Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.08.2022 do 30.06.2023.


Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

61/88 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

ČÁST II. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

ODDÍL 1. Základní pojmy

Hornická činnost §2

Činnost prováděná hornickým způsobem §3

Organizace §3a

Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců §3b

Odstranění pochybností §4

ODDÍL 2. Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem §5 §5a

Báňský projektant §5b

Odborný znalec §5c §6

Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii §7

Technická zařízení §8 §8a §8b

ODDÍL 3. Povolování hornické činnosti

Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly §9

Otvírka,příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů §10

Zvláštní zásahy do zemské kůry §11

Působnost národních výborů §12

Zajišťování a likvidace starých důlních děl §13

Důlně měřická a geologická dokumentace §14

Vstup na cizí nemovitosti §15 §16

Řízení o povolení hornické činnosti §17 §18 §18a

ODDÍL 4. Činnost prováděná hornickým způsobem

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu §19

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem §20

ČÁST III. Výbušniny

Základní pojmy §21

Nakládání s výbušninami

Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami §22

Další podmínky pro nakládání s výbušninami §23 §24

Předávání a nabývání výbušnin §25

Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin §25a

Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin §25b

Vývoz a dovoz výbušnin §25c

Tranzit výbušnin §25d

Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin §25e

Informační a oznamovací povinnost §25f

Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami §25g

Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin §25h

Zajištění a zabrání výbušnin §25i §25j §25k

Přeprava a přenášení výbušnin §26

Provádění prací s použitím výbušnin §27 §28

Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí §28a §29 §30 §31 §32 §33

Způsobilost k nakládání s výbušninami §34

Přivádění výbušnin k výbuchu,jejich zneškodňování a ničení §35 §36 §36a §36b §36c §36d

ČÁST IV. Podzemní objekty

Podzemní objekty §37

ČÁST V. Státní báňská správa

Organizace státní báňské správy §38

Působnost orgánů státní báňské správy §39

Český báňský úřad §40

Obvodní báňské úřady §41

Báňští inspektoři §42 §43

ČÁST VI. Přestupky

Přestupky §44

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44a §44b §44c

Společná ustanovení o přestupcích §44d

ČÁST VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §45 §45a §46 §46a

Přechodná ustanovení §47

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona č. 542/1991 Sb. §47a

Zrušovací ustanovení §48

Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona ČNR č. 542/1991 Sb. §48a

Účinnost §49

Příloha

č. 542/1991 Sb. - Čl. II

č. 128/1999 Sb. - Čl. II

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 315/2001 Sb. - Čl. III, Čl. IV

č. 206/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. IX

č. 376/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. VI

č. 204/2015 Sb. - Čl. VI

č. 451/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61) x upravuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) x x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxx, bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 64), Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx pro zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx 66) xx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxxxx nakládat podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xxxxxxxxx školy zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výbušniny, xxxxx xxxx xxx své xxxxxxx ozbrojené síly x sbory xxxxxx xxxxx při jejich xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) výbušniny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x zápalky, které xxxx za xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx 68) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx objekty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/XX xx xxx 22. xxxxxx 1998 x postupu xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x předpisů x xxxxxxxx pro služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/ES.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X ČINNOST PROVÁDĚNÁ XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx první

Základní xxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") 2)

x) xxxxxxx, příprava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zřizování, xxxxxxxxxxx x likvidace xxxxxxx xxx x lomů,

d) xxxxxx a zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zřizování x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x),

x) xxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxx, 13)

x) zajišťování a xxxxxxxxx starých xxxxxxx xxx. 19)

x) báňská xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důlně xxxxxxx činnost.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx, včetně úpravy x zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x jejich dobýváním, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ložisek nevyhrazených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx toků,

c) xxxxx x zajištění stability xxxxxxxxxx prostorů (podzemní xxxxxxx práce),

d) práce xx zpřístupňování jeskyní x xxxxx xx xxxxxx udržování x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zemní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx strojů x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 100&xxxx;000 m xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x délkou xxx 30 m xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 x 3,

x) jímání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) práce xx zpřístupnění xxxxxxx xxxxxxx xxx 43) xxxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečném xxxxx,

x) podzemní xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxx, x ražení xxxx x tunelů, xxxxx i ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxx xxxxxx xxx 300 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3a

Organizace

Za xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x části druhé xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§3b

Další xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx zaměstnanců

(1) Zaměstnanec xx tato xxxxx xxxxx x povinnosti: 31)

x) právo xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx, xx představují xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx žádat, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx revizi x xxxxxxx tam, xxx xx xxxxxxx, xx xxxx porušovány předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci a xxxxxxxxxxx provozu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx báňského xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx 31) též xxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx správou xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 32)

x) sledovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxxx,

x) dostávat xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx událostech.

§3b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§4

Odstranění xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx zda xxx x činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx

§5

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxx nerostů, bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx provozu, xxxxxx xxxxxx technologie, xxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx a činnost xxxxxxxxxx hornickým způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění. Xxxxxxxxx činnost a xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 44) nebo xx xxxxxxx ohlášení, xxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx činností xxxx xxxxx a xx xxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 45) Předpoklady x získání xxxxxxxxx x hornické činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxx k projektování x xxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 45) xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad vyhláškou.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx s hornickou xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obvodnímu báňskému xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, x xx x xxxxxxx x lhůtách, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich provedení 69) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilost xxxx jiné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx splněné xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx předloží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx Evropské xxxx") xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 70).

(2) Český xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, kteří vykonávali xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx v českém xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předložení xxxxxxx o uznání xxxxxxxxx nebo rovnocennosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x České xxxxxxxxx 71). Xxxxx xxxxxxx osoby obrátit xx xx xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxx xxxx dotčeno.

§5x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. c), x), x) xxxx x), důlní díla x xxxxx stavby xxx xxxxxxxx 87) xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx projektant").

(2) Báňský xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx, celistvost a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x xx proveditelnost, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx a staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Báňský xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadavatelem xxx, xxx xxxxxxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx děl x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Statické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypracovány xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xx xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx jí xxxxxxxxxxx xxxx projektu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx projekt xxxx celek xxx xxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§5c

Odborný xxxxxx

(1) Český xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podzemních xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxx odborných posudků x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx znalce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3. Stejnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx §5a xxxx. 1.

(2) Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podzemních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 184/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§6

(1) Organizace xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zákona x předpisů xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Organizace xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti stanovené xx xxxxxxx §5 xxxx. 3 pro xxxxx xxx závodního xxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x závodního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 x 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hornické xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxx hornickým způsobem. Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, závodnímu xxxx xxx xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx v §2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinna učinit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavy, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx vzniku požárů x xxxxxxx, xxxxxxx xxx a bahnin, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) evidovat xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx nacházejí,

b) bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx nehodou (xxxxxxx) xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úrazů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx x k xxxxxxxxxxx provozních nehod x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závažných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx před xxxxxx použitím x xxxx Xxxxxxx báňskému xxxxx xx schválení (§8 odst. 3) xxxxxxx typy důlních xxxxxx, zařízení x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx schváleno xxxxxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) používat xx xxx činnosti xxxxx xxxxxxx, které xxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů 72) xxxxxxx jako xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx útvar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx na úseků xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx organizace xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx plán jejich xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a bezpečnosti xxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx závažných událostí x xxxxxxxxxxxx stavů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poruch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Báňská xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Organizace xxxxxxxxxxx hornickou xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx záchrannou službu, xxxxxxxx-xx práce v xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxx xxxxxx záchranné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Velitelem xxxxxx v podzemních xxxxxxxxx uvedených v §37, xxxxx se xx xxxxxx podílí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx velitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 73).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx báňské xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx báňskou záchrannou xxxxxx, razí-li xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx-xx ložisko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx. Xxx-xx xxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, může obvodní xxxxxx úřad x xxxxxxx na povahu xxxxx, xxxxxx rizikovost x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskou záchrannou xxxxxx

(5) Požádá-li x xx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx likvidaci xxxxxxx (§6), xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx života xxxx a majetku, x to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx x xxxxxx lidí xx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odmítnout xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. Za poskytnutou xxxxx má organizace, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx organizaci, xxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx organizace zřídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Organizace xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, vybavení x xxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx příspěvku, xxxxxxx ji Xxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx inspektorům (§42) xxx výkon jejich xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxxxx. Hlavní xxxxxx xxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxx báňským xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcvik na xxxxxx báňské xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxx báňské xxxxxxxxxx.

(9) Zajišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx stanoví Český xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Technická xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx x pomůcky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pravidelnými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou provádět xxx k xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Typy xxxxxxxxx xxxxxxx strojů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x podzemí povoleny x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem. Český xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx určí Xxxxx báňský xxxx x zabezpečí xxx, xxx o xxxxxxxx xxxx.

(4) Český xxxxxx xxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx důlní xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, pracoviště x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 se nepoužijí x xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx, xxxx-xx stanovené x posuzování xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 28) pokud nařízení xxxxx, vydané k xxxx provedení, nestanoví xxxxx.

(7) Ke xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, v Xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx stranou Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 3.

§8x

(1) Vyhrazenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx zvýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx, která podléhají xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zdvihací, xxxxxxxxxx x plynová.

(2) Xxxxx xxxxxx nebezpečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazují xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Organizace

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení provedení xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) mohou xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx vyhrazená tlaková xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx ně platné xxxxxxxx xxxxx vydané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 28) xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 6 písm. x),

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx případech zkoušky, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 29)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx praxe x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx plynových xxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení - xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx, xxxxxxx, opravám, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) prověřují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, montážím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx o tom xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx organizacím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx omezení osvědčení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x případě zjištěného xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x technických xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx báňské správy xx xxxxxxxx pět xxx xxx dne xxxxxx.

(8) Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x zároveň xxxx jejich zařazení xx xxxx, popřípadě xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx, xxxxxx, montáž, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxx potřebného xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odborné praxe x xxxxx.

(9) Oprávnění Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 28)

(10) Před xxxxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx spočívá xx xxxxxxxx, revizi, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 70).

§8x

Xxxxxxx xxxxxx důlního xxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx hornické xxxxxxxx

§9

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx důlními xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxx ložisek důlními xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx výhradních ložisek, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx

(1) Xxxxxxx, přípravu x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx 24) povoluje xxxxxxx báňský úřad. Xx žádostí o xxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plány xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo pro xxxx xxxxxxxx část; xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx rekonstruované xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx vyčíslení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx sanaci x xxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxxxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx předložen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních rezerv x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. 25)

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx metody, xxxxx xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přípustný stupeň xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx použití musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx otvírky, přípravy x dobývání. Xxxx xxxxxxxx metody xxxx xxxxxxxxxx vyzkoušet x xxxxxxxxxx; do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx.

(4) Xxx dočasném xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich zajištění xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx organizace obvodnímu xxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx-xx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lomu xx xxxxxxx organizace.

(5) Xxx trvalém zastavení xxxxxxx x dole xxxx lomu xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx projekt jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx-xx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx důlních děl x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Obvodní xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx organizaci xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx důlními xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Podrobnosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů, xxxxx x předepsanou dokumentaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxx plánu xxxxxxx, xxxxxxxx a dobývání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx okruh osob xxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxxxx činností. K xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změně vydávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 57).

§11

Zvláštní zásahy xx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 13) xxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx. Xx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx znemožnit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 542/1991 Sb.

§13

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx nebo likvidaci xxxxxxx xxxxxxx xxx 19) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo likvidace xxxxxxx důlních xxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxx x likvidace x o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 26) xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxx, všechna xxxxx xxxx, odvaly, xxxxxxx x odkaliště, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dobývacího xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx ložiska účinky xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx, xxxx důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx díla xxxx xxxxxxxx umístěna xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Chybí-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx nebo jsou-li x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doplnění xxxxxx xxxxxxxxxxx na náklad xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxx organizace xx 12 měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x důlně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx trvalým xxxxxxxx xx technickém nosiči xxx.

(4) Po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předá xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx obvodní báňský xxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x geologickou xxxxxxxxxxx Xxxxx geologické xxxxxx.

Xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx ložisek, xxxxx x při xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, při zajišťování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zlikvidovaných xxxxxxx děl, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pracovníci orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx, xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, provádět obhlídku, xxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, signálů x xxxxxx měřických xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xx jejich xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx vlastník (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, provést xx xxxxxxx náklad xxxxxxxx úpravy půdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obhlídce x xxxxxxxxx měřických x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx orgány x organizace xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx zasahovaly do xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, uživatelů) xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxx, uživatelé) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hraničních xxxxxx x xxxxxxxxxx znaků, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x zdržet xx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní předpisy, 3) xxxxx kterých xx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

(1) Xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxxx, 4) pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Orgány x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx vlastníka (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx možné xxxx hospodářsky xxxxxx xxxxxxxx způsobenou škodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxxxx (xxxxxxx, uživatel) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx právo, xxx xx xxxxx xxxx organizace, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, poskytly xx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx x jednorázovou náhradu xxxxxxxxx krajský úřad, x xxxxx správním xxxxxx xx nemovitost. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti

§17

(1) Žádost x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právem xxxxxxxx objekty x xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxx §10 v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxx báňský úřad xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutími; obdobně xxxxxxxxx, pokud žádost xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx podání, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx hornické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxxxx práva x právem chráněné xxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x obec, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxx činnost vykonávána.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx obvodní báňský xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx šetřením; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(3) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx jednáním, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Současně xx upozorní, že xxxxx stanoviska xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx podaným stanoviskům xxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx. Xxxxx některý x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx posouzení xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl čtvrtý

Činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx povolení xxxxx být xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xxxxxxxxxx přikládá územní xxxxxxxxxx12) a xxxx xxxxxxxxx ložiska. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx řízení x xxxxxxxxxx dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 x 18. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx jsou závazná x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx dobývá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dobýváním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx zpřesnění xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ložiska x xxxxx vymezeném x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 5)

(6) Xxxxxx xxxxxxxx využívání ložisek xxxxxxxxxxxxx nerostů stanoví Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§20

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 21) Xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný x xxxxxx vrchního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 písm. x) xx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx o xxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx, x xxxxxx x takových xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(2) Xxxxx xxxxxx úřad k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§14); pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx politiku x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx báňským xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx látky x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí (XXX) 33) zařazené xx xxxxx 1 xxxxxx látek, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx 68) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 91),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které

1. jsou xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxx mají x xxxxx xxxxx tenzi xxx menší než 10-4 Xx xxx 25 stupních Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (HMX), xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxx (RDX) a

2. xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x

3. xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx teplotě,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx výbušnin, jejich xxxxxx x zpracování, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dovoz, xxxxx xxxx tranzit, x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterém xx využívá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx nabíjení xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) x výbuch xxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 74) přes území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výbušnin xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přemístění mezi xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravu výbušnin,

i) xxxxxxx výbušnin jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky,

k) xxxxxxxxx x použití xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") prostředky nebo xxxxxxxx, xxxxx přicházejí xx xxxxx s xxxxxxxxxxx x mohou xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx výbušnina xxxxxxx, xxxxx finálním xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxx výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výbušninu.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, zda xxx o trhací xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx, rozhoduje Xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxx vyžádá xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Českého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výbušninami

(1) Každý, xxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x návody xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo pomůckami x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návody; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníky. Organizace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, předá x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavy, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxx bezpečný provoz xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména bezpečnost x ochranu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinna zabezpečit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x h).

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx 8 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx a zneškodňování, xxxxxxxxxx, výzkum, xxxxx x zkoušení. Organizace xx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 30 xxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx koncese x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x skladování xxxxxxxx" x provozovně, xxxxxx xx uvedenu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušeno.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo prostory x nich, xx xxxxxxx xx nalézají xxxxxxxxx, zajistit proti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výbuchu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx musí xxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výbušnin na xxxxxxx x pod xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx výbušnin u xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx skladech xxxxxxxx a požadavky xx skladování xxxxxxxx x způsoby jejich xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo určit xxxxxxxxxx osobu pro xxxxxx úkolů xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a bezpečnosti xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxxxx zařízení posuzuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zkouškami a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx k xxxx oprávněné x xxxxxxx způsobilé xxxxx; xxxxxxx posuzuje organizace xxxxx xxxxxx charakteru x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vztahuje xxx §8a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx.

(10) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx výbušniny Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x výbušninu, x xxxxxx organizace xxxxxxx.

(11) Xxx nakládání x xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx správci nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx života, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 75), jejíž xxxx x množství stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx, x jen takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh xxxx ji jinak xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx

x) účely xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxx xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx výcviku x xxxxxxx trhavin anebo xxxxxx nebo zkoušek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x kriminalistické účely.

(15) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx držet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14, xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxx. x) xx c), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhavin x doklady x xxx, že po xxxxxxxx dané xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plastické xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výbušnin dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnost,

b) xxxxxxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxx xx míst, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx,

x) rozvrhnout xxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xx zdraví xxxx xxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) udržovat xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, rozpálených xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by bylo xxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxxxxxx, xx xxxx, kde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx činnosti, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxx xxxxxxxx vlivů.

(17) Xxxxx x xxxxxxxx detekčních xxxxx xxxxx odstavce 13, jakož x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti provozu xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou.

(18) Vývoj, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx munice xxxxxx delaborace munice, xxx nichž xx xxxxxxx x výbušninami, xx xxxxxxxx též xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§23

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxx x munice, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx munice x xxxxxxxxx xxxxxxxx prací" x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nákup, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 76). Při xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska podle xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx posuzuje, xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx

x) stavby xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) K xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba se xxxxxx xxxx bydlištěm x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx držitelkou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin a xxxxxxxxx xxxxxxxx prací",

b) xxxxxxxxxx se sídlem x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytující xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25b, 25c nebo 25d xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx výbušnin xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §25 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxx škola xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx-xxxxxxxxxx a expertizních xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx oznámeným xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x pobočkou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2018 Sb.

§25

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxx báňský úřad xx základě podané xxxxxxx. Žadatelem xxxx xxx xxxxx organizace, xxxxx xxxx příjemcem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx x předávání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx určeny pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx 68) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx 93),

x) nabývání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; tuto výbušninu xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxx orgánům a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. a),

c) nabývání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 77) xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 94), xxxxx x xxx nabývání výbušniny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3.

(2) Žadatel může xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxxx žadatelem x jedním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx platí xxxxxxx xx dobu 3 xxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xx pouze žadatel.

§25x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x předávání x nabývání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx elektronickou xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo faxu xxxx elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxx telefonu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabývání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx předávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovanou xxxx platnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx popis xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x UN xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx X Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx výrobce a xxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označením CE 77), x

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx skladování xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabývání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§25x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx výbušnin

Rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25a odst. 1 xxxx. a),

b) údaje x xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxx x xxxxxxxx podle §25a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. d), xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx vyžadovány,

f) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx výbušnin x xxxxx skladování xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§25x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) K vývozu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxx úřad. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx u bezdýmného xxxxxx, černého xxxxxx x zápalek, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx dovoz a xxxxxxx střelných zbraní, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx 95). Xxxxxxxx k xxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxxx xxxxxx, černého xxxxxx a zápalek, xxxxx xxxx určeny xxx výrobu xxxxxxxx xxxx použití xx xxxxxx, dovážených za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů 93).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nakládat s xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x), b), x) xx f). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x jednorázovému xxxx xxxxxxxxxxx vývozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx platí xxxxxxx xx xxxx 3 let, není-li x něm xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo faxu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx faxu xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, x účel, místo xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dopravce xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vývozu xxxx xxxxxx výbušnin x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládané xxxxx xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x opakovanému xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x f).

(5) Xxxxxxx k žádosti xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx citlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx v originálním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x současně x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx orgánu, xxxxx jej vydal,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

5. xxxxxxxxx x konečném xxxxx xxxxxxxx,

6. antireexportní xxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reexportem do xxxxxxx xxxx x

7. xxxxx vydání xxxxxxx x konečném užití, x případnou dobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxx, x

x) bezpečnostní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xx bezpečnostní list, xxxxxxxxxxx-xx jimi Xxxxx xxxxxx úřad z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podané x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) v xxxxxxx vývozu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dovážených xxxxxxxx podle §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x f), pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx země, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx embarga xxxx xxxxxxxxx stavu,

j) v xxxxxxx xxxxxx antireexportní xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx státních orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx reexportem xx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxx podmínky, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx nebo zahraničně xxxxxxxxxxx zájmů České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx do 25 xxx xxx xxx, xxx byla žádost x stanovisko doručena, xxxx Ministerstvo zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 79), x xx xx 25 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx, xxxxx se xx xx to, že x xxxxxxx povolení xxxxxxxx.

(8) Nevydá-li xxxxx xxxxxxx x odstavci 7 své xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xx za to, xx x vývozem xxxxxxxx souhlasí.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx informace, uchovávají xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx spis.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xx výkon xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx funkce xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx dozorčího xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxx Xxxxx xxxxxx úřad. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě tranzitu xxxxxxxxxx prachu, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 68), xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93).

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) xx x). V žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) své číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a číslo xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx faxu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výbušnin x číslo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x trasu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxx a místě xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x datu x xxxxx xxxxxxx x xxxxx České republiky,

f) xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xx xxxxxxxx vydat,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. h).

(3) X xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx sousedního xxxxx xx vstupem xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b),

c) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c),

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d),

e) dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx popis xxxxx §25a odst. 1 písm. x),

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; povinnosti xxxxx §25f xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxx báňský xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx výbušnin xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbušnin xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno bezpečnostními xxxx zahraničně xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k předávání, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, nepředloží-li xxxxx xxxxxxxxx za tranzit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souhlasu sousedního xxxxx se vstupem xx xxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxx kratší xxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, nabývání nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) není-li xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnostními xxxx xxxxxxxxxx politickými xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Český xxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x souvislosti s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dobu přiměřenou x odstranění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx však 6 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pominou důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Český xxxxxx xxxx xxxx udělené xxxxxxxx rozhodnutím odejmout, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx,

x) nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx,

x) xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků, xxx xxxxx byla platnost xxxxxxxx pozastavena,

d) po xxxxxx povolení vznikly xxxxxxxx, xxx které xx nebylo xxxxx xxxxxxxx udělit.

§25x

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo organizace, xxxxx je držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Policejnímu prezidiu Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxxxxx. Oznámení xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x nabývání, xxxxxxxxx, xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mezi xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předávání, xxxxxxxx, xxxxx, dovoz, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, odkud x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopraveny,

d) xxxxxxxx výbušnin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z XX xxxxx, klasifikačního kódu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx A Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX),

x) xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx dopravního prostředku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx, místo x xxx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je nutné xxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx telefonicky, x xx xxxxxxx 1 xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx skutečnost, xxx dopravní prostředek xx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxx vybaven xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho pohybu x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravováno xxxx xxx 20 xx xxxxx xxxxxxxxx výbušniny xxxx xxxx xxx 50 xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přihlášeno do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxx přepravy; §25h xxxx. 4 platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx výbušnin xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx provozující dopravní xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx událost, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policejní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených podmínek xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x nabývání, předávání, xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx písemně xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které byly xx xxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předány, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25g

Povinnosti organizace při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx po celou xxxx přepravy 33) x místa odeslání xx xx místa xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx předloženo xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánům Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx 96), x

x) xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývozu, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx posledního xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo tranzitu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Organizace je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, předávání, xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6, xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvědomit Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, čísla xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx x xxxxxx povolení x nabývání, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx výbušnin, x xx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx změny.

§25x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx nad předáváním, xxxxxxxxx, dovozem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin

(1) Xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx báňské správy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí 33). Xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru a Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx, nabývání, xxxxxx, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxx x zapisovat xx přílohy xxxxxxxxxx xxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxx x xxxx využívání.

(2) Xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průvodních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx výbušnin xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxx xxxxxxxx povolení.

(4) Xxx zabezpečení dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jízdu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výbušnin xxxx xxxx veřejný zájem.

§25x

Xxxxxxxxx x zabrání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky zjistí xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení, xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx zajistit.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajištěných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Policie České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zajištění xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx zajištěny x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx zajištěny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx správy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbušnin trvá xx doby, než xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44c, xxxxxxxx xx doby, než xxxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§25x xxxxxx právním předpisem x. 376/2007 Xx. x účinností xx 30.1.2008

§25x

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxx, musí xxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx 78).

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x předávání, nabývání, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx přerušit xxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Organizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx x xxxxxxxx x nabývání, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx výbušnin xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§26

Přeprava a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přeprava xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx nebezpečných věcí. Xxx xxxxxxxx výbušnin xxxxx zvláštní předpisy 8) x příslušné xxxxxxxxx xxxxx. 9)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx výbušnin x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx obalech.

(4) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Provádění prací spojených x xxxxxxxx xxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxx práce xxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxx krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx trhací xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx provádět xxx x xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxx k záchraně xxxxxx nebo xxxxxxx x hrozí nebezpečí x xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro trhací xxxxx xxxxxx rozsahu x xxx ostatní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx přiložená k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odstranila xx xxxxx jím xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obvodní báňský xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Český xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx malého x velkého xxxxxxx, xxxxxxxxxxx technologického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxx.

§28

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ten, xxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti xx přikládá

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnému provedení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizací x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx případný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx trhacích prací xxxxx žadatel.

§28x

Xxxxxxxxx výbušnin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x rizikovém xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě vlastnosti xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x rizikových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředí (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx), x xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jednotlivé xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem.

§28a vložen xxxxxxx předpisem x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§29

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, ničení xxxx xxxxxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx změny v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx určených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxx velkého rozsahu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechodně xxxxxxxxx na volném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx ochrany osob x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx prostranství a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx ředitelství Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, umístění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou.

§30

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"), xxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx x xxxxx účelům, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a bezpečnost xxxxxxx při nakládání x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx staveb, x to

a) zajištěním xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx konstrukčních x xxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx stavby,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx surovinami,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx před nebezpečnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) ochranou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rovnocennou ochranou, xx-xx xx nezbytné, x xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxx nebo plochami, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x provedení xxxxxx a ploch xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx vzdálenosti.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) v dobývacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx 97) x xxxxxxx xx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X dokumentaci 98) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyznačením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povrchových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vývoj, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výbušnin umisťuje xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), xxxxx x xxxx xxxxx, užívání, xxxxx xxxxxxx nebo odstranění xxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxx úřad; xxxxxxx báňský xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx 97) xxxxxxx x moci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx, užívání, xxxxx xxxxxxx povoluje xx žádost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařizuje x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 97) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skladu xxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxx xx sousedních xxxxxxx, x xxxxxxx xx sousedních xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxx, zpracování, xxxxxx, xxxxx, zkoušení, ničení x zneškodňování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx z moci xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17) x xxxxxxx se xxxxxxxx stanoviskem obvodního xxxxxxxx úřadu. Závazné xxxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x případě nařízení xxxxxxxxxx uvedených xxxxxx.

§33

§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§34

Způsobilost x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Nakládat x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, mohou jen xxxxx starší 18 xxx, způsobilé x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x zdravotně x xxxxxxx způsobilé.

(2) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx pravomocně odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nedbalostní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vojenským materiálem, xxxxxxxxx zbraněmi, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxx účely xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx 86). Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx orgán xxxxxx xxxxxx správy vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpis z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dokladem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx též xxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx ověřující bezúhonnost xxxxxxxx čestným prohlášením xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 89), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35, xxxxxxxx organizace, x xxxxx jsou xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx smluvním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinna xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pracuje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x požární xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxx k bezpečnému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních osob x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad příslušný xxxxx místa bydliště xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx osoby nejsou xxxxxxxx oprávnění podle §36.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx řídit xxxxxxx práce s xxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx starší 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ničit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pokusné xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx provádět xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstřelů xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx báňský xxxx.

(3) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx vydávají xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx přivádění výbušnin x xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

(4) Xxxxx osob ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx Českým báňským xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx řády xxxxxx Xxxxx báňský úřad.

(6) Xxxxxx x podmínky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx x výbušninami xxx xxxxxxxx pracích x při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilost pracovníků xxx xxxxxx výrobě, xxxxxxxxxxxx, výzkumu, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx upraví Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou.

(7) Xxxx xxxxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, technického xxxxxxxxx odstřelů xxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx je v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 70).

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§36x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx obvodech xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nakládají x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5. Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx báňský xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxx evidencí.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydaných x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx úřadům.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy z xxxx poskytují xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

PODZEMNÍ XXXXXXX

§37

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxxxxxx xxxxxxxxx ražením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o

a) xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) ostatní tunely x štoly, xxxxx xxxxxx xxxxx přesahuje 50 m,

c) kolektory xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx a spojovacích xxxxxx,

x) jiné prostory x objemu větším xxx 1000 x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx průřezu větším xxx 2 x2, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 x,

x) xxxxxxxxxxx x vodovodní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 x2, xxxxx xxxxxx délka xxxxxxxxx 50 x,

x) bývalá xxxxx xxxx opuštěná xxxxx xxxx následně xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx technickobezpečnostnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 88), x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx tunelů a xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx hornin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivy, xxxxx xxxxx narušit statiku xxxxxxxxxx prostor. Xxxxx-xx xxxxxxxx uvedená ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor. X udržování bezpečného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečných nebo xxxxxx škodlivých xxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přístupových xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel je xxxxxxx udržovat xxxxxxxx xxxxxxx x bezpečném xxxxx a provádět xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podzemních xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici.

(5) Xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemně pověřenému xxxxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxx xx místní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízenu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx vypracování xxxxx zdolávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxx aktualizaci.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, nabytí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx podzemního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx pravidelných xxxxxxxxx podzemních xxxxxxx x xxxxxx ověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikačních xxxxx xxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx objektů,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx větrání, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů, x xxxxxxxxx xx cesty xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zdolávání závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx zdolávání předpokládaných xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxx úřad x Xxxxx jako xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx úřad xxx území Hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx,

3. Obvodní xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx,

5. Xxxxxxx báňský xxxx xxx xxxxx xxxxx Královéhradeckého x Xxxxxxxxxxxx,

6. Obvodní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Moravskoslezského x Xxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx Libereckého a Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obvodních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

(4) X xxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(5) Xxxxx báňský xxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů.

§39

Xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vrchní dozor

a) xxx xxxxxxxxxxx horního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx dodržováním xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx hornickým způsobem x xxx xxxxxxxxx x výbušninami,

c) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objektů.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx případy, kdy xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dotčen xxxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxx vykonávaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží xx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytovaných xx technickém xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sítě. 39)

§40

Xxxxx báňský xxxx

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxx úkoly vrchního xxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a činnost xxxxxxxxx báňských xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a povoluje xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vývoz, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx

x) ukládá xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ložisek xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx účelem xxxxxxxxxx, xxxx a provádí xxxxxxxx prověrky,

b) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x technických xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx hlavních báňských xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx sídla a xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, určuje podmínky xxx ustanovení do xxxxxx x prověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xx stav, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx záchrannou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxx x povinnosti xxxxxxx x §41 xxxx. 1 písm. a) x x).

(5) Český xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnost xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2); pouze xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx uchovávají xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx, xxxxx xx financován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vůči Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) povoluje xxxxxxxxxx xxxxx výbušnin x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a),

x) je xxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky 99), xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx trhem 94), xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti používaných xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x vývoje x x tomu xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienikem 41) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x tuto xxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o pracovních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečných událostech, xx xxxxxx došlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x předává xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ložisek xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 56)

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx výbušnin,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 91),

x) xxxxxx stanoviska k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x x xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

§41

Xxxxxxx xxxxxx úřady

(1) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x využívání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx a bezpečnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx před účinky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx, xxxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) zjišťují xx xxxxx stav, příčiny x xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x organizacích, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

x) nařizují odstranit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxx zjistí závady, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx, nařizují x xxxxxxxxx xxxxxxx zastavení xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx technických zařízení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) dozírají xx xxxx, vybavení a xxxxxxx báňské záchranné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záchranných xxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hornickou xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhrazená xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící x vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým způsobem, xxxxxxxx jí příslušné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx povolení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx a) x pracovníků, kterou xxxx pracovníci potřebují x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx funkcí a xxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a pracovníkům, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonávají xxxxxx xxxxx 50) z xxxxxxxxxx prostorů x x xxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxx ložisek, 51) xxxxxx úroku x xxxxxxxx,

x) xxxxx evidenci x osobách, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základě, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx informují Xxxxx xxxxxx úřad,

l) xxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xxxx nebo ruší xxxxxxxx prostory x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavních důlních xxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených vlivem xxxxxxxx 25) x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx jsou-li x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx důlních děl,

f) xxxxxxxx, aby část xxxxxxxxxx ložiska x xxxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxxxxx vydobyla xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx zřídila xxxxx dílo x xxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxxx, jestliže je xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je nezbytně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pořadí x xxxxxx vydobytí xxxxxxxxxx ložisek, xxxxxxxx xx otvírkou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trhací práce xxx ostatních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx báňských xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx sanaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx závazných právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 91).

(3) Xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx postupují obvodní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 53) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 54) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx báňské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovuje xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke zjištění xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (havárií) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přesvědčovat xx u technických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx x bezprostředním xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxx zájmů, zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx závazné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx xxxx části, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx odstranění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx písemně; xxxxx xxx dán xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xx ukončení inspekce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zaznamenat,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, práci x xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx vykonávána x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, 14)

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předsedou Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx ke kontrole.

§43

(1) Proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xx xxxxx 15 dnů xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k obvodnímu xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxx xxxxxxxx xxx x případě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx majetek a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx xxxx Českého báňského xxxxx x xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx báňský xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem bez xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx zneužije xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výstražné nebo xxxxxxxxxxxx tabule nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpracovává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odcizení, xxxxxx xxxx nález xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, x kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxx styku s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 odst. 6, x nímž xx xxxxxxxxxx seznámila, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xxxx e) xxxx odstavce 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x).

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písmene x) xx x) xx zapisují xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44a

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxx xxxx báňský xxxxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §5b odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výbušniny xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výrobu xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 10 neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxxx obalu výbušniny Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx organizaci, jde-li x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4, 5 xxxx 6.

(2) Organizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx §9, 10, 11, 13 nebo 19,

x) v xxxxxxx x §6 xxxx. 1 neustanoví xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx závodního, nebo xx xxxxxxx xx xxxxxx bezpečného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxx včas xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx požárů x xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx hornin, xxxx x xxxxx, jakož x xxxxxx důlních xxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx vybraný xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo pomůcku x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zkoušku,

j) v xxxxxxx x §8a xxxx. 3 xxxx. x) a c) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 8 písm. a) xxxx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, opravuje xxxx xxxxxxx revize, xxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §8a xxxx. 3 xxxx. x) x vyhláškou xxxxxxx xxxxx §8a odst. 8 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §6 xxxx. 6 xxxx §8a xxxx. 8 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §22, xxxxxxx xxxxxxxxx na výrobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx práce xxx a xxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §22 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx, zpracování, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x zkoušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx x výbušninami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výbuchu podle §22 odst. 6,

c) xxxxxxxx výbušniny způsobem xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

d) x xxxxxxx s §22 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxxx xxxxx výbušniny, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x plastickou xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx s §22 xxxx. 13 xxxx 14,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §22 xxxx. 17 xxxx §27 xxxx. 6,

g) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, xxxx ji xxxxx přesto, že xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxx podle §25e xxxx. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §25c xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §25e xxxx. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tranzit xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 1, nebo x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 4 xxxx. x, x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxx výbušniny xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §25e xxxx. 2 pozastavena,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §25f xxxx. 1, 4 xxxx 6,

x) x xxxxxxx x §25f xxxx. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx určený x xxxxxxxx výbušniny po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx stanovených případech xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx celou dobu xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx zaregistrováno,

l) v xxxxxxx s §25g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení,

m) x xxxxxxx s §25g odst. 1 xxxx. b) neuchovává xxxxxxxx po stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx x §28a xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výbušninu xxx xxxxxxxx,

x) určí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34,

x) xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §35,

x) x xxxxxxx x §25g xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady.

(4) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x) xxxx k),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx podle odstavce 3 písm. x), x), x), x), x), x), x), x), m), n), x), x) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx l) nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e), g), x) nebo i).

§44b

§44b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Český báňský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§45

(1) Xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx odejmout xxxxxxxx xxxxxx jimi xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxx opravňující x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hrubě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxxxxxx provozu, x xx xx xx dobu 3 xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbušniny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx drží takové xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx takto nařízená xxxxxxxx na xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a současně xxxxxx x členským xxxxxx Evropské xxxx xx týkají xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru x Švýcarské xxxxxxxxxxx.

§45a

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx výrobek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh x xxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx x jejich xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx zaručuje míru xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx míře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxx x jejich xxxxxxxxx 85).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx v řízení xxxxx §8 xxxx. 3, že technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochraně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informována x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxx báňské správy xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vědeckých xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx méně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) organizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x podzemí bude xxxxxxxxxx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 376/2007 Xx. x účinností xx 30.1.2008

§46

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx technického xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx dostatečná xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) splnění technického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x místním podmínkám xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx vědy x techniky umožňují xxxxxx xxx sledovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů, xxxxxxx ochrany života, xxxxxx x majetku. Xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx právní xxxxx.

§46x

§46x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx vykonávané xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskými xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx důlními xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x likvidace těchto xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §19 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx účinným xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 542/1991 Xx.

(1) Xxxxxxxx těžby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx 18) xx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k odběru xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§47a xxxxxx právním předpisem x. 542/1991 Xx. x účinností xx 20.12.1991

§48

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 24/1972 Sb., o xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 50/1982 Sb.,

2. vyhláška xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 259/1957 X. x., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 62/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 542/1991 Sb.

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. §31 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx, x xxx. č. 43 x x. 67 xxxxxxx X x tomuto xxxxxx.

3. §6x písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx x. 20/1954 Xx., x organizaci xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1965 Xx. x zákona České xxxxxxx xxxx x. 24/1982 Xx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 542/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 20.12.1991

§49

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1988

Xxxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx k zákonu x. 61/1988 Sb.

Příloha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 184/2011 Sb.

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

3. Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 542/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

Xx. XX

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/1999 Xx. x účinností xx 1.9.1999

Xx. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; oprávnění xxxxxx xx 31. prosinci 1992 zůstávají x xxxxxxxxx.

2. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Živnostenská oprávnění xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx provozování živnosti xxxxxx skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení" x živnostenská oprávnění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podnikání.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Výroba, xxxxxxxxx x xxxxxx elektrických xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxx" xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslné xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" a "Xxxxxxxxx x opravy elektronických xxxxxxxx".

7. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské listy x předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 124/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Xx. XXX

1. Xxxxxxx-xx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 42)

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 42)

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Čl. IV

1. Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx předměty x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx předměty x xxxxxxx uvedené xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x uvedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx, za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx podle §2 xxxx. a) xxxxxx x. 61/1988 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, xxxx povinny xxxxxx tuto xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx podmínky xx 15 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx pro činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. b) xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx uplynutím 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vázanou xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, který se xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx právo, aby x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx, která má xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, xxxxxxxxx osobě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zmíněný xxxxxxx xxxxxxxx, x doložená xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2003. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxx hlubinná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek xxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx pozemku byla xxxxx xxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx pozemky xxxxxxxxx xx cenu, xxxxx xx x xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx.

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx stanovená x §33 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x zrušovací ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxxxx nesplňují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §23 odst. 2 xxxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx zákona č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o státní xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plastickou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 306/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 176/2007 Xx. x účinností xx 30.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů se xxxxxxxx pravomocná rozhodnutí x xxxxxxxxxxx uvedených x zákoně x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx spáchání přestupku xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vývozu, xxxxxx x tranzitu xxxxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx výbušnin xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx organizace xxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/88 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.90

542/91 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 61/88 Xx., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 425/90 Xx.

x xxxxxxxxx xx 20.12.91

440/92 Xx., xxxx xxxxx zákona x. 61/88 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 87/88

169/93 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxx XXX x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 425/90 Xx., x xxxxxx ČNR x. 542/91 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.6.93

128/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.99

71/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

124/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 174/68 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

315/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 44/88 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2002, x xxxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3, §25 xxxx. 7 x 9, §25 odst. 12 poslední xxxx, §40 odst. 5 xxxx. c) a §40 xxxx. 6 xxxx. d), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

206/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5x, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

320/2002 Xx., o xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

408/2002 Xx., plné znění xxxxxx x. 61/88 Xx. publikované x xxxxxx x. 144/2002

150/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 290/2002 Xx., o xxxxxxxx některých dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx XX xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tělovýchovy x sportu a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x závazků x xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx x. 20/66 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.5.2003

226/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 22/97 Xx., o technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Sb., x České obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

227/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2003

3/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 62/88 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/88 Xx., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 20/87 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

386/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

186/2006 Sb., x xxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

313/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

376/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/88 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

155/2010 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace x xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

184/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/88 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 s xxxxxxxx §25f xxxx. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx kontrolního řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2016

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx od 1.1.2016

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.4.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

451/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 83/2013 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

91/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

225/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx výbušnin)

s xxxxxxxxx xx 20.8.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §71 xx 74 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
2) §5 x §11 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx XXX x. 541/1991 Xx.
3) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx újezdech, xxxxx č. 40/1961 Sb., o xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §32 x 33 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
6) XXX 66&xxxx;8001 Xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Zákon č. 147/1983 Sb., x xxxxxxxx x střelivu, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1990 Xx.
8) Xxxxx č. 68/1979 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 49/1982 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 122/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 127/1964 Sb., x městském xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 132/1964 Sb., x železničním xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 133/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 134/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1966 Sb., x xxxxxxxx přepravním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 15/1971 Xx.
Vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx dopravy č. 3/1977 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 35/1985 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x spojů č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.
9) Xxxx. XXX 26&xxxx;9021 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
10) XXX 26&xxxx;9020 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX 66&xxxx;8002 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zkušeben x xxxxxxxx.
XXX 73 5721 Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §32 xx 42 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
12) §54 xx 70 x §76 xx 85 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
13) §34 xxxxxxx zákona.
14) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx ČSSR x. 223/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 150/1969 Sb., x přečinech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
18) §71 x 74 zákona x. 50/1976 Xx.
19) §35 xxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxx. xxxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x. 111/1990 Xx., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Např. xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx., (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1992 Xx.), zákon XXX č. 62/1988 Sb.
22) Xxxxx XXX č. 62/1988 Sb.
23) Zákon č. 20/1966 Sb.
24) §32 xxxxxxx zákona.
25) §31 xxxx. 6 a §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 541/1991 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb.
26) §39 xxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §12 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
29) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x. 49/1967 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx (xxxxxxxxxxxx x částce 2/1968 Xx.), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 156/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx č. 22/1989 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Evropská xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxx.
34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
36) §8 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Například xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 62/2000 Sb., x některých opatřeních xxx vývozu nebo xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
38) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §22 xxxxxx č. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §18 x 19 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění zákona x. 71/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx.
43) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 62/1988 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 340/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx x. 99/42/XX, xxxxxx xx provádí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx profesní činnosti, xxxxxxxx směrnicemi x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx se doplňuje xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší).
49) §31 xxxx. 6 zákona x. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §7 xxxxxxxx č. 617/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorů a x xxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxx.
51) §32a xxxx. 2 zákona x. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích.
55) §18 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2003 Xx.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX ze xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx.
57) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
58) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/28/XX xx dne 26. února 2014 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro civilní xxxxxxx na trh x xxxxxx xxx xxxx (přepracované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/XX ze xxx 6. července 2005 x uznávání xxxxxxxxx kvalifikací.

62) Zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Zákon č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
67) Zákon č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

68) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Například xxxxxxxx č. 298/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx na odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 240/2006 Xx.
70) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
71) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§89 x 90 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
72) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §19 xxxxxx č. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

74) Například Evropská xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR), nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kodex Xxxx.
75) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb. m. s.
76) §52 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

77) Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 97/2016 Sb., x technických požadavcích xx výbušniny.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.
79) Zákon č. 153/1994 Sb.
80) §21 xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §18 x 20 zákona x. 48/1997 Sb.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §143 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 12/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sebezáchranné xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 74/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 293/2003 Sb., x bližších xxxxxxxxxx x vlastnostech xxxxxxxx určených xxx xxxxxxx x rizikových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx výbušnin, xxxxxxxx č. 415/2003 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx svislé xxxxxxx a xxxxx.
86) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) §23 xxxx. 3 zákona x. 44/1988 Xx.
88) Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
89) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).

91) Zákon č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

92) §49 odst. 1 xxxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxx.

93) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

94) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

95) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx provádí xxxxxx 10 xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx a obchodování x nimi, který xxxxxxxx Úmluvu Organizace xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx zbraních), které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx a tranzit xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx.

96) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/28/EU.

97) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 62/2013 Xx.

99) Zákon č. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.