Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1952.


Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
185/1948 Sb.

Zákon

ČÁST I. Zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

ČÁST II. Začlenění zestátněných a konfiskovaných ústavů a organisace státní ústavní léčebné péče §8 §9 §10 §11 §12 §13

ČÁST III. Závěrečná ustanovení §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

INFORMACE

185

Xxxxx

xx dne 19. xxxxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péče

Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.

§2

(1) Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 1949 xxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Majetek xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřovacích ústavů, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§9).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxx, které xxxxxx x který majetek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Přechod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx československý xxxx (xxxxxx správu xxxxxxxxx) xxxxxx knihovní soudy xx veřejných xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§3

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, podle xxxxx má majetková xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx a xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx z majetku xxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, č. 410 Sb., x xxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., x dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x majetku, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přírůstků xx xxxxxxx. Způsob úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xx xxxxxxx xx služebních xxxxx, zaručujících zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxxxxxxx požitky, xxxxxxx xxxx xxx., může xx stát xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxx-xx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx.

§4

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxx zdravotní správa xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx obecné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx majetku, x xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jsou povinni xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxx nároky k xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Úprava xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nároků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zestátněním;

b) nedotčeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, majících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx jsou kryty xxxx hodnotou;

c) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. x)] xxxxxxx xxxx xxxxx rozdílem xxxx obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotou xxxxxxx, xxxxx xxxxx ustanovení xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxxxx. Xx takovéto závazky xx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. b), pokud xxxxxx kryty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx ustanovení písm. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejí xx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx mají xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud závazky xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Úprava xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx proti xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, x xxxx účincích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx, na exekuční x konkursní xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx zjišťují xxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Stát xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 27. xxxxx 1945 xxxxxxxx zestátněného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx do xxxx let xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. března 1931, x. 64 Xx., xxxxxx xx vydávají xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odpůrčí.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo x převodu kapitálových xxxxxx na společnostech, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx dnem vyhlášení xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxx jen, schválí-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx nutno xxxxxx xx 31. xxxxxx 1949, jinak xx xx xx xx, že schválení xxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx svazků xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dosavadních veřejných xxxxxxxx provozovaných xxxxx xxxxxx xx dne 5. března 1888, x. 19 x. x. x., kterým xx upravují xxxxxx xxxxxx v. x. xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxx odečte xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx zestátněného xxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§711 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1948, x. 114 Sb. (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx dohodnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

(1) Zaměstnanci zestátněných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx služeb xxxxx x xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvy xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzatých xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1 xx do provedení xxxxxxxxx xxxxxx platů xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavů.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konfiskovaných ústavů x xxxxxxxxxx státní xxxxxxx léčebné péče

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

§10

§10 zrušen právním xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§14

Právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, kterých xx třeba x xxxxxxxxx části I x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x dávek xx xxxxxx xxxxx xx věcech správních.

§15

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx předpisů xxxxx xxxx vydaných xxxxxx xxxxxxx národní xxxxx, xxxxx-xx o čin xxxxxxxx trestný, xxxxxxx xx 100.000 Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle míry xxxxxxxx xx jednoho xxxx. Vyměří-li xx xxx tresty xxxxxxx, xxxxx trest na xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§16

X zatímní správě xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ošetřovacích xxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §§12 x 13 xxxxxx x. 125/1948 Xx.

§17

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předvídaný xxxxxxxxxxx §176 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhrazená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxx XX xx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; působnost, xxxxx xxxxx ustanovení xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministru (ministerstvu) xxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavů se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx léčebné a xxxxxxxxxx ústavy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx nemocenská xxxx. Xxxxxx podléhajícím vojenské xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxx x civilních xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sociální xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx x rozsah xxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřované osoby; xx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx t. xx. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péči xxxxx xxxx xxxxxx.

§19

Zrušuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1948.

§21

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.,

xxx xx xxxxxxxx xxx. xxx. Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

za xxxxxxxx Erbana

Plojhar x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 185/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.8.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

103/1951 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1952

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.