Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o sociálním zabezpečení

100/1988 Sb.

Zákon

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Základní zásady §1
Rozsah sociálního zabezpečení §2
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení §3
Občané §4
Organizace §5
ČÁST II. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Účast na důchodovém zabezpečení a druhy dávek §6 §7
HLAVA II. Důchody
DÍL I. Základní pojmy
Zaměstnání §8
Náhradní doby §9
Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech §10 §11
Průměrný měsíční výdělek §12 §13
Pracovní kategorie §14 §15 §16 §17 §18
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §19
DÍL II. Starobní důchod §20
Podmínky nároku na starobní důchod §21
Výše starobního důchodu §22
Zvýšení starobního důchodu §23
Nejvyšší výměra starobního důchodu §24
Nejnižší výměra starobního důchodu §25
Podmínky nároku na poměrný starobní důchod §26
Výše poměrného starobního důchodu §27
Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu §28
DÍL III. Invalidní důchod
Podmínky nároku na invalidní důchod §29
Výše invalidního důchodu §30
Nejvyšší výměra invalidního důchodu §31
Nejnižší výměra invalidního důchodu §32
Invalidní důchod v mimořádných případech §33
Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §34
Nové vyměření invalidního důchodu §35 §36
DÍL IV. Částečný invalidní důchod
Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod §37
Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §38
Nové vyměření částečného invalidního důchodu §39
DÍL V. Důchod za výsluhu let
Podmínky nároku na důchod za výsluhu let §40 §41
Výše důchodu za výsluhu let §42
Průměrný měsíční výdělek §43
Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem §44
DÍL VI. Vdovský důchod
Podmínky nároku na vdovský důchod §45 §46
Výše vdovského důchodu §47
Souběh vdovského důchodu s příjmem §48
DÍL VII. Vdovecký důchod §48a
DÍL VIII. Sirotčí důchod
Podmínky nároku na sirotčí důchod §49
Výše sirotčího důchodu §50
DÍL IX. Důchod manželky §51
DÍL X. Sociální důchod §52 §53
DÍL XI. Společná ustanovení pro důchody
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §54
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §55 §56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem §57
Souběh českých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny §58 §58a
DÍL XII. Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
Skupiny účastníků odboje §59
Průměrný měsíční výdělek §60
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod §61
Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §62
Výše starobního a invalidního důchodu §63
Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §64
Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje §65
Výše sociálního důchodu §66
Výše důchodů rodičů účastníka odboje §67
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §68 §69
HLAVA III. Zvýšení důchodu pro bezmocnost §70
HLAVA IV. Výchovně k důchodům a příplatek k výchovnému §71 §72
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Rozsah sociální péče §73 §73a §73b
HLAVA II. Péče o rodinu a děti §74 §74a §74b §75
HLAVA III. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §76 až §79
HLAVA IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu §80 §81 §82 §83 §84 §85
HLAVA V. Péče o těžce zdravotně postižené občany §86 §86a §87 §88 §89 §89a
HLAVA VI. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany společensky nepřizpůsobené §90 §91
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §92 §93 §93a
ČÁST IV. Výchovné k důchodům a příplatek k výchovnému
HLAVA I. Obecná ustanovení o nárocích a výplatách dávek
Vznik nároku na dávku a její výplatu §94 §94a
Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu §95 §96 §97
Omezení výplaty a snížení dávek §98 §99 §100
Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek §101
Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům §102
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině §103
Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče §103a
Přechod nároku při úmrtí oprávněného §104
Postoupení a srážky §105
HLAVA II. Povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení
Povinnosti a odpovědnost občanů §106 §106a §107 §108 §109
Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky §110 §111 §112 §113
HLAVA III. Organizace a řízení
DÍL I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost §114 §115 §116 §117 §118
DÍL II. Řízení §119 §120 §121 §122 §123
Doručování písemností §124
Náhrada nákladů řízení §125
Obecné předpisy o řízení §126
HLAVA IV. Právní úkony a počítání času
Právní úkony §127
Počítání času §128
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky
Osobní rozsah §129
Kategorie funkcí §130
Průměrný měsíční výdělek §131
Podmínky nároku na starobní důchod §132
Výše starobního důchodu §133
Podmínky nároku na invalidní důchod §134
Výše invalidního důchodu §135
Podmínky nároku na částečný invalidní důchod §136 §137
Důchod za výsluhu let §138
Nejvyšší výměra dávek při souběhu §139 §140
Dohoda o srážkách z důchodu §141
Organizace a řízení §142
Žádost o dávku §143 §144
Odvolací řízení §145
ČÁST VII. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami - Část sedmá vypuštěna právním předpisem č. 118/1995 Sb. §145n §145o §145p §145r §145s §145t §145u
ČÁST VIII. Zvýšení vyplácených důchodů
HLAVA I. Zvýšení důchodů přiznaných před 1. říjnem 1988
Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let §146
Zvýšení částečných invalidních důchodů §147
Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů §148
Zvýšení osobních důchodů §149
Zvýšení důchodů účastníků odboje §150 §151 §152
Společná ustanovení o zvýšení důchodů §153 §154 §155 §156 §157 §158
HLAVA II. Zvýšení důchodů přiznaných po 30. září 1988 podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 §159
ČÁST IX. Důchodové připojištění §160
ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA I. Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §161 §162 §163
Starobní důchod §164 §165
Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí §166
Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let §167
Důchod manželky §168
Změny druhů důchodů §169
Doby zaměstnání v cizině §169a
Pracovní kategorie §170
Zvýšení důchodu pro bezmocnost §171
Výchovné §172
Zaopatřovací příspěvek §173 §173a
HLAVA II. Úprava nároků z I. a II. pracovní kategorie a z I. a II. kategorie funkcí po 31. prosinci 1992 §174 §175
HLAVA III. Závěrečná ustanovení §176 §177 §177a
Zrušovací ustanovení §178
Účinnost §179
č. 110/1990 Sb. - Čl. IV
č. 306/1991 Sb. - Čl. VII
č. 578/1991 Sb. - §17
č. 235/1992 Sb. - Čl. VII odst. 2
č. 37/1993 Sb. - Čl. IX
č. 84/1993 Sb. - Čl. V a VII
č. 266/1993 Sb. - Čl. III a IV
č. 307/1993 Sb. - Čl. IX
č. 182/1994 Sb. - Čl. VII
č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII
č. 241/1994 Sb. - Čl. IX
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 160/1995 Sb. - Čl. XVII
č. 133/1997 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 360/1999 Sb. - Čl. XV
č. 213/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 218/2005 Sb. - Čl. II
č. 47/2006 Sb. - Čl. II
č. 109/2006 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XXXV
Nálze Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

100

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 1988

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx stát. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodléhají xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§2
Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxx.

(2) Zrušen xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.

§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx, organizace x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
§4
Xxxxxx
(1) Způsobilost xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v právních xxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxx x brát xx sebe xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx šestnácti xxx xxxx xxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx x rodině.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezena xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx zbaven, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx.
§5
Organizace
Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX
§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.

§7
§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXX
Díl xxxxx
Xxxxxxxx pojmy
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§9
§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§12
§12 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx druhý
Xxxxxxxx xxxxxx
§20
§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
§29
§29 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§33
§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§34
§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxxx
Xxxxxxxx invalidní xxxxxx
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§38
§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
Xxx pátý
Xxxxxx za xxxxxxx xxx
Xxxxxxxx nároku xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx šestý
Xxxxxxx důchod
Podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§48
§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx sedmý
Xxxxxxxx xxxxxx
§48a
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
Xxx xxxx
Xxxxxxx důchod
§49
§49 zrušen právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§51
§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
Xxx desátý
Xxxxxxxx xxxxxx
§52
§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§53
§53 xxx vypuštěn zákonem x. 110/1990 Xx.
Xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§58x
§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx odboje
§59
§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§65
§65 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§68
§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX DŮCHODU XXX XXXXXXXXXX
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§71
§71 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§73
(1) Xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxx pomoc občanům, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečeny xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx důchodového xxxx nemocenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx vzhledem xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X oblasti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výchovnou xxxxxxx, zejména xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, především pomoci xxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx.
(3) Při xxxxxx úkolů sociální xxxx státní orgány xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
(5) Xxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx.
(6) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dávky:
a) xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx výhody xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§73x
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§73b
§73b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXX X XXXXXX X DĚTI
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§74x
§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 29/2007 Xx.
§74b
§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2007 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním předpisem x. 360/1999 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX
§76
Xxxxx xxxxx, §76 xx §79 byl xxxxxx xxxxxxx x. 306/1991 Xx., x xxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXXXXX PŘI XXXX X XXXXXXX XXXX XXXXX OSOBU
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXX
XXXX O TĚŽCE XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§86
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx ústrojí se xxxxxxxxx xxxxx dávky, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxxxxxx x jejich postižení.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, smyslovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xxxxxxx x dopravě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx občanům s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. stupně, xxxxxxx se zvlášť xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiznávány xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhody XXX. xxxxxx. Stupeň mimořádných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx X. xxxxxx xxxxxx XX, II. xxxxxx xxxxxx XXX x XXX. xxxxxx xxxxxx XXX/X. Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
(3) Xxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod, jméno, xxxxxxxx, rodné příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podpis, xxxxx xxxxxx, označení xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx spojeno x xxxxx překonatelnou překážkou. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod od xxxx xxxx vydání xxxx činit u xxxxxx xx věku
x) do 20 xxx xxxxxxx 5 xxx,
x) 20 xx 50 xxx xxxxxxx 10 xxx,
x) nad 50 xxx bez xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx doby x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxxx xxxxx, smrtí xxxxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx průkazu mimořádných xxxxx x xxxxxxx, xx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx začlenění xx xxxxxxxxxxxxx a veřejného xxxxxx.
§86x
§86x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§89x
§89a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
HLAVA ŠESTÁ
XXXX O XXXXXX, XXXXX POTŘEBUJÍ XXXXXXXX XXXXX, X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§92
Xxxxxxxx x xxxxx dávky x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§93
§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§93x
§93a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX
§94
Vznik xxxxxx na dávku x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "dávka") xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyplácení dávky, xxxxx není xxxxxxxxx, xx takové xxxxxxx xxxx třeba. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46), xxxx jeho xxxxxxx příslušník 47), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46), xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx písemný xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, na xxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§94x
§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx x její xxxxxxx
§95
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx přiznána xx xxxxxxxxxx data, xxx xx jakého xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx přizná.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx přizná xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx, xx něhož xxxxx nebo její xxxxxxx náleží, nejvýše xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx zvýšení.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §94 odst. 3 xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přiznání.
§96
(1) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxx-xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx se xxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Dávka xx odejme xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne následujícího xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 3 x xxxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xx, xx xxxxx přestal xxx invalidním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx zastavení výplaty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx výplatu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zúčtují xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx přiznání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx.
§97
(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx času.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx uvedeno jinak, xxxxxxxxx tří xxx xxx dne, za xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx neplyne xx dobu xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník xxxxxxxxx.
Omezení xxxxxxx x snížení dávek
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§99
xxxxxx
§100
§100 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§101
Lhůty xxx výplatu dávek x zaokrouhlování výše xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx péče se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 2)
(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; zálohy xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dávky 100 Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx než měsíčních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis. 2)
(3) Xxxx xxxxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxx xxxxxx.
§102
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx příjemcům
(1) Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx.
(2) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx se xxxxxxxx xxxxx dosavadnímu příjemci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx byly poškozovány xxxxx xxxx, xxxxx xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použít xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx. Zvláštní příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx výplatu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněného.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§103
Nárok xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k cizině
(1) Xx dávky xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníci 47) xxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 48). Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 55) mají nárok xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56) doplňkové xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdržuje x xxxxxx xxxxxx. X xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu v xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, se nevydává xxxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxx mezinárodní smlouva.
§103a
Posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx péče
(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 47), xxxxx je xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění 59),
x) xx xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58),
x) xx osobou, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výhody xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 57),
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx výdělečně xxxxx a x xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění 59), xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58) x xxxx xx xxx zahájení řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx založily xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx založila xxxxx na důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx,
x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 60),
x) xx xxxxxx, která xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 roku nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účast xx nemocenském pojištění; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) zákona o xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 měsíců xx xxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; podmínkou xxxxxx je, xx xxxxx x osobu, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 60); taková osoba xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž systému xxxxx po xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx, xxxx
i) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, zahájila xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soustavná příprava xx budoucí xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 61) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 62).
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx systémem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 50) na xxxxx České republiky,
x) xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kvalifikace, nutnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxx nezaměstnanosti.
(4) Xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx dobu
1. xx 1 xx 3 let, 2 xxxx,
2. od 3 xx 6 xxx, 4 body,
3. od 6 xx 8 xxx, 6 bodů,
4. 8 nebo xxxx xxx, 8 xxxx;
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí povolání 50), xx xxxx
1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,
2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 xxxx,
3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,
4. 49 až 60 xxxxxx, 16 xxxx;
c) započte x případě osoby, xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 bodů,
2. má xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,
3. má vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,
4. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;
x) xxxxxxx xxxxx, které xx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 51), 4 body;
e) xxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx, v xxxx xxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxx x xxxx než 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 0 xxxx,
2. přesáhla x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,
3. xxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 4 xxxx,
4. xxxx nižší xxx 50 % xxxxxxxx míry nezaměstnanosti x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.
(5) Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx bodů. Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx více xxxx.
(6) V případě, xx bodové xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 10 bodů x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovaného, xxx xxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 52), xxxxx pobývají x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx úřady, orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obce x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou povinni xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, že je xxxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx 53), xx Xxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46). Policie Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx, která xxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§104
Přechod xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx zaniká xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx oprávněný xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx manželka (xxxxxx), xxxx x rodiče, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti. Podmínka xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx smrti oprávněného, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pořadí a xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx dědictví; předmětem xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxx-xx těchto xxxxxxxxxxx.
§105
Xxxxxxxxxx x srážky
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx postoupeny.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX A ODPOVĚDNOST XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
Xxxxxxxxxx a odpovědnost xxxxxx
§106
(1) Xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x výplatu xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx do xxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x určené xxxxx, může být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn.
(3) Výplata xxxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, jehož zdravotní xxxx xx xxxxx xxxxxxx, nepodrobí vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx zvláštní příjemce, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zastavení xxxxxxx xxxxx.
§106x
(1) Xxxxx, kterému byly xxxxxxxx mimořádné xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 2) povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod, xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zničením, xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgánu, xxxxx xxxxx průkaz, xx xxxxx dále xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx průkaz ke xxxxxxxx x odevzdat xxxxxxxx průkaz.
(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxx zemřelého xxxxxx xxxx xxxxxx prohlášeného xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx je odevzdán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx vydal.
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, ačkoliv xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vrátit xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxx zejména tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vylákal xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxx. 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznané xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxx.
(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši zaniká xxxxxxxxx tří let xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxxxxxxxx však uplynutím xxxxxx let xxx xxx, xx který xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx neplynou xx xxxx řízení x odvolání, řízení x xxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxx jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do deseti xxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§109
§109 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§110
§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§111
§111 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXX
Xxx první
Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
§114
§114 vypuštěn xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§115
§115 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§118
§118 xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Sb.
Xxx xxxxx
Xxxxxx
§119
§119 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§120
§120 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§121
§121 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§122
§122 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§124 2)
Xxxxxxxxxx písemností
Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx
x) rozhodnutí, xxxxx se dávka xxxxxxxx xxxx nepřiznává, xxxxxx, snižuje xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx.
§125
Náhrada xxxxxxx řízení
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nahrazuje x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx průvodcům, xxxxx xx xx vyzvání xxxxxxx x jednání xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
(3) Nároky xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
§126 2)
Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx
Pokud tento xxxxx xxxx zákony xxxxxxxxx rad o xxxxxxxxxx xxxxxx republik x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx péče odchylky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předpisy.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXX
§127
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx (žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.) xx xxxxxx vůle xxxxxxxxx xx xxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx projevem xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §112 xxxx. 1, xx xxxxxxxx.
(3) Jinak xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§128
Xxxxxxxx xxxx
(1) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx počátek.
(2) Poslední xxx xxxxx určené podle xxxxx, měsíců xxxx xxx připadá xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx na poslední xxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx x úkonů učiněných xxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ XXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§131
§131 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§133
§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§135
§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§136
§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§138
§138 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§142
Organizace x řízení
(1) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(5) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o důchodech x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx pojištěni, též xxxxxxxx dávky sociální xxxx, x xx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x starým xxxxxxx,
x) občanům, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc,
x) příspěvek na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§143
Xxxxxx x dávku
(1) Xxxxxxxx zákonem x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněný u xxxxxx xxxxxxx.
§144
§144 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§145 2)
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx sociální xxxx xxx podat písemné xxxxxxxx do 15 xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sám plně xxxxxxx; neučiní-li tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx odvolání xxxxxxxxx je orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx v této xxxxx x odvolání xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx xx x odvolání rozhodne.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxxx odvolat.
(6) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxx xxxxxxxxxx §126.
XXXX XXXXX
§145x
§145a (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
§145d
§145d (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145h (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
§145x
§145x (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Xx.
§145j
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§145x
§145m xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXX OBČANŮ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX CIVILNÍ XXXXXX X ČLENŮ XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§145n
Ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
x) xxxxxxxxx xx úhradu xx užívání xxxx,
x) náhrada výdělku xxx službě x xxxxxxxxxxx silách.
§145x
§145x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§145x
§145x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145r
§145x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx bytu xxxxxx občanu, xxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx službu 5) xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, nemá-li xxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x plné xxxxxx za xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 660 Xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xx dobu xxxxxx pronajímá.
(3) Xx částky xxxxxx xx xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx v xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx se za xx, že xxxxxx xx xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxx xxxx 200 Kč xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxx nejsou xxxxx.
(4) Xx xxx xx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx vykonává xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx vynaložené xx xxxx xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xx xxxxx, xxxxxx xx xx nájemném xxxxxx voják.
§145x
(1) Xxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx cvičení (jiné xxxxxx)
x) 50 % průměrné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx osobu,
b) 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyživuje-li osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
x) 90 % průměrné xxxxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x
x) 95 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx tři x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 8)
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§145u
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx služby; xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx tento xxxxxxxxx teprve xx xxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx (xxxxxx) xx xxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx bytu xxxxxx xxxx, xxxxxx pominula xxxxxxx x xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx. Xxxxxx-xx však xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 22. xxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx až posledním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání bytu xx xxxx kalendářní xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxxx xxxx xxx po část xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(4) Dalšími xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx služba (§37 xxxxxxxx zákona), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 1 branného xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2 branného xxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxx národní xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§45 xxxxxxxx xxxxxx).
(5) Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejich rodin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxx xxxx (§94 x xxxx.).
XXXX XXXX
XXXXXXX VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 1. ŘÍJNEM 1988
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§147
§147 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§152
§152 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§153
§153 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§154
§154 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§155
§155 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX DŮCHODŮ XXXXXXXXXX XX 30. ZÁŘÍ 1988 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1. XXXXXX 1988
§159
§159 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
ČÁST DEVÁTÁ
XXXXXXXXX PŘIPOJIŠTĚNÍ
§160
§160 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§161
§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§165
§165 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§166
§166 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§169
§169 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§169a
§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§170
§170 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§171
§171 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§172
§172 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173
§173 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§173x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.
§173x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
XXXXX DRUHÁ
XXXXXX NÁROKŮ X X. X XX. XXXXXXXXX X X X. X II. XXXXXXXXX XXXXXX PO 31. XXXXXXXX 1992
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§176
§176 xxxxxxxx xxxxxxx x. 703/1993 Xx.
§177
§177 xxxxxxxx xxxxxxx x. 703/1993 Sb.
§177x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §86, §101 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, xx se rozumí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxx zúčtování dávek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§178
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se
1. xx. IV xxxxxx x. 161/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dávkám, x změnách x xxxxxxxxxx zabezpečení účastníků xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx změnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. xx. 3 x 4 xxxxxx x. 71/1970 Sb., x xxxxxx některých xxxxxxx důchodů a x dalších změnách x sociálním xxxxxxxxxxx;
3. xx. X xxxxxx x. 106/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. zákon x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/ 1979 Xx., zákona x. 150/1979 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx č. 7/1982 Xx., zákona x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 116/1983 Xx., xxxxxx x. 56/1984 Xx., xxxxxx č. 108/1984 Xx. x xxxxxx č. 53/1987 Xx., x xxxxxxxx §84 xxxx. 2, §85 xx 87, §90, 92, §97 xxxx. 3 a §101;
5. xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x. 76/1979 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx;
6. zákonné xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx změnách zákona x xxxxxxxxx zabezpečení;
7. xxxxx č. 108/1984 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sociálním zabezpečení.
§179
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1988, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §176 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1988.
Xxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě §53 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxx jiných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx 1. května 1990 na ten xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. května 1990 xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, x jaké se x xxxxxx xxx xxxxxxxx; tím xxxx xx 31. prosince 1990 xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx, který xxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 110/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. července 1991.
(2) O nárocích xx xxxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1991 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, se xx xxxx před 1. xxxxxx 1991 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
(3) Zaopatřovací xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx 500 Xx xxxxxxx nebo 750 Xx měsíčně bez xxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 1991 mohou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx osoby.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1991
§17
(1) Xxxx-xx zaměstnání před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx jednoho roku xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxxxx.
(2) Organizace, x xxx xx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxx, xx povinna xxxx skutečnost ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 1993.
(3) Xxxxxxxxxx §7 se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx leden 1992.
(4) Xxxxxx xx hmotné zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx zabezpečení x xxxx xxxx poskytování xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dob xxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx zaměstnání, xx xxx xxx xxxx účinnosti hmotné xxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 578/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(2) Xxxxx občan utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxx 1992, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 10 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před xxxxx xxxx.
Xx. XXX xxxx. 2 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.1992
Čl. IX
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Xx.
Čl. X
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Hranice xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx zdrojem příjmu, xxxx podle §54 xxxx. 1 a §68 xxxx. 1 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x sociálním zabezpečení, 1840 Xx xxxxxxx x xxxxx §54 xxxx. 2 x §68 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 28. xxxxx 1993, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx příjmu, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxxx xxx.
(3) Důchody xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dětí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jediný xxxxx příjmu a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 28. xxxxx 1993.
(4) Při xxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 547/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Xx. VII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4 zákona x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Xx. XXX
(1) Xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993, se xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Přídavky xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příjemcům, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx §71 odst. 8 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx tomto xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx příjemce a xx-xx xx xxxxxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. XX
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx ve výši xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prosinci 1993. Xx xxxx, xx xxx náležela v xxxxxx listopadu 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, náleží x xxxxxx prosinci 1993 xxxxx částka xx xxxx dvojnásobku rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx náležela x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxx předpisů platných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. 1) Xxxxx xx xxxxxxxx x důchodům vyplácí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dítě xxxxxxx xxxx rozdílu xxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Rozdíl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, na xxx xxxxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx 1.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. XX
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(3) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(5) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(8) Xxxxxx xx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxxxx 1994 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxxxxx za záloha xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. prosinci 1993 x tím, xx výše procentní xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994, 33) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx přitom rozumějí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 na xxxxx 1993.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Pro xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxx 1993 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx platí xx xxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. II bodu 43 xx zvýší xxx žádosti.
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1996, xx posuzují xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.
(2) Xxxxxx xx dávky sociální xxxx podmíněné sociální xxxxxxxxxxx poskytované xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potřebnosti 34) se posuzují xx 1. xxxxx 1996 xx zřetelem xx x. XI xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Čl. XXXX
Xx. XXXX zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Zvýšení xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx čl. X, xxxx které xxxxxx xxxxxxxx, protože xx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxx s xxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxx stanovenou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, se na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx částky, xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 133/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.6.1997
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx účinností xxxxxx xxxxxx příjmení druhého xxxxxxx, xxxx do 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se stávají xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx společné xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a povinnostmi xxx uvedenými. Xxxxx xxxx předpisy mluví x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o rodině, xxxxxx se tím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Církvemi a xxxxxxxxxxxx společnostmi oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx a xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 se však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.1998
Xx. XV
1. Xxxxxxx XX, XXX x ZTP/P xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xx xxxx x xxxx uvedenou, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
2. Xxxxxx, jehož počátek xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 158/1998 Xx., xx prodlužuje do 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx příplatek x xxxxxxxxx xx bydlení xx x xxxx xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000 vychází xx xxxxxxxx rozhodného xxxxxx, x něhož xx se vycházelo xxx xxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxx x xxxx od 1. xxxxx 2000 xx 31. xxxxxx 2000.
3. Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. dubna 2000 do 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. října 1999 xx 31. prosince 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. dubna 2000 do 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 132/1997 Sb., x sociálním příspěvku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., xx znění xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 xx 31. prosince 1999.
Xx. XV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Čl. XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částkách, xxx stanoví tento xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výši xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující kalendářní xxxxx od nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Nároky vzniklé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 133/1997 Xx., xxxxxxxxx zachovány x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. I bodu 4 (§83 xxxx. 2 x 3), xxxxxx xxx příspěvek xxxxxxxx zálohově, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2002.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx náleží xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §80 x 81 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx zvýšen bez xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xx příspěvek x xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posoudí xx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2005
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x dávku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §103a xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 x 103a xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
3. Příslušný xxxxx xx oprávněn posoudit, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 7 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx.
Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 47/2006 Xx. x účinností xx 27.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x zvýšení xxxxxxx xxx bezmocnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx dnem 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx xxxxxx x xxxxxxx x zvýšení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx pro bezmocnost xx xxxx před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx důchodu xxxxxxx x prosinci 2006.
5. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx zaniká x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž byl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxx, x kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2008.
6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx; seznamy xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti.
7. Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx poskytován xxxxxxxxx xxx péči x blízkou xxxx xxxxx osobu.
Čl. XXXV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx uvedená v §103a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx dobu 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §103a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XXXV xxxxxx právním předpisem x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/1988 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1988, x xxxxxxxx ustanovení §176 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Text xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplného xxxxx xxxxxx x. 140/1994 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

182/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některé další xxxxxxxx dávky

s xxxxxxxxx xx 1.10.1994

241/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

118/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx

x účinností xx 1.10.1995, s xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. d), §7 xxxx. x), §71, §97 odst. 2, §100 xxxx. 2, §101 xxxx. 2, §122 odst. 1, xxxxx xxxxx x §177x odst. 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996

155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

160/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.1996

133/1997 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.1997

91/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

155/1998 Xx., x znakové xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

350/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2000

360/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §86, §106x x 177a, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000

29/2000 Xx., xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

151/2002 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

213/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §73a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2002 x 1.1.2004

426/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.10.2002

281/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

218/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

47/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1988 Xx., x působnosti orgánů XX v sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 27.2.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx xxxxx čl. XX, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2006

135/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

29/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx před domácím xxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.2.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Právní xxxxxxx x. 100/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2012.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §32 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním zabezpečení.
2) ruší xx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x postup těchto xxxxxx a organizací xxx provádění důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx)
3) §97 xxxx. 3 xxxxxx x. 121/1975 Xx.
§97 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §142 x xxxx. občanského xxxxxxxx řádu.
5) Xxxxx č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1992 Xx.
6) §8 xxxxxx č. 73/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
7) §68 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 123/1990 Xx.
8) §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce.
9) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Xx.
10) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu.
11) §14 xxxx. 7 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx.
12) §14 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
13) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
14) §26 xxxx. 1, 5 x 6 xxxxxxxx xxxxx ČR č. 216/1992 Sb.
15) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění.
16) §9 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
17) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb. x zákona č. 160/1995 Sb.
18) §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 31/1993 Sb., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
19) §14 xxxx. 2, 4 x 5 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
20) §3 xxxx. 2 písm. x) x §7 xxxxxx x. 463/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
21) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 284/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
25) §20 xx 26 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx.
26) Xxxxx č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxx č. 132/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx.
28) Zákon č. 155/1995 Sb.
29) §19 xxxxxx ČNR x. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 72/1995 Xx.
30) §15 xxxxxx ČNR x. 114/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Sb.
31) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1993 Sb.
32) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Xx.
33) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 160/1993 Xx.
34) Zákon XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, ve xxxxx xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
35) §70 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 x 2 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §21 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx.
38) §134 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
39) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
40) §28 xx 32, §38 xx 40, §49 x 50 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xx 32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §33 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx a vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
45) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Sb.
46) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
48) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx dne 29. xxxxxx 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě.
49) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 168/2005 Xx.
50) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
51) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
52) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 428/2005 Sb.
54) §21b xxxx. 2 zákona x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Xxxxx č. 482/1991 Sb., o sociální xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §14a xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění zákona x. 165/2006 Xx.
57) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §73 odst. 6 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007 x to xxx, xx tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x) xx x). Následující xxxxxxx č. 135/2006 Xx. bylo do §73 xxxx. 6 xxxxxxx písm. x) x účinností xxxx xx 1.1.2007. Xxxxx xxxxx odstavec xxxxxx, xxx xxx vypadá xxx. že xx xxxx. c) xx xxxx. x).