Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.1948 do 30.06.1950.


Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských

51/48 Sb.

Oddíl I. - Všeobecná ustanovení §1
Oddíl II. - Kmenové jmění národních podniků §2 §3 §4 §5
Oddíl III. - Financování národních podniků §6 §7 §8
Oddíl IV. - Platební styk národních podniků §9
Oddíl V. - Peněžní kontrola národních podniků §10 §11
Oddíl VI. - Ustanovení trestní §12
Oddíl VII. - Ustanovení závěrečná §13 §14 §15
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 1948
o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x potravinářských
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx ustanovení
§1
(1) Národními xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, x. 101 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x národní podniky, xxxxxxx podle xxxxxxx x. 100/1945 Xx., x ministr výživy, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 101/1945 Xx.
(3) Xx xxxxxx národních xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx Slovensku, xxxxxxxxx xxxxxxx financí, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxx xxxxx národního xxxxxxx rovná xx xxxxxx bilančních xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zásob. Xxxxxxx z této xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu trvale xxxxxxx xxxxx určuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx národní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministr x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx ministr x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 dekretu x. 100/1945 Sb. x §16 dekretu x. 101/1945 Sb.) výši xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxxx, přihlížeje při xxx x jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uplynulý xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kmenového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministr.
(3) Xxxxxx kmenového xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §§3 a 4.
§3
(1) Xxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxxxx ministr x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotách xx Xxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. (xxxx xxx Xxxx), x Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx:
x) xxxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxx uspořádání státoprávních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
b) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxxxx státoprávních xxxxxx pochybnou;
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) závazky, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx znehodnocením pohledávek x cenných xxxxxx [xxxxxxx a) a x)] nebo xxxxxxxx xxxxxx uvedených pod xxxxxxx x) až x) nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxx vysloví xxxxxxx.
(2) Části xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx financí xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změniti podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx [odstavec 1, xxxx. x) a x)]. X převodu xxxxxxx xx Xxxx [xxxxxxxx 1, xxxx. x) a x)] xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapotřebí.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povoliti, xxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxx zúčtovaly xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, písm. a) x x) na xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx 1, písm. x) x x), xx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx pro takové xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x dávek za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx správních.
§4
(1) Xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx sníženo, odvede xxxxxxx podnik Xxxxx.
(2) Xxxxxx, x xxxxxx bude xxxxx §2, xxxx. 2 xxxxxxx jmění zvýšeno, xxxx převedena na xxxxxxx podnik z xxxxxxxxxx Fondu.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxx služba, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx služby Xxxxx (§9, xxxx. 2 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. a §7 xxxxxxx č. 101/1945 Xx.).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxx xxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniků,
2. xxxxxxx xx znárodněný xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx §7 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. a xxxxx §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. náhrada xxxxxxxxxxx; tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx odváděné Fondu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4, odst. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxx xx státního xxxxxxxx.
(3) Prostředků xxxxxxxx xxxxxx Fondu bude xxxxxxx:
1. x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, převedených xx Fond xxxxx §3, odst. 1, xxxx. x) a x),
2. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem xxxxx odstavce
3. xx xxxxxxxxx kmenového xxxxx (§4, odst. 2).
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxx Fondu k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxx si Xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x x. 101/1945 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ze xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx akciových bank, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, č. 103 Sb., x znárodnění xxxxxxxxxx pojišťoven, x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nedotčena.
(6) Xxxxxxxx Fondu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl XXX.
Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx pro financování xxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxxx xxx přechodně x xxxxxx jiným.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dohodě x věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx podnik xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx úvěrem.
(2) Národní xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx spojení xxxxx x jednou bankou xxx provozní úvěr, xxxxxxxxxxxxxxx pro příslušný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Národní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx stanovené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx financí xxxx x dohodě x xxxxx příslušným ministrem xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx podmínek býti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx financí vydá x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx investic. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx úvěr (xxxxxxxx 2) lze xxxxxxx xx opatření xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx podniky xx xxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěry ani xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xx xxxxx x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxx tímto orgánem x xxxxxx (§7, xxxx. 2) xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ministrem.
Xxxxx IV.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§9
Xxxxxxx xxxxxx jest xxxxxxx xxxxxx xxx platy xxxxxxxx x xxxx x xxxxx (§7, xxxx. 2), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx hotovými xx přípustné jen xxxxx směrnic, xxxxx xxxx xxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odváděti xx xxxx u xxxxx (§7, odst. 2). Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx (§7, odst. 2).
Oddíl X.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§10
(1) Xxxxx (§7, xxxx. 2) jest povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx peněžní podle xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ministrem. Směrnice xxxxxxx x souhlase x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, č. 116 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu x pro xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; ústřední (xxxxxxxx) xxxxx jest xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Zjistí-li xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru nebo xxxxxxxxxx nového xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ztráty, je xxxxxxx xxxxxx x xxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§12
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx něho trestá, xxxxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přestupek xxxxxxx xx 5,000.000,- Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx těmito xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx uloží xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx zároveň, xxxxx xxxxx na xxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx měsíců. Xxxxxx xx penězích xxxxxxxxx státu.
Xxxxx VII.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§13
Xxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx zisku xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxx zisků, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedeny xxxxxxx národních xxxxxxx (xxxxxx nařízení xx xxx 15. ledna 1946, č. 6 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1946, x. 77 Xx., xxxxxx xx xxxxxx Statut xxxxxxxxx xxxxxxx potravinářských) v xxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx také x ustanovením §9, xxxx. 5 xxxxxxx x. 100/1945 Xx.
(3) Xxxxxxxxxx zákona xx xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., o xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne po xxxxxxxxx; provedou jej xxxxxxxx xxxxxxxx, výživy x xxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.
Dr. Xxxxxxxx x. x.
Fierlinger x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 51/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
181/48 Xx., x organisaci peněžnictví
x účinností xx 3.8.48
Xxxxxx xxxxxxx x. 51/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/50 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.