Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o sociálním zabezpečení

100/88 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Základní zásady §1
Rozsah sociálního zabezpečení §2
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení §3
Občané §4
Organizace §5
ČÁST II. Důchodové zabezpečení
HLAVA I. Účast na důchodovém zabezpečení a druhy dávek §6 §7
HLAVA II. Důchody
DÍL I. Základní pojmy
Zaměstnání §8
Náhradní doby §9
Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech §10 §11
Průměrný měsíční výdělek §12 §13
Pracovní kategorie §14 §15 §16 §17 §18
Pracovní úrazy a nemoci z povolání §19
DÍL II. Starobní důchod §20
Podmínky nároku na starobní důchod §21
Výše starobního důchodu §22
Zvýšení starobního důchodu §23
Nejvyšší výměra starobního důchodu §24
Nejnižší výměra starobního důchodu §25
Podmínky nároku na poměrný starobní důchod §26
Výše poměrného starobního důchodu §27
Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu §28
DÍL III. Invalidní důchod
Podmínky nároku na invalidní důchod §29
Výše invalidního důchodu §30
Nejvyšší výměra invalidního důchodu §31
Nejnižší výměra invalidního důchodu §32
Invalidní důchod v mimořádných případech §33
Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §34
Nové vyměření invalidního důchodu §35 §36
DÍL IV. Částečný invalidní důchod
Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod §37
Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách §38
Nové vyměření částečného invalidního důchodu §39
DÍL V. Důchod za výsluhu let
Podmínky nároku na důchod za výsluhu let §40 §41
Výše důchodu za výsluhu let §42
Průměrný měsíční výdělek §43
Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem §44
DÍL VI. Vdovský důchod
Podmínky nároku na vdovský důchod §45 §46
Výše vdovského důchodu §47
Souběh vdovského důchodu s příjmem §48
DÍL VII. Vdovecký důchod §48a
DÍL VIII. Sirotčí důchod
Podmínky nároku na sirotčí důchod §49
Výše sirotčího důchodu §50
DÍL IX. Důchod manželky §51
DÍL X. Sociální důchod §52 §53
DÍL XI. Společná ustanovení pro důchody
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §54
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §55 §56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem §57
Souběh českých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny §58 §58a
DÍL XII. Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
Skupiny účastníků odboje §59
Průměrný měsíční výdělek §60
Věk potřebný pro nárok na starobní důchod §61
Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod §62
Výše starobního a invalidního důchodu §63
Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu §64
Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje §65
Výše sociálního důchodu §66
Výše důchodů rodičů účastníka odboje §67
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §68 §69
HLAVA III. Zvýšení důchodu pro bezmocnost §70
HLAVA IV. Výchovně k důchodům a příplatek k výchovnému §71 §72
ČÁST III. Sociální péče
HLAVA I. Rozsah sociální péče §73 §73a §73b
HLAVA II. Péče o rodinu a děti §74 §74a §74b §75
HLAVA III. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách a členů jejich rodin §76 až §79
HLAVA IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu §80 §81 §82 §83 §84 §85
HLAVA V. Péče o těžce zdravotně postižené občany §86 §86a §87 §88 §89 §89a
HLAVA VI. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany společensky nepřizpůsobené §90 §91
HLAVA VII. Úhrada nákladů sociální péče §92 §93 §93a
ČÁST IV. Výchovné k důchodům a příplatek k výchovnému
HLAVA I. Obecná ustanovení o nárocích a výplatách dávek
Vznik nároku na dávku a její výplatu §94 §94a
Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu §95 §96 §97
Omezení výplaty a snížení dávek §98 §99 §100
Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek §101
Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům §102
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině §103
Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče §103a
Přechod nároku při úmrtí oprávněného §104
Postoupení a srážky §105
HLAVA II. Povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení
Povinnosti a odpovědnost občanů §106 §106a §107 §108 §109
Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky §110 §111 §112 §113
HLAVA III. Organizace a řízení
DÍL I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost §114 §115 §116 §117 §118
DÍL II. Řízení §119 §120 §121 §122 §123
Doručování písemností §124
Náhrada nákladů řízení §125
Obecné předpisy o řízení §126
HLAVA IV. Právní úkony a počítání času
Právní úkony §127
Počítání času §128
ČÁST V. Sociální zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky
Osobní rozsah §129
Kategorie funkcí §130
Průměrný měsíční výdělek §131
Podmínky nároku na starobní důchod §132
Výše starobního důchodu §133
Podmínky nároku na invalidní důchod §134
Výše invalidního důchodu §135
Podmínky nároku na částečný invalidní důchod §136 §137
Důchod za výsluhu let §138
Nejvyšší výměra dávek při souběhu §139 §140
Dohoda o srážkách z důchodu §141
Organizace a řízení §142
Žádost o dávku §143 §144
Odvolací řízení §145
ČÁST VII. Zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami - Část sedmá vypuštěna právním předpisem č. 118/1995 Sb. §145n §145o §145p §145r §145s §145t §145u
ČÁST VIII. Zvýšení vyplácených důchodů
HLAVA I. Zvýšení důchodů přiznaných před 1. říjnem 1988
Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let §146
Zvýšení částečných invalidních důchodů §147
Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů §148
Zvýšení osobních důchodů §149
Zvýšení důchodů účastníků odboje §150 §151 §152
Společná ustanovení o zvýšení důchodů §153 §154 §155 §156 §157 §158
HLAVA II. Zvýšení důchodů přiznaných po 30. září 1988 podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 §159
ČÁST IX. Důchodové připojištění §160
ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA I. Přechodná ustanovení
Základní ustanovení §161 §162 §163
Starobní důchod §164 §165
Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí §166
Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let §167
Důchod manželky §168
Změny druhů důchodů §169
Doby zaměstnání v cizině §169a
Pracovní kategorie §170
Zvýšení důchodu pro bezmocnost §171
Výchovné §172
Zaopatřovací příspěvek §173 §173a
HLAVA II. Úprava nároků z I. a II. pracovní kategorie a z I. a II. kategorie funkcí po 31. prosinci 1992 §174 §175
HLAVA III. Závěrečná ustanovení §176 §177 §177a
Zrušovací ustanovení §178
Účinnost §179
č. 110/1990 Sb. - Čl. IV
č. 306/1991 Sb. - Čl. VII
č. 578/1991 Sb. - §17
č. 235/1992 Sb. - Čl. VII odst. 2
č. 37/1993 Sb. - Čl. IX
č. 84/1993 Sb. - Čl. V a VII
č. 266/1993 Sb. - Čl. III a IV
č. 307/1993 Sb. - Čl. IX
č. 182/1994 Sb. - Čl. VII
č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII
č. 241/1994 Sb. - Čl. IX
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 160/1995 Sb. - Čl. XVII
č. 133/1997 Sb. - Čl. II
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 360/1999 Sb. - Čl. XV
č. 213/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 218/2005 Sb. - Čl. II
č. 47/2006 Sb. - Čl. II
č. 109/2006 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XXXV
Nálze Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxxx zásady
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaručuje xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx právních xxxxxx vznikajících podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx sociálního zabezpečení.
§4
Xxxxxx
(1) Způsobilost občana xxx v právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx smrtí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx šestnáctého xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx mladšího xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx zákon x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, zákoném xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxx způsobilosti zbaven, x o prohlášení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XX XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ X XXXXX XXXXX
§6
§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
HLAVA XXXXX
XXXXXXX
Xxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§8
§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxx důchod
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§27
§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§35
§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxxxx
Xxxxxxxx invalidní důchod
§37
§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Díl pátý
Xxxxxx xx výsluhu xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxx
§40
§40 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§43
§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx
Podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§48
§48 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
Xxx sedmý
Xxxxxxxx xxxxxx
§48a
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Xxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxx
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
Xxx desátý
Xxxxxxxx xxxxxx
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§53
§53 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1990 Sb.
Díl xxxxxxxxx
Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxx
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Sb.
§58
§58 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§58x
§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
Díl dvanáctý
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
§59
§59 zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§61
§61 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§64
§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXXX
§70
§70 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§71
§71 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
Účinnost od 1.1.1995 xx 30.9.1995 (xx xxxxxx č. 118/95 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§73
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dostatečně zabezpečeny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinými xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzhledem xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poměry.
(2) X xxxxxxx sociální xxxx stát zajišťuje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rodičovství, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx dávky x xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státní orgány xxxx spolupracují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Zrušen xxxxxxx předpisem č. 155/1995 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) V xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxx xxxxx zdravotně postižených.
§73x
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§73x
§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXX X XXXXXX X XXXX
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Pomoc osobám xxxxxxxxx násilím
§74a
§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/2007 Xx.
§74x
§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2007 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X OZBROJENÝCH XXXXXX A XXXXX XXXXXX XXXXX
§76
Xxxxx třetí, §76 xx §79 xxx xxxxxx zákonem x. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXXXXX XXX PÉČI X XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX
§80
§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX PÁTÁ
XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§86
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nevidomým x xxxxxxx x těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústrojí xx xxxxxxxxx věcné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xxxxxxx x dopravě xxxx xxx potřebě xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx X. stupně, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx těžkým zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxx. Xxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx X. xxxxxx xxxxxx XX, II. xxxxxx průkaz ZTP x XXX. stupeň xxxxxx ZTP/P. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje údaj x přiznaném xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx vydání xxxx xxxxx u xxxxxx ve xxxx
x) do 20 xxx xxxxxxx 5 xxx,
x) 20 xx 50 xxx xxxxxxx 10 let,
x) xxx 50 xxx bez omezení.
(4) Platnost průkazu xxxxxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx vyznačené, ohlášením xxxx ztráty nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx občana xxxx prohlášením xx xxxxxxx anebo rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Vzory xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie občana xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Stát xx xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxx.
§86a
§86a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§89a
§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
XXXXX ŠESTÁ
XXXX O XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
§90
§90 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
§92
Xxxxxxxx x xxxxx dávky x xxxxxxxxx výhody xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nákladů.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§93a
§93a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXX X PŘÍPLATEK X XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX
§94
Xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x podáním xxxxxxx x přiznání xxxx vyplácení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xxxx třeba. Xx-xx xxxxxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), nebo jeho xxxxxxx příslušník 47), xxxxx je hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46), je xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxx souhlas x tím, aby xxxxxxxxx orgán zjišťoval xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx žadatel xx území Xxxxx xxxxxxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§94x
§94a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxxxxxxxx přiznání, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
§95
(1) Xxxxxx-xx xx dodatečně, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx jakého náleží, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxx xxxx nazpět xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §94 xxxx. 3 xxxx být xxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx přiznání.
§96
(1) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx neprávem, xxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx se, xx dávka xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx výplatu xxxxx, xxxx výplata xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx nebo xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx zastaví xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Dávka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx xxxx náleží x dosavadní xxxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxx výplaty, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 3 x xxxxxx-xx se, že xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxxx ode xxx zastavení její xxxxxxx; xxxxxx-xx se, xx xxxxx přestal xxx invalidním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx zastavení výplaty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx dne, kterým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxx.
(5) Zanikl-li nárok xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx přiznání xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx x částkami dosavadní xxxxx vyplácenými za xxxxx xxxx.
§97
(1) Xxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části zaniká, xxxx-xx uvedeno jinak, xxxxxxxxx tří xxx xxx dne, xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu řízení x dávce x xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník ustanoven.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
§98
§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Sb.
§99
zrušen
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§101
Xxxxx xxx xxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
(1) Dávky xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx prováděcí xxxxxxx. 2)
(2) Xxxxx xxxxx xxx vypláceny xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podrobnosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx. 2)
(3) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§102
Výplata xxxxx oprávněným x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx se vyplácejí x xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky. Příjemcem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx nedosáhlo xxxxx, xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx, xxxx kdyby xxx xxxx poškozovány xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oprávněného, xxxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx jen v xxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxx pouze xx prospěch xxxxxxxxxxx x osob, které xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímat, xxxxxxx dávku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§103
Xxxxx xx dávky x xxxxxx poskytování xx xxxxxx x xxxxxx
(1) Xx dávky xxxxxx nárok xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníci 47) xxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46) xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xx sociální výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 48). Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x sociální xxxxxxxxxxx 55) xxxx nárok xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 56) xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx trvale. O xxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§103a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx sociální xxxx
(1) Xxxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx 47), xxxxx je xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění 59),
x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58),
x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57),
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx 10 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx po xxxx 1 roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění 59), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 58) x xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx penále xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,
x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx, která xxxx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx 60),
x) xx osobou, která xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx před vstupem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 roku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx založený xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx uzavřenou xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nemocenském pojištění; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 60); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou zátěž xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx nezaměstnanou během xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání; podmínkou xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxx o zaměstnanosti 60); xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž systému xxxxx po xxxx 6 xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájila xxxxxxxx přípravu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soustavná příprava xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx podpoře 61) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx 62).
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx systémem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 46) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 50) na xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx kvalifikace, nutnosti xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nezaměstnanosti.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán postupuje xxx, že
x) xxxxxxx v případě xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xx xxxx
1. xx 1 do 3 let, 2 xxxx,
2. xx 3 do 6 xxx, 4 xxxx,
3. od 6 xx 8 xxx, 6 xxxx,
4. 8 xxxx více xxx, 8 bodů;
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx poplatníkem pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 50), xx xxxx
1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,
2. 25 xx 36 měsíců, 8 xxxx,
3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 bodů,
4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx;
x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,
3. xx xxxxx xxxxxxx vzdělání, 4 xxxx,
4. má xxxxxxxxxxxxx vzdělání, 6 xxxx;
d) započte xxxxx, xxxxx xx xxx zprostředkování zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 51), 4 xxxx;
x) xxxxxxx xxxxx, která xx hlášena k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x okrese, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx
1. xxxxxxxx x více než 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,
2. přesáhla x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti v Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,
3. byla xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,
4. byla nižší xxx 50 % xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jejíž bodové xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx bodů. Xx neodůvodnitelnou zátěž xxxxxxx xx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 20 xxxx xxxx bodů.
(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činí xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxx x úvahu xxxx xxxx vazby na xxxxx xxxxxx 52), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx.
(7) Příslušný xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x posuzované osoby xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinni xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 53), xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46). Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§104
Přechod xxxxxx při úmrtí xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx dávku xxxxxx xxxx xxxxx oprávněného.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vstupují xx dalšího řízení x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx manželka (xxxxxx), xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx domácnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx splněna x xxxx, které mají xxxxx na xxxxxxx xxxxxx po zemřelém.
(3) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pořadí x xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2.
(4) Nároky přecházející xx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávají, xxxx-xx xxxxxx pozůstalých.
§105
Postoupení x xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Dávky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody x srážkách.
(3) Xxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX X ODPOVĚDNOST XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§106
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx do xxxx xxx změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, její xxxx x výplatu xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyzván xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx zastavena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx byl xx výzvě xx xxxxx následek upozorněn.
(3) Xxxxxxx dávky xxxxxxxxx nepříznivým zdravotním xxxxxx může být xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx je třeba xxxxxxx, xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx x občan, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zastavení xxxxxxx xxxxx.
§106a
(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx za xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx jeho současné xxxxxx. Občan, xxxxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx, aby xxxxx uvedené v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx má x xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prohlášeného xx mrtvého, xx xxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxxxxxxxx má i xxxxx, xxxxx ohlásil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx odevzdán xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx odevzdat xxxxxx, xxxxx jej xxxxx.
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx povinnost, přijímal xxxxx xxxx xxxx xxxx, ačkoliv věděl xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výši; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zamlčel některou xxxxxxxxx skutečnost.
(2) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx, snížení xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx sociální xxxx xxxx xxxx části. 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx též z xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx sociálního zabezpečení xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§109
§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§110
§110 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§113
§113 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ
Xxx xxxxx
Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx
§114
§114 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Sb.
§115
§115 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§118
§118 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
Díl xxxxx
Xxxxxx
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§120
§120 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§121
§121 xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§123
§123 xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
§124 2)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
(2) Příslušný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx průvodcům, xxxxx xx na vyzvání xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx péče. 2)
(3) Nároky xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 4)
§126 2)
Xxxxxx předpisy x xxxxxx
Xxxxx tento xxxxx xxxx zákony xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxxx xxxxxx republik x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx xx obecných xxxxxxxx x správním xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXX
§127
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx úkon (žádost x dávku xxxxxxxx xxxx xxxx.) je xxxxxx xxxx směřující xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx těch xxxx nebo povinností, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Právní xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x §112 xxxx. 1, je xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx právní úkony, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
§128
Počítání xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxx došlo k xxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx takový xxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na poslední xxx x xxxxxx.
(3) Připadne-li poslední xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx učiněn xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx x úkonů učiněných xxxx soudu platí xxxxxxxx soudní xxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX X PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ XXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§130
§130 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§131
§131 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§133
§133 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§135
§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§136
§136 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§138
§138 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§140
§140 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§142
Organizace x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Xx.
(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné k xxxxxxxxxxx x důchodech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx zvláštní pomoc,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§143
Xxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxx zákonem č. 307/1993 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sociální péče xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx.
§144
§144 xxxxxxxx xxxxxxx x. 307/1993 Xx.
§145 2)
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx sociální péče xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx u orgánu, xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx není přípustné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x odvolání.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxx služebnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx se x odvolání xxxxxxxx.
(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §126.
ČÁST ŠESTÁ
§145x
§145a (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145b (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145x (xxxx šestá) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145x
§145d (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
§145x
§145e (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.
§145f
§145f (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145x
§145g (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145x
§145h (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145x
§145x (xxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
§145j
§145x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.
§145k
§145k xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§145x
§145l xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Sb.
§145m
§145m xxxxxxxx xxxxxxx č. 307/1993 Xx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXX KONAJÍCÍCH XXXXXX X OZBROJENÝCH XXXXXX XXXX CIVILNÍ XXXXXX X ČLENŮ XXXXXX XXXXX STÁTNÍMI XXXXXXX
§145x
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx civilní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
a) vypuštěno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§145o
§145x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
§145p xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§145x
§145x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxx xxxxxx občanu, koná-li xxxxxxxx (xxxxxxxx) službu x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 5) xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "voják"). Xxxxx příspěvek náleží xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx vojenském xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx službě xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx za užívání xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 660 Xx xxxxxxx. Příspěvek xxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xx dobu xxxxxx pronajímá.
(3) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx tato xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx jen xxxxxx, xx se za xx, xx úhrada xx služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 200 Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxx nejsou xxxxx.
(4) Za xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx vynaložené xx xxxx ubytování, 6) příspěvek xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx byt xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xx xxxxx, kterou xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§145t
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx civilní službě xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx cvičení (jiné xxxxxx)
a) 50 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx xxxxx,
x) 65 % xxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyživuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
c) 90 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyživuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxx xxxxx, x
x) 95 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx tři x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx cvičení zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx. 8)
(4) Xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných.
§145x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxx xxxxxx xx prvního xxx služby; xxxxx-xx xx podmínky xxx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx. Má-li xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxxx) xx xxxx po xxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx až xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxx trvání nároku. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x podmínek trvání xxxxxx xx xx 22. xxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx měsíce, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx užívání xxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, měsíční xxxxxx příspěvku xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách se xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx služba (§37 xxxxxxxx xxxxxx), pokud xxxxx není hmotně xxxxxxxxxx xxxx voják x povolání,
b) xxxxxxxxx xxxxxx (§46 xxxx. 1 branného xxxxxx),
c) zvláštní xxxxxx (§46 xxxx. 2 branného xxxxxx), x xxxxxxxx zvláštní xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxx (Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx),
x) osobní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (§45 xxxxxxxx xxxxxx).
(5) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejich rodin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxx xxxx (§94 x xxxx.).
XXXX XXXX
XXXXXXX VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ
XXXXX XXXXX
ZVÝŠENÍ XXXXXXX PŘIZNANÝCH XXXX 1. XXXXXX 1988
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§147
§147 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Sb.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§150
§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§152
§152 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§154
§154 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§155
§155 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§157
§157 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX 30. ZÁŘÍ 1988 PODLE XXXXXXXX XXXXXXXX PŘED 1. XXXXXX 1988
§159
§159 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXXX PŘIPOJIŠTĚNÍ
§160
§160 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
XXXX DESÁTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§161
§161 zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§163
§163 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§164
§164 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§165
§165 xxxxxx právním předpisem x. 155/1995 Xx.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§169
§169 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§169a
§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/1995 Xx.
§172
§172 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Sb.
§173
§173 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
§173a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§173a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
XXXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXX X X. A XX. XXXXXXXXX X X X. A XX. XXXXXXXXX XXXXXX XX 31. PROSINCI 1992
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/1995 Xx.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/1995 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§176
§176 xxxxxxxx zákonem x. 703/1993 Xx.
§177
§177 xxxxxxxx zákonem č. 703/1993 Sb.
§177x
(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §86, §101 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dítě xx xxxxxxxx za dlouhodobě xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxxxx, výchovou xxxxxx x péčí nahrazující xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zpětné xxxxxxx.
§178
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují se
1. xx. XX xxxxxx x. 161/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx změnách x sociálním xxxxxxxxxxx;
2. xx. 3 x 4 zákona x. 71/1970 Xx., x xxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx změnách x xxxxxxxxx zabezpečení;
3. čl. I xxxxxx x. 106/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 76/ 1979 Xx., xxxxxx x. 150/1979 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., zákona č. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 116/1983 Xx., xxxxxx č. 56/1984 Xx., xxxxxx x. 108/1984 Sb. x xxxxxx x. 53/1987 Xx., x xxxxxxxx §84 odst. 2, §85 xx 87, §90, 92, §97 xxxx. 3 a §101;
5. zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 76/1979 Xx., x zvýšení xxxxxxx;
6. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 7/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx změnách xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 108/1984 Xx., x xxxxxxx některých nízkých xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
§179
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988, x xxxxxxxx ustanovení §176 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1988.
Xxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě §53 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxx xxx 1. xxxxxx 1990 na ten xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxx 1990 nahrazoval, x xx ve xxxx, x xxxx xx x xxxxxx dni xxxxxxxx; tím xxxx xx 31. prosince 1990 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx osobní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1990
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1991.
(2) X nárocích xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1991 x o xxxxx nebylo xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 rozhodne xxxxx xxxxxxxx platných xxxx tímto xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx na xxxxxx 500 Xx xxxxxxx xxxx 750 Xx xxxxxxx bez xxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
(4) Xx 31. prosince 1991 xxxxx o xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Československé xxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx osoby.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1991
§17
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, považuje xx podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 za xxxxxxxx.
(2) Organizace, x xxx xx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx jeden xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx do 10. xxxxx 1993.
(3) Xxxxxxxxxx §7 xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx mezd vyúčtovaných xx xxxxx xxxxx 1992.
(4) Xxxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zabezpečení a xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx vznikl nárok xx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezapočítávají xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx dne xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxx §17 odst. 6 zákona o xxxxxxxxxxxxx.
§17 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 578/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
(2) Xxxxx xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. června 1992, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x 10 % xxxx průměrného měsíčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx.
Xx. XXX xxxx. 2 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.1992
Čl. IX
Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
Čl. X
Xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x §68 odst. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 1840 Xx měsíčně x podle §54 xxxx. 2 a §68 odst. 2 xxxxxxxxx zákona 3060 Xx měsíčně.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1993, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx dosud nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výše uvedené x xxxxxxxx 1, xx upraví xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 28. xxxxx 1993.
(4) Xxx xxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 547/1992 Xx., x xxxxxxx důchodů x xxxx 1993.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. x účinností xx 1.3.1993
Čl. VII
Xxxxxxxxx ustanovení
Výjimky xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.
Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1993
Xx. III
(1) Xxxxxxxx na xxxx x výchovné, xxxxx náležejí xx xxx 31. říjnu 1993, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xx xxx oprávněného xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje i x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx x výchovné xx xxxx dětí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příjemcům, xxxxx xxxxxxxx xx dni 31. říjnu 1993 xx xxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx děti z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx §71 odst. 8 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx příjemce x xx-xx xx xxxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 266/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Xx. IV
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx výši xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx splatné x xxxxxx xxxxxxxx 1993. Xx xxxx, na xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxxxx výchovného x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx náležela xxxxx tohoto xxxxxx, x výší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. 1) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjemcům, xxxxxx xx každé dítě xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Rozdíl podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx děti, na xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 266/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Xx. XX
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.
(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.
(8) Záloha xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx na leden 1994 podle předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 se xxxxxxxx za záloha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993; přitom xx xxxxxxxx x xx části, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí z xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1993 xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. prosinci 1993 x tím, xx výše xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994, 33) zálohami xx xxxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozumějí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx 1993.
(10) Xxxxxxxxxx předchozích odstavců xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx rok 1993 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx.
(12) Pojistné xx sociální zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxx pracujícím x cizině xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. II xxxx 43 se xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx osobám samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, xx posuzují podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, které byly x výplatě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.
(2) Nároky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x sociální potřebnosti 34) xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx zřetelem xx x. XX xxxxxx zákona.
Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Čl. XXXX
Xx. XXXX zrušen xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x nižších xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxx čl. X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, protože xx xxxxxx (úhrn xxxxxxx) xxxxx s xxx přesáhl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nižší xxxxxx, xx na xxxxxx přizná xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xx. X xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 133/1997 Sb. x účinností xx 26.6.1997
Čl. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx společného jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx podle xxxxxx xxxxxx považují za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx součástí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx xx považují xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o rodině, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Xx., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x účinností xx 1.8.1998
Xx. XX
1. Xxxxxxx XX, XXX x XXX/X xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2000 platí xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.
2. Xxxxxx, jehož počátek xxxxxxx na 1. xxxxx 1999, xx xxxxx se přiznává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. a xxxxxx x. 158/1998 Xx., xx prodlužuje do 30. xxxxxx 2000. Xxx nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xx v xxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx bydlení x xxxx od 1. xxxxx 2000 xx 31. xxxxxx 2000.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx zákona č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku x vyrovnání xxxxxxx xxx tepelné xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 do 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx zákona č. 132/1997 Sb., x sociálním xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. října 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností od 1.4.2000
Xx. II
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
1. Xxxxxxxxx doposud xxxxxxxxx x nižších xxxxxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výši xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 133/1997 Xx., xxxxxxxxx zachovány x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Zúčtování xxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. X xxxx 4 (§83 xxxx. 2 x 3), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zálohově, xx xxxxxxx poprvé xx xxx 2002.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxx xxxx x osobu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x §80 x 81 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx zvýšen bez xxxxxxx podle §84 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Nárok xx xxxxxxxxx x xxxx výši x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posoudí xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2005
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx o dávku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §103a xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx, je-li to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 a 103a xxxxxx č. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx započítá x xxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
3. Příslušný xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 7 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2006 Xx. x účinností xx 27.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007 xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
2. Xxxxxx o xxxxxxxxx při péči x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx xxxxxx x xxxxxxx x zvýšení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2007 xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx naposledy xxx xxxxxxx důchodu xxxxxxx x prosinci 2006.
5. Xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx x blízkou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. prosince 2008.
6. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresních xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx předají xx xxx 1. ledna 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxx působnosti.
7. Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxx, kdy z xxxxxx péče o xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx, zda je xxxxx uvedená x §103a odst. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx podle §103a xxxx. 2 písm. x) zákona x. 100/1988 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dobu 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §103a xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
Xx. XXXV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 100/88 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1988, x výjimkou ustanovení §176 písm. c), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 140/94 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
182/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dávky
x xxxxxxxxx xx 1.10.94
241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 54/56 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.95
118/95 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
s xxxxxxxxx xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), §7 písm. x), §71, §97 xxxx. 2, §100 xxxx. 2, §101 xxxx. 2, §122 xxxx. 1, části xxxxx a §177a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.96
155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/95 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
133/97 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX č. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 26.6.97
91/98 Xx., kterým xx xxxxxxxx zákon č. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.8.98
155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.99
350/99 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2000
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí
x účinností xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §86, §106x x 177a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000
29/2000 Xx., xxxxx o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
151/2002 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
213/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §73x, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2002 a 1.1.2004
426/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2002
281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností od 7.5.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
168/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2005
218/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., x životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2005
47/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 27.2.2006
109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách
x xxxxxxxxx od 1.1.2007 x xxxxxxxx části xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2007
165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.9.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
29/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím, zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.2.2007
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 27.3.2008
427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2015
Xxxxxx xxxxxxx x. 100/88 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §32 xxxx. 3 a 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním zabezpečení.
2) xxxx xx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového zabezpečení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných, xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nemocenského zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx)
3) §97 xxxx. 3 xxxxxx x. 121/1975 Xx.
§97 xxxxxx č. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §142 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
5) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1992 Xx.
6) §8 xxxxxx č. 73/1990 Xx., x civilní xxxxxx.
7) §68 xxxx. 3 vyhlášky x. 149/1988 Sb., xx xxxxx vyhlášky x. 123/1990 Xx.
8) §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce.
9) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
10) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu.
11) §14 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
12) §14 xxxx. 2, 4 x 5 zákona XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
13) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 259/1994 Xx.
14) §26 xxxx. 1, 5 x 6 xxxxxxxx xxxxx ČR x. 216/1992 Sb.
15) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění.
16) §9 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Sb.
18) §2 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 31/1993 Sb., x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
19) §14 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
20) §3 xxxx. 2 xxxx. x) x §7 xxxxxx č. 463/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.
21) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 284/1995 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
24) §6 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
25) §20 xx 26 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx.
26) Zákon č. 75/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx tepelné xxxxxxx.
27) Xxxxx č. 132/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx nájemného x x xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx.
28) Xxxxx č. 155/1995 Sb.
29) §19 xxxxxx XXX x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Ústavního soudu Xxxxx republiky x. 72/1995 Sb.
30) §15 xxxxxx ČNR x. 114/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Sb.
31) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 160/1993 Xx.
32) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Sb., xx znění xxxxxx x. 37/1993 Xx.
33) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 160/1993 Xx.
34) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. a xxxxxx x. 182/1994 Sb.
35) §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §21 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb.
38) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
39) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
40) §28 xx 32, §38 xx 40, §49 x 50 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xx 32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §33 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti.
45) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Xx.
46) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 217/2002 Xx.
48) Čl. 7 nařízení Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx dne 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx dne 29. xxxxxx 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě.
49) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx. a zákona x. 168/2005 Xx.
50) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
52) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.
54) §21b xxxx. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) §14a xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění zákona x. 165/2006 Xx.
57) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
58) Zákon č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

*) §73 odst. 6 byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007 x to xxx, xx tento odstavec xxxxxxxx xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 135/2006 Xx. xxxx xx §73 xxxx. 6 xxxxxxx písm. x) x xxxxxxxxx xxxx xx 1.1.2007. Proto xxxxx xxxxxxxx vypadá, xxx jak vypadá xxx. xx za xxxx. x) xx xxxx. l).