této xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvale xxxxxxx zásob xxxxxx xxx xxxxxxxxxx průmyslové xxxxx, xx případě xxx xxxxxxx podniky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížeje xxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx příslušný xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znárodněného průmyslu (§19 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x §16 xxxxxxx x. 101/1945 Xx.) xxxx xxxxxxxxx jmění jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx x jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxx ministr.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx jmění xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§3 x 4.
§3
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotách xx Xxxx znárodněného hospodářství, xxxxxxx podle §9 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. (dále xxx Xxxx), a Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxx, x xx:
x) pohledávky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
b) cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uspořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx znehodnocením xxxxxxxxxx x cenných xxxxxx [xxxxxxx x) x x)] xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx válečné;
x) xxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud s xxx vláda xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx na Fond, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx změniti xxxxxxxx xxxxxxxx x úrokování xxxxxxx převedených na Xxxx [xxxxxxxx 1, xxxx. x) a x)]. K převodu xxxxxxx xx Xxxx [xxxxxxxx 1, písm. x) a f)] xxxxxxxxxx se přivolení xxxxxxxxxx, jehož by xxxx jinak podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapotřebí.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx s ministrem xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx zúčtovaly xxxxxxxxxx x xxxxx papíry xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx. x) x x) xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx. x) x f), xx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxx jednání a xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x zúčtování xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx daním ani xxxxxxxxx. Knihovní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx sníženo, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx, x xxxxxx xxxx podle §2, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx zvýšeno, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Fondu.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxx služba, xxxxxx Xxxx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx služby Fondu (§9, odst. 2 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx.).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxx xxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx osobám, kterým xx podle §7 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. a podle §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx; tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4, odst. 1),
4. likvidační xxxxxxxx zrušených národních xxxxxxx,
5. xxxxxxx xx státního rozpočtu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Fondu bude xxxxxxx:
1. k xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, převedených xx Xxxx xxxxx §3, xxxx. 1, xxxx. x) x x),
2. na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
3. xx zvyšování xxxxxxxxx xxxxx (§4, odst. 2).
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx Xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví ministr xxxxxxx x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Xx. a x. 101/1945 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., o xxxxxxxxxx akciových bank, x dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 103 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx státní pokladny.
Oddíl XXX.
Xxxxxxxxxxx národních podniků
§6
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx určeného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx k účelům xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx financí xxxx v dohodě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnice pro xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx finanční prostředky xxx provozní xxxxx, xxxxx xxxx sám xxxx, xxxxxxxxx úvěrem.
(2) Xxxxxxx podnik xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxx provozní úvěr, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx financí nepřipustí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx stanovené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx odchylek. Xxxxx xx splnění úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx vydá x xxxxxx s xxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zajištění.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx x provozu k xxxxxxxxxxx investic. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtě x banky xxx xxxxxxxx xxxx (odstavec 2) xxx xxxxxxx xx opatření investic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určeným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Poskytování úvěrů xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x ve xxxxx x xxxxxxxxx tuzemskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx v xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvětví.
(2) Xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx zvyklostem, x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx tímto xxxxxxx x bankou (§7, xxxx. 2) nebo xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikům x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxxxx styk xxxxxxxxx xxxxxxx
§9
Národní xxxxxx jest xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x účtě x xxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Placení hotovými xx xxxxxxxxx xxx xxxxx směrnic, xxxxx xxxx xxxxxxx financí x dohodě s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx přesahující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xx národní xxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx (§7, xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxx xxxx používati služeb xxxxxxxxxx spořitelen xxx xxxx x xxxxxx (§7, xxxx. 2).
Xxxxx X.
Xxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxxxxx
§10
(1) Xxxxx (§7, xxxx. 2) xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice xxxxxxx x souhlase x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 116 Sb., x jednotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx početnictví, xxxx xxxxxx xxx sestavování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, x xxxx xxxxxxxx, které xx banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxx xxxxx povinna xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; ústřední (xxxxxxxx) xxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxx-xx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx účtu x xx xxxx xx by xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ztráty, xx xxxxxxx xxxxxx o xxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§12
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx přestupek xxxxxxx xx 5,000.000,- Xxx xxxx trestem xx xxxxxxx (vězením, uzamčením) xx šesti xxxxxx xxxx oběma xxxxxx xxxxxx; xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx uloží xx xxxxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx, uloží-li se xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx více xxx šest měsíců. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§13
Xxxx sdělí každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx částky x xxxxxxxxxx xxxxx použil xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základu zvláštní xxxx výdělkové.
§14
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxx podniků (xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15. ledna 1946, č. 6 Xx., xxxxxx xx xxxxxx statut xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1946, x. 77 Xx., xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) v xxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx také x ustanovením §9, xxxx. 5 xxxxxxx x. 100/1945 Xx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1936, č. 131 Xx., o xxxxxx státu, x xxxxxxxx podle něho xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx průmyslu, výživy x xxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx x. r.
Ing. Xxxxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 51/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
181/48 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností od 3.8.48
Xxxxxx xxxxxxx č. 51/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/50 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1950.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.