Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 21.12.1952.


Zákon o zemědělské dani

49/48 Sb.

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4 §5
Zdaňovací období §6
Sleva na dani §19
Počátek a konec daňové povinnosti §20 §21
Splatnost daně §22 §23
Přiznání §24
Místní příslušnost §25
Vyrozumění o předpisu daně §26
Odvolání §27
Zemědělské daňové komise §28 §29 §30 §31 §32 §33
Přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41
Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast - část I, část II, část III
Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast - část I, část II, část III
Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast - část I, část II
Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast - část I, část II
XXXXX
xx xxx 21. března 1948
x xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx tomto zákoně:
Daňová xxxxxxxxx
§1
(1) Zemědělské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xx xxxxxx padesáti xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx výtěžkem.
(2) Xxxxxxxxx-xx zemědělské hospodářství xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx fysická osoba, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxx x xxxx osoby xxxxxxxxxx xxx potud, xxxxx xxxxxxx - jsouc x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnána - xx všechny xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx do 21 xxx xxxx a x osob, xxxxx x zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, avšak jiné xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Provozuje-li xxxxxxxxxx hospodářství více xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xx. xxxxxxx), xxxxxxxxx zemědělské xxxx společně. Při xxx xxxx býti xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx) xx předpokládá, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx hospodářství provozují xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx xx zůstavitel xxx xx xxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx všech majetkových xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a slouží xxxxxx zemědělství, lesnictví xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx účelu, x xxxxxxxx účastí na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené x §1 dvě nebo xxxx zemědělských hospodářství, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§3
K xxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx:
1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx samostatnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (pilami, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx.) xxxx x daném xxxxxxx není provozována xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sušírnách, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pod.);
2. xxxxxxxx xxxxxxxx parifikační xxxx, xxxxx nedochází x dalšímu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. 1;
3. prodej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx prodej x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a určených x xxxxxxxxx účelu;
4. xxxxxxxx zaměstnání (xxxxxxxxxxx, orání xx xxxx, tření xxx x xxx.), provozovaná xxxxxx příležitostně a xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§5
Sdruží-li xx více provozovatelů xxxxxxxxxxxx hospodářství (§§1 xx 4) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx počtem xxxxx, xxxxxxxxx zemědělské xxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovali xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet.
§6
Zdaňovací xxxxxx
Xxx xx xxxxxxxx samostatně za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx uplynutí.
Xxxxxx sazby
§7
(1) Daň xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxx (řepařská, obilnářská, xxxxxxxxxxxx či pícninářská), xx které xxxx xxxxxxxxxx hospodářství nebo xxxx xxxxxxxx část, x
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průměrný xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxx xx určují xxxxxxxxxx výrobní oblasti.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělská hospodářství, xxxxx však xxxx xxxxxxxxx (§31, x. 3 x §30, x. 3) xx xx výrobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) Xxx stanovení celkové xxxxxx všech pozemků x xxxxxxxxxxxx výtěžkem xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxx xxxx papriky, xxxx xxxxxxxxxx zahradnictví (xxxxxxxxxxxx x okrasnému), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x §31.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxx-xx se celkový xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx x hektarech.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx katastrálního výtěžku xx přihlíží i x xxxx xxxxxx xxxxx.
§10
(1) Xxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxx hospodářství výměra xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výtěžkem.
(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§11
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx fysické (§1, xxxx. 2), xxxxx xx xxx xxx xxxxx §§7 xx 10 x 20 %.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxx. 3 xxxxx xx xxx xxxxx §§710 x 20 % xx třetí a x 10 % xx xxxxxxx z xxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx účet x které xxxx x něm trvale x xxxx zaměstnány.
§13
(1) Xxxxxxxxxxx uvedeným x §1, xxxx. 2 xx daň xxxxx:
1. o 480 Xxx xx druhého xxxxx xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxxx,
2. o 480 Xxx xx xxxxx xxxx,
3. x 540 Xxx xx druhé xxxx,
4. x 600 Xxx xx xxxxx x xx každé xxxxx xxxx a
5. x 480 Xxx na xxxxxxx x rodičů.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx přihlíží:
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxx jen x těm, xxxxx xxxx x poplatníkem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxxxxxx dětí a x xxxxxx k xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx posuzují xx xxx vnukové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx jako xxxx se posuzují xxx nezletilí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx v xxxx zaopatření.
(5) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, snachy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (manžela), xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx manželky (xxxxxxx), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx, na xxxxx xx poplatníku xxxxxxx xxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx příslušníci xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žije x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není vyloučeno xxxxxxxxxx pobytem příslušníka xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx uznána xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx nejde, xx-xx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - vlastní xxxxxx, postačující x xxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx nežijí xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx domácnosti, xxxxx xx daň x 480 Xxx, xxxx-xx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1, x. 2.
(11) Poplatníkům, xxxxx vychovali xxxxxxx xxx xxxx, x. x. měli xx x xxxxxxxxxx aspoň xx xxxxxx čtrnáctého xxxx, sníží xx xxx o 480 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx xx odečtení xxxx xxxxx vyšší částky x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rasové persekuce.
§14
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fysické xxxxx (§1, xxxx. 2)
x) xxxxxxx xxxxxxxx x první nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nárok xx zaopatřovací požitky xx státní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) invalidé x všichni xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx patří xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze státní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, nebo
x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xx xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx.), po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx příslušníci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
sníží xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 % xx xx 44 % xxxxxx x 480 Xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 960 Xxx. Xxx tom se xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x invalidů, xxxxxxxxxxxx důchody z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.
§15
Provozují-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1, xxxx. 2) xxxxx xxxx nezletilí xxxxxxx po padlých xxxxxxxxxxx (zákon xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, č. 462 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxx legionářům) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx v zahraničí x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx daň x 480 Xxx.
§16
Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§13 xx 15 xx rozhodný xxxx koncem xxxx.
§17
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxx. 3 se xxx sníží o xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx §13 xx 16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně.
§18
Xxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §§7 xx 17:
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx než 540 Xxx x
2. x xxxxxxxxx poplatníků xxxx xxx 1080 Xxx.
§19
Sleva xx xxxx
(1) Xxx se přiměřeně xxxxx pro zvláštní xxxxxx, které xxxxxxxxxx (§1, xxxx. 2) xxxxxxxxx zatěžují, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §§13 xx 15.
(2) Xx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alimentační xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx sešvagřených xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx slevy xxxxxxx ministr xxxxxxx x Úředním xxxxx.
(5) X xxxxx xxxxx žádati x xxxxxxxx.
Počátek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
§20
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provozovati xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozovali.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx přestali xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 30. června xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozovali.
(3) Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx hospodářství bylo xxxxx roku rozšířeno xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xx poplatník zemědělskou xxxx xxxxx za xxx rok, v xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxxxx.
§21
(1) Xxx začne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xx odevzdání (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx může býti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx do 5.000 Kčs, a xx i opětovně.
§22
Splatnost xxxx
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. ledna xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Nebyla-li xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 2.000 Xxx, xxxxxxxxx 2 % xxxxxxxx x prodlení x nedoplatku x 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. červenci x 31. xxxxx.
§23
Spolu x xxxxxxxxxxx uvedeným x §1, xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx a nerozdílnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx, které zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet.
§24
Xxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxx xx povinen platiti xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxx okolnostech xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x způsob xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx přiznání xxxx, může býti xxx xxxxxxx xx x 10 %; xxxxxxx xx splatné xx 60 xxx xxx dne vyložení xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx národního xxxxxx.
§25
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx příslušná xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx největší část. Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxx a místního xxxxxxxxx xxxxxx (místní xxxxxxxxxx daňové xxxxxx).
§26
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
(1) X vyměření xxxx xxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxxx seznamem. Xxxxxx vyloží xxxxxx xxxxxxx xxxxx do 7 xxx po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 30 dnů.
(2) Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecní xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx potvrdí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
§27
Xxxxxxxx
(1) Xx vyměření xxxx lze se xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx národního výboru.
(2) V xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx správy xxxxxx xx xxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx dále xxx xx xx xxxxxx.
(3) X odvolání xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad XX. stolice, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zemědělské xxxxxx xxxxxx
§28
(1) X oboru zemědělské xxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxx výbory xxxxx xxxxxxxxxxxx daňovými komisemi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústřední xxxxxxxxxx daňová xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise) xxxx: xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sdružení Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zemědělské xxxxxx xxx xxxxxxx národním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx místním xxxxxxxx xxxxxxx. Předsedou místní xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x tvoří ji xxxxxxxx okresního národního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, zemědělský xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx správy, zástupce xxxxxxxxx sdružení Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministr financí xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx zemědělskou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňová xxxxxx xx xxxxxxx xxx ministerstvu financí x tvoří xx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx národního xxxxxx v Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxx, x xx xx xxxxxx zástupci, x po xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise xx zástupce ministerstva xxxxxxx.
§29
Místním xxxxxxxx výborům (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx:
1. x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pozemnostních xxxxxx, xxxx kde xxx x xxxxxx nelze xxxxxxxx, navrhovati xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx úhrnných katastrálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§6, xxxx. 19 xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23. května 1930, x. 64 Xx., xxxx xx částečně xxxxxxxxx xxxxx XX., XX. x IV. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx (katastrálního xxxxxx)]. Xxxxxx-xx místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx;
2. xxxxxxxxxx přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8, odst. 2). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx míti xxxx xx xxxxxxxx daně xx xxxxx xxx.
§30
Okresním xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8, xxxx. 2). Návrh xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; návrhy xxxxxx xx této xxxxx nemohou xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx;
2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx platností x xxxxxxxx xxxxx §29, x. 1.
Xxxxxxxxxx-xx okresní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx úřad XX. xxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx x přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výrobní xxxxxxx (§8, xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vyměření xxxx za tento xxx.
§31
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
1. stanoviti xxxxxxx xxxxxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx jej nelze xxxxxxxx x výkazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxx xx 30. xxxxxxxxx rozhodného xxxx, stanoví xxx xxxxxxxxxxxx financí;
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx listě xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9, xxxx. 1; xxxxxxxxx-xx xx do 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx je čistý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9, xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx x přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8, xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxx xxxx za xxxxx rok;
4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx správě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§32
Xxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx xxxxxxxx xx funkcí xxxxxxx. Členové zemědělských xxxxxxxx komisí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nestranně a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x komisi xxxxxxxxx.
§33
Xxxxx xxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx xxxxxx, jednací řád xxxxxx, jakož x xxxxx slibu xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxx, x Xxxxxxx xxxxx.
Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§34
(1) Táž osoba xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx během roku xxxxxxxxxx sleva xxxxx §7 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx xx dne 26. xxxxxx 1947, x. 109 Xx., x xxxx xx xxxx, nemůže xx xxxx za tento xxx snížena zemědělská xxx xxxxx §§13 xx 15.
§35
Xxxxxxx xxxxxxx může
1. xxxx rozčleniti tabulky xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výtěžku, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxx zemědělské xxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx komposesorátům, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právním xxxxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1947 jsou povinni xxxxxx xxxxxxx poplatníci, xxxxx zásadně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 30. xxxxxx 1948.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxx 1947 jest xxxxxxx xx dvou xxxxxxxx splátkách; xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1948 x xxxxx xx 30. xxxx 1948.
§37
(1) Xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx předmětem zemědělské xxxx, není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1948, xxxxxxxx pro vyměření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně výdělkové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
(2) Pozemky xxxxxxx x zemědělskému hospodářství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rokem 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x přímých daních, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle hlavy XX xxxxx zákona.
(3) Xxxxx xx xxx 21. xxxxx 1946, č. 31 Sb., x xxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1947 xx xxxxxx, které přijaly xxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx po 31. xxxxxxxx 1946 za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x na cenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx záznamní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1941, x. 297 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x provozní. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx vládního xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx důchodové) xxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávce x o xxxxxxxxx xxxxx x nadměrných xxxxxxxxx xx majetku, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (základ), xxxxx by xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), kdyby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Mimořádná xxxxxxxxxxx dávka xxxxx §3, xxxx. 1, xxxx. x) xxxxxx x. 185/1947 Sb. xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, která xx připadla xx xxxxxx zjištěný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxx ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx:
1. x §41, xxxx. 5, xxxx větě xx xxxxxxxx xx xxxxx "... xxxxxxx xxx z xxxxxx", xxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx zemědělské dani",
2. §41, xxxx. 6 se doplňuje xxxxx - třetí - větou xxxxxx xxxxx" "Ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx."
(2) Xxxxx xx xxx 14. xxxxx 1920, x. 262 Xx., x xxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx takto:
1. x §1, odst. 2, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx "... platiti xxx x obratu" xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dani",
2. §1, xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx - větou xxxxxx xxxxx: "Ustanovení předcházejících xxx se xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, i xxxx provozují xxxx xxxxxxx řeznickou, uzenářskou xxxx xxxxxxxxxx."
§39
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §105, xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1948 xx 2 % xx 6 %.
(2) Xxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxx zaznamenaní xx xxxxxxxxxxx katastru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zemědělskému xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo financí.
(3) Xxxxxxxxxx §327, xxxx. 1, věty xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; použije xx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx důchodové xxxx xx xxxxx xxx 1947.
§40
X xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 31/1946 Sb.
§41
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxx xxxx xxx zemědělskou xxx xx xxxx xx xxx 1947; xxxxxxx jej ministr xxxxxxx.
Xx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. Dolanský x. x.

Tabulka zemědělské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx
Při xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 5 Xxx 10 Kčs 15 Xxx 20 Kčs 25 Xxx 30 Xxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - 80 80 90 90
2 210 230 240 260 270 280
3 350 400 440 470 500 530
4 510 580 630 690 740 790
5 640 760 860 940 1.010 1.070
6 800 950 1.060 1.170 1.270 1.370
7 950 1.120 1.290 1.430 1.550 1.670
8 1.080 1.320 1.510 1.670 1.830 1.980
9 1.220 1.500 1.720 1.930 2.130 2.310
10 1.370 1.680 1.950 2.210 2.430 2.630
11 1.500 1.860 2.190 2.470 2.730 2.990
12 1.630 2.060 2.420 2.740 3.050 3.330
13 1.750 2.250 2.650 3.030 3.370 3.700
14 1.890 2.430 2.900 3.310 3.700 4.070
15 2.030 2.620 3.140 3.600 4.040 4.440
16 2.170 2.820 3.380 3.900 4.380 4.850
17 2.300 3.020 3.630 4.210 4.740 5.270
18 2.430 3.220 3.900 4.500 5.120 5.690
19 2.550 3.410 4.160 4.840 5.500 6.140
20 2.690 3.610 4.410 5.180 5.890 6.620
21 2.830 3.830 4.690 5.520 6.320 7.090
22 2.970 4.040 4.980 5.860 6.750 7.590
23 3.110 4.250 5.270 6.240 7.170 8.120
24 3.240 4.450 5.560 6.630 7.650 8.650
25 3.380 4.670 5.850 7.000 8.130 9.210
26 3.510 4.910 6.190 7.400 8.610 9.800
27 3.660 5.150 6.510 7.830 9.110 10.390
28 3.800 5.380 6.840 8.260 9.650 11.000
29 3.950 5.610 7.160 8.680 10.190 11.670
30 4.100 5.850 7.520 9.130 10.720 12.320
31 4.240 6.120 7.890 9.620 11.320 12.990
32 4.380 6.380 8.260 10.090 11.910 13.720
33 4.530 6.650 8.630 10.570 12.520 14.460
34 4.690 6.920 9.010 11.080 13.140 15.190
35 4.850 7.180 9.420 11.620 13.810 15.990
36 5.020 7.470 9.830 12.150 14.470 16.800
37 5.180 7.770 10.250 12.690 15.140 17.600
38 5.340 8.070 10.660 13.250 15.850 18.460
39 5.510 8.360 11.100 13.850 16.590 19.350
40 5.670 8.660 11.560 14.440 17.330 20.240
41 5.830 8.960 12.020 15.030 18.070 21.150
42 6.020 9.300 12.480 15.660 18.890 22.130
43 6.200 9.630 12.940 16.320 19.700 23.110
44 6.390 9.970 13.460 16.980 20.510 24.090
45 6.570 10.300 13.970 17.630 21.360 25.140
46 6.750 10.630 14.480 18.320 22.250 26.220
47 6.940 10.980 14.990 19.050 23.140 27.290
48 7.120 11.360 15.520 19.770 24.040 28.400
49 7.310 11.730 16.090 20.490 24.990 29.570
50 7.520 12.110 16.660 21.240 25.970 30.740
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
210 380 570 750 980 1.170

Tabulka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 35 Kčs 40 Xxx 45 Xxx 50 Xxx 55 Xxx 60 Xxx
x xx xxxx zemědělská xxx Kčs:
1 100 100 110 110 120 120
2 290 310 320 340 350 360
3 560 580 600 620 640 670
4 840 890 930 960 1.000 1.040
5 1.130 1.190 1.260 1.320 1.380 1.440
6 1.460 1.540 1.620 1.700 1.770 1.840
7 1.770 1.890 2.000 2.110 2.210 2.300
8 2.130 2.270 2.400 2.520 2.640 2.770
9 2.480 2.640 2.810 2.970 3.120 3.270
10 2.850 3.050 3.240 3.420 3.600 3.780
11 3.230 3.450 3.680 3.900 4.120 4.320
12 3.610 3.880 4.140 4.390 4.630 4.890
13 4.000 4.320 4.600 4.910 5.210 5.490
14 4.420 4.770 5.130 5.460 5.780 6.130
15 4.860 5.260 5.640 6.030 6.430 6.810
16 5.310 5.750 6.210 6.650 7.070 7.510
17 5.760 6.290 6.790 7.260 7.780 8.270
18 6.270 6.840 7.380 7.960 8.500 9.040
19 6.780 7.400 8.040 8.650 9.270 9.890
20 7.300 8.020 8.690 9.390 10.080 10.740
21 7.870 8.630 9.400 10.160 10.900 11.680
22 8.450 9.280 10.130 10.940 11.800 12.620
23 9.030 9.970 10.860 11.800 12.700 13.640
24 9.670 10.660 11.680 12.660 13.680 14.690
25 10.310 11.410 12.490 13.590 14.680 15.780
26 10.970 12.170 13.340 14.540 15.720 16.940
27 11.680 12.940 14.250 15.510 16.830 18.100
28 12.400 13.790 15.150 16.560 17.930 19.370
29 13.130 14.640 16.130 17.620 19.150 20.650
30 13.920 15.500 17.130 18.740 20.360 22.010
31 14.720 16.450 18.140 19.900 21.640 23.420
32 15.530 17.380 19.240 21.060 22.980 24.860
33 16.410 18.360 20.340 22.350 24.330 26.400
34 17.290 19.390 21.490 23.620 25.790 27.930
35 18.180 20.430 22.690 24.950 27.250 29.600
36 19.150 21.510 23.900 26.340 28.790 31.260
37 20.110 22.650 25.190 27.730 30.380 33.020
38 21.090 23.780 26.500 29.240 31.990 34.830
39 22.150 24.980 27.820 30.760 33.720 36.670
40 23.210 26.220 29.260 32.320 35.440 38.580
41 24.270 27.460 30.690 33.960 37.240 40.490
42 25.430 28.780 32.160 35.600 39.060 42.450
43 26.590 30.130 33.720 37.320 40.900 44.420
44 27.750 31.480 35.280 39.060 42.780 46.420
45 29.010 32.930 36.880 40.810 44.660 48.440
46 30.270 34.400 38.530 42.600 46.580 50.460
47 31.530 35.870 40.180 44.390 48.510 52.530
48 32.880 37.410 41.870 46.210 50.450 54.600
49 34.250 38.960 43.570 48.050 52.430 56.650
50 35.620 40.520 45.270 49.890 54.400 58.710
Při xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků xxx 50 ha xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
1.370 1.560 1.700 1.840 1.970 2.060

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx
Při celkové xxxxxx xxx průměrném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech pozemků
všech xxxxxxx 65 Kčs 70 Xxx 75 Xxx 80 Kčs x xxxx
x xx xxxx zemědělská xxx Xxx:
1 120 130 130 130
2 370 390 400 410
3 690 720 740 760
4 1.070 1.100 1.130 1.170
5 1.490 1.540 1.590 1.640
6 1.920 2.000 2.070 2.150
7 2.400 2.490 2.570 2.670
8 2.900 3.020 3.130 3.240
9 3.410 3.550 3.700 3.840
10 3.960 4.130 4.300 4.460
11 4.510 4.730 4.940 5.150
12 5.140 5.380 5.610 5.840
13 5.760 6.060 6.350 6.640
14 6.470 6.800 7.110 7.440
15 7.170 7.560 7.950 8.320
16 7.960 8.390 8.800 9.240
17 8.740 9.240 9.740 10.220
18 9.610 10.160 10.690 11.250
19 10.490 11.110 11.740 12.350
20 11.440 12.140 12.800 13.500
21 12.430 13.180 13.960 14.720
22 13.170 14.320 15.140 16.000
23 14.560 15.460 16.420 17.340
24 15.690 16.720 17.720 18.760
25 16.890 17.970 19.120 20.230
26 18.110 19.350 20.550 21.780
27 19.430 20.730 22.070 23.400
28 20.760 22.220 23.640 25.090
29 22.200 23.730 25.290 26.860
30 23.650 25.340 27.000 28.700
31 25.190 26.990 28.800 30.630
32 26.780 28.710 30.660 32.620
33 28.430 30.520 32.600 34.730
34 30.160 32.370 34.620 36.860
35 31.900 34.320 36.680 39.070
36 33.780 36.290 38.820 41.310
37 35.660 38.360 40.970 43.580
38 37.630 40.420 43.170 45.880
39 39.620 42.550 45.380 48.220
40 41.640 44.670 47.640 50.560
41 43.690 46.840 49.900 52.950
42 45.750 49.030 52.210 55.340
43 47.850 51.240 54.530 57.720
44 49.960 53.470 56.830 60.090
45 52.110 55.700 59.130 62.440
46 54.260 57.920 61.410 64.790
47 56.400 60.140 63.680 67.100
48 58.540 62.330 65.930 69.400
49 60.670 64.530 68.170 71.660
50 62.780 66.690 70.380 73.910
Xxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxx 50 xx xxxx zemědělská xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Kčs:
2.110 2.160 2.210 2.250

Tabulka xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků
všech xxxxxxx 5 Xxx 10 Xxx 15 Xxx 20 Kčs 25 Kčs
v xx xxxx xxxxxxxxxx daň Xxx:
1 - - - - -
2 150 160 180 190 200
3 250 280 300 320 350
4 370 420 460 500 530
5 490 560 610 650 710
6 600 690 780 850 910
7 710 840 940 1.030 1.100
8 840 980 1.090 1.200 1.310
9 950 1.110 1.260 1.400 1.520
10 1.050 1.250 1.430 1.590 1.720
11 1.140 1.400 1.600 1.760 1.940
12 1.250 1.540 1.750 1.970 2.170
13 1.360 1.670 1.930 2.170 2.380
14 1.460 1.790 2.110 2.370 2.600
15 1.560 1.940 2.280 2.560 2.840
16 1.660 2.090 2.440 2.770 3.080
17 1.750 2.230 2.610 2.980 3.310
18 1.850 2.370 2.800 3.190 3.550
19 1.950 2.500 2.980 3.400 3.810
20 2.060 2.640 3.160 3.620 4.060
21 2.160 2.790 3.340 3.840 4.310
22 2.250 2.940 3.520 4.070 4.560
23 2.350 3.090 3.720 4.290 4.840
24 2.440 3.230 3.910 4.510 5.130
25 2.540 3.380 4.100 4.760 5.410
26 2.640 3.520 4.300 5.010 5.690
27 2.740 3.680 4.480 5.260 5.990
28 2.850 3.840 4.690 5.510 6.310
29 2.950 3.990 4.910 5.760 6.630
30 3.050 4.150 5.120 6.040 6.950
31 3.150 4.300 5.340 6.330 7.260
32 3.250 4.460 5.560 6.610 7.620
33 3.350 4.620 5.770 6.890 7.980
34 3.450 4.790 6.010 7.170 8.340
35 3.550 4.970 6.260 7.480 8.690
36 3.660 5.140 6.500 7.800 9.070
37 3.770 5.320 6.740 8.120 9.470
38 3.880 5.490 6.980 8.430 9.870
39 3.990 5.660 7.220 8.750 10.270
40 4.090 5.840 7.500 9.080 10.660
41 4.200 6.040 7.770 9.440 11.090
42 4.310 6.240 8.040 9.800 11.540
43 4.410 6.430 8.320 10.150 11.990
44 4.520 6.630 8.590 10.510 12.430
45 4.630 6.820 8.860 10.870 12.880
46 4.760 7.020 9.160 11.270 13.370
47 4.880 7.210 9.470 11.670 13.860
48 5.000 7.430 9.780 12.060 14.360
49 5.120 7.650 10.080 12.460 14.850
50 5.240 7.880 10.390 12.850 15.350
Xxx celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 ha xxxx xxxxxxxxxx daň za xxxxx další xxxxxx Xxx:
120 230 310 390 500

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 30 Xxx 35 Xxx 40 Xxx 45 Kčs 50 Xxx
x xx xxxx zemědělská xxx Xxx:
1 - - - - -
2 200 210 220 220 230
3 370 380 400 420 430
4 550 580 600 620 640
5 750 800 840 880 910
6 970 1.020 1.070 1.110 1.160
7 1.170 1.250 1.320 1.390 1.450
8 1.410 1.490 1.580 1.660 1.730
9 1.630 1.730 1.830 1.940 2.040
10 1.850 1.990 2.120 2.240 2.350
11 2.100 2.250 2.390 2.530 2.660
12 2.340 2.510 2.680 2.840 3.000
13 2.580 2.790 2.980 3.160 3.340
14 2.840 3.070 3.280 3.480 3.690
15 3.110 3.350 3.580 3.820 4.050
16 3.360 3.630 3.910 4.170 4.410
17 3.630 3.940 4.230 4.500 4.800
18 3.910 4.240 4.550 4.880 5.210
19 4.180 4.530 4.910 5.270 5.610
20 4.460 4.870 5.270 5.650 6.040
21 4.760 5.210 5.630 6.070 6.500
22 5.070 5.550 6.020 6.500 6.960
23 5.380 5.890 6.430 6.930 7.430
24 5.690 6.270 6.830 7.380 7.950
25 6.030 6.650 7.240 7.860 8.460
26 6.380 7.030 7.690 8.350 8.970
27 6.730 7.430 8.150 8.830 9.530
28 7.070 7.860 8.600 9.370 10.120
29 7.440 8.280 9.080 9.910 10.690
30 7.840 8.710 9.590 10.450 11.320
31 8.230 9.160 10.100 11.020 11.960
32 8.620 9.630 10.610 11.620 12.600
33 9.030 10.110 11.160 12.230 13.270
34 9.470 10.580 11.730 12.830 13.980
35 9.910 11.090 12.290 13.490 14.690
36 10.340 11.620 12.860 14.160 15.400
37 10.780 12.150 13.490 14.830 16.190
38 11.270 12.680 14.120 15.520 16.970
39 11.760 13.240 14.750 16.260 17.750
40 12.250 13.840 15.380 17.010 18.590
41 12.740 14.420 16.080 17.750 19.460
42 13.260 15.010 16.780 18.540 20.320
43 13.810 15.630 17.480 19.360 21.200
44 14.350 16.280 18.190 20.170 22.150
45 14.900 16.940 18.970 20.990 23.090
46 15.450 17.590 19.730 21.890 24.040
47 16.050 18.260 20.500 22.790 25.060
48 16.660 18.980 21.300 23.680 26.090
49 17.260 19.700 22.150 24.600 27.130
50 17.860 20.420 22.990 25.590 28.190
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx činí xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx další hektar Xxx:
600 720 840 990 1.060

Tabulka zemědělské xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx všech xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 55 Xxx 60 Xxx 65 Xxx 70 Kčs x xxxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - 70 70
2 240 240 250 250
3 450 460 480 490
4 670 700 720 750
5 950 980 1.010 1.040
6 1.210 1.260 1.310 1.360
7 1.510 1.570 1.630 1.680
8 1.800 1.880 1.960 2.040
9 2.140 2.230 2.320 2.400
10 2.460 2.560 2.670 2.790
11 2.800 2.940 3.060 3.180
12 3.160 3.300 3.440 3.580
13 3.500 3.680 3.850 4.020
14 3.890 4.080 4.270 4.440
15 4.270 4.470 4.690 4.920
16 4.650 4.910 5.160 5.400
17 5.080 5.360 5.620 5.890
18 5.510 5.800 6.130 6.440
19 5.950 6.310 6.650 6.980
20 6.430 6.810 7.170 7.560
21 6.910 7.320 7.750 8.170
22 7.410 7.890 8.340 8.750
23 7.950 8.450 8.930 9.450
24 8.490 9.020 9.590 10.130
25 9.040 9.660 10.240 10.820
26 9.640 10.290 10.910 11.580
27 10.240 10.930 11.640 12.340
28 10.850 11.630 12.370 13.120
29 11.520 12.330 13.120 13.960
30 12.190 13.040 13.940 14.800
31 12.860 13.830 14.750 15.680
32 13.600 14.600 15.580 16.610
33 14.350 15.390 16.480 17.550
34 15.090 16.250 17.380 18.530
35 15.890 17.110 18.300 19.550
36 16.710 17.970 19.290 20.580
37 17.530 18.920 20.270 21.660
38 18.390 19.860 21.290 22.790
39 19.300 20.810 22.370 23.910
40 20.200 21.840 23.450 25.110
41 21.120 22.870 24.570 26.340
42 22.120 23.910 25.750 27.570
43 23.110 25.020 26.930 28.890
44 24.100 26.160 28.140 30.230
45 25.180 27.290 29.430 31.560
46 26.260 28.480 30.720 33.000
47 27.350 29.720 32.030 34.460
48 28.490 30.950 33.430 35.910
49 29.670 32.230 34.830 37.440
50 30.860 33.570 36.240 38.980
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx xxxx xxxxxxxxxx daň xx každý xxxxx xxxxxx Xxx:
1.190 1.340 1.410 1.540

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 5 Kčs 10 Kčs 15 Xxx 20 Xxx
x ha činí xxxxxxxxxx xxx Kčs:
1 - - - -
2 80 100 110 120
3 180 200 220 240
4 260 300 340 370
5 370 440 490 530
6 480 560 620 690
7 590 690 790 880
8 700 850 960 1.060
9 830 990 1.120 1.250
10 940 1.130 1.310 1.460
11 1.060 1.290 1.490 1.660
12 1.170 1.450 1.670 1.870
13 1.300 1.610 1.850 2.100
14 1.420 1.750 2.060 2.320
15 1.540 1.920 2.250 2.540
16 1.650 2.090 2.440 2.780
17 1.760 2.250 2.640 3.020
18 1.880 2.410 2.850 3.250
19 2.010 2.560 3.060 3.480
20 2.130 2.740 3.270 3.740
21 2.250 2.910 3.470 4.000
22 2.360 3.080 3.690 4.250
23 2.480 3.250 3.910 4.490
24 2.590 3.420 4.130 4.770
25 2.720 3.590 4.340 5.050
26 2.840 3.770 4.550 5.330
27 2.970 3.950 4.800 5.610
28 3.090 4.130 5.040 5.890
29 3.210 4.300 5.280 6.210
30 3.320 4.480 5.520 6.520
31 3.440 4.660 5.760 6.830
32 3.560 4.860 6.020 7.130
33 3.690 5.060 6.290 7.470
34 3.810 5.250 6.560 7.810
35 3.940 5.450 6.830 8.160
36 4.060 5.640 7.090 8.500
37 4.190 5.840 7.370 8.840
38 4.310 6.060 7.670 9.220
39 4.430 6.270 7.970 9.610
40 4.550 6.490 8.260 9.990
41 4.690 6.710 8.560 10.370
42 4.830 6.920 8.850 10.750
43 4.960 7.130 9.180 11.170
44 5.100 7.360 9.510 11.590
45 5.240 7.600 9.840 12.020
46 5.370 7.840 10.170 12.440
47 5.500 8.080 10.490 12.860
48 5.640 8.320 10.820 13.320
49 5.770 8.560 11.190 13.790
50 5.920 8.810 11.550 14.260
Při xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxx 50 xx činí zemědělská xxx za xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
150 250 360 470

Tabulka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx průměrném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků
všech xxxxxxx 25 Xxx 30 Xxx 35 Xxx 40 Xxx a xxxx
x ha činí xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - - -
2 130 140 150 150
3 250 260 270 280
4 400 430 450 480
5 570 600 630 670
6 750 810 860 910
7 950 1.020 1.080 1.140
8 1.140 1.240 1.330 1.420
9 1.380 1.490 1.590 1.680
10 1.600 1.720 1.840 1.970
11 1.820 1.980 2.140 2.280
12 2.070 2.250 2.420 2.570
13 2.320 2.510 2.710 2.910
14 2.560 2.810 3.030 3.240
15 2.820 3.090 3.330 3.570
16 3.090 3.370 3.650 3.930
17 3.350 3.670 3.990 4.280
18 3.620 3.990 4.320 4.640
19 3.910 4.290 4.660 5.050
20 4.190 4.600 5.030 5.440
21 4.470 4.950 5.410 5.840
22 4.770 5.290 5.770 6.290
23 5.090 5.630 6.190 6.730
24 5.400 6.000 6.600 7.170
25 5.710 6.380 7.010 7.660
26 6.050 6.760 7.450 8.150
27 6.400 7.140 7.910 8.650
28 6.750 7.560 8.370 9.160
29 7.090 7.990 8.830 9.720
30 7.460 8.410 9.330 10.260
31 7.850 8.830 9.850 10.810
32 8.240 9.300 10.360 11.420
33 8.620 9.770 10.870 12.030
34 9.020 10.250 11.440 12.630
35 9.450 10.710 12.010 13.270
36 9.880 11.230 12.580 13.950
37 10.310 11.760 13.160 14.620
38 10.740 12.280 13.790 15.280
39 11.210 12.800 14.420 16.020
40 11.690 13.360 15.040 16.760
41 12.160 13.940 15.700 17.490
42 12.630 14.520 16.390 18.250
43 13.130 15.090 17.080 19.060
44 13.650 15.710 17.760 19.870
45 14.180 16.340 18.490 20.680
46 14.700 16.980 19.250 21.540
47 15.230 17.610 20.010 22.420
48 15.800 18.270 20.760 23.310
49 16.380 18.970 21.560 24.190
50 16.950 19.670 22.390 25.150
Xxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxx 50 ha xxxx zemědělská xxx xx každý xxxxx xxxxxx Xxx:
570 700 830 960

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx výměře při xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 5 Xxx 10 Xxx 15 Kčs 20 Xxx 25 Xxx 30 Kčs
v xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - - - - -
2 - 70 80 90 100 110
3 140 160 180 190 200 210
4 210 240 260 270 290 310
5 270 320 360 400 430 460
6 360 420 470 510 550 590
7 440 520 580 620 680 730
8 520 600 680 760 830 900
9 590 700 810 900 980 1.050
10 660 810 930 1.030 1.120 1.210
11 750 920 1.050 1.160 1.280 1.390
12 830 1.010 1.160 1.310 1.440 1.560
13 910 1.110 1.290 1.460 1.600 1.730
14 980 1.210 1.420 1.600 1.760 1.920
15 1.050 1.320 1.550 1.740 1.930 2.120
16 1.120 1.430 1.670 1.890 2.110 2.310
17 1.200 1.530 1.790 2.060 2.290 2.500
18 1.280 1.630 1.930 2.210 2.460 2.700
19 1.360 1.730 2.070 2.370 2.640 2.920
20 1.440 1.840 2.210 2.520 2.840 3.130
21 1.510 1.960 2.350 2.690 3.030 3.330
22 1.590 2.070 2.480 2.860 3.220 3.550
23 1.660 2.180 2.620 3.030 3.410 3.780
24 1.730 2.290 2.770 3.200 3.610 4.010
25 1.800 2.400 2.920 3.370 3.820 4.230
26 1.880 2.510 3.060 3.540 4.020 4.460
27 1.960 2.620 3.210 3.730 4.230 4.700
28 2.040 2.740 3.350 3.920 4.440 4.960
29 2.120 2.860 3.500 4.100 4.650 5.220
30 2.200 2.980 3.660 4.280 4.890 5.480
31 2.280 3.100 3.820 4.460 5.120 5.730
32 2.350 3.220 3.980 4.660 5.360 6.010
33 2.430 3.340 4.140 4.870 5.590 6.300
34 2.500 3.450 4.290 5.080 5.820 6.590
35 2.580 3.850 4.450 5.290 6.090 6.880
36 2.660 3.710 4.610 5.490 6.360 7.170
37 2.750 3.840 4.790 5.700 6.620 7.490
38 2.830 3.970 4.970 5.920 6.880 7.820
39 2.920 4.090 5.150 6.160 7.140 8.150
40 3.000 4.220 5.330 6.390 7.430 8.470
41 3.080 4.350 5.510 6.630 7.730 8.800
42 3.160 4.470 5.690 6.860 8.030 9.150
43 3.240 4.610 5.870 7.100 8.320 9.520
44 3.330 4.750 6.080 7.340 8.620 9.880
45 3.410 4.900 6.280 7.610 8.920 10.250
46 3.490 5.040 6.480 7.870 9.250 10.620
47 3.570 5.190 6.680 8.140 9.590 11.000
48 3.670 5.330 6.890 8.400 9.920 11.410
49 3.760 5.480 7.090 8.670 10.250 11.820
50 3.840 5.620 7.290 8.930 10.580 12.230
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 ha xxxx xxxxxxxxxx daň xx xxxxx další xxxxxx Xxx:
80 140 200 260 330 410

Xxxxxxx zemědělské xxxx pro pícninářskou xxxxxx
Při celkové xxxxxx všech xxxxxxx xxx xxxxxxxxx katastrálním výtěžku xxxxx xxxxxxx Xxx celkové xxxxxx všech pozemků při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx 35 Xxx 40 Xxx a xxxx x ha 35 Kčs 40 Xxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx: xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - 28 5.470 5.960
2 110 120 29 5.740 6.300
3 220 230 30 6.050 6.640
4 340 350 31 6.370 6.970
5 480 510 32 6.680 7.320
6 620 650 33 7.000 7.700
7 780 830 34 7.320 8.080
8 950 1.010 35 7.670 8.460
9 1.110 1.180 36 8.030 8.830
10 1.300 1.390 37 8.380 9.250
11 1.490 1.590 38 8.730 9.680
12 1.680 1.780 39 9.110 10.100
13 1.870 2.010 40 9.510 10.530
14 2.080 2.230 41 9.910 10.970
15 2.290 2.450 42 10.300 11.450
16 2.490 2.680 43 10.700 11.920
17 2.720 2.930 44 11.130 12.400
18 2.950 3.170 45 11.570 12.870
19 3.170 3.410 46 12.020 13.390
20 3.400 3.670 47 12.460 13.920
21 3.630 3.930 48 12.900 14.450
22 3.880 4.200 49 13.390 14.970
23 4.130 4.460 50 13.880 15.520
24 4.370 4.750 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx činí
25 4.630 5.050 zemědělská xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
26 4.910 5.350
27 5.190 5.640 490 550

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 49/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.1948.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 49/48 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 77/52 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.12.1952.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.