Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o sociálním zabezpečení

100/88 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Základní zásady §1
Rozsah sociálního zabezpečení §2
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení §3
Občané §4
Organizace §5
ČÁST II. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Účast na důchodovém zabezpečení a druhy dávek §6 §7
HLAVA II. Důchody
DÍL I. Základní pojmy
Zaměstnání §8
Náhradní doby §9
Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech §10 §11
Průměrný měsíční výdělek §12 §13
Pracovní kategorie §14 §15 §16 §17 §18
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §19
DÍL II. Starobní důchod §20
Podmínky nároku na starobní důchod §21
Výše starobního důchodu §22
Zvýšení starobního důchodu §23
Nejvyšší výměra starobního důchodu §24
Nejnižší výměra starobního důchodu §25
Podmínky nároku na poměrný starobní důchod §26
Výše poměrného starobního důchodu §27
Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu §28
DÍL III. Invalidní důchod
Podmínky nároku na invalidní důchod §29
Výše invalidního důchodu §30
Nejvyšší výměra invalidního důchodu §31
Nejnižší výměra invalidního důchodu §32
Invalidní důchod v mimořádných případech §33
Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §34
Nové vyměření invalidního důchodu §35 §36
DÍL IV. Částečný invalidní důchod
Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod §37
Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §38
Nové vyměření částečného invalidního důchodu §39
DÍL V. Důchod za výsluhu let
Podmínky nároku na důchod za výsluhu let §40 §41
Výše důchodu za výsluhu let §42
Průměrný měsíční výdělek §43
Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem §44
DÍL VI. Vdovský důchod
Podmínky nároku na vdovský důchod §45 §46
Výše vdovského důchodu §47
Souběh vdovského důchodu s příjmem §48
DÍL VII. Vdovecký důchod §48a
DÍL VIII. Sirotčí důchod
Podmínky nároku na sirotčí důchod §49
Výše sirotčího důchodu §50
DÍL IX. Důchod manželky §51
DÍL X. Sociální důchod §52 §53
DÍL XI. Společná ustanovení pro důchody
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §54
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §55 §56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem §57
Souběh českých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny §58 §58a
DÍL XII. Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
Skupiny účastníků odboje §59
Průměrný měsíční výdělek §60
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod §61
Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §62
Výše starobního a invalidního důchodu §63
Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §64
Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje §65
Výše sociálního důchodu §66
Výše důchodů rodičů účastníka odboje §67
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §68 §69
HLAVA III. Zvýšení důchodu pro bezmocnost §70
HLAVA IV. Výchovně k důchodům a příplatek k výchovnému §71 §72
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Rozsah sociální péče §73 §73a §73b
HLAVA II. Péče o rodinu a děti §74 §74a §74b §75
HLAVA III. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §76 až §79
HLAVA IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu §80 §81 §82 §83 §84 §85
HLAVA V. Péče o těžce zdravotně postižené občany §86 §86a §87 §88 §89 §89a
HLAVA VI. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany společensky nepřizpůsobené §90 §91
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §92 §93 §93a
ČÁST IV. Výchovné k důchodům a příplatek k výchovnému
HLAVA I. Obecná ustanovení o nárocích a výplatách dávek
Vznik nároku na dávku a její výplatu §94 §94a
Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu §95 §96 §97
Omezení výplaty a snížení dávek §98 §99 §100
Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek §101
Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům §102
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině §103
Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče §103a
Přechod nároku při úmrtí oprávněného §104
Postoupení a srážky §105
HLAVA II. Povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení
Povinnosti a odpovědnost občanů §106 §106a §107 §108 §109
Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky §110 §111 §112 §113
HLAVA III. Organizace a řízení
DÍL I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost §114 §115 §116 §117 §118
DÍL II. Řízení §119 §120 §121 §122 §123
Doručování písemností §124
Náhrada nákladů řízení §125
Obecné předpisy o řízení §126
HLAVA IV. Právní úkony a počítání času
Právní úkony §127
Počítání času §128
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky
Osobní rozsah §129
Kategorie funkcí §130
Průměrný měsíční výdělek §131
Podmínky nároku na starobní důchod §132
Výše starobního důchodu §133
Podmínky nároku na invalidní důchod §134
Výše invalidního důchodu §135
Podmínky nároku na částečný invalidní důchod §136 §137
Důchod za výsluhu let §138
Nejvyšší výměra dávek při souběhu §139 §140
Dohoda o srážkách z důchodu §141
Organizace a řízení §142
Žádost o dávku §143 §144
Odvolací řízení §145
ČÁST VII. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami - Část sedmá vypuštěna právním předpisem č. 118/1995 Sb. §145n §145o §145p §145r §145s §145t §145u
ČÁST VIII. Zvýšení vyplácených důchodů
HLAVA I. Zvýšení důchodů přiznaných před 1. říjnem 1988
Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let §146
Zvýšení částečných invalidních důchodů §147
Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů §148
Zvýšení osobních důchodů §149
Zvýšení důchodů účastníků odboje §150 §151 §152
Společná ustanovení o zvýšení důchodů §153 §154 §155 §156 §157 §158
HLAVA II. Zvýšení důchodů přiznaných po 30. září 1988 podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 §159
ČÁST IX. Důchodové připojištění §160
ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA I. Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §161 §162 §163
Starobní důchod §164 §165
Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí §166
Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let §167
Důchod manželky §168
Změny druhů důchodů §169
Doby zaměstnání v cizině §169a
Pracovní kategorie §170
Zvýšení důchodu pro bezmocnost §171
Výchovné §172
Zaopatřovací příspěvek §173 §173a
HLAVA II. Úprava nároků z I. a II. pracovní kategorie a z I. a II. kategorie funkcí po 31. prosinci 1992 §174 §175
HLAVA III. Závěrečná ustanovení §176 §177 §177a
Zrušovací ustanovení §178
Účinnost §179
č. 110/1990 Sb. - Čl. IV
č. 306/1991 Sb. - Čl. VII
č. 578/1991 Sb. - §17
č. 235/1992 Sb. - Čl. VII odst. 2
č. 37/1993 Sb. - Čl. IX
č. 84/1993 Sb. - Čl. V a VII
č. 266/1993 Sb. - Čl. III a IV
č. 307/1993 Sb. - Čl. IX
č. 182/1994 Sb. - Čl. VII
č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII
č. 241/1994 Sb. - Čl. IX
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 160/1995 Sb. - Čl. XVII
č. 133/1997 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 360/1999 Sb. - Čl. XV
č. 213/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 218/2005 Sb. - Čl. II
č. 47/2006 Sb. - Čl. II
č. 109/2006 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XXXV
Nálze Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.
XXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani.
(2) Právo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§2
Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§3
Účastníci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxx narozením x xxxxxx smrtí, popřípadě xxxxxxxxxxx xx mrtvého.
(2) Způsobilost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx let xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mladšího xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx x rodině.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezena xxxx xxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxxx zbaven, x x prohlášení xxxxxx xx mrtvého xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
Organizace
Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumění právnické xxxxx x občané, xxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXX NA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXX DÁVEK
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX
Xxx první
Xxxxxxxx xxxxx
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§9
§9 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx důchod
§20
§20 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
§29
§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx čtvrtý
Xxxxxxxx invalidní důchod
§37
§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Sb.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§39
§39 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
Díl xxxx
Xxxxxx xx xxxxxxx xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§44
§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Díl xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§48a
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
Xxx osmý
Xxxxxxx xxxxxx
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§51
§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§53
§53 xxx xxxxxxxx zákonem x. 110/1990 Sb.
Xxx jedenáctý
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§55
§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§58x
§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§60
§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§62
§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§63
§63 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX K XXXXXXXXXX
§71
§71 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
Účinnost od 1.1.1995 xx 30.9.1995 (xx xxxxxx x. 118/95 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
ROZSAH SOCIÁLNÍ XXXX
§73
(1) Xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx životní potřeby xxxxxx dostatečně zabezpečeny xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemocenského zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x občanům, xxxxx xx potřebují xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výchovnou xxxxxxx, zejména výchovu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upevňování xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx pomoci mezi xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x starým xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx dávky a xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxx xxxx spolupracují xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/1995 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) V xxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx výhody pro xxxxxxx xxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§73a
§73a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§73b
§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXX O XXXXXX X XXXX
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§74a
§74x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2007 Xx.
§74x
§74b xxxxxx právním předpisem x. 29/2007 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXXXXX OBČANŮ KONAJÍCÍCH XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X ČLENŮ XXXXXX XXXXX
§76
Xxxxx xxxxx, §76 xx §79 byl xxxxxx xxxxxxx č. 306/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXX PÉČI X XXXXXXX NEBO XXXXX XXXXX
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXX
XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§86
(1) Xxxxxxx xxxxx zdravotně postiženým, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podstatně omezuje xxxxxx pohybovou xxxx xxxxxxxxxx schopnost, xx xxxxxxxxx podle xxxxx x stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx X. stupně, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. stupně x občanům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiznávány xxxxxxxxx xxxxxx III. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx výhod, x xx X. xxxxxx xxxxxx XX, II. xxxxxx xxxxxx ZTP x III. xxxxxx xxxxxx ZTP/P. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje údaj x xxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, fotografii xxxxxx, jeho podpis, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, x dobu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx
x) do 20 xxx nejvýše 5 xxx,
b) 20 xx 50 xxx xxxxxxx 10 let,
x) nad 50 xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx, ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx občana xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx xxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx změně podoby xxxxxx nebo je xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxx xxxxxxx prováděcí předpis.
(6) Xxxx je xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
§86a
§86x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89a
§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXX X OBČANY, XXXXX XXXXXXXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXX, A XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§92
Peněžité x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výhody xx xxxxxxxxx bez xxxxxx nákladů.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§93x
§93a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX X DŮCHODŮM X XXXXXXXXX K XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX
§94
Xxxxx xxxxxx xx dávku x xxxx xxxxxxx
(1) Nárok xx xxxxx sociální xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx dávku x xx její xxxxxxx x podáním xxxxxxx o přiznání xxxx xxxxxxxxx dávky, xxxxx xxxx stanoveno, xx xxxxxx žádosti xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx o dávku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx České republiky x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 47), xxxxx je hlášen xx území České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46), je xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "neodůvodnitelná xxxxx xxxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx přiznána x xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§94x
§94x xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výše a xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
§95
(1) Xxxxxx-xx xx dodatečně, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxx náleží, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx zvýší xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx, od xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx za xxx xxxx nazpět ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxx xxxx xx xxxx zvýšení.
(3) Xxxxx uvedená v §94 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxxxxx se změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§96
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xx, xx xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx sníží.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx výplatu xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx nebo xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne následujícího xx dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx však náleží x dosavadní xxxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni její xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxx zastavení xxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 3 x xxxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx nebo částečně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxxx xxx invalidním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx nárok xx dávku nebo xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zúčtují xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu.
§97
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, za xxxxx xxxxx nebo xxxx část náleží. Xxxxxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, po xxxxxx občanu, xxxxx xxxx mít opatrovníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
§98
§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Sb.
§99
xxxxxx
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§101
Lhůty xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxx
(1) Dávky xxxxxxxx péče se xxxxxxxxx dopředu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče, nestanoví-li xxxxx prováděcí xxxxxxx. 2)
(2) Dávky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx z ciziny. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx 100 Xx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis. 2)
(3) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.
§102
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x hotovosti xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněný xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx souhlasem x xxxxxxxxx, xxx xx xx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo nemůže-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx výplatu xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob, které xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dávku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§103
Xxxxx xx xxxxx a xxxxxx poskytování xx xxxxxx k xxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 47) xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jim xxxxx xx sociální xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 48). Na dávky xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 55) mají xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 56) doplňkové xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx ciziny x xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. X xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx do ciziny xxxxxxxxx, xx nevydává xxxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxx tehdy, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
§103a
Posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx sociální xxxx
(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx dávky sociální xxxx xxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, nebo xxxx xxxxxxx příslušník 47), xxxxx je xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx, zda se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 59),
x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58),
x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57),
x) před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx nejméně po xxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxxxxx po xxxx 1 roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění 59), xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx pojištění 58) x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na penále xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx,
x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx o zaměstnání x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 rok; xxxxxxxxx přitom je, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti podle §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxxxxxxxxxx 60),
g) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx skončil xxxxxxxx poměr xx xxxx určitou uzavřený xx xxxx xxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx založený xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx, založily-li tyto xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx nejde x xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou zátěž xxxxxxx pouze xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx,
h) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x osobu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x zaměstnanosti 60); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 6 měsíců xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
i) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 61) a rekvalifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx 62).
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému se x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx bodů xxxx skutečnosti:
x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výkonu samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 50) xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnosti xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxx bodovém hodnocení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx
1. xx 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,
2. xx 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,
3. od 6 xx 8 xxx, 6 bodů,
4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx;
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx která se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání 50), xx xxxx
1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,
2. 25 xx 36 měsíců, 8 bodů,
3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,
4. 49 xx 60 xxxxxx, 16 xxxx;
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,
3. xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,
4. má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;
x) započte xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věnována xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 51), 4 xxxx;
e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46) x xxxxxx, v xxxx xxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxx x více xxx 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xxxxxxxx x méně xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 2 xxxx,
3. xxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,
4. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.
(5) Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 10 xxxx xxxx xxxx. Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.
(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx ohodnocení xxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx x nedosahuje 20 xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx, xx berou x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 52), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, skutečnost, xxx xx jedná x dočasné xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, xxx xxxxx x posuzované xxxxx xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obce x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 53), je Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46). Policie Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx, xxxxx žádá x přiznání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx poskytována, xxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§104
Xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx zaniká xxxx xxxxx oprávněného.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vstupují xx xxxxxxx řízení x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx splněna x xxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.
(3) Byla-li xxxxx xxxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx xxxxx oprávněného, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx těchto xxxxxxxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx postoupeny.
(2) Dávky nemohou xxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX X ODPOVĚDNOST XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§106
(1) Xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, její výši x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx výplatu, xx xxxxxxx výzvě vyhovět, x to xx xxxxx xx osmi xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx v xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx zastavena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjemce xxx xx xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx dávky xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, nepodrobí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonný zástupce xxxx zvláštní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zastavení xxxxxxx xxxxx.
§106x
(1) Xxxxx, kterému byly xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xx xx účelem xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx (§86 odst. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídaly xxxxxxxxxxx, xxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ztrátou x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx z uvedených xxxxxxxxxxx nastala. Xxxxxx, xxxxx vydal průkaz, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz.
(2) Xxxxx, xxx nalezne xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxx má v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemřelého xxxxxx xxxx občana xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jej neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx získá xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx je odevzdán xxxxxx podle předchozích xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej vydal.
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx musel z xxxxxxxxx předpokládat, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx vědomě xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výši; xx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx nesplnil ohlašovací xxxxxxxxx, dávku vylákal xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X povinnosti vrátit xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx, snížení xxxx xxxxxx dávky xx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxx její části. 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx soudních rozhodnutí xxxxxxx ze mzdy.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxx lhůty neplynou xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x žalobě, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) Rozhodnutí xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx povinnosti.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§109
§109 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§110
§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§111
§111 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§113
§113 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXX
Xxx první
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx působnost
§114
§114 vypuštěn xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§115
§115 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§116
§116 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§118
§118 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxx
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§120
§120 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Sb.
§121
§121 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§122
§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§123
§123 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§124 2)
Xxxxxxxxxx písemností
Xx xxxxxxxxx rukou se xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx dávka xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xxxxxx, snižuje nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociální xxxx, x rozhodnutí, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému odbornému xxxxxxxxx.
§125
Náhrada xxxxxxx řízení
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx orgán nahrazuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx průvodcům, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxx xx věcech xxxxxxxx péče. 2)
(3) Nároky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx před xxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
§126 2)
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zákony xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sociálním zabezpečení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX ČASU
§127
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxx sociální xxxx apod.) je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx těch xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §112 xxxx. 1, je xxxxxxxx.
(3) Jinak xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx neplatnost x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§128
Xxxxxxxx xxxx
(1) Lhůta xxxxxx podle xxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců xxxx xxx připadá xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx poslední xxx v xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx lhůty na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx; xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx soudní xxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX, PŘÍSLUŠNÍKŮ XXXXXXX ČESKÉ REPUBLIKY X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§129
§129 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§131
§131 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§133
§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§135
§135 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§136
§136 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§142
Organizace x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 307/1993 Sb.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxxx poživatelům xxxxxxx x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dávky sociální xxxx, a xx
x) občanům těžce xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx občanům,
x) občanům, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx důchodce.
§143
Xxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Sb.
(2) Xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
(4) Xxxxxx x peněžitou xxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§144
§144 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§145 2)
Xxxxxxxx řízení
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx x orgánu, xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx tvrdosti.
(2) Xxxxx, který napadené xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxxxx xxx plně xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx k rozhodnutí x odvolání.
(3) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx odvolání; xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx se x odvolání rozhodne.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx řízení x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxx xxxxxxxxxx §126.
XXXX XXXXX
§145x
§145a (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
§145c
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
§145e
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145f (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145g
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.
§145h
§145x (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§145l
§145x xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX KONAJÍCÍCH XXXXXX X OZBROJENÝCH XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§145x
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx rodin se xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 118/1995 Sb.
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx výdělku xxx službě x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§145x
§145o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145p
§145p xxxxxxxx právním předpisem x. 118/1995 Xx.
§145r
§145x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx občanu, xxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx službu 5) xxxxx xxxx služby (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx příspěvek xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Příspěvek xx úhradu za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x částce 660 Xx měsíčně. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx voják xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx úhrady xx užívání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x užíváním xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx v xx xxxxxxxx xxx zčásti, xx se za xx, že úhrada xx služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 200 Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx byt xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bydlení přidělená xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, 6) příspěvek na xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxx xx společném xxxxx xxxx xxxx, vychází xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxx, kterou xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§145t
(1) Xxxxxxx výdělku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Náhrada xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx)
x) 50 % průměrné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, 7) xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxxx,
x) 65 % xxxxxxxx xxxxx částky vyměřovacího xxxxxxx, vyživuje-li xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxx sobu,
x) 90 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x
x) 95 % xxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tři a xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx. 8)
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx provádí sociální xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx bytu xxxxxx xx xxxxxxx xxx služby; xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx (xxxxxx) xx dobu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx náležela xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx pominula xxxxxxx x xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx některá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 22. dni x xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx až posledním xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx na xxxxxx xx užívání bytu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Náleží-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx užívání xxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx každý xxx xxxxxx třicetina, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx za užívání xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx rozumějí
x) xxxxx xxxxxx (§37 xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voják x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx služba (§46 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2 branného xxxxxx), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxx národní xxxxxxxxxxx),
x) osobní xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§45 xxxxxxxx xxxxxx).
(5) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx (§94 x xxxx.).
XXXX OSMÁ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
ZVÝŠENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 1. ŘÍJNEM 1988
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Sb.
§147
§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§152
§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§155
§155 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§157
§157 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX 30. XXXX 1988 PODLE PŘEDPISŮ XXXXXXXX XXXX 1. XXXXXX 1988
§159
§159 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXXX PŘIPOJIŠTĚNÍ
§160
§160 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
ČÁST DESÁTÁ
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§161
§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§162
§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§165
§165 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§169
§169 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§169x
§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§171
§171 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§172
§172 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173
§173 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností od 1.1.2003
XXXXX DRUHÁ
XXXXXX NÁROKŮ Z X. X XX. XXXXXXXXX A X X. X II. XXXXXXXXX XXXXXX XX 31. XXXXXXXX 1992
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
HLAVA TŘETÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§176
§176 xxxxxxxx xxxxxxx x. 703/1993 Xx.
§177
§177 xxxxxxxx zákonem x. 703/1993 Xx.
§177x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx podle §86, §101 xxxx. 1.
(2) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí povolání, xxxxx dítě xx xxxxxxxx xx dlouhodobě xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx dítěte v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx výplatě.
§178
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují xx
1. xx. XX xxxxxx č. 161/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k dávkám, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. xx. 3 x 4 xxxxxx x. 71/1970 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. čl. X xxxxxx č. 106/1971 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx důchodů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 121/1975 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/ 1979 Xx., xxxxxx č. 150/1979 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., zákona č. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 116/1983 Xx., xxxxxx x. 56/1984 Xx., zákona č. 108/1984 Xx. x xxxxxx x. 53/1987 Xx., x xxxxxxxx §84 xxxx. 2, §85 xx 87, §90, 92, §97 xxxx. 3 a §101;
5. zákonné xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x. 76/1979 Xx., o zvýšení xxxxxxx;
6. xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 7/1982 Xx., x zvýšení xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 108/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§179
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §176 xxxx. c), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1988.
Uhde v. x.
Xx. XX
Xxxxxx xxxxxx přiznaný xx xxxxxxx §53 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jiných xxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxx xxx 1. května 1990 xx ten xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. května 1990 nahrazoval, x xx xx výši, x xxxx xx x xxxxxx dni xxxxxxxx; xxx není xx 31. xxxxxxxx 1990 dotčena xxxxxxx xxxxxxx důchodu, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, podle dosavadních xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.1990
Čl. VII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx na vdovecký xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1991.
(2) X xxxxxxxx xx vdovecký příspěvek, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1991 x x xxxxx nebylo do xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xx xxxxxx 500 Kč xxxxxxx xxxx 750 Xx měsíčně xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 1991 xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx armády xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx. x účinností xx 1.8.1991
§17
(1) Xxxx-xx zaměstnání před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, x xxx xx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 1993.
(3) Xxxxxxxxxx §7 se xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx měsíc leden 1992.
(4) Xxxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx zaměstnání, xx ode xxx xxxx xxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx §17 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 578/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxx xxxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. června 1992, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 10 % xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
Čl. XXX xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.1992
Xx. XX
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
Xx. X
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 1840 Kč xxxxxxx x xxxxx §54 xxxx. 2 a §68 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28. února 1993, xxxxx byly xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx příjmu, xx xxxxx xxx žádosti xx splátky xxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxx.
(3) Důchody xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a sirotčí xxxxxxxxxxx osiřelých xxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxx jediný xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. únoru 1993.
(4) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxx x výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 547/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1993.
Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Čl. III
(1) Xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx věty xx postupuje x x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx oprávněného.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx x výchovné xx více xxxx xxxxx oprávněného, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx dni 31. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx §71 xxxx. 8 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx po tomto xxx x dosavadní xxxx, nedojde-li xx xxxxx příjemce a xx-xx xx xxxxxxxxxx.
Xx. III vložen xxxxxxx předpisem x. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.1993
Čl. IV
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx ve výši xxxxx tohoto zákona xxxxxx poprvé xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx splatné v xxxxxx xxxxxxxx 1993. Xx xxxx, xx xxx náležela x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxxxx výchovného x xxxxxxxx, náleží x xxxxxx prosinci 1993 xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důchodům, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výší výchovného x xxxxxxxx, která xx xxxxxxx tyto xxxx náležela v xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. 1) Xxxxx se xxxxxxxx x důchodům vyplácí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxx xx xxxx, na xxx náleží xxxxxx xxxxx odstavce 1.
Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. IX
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(3) Xxxxxx právním předpisem x. 189/2006 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Xx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(7) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(8) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně výdělečně xxxxxxx xx leden 1994 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1994 xx xxxxxxxx xx záloha xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx považuje v xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbě xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pojistné xx nemocenské xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
(9) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx platí x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x tím, xx výše procentní xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994, 33) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx 1993.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx spolupracující osoby.
(11) Xxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx (malými xxxxxxxxxxxx) za xxx 1993 x z xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanem xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle x. XX xxxx 43 xx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx XXVII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 1996, xx posuzují podle xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxx vyplácejí xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Nároky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx zákona x xxxxxxxx potřebnosti 34) se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx zřetelem xx x. XI xxxxxx zákona.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Xx. XVII
Xx. XXXX zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. X, xxxx které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx (úhrn xxxxxxx) xxxxx x xxx přesáhl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo x tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle čl. X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 133/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.1997
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx matričnímu úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx xx xxx 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové spoluvlastnictví xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Pohledávky x xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x povinnostmi xxx uvedenými. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o rodině, xxxxxx se xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx x poručníci.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x rodině jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 se však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x účinností xx 1.8.1998
Xx. XX
1. Xxxxxxx XX, XXX a ZTP/P xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na 1. xxxxx 1999, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x zákona x. 158/1998 Sb., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx xx x xxxx xx 1. dubna 2000 do 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx xx vycházelo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx bydlení x xxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 31. března 2000.
3. Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx xxx tepelné xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, je xxxxx zákona č. 132/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí od 1. října 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Čl. XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácené x xxxxxxx částkách, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xx stanovenou výši xx splátky náležející xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx uvedené x §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 133/1997 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx x po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Zúčtování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxx v xx. X xxxx 4 (§83 xxxx. 2 x 3), xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx za xxx 2002.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx při xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §80 x 81 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx bez xxxxxxx podle §84 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xx příspěvek x xxxx xxxx v xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx období před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2005
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §103a xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xx xxxx hodnocené xxxxx §103 a 103a xxxxxx č. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx započítá x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
3. Příslušný xxxxx xx xxxxxxxx posoudit, xxx xx osoba, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 7 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx péči x blízkou nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
3. Xx xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx pro bezmocnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částky zvýšení xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx dobu před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost xxxxxx naposledy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prosinci 2006.
5. Xxxxx xx xxxxxxxxx při péči x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x sociálních službách xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxx xxxx jinou osobu xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx 31. xxxxxxxx 2008.
6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 náleželo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; seznamy xxxxxx xxxx předají xx xxx 1. ledna 2007 příslušným xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx v oborech xxx xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxx úřady obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx o příspěvku xx péči v xxxxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxx o xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx v §103a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxx x. 47/2006 Xx., neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx §103a xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 100/88 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §176 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.7.1988.
Xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx zákona x. 140/94 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení x dále xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:
182/94 Sb., xxxxxx xx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.94
241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx XXX č. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.10.95, x xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. x), §71, §97 xxxx. 2, §100 xxxx. 2, §101 xxxx. 2, §122 xxxx. 1, xxxxx xxxxx x §177x xxxx. 2, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.96
155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/95 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
133/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx ČNR x. 482/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 26.6.97
91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon č. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
155/98 Xx., o xxxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
350/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx od 1.4.2000
360/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §86, §106x x 177x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000
29/2000 Xx., zákon o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
151/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
213/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Xx., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx
s účinností xx 1.1.2003 x xxxxxxxx části ustanovení §73x, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2002 a 1.1.2004
426/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.10.2002
281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 7.5.2004
436/2004 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2005
218/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2005
47/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
109/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx části xx. II, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006
135/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o azylu x x změně xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 1.9.2006
189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)
585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
29/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 20.2.2007
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Sb., nález XX ze dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
427/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x změně xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2011
458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.2015
Xxxxxx xxxxxxx x. 100/88 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 329/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §32 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) xxxx xx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nemocenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)
3) §97 xxxx. 3 zákona x. 121/1975 Xx.
§97 xxxxxx x. 121/1975 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení.
4) §142 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1992 Xx.
6) §8 xxxxxx č. 73/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxx.
7) §68 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
8) §27 xxxx. 2 nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce.
9) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
10) §3 xxxx. 2 zákona x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.
11) §14 xxxx. 7 zákona XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
12) §14 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 307/1993 Xx.
13) §13 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 259/1994 Xx.
14) §26 xxxx. 1, 5 x 6 nařízení xxxxx ČR x. 216/1992 Xx.
15) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 2 x 3 zákona x. 155/1995 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb. x xxxxxx x. 160/1995 Sb.
18) §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 31/1993 Xx., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
19) §14 xxxx. 2, 4 x 5 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
20) §3 xxxx. 2 xxxx. x) a §7 xxxxxx x. 463/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 118/1995 Xx.
21) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §1 xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx věcí x. 284/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxxxx č. 463/1991 Xx.
25) §20 xx 26 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx.
26) Xxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxx č. 132/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx.
28) Xxxxx č. 155/1995 Sb.
29) §19 xxxxxx XXX č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 72/1995 Xx.
30) §15 xxxxxx ČNR č. 114/1988 Sb., ve xxxxx zákona x. 118/1995 Sb.
31) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
32) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 37/1993 Sb.
33) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění zákona XXX x. 10/1993 Xx. a zákona x. 160/1993 Xx.
34) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, ve xxxxx zákona č. 84/1993 Xx., zákona x. 165/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
35) §70 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení.
36) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §21 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 134/1997 Sb.
38) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
39) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
40) §28 xx 32, §38 xx 40, §49 x 50 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
41) §30 xx 32 zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §33 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Sb.
46) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 217/2002 Xx.
48) Čl. 7 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Společenství.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx xxx 29. xxxxxx 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání v xxxxx xxxxx.
49) §2 xxxx. 1 zákona x. 54/1956 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 168/2005 Xx.
50) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
52) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 428/2005 Xx.
54) §21b xxxx. 2 xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Xxxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) §14a xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
57) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
58) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
61) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §73 xxxx. 6 byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007 x xx tak, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písm. x) xx x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 135/2006 Xx. xxxx xx §73 xxxx. 6 xxxxxxx xxxx. l) x účinností xxxx xx 1.1.2007. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx vypadá, xxx xxx xxxxxx xxx. xx xx xxxx. x) xx xxxx. x).