Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

61/1988 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

ODDÍL PRVNÍ - Základní pojmy

Hornická činnost §2

Činnost prováděná hornickým způsobem §3

Organizace §3a

Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců §3b

Odstranění pochybností §4

ODDÍL DRUHÝ - Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem §5 §5a

Báňský projektant §5b

Odborný znalec §5c §6

Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii §7

Technická zařízení §8 §8a §8b

ODDÍL TŘETÍ - Povolování hornické činnosti

Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly §9

Otvírka,příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů §10

Zvláštní zásahy do zemské kůry §11

Působnost národních výborů §12

Zajišťování a likvidace starých důlních děl §13

Důlně měřická a geologická dokumentace §14

Vstup na cizí nemovitosti §15 §16

Řízení o povolení hornické činnosti §17 §18 §18a

Zvláštní ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání kritických nerostů §18b

Zvláštní ustanovení o povolení hornické činnosti pro dobývání ložiska strategického významu §18c

ODDÍL ČTVRTÝ - Činnost prováděná hornickým způsobem

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu §19

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem §20

ČÁST TŘETÍ - VÝBUŠNINY

Základní pojmy §21

Nakládání s výbušninami

Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami §22

Další podmínky pro nakládání s výbušninami §23 §24

Předávání a nabývání výbušnin §25

Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin §25a

Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin §25b

Vývoz a dovoz výbušnin §25c

Tranzit výbušnin §25d

Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin §25e

Informační a oznamovací povinnost §25f

Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami §25g

Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin §25h

Zajištění a zabrání výbušnin §25i §25j §25k

Přeprava a přenášení výbušnin §26

Provádění prací s použitím výbušnin §27 §28

Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí §28a §29 §30 §31 §32 §33

Způsobilost k nakládání s výbušninami §34

Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení §35 §36 §36a §36b §36c §36d

ČÁST ČTVRTÁ - PODZEMNÍ OBJEKTY

Podzemní objekty §37

ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA

Organizace státní báňské správy §38

Působnost orgánů státní báňské správy §39

Český báňský úřad §40

Obvodní báňské úřady §41

Báňští inspektoři §42 §43

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky §44

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44a §44b §44c

Společná ustanovení o přestupcích §44d

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §45 §45a §46 §46a

Přechodná ustanovení §47

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona č. 542/1991 Sb. §47a

Zrušovací ustanovení §48

Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona ČNR č. 542/1991 Sb. §48a

Účinnost §49

Příloha

č. 542/1991 Sb. - Čl. II

č. 128/1999 Sb. - Čl. II

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 315/2001 Sb. - Čl. III, Čl. IV

č. 206/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. IX

č. 376/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. VI

č. 204/2015 Sb. - Čl. VI

č. 451/2016 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. IX

č. 179/2023 Sb. - Čl. II

č. 465/2023 Sb. - Čl. XX

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

61

ZÁKON

České xxxxxxx rady

ze xxx 21. xxxxx 1988

x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx báňské xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 61) x xxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x b),

e) xxxxxxxxxx x působnost orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zákon se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx 64), Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva 66) xx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx ozbrojené xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Vojenská xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxx pro zkoušení xxxxxx x střeliva, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx síly x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx to x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výbušniny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek xxxxx zákona x xxxxxxxx 68) fyzická xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/34/XX xx xxx 22. xxxxxx 1998 o postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

XXXX DRUHÁ

HORNICKÁ ČINNOST X XXXXXXX PROVÁDĚNÁ XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) vyhledávání x průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx ložiska") 2)

x) xxxxxxx, příprava x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx,

x) zřizování, zajišťování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a lomů,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odvalů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) až x),

x) zvláštní xxxxxx xx xxxxxx xxxx, 13)

x) zajišťování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 19)

h) xxxxxx xxxxxxxxx služba,

i) xxxxx xxxxxxx činnost.

§3

Xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prováděnou hornickým xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxx účelu,

b) xxxxx xxxxx x korytech xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx surovin xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při údržbě xxxxxxx xxxx,

x) práce x xxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxxx (podzemní xxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x práce xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx lokalitě xxxxxxxxxx xxxx xxx 100&xxxx;000 x krychlových xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 30 x xxx xxxx xxxxx xxx x činnostem xxxxxxxx v §2 x 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx starých xxxxxxx děl 43) xxxx xxxxxx opuštěných xxxxxxx xxx x xxxxx xx jejich xxxxxxxxx v bezpečném xxxxx,

x) podzemní práce xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, x ražení xxxx x xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxx xxxxxx xxx 300 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podnikání, xxxxx vykonávají xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x části xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxx práva x xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxxxx xx tato xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx: 31)

x) xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx, že představují xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx revizi x xxxxxxx xxx, xxx xx domnívá, xx xxxx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazy osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx má xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxx právo

a) xxxxxxxx se xxxxxxxx x šetření prováděných xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx báňskou správou xxxx jiným x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, 32)

x) xxxxxxxx x šetřit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx,

x) xxxxxxx se x xxxxxxx x pomoc xx poradce x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx správou,

e) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx činnost x xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§5

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým způsobem xxxx xxx dodrženy xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hospodárného xxxxxxxxx xxxxxxx nerostů, xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zásady xxxxxx technologie, xxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx a činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx státní báňské xxxxxx xxx tyto xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 44) xxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxx organizace xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx činností xxxx xxxxx a za xxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 45) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x hornické xxxxxxxx x činnosti prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x navrhování objektů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx hornické xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx souvisejících xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 45) stanoví Xxxxx xxxxxx úřad vyhláškou.

(3) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx činnost prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nejsou upraveny xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx zahájení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx a lhůtách, xxxxx stanoví Český xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx provedení 69) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, považují xx xxxx xxxxxxxxx xx splněné také xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předloží doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx Evropské xxxx") xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx odborné kvalifikace 70).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx vydává xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, osvědčení x xxxxxxx kvalifikaci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, kterou hodlá xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx předložení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 71). Právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxx xxxx xxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Díla x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x), x), x) xxxx x), xxxxx díla x xxxxx stavby xxx povrchem 87) xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx x osvědčením xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx projektant").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "projekt") a xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnost xxx a staveb xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud xxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxxxxxxxxx projektu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadavatelem tak, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Statické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxx vypracovány xxx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx jí xxxxxxxxxxx xxxx projektu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projektanta xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celek xxx xxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§5x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalce xxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vytvářených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §3 xxxx. x) a pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádět i xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §5 xxxx. 3 nebo §5a xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxx úřad odborného xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo odborné xxxxxxxxxx odvolá, pokud xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovisek xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§6

(1) Organizace je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x předpisů vydaných xx jejich základě, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx ustanovit x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §5 xxxx. 3 xxx xxxxx xxx závodního xxxx, xxx každý xxx závodního lomu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 x 3, kteří odpovídají xx bezpečné x xxxxxxx xxxxxx hornické xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx hornické činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dolu, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx ostatní činnosti xxxxxxx x §2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Organizace xx xxxxxxx učinit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x bezodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecný xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxxxx prevence je xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx požárů x xxxxxxx, průvalů xxx a bahnin, xxxxxxx hornin, xxxx x xxxxx, xxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxx x erupcí.

(3) Xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx s jejím xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bezodkladně xxxxxxx obvodnímu báňskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavy, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; provozní xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx, kterou byly xxxxxxxx životy nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxxx provozních xxxxx x xxxxxxxxxx úrazů,

e) xxxxxxxx šetření provozních xxxxx x závažných xxxxxxxxxx xxxxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx prošetření xxxxxxx,

x) předložit xxxx xxxxxx použitím v xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx schválení (§8 odst. 3) xxxxxxx typy důlních xxxxxx, zařízení x xxxxxxx, pokud xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx schváleno xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

h) používat xx xxx xxxxxxxx xxxxx výrobky, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 72) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hornickou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx útvar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany v xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx plány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x registraci,

d) xxxxxxx závažných událostí x xxxxxxxxxxxx stavů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poruch xxxxxxxxxxx zařízení.

§7

Xxxxxx záchranná xxxxxx x pomoc xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxxx stanovených Českým xxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provádět xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a majetku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Velitelem xxxxxx x podzemních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požární ochrany, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 73).

(3) Xxxxxxx záchrannou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx nevyhrazeného xxxxxxx v podzemí. Xxx-xx xxx ostatních xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládat vznik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskou záchrannou xxxxxx

(5) Xxxxxx-xx o xx organizace, xx xxxx organizace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§6), obzvláště xxx xxx xxxxxxxx života xxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx života x xxxxxx xxxx xx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxx o pomoc xxxx xxxxxxxxxx odmítnout xxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytla, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklých xxxxxxx, xx náhradu xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx vlastním xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pomoc poskytnuta.

(6) Xxxxx organizace xxxxx xxxxxxx báňskou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx předepsaných xxxxxxxxxx prohlídek.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4 xxxx xxxxxxx přispívat x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vybavení x xxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxxx stanice, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx záchranná xxxxxx xxxxxxxxx, a to xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx úřad.

(8) Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx inspektorům (§42) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcvik xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx báňské xxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxxxx a úkoly x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx prověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x revizemi, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx x tomu xxxxxxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, přístrojů x xxxxxxx musí být xxxx prvním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Český xxxxxx úřad xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx stroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxx povolení určí Xxxxx xxxxxx xxxx x zabezpečí xxx, xxx o xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx důlní xxxxxx, xxxxxxxx, přístroje a xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, podmínky xxxxxx používání a xxxxxxx xxxxxx, pracoviště x znalce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x posuzování shody xxxxx zvláštního xxxxxx, 28) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ke xxxxxxxx x xxxxxxxx posudkům xxxxxxxxxx v některém xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x Xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx báňský xxxx přihlédne xxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 3.

§8x

(1) Xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx tlaková, zdvihací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazují do xxxx, xxxxxxxxx skupin x xxxxxxx xx xxxxxx prověřování odborné xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Organizace

a) xxxxxxx xxx uvádění xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, plnit xxxxxx xxxxx a xxxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx, nevztahuje-li xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 28) xxx xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx a mají xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x),

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost jejich xxxxxxxxxx.

(5) Předpoklady odborné xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 29)

x) xxxxxxxxxx kvalifikace,

d) xxxx praxe x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x), xxxxxxx-xx revize x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx.

(6) Orgány státní xxxxxx správy

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a x xxxxxx nádob xxxxx x vydávají xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zkouškám, revizím, xxxxxxx, montážím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fyzickým osobám x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x technických zařízení,

d) xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx, revizím, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x případě zjištěného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x technických xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pět xxx xxx dne xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou

a) stanoví, xxxxx xxxxxxxxx zařízení x působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx jejich zařazení xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kladené na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, montáž, xxxxxx, provoz, xxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušky x xxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxx,

x) blíže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vymezí xxxxxxxxxxx kladené na xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx Xxxxxxx báňského úřadu xxxxxxxx xx vyhláškách xxxxx odstavce 8 xxxxxx podmínky kladené xx bezpečnost vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx se xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydané x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx. 28)

(10) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx spočívá ve xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněna k xxxxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx báňský xxxx odbornou kvalifikaci xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 70).

§8b

Rozbory xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx jen autorizované xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxx Xxxxxx báňským xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§9

Xxxxxxxxxxx a průzkum xxxxxxx důlními díly

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx důlními xxxx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Český báňský xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx důlními xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, postup při xxxxxxxx xxxxxx povolení x povolení k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx, příprava a xxxxxxxx výhradních ložisek, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx

(1) Xxxxxxx, přípravu x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx 24) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Xx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx otvírky, xxxxxxxx x dobývání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx se vypracovávají xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx ucelenou xxxx; xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx lomy, xxxxx se tyto xxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxx jednotlivých etap xxxxx xx otvírce, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxxxx. 25)

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx práci a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výrubnost x přípustný stupeň xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smí xxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zastavení xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zajištění a xx-xx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx náklady xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx likvidace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx důlních xxx x lomů x xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Se xxxxxxx x xxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx likvidace. Xxxxxxx xxxxxx úřad zajištění xxxx xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx děl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx v odstavcích 4 x 5, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx důlní xxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, a důlní xxxx xxxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

(9) Xxx xxxxx plánu otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx x nezmění xx xxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vydávají xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx 57).

§11

Zvláštní xxxxxx xx xxxxxx kůry

(1) Zvláštní xxxxxx xx xxxxxx xxxx 13) xxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx předkládá organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx znemožnit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizace.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx povolování zvláštních xxxxxx xx zemské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 542/1991 Sb.

§13

Zajišťování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx nebo likvidaci xxxxxxx xxxxxxx děl 19) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxxxx důlních děl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění x likvidace starých xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

§14

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx dokumentace

(1) Důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 26) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx dobývacího xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ložiska xxxxxx xxxxxxxx x mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci x v xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx díla xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jsou-li xxxxxxx nebo jsou-li x nich xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit vyhotovení xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxxx organizace xx 12 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu dvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy x evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Po zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předá xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, evidenční xxxxx hlavních důlních xxx a xxxxxxxx x geologickou xxxxxxxxxxx Xxxxx geologické službě.

Xxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx úpravě x xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx zřizování, xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx, xxxx likvidaci xxxxxxxx důlních xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, při xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, při zajišťování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxx kontrole xxxx údržbě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kůry xxxx pracovníci orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx, xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (správci, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx, provádět obhlídku, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hraničních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, signálů a xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastník (správce, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x používání měřických x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinny xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxx, uživatelé) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měřických x hraničních značek x ochranných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx, xx xx je xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, 3) podle xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

(1) Na náhradu xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx §15 odst. 1 x 2 xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, 4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Orgány a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x tom vlastníka (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx hospodářsky xxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx vlastník (xxxxxxx, uživatel) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx, xx xxx právo, xxx xx orgán xxxx organizace, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, poskytly xx xxxx omezení přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu. Toto xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx. Xxxxx x jednorázovou náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stanovená krajskému xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti

§17

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xx 11 x §13 předkládá organizace x xxxxxxxxxxx dokumentací x doklady nejpozději 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx báňskému xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx předloženy xxxxxxx x vyřešení xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx střetů xxxxx x nemovitostem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 není xxxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x pozemku xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx vyvlastnění.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx předložená xxxxxx x xxxxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx k posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx není-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxx o vyřešení xxxxxx zájmů.

(5) Obvodní xxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od jejího xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykonávána.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx obvodní báňský xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx šetřením; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné x řízení, xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx báňský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxx jednáním, popřípadě xxxxxxx šetřením. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru x x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§18b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 104)

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahajuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx bezodkladně zašle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kritického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dotčený xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostu.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx závazná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neuplatní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účastníci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ústním jednání. X xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v řízení x stanovení chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xx nepřihlíží.

(6) V xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 a 18.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

§18x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx hornické činnosti xxx dobývání ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 105)

(1) X řízení o xxxxxxxx otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Náležitosti žádosti x xxxx přílohy xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx úřad bezodkladně xxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeným xxxxxxx a oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x oznámením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání spojené x xxxxxxx šetřením.

(4) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxx svá xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx podmínek. Ustanovení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx k posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx na ústním xxxxxxx. K námitkám x věcech, x xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x stanovení dobývacího xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(7) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §17 a 18.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxx ložiska strategického xxxxxxx údaj o xxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, přezkoumává xxxxxxxx Českého báňského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xx nevyžaduje. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nadřízený xxxxxxx xxxxx potvrdí nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Lhůtu xxx potvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx žádosti x potvrzení nebo xxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů. Xxxxx pro řízení x rozkladu nelze xxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Oddíl čtvrtý

Činnost prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x xxxx povoluje xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx povolení xxxxx být xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x povolení dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využití území 5) x plán xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx likvidace.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidace hlavních xxxxxxx xxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 x 18. Vydaná xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhrazeného nerostu, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x geologických x xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)

(6) Xxxxxx podmínky využívání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx x povolení dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, prověřují xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těžbou xxxxxxxxxx území.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. b) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21) Xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný k xxxxxx vrchního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tato činnost xx, a xxxxxx x takových xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx měřickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§14); xxxxx jde x xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x Českým xxxxxxx úřadem.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Příloze X Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) 33) xxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx 68) a xxxxxxxxxxxxx výrobky 91),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx, které

1. xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx trhavin, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx menší než 10-4 Xx xxx 25 xxxxxxxx Celsia, xxxxxxx oktogen (XXX), xxxxxxx (PETN) x xxxxxxx (RDX) x

2. xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x

3. jsou xxxx xxxx xxxxxx xxxx ohebné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xx využívá energie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx náloží (xxxxx) x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx výbušnin xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x místem xxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx získání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předáváním xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx spolupráce xxxxxxxxx přepravu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výbušnin xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx, zvláštního xxxxxxx xxxxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx styku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 100) nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 nebo nejedná-li xx o xxxxxxx,

x) xxxxxxx výbušnin xxxxxx

1. xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu, xxxxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejedná-li xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx ně působit xxxxx chemickými a xxxxxxxxxxx vlastnostmi x xxxx xxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobní xxxxxxx xxxx jejich xxxx, kterým výbušnina xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výbušninu.

(2) X pochybnostech, xxx xxx x trhací xxxxx, xxxxxxxxx Český xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx, xxxxx xx x xxxx xxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Českého xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx.

Nakládání x xxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x výbušninami, xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a návody xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnost a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x pracovních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zajistit pro xxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; organizace xx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx návodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Organizace, xxxxx xxxxxx pomůcku xx xxx, xxxxx x pomůckou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x návod x xxxxxx používání x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečný xxxxxx xxxx zájmy chráněné xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxxxxxxx musí při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3 písm. x) xx x) x h).

(5) Organizace xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodnímu báňskému xxxxx 8 xxx xxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vývoj x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx též povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx organizací. Ohlášení xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx koncese x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x skladování xxxxxxxx" x provozovně, xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx objektů a xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxx xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výbušnin u xxxxxxx a u xxxxxxxxxx, požadavky na xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výbušnin x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx výrobu, xxxxxxxxxx, xxxxxx a zneškodňování, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx x výbušninami se xxxxx používat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zkouškami a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx posuzuje organizace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx vztahuje xxx §8a x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(9) Organizace xx povinna bezodkladně xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nákladu xx přepravního obalu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x výbušninu, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx osoby, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx života, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx trhavinou, která xxxxxxxx detekční látku 75), xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Omezení podle xxxxxxxx 13 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozměněných xxxxxxx,

x) xxxxx výcviku v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) soudní x kriminalistické xxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx držet xxxxxxxxxx trhavinu podle xxxxxxxx 14, xxxx xxx vydán x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad. Žádost xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxx. a) xx c), xxxxxxx xxxxxxxx x druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x doklady x xxx, xx xx xxxxxxxx dané xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zajištěno xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na vydání xxxxxxxx není právní xxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zkoušení, xxxxxxxxxx, ničení nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) vypracovat a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx každou činnost,

b) xxxxxxx vstupu nepovolaných xxxx xx xxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nedovolenému vynášení xxxxxxxx z nich,

c) xxxxxxxx odborné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdraví nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a čistotu xx pracovišti x x xxxx bezprostředním xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx vnášení xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx vyvolat nežádoucí xxxxxxxx přeměnu xxxxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx dané činnosti, x

x) xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx.

(17) Druhy x xxxxxxxx detekčních xxxxx xxxxx odstavce 13, jakož i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(18) Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x ničení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx munice, xxx nichž xx xxxxxxx s výbušninami, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výbušnin podle xxxxxx xxxxxx.

§23

Další podmínky xxx xxxxxxxxx x výbušninami

(1) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxx "Výzkum, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxx, xxxxxx a skladování xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, znehodnocování a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx živnostenského xxxxxx 76). Xxx vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první Český xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxx nebo má xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) stavby nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se stavebním xxxxxxx, a

b) zařízení xxxxxxxx xxx vykonávání xxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx x výbušninami xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx

x) organizace se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo bydlištěm x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je držitelkou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v úplném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx výbušnin x xxxxxxxxx trhacích xxxxx",

x) xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx má xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx podle §25b, 25c xxxx 25d xxxx dopravce xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doprava xxxx x xxxxxxxx zasilatelství x xxxxxxxxx činnosti x dopravě xxxx xxxxxxx zahraniční osoba xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Správa xxxxxxxx hmotných rezerv x případě xxxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. b),

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxx xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx je oznámeným xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x pobočkou xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úkolů v xxxxx posuzování xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxxx akreditovanou xxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx zkušebnictví.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2018 Sb.

§25

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nabývání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx povolení rozhoduje Xxxxx báňský xxxx xx základě podané xxxxxxx. Žadatelem může xxx xxxxx organizace, xxxxx xxxx příjemcem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezdýmných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zbrani xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 68) nabývaných xxxx předávaných xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93),

x) nabývání xxxxxxxxx xx státních hmotných xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx Správa státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. x) nebo dodavateli xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 101) nebo v xxxxx obměny xx xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx 102),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo x xxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx upravujícího posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků 77) xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad trhem 94), xxxxx x xxx nabývání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3.

(2) Xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx lze opakované xxxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxxx žadatelem x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Účastníkem řízení xx pouze xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x předávání x nabývání výbušnin

(1) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxx elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx výbušnin podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu,

c) xxxxxxxxxxxxx údaje dopravce xxxxxxxx xxxxx správního xxxx a číslo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx faxu xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu,

d) způsob xxxxxxxxx nebo nabývání xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládané xxxxx předávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výbušnin, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x XX xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Přílohy X Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx výrobce x xxxxx o tom, xxx je výbušnina xxxxxxxx xxxxxxxxx XX 77), a

i) xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

§25b

Rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx podle §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxx §25a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje xxxxx §25a odst. 1 xxxx. e), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx podle §25a odst. 1 xxxx. h),

h) xxxx, xxxxx použití xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) další podmínky, xx-xx xx xxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§25c

Vývoz x xxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x dovozu xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx. O vydání xxxxxxxx rozhoduje na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx, černého xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx 95). Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx střeliva xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x České xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93).

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin x Xxxxx republiky xxxx o xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin xxxxxx vývozce xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x), b), x) xx x). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k jednorázovému xxxx opakovanému vývozu xxxx dovozu výbušnin. Xxxxxx povolením xxx xxxxxxxxx vývoz xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx platí xxxxxxx xx dobu 3 xxx, není-li x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx x vývozu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu,

b) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatele, je-li xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jeho telefonu, xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, místo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výbušnin,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výbušnin x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx dovozu výbušnin x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx datum xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xx povolení vydat,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. h) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x opakovanému xxxxxx xxxx xxxxxx výbušnin xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a f).

(5) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkon citlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

b) xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx x originále ne xxxxxxx 90 dnů xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, vždy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx překladem xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uživatele,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x),

4. xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. antireexportní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx x

6. xxxxx vydání xxxxxxxxxx x konečném xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx užití výbušniny xxxxxxxx, x jeho xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nevypracovává-li xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx jimi Xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx odstavce 3 xxxx. a),

b) v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c),

d) xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x),

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx popis xxxxxxxxxx xxxx dovážených xxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx tranzitní země, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mezinárodní situace, xxxxxxx embarga xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx antireexportní xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reexportem xx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) X žádosti x vydání xxxxxxxx xx vyjádří do 20 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x vyjádření Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dovozu; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů, nelze xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x hlediska své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx do 20 dnů ode xxx, xxx jí xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx ministerstvo nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, má xx xx xx, že x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávají se xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx prokuristy x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizace, xxxxx provádí vývoz xxxx dovoz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25d

Tranzit xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydat Xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, černého xxxxxx x zápalek xxxxx zákona x xxxxxxxx 68), xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx podle xxxxxx upravujícího kontrolu xxxxxxx x výrobky, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 93).

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx organizace xxxxxxx v xxxxxxxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) xx x). X žádosti xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx výbušnin a xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výbušnin x číslo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo elektronickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky x x datu x xxxxx výstupu x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx výbušniny xxxxx §25a odst. 1 xxxx. h).

(3) X žádosti xxxxxxx xxxxxxx souhlas sousedního xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx území, xxxxx jej tento xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxx odstavce 2 xxxx. a),

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx vydává,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx x místo xxxxxx na území Xxxxx republiky x xxxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; povinnosti xxxxx §25f xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx bezpečnostními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Bezpečnostní informační xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxx-xx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 20 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření Xxxxx pro zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx

x) x případě xxxxxxxx, nepředloží-li xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto zákona x době xxxxxx xxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení,

c) jestliže xxxx organizaci, xxxxx xxxx x povolení, x době xxxxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnostními xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxx-xx xxxxx nebo dovoz xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávnění x nakládání x xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Český xxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zjistí xxxxx xxxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pozastavena xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdéle však 6 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Český xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejmout, xxxxxxxx

x) povolení xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx vznikly xxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přepravy zahájené xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx organizace, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x tranzitu, xxxxxxxxx xxxx dovozu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx výbušnin xxxxxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) číslo povolení x xxxxxxxx, předávání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx o přepravu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předávání, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, tranzit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx míst, xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x XX xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx A Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX),

x) xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx na osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména lokalizační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx, místo a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx datum, místo x xxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vstupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xx nutné xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx trhacích xxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 1 xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx prostředek xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx určený k xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 kg xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx více xxx 50 ks rozbušek. Xx xxxxx dobu xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx pohybu x jím zaregistrováno.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx informací

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; §25h xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx situacích xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Policejnímu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, poruchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Český xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx tranzitu výbušnin x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nabyla, xxxx xx xxxxxxx xxxx která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise") o xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x vývozu xxxxxxxx x

x) rozhodnutí x celním xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx číslo dovozce xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxx,

5. popis zboží,

6. xxx xxxx xxxxxxxx xxxx určení,

b) povolení x xxxxxx xxxx xxxxxx

1. číslo jednací xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(9) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx porušením mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§25g

Povinnosti organizace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx povinna

a) xxxxxxxx, xxx povolení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přepravy 33) x místa xxxxxxxx xx xx místa xxxxxx x xxxx xx požádání předloženo xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx 96), x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabývání, xxxxxx, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, předávání, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxx x výbušninami xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxx výbušniny x xxxxxxxx přiměřeném x xxxxxx posouzení.

(5) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o organizaci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x nabývání, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývozu xxxx xxxxxx výbušnin, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx.

§25x

Xxxxxx xxxxx a xxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tranzitem výbušnin

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dovoz xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolením. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vrchní dozor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 33). Xxxxxx státní báňské xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dohledu xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zapisovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx republiky xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výbušniny, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průvodních listin.

(3) Xxxxx x vydaných xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx. Povolení x xxxxxx xxxxxxxx Český xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zasílá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výbušnin x informuje ji x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při zabezpečení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxxx xx určit trasu xxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Jestliže Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují, xx předávání, xxxxxxxx, xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx zajistit.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výbušnin xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotoví xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxx uveden x xxxxx zajištění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(3) Policie České xxxxxxxxx vydá jejímu xxxxxxxx xxxx přepravci xxxxxxxxx o převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx k jejímu xxxxxxxxx, nabývání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx výbušniny xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výbušnin xxxxx §44c, případně xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§25x xxxxxx právním předpisem x. 376/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

§25j

(1) Xxxxxxxxxx, které xxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celnímu xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx 78).

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx báňské xxxxxx pozastavil platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, dovozu xxxx tranzitu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx uložit x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předávání, xxxxxxxx, xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx výbušnin, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u příslušného xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx, předávání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx nebezpečných xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní předpisy 8) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 9)

(2) Xxxxxx přepravy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx obalech.

(4) Xxxxx báňský xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx přenášení výbušnin.

Xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x použitím výbušnin

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxx xx xxxxxxx povolení.

(2) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx a trhací xxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx prací xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx též krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx na trhací xxxxx xxx hornické xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx technický xxxxxxx xxxxxxxx, xxx trhací xxxxx xxxxxx rozsahu x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx technologický xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxx neúplná, xxxxx obvodní báňský xxxx organizaci, xxx xxxxxxxxxx odstranila xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Český xxxxxx xxxx stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx trhací xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx malého x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§28

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx technických podmínek x xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x občanů,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mohly být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx případný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx trhacích xxxxx xxxxx žadatel.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (například x plynujících xxxx xxxxxxxx dolech, xxxxxxxxx x uhelných lomech, xxx extrémních teplotních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prachu), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx povoleny Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2001 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§29

(1) Vyrábět, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušniny xxxx provádět výzkum, xxxxx, zkoušení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx změny x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připravující xxxxxxxxx x xxxxx spotřeby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vývrtu.

(2) Xxx trhacích pracích xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx výbušniny, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volném prostranství, xxxxxxx xxxx xx xxxx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx trhacích xxxxx. Organizace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x výbušnin uskladněných xxxxx věty xxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepříznivému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uskladnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx uskladnění xxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx úschovnách xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "sklad výbušnin"), xxxx-xx xxxxx stavbou xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx určená x výzkumu, vývoji, xxxxxx, xxxxxxxxxx, zkoušení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k těmto xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx staveb a xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx výbušnin proti xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výbušninami.

(3) Xxxxxx a xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x jejich xxxxx, užívání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním zákonem xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařídit x moci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) K dokumentaci xxxxxx výbušnin, který xx xxxxx stavbou xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx situační xxxxx xxxxxxxx skladu výbušnin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb

§33

§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§34

Způsobilost x xxxxxxxxx x výbušninami

(1) Xxxxxxxx x výbušninami, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx způsobilé.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, municí, xxxxxxxxxxx, prekurzory výbušnin xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxx potřebná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx se na xxxx xxxxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx 86). Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xx orgán xxxxxx báňské správy xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx doklad xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů vydaný xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx přede dnem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bezúhonnost, zdržovala xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx než 3 xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx daná osoba x posledních 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než 3 xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestů členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Irska, xxx-xx x xxxxxx tohoto xxxxx. X případě, xx xxxx xxxxx xxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx, lze doklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxxxxx orgánem takového xxxxx. Xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx žádosti x xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx žádosti starší 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb 89), x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel poskytující xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90). Při xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 103).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s vlastnostmi xxxxx, xx kterými xx xxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provádění xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, zneškodňovat xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) trhacích xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxx starší 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx střelmistra; tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoby starší 21 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ničit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx výroby xxxxx xxx osoby xxxxxx 21 let, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx jen pod xxxxxxx střelmistra, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oprávnění x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx obvodní xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx přivádění výbušnin x xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx x ničení.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx x texty xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řády xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s výbušninami xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx zneškodňování x ničení výbušnin x xxxxxxx výroby x zpracování xxxxxxxx, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x skladování, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx střelmistra, technického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Český xxxxxx úřad odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 70).

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§36b

(1) Xxxxxxx báňské xxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxxx, které x xxxxxx územních xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Evidence se xxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5. Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx báňský xxxx, xxxxxxx obvodní xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Český xxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vývozu, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx odejmutých povolení x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje x ní xxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obvodním xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx; orgány xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, Xxxxxx, Policii České xxxxxxxxx, Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

§36x

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 451/2016 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

PODZEMNÍ OBJEKTY

§37

Podzemní xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přístupových částí, xxxxx-xx se x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx tunely x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiné xxxxxxxx x objemu xxxxxx xxx 1000 x3 xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx průřezu xxxxxx xxx 2 m2, xxxxx xxxxxx délka xxxxxxxxx 50 x,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 x2, pokud xxxxxx délka přesahuje 50 m,

h) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx podzemní xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se nepovažují xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 88), a xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tunely, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx metra.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pádem xxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vyloučit, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx horniny nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podzemního objektu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu přístupových xxxx x podzemí.

(4) Xxxxxxxx podzemního objektu xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxx podzemních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx záchrannou stanici.

(5) Xxxxxxx báňský xxxx xxxx nařídit vlastníku xxxxxxxxxx objektu xxxx xxx xxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na povahu xxxxxxxxxx objektu xxxx xx místní podmínky, xxxxxxx hrozí-li xxxxxx xxxxxx nedýchatelného xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízenu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (xxxxxxx) x xxxx aktualizaci.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxx provozovatel xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxx xxxx využití, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx x změny xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx úřad stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx pravidelných xxxxxxxxx podzemních xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za provozu xxxxxxxxxxxxx objektů, a xxxxxxxxx xx cesty xxx chůzi,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx prevenci x xx zdolávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX BÁŇSKÁ XXXXXX

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxx x Praze xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx báňské xxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx úřad xxx území Xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx Středočeského,

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx Plzeňského x Xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Karlovarského,

4. Xxxxxxx báňský xxxx xxx území xxxxx Xxxxxxxxx,

5. Obvodní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Královéhradeckého, Pardubického, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxx úřad xxx xxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx území xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Český xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

(3) X xxxx Českého xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxx obvodního báňského xxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxx, jmenování x odvolání xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Český xxxxxx úřad může x zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní báňské xxxxxx xxxx x xxxxx důležitém xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx báňské xxxxxx jiný než xxxxxx xxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx xxxx xx sám xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přísluší Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§39

Působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Orgány xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládáním s xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které upravují xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ochranu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hornickou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nakládání x výbušninami,

c) nad xxxxxxxxxxxx bezpečného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 se nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 podléhají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra. Vrchní xxxxx státní báňské xxxxxx xxxx dotčen xxxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxx vrchní xxxxx podle xxxxxxxx 1 náleží do xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx xxxxxx, rozhodne Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dozoru.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 39)

§40

Xxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx státní báňské xxxxxx a činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, předávání, xxxxx, xxxxx x tranzit xxxxxxxx.

(3) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx účelem xxxxxxxxxx, xxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pracovišť, činností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě,

c) xxxx xxxxxxx ke xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; může xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s výbušninami x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, řídí x provádí xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxx xxxxxx úřad

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, provozovaných xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hornickou činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2); xxxxx xxx účely vrchního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x xxxxxx změn. Xxxxx v evidencích xx xxxxxxxxxx trvale,

b) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Komisi xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx vyplývají z xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhy výbušnin x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a),

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky 99), xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 94), xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s výbušninami,

g) xxxx x koordinuje xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx a bezpečnosti xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx daňového xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx placeným xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Český xxxxxx úřad xxxx

x) xxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx 41) koncepci xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx projednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x tuto xxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxx působnosti,

c) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, provozních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx; x těchto xxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci o xxxxxxxxx sankcích, jejich xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ropy x xxxxxxxxx zemního xxxxx požadované xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, 56)

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx výbušnin, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, předávání, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 91),

x) xxxxxx stanoviska x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydávanému Ministerstvem xxx místní xxxxxx xxxx radou kraje.

§41

Xxxxxxx xxxxxx úřady

(1) Xxx xxxxxx vrchního xxxxxx obvodní xxxxxx xxxxx

x) provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx kontrolují, jak xxxx plněny povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxx upravují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnost a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jakož x z jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních podmínek, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) zjišťují na xxxxx stav, příčiny x následky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x závažných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx i závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxx obecného xxxxx, xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

x) nařizují odstranit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxx zjistí závady, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx ohrožují zákonem xxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x technických zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nařizují x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx technických zařízení, xx do xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx báňské záchranné xxxxxx x prověřují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxx pracovníků s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx organizace xxxxx xxxxx evidenci x xxxxxxxxxx pracovních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x příčiny xxxxxxxxxx,

x) prověřují, xxx xxxxxxxxxx vykonávající hornickou xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx hornickým způsobem xx způsobilá xxxxxxxxxxx x vyrábět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící x vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx jí příslušné xxxxxxxx, popřípadě jí xxxx povolení odnímají,

g) xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) x pracovníků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x kontrolních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxx xxxx oprávnění odnímají,

i) xxxxxxxxx bezplatně poradenství xxxxxxxxxxxxxxx x pracovníkům, xxx vyhovět xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 50) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, 51) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) vedou evidenci x xxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx vydaných xx xxxx xxxxxxx, x o vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obvodní xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx díly; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolují jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravy x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x rekultivaci xxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx 25) x xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx,

x) mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řické a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx xxxxxx,

x) povolují xxxxxxxx zásahy do xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důlních xxx,

x) xxxxxxxx, aby část xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostoru jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nezbytně xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru xxxx organizace,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povolují xxxxxx xxxxx xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce xxx ostatních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, regulačnímu xxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx radou obce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranných xxxxxx,

x) kontrolují x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek. X xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) plní xxxxx úkoly vyplývající xxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxx závazných právních xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 91).

(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxx postupují xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 53) X řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 54) samostatně xxxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx báňskými xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx"). Báňské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx úkony xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a přesvědčovat xx x technických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxx příkazy, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx a bezprostředním xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx příkaz může xxx xxx ústně xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxx ústně, xx xxxxxxxxx povinen xx ukončení xxxxxxxx xxxx kontroly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx vykonávána v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, 14)

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxx xxxx opakovaného porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x bezpečnosti xxxxxxx.

(3) Xxxxxx inspektor se xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x obvodnímu xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx báňský xxxxxxxxx. Tyto orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zruší. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxx ohroženy xxxxx x zdraví lidí xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx báňského xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Zadržený xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx obvodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx báňský xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§44

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2,

x) nedbá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tabule xxxx xxxxxxxxxxx signálu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neoprávněně získá, xxxxxxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyrábí xxxx zpracovává výbušniny xxxxx xxxxxxx výzkum, xxxxx xxxx pokusnou xxxxxx výbušnin,

e) x xxxxxxx x §22 xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odcizení, ztrátu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx přepravního xxxxx xxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, x xxxxxx organizace xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 nepostupuje xxx styku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6, x nímž ho xxxxxxxxxx seznámila, anebo xxxx báňský xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxx odstavce 2,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) nebo x).

(4) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 písmene x) xx f) xx xxxxxxxx do xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provádí hornickou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2, xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §5b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx získá, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbušninu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výbušninami,

c) xxxxxxxxxxx vyrábí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx výbušniny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx výbušniny Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, x xxxxxx organizace nakládá,

e) xxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §37 odst. 4, 5 xxxx 6.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx §9, 10, 11, 13 xxxx 19,

x) x rozporu x §6 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podřídí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hornické xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx havarijní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

f) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx s §6 xxxx. 2 xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x plynů, xxxxx x xxxxxx důlních xxxxxx a xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxx x rozporu x §8 odst. 1,

x) v xxxxxxx x §8 odst. 3 a 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stroj, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §8a xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 8 xxxx. x) xxxx b) nezajistí xxx xxxxxxx do xxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxxxx x zkoušek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tlaková xxxxxxxx x xxxxxxx x §8a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx vydanou xxxxx §8a xxxx. 8 xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 6 nebo §8a odst. 8 xxxx požadavky xxx xxxxxxxxx x výbušninami xxxxx §22, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx práce xxxxxxx, práce x xxxx xxxx práce xxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Organizace xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, že

a) x rozporu x §22 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výzkum, xxxxx x xxxxxxxx výbušnin xxxx neohlásí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

d) v xxxxxxx x §22 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nakládá,

e) xxxxxxx x plastickou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x §22 xxxx. 13 xxxx 14,

x) poruší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §22 xxxx. 17 xxxx §27 xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1, nebo ji xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §25e xxxx. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25c xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxx §25e odst. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky bez xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 1, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 4 xxxx. x, d), x) xxxx g), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přes xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §25e odst. 2 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25f odst. 1, 4 xxxx 6,

x) x rozporu x §25f xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx výbušniny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §25g xxxx. 1 xxxx. x) nezajistí, xxx xxx přepravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx přepravováno nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §25g odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §28a xxxx. 2 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) určí x nakládání x xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34,

x) xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, k jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozporu x §35,

q) v xxxxxxx x §25g xxxx. 2 nesdělí xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x) xxxx k),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a), x), c), x), x), x), x), x), m), x), x), p) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b), x) xxxx x), xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x), g), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e), x), x) xxxx x).

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44c

§44c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§44x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx Xxxxx báňský xxxx, xxxxxxxxx projedná Xxxxx xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx vybírá orgán, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) Xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx za xxxxx xxxx opakované porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti provozu, x xx až xx xxxx 3 xxx.

(2) Orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hrubě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci xxxx bezpečnosti xxxxxxx, x xx xx xx xxxx 3 xxx.

(3) Orgán státní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx též xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx.

§45a

(1) Pokud xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydané x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx xx xxxx požadavky xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na trh x xxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Turecku, v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení 85).

(2) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxx §8 xxxx. 3, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochraně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podzemí xxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx písemně informována x důvodech, xxxxx xxxxxxx takového technického xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) příslušný orgán xxxxxx báňské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědeckých xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, že převažují xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu x že méně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx, xxx xx vyjádřila xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b).

§45a xxxxxx právním předpisem x. 376/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 30.1.2008

§46

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x místním podmínkám xxxxxxx x nepřiměřené xxxx, xxxxx technický xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx poznatky vědy x techniky umožňují xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxx náhradních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu.

(3) Český xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx.

§46x

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§47

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, příprava x dobývání výhradních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plánů xxxxxxxxxxx obvodními xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x likvidace xxxxxx xxx prováděné na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry a xxxxx na zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ložiska do xxxxx měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 542/1991 Xx.

(1) Xxxxxxxx xxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) xx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx povolení podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx oprávnění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 542/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§48

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx České národní xxxx č. 24/1972 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 50/1982 Sb.,

2. vyhláška xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 259/1957 X. x., xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 62/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinná xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 542/1991 Sb.

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxxxxxx republiky č. 92/1988 Sb., x podmínkách racionálního xxxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx.

2. §31 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx. x. 43 x x. 67 přílohy X x tomuto xxxxxx.

3. §6x xxxx. a) x x) vládního xxxxxxxx x. 20/1954 Xx., x organizaci xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1965 Sb. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 24/1982 Xx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 542/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§49

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1988

Kempný x. x.

Xxxxxx v. x.

Příloha x zákonu x. 61/1988 Sb.

Příloha xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 184/2011 Sb.

Xx. XX

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxx výbušnin xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx odpalovačů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 542/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

Čl. II

Jestliže k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx pokutu xxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx se xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 128/1999 Xx. x účinností xx 1.9.1999

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 končí xxxxxxxxx xxx let xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxxxx státního odborného xxxxxx a orgány xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x revize xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx x výroba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státní báňské xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, instalace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Výroba, xxxxxxxxx x opravy elektronických xxxxxxxx" se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" a "Xxxxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozujícím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 124/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Čl. III

1. Užívají-li xxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 42)

2. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 42)

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xx. XX

1. Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx předměty x pomůcky xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako na xxxxxxxxx, výbušné předměty x xxxxxxx xxxxxxx xx trh podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Rozhodnutí o xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx, xx povolení x xxxxxxx výbušnin xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxx x. 61/1988 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xx 31. prosince 2003. Xxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx podmínky xx 15 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, oprávnění x vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Oprávnění xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx hornickým způsobem xxxxxxxx v §3 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx dobývací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který se xxxxxxx na xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxx xxxxx, aby x nimi správní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxxxxxx osobě nebo xxxx xxxxxxxxxxx složce, xxxxx zmíněný xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx nejpozději xx 30. xxxxx 2003. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxx hlubinná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožen, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx ukončena. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx cenu, která xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 3 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx organizace nesplňují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx vydaná Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx správě, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxx trhavinou, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx do 3 xxxxxx od xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx zničení.

5. Xxxxxxxx č. 306/2002 Sb., kterou xx xxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2008

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxxxxxx x zákoně č. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx k nabývání, xxxxxxxxx, xxxxxx, dovozu x tranzitu vydaná xxxxx xxxxxx č. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. X pozastavení xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §25e xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 61/1988 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx úřad, xxxxx povolení xxxxx.

3. Xxxxxxxxx záznamy xxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Řízení zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 451/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydaná přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx rozhodnutí, závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx oznámit xxxxx x vývozu a xxxxxx výbušnin podle §25f xxxx. 6 xxxxxx x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxx xxxxx krajů Xxxxxxxxxxx x Vysočina, x která xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Kontroly zahájené Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 179/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x jiné postupy xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 465/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/1988 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti a x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.1990

542/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské správě, xx znění zákona XXX x. 425/1990 Xx.

x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

440/1992 Sb., xxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 87/1988

169/1993 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx XXX x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 425/1990 Sb., a xxxxxx ČNR x. 542/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.6.1993

128/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1999

71/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

124/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

315/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3, §25 xxxx. 7 x 9, §25 xxxx. 12 xxxxxxxx xxxx, §40 odst. 5 xxxx. x) a §40 xxxx. 6 xxxx. d), která xxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

206/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x státní báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

408/2002 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1988 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 144/2002

150/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx některých dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx XX na xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportu a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxx x xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Sb., x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.5.2003

226/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

227/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

3/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických pracích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

386/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 44/1988 Xx., o ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

313/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 22.6.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

376/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

184/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §25x odst. 2, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

91/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

451/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 83/2013 Sb., x označování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 13.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

91/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x oblasti daní x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

225/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 20.8.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

179/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

465/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §71 xx 74 zákona x. 50/1976 Xx.
2) §5 x §11 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 541/1991 Sb.
3) Např. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §213 xxxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx.
6) XXX 66&xxxx;8001 Xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Zákon č. 147/1983 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1990 Sb.
8) Xxxxx č. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 49/1982 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 122/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 127/1964 Sb., x městském přepravním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 132/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 133/1964 Sb., x silničním xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 134/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1966 Sb., x xxxxxxxx přepravním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 15/1971 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 3/1977 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 35/1985 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva dopravy x xxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.
9) Xxxx. XXX 26 9021 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výbušnin x xxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx.
10) XXX 26&xxxx;9020 Provoz xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX 66&xxxx;8002 Xxxxxx výbušinářských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx.
XXX 73&xxxx;5721 Xxxxxxxxx výroben, laboratoří x zkušeben výbušin xxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §32 xx 42 zákona x. 50/1976 Xx.
12) §54 xx 70 x §7685 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
13) §34 xxxxxxx zákona.
14) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády XXXX x. 223/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 150/1969 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
18) §71 x 74 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
19) §35 xxxxxxx zákona.
20) Xxxx. xxxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x. 111/1990 Xx., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 548/1991 Xx., (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1992 Xx.), xxxxx XXX č. 62/1988 Sb.
22) Zákon XXX č. 62/1988 Sb.
23) Xxxxx č. 20/1966 Sb.
24) §32 xxxxxxx xxxxxx.
25) §31 xxxx. 6 x §37a zákona x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 541/1991 Xx. a zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx.
26) §39 xxxxxxx zákona.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §12 xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
29) §6 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti x xxxxx (registrována x xxxxxx 2/1968 Xx.), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 288/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxxxx práce, xxxxxxxx č. 22/1989 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx odborném xxxxxx xxx bezpečností xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxx.
34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
36) §8 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 62/2000 Sb., x některých opatřeních xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x licenčním řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
38) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.
39) §22 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
40) §18 x 19 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx zákona x. 71/2000 Sb.
41) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb.
43) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 62/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 340/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilost x x ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem a x xxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx x. 99/42/ES, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx opatřeních, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).
49) §31 xxxx. 6 zákona x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §7 xxxxxxxx č. 617/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x vydobytých xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
51) §32a xxxx. 2 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §18 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2003 Xx.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX ze xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k průzkumu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
57) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
58) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/28/XX ze xxx 26. xxxxx 2014 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/XX ze xxx 6. července 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

62) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx zbraní, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x zbraních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) Například xxxxxxxx č. 298/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx a odbornou xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx vyhlášky x. 240/2006 Xx.
70) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§89 a 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
72) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §19 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

74) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx.
75) Xxxxxx x značkování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 6/2003 Sb. m. s.
76) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Zákon č. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 97/2016 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 952/2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx kodex Xxxx.
79) Zákon č. 153/1994 Sb.
80) §21 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x zdraví xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
81) §18 x 20 zákona x. 48/1997 Sb.
82) Například xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §143 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
84) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Například xxxxxxxx č. 12/1994 Sb., kterou xx stanoví požadavky xx izolační xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chemicky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 74/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 293/2003 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředí x x přezkušování xxxxxxxxxx xxxxxx výbušnin, vyhláška č. 415/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
86) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
87) §23 xxxx. 3 zákona x. 44/1988 Xx.
88) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 471/2001 Sb., x technickobezpečnostním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
89) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).

91) Zákon č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx).

92) §49 xxxx. 1 zákona x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxx.

93) Zákon č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se uvádění xxxxxxx xx xxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.

95) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 258/2012 xx dne 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx článek 10 xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi, xxxxx xxxxxxxx Úmluvu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizovanému zločinu (xxxxxxxx OSN x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx vývozní povolení x opatření xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

96) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/28/XX.

97) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

98) Vyhláška č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx staveb, xx xxxxx vyhlášky x. 62/2013 Xx.

99) Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

100) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013 ze xxx 9. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx, x platném xxxxx.

101) §5 xxxxxx x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx stavy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

102) §3 xxxxxx x. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

103) Xxxxx č. 373/2011 Sb.

Xxxxxxxx č. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

104) §5 xxxx. 3 xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

105) §6a xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.