Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 21.12.1952.


Zákon o zemědělské dani

49/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4 §5

Zdaňovací období §6

Daňové sazby §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Sleva na dani §19

Počátek a konec daňové povinnosti §20 §21

Splatnost daně §22 §23

Přiznání §24

Místní příslušnost §25

Vyrozumění o předpisu daně §26

Odvolání §27

Zemědělské daňové komise §28 §29 §30 §31 §32 §33

Přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast

INFORMACE

49

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxx podléhají fysické xxxxx, xxxxx provozují xx vlastní xxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jednotlivá xxxxxxx xxxxx, podléhá xxxxxxxxxx dani jen, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxx x cizí xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx býti xxxxxxx x osob xx 21 xxx xxxx x x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxx stáří, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné funkce, xxxxx jiné xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xx. xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx tom xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2; xxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx obdobně. U xxxxxxx (druha a xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx prokázáno, xx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet.

(4) Neodevzdaná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx byl xx xxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx hospodářstvím xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené x §1 xxx nebo xxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx všechny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

X xxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx xxxxx též:

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx samostatnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, lihovary, xxxxxxxxx x xxx.) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx provozována xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxx, sýrárnách, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, chovatelských xxxxxxx x xxx.);

2. dobývání xxxxxxxx parifikační xxxx, xxxxx nedochází k xxxxxxx zpracování, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod x. 1;

3. xxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prodej x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx živnostensku x xxxxxxxxxx xxxx skladištích xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x uvedenému xxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx za xxxx, xxxxx lnu x xxx.), xxxxxxxxxxx xxxxxx příležitostně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vlastní, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx.

§5

Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství (§§1 xx 4) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§7

(1) Xxx xx vyměřuje xxxxxxx xxxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodné:

1. xxxxxxx xxxxxx (řepařská, xxxxxxxxxx, bramborářská xx xxxxxxxxxxx), xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků x katastrálním výtěžkem x jejich průměrný xxxxxxxxxxx výtěžek podle xxxxx xxx 30. xxxxxx rozhodného xxxx.

§8

(1) Xxx zjištění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx katastrální xxxxx, po případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxx xxxxxxxxx (§31 x. 3 a §30 x. 3) do xx výrobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx započítává se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vinné xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo věnovaných xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx v §31.

(2) Průměrný katastrální xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich celkového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxx ležící ladem.

§10

(1) Xxx xx xxxxxxxxx sníží, xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x katastrálním výtěžkem.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx ministr xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§11

Provozují-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx (§1 xxxx. 2), xxxxx xx xxx xxx xxxxx §§7 xx 10 x 20 %.

§12

Poplatníkům uvedeným x §1 xxxx. 3 xxxxx xx xxx xxxxx §§7 xx 10 x 20 % za xxxxx x x 10 % xx xxxxxxx x osob, které xxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxx a které xxxx x xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Poplatníkům xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 se daň xxxxx:

1. x 480 Xxx na druhého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxxx,

2. o 480 Xxx na xxxxx xxxx,

3. o 540 Xxx na druhé xxxx,

4. x 600 Xxx xx třetí x na každé xxxxx xxxx x

5. x 480 Xxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx:

x) x druhého člena xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dětí xxx x těm, xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx spotřebním xxxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx k těm, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx posuzují xx xxx vnukové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Stejně xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx nezletilí sourozenci, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx zaopatření.

(5) Stejně xxxx rodiče xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxx), jsou-li x xxxx zaopatření.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zletilé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx xxxxx neschopni a x xxxx zaopatření.

(7) Xxxxx, na xxxxx xx poplatníku xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označují se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Příslušník xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx potřeby v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyloučeno přechodným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx osoba xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Příslušník xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx zaopatření, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx a ošacení. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výměnku. X xxxxxxxxxx nejde, xx-xx příslušník - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, postačující x xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ovdovělým, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx společné xxxxxxxxxx, xxxxx xx daň x 480 Xxx, xxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x. 2.

(11) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxx, x. j. xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čtrnáctého xxxx, xxxxx xx daň x 480 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx částky z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xx xxxxxxxxxx xxxx neplatí, xxxxxxxx xx děti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Provozují-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé fysické xxxxx (§1 odst. 2)

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxxxx požitky xx xxxxxx pokladny xxx poškození zdraví xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx zaopatřovací xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisů x veřejnoprávním sociálním xxxxxxxxx, nebo

c) jiné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vadné (xx xx. xxxxxxxx, zmrzačení x xxx.), xx xxxxxxx poplatníci, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti tělesně xxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx invalidity xx 20 % xx xx 44 % xxxxxx x 480 Xxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 960 Xxx. Xxx tom xx xxxxxxxxxxx, že stupeň xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§15

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 2) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx legionářích (zákon xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, č. 462 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx legionářům) x příslušnících národního xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx ze xxx 19. prosince 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných účastnících xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx persekuce, xxxxx xx xxx xxx x 480 Xxx.

§16

Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §§13 xx 15 je xxxxxxxx stav koncem xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx uvedeným x §1 odst. 3 xx xxx xxxxx x tolik, o xxxxx by xx xxxxxxx xxxxx §13 xx 16 osobám, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, kdyby xxxx podléhaly xxxxxxxxxx.

§18

Xxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §§7 xx 17:

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 540 Xxx x

2. u xxxxxxxxx poplatníků xxxx xxx 1.080 Kčs.

§19

Xxxxx na xxxx

(1) Xxx se přiměřeně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, které poplatníka (§1 xxxx. 2) xxxxxxxxx zatěžují, xxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxx xxxxx §§13 xx 15.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxxxx alimentační xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx právně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x linii xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x linii xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx druhého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obdobně xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x osob, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx slevy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxx x přiznání.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx xxxx počínajíc xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx začali xxxxxxxxxxx. Xxx xx však xxxxxxxx, jestliže ještě 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozovali.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx přestali provozovati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx, jestliže již 30. xxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxx během xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ten rok, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§21

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, je xxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxxxxx xxxxx správě xx 30 xxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx může býti xxxxxxxxxx, nezakládá-li skutkovou xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Kčs, a xx i opětovně.

§22

Splatnost xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx vypočísti x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx 31. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx daň xxxxxxxxx včas, je xxxxxxx xxxxxxx, činí-li xxxxxxxxxx xxxx než 2.000 Xxx, zaplatiti 2 % xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x 31. xxxxx, 30. dubnu, 31. xxxxxxxx x 31. xxxxx.

§23

Spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx každá x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§24

Přiznání

(1) Xxxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jest xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx správě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx. Mimo to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx berní správou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Nepodá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx býti xxx xxxxxxx xx o 10 %; xxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x jejímž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (sídla) poplatníkova, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxxx část. Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, určí ji xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místního xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx).

§26

Xxxxxxxxxx x předpisu xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisným seznamem. Xxxxxx vyloží místní xxxxxxx xxxxx xx 7 xxx po xxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx xx dobu 30 dnů.

(2) Xxxxxxx x xxxx vyložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor vyhláškou xx obecní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx jej berní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx

(1) Xx vyměření xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx do dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx co xx zbytku.

(3) X xxxxxxxx rozhoduje s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx II. xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx pověřenectvo xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§28

(1) X oboru xxxxxxxxxx xxxx spolupůsobí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zemědělské daňové xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňová komise.

(2) Xxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx (místní zemědělské xxxxxx komise) jsou: xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx národním výboru xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx národním xxxxxxx. Xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zemědělská xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx berní xxxxxx x tvoří xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, zemědělský xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx berní xxxxxx, xxxxxxxx okresního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministr xxxxxxx xxxx xxx xxxxx několika xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx zemědělskou xxxxxxx xxxxxx. Předsedou xxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx národního výboru xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pozemkové reformy x výživy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxx národního xxxxxx x Xxxx x zemské xxxxxxxxxx x Ostravě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx čtyřech xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Místním xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) přísluší:

1. x xxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxx výtěžek vyznačen x pozemnostních xxxxxx, xxxx kde xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§6 xxxx. 19 xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 23. května 1930, x. 64 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavy II, XXX x XX xxxxxx o pozemkovém xxxxxxxx a xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)]. Xxxxxx-xx místní xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, podá xxx xxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výrobní oblasti (§8 xxxx. 2). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx 31. xxxxx rozhodného xxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx rok.

§30

Xxxxxxxx zemědělským xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2). Xxxxx xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxx roku; xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx vyměření xxxx za xxxxx xxx;

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx platností x xxxxxxxx xxxxx §29 x. 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx roku, rozhodne x xxx xxxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx x přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx daně za xxxxx xxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx xxx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx katastrálních hodnot; xxxxxxxxx-xx xxx xx 30. xxxxxxxxx rozhodného xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxx výměry xxxxx §9 odst. 1; nestanoví-li xx xx 30. listopadu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx ministerstvo financí. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx toho, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pěstování xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx větší xxx xxx pěstování xxxxxxxxx xxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx platností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx do jiné xxxxxxx oblasti (§8 xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx xx 15. prosince xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx míti xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx;

4. xxxxxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sazeb xxxxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komisích je xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nestranně x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zachovávati x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyhlásí xxxxxxx financí, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ministrem xxxxxx, x Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx

§34

(1) Xxx osoba xxxx býti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u jednoho xxxxxxxxxx x x xxxxx poplatníka xxxxx x jedné daně.

(2) Xxxx-xx poplatníku u xxxx ze xxxx xxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xxxxx §7 xxxx daňová úleva xxxxx §9 zákona xx xxx 26. xxxxxx 1947, x. 109 Xx., x xxxx xx xxxx, xxxxxx xx býti xx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §§13 xx 15.

§35

Ministr xxxxxxx xxxx

1. xxxx rozčleniti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výtěžku, xxx xx do xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx prováděním tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Přiznání x xxxxxxxxxx dani xx xxx 1947 xxxx xxxxxxx xxxxxx všichni xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 30. června 1948.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxx 1947 jest xxxxxxx xx dvou xxxxxxxx splátkách; první xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1948 x xxxxx xx 30. xxxx 1948.

§37

(1) Xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1948, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(2) Pozemky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxx zákona.

(3) Xxxxx xx dne 21. xxxxx 1946, č. 31 Sb., x xxxx x obratu, xx xxxxxxxxxx počínajíc xxxxx 1947 na xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx xx 31. xxxxxxxx 1946 za xxxxxxx x xxxxxx provedené x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx cenu vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx vzatých xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Úplaty x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx první, xxxxxx I vládního xxxxxxxx xx dne 29. xxxxxx 1941, x. 297 Xx., x xxxxxxxxxx povinnostech xxx účely daňové x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (základem xxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělské dani xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxx xx xxx x těchto xxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx důchodové), xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/1947 Xx. xxxxxx xx x xxxxxx případech x x xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx důchod xxxxxxxx xxxxx předchozí věty, xxxxx poplatník xxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xx xxx 19. xxxxx 1946, č. 30 Sb., o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx doplňuje takto:

1. x §41 odst. 5 prvé větě xx zařazují za xxxxx "... xxxxxxx xxx z xxxxxx", xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx zemědělské dani",

2. §41 odst. 6 xx xxxxxxxx další - třetí - xxxxx tohoto znění" "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vět xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podléhající zemědělské xxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxx živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx."

(2) Zákon ze xxx 14. xxxxx 1920, x. 262 Xx., x dani x masa, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx:

1. x §1 odst. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx "... platiti xxx x obratu" xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx zemědělské xxxx",

2. §1 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx - xxxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxxxx předcházejících xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx."

§39

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §105 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx daních xx zvyšuje xxxxxxxxx xxxxxx rokem 1948 xx 2 % xx 6 %.

(2) Xxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §327 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxx 1947.

§40

X xxxxxxxxx tímto xxxxxxx neupravených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přímých daních, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx; pokud xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, platí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx č. 31/1946 Sb.

§41

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx však xxx xxxxxxxxxxx daň po xxxx xx xxx 1947; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxx řepařskou xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx průměrném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx
xxxxx pozemků 5 Kčs 10 Xxx 15 Xxx 20 Kčs 25 Xxx 30 Xxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - 80 80 90 90
2 210 230 240 260 270 280
3 350 400 440 470 500 530
4 510 580 630 690 740 790
5 640 760 860 940 1.010 1.070
6 800 950 1.060 1.170 1.270 1.370
7 950 1.120 1.290 1.430 1.550 1.670
8 1.080 1.320 1.510 1.670 1.830 1.980
9 1.220 1.500 1.720 1.930 2.130 2.310
10 1.370 1.680 1.950 2.210 2.430 2.630
11 1.500 1.860 2.190 2.470 2.730 2.990
12 1.630 2.060 2.420 2.740 3.050 3.330
13 1.750 2.250 2.650 3.030 3.370 3.700
14 1.890 2.430 2.900 3.310 3.700 4.070
15 2.030 2.620 3.140 3.600 4.040 4.440
16 2.170 2.820 3.380 3.900 4.380 4.850
17 2.300 3.020 3.630 4.210 4.740 5.270
18 2.430 3.220 3.900 4.500 5.120 5.690
19 2.550 3.410 4.160 4.840 5.500 6.140
20 2.690 3.610 4.410 5.180 5.890 6.620
21 2.830 3.830 4.690 5.520 6.320 7.090
22 2.970 4.040 4.980 5.860 6.750 7.590
23 3.110 4.250 5.270 6.240 7.170 8.120
24 3.240 4.450 5.560 6.630 7.650 8.650
25 3.380 4.670 5.850 7.000 8.130 9.210
26 3.510 4.910 6.190 7.400 8.610 9.800
27 3.660 5.150 6.510 7.830 9.110 10.390
28 3.800 5.380 6.840 8.260 9.650 11.000
29 3.950 5.610 7.160 8.680 10.190 11.670
30 4.100 5.850 7.520 9.130 10.720 12.320
31 4.240 6.120 7.890 9.620 11.320 12.990
32 4.380 6.380 8.260 10.090 11.910 13.720
33 4.530 6.650 8.630 10.570 12.520 14.460
34 4.690 6.920 9.010 11.080 13.140 15.190
35 4.850 7.180 9.420 11.620 13.810 15.990
36 5.020 7.470 9.830 12.150 14.470 16.800
37 5.180 7.770 10.250 12.690 15.140 17.600
38 5.340 8.070 10.660 13.250 15.850 18.460
39 5.510 8.360 11.100 13.850 16.590 19.350
40 5.670 8.660 11.560 14.440 17.330 20.240
41 5.830 8.960 12.020 15.030 18.070 21.150
42 6.020 9.300 12.480 15.660 18.890 22.130
43 6.200 9.630 12.940 16.320 19.700 23.110
44 6.390 9.970 13.460 16.980 20.510 24.090
45 6.570 10.300 13.970 17.630 21.360 25.140
46 6.750 10.630 14.480 18.320 22.250 26.220
47 6.940 10.980 14.990 19.050 23.140 27.290
48 7.120 11.360 15.520 19.770 24.040 28.400
49 7.310 11.730 16.090 20.490 24.990 29.570
50 7.520 12.110 16.660 21.240 25.970 30.740
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nad 50 xx xxxx xxxxxxxxxx xxx za každý xxxxx xxxxxx Xxx:
210 380 570 750 980 1.170

Xxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx oblast

Při xxxxxxx xxxxxx xxx průměrném katastrálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 35 Kčs 40 Xxx 45 Xxx 50 Xxx 55 Kčs 60 Xxx
x xx xxxx zemědělská xxx Kčs:
1 100 100 110 110 120 120
2 290 310 320 340 350 360
3 560 580 600 620 640 670
4 840 890 930 960 1.000 1.040
5 1.130 1.190 1.260 1.320 1.380 1.440
6 1.460 1.540 1.620 1.700 1.770 1.840
7 1.770 1.890 2.000 2.110 2.210 2.300
8 2.130 2.270 2.400 2.520 2.640 2.770
9 2.480 2.640 2.810 2.970 3.120 3.270
10 2.850 3.050 3.240 3.420 3.600 3.780
11 3.230 3.450 3.680 3.900 4.120 4.320
12 3.610 3.880 4.140 4.390 4.630 4.890
13 4.000 4.320 4.600 4.910 5.210 5.490
14 4.420 4.770 5.130 5.460 5.780 6.130
15 4.860 5.260 5.640 6.030 6.430 6.810
16 5.310 5.750 6.210 6.650 7.070 7.510
17 5.760 6.290 6.790 7.260 7.780 8.270
18 6.270 6.840 7.380 7.960 8.500 9.040
19 6.780 7.400 8.040 8.650 9.270 9.890
20 7.300 8.020 8.690 9.390 10.080 10.740
21 7.870 8.630 9.400 10.160 10.900 11.680
22 8.450 9.280 10.130 10.940 11.800 12.620
23 9.030 9.970 10.860 11.800 12.700 13.640
24 9.670 10.660 11.680 12.660 13.680 14.690
25 10.310 11.410 12.490 13.590 14.680 15.780
26 10.970 12.170 13.340 14.540 15.720 16.940
27 11.680 12.940 14.250 15.510 16.830 18.100
28 12.400 13.790 15.150 16.560 17.930 19.370
29 13.130 14.640 16.130 17.620 19.150 20.650
30 13.920 15.500 17.130 18.740 20.360 22.010
31 14.720 16.450 18.140 19.900 21.640 23.420
32 15.530 17.380 19.240 21.060 22.980 24.860
33 16.410 18.360 20.340 22.350 24.330 26.400
34 17.290 19.390 21.490 23.620 25.790 27.930
35 18.180 20.430 22.690 24.950 27.250 29.600
36 19.150 21.510 23.900 26.340 28.790 31.260
37 20.110 22.650 25.190 27.730 30.380 33.020
38 21.090 23.780 26.500 29.240 31.990 34.830
39 22.150 24.980 27.820 30.760 33.720 36.670
40 23.210 26.220 29.260 32.320 35.440 38.580
41 24.270 27.460 30.690 33.960 37.240 40.490
42 25.430 28.780 32.160 35.600 39.060 42.450
43 26.590 30.130 33.720 37.320 40.900 44.420
44 27.750 31.480 35.280 39.060 42.780 46.420
45 29.010 32.930 36.880 40.810 44.660 48.440
46 30.270 34.400 38.530 42.600 46.580 50.460
47 31.530 35.870 40.180 44.390 48.510 52.530
48 32.880 37.410 41.870 46.210 50.450 54.600
49 34.250 38.960 43.570 48.050 52.430 56.650
50 35.620 40.520 45.270 49.890 54.400 58.710
Při celkové xxxxxx xxxxx pozemků xxx 50 ha xxxx zemědělská daň xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
1.370 1.560 1.700 1.840 1.970 2.060

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx řepařskou xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx katastrálním výtěžku xxxxx xxxxxxx
xxxxx pozemků 65 Xxx 70 Kčs 75 Kčs 80 Xxx a xxxx
x xx xxxx zemědělská xxx Xxx:
1 120 130 130 130
2 370 390 400 410
3 690 720 740 760
4 1.070 1.100 1.130 1.170
5 1.490 1.540 1.590 1.640
6 1.920 2.000 2.070 2.150
7 2.400 2.490 2.570 2.670
8 2.900 3.020 3.130 3.240
9 3.410 3.550 3.700 3.840
10 3.960 4.130 4.300 4.460
11 4.510 4.730 4.940 5.150
12 5.140 5.380 5.610 5.840
13 5.760 6.060 6.350 6.640
14 6.470 6.800 7.110 7.440
15 7.170 7.560 7.950 8.320
16 7.960 8.390 8.800 9.240
17 8.740 9.240 9.740 10.220
18 9.610 10.160 10.690 11.250
19 10.490 11.110 11.740 12.350
20 11.440 12.140 12.800 13.500
21 12.430 13.180 13.960 14.720
22 13.170 14.320 15.140 16.000
23 14.560 15.460 16.420 17.340
24 15.690 16.720 17.720 18.760
25 16.890 17.970 19.120 20.230
26 18.110 19.350 20.550 21.780
27 19.430 20.730 22.070 23.400
28 20.760 22.220 23.640 25.090
29 22.200 23.730 25.290 26.860
30 23.650 25.340 27.000 28.700
31 25.190 26.990 28.800 30.630
32 26.780 28.710 30.660 32.620
33 28.430 30.520 32.600 34.730
34 30.160 32.370 34.620 36.860
35 31.900 34.320 36.680 39.070
36 33.780 36.290 38.820 41.310
37 35.660 38.360 40.970 43.580
38 37.630 40.420 43.170 45.880
39 39.620 42.550 45.380 48.220
40 41.640 44.670 47.640 50.560
41 43.690 46.840 49.900 52.950
42 45.750 49.030 52.210 55.340
43 47.850 51.240 54.530 57.720
44 49.960 53.470 56.830 60.090
45 52.110 55.700 59.130 62.440
46 54.260 57.920 61.410 64.790
47 56.400 60.140 63.680 67.100
48 58.540 62.330 65.930 69.400
49 60.670 64.530 68.170 71.660
50 62.780 66.690 70.380 73.910
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků nad 50 xx činí xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
2.110 2.160 2.210 2.250

Tabulka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx pozemků 5 Kčs 10 Xxx 15 Kčs 20 Kčs 25 Xxx
x xx xxxx zemědělská xxx Xxx:
1 - - - - -
2 150 160 180 190 200
3 250 280 300 320 350
4 370 420 460 500 530
5 490 560 610 650 710
6 600 690 780 850 910
7 710 840 940 1.030 1.100
8 840 980 1.090 1.200 1.310
9 950 1.110 1.260 1.400 1.520
10 1.050 1.250 1.430 1.590 1.720
11 1.140 1.400 1.600 1.760 1.940
12 1.250 1.540 1.750 1.970 2.170
13 1.360 1.670 1.930 2.170 2.380
14 1.460 1.790 2.110 2.370 2.600
15 1.560 1.940 2.280 2.560 2.840
16 1.660 2.090 2.440 2.770 3.080
17 1.750 2.230 2.610 2.980 3.310
18 1.850 2.370 2.800 3.190 3.550
19 1.950 2.500 2.980 3.400 3.810
20 2.060 2.640 3.160 3.620 4.060
21 2.160 2.790 3.340 3.840 4.310
22 2.250 2.940 3.520 4.070 4.560
23 2.350 3.090 3.720 4.290 4.840
24 2.440 3.230 3.910 4.510 5.130
25 2.540 3.380 4.100 4.760 5.410
26 2.640 3.520 4.300 5.010 5.690
27 2.740 3.680 4.480 5.260 5.990
28 2.850 3.840 4.690 5.510 6.310
29 2.950 3.990 4.910 5.760 6.630
30 3.050 4.150 5.120 6.040 6.950
31 3.150 4.300 5.340 6.330 7.260
32 3.250 4.460 5.560 6.610 7.620
33 3.350 4.620 5.770 6.890 7.980
34 3.450 4.790 6.010 7.170 8.340
35 3.550 4.970 6.260 7.480 8.690
36 3.660 5.140 6.500 7.800 9.070
37 3.770 5.320 6.740 8.120 9.470
38 3.880 5.490 6.980 8.430 9.870
39 3.990 5.660 7.220 8.750 10.270
40 4.090 5.840 7.500 9.080 10.660
41 4.200 6.040 7.770 9.440 11.090
42 4.310 6.240 8.040 9.800 11.540
43 4.410 6.430 8.320 10.150 11.990
44 4.520 6.630 8.590 10.510 12.430
45 4.630 6.820 8.860 10.870 12.880
46 4.760 7.020 9.160 11.270 13.370
47 4.880 7.210 9.470 11.670 13.860
48 5.000 7.430 9.780 12.060 14.360
49 5.120 7.650 10.080 12.460 14.850
50 5.240 7.880 10.390 12.850 15.350
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků xxx 50 xx xxxx zemědělská xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
120 230 310 390 500

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx celkové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx pozemků 30 Xxx 35 Xxx 40 Xxx 45 Xxx 50 Xxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx:
1 - - - - -
2 200 210 220 220 230
3 370 380 400 420 430
4 550 580 600 620 640
5 750 800 840 880 910
6 970 1.020 1.070 1.110 1.160
7 1.170 1.250 1.320 1.390 1.450
8 1.410 1.490 1.580 1.660 1.730
9 1.630 1.730 1.830 1.940 2.040
10 1.850 1.990 2.120 2.240 2.350
11 2.100 2.250 2.390 2.530 2.660
12 2.340 2.510 2.680 2.840 3.000
13 2.580 2.790 2.980 3.160 3.340
14 2.840 3.070 3.280 3.480 3.690
15 3.110 3.350 3.580 3.820 4.050
16 3.360 3.630 3.910 4.170 4.410
17 3.630 3.940 4.230 4.500 4.800
18 3.910 4.240 4.550 4.880 5.210
19 4.180 4.530 4.910 5.270 5.610
20 4.460 4.870 5.270 5.650 6.040
21 4.760 5.210 5.630 6.070 6.500
22 5.070 5.550 6.020 6.500 6.960
23 5.380 5.890 6.430 6.930 7.430
24 5.690 6.270 6.830 7.380 7.950
25 6.030 6.650 7.240 7.860 8.460
26 6.380 7.030 7.690 8.350 8.970
27 6.730 7.430 8.150 8.830 9.530
28 7.070 7.860 8.600 9.370 10.120
29 7.440 8.280 9.080 9.910 10.690
30 7.840 8.710 9.590 10.450 11.320
31 8.230 9.160 10.100 11.020 11.960
32 8.620 9.630 10.610 11.620 12.600
33 9.030 10.110 11.160 12.230 13.270
34 9.470 10.580 11.730 12.830 13.980
35 9.910 11.090 12.290 13.490 14.690
36 10.340 11.620 12.860 14.160 15.400
37 10.780 12.150 13.490 14.830 16.190
38 11.270 12.680 14.120 15.520 16.970
39 11.760 13.240 14.750 16.260 17.750
40 12.250 13.840 15.380 17.010 18.590
41 12.740 14.420 16.080 17.750 19.460
42 13.260 15.010 16.780 18.540 20.320
43 13.810 15.630 17.480 19.360 21.200
44 14.350 16.280 18.190 20.170 22.150
45 14.900 16.940 18.970 20.990 23.090
46 15.450 17.590 19.730 21.890 24.040
47 16.050 18.260 20.500 22.790 25.060
48 16.660 18.980 21.300 23.680 26.090
49 17.260 19.700 22.150 24.600 27.130
50 17.860 20.420 22.990 25.590 28.190
Xxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxx 50 xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
600 720 840 990 1.060

Xxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx celkové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků
všech xxxxxxx 55 Xxx 60 Kčs 65 Xxx 70 Xxx x xxxx
x ha činí xxxxxxxxxx xxx Kčs:
1 - - 70 70
2 240 240 250 250
3 450 460 480 490
4 670 700 720 750
5 950 980 1.010 1.040
6 1.210 1.260 1.310 1.360
7 1.510 1.570 1.630 1.680
8 1.800 1.880 1.960 2.040
9 2.140 2.230 2.320 2.400
10 2.460 2.560 2.670 2.790
11 2.800 2.940 3.060 3.180
12 3.160 3.300 3.440 3.580
13 3.500 3.680 3.850 4.020
14 3.890 4.080 4.270 4.440
15 4.270 4.470 4.690 4.920
16 4.650 4.910 5.160 5.400
17 5.080 5.360 5.620 5.890
18 5.510 5.800 6.130 6.440
19 5.950 6.310 6.650 6.980
20 6.430 6.810 7.170 7.560
21 6.910 7.320 7.750 8.170
22 7.410 7.890 8.340 8.750
23 7.950 8.450 8.930 9.450
24 8.490 9.020 9.590 10.130
25 9.040 9.660 10.240 10.820
26 9.640 10.290 10.910 11.580
27 10.240 10.930 11.640 12.340
28 10.850 11.630 12.370 13.120
29 11.520 12.330 13.120 13.960
30 12.190 13.040 13.940 14.800
31 12.860 13.830 14.750 15.680
32 13.600 14.600 15.580 16.610
33 14.350 15.390 16.480 17.550
34 15.090 16.250 17.380 18.530
35 15.890 17.110 18.300 19.550
36 16.710 17.970 19.290 20.580
37 17.530 18.920 20.270 21.660
38 18.390 19.860 21.290 22.790
39 19.300 20.810 22.370 23.910
40 20.200 21.840 23.450 25.110
41 21.120 22.870 24.570 26.340
42 22.120 23.910 25.750 27.570
43 23.110 25.020 26.930 28.890
44 24.100 26.160 28.140 30.230
45 25.180 27.290 29.430 31.560
46 26.260 28.480 30.720 33.000
47 27.350 29.720 32.030 34.460
48 28.490 30.950 33.430 35.910
49 29.670 32.230 34.830 37.440
50 30.860 33.570 36.240 38.980
Při celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx xxxx xxxxxxxxxx daň xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
1.190 1.340 1.410 1.540

Tabulka xxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxxxx oblast

Při xxxxxxx výměře při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 5 Xxx 10 Xxx 15 Xxx 20 Kčs
v xx xxxx xxxxxxxxxx daň Xxx:
1 - - - -
2 80 100 110 120
3 180 200 220 240
4 260 300 340 370
5 370 440 490 530
6 480 560 620 690
7 590 690 790 880
8 700 850 960 1.060
9 830 990 1.120 1.250
10 940 1.130 1.310 1.460
11 1.060 1.290 1.490 1.660
12 1.170 1.450 1.670 1.870
13 1.300 1.610 1.850 2.100
14 1.420 1.750 2.060 2.320
15 1.540 1.920 2.250 2.540
16 1.650 2.090 2.440 2.780
17 1.760 2.250 2.640 3.020
18 1.880 2.410 2.850 3.250
19 2.010 2.560 3.060 3.480
20 2.130 2.740 3.270 3.740
21 2.250 2.910 3.470 4.000
22 2.360 3.080 3.690 4.250
23 2.480 3.250 3.910 4.490
24 2.590 3.420 4.130 4.770
25 2.720 3.590 4.340 5.050
26 2.840 3.770 4.550 5.330
27 2.970 3.950 4.800 5.610
28 3.090 4.130 5.040 5.890
29 3.210 4.300 5.280 6.210
30 3.320 4.480 5.520 6.520
31 3.440 4.660 5.760 6.830
32 3.560 4.860 6.020 7.130
33 3.690 5.060 6.290 7.470
34 3.810 5.250 6.560 7.810
35 3.940 5.450 6.830 8.160
36 4.060 5.640 7.090 8.500
37 4.190 5.840 7.370 8.840
38 4.310 6.060 7.670 9.220
39 4.430 6.270 7.970 9.610
40 4.550 6.490 8.260 9.990
41 4.690 6.710 8.560 10.370
42 4.830 6.920 8.850 10.750
43 4.960 7.130 9.180 11.170
44 5.100 7.360 9.510 11.590
45 5.240 7.600 9.840 12.020
46 5.370 7.840 10.170 12.440
47 5.500 8.080 10.490 12.860
48 5.640 8.320 10.820 13.320
49 5.770 8.560 11.190 13.790
50 5.920 8.810 11.550 14.260
Xxx xxxxxxx výměře xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx xxxx xxxxxxxxxx daň za xxxxx další hektar Xxx:
150 250 360 470

Xxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxx bramborářskou oblast

Při xxxxxxx výměře při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výtěžku všech xxxxxxx
xxxxx pozemků 25 Xxx 30 Xxx 35 Xxx 40 Kčs x více
v xx xxxx xxxxxxxxxx daň Xxx:
1 - - - -
2 130 140 150 150
3 250 260 270 280
4 400 430 450 480
5 570 600 630 670
6 750 810 860 910
7 950 1.020 1.080 1.140
8 1.140 1.240 1.330 1.420
9 1.380 1.490 1.590 1.680
10 1.600 1.720 1.840 1.970
11 1.820 1.980 2.140 2.280
12 2.070 2.250 2.420 2.570
13 2.320 2.510 2.710 2.910
14 2.560 2.810 3.030 3.240
15 2.820 3.090 3.330 3.570
16 3.090 3.370 3.650 3.930
17 3.350 3.670 3.990 4.280
18 3.620 3.990 4.320 4.640
19 3.910 4.290 4.660 5.050
20 4.190 4.600 5.030 5.440
21 4.470 4.950 5.410 5.840
22 4.770 5.290 5.770 6.290
23 5.090 5.630 6.190 6.730
24 5.400 6.000 6.600 7.170
25 5.710 6.380 7.010 7.660
26 6.050 6.760 7.450 8.150
27 6.400 7.140 7.910 8.650
28 6.750 7.560 8.370 9.160
29 7.090 7.990 8.830 9.720
30 7.460 8.410 9.330 10.260
31 7.850 8.830 9.850 10.810
32 8.240 9.300 10.360 11.420
33 8.620 9.770 10.870 12.030
34 9.020 10.250 11.440 12.630
35 9.450 10.710 12.010 13.270
36 9.880 11.230 12.580 13.950
37 10.310 11.760 13.160 14.620
38 10.740 12.280 13.790 15.280
39 11.210 12.800 14.420 16.020
40 11.690 13.360 15.040 16.760
41 12.160 13.940 15.700 17.490
42 12.630 14.520 16.390 18.250
43 13.130 15.090 17.080 19.060
44 13.650 15.710 17.760 19.870
45 14.180 16.340 18.490 20.680
46 14.700 16.980 19.250 21.540
47 15.230 17.610 20.010 22.420
48 15.800 18.270 20.760 23.310
49 16.380 18.970 21.560 24.190
50 16.950 19.670 22.390 25.150
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nad 50 xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
570 700 830 960

Tabulka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx 5 Xxx 10 Xxx 15 Kčs 20 Xxx 25 Xxx 30 Kčs
v ha činí xxxxxxxxxx daň Xxx:
1 - - - - - -
2 - 70 80 90 100 110
3 140 160 180 190 200 210
4 210 240 260 270 290 310
5 270 320 360 400 430 460
6 360 420 470 510 550 590
7 440 520 580 620 680 730
8 520 600 680 760 830 900
9 590 700 810 900 980 1.050
10 660 810 930 1.030 1.120 1.210
11 750 920 1.050 1.160 1.280 1.390
12 830 1.010 1.160 1.310 1.440 1.560
13 910 1.110 1.290 1.460 1.600 1.730
14 980 1.210 1.420 1.600 1.760 1.920
15 1.050 1.320 1.550 1.740 1.930 2.120
16 1.120 1.430 1.670 1.890 2.110 2.310
17 1.200 1.530 1.790 2.060 2.290 2.500
18 1.280 1.630 1.930 2.210 2.460 2.700
19 1.360 1.730 2.070 2.370 2.640 2.920
20 1.440 1.840 2.210 2.520 2.840 3.130
21 1.510 1.960 2.350 2.690 3.030 3.330
22 1.590 2.070 2.480 2.860 3.220 3.550
23 1.660 2.180 2.620 3.030 3.410 3.780
24 1.730 2.290 2.770 3.200 3.610 4.010
25 1.800 2.400 2.920 3.370 3.820 4.230
26 1.880 2.510 3.060 3.540 4.020 4.460
27 1.960 2.620 3.210 3.730 4.230 4.700
28 2.040 2.740 3.350 3.920 4.440 4.960
29 2.120 2.860 3.500 4.100 4.650 5.220
30 2.200 2.980 3.660 4.280 4.890 5.480
31 2.280 3.100 3.820 4.460 5.120 5.730
32 2.350 3.220 3.980 4.660 5.360 6.010
33 2.430 3.340 4.140 4.870 5.590 6.300
34 2.500 3.450 4.290 5.080 5.820 6.590
35 2.580 3.850 4.450 5.290 6.090 6.880
36 2.660 3.710 4.610 5.490 6.360 7.170
37 2.750 3.840 4.790 5.700 6.620 7.490
38 2.830 3.970 4.970 5.920 6.880 7.820
39 2.920 4.090 5.150 6.160 7.140 8.150
40 3.000 4.220 5.330 6.390 7.430 8.470
41 3.080 4.350 5.510 6.630 7.730 8.800
42 3.160 4.470 5.690 6.860 8.030 9.150
43 3.240 4.610 5.870 7.100 8.320 9.520
44 3.330 4.750 6.080 7.340 8.620 9.880
45 3.410 4.900 6.280 7.610 8.920 10.250
46 3.490 5.040 6.480 7.870 9.250 10.620
47 3.570 5.190 6.680 8.140 9.590 11.000
48 3.670 5.330 6.890 8.400 9.920 11.410
49 3.760 5.480 7.090 8.670 10.250 11.820
50 3.840 5.620 7.290 8.930 10.580 12.230
Xxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxx 50 xx činí xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
80 140 200 260 330 410

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx oblast

Při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxx celkové xxxxxx všech xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx 35 Xxx 40 Xxx a xxxx x xx 35 Xxx 40 Xxx x více
činí xxxxxxxxxx xxx Xxx: xxxx xxxxxxxxxx daň Kčs:
1 - - 28 5.470 5.960
2 110 120 29 5.740 6.300
3 220 230 30 6.050 6.640
4 340 350 31 6.370 6.970
5 480 510 32 6.680 7.320
6 620 650 33 7.000 7.700
7 780 830 34 7.320 8.080
8 950 1.010 35 7.670 8.460
9 1.110 1.180 36 8.030 8.830
10 1.300 1.390 37 8.380 9.250
11 1.490 1.590 38 8.730 9.680
12 1.680 1.780 39 9.110 10.100
13 1.870 2.010 40 9.510 10.530
14 2.080 2.230 41 9.910 10.970
15 2.290 2.450 42 10.300 11.450
16 2.490 2.680 43 10.700 11.920
17 2.720 2.930 44 11.130 12.400
18 2.950 3.170 45 11.570 12.870
19 3.170 3.410 46 12.020 13.390
20 3.400 3.670 47 12.460 13.920
21 3.630 3.930 48 12.900 14.450
22 3.880 4.200 49 13.390 14.970
23 4.130 4.460 50 13.880 15.520
24 4.370 4.750 Při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 50 xx xxxx
25 4.630 5.050 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxx:
26 4.910 5.350
27 5.190 5.640 490 550

Informace

Právní předpis x. 49/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 49/1948 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 77/1952 Sb. x xxxxxxxxx od 22.12.1952.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.