Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2018.


Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

61/88 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

ČÁST II. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

ODDÍL 1. Základní pojmy

Hornická činnost §2

Činnost prováděná hornickým způsobem §3

Organizace §3a

Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců §3b

Odstranění pochybností §4

ODDÍL 2. Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem §5 §5a

Báňský projektant §5b

Odborný znalec §5c §6

Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii §7

Technická zařízení §8 §8a §8b

ODDÍL 3. Povolování hornické činnosti

Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly §9

Otvírka,příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů §10

Zvláštní zásahy do zemské kůry §11

Působnost národních výborů §12

Zajišťování a likvidace starých důlních děl §13

Důlně měřická a geologická dokumentace §14

Vstup na cizí nemovitosti §15 §16

Řízení o povolení hornické činnosti §17 §18 §18a

ODDÍL 4. Činnost prováděná hornickým způsobem

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu §19

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem §20

ČÁST III. Výbušniny

Základní pojmy §21

Nakládání s výbušninami

Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami §22

Další podmínky pro nakládání s výbušninami §23 §24

Předávání a nabývání výbušnin §25

Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin §25a

Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin §25b

Vývoz a dovoz výbušnin §25c

Tranzit výbušnin §25d

Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin §25e

Informační a oznamovací povinnost §25f

Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami §25g

Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin §25h

Zajištění a zabrání výbušnin §25i §25j §25k

Přeprava a přenášení výbušnin §26

Provádění prací s použitím výbušnin §27 §28

Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí §28a §29 §30 §31 §32 §33

Způsobilost k nakládání s výbušninami §34

Přivádění výbušnin k výbuchu,jejich zneškodňování a ničení §35 §36 §36a §36b §36c §36d

ČÁST IV. Podzemní objekty

Podzemní objekty §37

ČÁST V. Státní báňská správa

Organizace státní báňské správy §38

Působnost orgánů státní báňské správy §39

Český báňský úřad §40

Obvodní báňské úřady §41

Báňští inspektoři §42 §43

ČÁST VI. Přestupky

Přestupky §44

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44a §44b §44c

Společná ustanovení o přestupcích §44d

ČÁST VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §45 §45a §46 §46a

Přechodná ustanovení §47

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona č. 542/1991 Sb. §47a

Zrušovací ustanovení §48

Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona ČNR č. 542/1991 Sb. §48a

Účinnost §49

Příloha

č. 542/1991 Sb. - Čl. II

č. 128/1999 Sb. - Čl. II

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 315/2001 Sb. - Čl. III, Čl. IV

č. 206/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. IX

č. 376/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. VI

č. 204/2015 Sb. - Čl. VI

č. 451/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 61) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx,

x) podmínky xxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 64), Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx 66) xx držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) výbušniny, které xxxx xxx xxx xxxxxxx ozbrojené síly Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské služby Xxxxx republiky, Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xxxxxxxxx školy xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xxxx pro xxx xxxxxxx ozbrojené xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výbušniny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prach x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek xxxxx zákona x xxxxxxxx 68) fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx přebíjení xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x střeliva xx xxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx, Ministerstva dopravy x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/XX xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx směrnice 98/48/ES.

ČÁST DRUHÁ

HORNICKÁ ČINNOST X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx první

Základní xxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") 2)

x) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx,

x) zřizování, xxxxxxxxxxx x likvidace xxxxxxx xxx x lomů,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zřizování x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry, 13)

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx důlních xxx. 19)

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důlně xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx, xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxx účelu,

b) těžba xxxxx v korytech xxxxxxx toků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stroji, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx těchto surovin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx těžbou, x výjimkou odstraňování xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx xx zpřístupňování jeskyní x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx prováděné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xx jedné lokalitě xxxxxxxxxx více xxx 100&xxxx;000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

f) vrtání xxxx x xxxxxx xxx 30 x xxx xxxx účely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 x 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x důlním díle x xxxxxxx,

x) xxxxx xx zpřístupnění starých xxxxxxx xxx 43) xxxx xxxxxx opuštěných xxxxxxx děl a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) podzemní práce xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, v xxxxxx xxxx x tunelů, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx větším xxx 300 m xxxxxxxxxxx horniny.

§3a

Organizace

Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právnické osoby xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x části xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x povinnosti: 31)

x) xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vzniknou xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxx,

x) právo xxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx báňský úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx předpisy x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx splnit závazný xxxxxx báňského inspektora.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31) též xxxxx

x) xxxxxxxx se inspekcí x xxxxxxx prováděných xx pracovišti zaměstnavatelem, xxxxxx báňskou xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 32)

x) xxxxxxxx x xxxxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx správou,

e) xxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatele x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx předpisem x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§4

Xxxxxxxxxx pochybností

V xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zda xxx x xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xx projednání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx organizací při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx

§5

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hospodárného využívání xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x požadavky ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Hornickou xxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx zákona nebo xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 44) nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx provádění xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx x xx xxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 45) Předpoklady x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxx k xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, xxxxxxxxx souvisejících prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, 45) xxxxxxx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo navrhují xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx prováděnou hornickým xxxxxxxx, xxxx pak xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti pracovníků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx upraveny xxxxxxxxx předpisem. 21)

(4) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx zahájení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx x lhůtách, xxxxx xxxxxxx Český xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx právním předpisem.

(5) Xxxxxxxxx x hornické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona x volném xxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxx x jejich provedení 69) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx splněné také xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předloží xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx Evropské xxxx") xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x souladu xx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 70).

(2) Český xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx občany xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získána mimo xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobě předložení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x České xxxxxxxxx 71). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx se žádostí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 70) xxx xxxx xxxxxxx.

§5b

Báňský xxxxxxxxxx

(1) Díla x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. c), x), x) xxxx x), xxxxx díla x důlní xxxxxx xxx povrchem 87) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, celistvost a xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnost xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud byly xxxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxxxx projektu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx projekt x xxxxxxxxxx xx xxxxxx-xxxxxxxxxxx x geologických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podkladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx umožnil xxxxxxxx provedení a xxxxxxx uvedených xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx projektant xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, která odpovídá xx jí zpracovanou xxxx projektu; odpovědnost xxxxxxxx projektanta xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§5x

Xxxxxxx znalec

(1) Český xxxxxx xxxx ustanovuje xx návrh xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podzemních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vytvářených činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §3 xxxx. x) a pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může vykonávat xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádět i xxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 nebo §5a xxxx. 1.

(2) Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxx podzemních objektů, xxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xxx vypracování xxxxxxx xxxx stanovisek xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx předpisem x. 184/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§6

(1) Organizace xx xxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx, horního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxx i zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx ustanovit x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xx základě §5 xxxx. 3 xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, pro každý xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 a 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečné x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovit xxxxxxxxx dolu, závodnímu xxxx xxx závodnímu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx učinit xxxx xxxxxxxx preventivní x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavy, xxxxx xx mohly ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecný xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxx, průvalů xxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x evidenční xxxxx xxxx, které xx x xxxxx xxxxxxx nacházejí x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx pracovní xxxxx; provozní xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx životy nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx bezodkladná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x toto prošetření xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx Českému báňskému xxxxx xx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3) xxxxxxx typy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, pokud xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) používat xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro řízení xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx báňskou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx používaných xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx),

x) zjišťování příčin xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx událostí x xxxxxxxxxxxx stavů, xxxxxxxxx provozních xxxxx (xxxxxxx), závažných pracovních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

§7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx práce v xxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Úkolem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (haváriích) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podzemí. Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37, xxxxx xx xx zásahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany 73).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx. Xxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných hornickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vzniku nedýchatelného xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxx, xxxxxx rizikovost x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby organizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(5) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žadateli xxxxx xxx likvidaci xxxxxxx (§6), xxxxxxxxx pak xxx záchraně xxxxxx xxxx x majetku, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx záchranáři, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedošlo x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx organizaci. Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx takovou xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxx ji poskytla, xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx nákladů, xx xxxxxxx škody, xxxxxxxxx jiné majetkové xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx zřídí xxxxxxx xxxxxxx záchrannou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pravidelná školení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x seznámení xxxxxxxxxx s novými xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx zajištění předepsaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xx xxxxxxx, vybavení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx obvodu působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx stanovené xxxxxxx xxxx organizacemi. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx úřad.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx inspektorům (§42) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx umožnit báňským xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcvik xx xxxxxx báňské xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky v xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx báňské xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x úkoly x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx technická xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx k xxxx xxxxxxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx důlních xxxxxx, xxxxxxxx, přístrojů a xxxxxxx xxxx xxx xxxx prvním xxxxxxxx x podzemí xxxxxxxx x xxxxxxx Českým xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ten, xxx o xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx báňský xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x znalce, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 28) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, nestanoví xxxxx.

(7) Ke xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, v Xxxxxxx xxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx přihlédne xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§8a

(1) Xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx to xxxxxxxx tlaková, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazují xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx zařízeních.

(3) Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nevztahuje-li xx xx xx platné xxxxxxxx vlády xxxxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx, 28) xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x),

x) xxxxxxx, aby ve xxxxxxxxxxx případech zkoušky, xxxxxx, xxxxxx, montáže xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx případech jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx způsobilost jejich xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 29)

x) předepsaná xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, opravy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxx zařízení - xxxxx.

(6) Orgány státní xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx, xxxxxxx, opravám, xxxxxxx x zkouškám vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení x x plnění xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x tom xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, revizím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti práce x technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odnětí xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx.

(8) Český báňský xxxx xxxxxxxxx

x) stanoví, xxxxx technická xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx jejich zařazení xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, výrobu, montáž, xxxxxx, xxxxxx, prohlídky, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx praxe x xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx uvedením xx xxx xxx použít, xxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 28)

(10) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněna x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx báňský xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 70).

§8x

Xxxxxxx xxxxxx důlního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxx Českým báňským xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Xxxxx třetí

Povolování hornické xxxxxxxx

§9

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx důlními xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx důlních xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx úřad. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsanou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých případech xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ložisek důlními xxxx xx xxxxx xxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x povolení k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx děl, xxxxx i předepsanou xxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx, příprava x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxxxxxx a likvidace xxxxxxx děl x xxxx

(1) Xxxxxxx, přípravu x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx 24) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx se vypracovávají xxx celé xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx ucelenou část; xxx-xx o xxxx xxxxxxxx xxxx rekonstruované xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx otvírce, xxxxxxxx xxxx dobývání. Xxxxxxxx plánu xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx škod x na sanaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx předložen xxxxx na vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv x xxxxx na xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx. 25)

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx používat xxx dobývací metody, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Druhy xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx použití xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx metody musí xxxxxxxxxx vyzkoušet x xxxxxxxxxx; do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx lomu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zajištění x xx-xx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lomu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dole xxxx lomu je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx báňský úřad xxxxxx provedení likvidace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx hlavních důlních xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx žádostí x xxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx likvidace. Obvodní xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxx xxxxx organizace xxxxxx žádost o xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx důlními xxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx díla, xxxxx vyúsťují na xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání výhradních xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

(9) Při xxxxx plánu otvírky, xxxxxxxx x dobývání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx likvidace xx xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx a xxxxxxx xx okruh osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vydávají xxxxxxx orgány závazné xxxxxxxxxx 57).

§11

Xxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 13) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxx xxxxxxxxxx, je nutné x žádosti připojit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x předepsanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 542/1991 Sb.

§13

Zajišťování x xxxxxxxxx xxxxxxx důlních děl

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 19) povoluje xxxxxxx xxxxxx xxxx. Se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx důlních děl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxx povolování zajištění x likvidace xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 26) musí xxxxxxxxx zejména údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx díla, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dobývacího prostoru; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx měřická x geologická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x dosahu xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx umístěna mimo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zahrnovat x xxxx xxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Chybí-li xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jsou-li xxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit vyhotovení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx obvodnímu xxxxxxxx úřadu dvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy x evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx trvalým způsobem xx technickém nosiči xxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 2 měsíců xxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx jedno vyhotovení xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x geologickou xxxxxxxxxxx Xxxxx geologické službě.

Vstup na xxxx xxxxxxxxxxx

§15

(1) Při xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx úpravě x zušlechťování nerostů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, nebo likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxx, výsypek x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl, x xxx zvláštních zásazích xx xxxxxx kůry xxxx pracovníci xxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a ochranných xxxxx, signálů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx v přiměřené xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx náklad xxxxxxxx úpravy xxxx, xxxxxxxx a odstraňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx značek x ochranných xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxx x organizace xxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx zasahovaly do xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx (xxxxxxx, uživatelů) nemovitostí.

(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxx umístění měřických x hraničních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx, xx xx xx mohlo xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxx kterých xx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na zvláštní xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxxx xxxxx způsobené činností xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, 4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xxxxx neprodleně použité xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x uvědomit x xxx vlastníka (xxxxxxx, uživatele) nemovitosti.

(3) Xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx vlastník (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x penězích.

(4) Xx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx, xx též právo, xxx mu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx do jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Spory x xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x povolení xxxxxxxx činnosti

§17

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §13 předkládá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, musí xxx xx xxxxxxx předloženy xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx žádost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx souladu x xxxxxx rozhodnutími; xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx střetů xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, jejichž xxxxx x právem chráněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být povolením xxxxxxx, x obec, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx šetřením; náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(3) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxx jednáním, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se k xxxxxxx podaným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx potřebuje x xxxxxxxxxxxx případech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřeně prodlouží.

§18a

Vydaná rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru x x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Činnost prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dobývání xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx povolení xxxxx být práce xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikládá xxxxxx xxxxxxxxxx12) x plán xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x xxxx organizace xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx nerostu a xx povolování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §17 x 18. Xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného nerostu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx zpřesnění xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx zásob a x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx-xxxxxxxxxxx podmínkách dobývání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx území pro xxxxxxxx ložiska nevyhrazeného xxxxxxx. 5)

(6) Xxxxxx xxxxxxxx využívání ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§20

Xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx činností prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx x xxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx, x xxxxxx x takových řízeních xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterých činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx je organizace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§14); xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tento xxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxxxxxxxx politiku x xxxxxx České xxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx báňským úřadem.

XXXX TŘETÍ

VÝBUŠNINY

§21

Základní xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x Xxxxxxx X Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX) 33) zařazené xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx 68) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 91),

x) xxxxxxxxxx trhavinou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

1. jsou xxxxxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx trhavin, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx tenzi xxx xxxxx než 10-4 Xx při 25 xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxx (XXX) x

2. xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

3. jsou xxxx směs xxxxxx xxxx ohebné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, ničení a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výbuchové xxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx nabíjení xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx roznětných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx),

x) tranzitem výbušnin xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabýváním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přemístění xxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tranzit xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přemístění x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

j) xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx přemístění x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx unie, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastnostmi x xxxx xxxx potřebné x provedení trhacích,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx výbušnina xxxxxxx, xxxxx finálním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výroba pyrotechnického xxxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X pochybnostech, xxx xxx x xxxxxx xxxxx, rozhoduje Xxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx, zda jde x výbušninu, rozhoduje Xxxxx báňský xxxx, xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva.

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x výbušninami

(1) Xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatrností x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx používání xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Organizace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; organizace xx xxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníky. Organizace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxxx x xxxxxxxx doklad x xxxxxx vlastnostech x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxx potřebná preventivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx. Organizace xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo odcizení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x výbušninami xxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 8 dní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x zkoušení. Organizace xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx na dobu xxxxx xxx 30 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž označení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "výzkum, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nákup, prodej x xxxxxxxxxx výbušnin" x xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo prostory x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výbušnin a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx objektů x xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx výbušnin u xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsoby jejich xxxxxxxxxx.

(7) Organizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vývoj x zkoušení xxxxxxxx, xxxxxx výrobu, skladování, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx povinny zřídit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxx úkolů na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx používat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx jen x xxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteru x použití. Xx xxxxxxxxx technická zařízení x jejich xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x výbušninami xxxxxxxx xxx §8a a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx základě.

(9) Organizace xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx odcizení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxx výbušniny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx obalu xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, s xxxxxx organizace xxxxxxx.

(11) Xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx pracích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx trhavinou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látku 75), xxxxx xxxx x množství stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis, x jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xx xxx xxxx ji jinak xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nových xxxx pozměněných xxxxxxx,

x) xxxxx výcviku v xxxxxxx trhavin xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) soudní x kriminalistické účely.

(15) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14, xxxx xxx vydán x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 písm. a) xx c), xxxxxxx xxxxxxxx a druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhavin x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx činnosti xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xx xxx výrobě, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ničení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) vypracovat x xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepovolaných xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx x výbušninami, x xxxxxxx nedovolenému xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx práce xxxxxxx způsobem, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xx zdraví xxxx xxx nedošlo x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zamezit používání xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx vnášení předmětů, xxxxxxx xx xxxx xxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, vylučuje-li xx xxxxxxxxx dané xxxxxxxx, x

x) zajistit xxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxx xxxxxxxx vlivů.

(17) Druhy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 13, jakož x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx.

(18) Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx munice, xxx xxxxx xx xxxxxxx x výbušninami, xx považuje xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x munice, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, znehodnocování x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx prací" x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "výzkum, vývoj, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 76). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx užívané k xxxx činnosti x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x jiném členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je držitelkou xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx",

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x němž má xxxxx, oprávněna k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, uvedená x xxxxxxxxxx podle §25b, 25c nebo 25d xxxx xxxxxxxx výbušnin, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx zasilatelství x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx zahraniční osoba xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. b),

e) xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxx na xxxxxx x vývoj se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pedagogických úkolů x xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx-xxxxxxxxxx x expertizních xxxxx, xxxx

x) organizace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akreditovanou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2018 Sb.

§25

Předávání a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin xx xxxxx xxx na xxxxxxx povolení. O xxxxxx povolení rozhoduje Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Žadatelem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povolení xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezdýmných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x zápalek, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx střeliva nebo xxxxxxx ve zbrani xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 68) nabývaných xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x množství xxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek zákona xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93),

x) xxxxxxxx výbušniny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánům x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxx. a),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx stažení z xxxx xxxx x xxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 77) nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 94), xxxxx x xxx xxxxxxxx výbušniny xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx nebo tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nařízení opatření xxxxx §45 odst. 3.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx jedním xxxxxxxxx x jedním dodavatelem. Xxxxxxxx platí xxxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xx pouze xxxxxxx.

§25a

Náležitosti žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) xxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jeho telefonu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje dopravce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x číslo xxxx telefonu, popřípadě xxxxx faxu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo nabývání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x UN xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx kódu, obchodního xxxxx nebo pojmenování xxxxx Xxxxxxx X Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR), xxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxx xxxxxx výrobce a xxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označením XX 77), x

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabývání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

§25x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k předávání x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxx podle §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) údaje x dodavateli xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx podle §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) údaje xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx jsou tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x), xxxxx jsou tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx vydává,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. h),

h) xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§25x

Xxxxx a dovoz xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x dovozu xxxxxxxx se vyžaduje xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad. Povolení x xxxxxx se xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prachu x zápalek, xxxxx xxxx určeny pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx 95). Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx prachu, černého xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou určeny xxx výrobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx x České xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vývozce xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx nakládat s xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x), x), x) xx f). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vývozu xxxx xxxxxx výbušnin. Xxxxxx povolením xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolit xxxxx xxxx jedním xxxxxxxxx x jedním xxxxxxxxxxx. Povolení platí xxxxxxx xx xxxx 3 let, není-li x xxx xxxxxxxxx xxxx kratší.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k vývozu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx číslo telefonu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx elektronickou adresu,

b) x xxxxxxx vývozu, xxxxx xxxx obchodní xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx faxu xxxx elektronickou adresu, x xxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx,

x) x případě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, x xxxx, místo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výbušnin,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výbušnin x xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxx elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxx vývozu xxxx xxxxxx výbušnin x trasu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládané xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx vydat,

h) xxxxx popis výbušniny xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxx výbušnin, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx nebo platného xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x vývoz, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx překladu xx xxxxxxx jazyka; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a sídlo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx popis xxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x),

5. xxxxxxxxx x konečném xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx reexportem xx xxxxxxx xxxx x

7. xxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx užití, x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx doklad xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxx, vypracovává-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxx předmětu, nevypracovává-li xx xxxxxxxxxxxx list, xxxxxxxxxxx-xx jimi Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxx x povolení xxxxxx podané x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx nebo dovozu xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx popis xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. e) x f), xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx země, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx situace, xxxxxxx embarga xxxx xxxxxxxxx stavu,

j) x xxxxxxx vývozu antireexportní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx x

x) xxxxx podmínky, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx posoudí x xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 25 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx x stanovisko doručena, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx vnitra z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxx jen se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx z hlediska xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 79), x xx xx 25 xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doručena, xxxxx se má xx to, xx x vydáním povolení xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxxxxx, xx xx za to, xx x vývozem xxxxxxxx souhlasí.

(9) Obsahují-li xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxx informace, uchovávají xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxx dovoz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25d

Tranzit xxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx nevyžaduje x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx prachu, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 68), xxxxx xxxx určeny pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x České republice xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx 93).

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) až x). V xxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx faxu xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxx České republiky,

f) xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx popis xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x).

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx území, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

c) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d),

e) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §25a odst. 1 xxxx. h),

g) xxxxx x xxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky a xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; povinnosti xxxxx §25f xxx xxxxxx dotčeny,

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České republiky.

(5) Xxxxx xxxxxx úřad xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tranzit xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx bezpečnostními xxxx zahraničně xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoviska Xxxxx xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) x případě xxxxxxxx, nepředloží-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx jeho xxxxx,

x) xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem, xxxxx xxxx o povolení, xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x době xxxxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení, x xxxx xxxxxx xxx 12 měsíců xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxxx odejmuto,

d) xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) není-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

f) jestliže xxxxxxxxxx xxxx oprávnění x nakládání x xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vážné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx povolení xxxx xxx pozastavena xx xxxx přiměřenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxx xxxx ochrany xxxxxxx nejdéle xxxx 6 měsíců. Český xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší, xxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx báňský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejmout, xxxxxxxx

x) povolení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx dodrženy xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx nebylo xxxxx xxxxxxxx udělit.

§25f

Informační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Organizace, xxxxx xxxxxxxxxx výbušninu v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přepravu xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, předávání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx x přepravu xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabývání, xxxxx, xxxxx, tranzit xxxx přeprava xxxxxxxx,

x) xxxxx přepravy x xxxxxx míst, odkud x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopraveny,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx přepravovány, a xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x UN xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo pojmenování xxxxx Xxxxxxx A Xxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX),

x) xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje o xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx lokalizační xxxxx a registrační xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování jeho xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx přepravy xxxx datum, místo x čas xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je nutné xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx trhacích xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx 1 hodinu před xxxxx uskutečněním bez xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxx jeho pohybu x případě, že xx xxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 20 kg xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx přihlášeno xx xxxxxxx sledování xxxxxx x jím zaregistrováno.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy; §25h xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zodpovědné za xxxxxxxx výbušnin xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxx, poruchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených podmínek xxxxxxxx.

(6) Organizace, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxx kalendářního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 15 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx výbušnin xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx povolení x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předány, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tranzitu přes xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi (xxxx xxx "Komise") x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25g

Povinnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxx, předávání, xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx výbušnin bylo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přepravy 33) x místa xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx předloženo xxxxxxx Celní správy Xxxxx republiky, orgánům Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánům státní xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 96), x

x) xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabývání, vývozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Organizace xx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx je povinna x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6, nebo xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvědomit Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxx výzvy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx oznamovat Českému xxxxxxxx xxxxx změny xxxxx x organizaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutého x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nabývání, předávání, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxx xxx změny.

§25x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx předáváním, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tranzitem xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx tranzit xxxxxxxx xxxxx organizacemi, xxxxxx xxxx uděleno povolení xxxxx xxxxxx zákona, x xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výbušnin xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 33). Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu dohledu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx, nabývání, vývozu, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x zapisovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x průvodních listin.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx báňský xxxx bez zbytečného xxxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Ministerstvu zahraničních xxxx a Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě. Xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxxx povolení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výbušnin xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výbušniny, xxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx ústně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přepravu xx skladu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zajištění xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx výbušniny zajištěny x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zabrání xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxx výbušnin xxxxx §44c, případně xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 376/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

§25j

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx předložit celnímu xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 78).

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x předávání, xxxxxxxx, xxxxxx, dovozu nebo xxxxxxxx výbušnin, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývozu, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povolenou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25k

Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přeprava výbušnin xx xxxxxxxx za xxxxxxx nebezpečných xxxx. Xxx xxxxxxxx výbušnin xxxxx xxxxxxxx předpisy 8) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy. 9)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Výbušniny xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x uzavřených xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx výbušnin.

Provádění xxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce při xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trhací xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx prací xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx též krajskému xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obvodního báňského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx trhací xxxxx xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx práce xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x případech, xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx technický xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu x pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx technologický xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx přiložená x xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxx neúplná, xxxxx xxxxxxx báňský xxxx organizaci, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx báňský xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx trhací práce xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provádění trhacích xxxxx.

§28

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prací xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxxx ten, xxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti xx přikládá

a) dokumentace xxxxxxxx prací s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx použitím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebný x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§28a

Používání výbušnin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x rizikových xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (například x plynujících xxxx xxxxxxxx dolech, xxxxxxxxx x uhelných lomech, xxx extrémních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx x nebezpečím xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx), x xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jednotlivé xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§29

(1) Vyrábět, xxxxxxxxxxx xxxx skladovat xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx plochách x xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx trhacích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx použity, přechodně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prací. Organizace xxxxxxxxxxxx trhací xxxxx xx x výbušnin xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, proti odcizení xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetku před xxxxxxxxxx výbuchem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, umístění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výbušnin (xxxx xxx "xxxxx výbušnin"), xxxxx x stavba xxxxxx x výzkumu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx určená k xxxxx účelům, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výbušninami a xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to

a) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo plochy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výbušnin,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxx plochy,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx materiálů s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajištěním xxxxxxx před nebezpečnými xxxxxx vnějších xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, x dodržením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou určeny x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, x dodržením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx 97) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx 98) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se přikládá x situační náčrt xxxxxxxx skladu výbušnin x xxxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx horských tlaků.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vývoj, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umisťuje xxxxxxxxx stavební xxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxx výbušnin xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx, změnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 97) nařídit x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vyklizení xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), xxxx změnu, užívání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem nařizuje x moci úřední xxxxx příslušný podle xxxxxxxxxx xxxxxx 97) x xxxxxxx se xxxxxxxx stanoviskem obvodního xxxxxxxx úřadu. Závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X žádosti x povolení skladu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx

x) projektová dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb,

b) xxxxxxxx xxxxx umístění xxxxxx výbušnin xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxx, zpracování, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx užívání xxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx z xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených staveb.

§33

§33 zrušen právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§34

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx způsobilé.

(2) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx úmyslně xxxx xxx xxxxxxxxxxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx zbraněmi, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx na něho xxxxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx 86). Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dokladem ověřujícím xxxxxxxxxxx je též xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu Evropské xxxx. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx ověřující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx. Bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 89), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35, posuzuje organizace, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxx smluvním xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pracuje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x požární xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodní xxxxxx úřad příslušný xxxxx xxxxx bydliště xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx oprávnění xxxxx §36.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx

§35

(1) Samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, zneškodňovat xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx spojené xxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx trhacích prací xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x zneškodňovat xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx zpracování xxxxxx výzkumu, vývoje x pokusné xxxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x jiné xxxxx xxx střelmistři, xxxxxxxxx vedoucí odstřelů x pyrotechnici, xxxxx x tomu organizace xxxxxxx určila, x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, technického xxxxxxxxx odstřelů xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§36

(1) Odbornou způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxx úřad a x výkonu funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx báňský xxxx.

(3) Oprávnění podle xxxxxxxx 1 a 2 se vydávají xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přivádění výbušnin x výbuchu, jejich xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Učební xxxxxx x xxxxx pro xxxxx schvaluje x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx báňský xxxx.

(6) Xxxxxx a podmínky xxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx trhacích pracích x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx výbušnin x procesu výroby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x skladování, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx je x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx 70).

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§36b

(1) Xxxxxxx báňské xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx územních obvodech xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5. Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s výbušninami, xxxx Český xxxxxx xxxx, xxxxxxx obvodní xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Český xxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vývozu, xxxxxx x tranzitu xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platností. Xxxxx x ní xxxxxxxxx xxx xxx výkon xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx poskytují xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.

§36c

§36c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§36x

§36x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

PODZEMNÍ XXXXXXX

§37

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se o

a) xxxxxx a xxxxx xxxxx,

x) ostatní xxxxxx x štoly, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 x,

x) kolektory xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx prostory x objemu xxxxxx xxx 1000 x3 xxxxxxxxxxxx veřejnosti nebo xxxxxxxxx k podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx obyvatelstva,

f) xxxxxxxxxxx stoky x xxxxxxx xxxxxxx větším xxx 2 x2, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 x,

x) xxxxxxxxxxx x vodovodní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 m2, xxxxx xxxxxx xxxxx přesahuje 50 x,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx díla následně xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx technickobezpečnostnímu dohledu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 88), x xxxxxxxx, silniční x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx tunelů x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx vlivy, xxxxx xxxxx xxxxxxx statiku xxxxxxxxxx prostor. Xxxxx-xx xxxxxxxx uvedená xx xxxx předchozí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X udržování xxxxxxxxxx xxxxx podzemního objektu xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx škodlivých látek x xxxxx x xxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx přístupových xxxx x podzemí.

(4) Xxxxxxxx podzemního objektu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx udržovat podzemní xxxxxxx v bezpečném xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxxx k ověřování xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici.

(5) Xxxxxxx báňský úřad xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx místní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx riziko xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx zajistit vypracování xxxxx xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xx xxxxxxx ohlásit obvodnímu xxxxxxxx xxxxx existenci, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx využití, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a změny xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) lhůty pravidelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vedení evidence xxxxxxxxxx objektů,

c) podmínky x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx větrání, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů, x xxxxxxxxx na cesty xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX XXXXXX

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxx x Praze xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x působností

1. Xxxxxxx báňský úřad xxx xxxxx Hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx,

2. Obvodní xxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx,

5. Xxxxxxx báňský xxxx pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx,

6. Xxxxxxx báňský xxxx pro xxxxx xxxxx Jihomoravského a Xxxxxxxxx,

7. Xxxxxxx báňský xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx báňský xxxx xxx xxxxx xxxxx Libereckého x Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obvodních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxxx báňského xxxxx xx předseda, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě.

(4) X čele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx báňský xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx správy nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) pověřit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx správy jiný xxx místně příslušný xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx je xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx báňských xxxxx.

§39

Xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmů xxxx xxxxxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxx x spojů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx báňské xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx vykonávaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) V xxxxxxxxxxxxx, zda vrchní xxxxx podle xxxxxxxx 1 náleží do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx správního řízení xxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatně xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx. 39)

§40

Xxxxx xxxxxx úřad

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.

(2) Český xxxxxx xxxx řídí xxxxx státní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x tranzit xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Český xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ložisek xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a bezpečnosti xxxxxxx x xx xxx účelem xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prověrky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx pracovišť, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vydaných xx jejich xxxxxxx,

x) xxxx souhlas xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic, stanoví xxxxxx sídla x xxxxxxxx xxxxxx působnost, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx a prověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; může xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záchrannou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x za tím xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x provádí zvláštní xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Český xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxx děl a xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2); xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx podzemních objektů x jejich xxxx. Xxxxx x evidencích xx xxxxxxxxxx trvale,

b) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxx báňské xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) povoluje xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx x xxxxxxx použití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a),

e) je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx shody stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 99), xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx 94), xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxx provozu xxxxxx bezpečnosti používaných xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx zařízení při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a vývoj x povoluje xxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx daňového řádu x vydává tiskopisy xxx přiznání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona.

(6) Český xxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx hygienikem 41) koncepci bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxx působnosti,

c) eviduje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým došlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nakládání s xxxxxxxxxxx; x těchto xxxxx sestavuje roční xxxxxxxxxx, které zveřejňuje,

d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčeních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a předává xx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hořlavého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 56)

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a kterým xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 91),

x) xxxxxx stanoviska x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxx úřady

(1) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxx kontrolují, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z horního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxx xxxxxxxx ochranu x využívání ložisek xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x bezpečnost xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx účinky xxxxxxxx činnosti, nakládání x xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx závazných právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx x závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) nařizují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. K zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxx provozu xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, bezpečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx technických zařízení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic,

e) xxxxxxxx, xxx organizace xxxxx vedou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocují xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hornickou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhrazená xxxxxxxxx zařízení sloužící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x pracovníků, xxxxxx xxxx pracovníci xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odbornou způsobilost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkcí, xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odnímají,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a pracovníkům, xxx vyhovět předpisům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 50) x xxxxxxxxxx prostorů x x xxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxx xxxxxxx, 51) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) vedou xxxxxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx báňský úřad,

l) xxxxx evidenci podzemních xxxxxxx.

(2) Obvodní xxxxxx xxxxx dále

a) xxxxxxx, xxxx nebo ruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx otvírku, xxxxxxxx x dobývání výhradních xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx díly; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xxx vypořádání xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx a rekultivaci xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxx 25) x xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx neúplné xxxx xxxx-xx v xxxx xxxxxx,

x) povolují xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, aby část xxxxxxxxxx ložiska x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx organizace xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx postupují, xxxxxxxx xx nezbytně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vydobytí xxxxxxxxxx ložisek, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru xxxx organizace,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx trhací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx hornickým způsobem x trhací práce xxx ostatních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx umístění, xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx v §31,

x) xxxxxxxxx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 91).

(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 53) X řízení xxxx soudy vystupují xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 54) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Báňští inspektoři

§42

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektory x obvodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"). Báňské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx báňského xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke zjištění xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x následků závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x závažných xxxxxxxxxx xxxxx x přesvědčovat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §41 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxx příkazy, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a při xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmů, zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx rozsahu xx xx odstranění xxxxx, xxxxxx příkazů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx příkaz xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zaznamenat,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxx žen x xxxxxxxxxxx, zjistí-li, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, 14)

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný orgánem xxxxxx xxxxxx správy x případech xxxxxxx xxxx opakovaného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu.

(3) Xxxxxx inspektor xx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx zároveň x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§43

(1) Proti závaznému xxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx rozhodnutím závazný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zruší. Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x případě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx majetek a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o námitkách xxx xxxxx odvolání xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxx inspektor Xxxxxxx báňskému xxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§44

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx hornickou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpracovává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo pokusnou xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nákladu xx přepravního xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, x xxxxxx organizace xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výbušninami nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 6, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx projektant xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §5b xxxx. 2.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) xxxx x).

(4) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx f) xx zapisují do xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxx xxxx báňský xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výbušninami,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vývoj xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 odst. 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x výbušninu, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx společně x xxxxxxxx doklad x xxxxxx vlastnostech x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx objektu nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4, 5 nebo 6.

(2) Organizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 2,

b) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydaném xxxxx §9, 10, 11, 13 xxxx 19,

x) v rozporu x §6 odst. 1 neustanoví závodního xxxx, závodního xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení hornické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx pomoci xxxxx §7 odst. 5,

x) x xxxxxxx s §6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx požárů x výbuchů, průvalů xxx a bahna, xxxxxxx xxxxxx, uhlí x plynů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxx hornické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx v rozporu x §8 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx poprvé xxxxxxx xxxxx xxxxx, zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podzemí bez xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §8a xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 8 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxxxx xxx uvádění xx xxxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zkoušky x xxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, plní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §8a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 8 písm. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx inspektora xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě §6 xxxx. 6 xxxx §8a xxxx. 8 xxxx požadavky pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §22, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zákaz xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx práce xxx x xxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx práci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a zneškodňování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx objekty x prostory, x xxxxx xx xxxxxxx x výbušninami, proti xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x prostoru xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 6,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx výbušniny, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxx látku, x xxxxxxx x §22 xxxx. 13 nebo 14,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného na xxxxxxx §22 xxxx. 17 xxxx §27 xxxx. 6,

x) předá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1, nebo xx xxxxx přesto, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25c xxxx. 1, anebo xx xxxxxx xxxx doveze xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 1, xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 4 xxxx. x, d), f) xxxx x), xxxxx xxxxxxx výbušniny přes xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesto, xx xxxxxxxx povolení byla xxxxx §25e odst. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §25f xxxx. 1, 4 xxxx 6,

k) x rozporu s §25f odst. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výbušniny po xxxxxxxxx komunikacích byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité sledování xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx pohybu x xxx zaregistrováno,

l) x xxxxxxx s §25g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx výbušnin xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx přepravováno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení,

m) x rozporu x §25g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx x §28a xxxx. 2 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxx povolení,

o) xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §35,

q) v xxxxxxx x §25g xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxxxxx doklady.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. c), x), f), x), x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), c), d), x), x), x), x), m), x), x), x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) xxxx e), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx l) xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x), x) xxxx i).

§44x

§44x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44x

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxx výkonu xxxxxx Xxxxx báňský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx báňský úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx, přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxx státní báňské xxxxxx xxxxx odejmout xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx dobu 3 xxx.

(2) Xxxxxx státní xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx organizaci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hrubě xxxx opakovaně poruší xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbušniny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§45x

(1) Xxxxx tento xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neuplatní xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Turecku, v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx míře, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, horní zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 85).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochraně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, horní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, co

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informována x důvodech, xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v podzemí xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědeckých xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) organizaci hodlající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx, aby xx vyjádřila ke xxxxxxxx podle písmene x) xxxx x).

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 376/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

§46

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odchýlením xx xx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx a bezpečnosti xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx technického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx sleduje, nebo

b) xxxx xxxxxxxx vědy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sledovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Český xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx právní nárok.

§46a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Českému xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) otvírka, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo likvidace xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů vykonávané xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x likvidace xxxxxx xxx prováděné xx xxxxxxx projektů projednaných x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx starých xxxxxxx xxx započaté xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx podle §19 xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ložiska xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxx národní rady x. 542/1991 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohňostrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§47a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 542/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§48

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 24/1972 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxx správy, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 50/1982 Xx.,

2. vyhláška xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 259/1957 X. x., kterou xx vyhlašuje xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 62/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.

§48a

Zrušovací xxxxxxxxxx účinná xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 542/1991 Sb.

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 92/1988 Sb., x podmínkách racionálního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. §31 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Sb., o okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx. č. 43 x č. 67 xxxxxxx I x xxxxxx zákonu.

3. §6x písm. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxxx č. 20/1954 Xx., o organizaci xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1965 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 24/1982 Xx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 542/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§49

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1988

Kempný v. x.

Xxxxxx v. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 61/1988 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 184/2011 Sb.

Xx. XX

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx dosavadních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaná podle xxxxx xxxxxxxx předpisů xx považují xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 542/1991 Xx. x účinností od 20.12.1991

Čl. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 128/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1999

Čl. XX

1. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizacemi státního xxxxxxxxx dozoru x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 končí xxxxxxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 zůstávají x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Živnostenská xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Živnostenská xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxx x revize xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" se xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx". Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x živnostenská oprávnění xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxx podnikání.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx pro provozování xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Výroba, instalace x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx" x "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslné xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x bodech 3 až 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx listy x předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xx. III

1. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pracovník, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 42)

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx úkoly vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 42)

Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. IV

1. Xx xxxxxxxxx, výbušné předměty x xxxxxxx uvedené xx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, výbušné xxxxxxxx x pomůcky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx výbušnin, xxxxxxxxx předmětů x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. II

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) zákona x. 61/1988 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zaniká.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. x) zákona x. 61/1988 Xx., xx znění platném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx organizace xx xxxxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxx právo, xxx x xxxx xxxxxxx xxxx, právnická xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx ve správě, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pozemku xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx nejpozději do 30. xxxxx 2003. Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v dobývacích xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxxx u ostatních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xx v xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení x zrušovací xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx nesplňují xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx podle části xxxxx xxxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx skončení xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Organizace, xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx látku, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 306/2002 Sb., xxxxxx xx určují obvody xxxxxxxxxx obvodních xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxxxxxx x xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x tranzitu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e odst. 2 x 3 xxxxxx č. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 zákona x. 61/1988 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx organizace uchovává xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Řízení zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1988 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 451/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/88 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.90

542/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění zákona XXX x. 425/90 Xx.

x xxxxxxxxx xx 20.12.91

440/92 Sb., plné xxxxx xxxxxx č. 61/88 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 87/88

169/93 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx XXX x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 425/90 Xx., x xxxxxx XXX č. 542/91 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.6.93

128/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.99

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.4.2000

124/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 174/68 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

315/2001 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 44/88 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3, §25 xxxx. 7 x 9, §25 xxxx. 12 xxxxxxxx věty, §40 xxxx. 5 xxxx. c) x §40 odst. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

206/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002 s xxxxxxxx ustanovení §5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

408/2002 Xx., plné xxxxx xxxxxx x. 61/88 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 144/2002

150/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 290/2002 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, práv a xxxxxxx ČR xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x xxxxxxx tělovýchovy x xxxxxx x x souvisejících xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxx z xxxxxxx ČR, xx xxxxx zákona č. 10/2001 Xx., x xxxxxx č. 20/66 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.5.2003

226/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

227/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

3/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/88 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 61/88 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 6.1.2005

386/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/88 Xx., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

313/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/88 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

296/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

376/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/88 Sb., o xxxxxxxx činnosti, výbušninách x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

184/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §25f xxxx. 2, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014

375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice)

s xxxxxxxxx xx 4.9.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 15.4.2016

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

451/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/88 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 83/2013 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 13.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

91/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §71 xx 74 zákona x. 50/1976 Sb.
2) §5 x §11 zákona x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 541/1991 Xx.
3) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1961 Sb., o obraně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §32 x 33 zákona x. 50/1976 Xx.
6) ČSN 66&xxxx;8001 Xxxxxxxxxx výbušin.
7) Xxxxx č. 147/1983 Sb., o zbraních x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 49/1990 Xx.
8) Xxxxx č. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 49/1982 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zasilatelství.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 127/1964 Sb., x xxxxxxxx přepravním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 132/1964 Sb., x železničním xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 133/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 134/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1966 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx č. 15/1971 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 3/1977 Sb., x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 35/1985 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uživatelů (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.
9) Např. XXX 26 9021 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výbušniny.
10) ČSN 26&xxxx;9020 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX 66&xxxx;8002 Xxxxxx výbušinářských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx.
ČSN 73&xxxx;5721 Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §32 xx 42 zákona x. 50/1976 Xx.
12) §54 xx 70 x §7685 xxxxxx č. 50/1976 Xx.
13) §34 xxxxxxx xxxxxx.
14) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 223/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 150/1969 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
18) §71 x 74 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
19) §35 xxxxxxx zákona.
20) Xxxx. xxxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xxxxx x. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní zákon), xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx., (xxxxx znění x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1992 Xx.), xxxxx XXX č. 62/1988 Sb.
22) Zákon XXX č. 62/1988 Sb.
23) Zákon č. 20/1966 Sb.
24) §32 xxxxxxx xxxxxx.
25) §31 xxxx. 6 x §37a xxxxxx č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 541/1991 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Xx.
26) §39 xxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §12 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
29) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci (registrována x částce 2/1968 Xx.), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 288/1995 Sb., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxxxx práce, xxxxxxxx č. 22/1989 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu při xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx odborném xxxxxx xxx bezpečností xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
36) §8 xxxxxxxxxx zákoníku.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu xxxx xxxxxx výrobků x x xxxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
38) §17 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §22 xxxxxx č. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) §18 x 19 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
41) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx.
43) §35 xxxx. 1 zákona x. 44/1988 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxx č. 62/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx zákon) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 340/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx způsobem x x xxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx x. 99/42/XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx uznání xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxx).
49) §31 xxxx. 6 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §7 xxxxxxxx č. 617/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x vydobytých xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
51) §32a xxxx. 2 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §18 xxxxxx č. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 226/2003 Xx.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x podmínkách xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
57) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
58) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
60) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/28/XX xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/XX ze xxx 6. července 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

62) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
67) Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 298/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 240/2006 Xx.
70) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§89 x 90 zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
72) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §19 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

74) Xxxxxxxxx Evropská xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní kodex Xxxx.
75) Úmluva x xxxxxxxxxx plastických xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 6/2003 Sb. m. s.
76) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx dodávání na xxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 97/2016 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx se stanoví xxxxx xxxxx Xxxx.
79) Zákon č. 153/1994 Sb.
80) §21 xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §18 x 20 zákona x. 48/1997 Xx.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §143 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
84) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 12/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sebezáchranné xxxxxxxxx s chemicky xxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška č. 74/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 293/2003 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnostech xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 415/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxx svislé xxxxxxx a xxxxx.
86) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
88) Xxxxx č. 254/2001 Sb., o vodách x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 471/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad vodními xxxx.
89) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

91) Xxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x pyrotechnice).

92) §49 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

93) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxxx x bezpečnostních důvodů, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx stanoví požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (EHS) x. 339/93.

95) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 258/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxx 10 protokolu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizovanému zločinu (xxxxxxxx XXX o xxxxxxxxx xxxxxxxx), které xxxxxxx vývozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

96) Čl. 11 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/28/XX.

97) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 62/2013 Xx.

99) Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.