Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o sociálním zabezpečení

100/88 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Základní zásady §1
Rozsah sociálního zabezpečení §2
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení §3
Občané §4
Organizace §5
ČÁST II. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Účast na důchodovém zabezpečení a druhy dávek §6 §7
HLAVA II. Důchody
DÍL I. Základní pojmy
Zaměstnání §8
Náhradní doby §9
Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech §10 §11
Průměrný měsíční výdělek §12 §13
Pracovní kategorie §14 §15 §16 §17 §18
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §19
DÍL II. Starobní důchod §20
Podmínky nároku na starobní důchod §21
Výše starobního důchodu §22
Zvýšení starobního důchodu §23
Nejvyšší výměra starobního důchodu §24
Nejnižší výměra starobního důchodu §25
Podmínky nároku na poměrný starobní důchod §26
Výše poměrného starobního důchodu §27
Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu §28
DÍL III. Invalidní důchod
Podmínky nároku na invalidní důchod §29
Výše invalidního důchodu §30
Nejvyšší výměra invalidního důchodu §31
Nejnižší výměra invalidního důchodu §32
Invalidní důchod v mimořádných případech §33
Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §34
Nové vyměření invalidního důchodu §35 §36
DÍL IV. Částečný invalidní důchod
Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod §37
Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §38
Nové vyměření částečného invalidního důchodu §39
DÍL V. Důchod za výsluhu let
Podmínky nároku na důchod za výsluhu let §40 §41
Výše důchodu za výsluhu let §42
Průměrný měsíční výdělek §43
Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem §44
DÍL VI. Vdovský důchod
Podmínky nároku na vdovský důchod §45 §46
Výše vdovského důchodu §47
Souběh vdovského důchodu s příjmem §48
DÍL VII. Vdovecký důchod §48a
DÍL VIII. Sirotčí důchod
Podmínky nároku na sirotčí důchod §49
Výše sirotčího důchodu §50
DÍL IX. Důchod manželky §51
DÍL X. Sociální důchod §52 §53
DÍL XI. Společná ustanovení pro důchody
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §54
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §55 §56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem §57
Souběh českých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny §58 §58a
DÍL XII. Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
Skupiny účastníků odboje §59
Průměrný měsíční výdělek §60
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod §61
Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §62
Výše starobního a invalidního důchodu §63
Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §64
Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje §65
Výše sociálního důchodu §66
Výše důchodů rodičů účastníka odboje §67
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §68 §69
HLAVA III. Zvýšení důchodu pro bezmocnost §70
HLAVA IV. Výchovně k důchodům a příplatek k výchovnému §71 §72
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Rozsah sociální péče §73 §73a §73b
HLAVA II. Péče o rodinu a děti §74 §74a §74b §75
HLAVA III. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §76 až §79
HLAVA IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu §80 §81 §82 §83 §84 §85
HLAVA V. Péče o těžce zdravotně postižené občany §86 §86a §87 §88 §89 §89a
HLAVA VI. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany společensky nepřizpůsobené §90 §91
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §92 §93 §93a
ČÁST IV. Výchovné k důchodům a příplatek k výchovnému
HLAVA I. Obecná ustanovení o nárocích a výplatách dávek
Vznik nároku na dávku a její výplatu §94 §94a
Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu §95 §96 §97
Omezení výplaty a snížení dávek §98 §99 §100
Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek §101
Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům §102
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině §103
Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče §103a
Přechod nároku při úmrtí oprávněného §104
Postoupení a srážky §105
HLAVA II. Povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení
Povinnosti a odpovědnost občanů §106 §106a §107 §108 §109
Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky §110 §111 §112 §113
HLAVA III. Organizace a řízení
DÍL I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost §114 §115 §116 §117 §118
DÍL II. Řízení §119 §120 §121 §122 §123
Doručování písemností §124
Náhrada nákladů řízení §125
Obecné předpisy o řízení §126
HLAVA IV. Právní úkony a počítání času
Právní úkony §127
Počítání času §128
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky
Osobní rozsah §129
Kategorie funkcí §130
Průměrný měsíční výdělek §131
Podmínky nároku na starobní důchod §132
Výše starobního důchodu §133
Podmínky nároku na invalidní důchod §134
Výše invalidního důchodu §135
Podmínky nároku na částečný invalidní důchod §136 §137
Důchod za výsluhu let §138
Nejvyšší výměra dávek při souběhu §139 §140
Dohoda o srážkách z důchodu §141
Organizace a řízení §142
Žádost o dávku §143 §144
Odvolací řízení §145
ČÁST VII. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami - Část sedmá vypuštěna právním předpisem č. 118/1995 Sb. §145n §145o §145p §145r §145s §145t §145u
ČÁST VIII. Zvýšení vyplácených důchodů
HLAVA I. Zvýšení důchodů přiznaných před 1. říjnem 1988
Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let §146
Zvýšení částečných invalidních důchodů §147
Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů §148
Zvýšení osobních důchodů §149
Zvýšení důchodů účastníků odboje §150 §151 §152
Společná ustanovení o zvýšení důchodů §153 §154 §155 §156 §157 §158
HLAVA II. Zvýšení důchodů přiznaných po 30. září 1988 podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 §159
ČÁST IX. Důchodové připojištění §160
ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA I. Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §161 §162 §163
Starobní důchod §164 §165
Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí §166
Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let §167
Důchod manželky §168
Změny druhů důchodů §169
Doby zaměstnání v cizině §169a
Pracovní kategorie §170
Zvýšení důchodu pro bezmocnost §171
Výchovné §172
Zaopatřovací příspěvek §173 §173a
HLAVA II. Úprava nároků z I. a II. pracovní kategorie a z I. a II. kategorie funkcí po 31. prosinci 1992 §174 §175
HLAVA III. Závěrečná ustanovení §176 §177 §177a
Zrušovací ustanovení §178
Účinnost §179
č. 110/1990 Sb. - Čl. IV
č. 306/1991 Sb. - Čl. VII
č. 578/1991 Sb. - §17
č. 235/1992 Sb. - Čl. VII odst. 2
č. 37/1993 Sb. - Čl. IX
č. 84/1993 Sb. - Čl. V a VII
č. 266/1993 Sb. - Čl. III a IV
č. 307/1993 Sb. - Čl. IX
č. 182/1994 Sb. - Čl. VII
č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII
č. 241/1994 Sb. - Čl. IX
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 160/1995 Sb. - Čl. XVII
č. 133/1997 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 360/1999 Sb. - Čl. XV
č. 213/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 218/2005 Sb. - Čl. II
č. 47/2006 Sb. - Čl. II
č. 109/2006 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XXXV
Nálze Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se zaručuje xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodléhají xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
(1) Xxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§3
Účastníci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Účastníky právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx smrtí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého.
(2) Způsobilost xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx povinnosti xxxxxx dovršením xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Občan xxxxxx šestnácti xxx xxxx xxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mladšího xxxxxxxxx xxx, stanoví xxxxx x xxxxxx.
(3) X omezení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx byla omezena xxxx který xxx xxxx způsobilosti zbaven, x o prohlášení xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
§5
Organizace
Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx předpisů sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
ÚČAST XX XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ A XXXXX DÁVEK
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX
Xxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx důchod
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx třetí
Xxxxxxxxx xxxxxx
§29
§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
Xxx pátý
Xxxxxx xx výsluhu xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx důchod xx xxxxxxx xxx
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§44
§44 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxxx důchod
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§48a
§48x zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx osmý
Xxxxxxx xxxxxx
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
Díl devátý
Xxxxxx xxxxxxxx
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§53
§53 xxx xxxxxxxx zákonem x. 110/1990 Xx.
Xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§58
§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§58x
§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx
§59
§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§68
§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX K XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§71
§71 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§72
§72 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
Účinnost xx 1.1.1995 xx 30.9.1995 (do xxxxxx č. 118/95 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXX
HLAVA XXXXX
ROZSAH SOCIÁLNÍ XXXX
§73
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pomoc xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečeny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, kteří xx potřebují xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx kteří xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X oblasti sociální xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výchovu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx, především xxxxxx xxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx spolupracují xx xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx dávky,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižených.
§73x
§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§73b
§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXX X RODINU X XXXX
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§74x
§74x zrušen právním xxxxxxxxx č. 29/2007 Xx.
§74x
§74b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 29/2007 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Sb.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXX XXXXXX XXXXX
§76
Xxxxx xxxxx, §76 xx §79 xxx xxxxxx xxxxxxx x. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXX X BLÍZKOU NEBO XXXXX OSOBU
§80
§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXX
XXXX X XXXXX XXXXXXXXX POSTIŽENÉ OBČANY
§86
(1) Občanům xxxxx xxxxxxxxx postiženým, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx věcné dávky, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx tělesným, smyslovým xxxx mentálním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dopravě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx občanům s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx X. xxxxxx, xxxxxxx xx zvlášť xxxxxx zdravotním postižením xxxx přiznávány xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jsou přiznávány xxxxxxxxx xxxxxx III. xxxxxx. Stupeň xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx X. stupeň xxxxxx XX, II. xxxxxx průkaz XXX x III. stupeň xxxxxx XXX/X. Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
(3) Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podpis, xxxxx vydání, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se nevyžaduje, xxxxx je xxxx xxxxxxxx spojeno x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxx jeho vydání xxxx xxxxx x xxxxxx xx věku
x) do 20 xxx xxxxxxx 5 xxx,
b) 20 xx 50 xxx xxxxxxx 10 let,
x) xxx 50 xxx xxx xxxxxxx.
(4) Platnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, ohlášením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx anebo rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx průkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené jsou xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx jeho celistvost.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občana xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx poskytovat těmto xxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
§86x
§86x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89
§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89x
§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXX O XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXX, X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 109/2006 Xx.
§91
§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX
§92
Peněžité x věcné xxxxx x mimořádné xxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxx nákladů.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§93x
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX
§94
Vznik xxxxxx na xxxxx x její xxxxxxx
(1) Nárok xx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "dávka") xxxxxx dnem splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx splněním podmínek xxxxxxxxxxx pro vznik xxxxxx na dávku x xx xxxx xxxxxxx a podáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx takové xxxxxxx xxxx třeba. Je-li xxxxxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46), nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 47), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46), xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxx souhlas x xxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx žadatel xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, na kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§94a
§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
Dodatečné xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx nároku na xxxxx x xxxx xxxxxxx
§95
(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx, nebo xx xxxx neprávem xxxxxxxx, anebo že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ode xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx nazpět xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx uvedená v §94 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx přiznání.
§96
(1) Xxxxxx-xx nárok xx xxxxx xxxx zjistí-li xx, že dávka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odejme.
(2) Zjistí-li xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než x xxxx náleží, xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vyplácí x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx však náleží x xxxxxxxxx xxxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 3 x xxxxxx-xx xx, že xxxxx přestal xxx xxxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx se, xx občan přestal xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zastavení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kterým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx částečně invalidním.
(5) Zanikl-li nárok xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx částky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx přiznání x částkami dosavadní xxxxx vyplácenými xx xxxxx xxxx.
§97
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx času.
(2) Nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx let xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx náleží. Xxxxxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Omezení xxxxxxx x snížení xxxxx
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§99
xxxxxx
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§101
Xxxxx xxx výplatu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx dopředu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx předpis. 2)
(2) Dávky xxxxx xxx vypláceny xxxxxxx; zálohy xx xxxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx měsíčních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 2)
(3) Výše xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru.
§102
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x hotovosti xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jeho zákonný xxxxxxxx anebo zvláštní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxxx státní xxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nedosáhlo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozovány xxxxx osob, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo nemůže-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, výplatu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx oprávněný, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nemůže výplatu xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx použít xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§103
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx poskytování xx xxxxxx x xxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Občané xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 47) xxxx nárok xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx výhody x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 48). Na dávky xxxxxxxxxxx podle zákona x sociální potřebnosti 55) xxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 56) doplňkové xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trvale. X xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx ciziny xxxxxxxxx, xx nevydává xxxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 platí xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
§103x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Požádá-li o xxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx 47), který xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky hlášena x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nepovažuje za xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx nemocenského pojištění 59),
x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění 58),
x) xx osobou, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyplývá x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57),
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx výdělečně xxxxx a v xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x dávku xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávce xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 59), xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58) x nemá ke xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o pracovní xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx založila xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dočasně xxxxx neschopná x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,
f) je xxxxxx, která xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x byla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx nejde x xxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) zákona o xxxxxxxxxxxxx 60),
g) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx uzavřený xx xxxx kratší 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx založený xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kratší 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx nejde o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) zákona o xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pracovního poměru xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájila xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soustavná xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx 61) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx 62).
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxxxx systémem bodů xxxx xxxxxxxxxxx:
a) xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46) xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx zaměstnání nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 50) xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxx bodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx
1. xx 1 xx 3 let, 2 xxxx,
2. xx 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,
3. od 6 xx 8 let, 6 xxxx,
4. 8 xxxx xxxx xxx, 8 bodů;
x) započte x xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 50), xx xxxx
1. 12 až 24 xxxxxx, 4 xxxx,
2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 bodů,
3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,
4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx;
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx
1. nemá xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,
3. xx vyšší xxxxxxx vzdělání, 4 xxxx,
4. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;
d) xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 51), 4 body;
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx, v xxxx míra xxxxxxxxxxxxxxx x kalendářním měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx
1. xxxxxxxx x více než 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,
3. xxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 4 body,
4. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bodové xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx bodů. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 20 xxxx xxxx xxxx.
(6) V xxxxxxx, xx bodové xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovaného, zda xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx vazby xx xxxxx xxxxxx 52), xxxxx pobývají v Xxxxx republice, xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x potenciální xxxxxxxx xxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx poměrů.
(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx sdělit údaje xxxxxxxx x posouzení, xxx osoba je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx 53), je Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 46). Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx je xxxx xxxxx poskytována, byl xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
§104
Xxxxxxx xxxxxx při úmrtí xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx oprávněný xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx manželka (xxxxxx), xxxx x rodiče, xxxxxxxx žili x xxxxxxxxxx x době xxxx smrti ve xxxxxxxx domácnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Byla-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny do xxx xxxxx oprávněného, xxxxxx jeho rodiny xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx přecházející xx osoby xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx; předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x srážkách.
(3) Xxxxx nepodléhají výkonu xxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX X ORGANIZACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx x odpovědnost xxxxxx
§106
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxx nároku xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx byl xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx, nepodrobí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx.
§106x
(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xx xx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx uvedené v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgánu, xxxxx vydal xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz.
(2) Xxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx občana xxxxxxxxxxxx xx mrtvého, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jej xxxxx xxxxx zpět. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx je odevzdán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxx.
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přijímal xxxxx xxxx její xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx vědomě xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx ode xxx, xx něhož nenáležela xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dávku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče poskytnutou xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxx části. 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx mzdy.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx sociálního zabezpečení xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx xxx ode xxx, xx xxxxx xxxx dávka vyplacena. Xxxx lhůty xxxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx vykonat xxxxxxxxxx xx deseti xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§109
§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§110
§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXX
Xxx první
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
§114
§114 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Sb.
§115
§115 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§118
§118 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxx
§119
§119 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§120
§120 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§121
§121 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§124 2)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx stavem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx vzniklých x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx průvodcům, kteří xx na xxxxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx péče. 2)
(3) Nároky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 4)
§126 2)
Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx
Pokud tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx xx obecných xxxxxxxx x správním řízení, xxxxx tyto xxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXX
§127
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx (xxxxxx x dávku xxxxxxxx xxxx apod.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx v §112 xxxx. 1, je xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx této neplatnosti xxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx.
§128
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx dní xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx den xxxxx určené podle xxxxx, měsíců nebo xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx nebo číslem xxxxxxx xx dnem, xxx xxxxx x xxxxxxxx určující počátek xxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, neděli nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx podána xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx lhůty x úkonů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX, PŘÍSLUŠNÍKŮ XXXXXXX ČESKÉ REPUBLIKY X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX REPUBLIKY
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Sb.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§131
§131 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§133
§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§135
§135 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§136
§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§139
§139 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§141
§141 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§142
Organizace x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Sb.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x důchodového pojištění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx poživatelům xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěni, xxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx, a xx
x) xxxxxxx těžce xxxxxxxxxx xx xxxxxx x starým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§143
Xxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněný x xxxxxx důchodu.
§144
§144 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§145 2)
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx sociální péče xxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sám xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx orgán nejblíže xxxxxxxxx služebnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode dne xxxxxx odvolání; xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx níž xx x odvolání rozhodne.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx silách neplatí xxxxxxxxxx §126.
XXXX ŠESTÁ
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
§145b
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145e
§145e (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.
§145f
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145i
§145i (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§145m
§145x xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXXXXX OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX STÁTNÍMI XXXXXXX
§145x
Xx xxxxxxxxxxx občanů konajících xxxxxx x ozbrojených xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
b) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx výdělku xxx službě x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§145x
§145o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145s
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxx xx užívání xxxx xxxxxx občanu, xxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx 5) xxxxx této xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx příspěvek xxxxxx xxxx xxxxx, nemá-li xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx při vojenském xxxxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x plné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 660 Xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx voják xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx částky xxxxxx xx užívání bytu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx. Xxxxx tato xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxx xx služby xxxxxxx x užíváním xxxx xxxx 200 Kč xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxx xx považuje xxxx xxxxxx místnost x xxxxxxxx určeném k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx občanu, xxxxx xx xxxx xxxxxx civilní služby xxxxx ve svém xxxx, náklady vynaložené xx xxxx ubytování, 6) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxx nenáleží.
(6) Xxxxx je xxx xx xxxxxxxxx nájmu xxxx xxxx, vychází xx při stanovení xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 2 x xx části, kterou xx xx nájemném xxxxxx voják.
§145x
(1) Xxxxxxx výdělku náleží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vojenském xxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (jiné xxxxxx)
a) 50 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nevyživuje-li osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx sobu,
c) 90 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, a
x) 95 % xxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxx základu, vyživuje-li xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům x pracovním xxxxxx. 8)
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§145u
(1) Xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx služby; splní-li xx podmínky pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Má-li však xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx (příjmu) xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhrada.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx xxxx zaniká xxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 22. dni x xxxxxx, xxxxxx nárok xx příspěvek na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx až xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; trvá-li xxxx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx služba (§37 xxxxxxxx zákona), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voják x xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 1 branného xxxxxx),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2 branného zákona), x výjimkou zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxx xxx potřebu xxxxxxxxxxx xxx (§45 xxxxxxxx xxxxxx).
(5) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx jejich rodin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx (§94 x xxxx.).
XXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PŘED 1. XXXXXX 1988
§146
§146 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§147
§147 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§150
§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§152
§152 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§155
§155 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXX DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH XX 30. ZÁŘÍ 1988 PODLE XXXXXXXX XXXXXXXX PŘED 1. XXXXXX 1988
§159
§159 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§160
§160 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§161
§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§165
§165 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§169
§169 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§169x
§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§170
§170 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§171
§171 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§172
§172 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§173
§173 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
XXXXX DRUHÁ
XXXXXX NÁROKŮ Z X. X II. XXXXXXXXX A X X. X II. XXXXXXXXX XXXXXX PO 31. XXXXXXXX 1992
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§175
§175 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§176
§176 vypuštěn xxxxxxx x. 703/1993 Xx.
§177
§177 xxxxxxxx xxxxxxx č. 703/1993 Sb.
§177a
(1) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle §86, §101 xxxx. 1.
(2) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání, xxxxx dítě xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nahrazující xxxx rodičů, způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx souběhu xxxx zpětné výplatě.
§178
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx
1. xx. XX xxxxxx č. 161/1968 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx změnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. xx. 3 x 4 xxxxxx x. 71/1970 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx;
3. xx. X xxxxxx č. 106/1971 Xx., x zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx důchodů x xxxxxxxxx zabezpečení;
4. xxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/ 1979 Xx., zákona x. 150/1979 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 116/1983 Xx., xxxxxx x. 56/1984 Xx., xxxxxx x. 108/1984 Xx. a xxxxxx č. 53/1987 Xx., s výjimkou §84 odst. 2, §85 až 87, §90, 92, §97 xxxx. 3 a §101;
5. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/1979 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx;
6. zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
7. zákon č. 108/1984 Xx., o xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
§179
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1988, x xxxxxxxx ustanovení §176 xxxx. c), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1988.
Xxxx v. x.
Čl. IV
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě §53 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxx xxx 1. xxxxxx 1990 na ten xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 nahrazoval, x xx ve xxxx, x xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx; tím xxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodu, který xxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxxxxxx.
Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 110/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xx vdovecký xxxxxxxxx zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 1991.
(2) O xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vznikly xxxxx xxxx 1. xxxxx 1991 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxx před 1. xxxxxx 1991 rozhodne xxxxx předpisů platných xxxx xxxxx dnem.
(3) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx na xxxxxx 500 Xx xxxxxxx xxxx 750 Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 1991 mohou o xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx. s účinností xx 1.8.1991
§17
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednání xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx splněnou.
(2) Xxxxxxxxxx, x xxx xx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx poživatel starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx povinna xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 1993.
(3) Xxxxxxxxxx §7 se xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxxx xx měsíc xxxxx 1992.
(4) Nároky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zabezpečení x xxxx jeho poskytování xx xxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dob xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jako zaměstnání, xx ode dne xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§17 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 578/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxx 1992, xx xxxxx na xxxxxxx invalidního xxxxxxx x 10 % xxxx průměrného měsíčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
Čl. VII xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 235/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1992
Xx. XX
Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
Xx. V
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Hranice xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 1840 Xx měsíčně x xxxxx §54 xxxx. 2 x §68 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28. února 1993, které byly xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx příjmu, xx xxxxx xxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1, xx xxxxxx xx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 28. xxxxx 1993.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 547/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993.
Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1993 Xx. x účinností xx 1.3.1993
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx jejich xxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx pozbývající xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1993.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. x účinností xx 1.3.1993
Xx. XXX
(1) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993, xx poskytují xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx oprávněného východnější. Xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxx x x případech, xxxxx-xx xx xxxxx oprávněného.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx dětí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příjemcům, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993 xx xxxx podle §28 odst. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxx §71 xxxx. 8 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxx a xx-xx to xxxxxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Xx. XX
(2) Výchovné x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poprvé při xxxxxxx výchovného k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 1993. Xx xxxx, xx xxx náležela x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx 1993 xxxxx částka ve xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx úhrnem xxxxxx xxxxxxxxxx x důchodům, xxxxx by náležela xxxxx tohoto zákona, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výchovnému x důchodům. 1) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyplácí xxxxxx xxxxxxxxx, náleží xx každé xxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx děti, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. IX
(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.
(6) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
(7) Zrušen právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(8) Xxxxxx xx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx 1994 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí x xxxxxx dosažených x xxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1994, 33) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx přitom xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 na xxxxx 1993.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx i xxx spolupracující xxxxx.
(11) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) za rok 1993 a z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1993 včetně xx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle x. II bodu 43 xx xxxxx xxx žádosti.
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činným, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx příslušné xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Xxxxxx xx xxxxx sociální xxxx podmíněné sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 1. ledna 1996 xxxxx zákona x xxxxxxxx potřebnosti 34) xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx x. XX xxxxxx zákona.
Xx. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Xx. XVII
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x nižších xxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxx čl. X, xxxx xxxxx xxxxxx přiznáno, xxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, se xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx podle čl. X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.1997
Čl. VIII
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a které xx podle tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxx součástí. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx společné xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx xx považují od 1. xxxxx 1998 xx poručníky x xxxxx a povinnostmi xxx uvedenými. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x opatrovnictví a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
Čl. XX
1. Průkazy XX, XXX a XXX/X xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
2. Xxxxxx, xxxxx počátek xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a zákona x. 158/1998 Xx., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx příplatek x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. dubna 2000 do 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodného xxxxxx, x něhož xx se xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 31. xxxxxx 2000.
3. Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx zákona č. 75/1997 Sb., x sociálním příspěvku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx energie, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí od 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 2000 do 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 132/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1999 xx 31. prosince 1999.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností od 1.4.2000
Xx. XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
1. Xxxxxxxxx doposud xxxxxxxxx x nižších xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, upraví plátce xxxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 133/1997 Xx., xxxxxxxxx zachovány x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Zúčtování příjmů xxxx vykonávajících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xx. I xxxx 4 (§83 odst. 2 x 3), xxxxxx byl příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2002.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 213/2002 Xx. s účinností xx 1.7.2002
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxx péči x osobu xxxxxxx xxxx jinou xxxxx, xxxxx náleží xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §80 x 81 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx zvýšen xxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx v xxxxxx, které nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 218/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2005
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §103a xxxxxx x. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx uvedeného žadatele xxxxxxxxxx.
2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 x 103a xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
3. Příslušný xxxxx xx xxxxxxxx posoudit, xxx xx xxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 7 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx dnem 1. xxxxx 2007 se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
3. Xx xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx xxx bezmocnost xx xxxx před 1. xxxxxx 2007 xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
4. Zvýšení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx naposledy při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006.
5. Xxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx osobu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž byl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2008.
6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx dni 1. xxxxx 2007 příslušným xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 náleželo xxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx 1. ledna 2007 příslušným obecním xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx péče o xxxxx, xxxxx žádá x příspěvek xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při péči x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Při xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx uvedená x §103a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 2 písm. x) zákona č. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije také xxxxxxxxxx §103a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Informace
Xxxxxx předpis č. 100/88 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §176 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 140/94 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
182/94 Xx., kterým xx zvyšuje státní xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některé xxxxx sociální xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.94
241/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/68 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx na děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
x xxxxxxxxx xx 1.10.95, x výjimkou §2 xxxx. 1 písm. x), §7 písm. x), §71, §97 xxxx. 2, §100 xxxx. 2, §101 xxxx. 2, §122 xxxx. 1, xxxxx xxxxx x §177x xxxx. 2, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.96
155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
133/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX x. 482/91 Xx., o xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 26.6.97
91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
155/98 Xx., o znakové xxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.1.99
350/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §86, §106x x 177x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1.7.2000
29/2000 Xx., xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
151/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
213/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2002
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxx ustanovení §73x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2002 a 1.1.2004
426/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů
x účinností xx 1.10.2002
281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 362/2003 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 7.5.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností od 1.6.2005
218/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 463/91 Xx., o životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností od 1.10.2005
47/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx ČR v xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 27.2.2006
109/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x výjimkou části xx. XX, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2006
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)
585/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 31.12.2006
29/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 135/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 20.2.2007
261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 27.3.2008
427/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.1.2011
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
Xxxxxx xxxxxxx č. 100/88 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §32 xxxx. 3 a 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
2) ruší xx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) prováděného xxxxxx sociálního zabezpečení Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x organizací xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (nemocenského xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx)
3) §97 xxxx. 3 xxxxxx x. 121/1975 Xx.
§97 xxxxxx č. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §142 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 135/1992 Xx.
6) §8 xxxxxx x. 73/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxx.
7) §68 xxxx. 3 vyhlášky x. 149/1988 Sb., xx xxxxx vyhlášky x. 123/1990 Sb.
8) §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákoník práce.
9) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 10/1993 Sb.
10) §3 xxxx. 2 zákona x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.
11) §14 xxxx. 7 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx.
12) §14 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
13) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx.
14) §26 xxxx. 1, 5 x 6 xxxxxxxx xxxxx XX č. 216/1992 Xx.
15) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
17) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
18) §2 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti pro xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
19) §14 xxxx. 2, 4 x 5 zákona XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
20) §3 xxxx. 2 xxxx. x) a §7 xxxxxx x. 463/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 118/1995 Xx.
21) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 284/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
25) §20 xx 26 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx.
26) Zákon č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx energie.
27) Zákon č. 132/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx.
28) Xxxxx č. 155/1995 Sb.
29) §19 xxxxxx XXX x. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 72/1995 Sb.
30) §15 xxxxxx XXX č. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
31) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
32) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., xx znění xxxxxx x. 37/1993 Xx.
33) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 160/1993 Sb.
34) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona x. 165/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
35) §70 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení.
36) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění.
37) §21 xx 23 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 134/1997 Sb.
38) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
39) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
40) §28 xx 32, §38 xx 40, §49 x 50 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xx 32 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §33 xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
44) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
46) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
48) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx dne 29. června 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxx státě.
49) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx. a xxxxxx x. 168/2005 Xx.
50) §12 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
52) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
53) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění zákona x. 428/2005 Xx.
54) §21b xxxx. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Xxxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §14a xxxxxx x. 325/1999 Xx., o azylu x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
57) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx dne 15. xxxxx 1968 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
58) Zákon č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §73 xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2007 x to xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písm. x) xx x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 135/2006 Xx. bylo do §73 odst. 6 xxxxxxx písm. x) x xxxxxxxxx xxxx xx 1.1.2007. Xxxxx xxxxx odstavec xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx. xx za xxxx. c) je xxxx. x).