Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o sociálním zabezpečení

100/88 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Základní zásady §1
Rozsah sociálního zabezpečení §2
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení §3
Občané §4
Organizace §5
ČÁST II. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Účast na důchodovém zabezpečení a druhy dávek §6 §7
HLAVA II. Důchody
DÍL I. Základní pojmy
Zaměstnání §8
Náhradní doby §9
Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech §10 §11
Průměrný měsíční výdělek §12 §13
Pracovní kategorie §14 §15 §16 §17 §18
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §19
DÍL II. Starobní důchod §20
Podmínky nároku na starobní důchod §21
Výše starobního důchodu §22
Zvýšení starobního důchodu §23
Nejvyšší výměra starobního důchodu §24
Nejnižší výměra starobního důchodu §25
Podmínky nároku na poměrný starobní důchod §26
Výše poměrného starobního důchodu §27
Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu §28
DÍL III. Invalidní důchod
Podmínky nároku na invalidní důchod §29
Výše invalidního důchodu §30
Nejvyšší výměra invalidního důchodu §31
Nejnižší výměra invalidního důchodu §32
Invalidní důchod v mimořádných případech §33
Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §34
Nové vyměření invalidního důchodu §35 §36
DÍL IV. Částečný invalidní důchod
Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod §37
Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §38
Nové vyměření částečného invalidního důchodu §39
DÍL V. Důchod za výsluhu let
Podmínky nároku na důchod za výsluhu let §40 §41
Výše důchodu za výsluhu let §42
Průměrný měsíční výdělek §43
Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem §44
DÍL VI. Vdovský důchod
Podmínky nároku na vdovský důchod §45 §46
Výše vdovského důchodu §47
Souběh vdovského důchodu s příjmem §48
DÍL VII. Vdovecký důchod §48a
DÍL VIII. Sirotčí důchod
Podmínky nároku na sirotčí důchod §49
Výše sirotčího důchodu §50
DÍL IX. Důchod manželky §51
DÍL X. Sociální důchod §52 §53
DÍL XI. Společná ustanovení pro důchody
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §54
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §55 §56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem §57
Souběh českých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny §58 §58a
DÍL XII. Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
Skupiny účastníků odboje §59
Průměrný měsíční výdělek §60
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod §61
Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §62
Výše starobního a invalidního důchodu §63
Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §64
Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje §65
Výše sociálního důchodu §66
Výše důchodů rodičů účastníka odboje §67
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §68 §69
HLAVA III. Zvýšení důchodu pro bezmocnost §70
HLAVA IV. Výchovně k důchodům a příplatek k výchovnému §71 §72
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Rozsah sociální péče §73 §73a §73b
HLAVA II. Péče o rodinu a děti §74 §74a §74b §75
HLAVA III. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §76 až §79
HLAVA IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu §80 §81 §82 §83 §84 §85
HLAVA V. Péče o těžce zdravotně postižené občany §86 §86a §87 §88 §89 §89a
HLAVA VI. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany společensky nepřizpůsobené §90 §91
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §92 §93 §93a
ČÁST IV. Výchovné k důchodům a příplatek k výchovnému
HLAVA I. Obecná ustanovení o nárocích a výplatách dávek
Vznik nároku na dávku a její výplatu §94 §94a
Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu §95 §96 §97
Omezení výplaty a snížení dávek §98 §99 §100
Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek §101
Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům §102
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině §103
Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče §103a
Přechod nároku při úmrtí oprávněného §104
Postoupení a srážky §105
HLAVA II. Povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení
Povinnosti a odpovědnost občanů §106 §106a §107 §108 §109
Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky §110 §111 §112 §113
HLAVA III. Organizace a řízení
DÍL I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost §114 §115 §116 §117 §118
DÍL II. Řízení §119 §120 §121 §122 §123
Doručování písemností §124
Náhrada nákladů řízení §125
Obecné předpisy o řízení §126
HLAVA IV. Právní úkony a počítání času
Právní úkony §127
Počítání času §128
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky
Osobní rozsah §129
Kategorie funkcí §130
Průměrný měsíční výdělek §131
Podmínky nároku na starobní důchod §132
Výše starobního důchodu §133
Podmínky nároku na invalidní důchod §134
Výše invalidního důchodu §135
Podmínky nároku na částečný invalidní důchod §136 §137
Důchod za výsluhu let §138
Nejvyšší výměra dávek při souběhu §139 §140
Dohoda o srážkách z důchodu §141
Organizace a řízení §142
Žádost o dávku §143 §144
Odvolací řízení §145
ČÁST VII. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami - Část sedmá vypuštěna právním předpisem č. 118/1995 Sb. §145n §145o §145p §145r §145s §145t §145u
ČÁST VIII. Zvýšení vyplácených důchodů
HLAVA I. Zvýšení důchodů přiznaných před 1. říjnem 1988
Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let §146
Zvýšení částečných invalidních důchodů §147
Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů §148
Zvýšení osobních důchodů §149
Zvýšení důchodů účastníků odboje §150 §151 §152
Společná ustanovení o zvýšení důchodů §153 §154 §155 §156 §157 §158
HLAVA II. Zvýšení důchodů přiznaných po 30. září 1988 podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 §159
ČÁST IX. Důchodové připojištění §160
ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA I. Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §161 §162 §163
Starobní důchod §164 §165
Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí §166
Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let §167
Důchod manželky §168
Změny druhů důchodů §169
Doby zaměstnání v cizině §169a
Pracovní kategorie §170
Zvýšení důchodu pro bezmocnost §171
Výchovné §172
Zaopatřovací příspěvek §173 §173a
HLAVA II. Úprava nároků z I. a II. pracovní kategorie a z I. a II. kategorie funkcí po 31. prosinci 1992 §174 §175
HLAVA III. Závěrečná ustanovení §176 §177 §177a
Zrušovací ustanovení §178
Účinnost §179
č. 110/1990 Sb. - Čl. IV
č. 306/1991 Sb. - Čl. VII
č. 578/1991 Sb. - §17
č. 235/1992 Sb. - Čl. VII odst. 2
č. 37/1993 Sb. - Čl. IX
č. 84/1993 Sb. - Čl. V a VII
č. 266/1993 Sb. - Čl. III a IV
č. 307/1993 Sb. - Čl. IX
č. 182/1994 Sb. - Čl. VII
č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII
č. 241/1994 Sb. - Čl. IX
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 160/1995 Sb. - Čl. XVII
č. 133/1997 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 360/1999 Sb. - Čl. XV
č. 213/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 218/2005 Sb. - Čl. II
č. 47/2006 Sb. - Čl. II
č. 109/2006 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XXXV
Nálze Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Dávky xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxx. Dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§2
Rozsah xxxxxxxxxx zabezpečení
(1) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§3
Účastníci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx
(1) Způsobilost občana xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx smrtí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Způsobilost xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx zákonným zástupcem xxxxxx mladšího šestnácti xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) X omezení a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxx způsobilosti xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
XXXXX XXXXX
ÚČAST XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX
§6
§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXX
Xxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl třetí
Xxxxxxxxx xxxxxx
§29
§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Díl xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl pátý
Xxxxxx xx xxxxxxx xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx let
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§42
§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§43
§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
Díl šestý
Xxxxxxx důchod
Xxxxxxxx xxxxxx na vdovský xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx
§48x
§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl osmý
Xxxxxxx xxxxxx
§49
§49 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§51
§51 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl desátý
Xxxxxxxx důchod
§52
§52 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§53
§53 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1990 Sb.
Xxx jedenáctý
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§55
§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§58x
§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§60
§60 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§62
§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§64
§64 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§68
§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXXX
§70
§70 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX K XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§71
§71 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
Účinnost xx 1.1.1995 xx 30.9.1995 (do xxxxxx č. 118/95 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX
§73
(1) Xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx životní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dávkami xxxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinými xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo věku, xxxxx kteří bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X oblasti sociální xxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména výchovu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, především pomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x starým xxxxxxx, a poskytuje xxxxx xxxxx a xxxxxx.
(3) Při xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/1995 Xx.
(5) Xxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx.
(6) V xxxxx xxxxxxxx xxxx xx poskytují zejména xxxx dávky:
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx skupiny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§73x
§73a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§73b
§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXX X XXXXXX X XXXX
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Pomoc osobám xxxxxxxxx xxxxxxx
§74x
§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 29/2007 Xx.
§74x
§74x xxxxxx právním předpisem x. 29/2007 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXXX OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXX X OZBROJENÝCH XXXXXX A XXXXX XXXXXX XXXXX
§76
Xxxxx xxxxx, §76 xx §79 byl xxxxxx xxxxxxx x. 306/1991 Sb., o xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX PŘI PÉČI X BLÍZKOU NEBO XXXXX XXXXX
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§82
§82 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
HLAVA XXXX
XXXX X TĚŽCE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§86
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženým, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx věcné dávky, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx postižení.
(2) Občanům s xxxxxx tělesným, smyslovým xxxx mentálním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxx postižení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx potřebě xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx, xxxxxxx se zvlášť xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potřebou xxxxxxxx jsou přiznávány xxxxxxxxx výhody XXX. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx X. xxxxxx xxxxxx XX, XX. xxxxxx průkaz ZTP x XXX. xxxxxx xxxxxx XXX/X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
(3) Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaj x přiznaném xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, x dobu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx překonatelnou překážkou. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxx xxxx xxxxxx xxxx činit x xxxxxx xx věku
x) do 20 xxx xxxxxxx 5 xxx,
x) 20 xx 50 let xxxxxxx 10 xxx,
x) nad 50 xxx bez omezení.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podoby xxxxxx nebo xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx pomoc při xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
§86x
§86a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§89
§89 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
§89a
§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXX X OBČANY, XXXXX POTŘEBUJÍ XXXXXXXX XXXXX, A TO XXXXXX XXXXXXXXXXX NEPŘIZPŮSOBENÉ
§90
§90 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX
§92
Peněžité x xxxxx xxxxx x mimořádné výhody xx poskytují xxx xxxxxx xxxxxxx.
§93
§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§93x
§93a xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX K DŮCHODŮM X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX
§94
Vznik xxxxxx na dávku x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx sociální xxxx (xxxx jen "dávka") xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxx x na xxxx xxxxxxx x podáním xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není stanoveno, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxx na xxxxx České republiky x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46), xxxx jeho xxxxxxx příslušník 47), xxxxx xx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46), xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tím, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxx žadatel xx území Xxxxx xxxxxxxxx hlášen x xxxxxxxx pobytu.
(3) Xxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§94x
§94a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
Xxxxxxxxx přiznání, xxxxx výše x xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx
§95
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než v xxxx xxxxxx, nebo xx xxxx neprávem xxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx zjištění nebo xxxxxxxxx nároku na xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §94 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxx xxxxxxxx.
§96
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxx přiznána xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx se, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náleží, xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx výplatu xxxxx, xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, jímž xxxxxxxx období, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podmíněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx výplaty, xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx snížení xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 3 x xxxxxx-xx se, xx xxxxx přestal xxx xxxxxxxxxx nebo částečně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidním až xx zastavení výplaty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kterým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidním.
(5) Zanikl-li xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx výplatu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx částky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplácenými za xxxxx xxxx.
§97
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxx část náleží. Xxxxxxx xxxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x xxxxx a xx xxxx, xx xxxxxx občanu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník ustanoven.
Xxxxxxx xxxxxxx x snížení dávek
§98
§98 zrušen xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§99
zrušen
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§101
Lhůty xxx výplatu dávek x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx prováděcí předpis. 2)
(2) Dávky xxxxx xxx vypláceny xxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců, xxxxx-xx o zúčtování xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx 100 Xx měsíčně, xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podrobnosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx. 2)
(3) Xxxx dávek xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§102
Výplata xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx vyplácejí x xxxxxxxxx xxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je oprávněný xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(3) Xxxxxxxxx státní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx kdyby xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxxx nemůže-li xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x ustanovením xxxxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxx jen v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho zákonný xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zákonný xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použít xxxxx xx xxxxxxxx oprávněného x xxxx, které xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx výplatu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Sb.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§103
Xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx občané, xxxxx nemají trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x jejich xxxxxxx příslušníci 47) xxxx xxxxx na xxxxx, pokud jsou xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx nárok xx sociální xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 48). Xx dávky xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx potřebnosti 55) xxxx nárok xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56) doplňkové xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdržuje x xxxxxx trvale. X xxx, xx se xxxxx sociální xxxx xxx pobytu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
§103a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže pro xxxxxx xxxxxxxx péče
(1) Požádá-li x xxxxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 47), xxxxx je xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky hlášena x xxxxxxxx pobytu.
(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx nepovažuje za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx nemocenského pojištění 59),
x) je xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58),
x) je xxxxxx, xxxxx nárok na xxxxxxxx výhody vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57),
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 59), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění 58) x nemá xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxx o pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemoci nebo xxxxx,
f) je xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání x byla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx zaměstnána více xxx 1 xxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti podle §39 odst. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx 60),
x) xx xxxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx určitou xxxxxxxx xx dobu kratší 1 roku xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx nejde o xxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) nebo x) zákona o xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxx 6 měsíců xx xxxxx xx xxxxxxxx,
h) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o osobu, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x) nebo b) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
i) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájila xxxxxxxx přípravu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 61) x rekvalifikace xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx 62).
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému se x osoby, která xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti:
x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx zaměstnání xxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx 50) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxx nezaměstnanosti.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán postupuje xxx, že
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx dobu
1. xx 1 do 3 xxx, 2 xxxx,
2. od 3 xx 6 xxx, 4 body,
3. od 6 xx 8 xxx, 6 xxxx,
4. 8 nebo více xxx, 8 bodů;
x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxx která se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx soustavně xxxxxxxxxx xx budoucí povolání 50), xx dobu
1. 12 až 24 xxxxxx, 4 xxxx,
2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 bodů,
3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,
4. 49 xx 60 xxxxxx, 16 xxxx;
x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xx střední xxxxxxxx, 2 xxxx,
3. má vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,
4. má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;
d) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 51), 4 xxxx;
x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx, x xxxx xxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx
1. xxxxxxxx x více než 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, 0 xxxx,
2. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, 2 xxxx,
3. byla xxxxx než 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,
4. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 10 xxxx xxxx bodů. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx bodů.
(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx ohodnocení xxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx také xxxx vazby xx xxxxx xxxxxx 52), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx jedná x dočasné obtíže, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, zda xx xxxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, kdy došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x zaměstnavatelé osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx 53), je Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46). Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx žádá x přiznání xxxxx xxxxxxxx péče nebo xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
§104
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zemřel-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vstupují xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxx smrti oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx x rodiče, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx mají xxxxx xx sirotčí xxxxxx xx zemřelém.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx smrti oprávněného, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osoby uvedené x odstavcích 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; předmětem xxxxxxxx se stávají, xxxx-xx těchto xxxxxxxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx být postoupeny.
(2) Dávky nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx x srážkách.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§106
(1) Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx písemně ohlásit xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx do osmi xxx změny ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxx zabezpečení, aby xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx vyhovět, x xx xx xxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zastavena, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx příjemce xxx xx xxxxx na xxxxx následek upozorněn.
(3) Xxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx upozorněn na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§106x
(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxx, xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§86 odst. 2) povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx průkaz před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ztrátou x xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx průkaz, xx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxx, xx občan xxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz.
(2) Xxxxx, xxx nalezne xxxxxx mimořádných xxxxx xxxx má x xxxxxx průkaz mimořádných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mrtvého, je xxxxxxx jej neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx má x xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx získá xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxx.
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přijímal xxxxx xxxx xxxx xxxx, ačkoliv věděl xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx vědomě xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx povinen vrátit xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxx, xx něhož nenáležela xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dávku vylákal xxxx xxxxxxx některou xxxxxxxxx skutečnost.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx dávky ve xxxxxx sociální xxxx xxxx xxxx xxxxx. 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx z xxxxx vyplácené nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mzdy.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tří xxx xxx xxx, xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, za xxxxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x žalobě, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) Rozhodnutí xxxxxx podle odstavce 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§108
§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§109
§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§110
§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§112
§112 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXX
Xxx první
Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx působnost
§114
§114 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§115
§115 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§117
§117 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
§118
§118 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxx
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§120
§120 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§121
§121 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§124 2)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, snižuje nebo xx xxxxxxxxx výplata xxxxx sociální péče, x rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) předvolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému odbornému xxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxx. 2)
(3) Xxxxxx xx xxxxxxx nákladů občanů x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
§126 2)
Xxxxxx předpisy x xxxxxx
Xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx republik x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odchylky xx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXXX A XXXXXXXX ČASU
§127
Xxxxxx úkony
(1) Xxxxxx xxxx (xxxxxx x xxxxx sociální xxxx apod.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §112 xxxx. 1, xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§128
Xxxxxxxx xxxx
(1) Lhůta xxxxxx podle xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx její počátek.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx určené podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; není-li takový xxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxx v xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx podána xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx lhůty x úkonů xxxxxxxxx xxxx soudu platí xxxxxxxx xxxxxx xxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX X PŘÍSLUŠNÍKŮ XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/1995 Sb.
§130
§130 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§131
§131 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§133
§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§135
§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§136
§136 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§142
Xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x důchodového pojištění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na zdraví x starým xxxxxxx,
x) občanům, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dětí xxxxxxxx.
§143
Žádost x dávku
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněný u xxxxxx xxxxxxx.
§144
§144 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§145 2)
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx písemné xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxx plně xxxxxxx; neučiní-li tak, xx povinen xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx odvolání xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx.
(4) Odvolacím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx o odvolání xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx se x xxxxxxxx rozhodne.
(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx řízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §126.
ČÁST XXXXX
§145x
§145a (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145b
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.
§145e
§145e (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145f (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145k xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§145x
§145m xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X OZBROJENÝCH XXXXXX NEBO XXXXXXX XXXXXX X ČLENŮ XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§145n
Xx xxxxxxxxxxx občanů konajících xxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a členů xxxxxx rodin xx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxx:
x) vypuštěno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.
x) xxxxxxxxx na xxxxxx xx užívání xxxx,
x) náhrada xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§145p
§145x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§145s
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx bytu xxxxxx xxxxxx, koná-li xxxxxxxx (náhradní) službu x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx 5) xxxxx xxxx služby (xxxx xxx "voják"). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx nárok na xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx službě xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Příspěvek xx úhradu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x částce 660 Xx měsíčně. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx voják xxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxx xx užívání xxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx bytu nebo xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x užíváním xxxx xxxx 200 Xx xxxxxxx, pokud skutečné xxxxxxx xx tyto xxxxxx nejsou nižší.
(4) Za xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přidělená xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx vynaložené xx jeho xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx byt xx společném nájmu xxxx osob, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx části, kterou xx xx xxxxxxxx xxxxxx voják.
§145t
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxx služby v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vojenského xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx)
a) 50 % průměrné denní xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, 7) xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx xxxxx,
x) 65 % průměrné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx sobu,
c) 90 % průměrné xxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx osoby, x
x) 95 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyživuje-li xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx tři a xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx cvičení xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx. 8)
(4) Xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx tento xxxxxxxxx teprve xx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx (xxxxxx) xx xxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx až xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx pominula xxxxxxx z podmínek xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx však xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 22. dni x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx až posledním xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx; trvá-li xxxx xxxxxx aspoň xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xx užívání xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx užívání xxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx každý xxx xxxxxx xxxxxxxxx, měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx (§37 xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx jako voják x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx služba (§46 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxx zákona), x výjimkou zvláštní xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx),
x) osobní xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§45 xxxxxxxx xxxxxx).
(5) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro dávky xx xxxxxxxxxxx občanů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx rodin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§94 x xxxx.).
ČÁST OSMÁ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX DŮCHODŮ
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX PŘIZNANÝCH XXXX 1. XXXXXX 1988
§146
§146 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§147
§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§151
§151 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§152
§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§155
§155 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX 30. XXXX 1988 XXXXX PŘEDPISŮ XXXXXXXX PŘED 1. XXXXXX 1988
§159
§159 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§160
§160 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§161
§161 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§165
§165 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§166
§166 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§167
§167 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§169
§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§169x
§169a xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§170
§170 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§172
§172 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173
§173 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.
§173x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXX X X. A XX. XXXXXXXXX X X X. X II. XXXXXXXXX FUNKCÍ XX 31. XXXXXXXX 1992
§174
§174 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§176
§176 xxxxxxxx xxxxxxx x. 703/1993 Xx.
§177
§177 xxxxxxxx zákonem č. 703/1993 Xx.
§177x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí vydá xxxxxxxx podle §86, §101 odst. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich souběhu xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§178
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují xx
1. xx. IV xxxxxx x. 161/1968 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. xx. 3 x 4 xxxxxx x. 71/1970 Sb., x úpravě některých xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení;
3. čl. I xxxxxx x. 106/1971 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nízkých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 121/1975 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Federálního shromáždění x. 76/ 1979 Xx., zákona č. 150/1979 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 7/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 116/1983 Xx., xxxxxx x. 56/1984 Xx., xxxxxx x. 108/1984 Xx. x xxxxxx č. 53/1987 Xx., x výjimkou §84 xxxx. 2, §85 xx 87, §90, 92, §97 xxxx. 3 x §101;
5. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 76/1979 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx;
6. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení;
7. xxxxx x. 108/1984 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx nízkých xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.
§179
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1988, x xxxxxxxx ustanovení §176 xxxx. c), které xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 1988.
Uhde x. x.
Xx. XX
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §53 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxx xxx 1. xxxxxx 1990 xx ten xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx platných přede xxxx 1. května 1990 nahrazoval, x xx ve xxxx, x jaké se x tomuto dni xxxxxxxx; xxx xxxx xx 31. prosince 1990 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1990 Xx. x účinností od 1.5.1990
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 1991.
(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. srpna 1991 x o xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 rozhodne xxxxx předpisů platných xxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xx xxxxxx 500 Xx xxxxxxx nebo 750 Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 1991 mohou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx Československé armády xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxx osoby.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 306/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1991
§17
(1) Xxxx-xx zaměstnání před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 za xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, x xxx xx po 31. prosinci 1992 xxxxxxxxx poživatel starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 1993.
(3) Xxxxxxxxxx §7 se xxxxxxx poprvé při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1992.
(4) Nároky xx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchazečům o xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx jiných xxx xxx xxxx zaměstnání, xxxxx xx nezapočítávají xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xx xxx dne xxxx xxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 578/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(2) Xxxxx xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxx 1992, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 10 % xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
Xx. XXX xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 235/1992 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.1992
Xx. XX
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
Xx. X
Xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx podle §54 xxxx. 1 x §68 odst. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/1991 Xx., x změnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 1840 Xx xxxxxxx x xxxxx §54 xxxx. 2 x §68 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 28. února 1993, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dětí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx příjmu a xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx upraví xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 1993.
(4) Při xxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 547/1992 Xx., o xxxxxxx důchodů x xxxx 1993.
Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování dávek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1993.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1993 Xx. x účinností xx 1.3.1993
Xx. XXX
(1) Xxxxxxxx na xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993, se xxxxxxxxx xx tomto xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxxx východnější. Xxxxx předchozí věty xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx x výchovné xx xxxx xxxx xxxxx oprávněného, vyplácené xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. říjnu 1993 xx xxxx xxxxx §28 odst. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx §71 xxxx. 8 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx po xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, nedojde-li ke xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.1993
Xx. XX
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx výchovného x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prosinci 1993. Xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, náleží v xxxxxx xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxx xx xxxx dvojnásobku rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by náležela xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx všechny tyto xxxx xxxxxxxx v xxxxxx listopadu 1993 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důchodům. 1) Xxxxx xx výchovné x důchodům xxxxxxx xxxxxx příjemcům, xxxxxx xx xxxxx dítě xxxxxxx část rozdílu xxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nenáleží xx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 266/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Xx. XX
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
(6) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(7) Zrušen právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(8) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx leden 1994 xxxxx předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1994 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx považuje x xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1993 pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 s tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994, 33) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx 1993.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx spolupracující osoby.
(11) Pro pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxx 1993 x x xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxx takového xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. XX bodu 43 se xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 1996, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Xxxxxx xx dávky sociální xxxx podmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 1. ledna 1996 podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 34) se posuzují xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx x. XX xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Xx. XXXX
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxxxx od xxxxxxx důchodu splatné x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 133/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.1997
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx ke dni 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se stávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a povinnostmi xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Xx., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti x nich vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
Čl. XX
1. Průkazy TP, XXX x XXX/X xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2000 platí xx xxxx x xxxx uvedenou, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
2. Xxxxxx, jehož počátek xxxxxxx na 1. xxxxx 1999, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 158/1998 Xx., xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx příplatek a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x době xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx se vycházelo xxx poskytování sociálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení v xxxx od 1. xxxxx 2000 xx 31. března 2000.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx kalendářní čtvrtletí xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000, je xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Sb., x sociálním příspěvku x xxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxx energie, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 1999 xx 31. prosince 1999. Rozhodným obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 do 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 132/1997 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností xx 1.4.2000
Xx. II
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
1. Xxxxxxxxx doposud vyplácené x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xx stanovenou xxxx xx splátky náležející xx následující xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Nároky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 133/1997 Xx., xxxxxxxxx zachovány x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xx. X xxxx 4 (§83 odst. 2 x 3), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2002.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 213/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx při péči x osobu xxxxxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx v §80 x 81 zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zvýšen bez xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2005
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §103a zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Do xxxx xxxxxxxxx podle §103 x 103a xxxxxx č. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx x doba xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx, xxxxx xxxx dávky xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 7 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2006 Sb. x účinností xx 27.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x zvýšení xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxxxx při xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx řízení o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost xx xxxx před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx naposledy xxx xxxxxxx důchodu splatné x xxxxxxxx 2006.
5. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx péči x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx zaniká x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxx, nejpozději však xxxx 31. xxxxxxxx 2008.
6. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx dni 1. xxxxx 2007 příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 náleželo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2007 příslušným obecním xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti.
7. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x příspěvek na xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx v §103a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx podle §103a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 100/1988 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dobu 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx §103a odst. 2 písm. d) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 100/88 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §176 písm. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.
Xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x. 140/94 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
182/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.94
241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX č. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Sb., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 54/56 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 550/91 Xx., x všeobecném zdravotním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.95
118/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx podpoře
x xxxxxxxxx xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), §7 písm. x), §71, §97 xxxx. 2, §100 xxxx. 2, §101 xxxx. 2, §122 xxxx. 1, xxxxx xxxxx x §177x xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.96
155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/95 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
133/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x mění xxxxx XXX č. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 26.6.97
91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 94/63 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.98
155/98 Xx., o znakové xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
350/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §86, §106a x 177a, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000
29/2000 Xx., zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx správního
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
213/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §73x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2002 x 1.1.2004
426/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2002
281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 7.5.2004
436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2004
168/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2005
218/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 463/91 Xx., o životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností od 1.10.2005
47/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., o působnosti xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx části xx. XX, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2006
135/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.9.2006
189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (účinnost byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 31.12.2006
29/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 100/88 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 20.2.2007
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
88/2008 Sb., nález XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
458/2011 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.2015
Právní xxxxxxx x. 100/88 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 329/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §32 xxxx. 3 x 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) xxxx xx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně činných, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x organizací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx)
3) §97 xxxx. 3 xxxxxx x. 121/1975 Xx.
§97 xxxxxx x. 121/1975 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §142 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1992 Xx.
6) §8 xxxxxx č. 73/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
7) §68 xxxx. 3 vyhlášky x. 149/1988 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
8) §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce.
9) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb.
10) §3 xxxx. 2 zákona x. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.
11) §14 xxxx. 7 zákona XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
12) §14 xxxx. 2, 4 x 5 zákona XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
13) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., ve xxxxx zákona x. 259/1994 Xx.
14) §26 xxxx. 1, 5 x 6 nařízení xxxxx XX č. 216/1992 Xx.
15) §15 x §107 odst. 2 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 2 a 3 zákona x. 155/1995 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx. x xxxxxx č. 160/1995 Sb.
18) §2 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních věcí x. 31/1993 Sb., x posuzování dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx sociálního zabezpečení.
19) §14 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
20) §3 xxxx. 2 xxxx. x) x §7 xxxxxx x. 463/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 118/1995 Xx.
21) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 284/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxxxx č. 463/1991 Xx.
25) §20 xx 26 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx.
26) Xxxxx č. 75/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx k vyrovnání xxx xxxxxxx energie.
27) Xxxxx č. 132/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nájemného a x xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx.
28) Xxxxx č. 155/1995 Sb.
29) §19 xxxxxx XXX č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 72/1995 Xx.
30) §15 xxxxxx XXX x. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
31) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.
32) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 37/1993 Xx.
33) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx. x zákona x. 160/1993 Xx.
34) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 165/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Sb.
35) §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení.
36) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §21 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx.
38) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
39) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
40) §28 xx 32, §38 xx 40, §49 x 50 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xx 32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §33 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Sb.
46) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §15a xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx.
48) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx pohybu pracovníků xxxxxx Společenství.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx xxx 29. xxxxxx 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
49) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 168/2005 Xx.
50) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
52) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
53) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 428/2005 Xx.
54) §21b xxxx. 2 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) §14a xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb.
57) Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1612/68 ze xxx 15. října 1968 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Společenství.
58) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Zákon č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
61) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §73 xxxx. 6 byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. a) xx x). Následující xxxxxxx x. 135/2006 Xx. xxxx do §73 xxxx. 6 xxxxxxx písm. x) x xxxxxxxxx xxxx xx 1.1.2007. Proto xxxxx odstavec xxxxxx, xxx jak xxxxxx xxx. xx xx xxxx. c) je xxxx. l).