Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.07.1996.


Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu
240/96 Sb.
ČÁST I. Úvod
Používané výrazy a působnost Čl.1
ČÁST II. Pobřežní moře a přilehlá zóna
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Právní status pobřežního moře, vzdušného prostoru nad pobřežním mořem a jeho dna a podzemí Čl.2
ODDÍL 2. Hranice pobřežního moře
Šíře pobřežního moře Čl.3
Vnější hranice pobřežního moře Čl.4
Obvyklá základní linie Čl.5
Útesy Čl.6
Přímé základní linie Čl.7
Vnitřní vody Čl.8
Ústí řek Čl.9
Zálivy Čl.10
Přístavy Čl.11
Rejdy Čl.12
Vynořující se vyvýšeniny Čl.13
Kombinace metod při vytyčování základních linií Čl.14
Delimitace pobřežního moře mezi protilehlými nebo sousedícími státy Čl.15
Námořní mapy a seznamy geografických souřadnic Čl.16
ODDÍL 3. Pokojné proplutí pobřežním mořem
PODODDÍL A. Ustanovení vztahující se na všechny lodě
Právo pokojného proplutí Čl.17
Pojem proplutí Čl.18
Pojem pokojného proplutí Čl.19
Ponorky a jiná podmořská plavidla Čl.20
Právní předpisy pobřežního státu týkající se pokojného proplutí Čl.21
Námořní koridory a systémy odděleného provozu v pobřežním moři Čl.22
Cizí lodě s jaderným pohonem a lodě vezoucí jaderné nebo jiné svou povahou nebezpečné nebo škodlivé látky Čl.23
Povinnosti pobřežního státu Čl.24
Práva ochrany pobřežního státu Čl.25
Poplatky, které lze ukládat cizím lodím Čl.26
PODODDÍL B. Pravidla vztahující se na obchodní a státní lodě používané k obchodním účelům
Trestní jurisdikce na palubě cizí lodi Čl.27
Soukromoprávní jurisdikce vůči cizím lodím Čl.28
PODODDÍL C. Pravidla vztahující se na válečné lodě a jiné státní lodě používané k neobchodním účelům
Definice válečných lodí Čl.29
Nedodržování právních předpisů pobřežního státu válečnými loděmi Čl.30
Odpovědnost státu vlajky za škody způsobené válečnou lodí nebo jinou státní lodí používanou k neobchodním účelům Čl.31
Imunita válečných lodí a jiných státních lodí používaných k neobchodním účelům Čl.32
ODDÍL 4. Přilehlá zóna
Přilehlá zóna Čl.33
ČÁST III. Průlivy používané pro mezinárodní plavbu
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Právní status vod tvořících průlivy používané pro mezinárodní plavbu Čl.34
Rozsah působnosti této Části Čl.35
Trasy na volném moři nebo trasy ve výlučných ekonomických zónách, které vedou průlivy užívanými pro mezinárodní plavbu Čl.36
ODDÍL 2. Tranzitní proplutí či přelet
Rozsah působnosti tohoto oddílu Čl.37
Právo tranzitního proplutí či přeletu Čl.38
Povinnosti lodí a letadel během tranzitního proplutí či přeletu Čl.39
Výzkumná a průzkumná činnost Čl.40
Námořní koridory a systémy odděleného provozu v průlivech užívaných pro mezinárodní plavbu Čl.41
Právní předpisy států hraničících s průlivy týkající se tranzitního proplutí či přeletu Čl.42
Plavební a bezpečnostní zařízení, jiná zlepšení a předcházení, snižování a kontrola znečišťování Čl.43
Povinnosti států hraničících s průlivy Čl.44
ODDÍL 3. Pokojné proplutí
Pokojné proplutí Čl.45
ČÁST IV. Souostrovní státy
Používané výrazy Čl.46
Souostrovní základní linie Čl.47
Měření šíře pobřežního moře, přilehlé zóny, výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu Čl.48
Právní status souostrovních vod, vzdušného prostoru nad souostrovními vodami a jejich mořského dna a podzemí Čl.49
Delimitace vnitřních vod Čl.50
Stávající dohody, tradiční práva rybolovu a stávající podmořské kabely Čl.51
Právo pokojného proplutí Čl.52
Právo proplutí souostrovními námořními koridory Čl.53
Povinnosti lodí a letadel během proplutí či přeletu, výzkumné a průzkumné činnosti, povinnosti souostrovního státu a právní předpisy souostrovního státu vztahující se na proplutí souostrovními námořními koridory či přelet nad nimi Čl.54
ČÁST V. Výlučná ekonomická zóna
Zvláštní právní režim výlučné ekonomické zóny Čl.55
Práva, jurisdikce a povinnosti pobřežního státu ve výlučné ekonomické zóně Čl.56
Šíře výlučné ekonomické zóny Čl.57
Práva a povinnosti jiných států ve výlučné ekonomické zóně Čl.58
Urovnávání sporů týkajících se přiznávání práv a jurisdikce ve výlučné ekonomické zóně Čl.59
Umělé ostrovy, zařízení a stavby ve výlučné ekonomické zóně Čl.60
Zachovávání živých zdrojů Čl.61
Využití živých zdrojů Čl.62
Hejna vyskytující se ve výlučné ekonomické zóně dvou nebo více pobřežních států nebo jak ve výlučné ekonomické zóně, tak v oblasti za touto zónou k ní přilehlé Čl.63
Vysoce stěhovavé druhy Čl.64
Mořští savci Čl.65
Anadromní druhy Čl.66
Katadromní druhy Čl.67
Přisedlé druhy Čl.68
Právo vnitrozemských států Čl.69
Právo států geograficky znevýhodněných Čl.70
Neaplikovatelnost článků 69 a 70 Čl.71
Omezení převodu práv Čl.72
Uplatňování právních předpisů pobřežního státu Čl.73
Delimitace výlučné ekonomické zóny mezi státy, které mají protilehlá nebo sousedící pobřeží Čl.74
Námořní mapy a seznamy geografických souřadnic Čl.75
ČÁST VI. Kontinentální šelf
Definice kontinentálního šelfu Čl.76
Práva pobřežního státu nad kontinentálním šelfem Čl.77
Právní status vod a vzdušného prostoru a práva a svobody jiných států Čl.78
Podmořské kabely a dálková potrubí na kontinentálním šelfu Čl.79
Umělé ostrovy, zařízení a stavby na kontinentálním šelfu Čl.80
Vrty na kontinentálním šelfu Čl.81
Platby a příspěvky spojené s využíváním kontinentálního šelfu přesahujícího 200 námořních mil Čl.82
Delimitace kontinentálního šelfu mezi státy, které mají protilehlá nebo sousedící pobřeží Čl.83
Námořní mapy a seznamy geografických souřadnic Čl.84
Stavba tunelů Čl.85
ČÁST VII. Volné moře
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Rozsah působnosti této Části Čl.86
Svoboda volného moře Čl.87
Určení volného moře pro mírové účely Čl.88
Neplatnost nároků na svrchovanost nad volným mořem Čl.89
Právo plavby Čl.90
Státní příslušnost lodí Čl.91
Status lodí Čl.92
Lodě plující pod vlajkou OSN, jejích odborných organizací a Mezinárodní agentury pro atomovou energii Čl.93
Povinnosti státu vlajky Čl.94
Imunita válečných lodí na volném moři Čl.95
Imunita lodí používaných pouze k neobchodní státní službě Čl.96
Trestní jurisdikce v případě srážky nebo jakékoli jiné plavební nehody Čl.97
Povinnost poskytnout pomoc Čl.98
Zákaz přepravy otroků Čl.99
Povinnost spolupracovat při potírání pirátství Čl.100
Definice pirátství Čl.101
Pirátství válečné lodi, státní lodi nebo státního letadla, kterých se zmocnila vzbouřená posádka Čl.102
Definice pirátské lodi nebo letadla Čl.103
Zachování nebo ztráta státní příslušnosti pirátské lodi nebo letadla Čl.104
Zabavení pirátské lodi nebo letadla Čl.105
Odpovědnost za zabavení bez dostatečných důvodů Čl.106
Lodě a letadla, které jsou oprávněné provést zabavení z důvodu pirátství Čl.107
Nedovolený obchod s omamnými jedy nebo psychotropními látkami Čl.108
Neoprávněné vysílání z volného moře Čl.109
Právo na prohlídku lodi Čl.110
Právo na pronásledování bez přerušení Čl.111
Právo klást podmořské kabely a dálkové potrubí Čl.112
Přerušení nebo poškození podmořského kabelu nebo dálkového potrubí Čl.113
Přerušení nebo poškození podmořského kabelu nebo dálkového potrubí majitelem jiného podmořského kabelu nebo dálkového potrubí Čl.114
Odškodnění újmy, ke které došlo ve snaze zabránit poškození podmořského kabelu nebo dálkového potrubí Čl.115
ODDÍL 2. Zachovávání živých zdrojů volného moře a hospodaření s nimi
Právo na rybolov na volném moři Čl.116
Povinnost států přijmout opatření na zachovávání živých zdrojů volného moře, pokud jde o jejich státní příslušníky Čl.117
Spolupráce států při hospodaření s živými zdroji a jejich zachovávání Čl.118
Zachovávání živých zdrojů volného moře Čl.119
Mořští savci Čl.120
ČÁST VIII. Režim ostrovů
Režim ostrovů Čl.121
ČÁST IX. Uzavřená a polouzavřená moře
Definice Čl.122
Spolupráce států hraničících s uzavřeným nebo polouzavřeným mořem Čl.123
ČÁST X. Právo vnitrozemských států na přístup k moři a od moře a svoboda tranzitu
Definice Čl.124
Právo na přístup k moři a od moře a svoboda tranzitu Čl.125
Vynětí z použití doložky nejvyšších výhod Čl.126
Celní povinnosti, daně a jiné poplatky Čl.127
Volná pásma a jiná celní zařízení Čl.128
Spolupráce při budování nebo zlepšování dopravních prostředků Čl.129
Opatření k zamezení nebo odstranění zpoždění anebo jiných potíží technického charakteru při tranzitní přepravě Čl.130
Stejné zacházení v námořních přístavech Čl.131
Poskytování větších tranzitních usnadnění Čl.132
ČÁST XI. Oblast
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Definice Čl.133
Rozsah působnosti této Části Čl.134
Právní status vod a vzdušného prostoru nad Oblastí Čl.135
ODDÍL 2. Zásady upravující činnost v oblasti
Společné dědictví lidstva Čl.136
Právní status Oblasti a jejích zdrojů Čl.137
Všeobecné vykonávání práv a povinností států ve vztahu k Oblasti Čl.138
Odpovědnost za zajištění dodržování a odpovědnost za škodu Čl.139
Prospěch lidstva Čl.140
Využívání Oblasti výlučně pro mírové účely Čl.141
Práva a oprávněné zájmy pobřežních států Čl.142
Mořský vědecký výzkum Čl.143
Převod technologie Čl.144
Ochrana mořského prostředí Čl.145
Ochrana lidského života Čl.146
Přizpůsobení činnosti v Oblasti a v mořském prostředí Čl.147
Účast rozvojových států na činnosti v Oblasti Čl.148
Archeologické a historické předměty Čl.149
ODDÍL 3. Využívání zdrojů oblasti
Zásady činnosti v Oblasti Čl.150
Zásady těžby Čl.151
Výkon pravomocí a funkcí Úřadem Čl.152
Systém průzkumu a těžby Čl.153
Periodické přezkoumávání Čl.154
Revizní konference Čl.155
ODDÍL 4. Úřad
PODODDÍL A. Všeobecná ustanovení
Zřízení Úřadu Čl.156
Povaha a základní zásady Úřadu Čl.157
Orgány Úřadu Čl.158
PODODDÍL B. Shromáždění
Složení, postupy a hlasování Čl.159
Pravomoci a funkce Čl.160
PODODDÍL C. Rada
Složení, procedura a hlasování Čl.161
Pravomoci a funkce Čl.162
Orgány Rady Čl.163
Komise pro hospodářské plánování Čl.164
Právní a technická komise Čl.165
PODODDÍL D. Sekretariát
Sekretariát Čl.166
Zaměstnanci Úřadu Čl.167
Mezinárodní povaha Sekretariátu Čl.168
Konzultace a spolupráce s mezinárodními a nevládními organizacemi Čl.169
PODODDÍL E. Podnik
Podnik Čl.170
PODODDÍL F. Financování Úřadu
Prostředky Úřadu Čl.171
Roční rozpočet Úřadu Čl.172
Výdaje Úřadu Čl.173
Vypůjčovací pravomoc Úřadu Čl.174
Roční kontrola Čl.175
PODODDÍL G. Právní status, výsady a imunity
Právní status Čl.176
Výsady a imunity Čl.177
Imunita v soudním a ve správním řízení Čl.178
Imunita, pokud jde o prohlídku a jakoukoli formu zabavení Čl.179
Vynětí z omezení, předpisů, kontroly a moratorií Čl.180
Archivy Úřadu a jeho spojení k úředním účelům Čl.181
Výsady a imunity určitých osob spojených s Úřadem Čl.182
Osvobození od daní a celních poplatků Čl.183
PODODDÍL H. Pozastavení výkonu práv a výsad členů
Pozastavení výkonu hlasovacího práva Čl.184
Pozastavení výkonu členských práv a výsad Čl.185
ODDÍL 5. Urovnávání sporů a posudky
Komora pro spory týkající se mořského dna Mezinárodního tribunálu pro mořské právo Čl.186
Jurisdikce Komory pro spory týkající se mořského dna Čl.187
Předkládání sporů zvláštní komoře Mezinárodního tribunálu pro mořské právo, ad hoc komoře Komory pro spory týkající se mořského dna anebo závazné obchodní arbitráži Čl.188
Omezení jurisdikce se zřetelem k rozhodnutí Úřadu Čl.189
Účast a vystupování navrhujících účastnických států v řízení Čl.190
Posudky Čl.191
ČÁST XII. Ochrana a uchovávání mořského prostředí
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Obecná povinnost Čl.192
Svrchované právo států těžit své přírodní zdroje Čl.193
Opatření k předcházení, omezení a kontrole znečišťování mořského prostředí Čl.194
Povinnost nepřenášet škody nebo nebezpečí a nepřeměňovat jeden druh znečištění v jiný Čl.195
Použití technologií a zanesení cizorodých nebo nových druhů Čl.196
ODDÍL 2. Univerzální a oblastní spolupráce
Spolupráce na univerzálním nebo oblastním základě Čl.197
Oznámení hrozící nebo vzniklé škody Čl.198
Plány mimořádných opatření proti znečištění Čl.199
Studie, výzkumné programy a výměna informací a údajů Čl.200
Vědecká kritéria pro vypracování předpisů Čl.201
ODDÍL 3. Technická pomoc
Vědecká a technická pomoc rozvojovým státům Čl.202
Preferenční zacházení s rozvojovými státy Čl.203
ODDÍL 4. Monitorování - vyhodnocování životního prostředí
Monitorování nebezpečí nebo následků znečištění Čl.204
Zveřejňování zpráv Čl.205
Vyhodnocení možných následků činností Čl.206
ODDÍL 5. Mezinárodní normy a národní zákonodárství týkající se zabraňování, snížení a kontroly znečišťování mořského prostředí
Znečišťování ze zdrojů umístěných na souši Čl.207
Znečišťování vyplývající z činnosti na mořském dnu Čl.208
Znečišťování vyplývající z činnosti v Oblasti Čl.209
Shazování odpadu do moře Čl.210
Znečišťování z plavidel Čl.211
Znečišťování z ovzduší nebo přes ovzduší Čl.212
ODDÍL 6. Prosazování dodržování právních předpisů
Prosazování dodržování právních předpisů týkajících se znečišťování ze zdrojů umístěných na souši Čl.213
Prosazování dodržování právních předpisů týkajících se znečišťování vyplývajícího z činnosti na mořském dnu Čl.214
Prosazování dodržování pravidel, předpisů a postupů týkajících se znečišťování vyplývajícího z činnosti v Oblasti Čl.215
Prosazování dodržování právních předpisů týkajících se znečišťování vyplývajícího ze shazování odpadu do moře Čl.216
Prosazování dodržování právních předpisů státem vlajky Čl.217
Prosazování dodržování právních předpisů přístavními státy Čl.218
Opatření k zabraňování znečišťování týkající se způsobilosti plavidel k plavbě Čl.219
Prosazování dodržování právních předpisů pobřežními státy Čl.220
Opatření k zabraňování znečišťování způsobeného havárií na moři Čl.221
Prosazování dodržování právních předpisů týkajících se znečišťování z ovzduší nebo přes ovzduší Čl.222
ODDÍL 7. Záruky
Opatření k usnadnění řízení Čl.223
Výkon donucovací pravomoci Čl.224
Povinnost zabránit negativním následkům při výkonu donucovacích pravomocí Čl.225
Vyšetřování v souvislosti s cizími plavidly Čl.226
Nediskriminace cizích plavidel Čl.227
Přerušení a omezení řízení Čl.228
Zahájení soukromoprávního řízení Čl.229
Peněžní sankce a respektování uznávaných práv obviněných Čl.230
Oznámení státu vlajky a jiným dotčeným státům Čl.231
Odpovědnost států vyplývající z donucovacích opatření Čl.232
Záruky týkající se průlivů používaných pro mezinárodní plavbu Čl.233
ODDÍL 8. Zaledněné oblasti
Zaledněné oblasti Čl.234
ODDÍL 9. Odpovědnost
Odpovědnost Čl.235
ODDÍL 10. Svrchovaná imunita
Svrchovaná imunita Čl.236
ODDÍL 11. Závazky podle jiných úmluv o ochraně a uchovávání mořského prostředí
Závazky podle jiných úmluv o ochraně a uchovávání mořského prostředí Čl.237
ČÁST XIII. Mořský vědecký výzkum
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Právo provádět mořský vědecký výzkum Čl.238
Podpora mořského vědeckého výzkumu Čl.239
Obecné zásady provádění mořského vědeckého výzkumu Čl.240
Neuznání činnosti v rámci mořského vědeckého výzkumu jako právního základu pro jakýkoli nárok Čl.241
ODDÍL 2. Mezinárodní spolupráce
Podpora mezinárodní spolupráce Čl.242
Vytváření příznivých podmínek Čl.243
Zveřejňování a rozšiřování informací a poznatků Čl.244
ODDÍL 3. Provádění a podpora mořského vědeckého výzkumu
Mořský vědecký výzkum v pobřežním moři Čl.245
Mořský vědecký výzkum ve výlučné ekonomické zóně a na kontinentálním šelfu Čl.246
Projekty mořského vědeckého výzkumu prováděné mezinárodními organizacemi nebo pod jejich záštitou Čl.247
Povinnost poskytnout informace pobřežnímu státu Čl.248
Povinnost dodržovat určité podmínky Čl.249
Sdělení týkající se projektů mořského vědeckého výzkumu Čl.250
Obecná kritéria a návody Čl.251
Tichý souhlas Čl.252
Pozastavení nebo přerušení činnosti v rámci mořského vědeckého výzkumu Čl.253
Práva sousedních vnitrozemských a geograficky znevýhodněných států Čl.254
Opatření k usnadnění mořského vědeckého výzkumu a pomoc výzkumným plavidlům Čl.255
Mořský vědecký výzkum v Oblasti Čl.256
Mořský vědecký výzkum ve vodním sloupci za hranicemi výlučné ekonomické zóny Čl.257
ODDÍL 4. Vědecká výzkumná zařízení a vybavení v mořském prostředí
Rozmístění a používání Čl.258
Právní status Čl.259
Bezpečnostní pásma Čl.260
Nenarušování plavebních tras Čl.261
Identifikační značky a varovné signály Čl.262
ODDÍL 5. Odpovědnost
Odpovědnost Čl.263
ODDÍL 6. Urovnávání sporů a prozatímní opatření
Urovnávání sporů Čl.264
Prozatímní opatření Čl.265
ČÁST XIV. Rozvoj a převod mořské technologie
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Podpora rozvoje a převodu mořské technologie Čl.266
Ochrana oprávněných zájmů Čl.267
Základní cíle Čl.268
Opatření k dosažení základních cílů Čl.269
ODDÍL 2. Mezinárodní spolupráce
Způsoby a prostředky mezinárodní spolupráce Čl.270
Návody, kritéria a standardy Čl.271
Koordinace mezinárodních programů Čl.272
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a s Úřadem Čl.273
Cíle Úřadu Čl.274
ODDÍL 3. Národní a oblastní mořská vědecká a technologická střediska
Zřizování národních středisek Čl.275
Zřizování oblastních středisek Čl.276
Funkce oblastních středisek Čl.277
ODDÍL 4. Spolupráce mezi mezinárodními organizacemi
Spolupráce mezi mezinárodními organizacemi Čl.278
ČÁST XV. Urovnávání sporů
ODDÍL 1. Všeobecná ustanovení
Povinnost urovnávat spory pokojnými prostředky Čl.279
Urovnávání sporů mírovými prostředky podle volby stran Čl.280
Řízení v případě, že strany nedosáhly urovnání Čl.281
Povinnosti vyplývající z univerzálních, oblastních anebo
dvoustranných dohod Čl.282
Povinnost vyměňovat si názory Čl.283
Smírčí řízení Čl.284
Použití tohoto oddílu na spory předložené podle Části XI Čl.285
ODDÍL 2. Obligatorní řízení, jejichž výsledkem jsou závazná rozhodnutí
Použití řízení podle tohoto oddílu Čl.286
Volba řízení Čl.287
Příslušnost Čl.288
Znalci Čl.289
Předběžná opatření Čl.290
Přístup Čl.291
Neprodlené propuštění plavidla a posádky Čl.292
Použitelné právo Čl.293
Předběžné řízení Čl.294
Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků Čl.295
Konečnost a závaznost rozhodnutí Čl.296
ODDÍL 3. Omezení a výjimky z použití oddílu 2
Omezení použití oddílu 2 Čl.297
Možné výjimky z použití oddílu 2 Čl.298
Souhlas stran s řízením Čl.299
ČÁST XVI. Všeobecná ustanovení
Dobrá víra a zneužití práv Čl.300
Mírové využívání moří Čl.301
Prozrazení informací Čl.302
Archeologické předměty a předměty historického původu nalezené v moři Čl.303
Odpovědnost za škodu Čl.304
ČÁST XVII. Závěrečná ustanovení
Podpis Čl.305
Ratifikace a schválení Čl.306
Přistoupení Čl.307
Vstup v platnost Čl.308
Výhrady a výjimky Čl.309
Deklarace a prohlášení Čl.310
Vztah k jiným úmluvám a mezinárodním dohodám Čl.311
Změny Čl.312
Změny přijaté zjednodušeným postupem Čl.313
Změny ustanovení této Úmluvy týkajících se výlučně činnosti v Oblasti Čl.314
Podpis, ratifikace, přistoupení a autentické texty změn Čl.315
Vstup změn v platnost Čl.316
Výpověď Čl.317
Status Příloh Čl.318
Depozitář Čl.319
Autentické texty Čl.320
PŘÍLOHA I : Vysoce stěhovavé druhy
PŘÍLOHA II : Komise pro hranice kontinentálního šelfu
PŘÍLOHA III : Základní podmínky vyhledávání, průzkumu a těžby
Vlastnická práva na nerosty Čl.1
Vyhledávání Čl.2
Průzkum a těžba Čl.3
Kvalifikace žadatelů Čl.4
Převod technologie Čl.5
Schvalování plánů práce Čl.6
Výběr žadatelů o oprávnění k produkci Čl.7
Vyhrazování dílů Čl.8
Činnost ve vyhrazených dílech Čl.9
Přednost a priorita mezi žadateli Čl.10
Společná ujednání Čl.11
Činnost prováděná Podnikem Čl.12
Finanční ustanovení kontraktů Čl.13
Předávání údajů Čl.14
Výcvikové programy Čl.15
Výlučné právo na průzkum a těžbu Čl.16
Pravidla, předpisy a postupy Úřadu Čl.17
Sankce Čl.18
Revize kontraktu Čl.19
Převod práv a závazků Čl.20
Použitelné právo Čl.21
Odpovědnost Čl.22
PŘILOHA IV : Statut podniku
Cíle Čl.1
Vztah k Úřadu Čl.2
Omezení odpovědnosti Čl.3
Struktura Podniku Čl.4
Řídící výbor Čl.5
Pravomoci a funkce Čl.6
Generální ředitel a zaměstnanci Podniku Čl.7
Sídlo Čl.8
Zprávy a finanční výkazy Čl.9
Rozdělení čistého zisku Čl.10
Finance Čl.11
Provoz Čl.12
Právní status, výsady a imunity Čl.13
PŘÍLOHA V : Smírčí řízení
ODDÍL 1. Smírčí řízení podle oddílu 1 části XV
Zahájení řízení Čl.1
Seznam zprostředkovatelů Čl.2
Ustavení smírčí komise Čl.3
Jednací řád Čl.4
Přátelské urovnání Čl.5
Funkce komise Čl.6
Zpráva Čl.7
Ukončení řízení Čl.8
Poplatky a náklady Čl.9
Právo stran pozměnit postup Čl.10
ODDÍL 2. Obligatorní předložení ke smírčímu řízení podle oddílu 3 části XV
Zahájení řízení Čl.11
Neposkytnutí odpovědi nebo odmítnutí podrobit se smírčímu řízení Čl.12
Příslušnost Čl.13
Použití oddílu 1 Čl.14
PŘÍLOHA VI : Statut mezinárodního tribunálu pro mořské právo
Obecná ustanovení Čl.1
ODDÍL 1. Organizace tribunálu
Složení Čl.2
Členství Čl.3
Navrhování kandidátů a volby Čl.4
Funkční období Čl.5
Uprázdněná místa Čl.6
Neslučitelná činnost Čl.7
Podmínky týkající se účasti členů Tribunálu v konkrétní věci Čl.8
Důsledek toho, když člen Tribunálu přestane splňovat podmínky Čl.9
Diplomatické výsady a imunity Čl.10
Slavnostní prohlášení členů Čl.11
Předseda, místopředseda a tajemník Čl.12
Kvorum Čl.13
Komora pro spory týkající se mořského dna Čl.14
Zvláštní komory Čl.15
Pravidla Tribunálu Čl.16
Státní příslušnost členů Čl.17
Odměňování členů Čl.18
Náklady Tribunálu Čl.19
ODDÍL 2. Příslušnost
Přístup k Tribunálu Čl.20
Příslušnost Čl.21
Postoupení sporů podle jiných dohod Čl.22
Použitelné právo Čl.23
ODDÍL 3. Řízení
Zahájení řízení Čl.24
Předběžná opatření Čl.25
Přelíčení Čl.26
Řízení případu Čl.27
Nedostavení se Čl.28
Většina pro přijetí rozhodnutí Čl.29
Rozsudek Čl.30
Žádost o vstup do řízení Čl.31
Právo vstoupit do řízení v případech výkladu nebo použití Čl.32
Konečnost a závaznost rozhodnutí Čl.33
Náklady Čl.34
ODDÍL 4. Komora pro spory týkající se mořského dna
Složení Komory Čl.35
Komory ad hoc Čl.36
Přístup Čl.37
Použitelné právo Čl.38
Výkon rozhodnutí Komory Čl.39
Použití jiných oddílů této Přílohy Čl.40
ODDÍL 5. Změny
Změny Čl.41
PŘÍLOHA VII : Arbitráž
Zahájení řízení Čl.1
Seznam arbitrů Čl.2
Ustavení arbitrážního tribunálu Čl.3
Funkce arbitrážního tribunálu Čl.4
Jednací řád Čl.5
Povinnosti stran sporu Čl.6
Náklady Čl.7
Většina požadovaná k přijetí rozhodnutí Čl.8
Nedostavení se Čl.9
Výrok Čl.10
Konečnost výroku Čl.11
Výklad a provádění výroku Čl.12
Použití na jiné subjekty než účastnické státy Čl.13
PŘÍLOHA VIII: Zvláštní arbitráž
Zahájení řízení Čl.1
Seznam expertů Čl.2
Ustavení zvláštního arbitrážního tribunálu Čl.3
Obecná ustanovení Čl.4
Vyšetřování Čl.5
PŘÍLOHA IX : Účast mezinárodních organizací
Používané výrazy Čl.1
Podpis Čl.2
Formální schválení a přistoupení Čl.3
Rozsah účasti, práva a závazky Čl.4
Prohlášení, oznámení a sdělení Čl.5
Odpovědnost Čl.6
Urovnávání sporů Čl.7
Použitelnost Části XVII Čl.8
240
SDĚLENÍ
Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 10. xxxxxxxx 1982 xxxx x Montego Xxx, Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů x mořském xxxxx.
Xxx 22. února 1993 Xxxxx xxxxxxxxx oznámila xxxxxxxxxxx tajemníkovi Organizace xxxxxxxxx národů, depozitáři Xxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993 považuje xx signatářský xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mořském xxxxx x 10. xxxxxxxx 1982.
X Xxxxxxx xxxxxxxx souhlas Parlament Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 21. xxxxxx 1996.
Xxx ratifikaci Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení:
"Vláda Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx xx dne 14. xxxxx 1994, xxxxxxxxx se výkladu xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx právu, Části X - právo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x moři x od xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlády Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo xxxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykládáno v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx X Xxxxxx."
Xxxxxx xx základě svého článku 308 odst. 1 xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx 16. xxxxxxxxx 1994 a pro Xxxxxx xxxxxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 téhož xxxxxx dnem 21. xxxxxxxx 1996.
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
ÚMLUVA
Organizace xxxxxxxxx národů x xxxxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,
xxxxxx xxxxxx urovnat x xxxxx xxxxxxxxxx porozumění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této Xxxxxx xxxx důležitého přínosu x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx a pokroku xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
konstatujíce, xx xxxxx, xx kterému xxxxx od Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx x Ženevě x letech 1958 x 1960, xxxxxxxxx xxxxxxx nové x xxxxxxxxx přijatelné Xxxxxx x mořském xxxxx,
xxxxxx si xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx je xxxxx xxxxxxxxx xx jako xxxxx,
uznávajíce, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této Xxxxxx, x náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx moří x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zachovávání xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx cílů přispěje x uskutečnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pamatoval xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxxx xxxx, ať xxxxxxxxxx xx vnitrozemských,
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2749 (XXX) xx 17. xxxxxxxx 1970, xx xxxxx Valné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxx moří x xxxxxx x xxxxxx podzemí xx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidstva, jehož xxxxxxx a x xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx na geografické xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxx lidstva jako xxxxx,
xxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mořského xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úmluvou xxxxxxxx x upevnění xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přátelských vztahů xxxx všemi xxxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ekonomickému a xxxxxxxxxx vzestupu xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx OSN,
xxxxxxxxxxx, xx záležitosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, budou xx x xxxxxx xxxxx pravidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxx:
XXXX I
XXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx:
(1) "Xxxxxx" xxxxxxx xxx xxxx x oceánů x xxxxxx podzemí za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
(2) "Xxxx" znamená Xxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxx;
(3) "xxxxxxx v Xxxxxxx" xxxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx;
(4) "xxxxxxxxxx mořského prostředí" xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx, které mají xx xxxxx xxx xxxxxx zhoubné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
(5) (x) "xxxxxxxxx do xxxx" xxxxxxx:
(i) jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiných xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, plošin xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx;
(xx) xxxxxxxx svévolné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx;
(x) "xxxxxxxxx xx moře" xxxxxxxxxx:
(x) zbavování xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx součástí nebo xxxxxxxxx normálního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, plošin xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcí x xxxx a jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, letadly, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcemi x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx se těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zacházení x xxxxxxx odpadem xxxx xxxxxx látkami xx xxxxxxxxxx, letadlech, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
(ii) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx zbavování se xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli této Xxxxxx.
2. (1) "Xxxxxxxxxx státy" znamená xxxxx, xxxxx vyjádřily xxxxxxx s xxx, xx budou vázány xxxxx Xxxxxxx, x xxx které je xxxx Úmluva x xxxxxxxxx.
(2) Xxxx Xxxxxx se použije xxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x článku 305 xxxx. 1 (b), (x), (x), (x) x (x) x xxxxx xx stávají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx z nich; x tomto xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xx xxxxxx jiné subjekty.
XXXX XX:
XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXX
Oddíl 1:
VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx moře, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx x xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, x x případě souostrovního xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxx mořské pásmo xxxxx xxxxxxxx xxxx.
2. Tato svrchovanost xx rozšiřuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx jeho xxxxxx dno a xxxxxxx.
3. Svrchovanost xxx pobřežním mořem xx xxxxxxxx v xxxxxxx s touto Xxxxxxx x x xxxxxx pravidly xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2:
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxxx 3
Xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx moře až xx xxxxxxx nepřesahující xxxxxxx xxxxxxxxx mil xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxx, jejíž xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve vzdálenosti xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx moře.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx-xx xxxx Xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx linie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pobřeží, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx
X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx atolech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx útesy xx základní xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx směrem x xxxx, jak xx xxxxxxxx příslušným symbolem xx xxxxxxxxx mapách, xxxxx jsou úředně xxxxxx xxxxxxxxx státem.
Článek 7
Xxxxx xxxxxxxx linie
1. X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx členité x xx xxxxxxx zářezy, xxxx xxx xx xxx ostrovů podél xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx měří xxxx pobřežního xxxx, xxxxxx přímých xxxxxxxxxx xxxxx spojujících xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxx xx pobřeží v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx, mohou xxx příslušné body xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx ohledu na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx změněny xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobřeží a xxxxxx prostory ležící xxxxxx těchto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x vynořujících xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx nejsou xxxxxxx majáky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx hladinou xxxx, xxxxx případů, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx linií x těmto xxxx xx takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodně xxxxxx.
5. Tam, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxx, xxxxxxx existence x xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxx základních xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx moře xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx xxxx
1. Xxx xxxx ustanovením Xxxxx XX, vody xxxxxxxxxxxx xx směrem x xxxxxxx xx xxxxxxxx linie pobřežního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx státu.
2. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx metodou stanovenou x článku 7 xx xx následek, že xx vnitřních xxx xxxx zahrnuty oblasti, x kterých tomu xxx xxxxx nebylo, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx těmito xxxxxx xxx, jak je xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.
Článek 9
Xxxx řek
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx linií xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezi xxxx xxxxxx xxxxx xx čáře xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxx xxxxx této Xxxxxx se zálivem xxxxxx zřetelný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx v xxxxxxx poměru x xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx záhyb pobřeží. Xxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx velká nebo xxxxx než plocha xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vedená xxxxxx xxxxx xxxxxx.
3. Pro xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odlivu xxxxx pobřeží zářezu x xxxxxxx, která xxxxxxx body největšího xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx ústí. Kde xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx ostrovů xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx délka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vedených xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx započítávají tak, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 24 námořní xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dvěma xxxx uzavírající linii. Xxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxxx za xxxxxxx vody.
5. Xxx xxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ústí xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxxx míle, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x délce 24 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxx. "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxx xx xx případy, xxx se užívá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxx
Xxxxx přístavní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x tvoří nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za součást xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zařízení.
Xxxxxx 12
Xxxxx
Xxxxx, kterých xx normálně xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vykládání x kotvení xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx pobřežního xxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x vyčnívá xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x takové vzdálenosti xx pevniny xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobřežního xxxx, xxxx být linie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx linii pro xxxxxx šíře xxxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx přesahuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx své vlastní xxxxxxxx moře.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx linie, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kterékoli xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx, xxx xxxxxxx dvou xxxxx xxxx naproti xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, není žádný x xxxx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxx xxxxxxxx moře xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx x opačném xxxxxx. Xxxxxxx linie je xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx je xx stejné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx liniích, xx nichž xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx každého z xxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxxxx moří xxxxxx xxxx států způsobem, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 16
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souřadnic
1. Xxxxxxxx linie xxx měření xxxx xxxxxxxxxx moří xxxxxxxxx x xxxxxxx s články 7, 9 a 10 xxxxx hranice x nich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x články 12 x 15 musí být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx OSN.
Xxxxx 3:
XXXXXXX XXXXXXXX POBŘEŽNÍM XXXXX
Xxxxxxxx A: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx vnitrozemských, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mořem x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxx proplutí
1. Xxxxxxxx xxxxxxx plavbu xxxxxxxxx mořem za xxxxxx:
(a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx loď xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx
(x) xxxxxx do xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx z nich xxxxx zastávky lodi x takové xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Proplutí xxxx xxx nepřerušované x xxxxxx. Zahrnuje xxxx zastavení a xxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x běžnou xxxxxxx xxxx xx staly xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx moci či xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lodím xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx pokojného proplutí
1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobřežního xxxxx. Takové proplutí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Proplutí xxxx xxxx se považuje xx xxxxxxxxxx mír, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:
(a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svrchovanosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x Chartě XXX;
(x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
(d) xxxxxxxxx propagandu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu;
(x) xxxxxxxxxx, přistávání nebo xxxxx xx palubu xxxxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx, přistávání xxxx xxxxx xx palubu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(x) naloďování nebo xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxx, xxxx xxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost;
(x) provádění jakékoli xxxxxxxx nebo průzkumné xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxx zaměřený na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx;
(l) xxxxxxxxx xxxxx činnost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxx moři xxxx xxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vztyčit svou xxxxxx.
Článek 21
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx proplutí
1. Xxxxxxxx stát xxxx, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx proplutí pobřežním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x:
(a) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx zařízení x xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx živých xxxxxx moře;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx o rybolovu xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a hydrografický xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Takové xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx projektování, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybavení xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx neprovádějí všeobecně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx stát xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokojného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx podřídí xxxx xxxxx xxxxxxx předpisům x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisům, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 22
Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1. Xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plavby, xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proplutí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx určí nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx proplouvání lodí.
2. Xxxxxxx u xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vezoucích xxxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxxx nebezpečné nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx námořní xxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx koridorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vezme pobřežní xxxx x xxxxx:
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací;
(x) xxxxxxxx námořní trasy xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx;
(c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určitých xxxx a xxxx; x
(d) xxxxxxx xxxxxxx.
4. Pobřežní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x systémy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 23
Xxxx xxxx x xxxxxxxx pohonem a xxxx vezoucí xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebezpečné xxxx xxxxxxxx xxxxx
Cizí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx svou povahou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx pobřežním xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx pro takové xxxx xxxxxxxxxxxxx dohodami.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxx to xxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx stát xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proplouvání xxxxxx xxxx pobřežním xxxxx. Xxxxxxxx stát xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx Úmluvou xxxxxxx xxxxx:
(x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx
(x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxx náležitým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx pobřežním xxxx, x xxxxx xx.
Xxxxxx 25
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx pobřežním xxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx proplutí, xxxxx xxxx pokojné.
2. X případě xxxx plujících do xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek, kterým xxxxxxx vpuštění xxxxxx xxxx do vnitřních xxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxxxxxx cizí lodě, xxxxxxx pozastavit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx moře pokojné xxxxxxxxxxx xxxxxx lodí, xx-xx xxxxxx pozastavení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pozastavení xxxxxxx v xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx lodím
1. Xxxxx lodím xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pouhého xxxxxxxx xxxxxxxxx mořem.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx lodím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze jako xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx. Xxxx poplatky xxxx xxx ukládány xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx X: Xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům
Xxxxxx 27
Trestní xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vykonávána xx palubě cizí xxxx proplouvající xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xx palubě xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:
(x) xxxxxxxx následky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
(b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx v pobřežním xxxx;
(x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyžádal xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxx; xxxxx
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro potlačení xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx jedy nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jakákoli xxxxxxxx stanovená jeho xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx vyšetřování xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
3. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předtím, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, x xxxxxxx navázání xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx případech xxx oznámení učinit xxxxx podnikaných xxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zájmy plavby.
5. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Části XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Částí X, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx proplouvající xxxxxxxxx xxxxx žádná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spáchaným xxxxxxx, xxx loď xxxxx xx pobřežního xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobřežním xxxxx, xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 28
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mořem xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx výkonu soukromoprávní xxxxxxxxxx xxxx některé xxxxx na xxxxxx xxxx.
2. Pobřežní xxxx xxxxx provést xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soukromých závazků xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx převzala xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx v době xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx vodami xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx moři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx opuštění xxxxxxxxx vod.
Xxxxxxxx X: Xxxxxxxx vztahující xx xx válečné lodě x jiné státní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům
Xxxxxx 29
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Pro xxxxx xxxx Úmluvy "xxxxxxx xxx" xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jméno je xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
Článek 30
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobřežního xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mořem, x xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx, xxxx pobřežní xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobřežní xxxx.
Článek 31
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx lodí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Stát vlajky xxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx jakoukoli xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx válečnou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neobchodním účelům.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných státních xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx A x v článcích 30 a 31, xxx v této Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lodí x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4:
XXXXXXXX XXXX
Xxxxxx 33
Xxxxxxxx zóna
1. X xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou x xxxx, aby:
(a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx celních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx;
(x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x pobřežním moři.
2. Xxxxxxxx zóna xx xxxxx prostírat xxxx než 24 xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXX:
XXXXXXX POUŽÍVANÉ XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx 1:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 34
Právní xxxxxx xxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či přeletu xxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hraničí x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostorem, xxxxxxx xxxx x podzemím.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx, xx vykonává x xxxxxxx s ustanoveními xxxx Xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 35
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx
Nic v xxxx Části xx xxxxxxxx:
(x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx přímé základní xxxxx x souladu x metodou xxxxxxxx x článku 7 xxxxxxxx xxxx vnitřní xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dříve xxxxxx považovány;
(b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx pobřežním mořem xxxxx, které hraničí x xxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx moře; xxxxx
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx upraveny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxx x jsou stále xxxxxx.
Xxxxxx 36
Xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xx výlučných ekonomických xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plavbu
Tato Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx trasa přes xxxxx moře nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx povahu; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx Části xxxx Xxxxxx, čítajíc x xx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx.
Oddíl 2:
XXXXXXXXX XXXXXXXX ČI XXXXXX
Článek 37
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxx oddíl xx vztahuje xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ekonomické xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ekonomické xxxx.
Článek 38
Xxxxx tranzitního xxxxxxxx xx přeletu
1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 37 xxxxxxxx xxxxxxx lodě x xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx ostrovem xxxxx, xxxxx hraničí x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx částí, xxx xx nepoužije xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx vhodná xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má stejně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. X xxxxxxx s xxxxx Částí xx xxxxxxxxxx proplutím xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plavby či xxxxxxx výlučně xx xxxxxx nepřerušovaného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ekonomické xxxx x jinou xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx ekonomické zóny. Xxxxxxxxx nepřerušovaného x xxxxxxxx tranzitu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xx státu xxxxxxxxxxx x průlivem xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nad ním, xxxxxxx upravena xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 39
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
1. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx proplutí xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx:
(x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx bez prodlení;
(x) xxxxxx xx xxxxxxxx hrozby silou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, které xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porušování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx OSN;
(x) zdržet se xxxxxxxx jiné činnosti xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x výjimkou případů xxxxxxxxxx xxxxx mocí xxxxx xxxxxx nouze;
(x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx.
2. Xxxx se při xxxxxxxxxx proplutí xxxx:
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnosti xx moři, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.
3. Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podřizují takovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxx plavby;
(x) xxxx sledovat rádiovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným orgánem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.
Článek 40
Xxxxxxxx a průzkumná xxxxxxx
Během xxxxx xxxxxxxxxxx průjezdu xxxxx xxxx lodě, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádět xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx hraničí s xxxxxxx.
Xxxxxx 41
Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní plavbu
1. X souladu x xxxxx Částí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x průlivy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro plavbu x xxxxxxxxx, kde xx to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
2. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nahradit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx koridory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odděleného provozu xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx schválení. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxx námořní koridory x systémy odděleného xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x průlivy, xxxxx xx státy mohou xxxxx, stanovit anebo xxxxxxxx.
5. Jde-li x xxxxxx, xxx xxxx navrhovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxxxx procházející xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx x průlivem, xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x průlivy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx na námořních xxxxxx, které budou xxxxx zveřejněny.
7. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu zřízené x souladu x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 42
Xxxxxx předpisy států xxxxxxxxxxx x průlivy xxxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xx xxxxxxx
1. Xxx újmy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, které hraničí x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nimi, xxxxx xxx o:
(x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x článkem 41;
(x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx znečišťování prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, ropného xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx v průlivu;
(x) zabraňování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x ohledem xx rybářská plavidla;
(x) nakládání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxx nebo xxxx x rozporu x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx x průlivem.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lodě xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx k odepření, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx hraničí x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxx předpisy.
4. Xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tranzitního xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxx xxxxxx lodi xxxx xxxx xxxxxxxxxx letadla, xxxxx xx xxxxx xx svrchovanou xxxxxxx x xxxxx jedná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jakoukoli xxxxxx xxxx škodu, xxxxx vzniknou státům xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Článek 43
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x předcházení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx hraničí x xxxxxxx, xx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
(x) xxx xxxxxxxxx x udržbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; a
(x) při předcházení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxxxx xxxxx hraničících x xxxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, nesmějí bránit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxxxx nebezpečí, x xxxxxxx xxxx x xxxxx ohrožují plavbu xxxxxxxx xxxx přelet xxx ním. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx.
Xxxxx 3:
XXXXXXX PROPLUTÍ
Xxxxxx 45
Xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxx pokojného xxxxxxxx v xxxxxxx x Částí XX, xxxxx 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které:
(x) xxxx xxxxx článku 38 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx proplutí; xxxx
(x) xx xxxxxxxxxx xxxx oblastí volného xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx takovými xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
XXXX IV:
XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 46
Používané xxxxxx
Xxx účely xxxx Xxxxxx:
(x) "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx stát, xxxxx se skládá x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx;
(x) "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx spojených xxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx takové xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxx geografický, ekonomický x xxxxxxxxx celek xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 47
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx linie
1. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx body nejzazších xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx hlavní ostrovy x xxxxxx, xxx xx xxxxx vodní xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx, pohybuje xxxx 1:1 x 9:1.
2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx, xx xx 3 % xxxxxxxxx počtu základních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx 125 xxxxxxxxx mil.
3. Xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx odchylovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxx základní xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx xx vynořujících xx xxxxxxxxx x x xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx trvale xxx xxxxxx moře, nebo xxx vynořující xx xxxxxxxxxx leží zcela xxxx zčásti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx linií xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx moře xxxx xxxxxxx ekonomické zóny.
6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy, xxxxx xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx těmito státy.
7. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody x xxxxx xxxxx xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx vody xxxxxx xxxx okrajovými xxxxx ostrovů x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řetězem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a osýchajících xxxxx ležících xx xxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxx xxx znázorněny xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měřítek, xxxxx jsou přiměřená xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx použit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx specifikujících xxxxxxxxxx xxxxx.
9. Souostrovní xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mapy xxxx xxxxxxx geografických xxxxxxxxx x uloží xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx seznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx 48
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, přilehlé zóny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zóny, výlučné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 47.
Článek 49
Xxxxxx xxxxxx souostrovních xxx, xxxxxxxxx prostoru xxx souostrovními xxxxxx x jejich mořského xxx x xxxxxxx
1. Svrchovanost xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx liniemi xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 47, xxxxx xx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od pobřeží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx souostrovními xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx dno x podzemí a xx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Části xx v jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prostorem, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 50
Xxxxxxxxxx vnitřních xxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx souostrovní xxxx vytyčit xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x články 9, 10 a 11.
Xxxxxx 51
Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1. Bez újmy xxxxxxxxxxx článku 49, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stávající xxxxxx x xxxxxx xxxxx x uznává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně přilehlých xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxx souostrovních xxx. Způsoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x činností, xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx x oblastí, xx něž se xxxxxxxx, budou na xxxxxx kteréhokoli z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx sdílena.
2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státy x procházející xxxx xxxxxx, xxxx by xx dotýkaly xxxx xxxxx. Souostrovní xxxx xxxxxx údržbu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx oznámení o xxxxxxxx takových xxxxxx x o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 52
Xxxxx xxxxxxxxx proplutí
1. X výhradou xxxxxxxxxx článku 53 x xxx xxxx xxxxxxxxxxx článku 50, xxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x Xxxxx XX, xxxxx 3.
2. Xxxxxxxxxxx xxxx může, xxxx xx formálně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dočasně xxxxxxxxxx pokojné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxx pozastavení xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 53
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x letecké xxxxxxxx xxx nimi, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a rychlé xxxxxxxxxxx cizích lodí xxxx souostrovními xxxxxx x xxxxxxxxx pobřežním xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx takovými souostrovními xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx takovými leteckými xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx námořními xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jinou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxx x letecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx souostrovními xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodami x xxxxxxxx všechny obvyklé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trasy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přelet xxx xxxxxxxxxxxxx vodami x xxxxxx takových xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kanály xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nutné.
5. Xxxxxxx a xxxxxxx koridory xxxx xxxxxx xxxxx nepřerušovaných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přelétávající xxxxxxxxx xxxxxxxx nad nimi xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x 25 xxxxxxxxx xxx xx xxxxx či druhou xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx dostat x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx 10 % xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plavebními xxxxxx x takovém koridoru.
7. Xxxxxxxxxxx stát xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx námořními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Při určování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx nahrazování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx schválit jen xxxxxx námořní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o kterých xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, stanovit xxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou řádně xxxxxxxxxx.
11. Lodě xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odděleného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
12. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx stát námořní xxxx xxxxxxx koridory, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či přeletu xxx nimi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 54
Xxxxxxxxxx lodí a xxxxxxx během xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx souostrovního státu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přelet xxx xxxx
Články 39, 40, 42 x 44 xx xxxxxxx mutandis 1) použijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx.
XXXX X:
XXXXXXX XXXXXXXXXX ZÓNA
Xxxxxx 55
Zvláštní xxxxxx xxxxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zóna xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x němu xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx.
Xxxxxx 56
Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pobřežního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
1. Ve xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xx xxxxxxxx stát:
(x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx neživých, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx práva, pokud xxx o xxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx průzkumu a xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, proudů x xxxxx;
(x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, pokud xxx x
(i) xxxxxxxxx a využívání xxxxxxx ostrovů, xxxxxxxx x xxxxxx;
(xx) xxxxxx vědecký xxxxxx;
(xxx) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
(x) xxxx práva x xxxxxxxxxx stanovené xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxx xxxxxx svých xxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx pobřežní stát xxxxxxxx přihlížet k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy.
3. Xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxx x podzemí, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x souladu x Xxxxx VI.
Xxxxxx 57
Xxxx xxxxxxx ekonomické xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx linií, od xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx moře.
Článek 58
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně
1. X výhradou xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, požívají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxxxx zmíněných v článku 87, x xxxx xxxxxxx xxxxxx, přeletu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx moře xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, podmořských kabelů x potrubí x xxx jsou xxxxxxxxxx x ostatními ustanoveními xxxx Xxxxxx.
2. Články 88 xx 115 x xxxxxxx související xxxxxxxx mezinárodního práva xx xxxxxxx na xxxxxxxx ekonomickou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx.
3. Při xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Úmluvy musí xxxxx náležitě xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx pobřežního xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se zákonům x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stát xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx.
Xxxxxx 59
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně
X xxxxxxxxx, kdy xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jurisdikci x dojde-li xx xxxxxxxxx xxxx zájmy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx států, xxx xx xxx tento xxxxxxxx vyřešen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx okolností x x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stran, jakož x xxxxxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxx.
Xxxxxx 60
Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budovat, xxxxxxxxx x xxxxx stavbu, xxxxxxx x xxxxxxx:
(x) xxxxxxx ostrovů;
(x) xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx článkem 56 a xxx xxxx hospodářské xxxxx;
(c) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pobřežního xxxxx x xxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xx výlučnou jurisdikci xxx takovými xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx, finanční, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x přistěhovalecké xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostrovů, xxxxxxxx a staveb xxxx xxx náležitě xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx nepoužívají, musí xxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx a povinnosti xxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx umístění x xxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxx nebo staveb, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx potřeby vytvořit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxx bezpečnosti plavby, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.
5. Šíři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přitom xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačena tak, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x funkci xxxxxxx ostrovů, zařízení x xxxxxx. Nesmějí xxxxxxxxxx vzdálenost 500 xxxxx xxxxx nich x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx kraje, x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxxx všeobecně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doporučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxxx a podřídit xx všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normám, xxxxx xx xxxxxx plavby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxx, zařízení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zřizovány xxx, xxx by xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx ostrovů. Nemají xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vymezování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx šelfu.
Xxxxxx 61
Xxxxxxxxxxx živých xxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xxxx přípustný xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx k dispozici, xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohroženo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oblastními x univerzálními mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosažitelný xxxxxxx určený příslušnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx hospodářských potřeb xxxxxxxxxx rybářských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx států, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oblastní xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx normy.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobřežní xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx ty xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx úroveň, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx ohrožena xxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxx, xxx xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx povolen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 62
Xxxxxxx živých zdrojů
1. Bez xxxx xxxxxxxxxxx článku 61, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx určuje svoji xxxxxxxx výlovu xxxxxx xxxxxx xx výlučné xxxxxxxxxx xxxx. Tam, xxx pobřežní stát xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celého přípustného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výlovu, v xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx článků 69 x 70, xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
3. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto článku xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxx živých xxxxxx oblasti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobřežního xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx článků 69 a 70, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx snížit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zóně xxxxx xxxxx vyvinuly xxxxxxxxx xxxxx při výzkumu x xxxxxxxxxx xxxxx.
4. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podmínkám a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxxx předpisy xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxx xx, mimo xxxx, týkat:
(a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rybářům, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxx xxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx, vybavení a xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx zpracování xxx;
(x) určení druhů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a určení xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxx týkají určitých xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu v xxxxxxx stanoveného období;
(x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x typů, velikostí x počtu rybářských xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx;
(x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rybích x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být loveny;
(x) určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x výlovu x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx pobřežního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx výzkumu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uspořádání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stážistů xxxxxxxxxx xxxxx na palubu xxxxxxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přístavech xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxxx x podmínek, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podnikům xxxx xxxxx ujednáním x xxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx xx výcvik xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx.
Xxxxxx 63
Xxxxx vyskytující xx xx výlučné xxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx pobřežních xxxxx xxxx jak ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxx xx xxxxx zónou x xx xxxxxxxx
1. X případech, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ekonomických xxxxxx dvou nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx státy xxx přímo, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací, xxx xxxxxxx dohody x xxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxx druhů, bez xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxx.
2. X xxxxxxxxx, xxx xx stejná xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx výlučné xxxxxxxxxx xxxx, xxx x x oblasti xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx státy x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx usilovat xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx podoblastních nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx opatřeních k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přilehlé xxxxxxx.
Článek 64
Xxxxxx xxxxxxxxx druhy
1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx x Příloze 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx příslušných mezinárodních xxxxxxxxxx xx záměrem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxx x xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx ekonomické zóně, xxx xx xx. X oblastech, xxx xxxx žádná příslušná xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxx a jiné xxxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx takovou organizaci x budou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxx. 1 se použijí xxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx této Části.
Xxxxxx 65
Xxxxxx xxxxx
Nic x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx x xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 66
Xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx druhy, xxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx ně.
2. Stát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxx zachovávání vytvořením xxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx vodách od xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx rybolov xxxxxxxxx v xxxx. 3 (b). Stát xxxxxx může xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 3 x 4 x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx celkový xxxxxxxxx xxxxx druhů, xxxxx xxxx původ x xxxx xxxxxx.
3. (x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxx od vnějších xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrem x xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx stát xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, povedou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x podmínkách takovéhoto xxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx.
(x) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx narušování ekonomiky xxxxxx xxxxx, které xxxx tyto xxxxx, x s ohledem xx xxxxxxx xxxxxx x způsob výlovu xxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(c) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. (x), xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména vynaložením xxxxxxx na xxxxx xxxx, vezme xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxx v xxxxx.
(x) Právní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotčenými xxxxx.
4. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx stěhují xx xxx nebo vodami xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóny xxxxxx státu, xxx xx stát původu, xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx stát xx xxxxxx zachovávání xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxxxx xx státem xxxxxx.
5. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiné státy, xxxxx loví xxxx xxxxx, xx dohodnou xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx oblastních organizací xxx, xxx xx xx xxxxxx.
Xxxxxx 67
Xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx vodách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx větší xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je odpovědný xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx druhy a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stěhujících xx xxx.
2. Výlov xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výlučnou xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxx nebo xxxxx, xx xx jde x xxxxx xxxxx x dospívající xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx státy. Taková xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx x bere xxxxx na odpovědnost xxxxx zmíněného x xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx druhů.
Xxxxxx 68
Xxxxxxxx druhy
Xxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx druhů definovaných x článku 77 xxxx. 4.
Článek 69
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xx spravedlivém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oblasti x xxxxxxx xx ekonomické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx x ustanoveními tohoto xxxxxx a článků 61 x 62.
2. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx oblastních xxxxx, berouc xxxxxx x úvahu, xxxx xxxx:
(x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rybný xxxxxxx pobřežního státu;
(x) xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx účastnit xxxxx xxxxxxxxxxx dvoustranných, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx využívání xxxxxx zdrojů výlučných xxxxxxxxxxxx zón xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxx, x němž xx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx živých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x z xxxx xxxxxxxxxxx nutnost xxxxxxx xx xxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Blíží-li xx xxxxxxxx výlovu pobřežního xxxxx x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, podoblastním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pobřežních států xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxx a podmínek xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxx brány x xxxxx faktory xxxxxxx x odst. 2.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zdrojů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxxxxxx nebo oblasti x xxxxxxx na xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dislokaci států, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pobřežní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oblasti rovná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx využívání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 70
Xxxxx států xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
1. Státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přebytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomických xxx pobřežních xxxxx xxxxxx podoblasti xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxx dotčených xxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku x článků 61 x 62.
2. Xxx účely xxxx Xxxxxx xx "xxxxx xxxxxxxxxxx znevýhodněnými" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x uzavřenými xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx poloha je xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výlučných xxxxxxxxxxxx zón jiných xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výlučnou xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dvoustranných, xxxxxxxxxxxxx xxxx oblastních xxxxx, berouce xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx:
(a) xxxxxxx xxxxxxx xx škodlivým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rybný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) rozsah, ve xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobřežních států xxxxx xxxxxxxxxxx dvoustranných, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx znevýhodněné a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx živých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x z toho xxxxxxxxxxx nutnost xxxxxxx xx xxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx států.
4. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k bodu, xxxxx xx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx živých xxxxxx v jeho xxxxxxx ekonomické xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, podoblastním nebo xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx geograficky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podoblasti xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx okolností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 3.
5. Xxxxxxxxx geograficky xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx živých xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx stát xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxx xx minimum xxxxxxxx následky pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dislokaci xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženými x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přednostní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 71
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 69 x 70
Vůči xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx využívání xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx ustanovení článků 69 x 70 xxxxxxxxx.
Xxxxxx 72
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx
1. Xxxxx xx xxxxxxxxx živých zdrojů xxxxxxxxxx v článcích 69 x 70 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebo na xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povahu xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx získávat pro xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx článků 69 x 70 technickou nebo xxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx následek xxxxxx xxxxx xxxx. 1.
Xxxxxx 73
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx stát může xxx výkonu svých xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx, zachovávání xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxxxx xxxxxx xx xxx, inspekce, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xx složení příslušné xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x rybolovu xx xxxxxxx ekonomické xxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pobřežní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 74
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx mají protilehlá xxxx xxxxxxxxx pobřeží
1. Delimitace xxxxxxx xxxxxxxxxx zóny xxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, se stanoví xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 38 Statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx bylo xxxxxxxx spravedlivého řešení.
2. Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx XV.
3. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odst. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx x duchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx usilovat x xx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxxx, a x xx, xxx xxxxx xxxxxx přechodného xxxxxx neohrozily xxxxxxxx xxxxxx nebo nezabránily xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx není na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xx xxxx dotčenými státy x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx týkající xx delimitace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 75
Xxxxxxx mapy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. X xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx linie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx linie xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 74 musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo měřítek, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx geografických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Pobřežní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx geografických xxxxxxxxx x uloží xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo seznamu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.
XXXX VI:
XXXXXXXXXXXXX ŠELF
Článek 76
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Kontinentální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx prodloužení xxxx pevninského xxxxx x vnější xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzdálenosti 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx linií, od xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx moře xxx, kde xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okraje xxxx vzdálenosti nedosahuje.
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu nesmí xxxxxxxxxx hranice stanovené x xxxx. 4 xx 6.
3. Xxxxxxxxxxxxx okraj zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pevninské xxxxx pobřežního státu x xxxxxx se x xxxxxxxx xxx x podzemí xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx hřebenem xxx xxxx xxxxxxx.
4. (x) Xxx xxxxx Xxxxxx pobřežní stát xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx všude xxx, kde xxxxx xxxxxxxxx 200 námořních xxx od základních xxxxx, od xxxxxxx xx měří xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx:
(x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 7 k xxxxxxxxxxxxxxx pevným xxxxx, xx každém x xxxxx činí xxxxxxxx xxxxxxxxx hornin xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od takového xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svahu; xxxx
(xx) xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxx. 7 x xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxx xxx 60 námořních xxx xx úpatí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(x) Xxxxxx-xx xxxxxxxx opak, stanoví xx úpatí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bod xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontinentálního xxxxx xx mořském xxx, vytyčené x xxxxxxx x odst. 4 (x) (i) x (xx), xxx xxxxxxxxxxx 350 námořních xxx od xxxxxxxx xxxxx, od xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx moře, anebo 100 námořních xxx xx xxxxxxx 2500 xxxxx, xxx je xxxxx spojující xxxx x xxxxxxx 2500 xxxxx.
6. Bez xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 350 námořních mil xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx šíře pobřežního xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vršky, xxxxx x výběžky.
7. Xxxxxxxx xxxx vytyčí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šelfu tam, xxx xxxxx šelf xxxxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx měří šíře xxxxxxxxxx moře, přímými xxxxxxx, xxxxx nepřesahují xxxx xxxxxx 60 xxxxxxxxx xxx x xxxxx spojují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxxxx kontinentálního xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx geografického xxxxxxxxxx podle Přílohy II, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobřežním xxxxxx x xxxxxxx na xxxx doporučení jsou xxxxxxx x xxxxxxx.
9. Xxxxxxxx stát xxxxx x generálního xxxxxxxxx OSN xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx geodetických xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontinentálního xxxxx. Xxxxxxxxx tajemník xx xxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx otázky xxxxxxxx kontinentálního xxxxx xxxx protilehlými nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 77
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx šelfem
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx svrchovaná práva xx xxxxxx jeho xxxxxxxx x využívání xxxx přírodních xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx xxxxxxx x xxx smyslu, že xxxxxxxxx-xx pobřežní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxxxx okupaci xxxx xx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx, xxx xx xxxxx je xxxxx, xxx nehybně xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx pod xxx xxxxx jsou neschopné xx přemísťovat xxxxx xxx xx stálém xxxxxxxx kontaktu x xxxxxxx dnem nebo xxxxxxxx.
Článek 78
Xxxxxx status xxx x vzdušného xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
1. Práva xxxxxxxxxx xxxxx nad kontinentálním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
2. Výkon xxxx xxxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxx Úmluvou xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxx 79
Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Pobřežní xxxx nesmí bránit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx kontinentálním xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx činit xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šelfu, xxxxxxxxx xxxx přírodních xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx směru xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxx xx kontinentálním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxx x této xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průzkumem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, využíváním xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx potrubí xxxxx xxxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx potrubí. Zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dálkového xxxxxxx.
Článek 80
Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x stavby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Článek 60 xx mutatis xxxxxxxx 1) použije xx xxxxx ostrovy, zařízení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 81
Xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xx výlučné právo xxxxxxxxx x řídit xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jakýmkoli xxxxxx.
Xxxxxx 82
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 200 námořních xxx
1. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx měří xxxx xxxxxxxxxx moře, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx surovinách.
2. Xxxxxx x xxxxxxxxx x veškeré xxxxxxxx na určitém xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx let produkce xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxx činí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x 1 % x poté xxxxxxx xx 7 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx produkovaných x jeho kontinentálního xxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účastnickým xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozdělování x s xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx států, x nich xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vnitrozemských.
Xxxxxx 83
Xxxxxxxxxx kontinentálního xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxx xx xxxxxxx x čl. 38 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x postupům xxxxxxxxxx x Xxxxx XX.
3. Než xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx státy v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxxx, x x to, xxx xxxxx xxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxxx konečnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxx není xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx dohody.
Xxxxxx 84
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx geografických xxxxxxxxx
1. X xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx hraniční xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx linie xxxxxxxx x souladu x článkem 83 musí být xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Pobřežní xxxx xxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kopii xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx geografických xxxxxxxxx, xxxxx znázorňují xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu.
Článek 85
Xxxxxx xxxxxx
Xxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
XXXX VII:
XXXXX XXXX
Xxxxx 1:
VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX
Xxxxxx 86
Rozsah xxxxxxxxxx xxxx Části
Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx části xxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx pobřežního xxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxx státu xx do xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx státu. X xxxxxx článku xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx požívaných všemi xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s článkem 58.
Článek 87
Xxxxxxx volného xxxx
1. Volné moře xx otevřeno xxxx xxxxxx, ať xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx Úmluvou x xxxxxx pravidly xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx x vnitrozemské xxxxx:
(x) svobodu xxxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxxx;
(x) svobodu xxxxxxx podmořských xxxxxx x xxxxxxxxx potrubí x xxxxxxx s Xxxxx VI;
(x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx v xxxxxxx x Xxxxx XX;
(x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 2;
(x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s Xxxxxx XX x XXXX.
2. Tyto xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxx, která xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx činnost x Xxxxxxx.
Článek 88
Xxxxxx volného xxxx xxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 89
Xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxxx nad volným xxxxx
Xxxxx stát xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kterékoli části xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 90
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxx, xx pobřežní xxxx vnitrozemský, má xxxxx, aby na xxxxxx moři xxxxx xxxx pod jeho xxxxxxx.
Xxxxxx 91
Xxxxxx xxxxxxxxxxx lodí
1. Xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxx lodím, xxx xxxxxxxxxx lodí xx xxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx toho státu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zde však xxx xxxxxxxx pouto xxxx státem a xxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxx lodím, xxxxxx xxxxxxx právo xxxxx xxx svou xxxxxxx, příslušné doklady.
Článek 92
Xxxxxx xxxx
1. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jediného xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. X průběhu xxxxx xxxx zastávky x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx svou xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxx.
2. Xxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, kterých používá xxxxx své xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 93
Xxxx plující pod xxxxxxx XXX, jejích xxxxxxxxx organizací x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lodí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely XXX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plují xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 94
Xxxxxxxxxx xxxxx vlajky
1. Xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sociálních záležitostech xxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx zejména:
(x) xxxx xxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx vlajkou x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx velikosti; x
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva nad xxxxxx xxxx plující xxx xxxx vlajkou x nad xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx.
3. Xxxxx stát xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pod xxxx vlajkou xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na moři, xxxx xxxx, pokud xxx x:
(x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx;
(x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
(c) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
(x) xxxxx loď xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxx intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx inspektorem x měla xx xxxxxx takové xxxx, xxxxxxx publikace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
(x) xxxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, plavbě, xxxxxxx x xxxxxx strojnictví, x aby xxxxxxx xxxx náležitou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;
(x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x x náležitém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na moři, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxxx moře x xxxxxxxxx rádiového spojení, x xxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požadují xxxx. 3 x 4, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a praxí x xxx učinil xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
6. Xxxx, xxxxx xx zcela xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx řádná jurisdikce x kontrola xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlajky. Xx xxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxx xxxxxx záležitost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7. Každý xxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx nehody xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx lodi, která xxxxx pod xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zranění státních xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx závažné xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxx. Stát xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nehody tímto xxxxxx státem.
Xxxxxx 95
Xxxxxxx válečných xxxx xx volném xxxx
Xxxxxxx lodi jsou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx vlajky.
Xxxxxx 96
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx službě
Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx vyňaty x jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx vlajky.
Xxxxxx 97
Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx srážky xxxx xxxxxxxx jiné plavební xxxxxx
1. V xxxxxxx srážky nebo xxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné osoby xx službě na xxxx, xxxxxx být xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx trestní nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, pod xxxxx vlajkou xxx xxxxx, anebo státu, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx příslušníkem.
2. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx, xxxxx vydal velitelský xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx se xx řádném právním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxx, když jejich xxxxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx.
3. Xxxxx xxxx úřady xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx pro účely xxxxxxxxxxx.
Článek 98
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc
1. Xxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitána xxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
(x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx;
(x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydal xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx pomoc, x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
(x) xx xxxxxx poskytl xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx možné, xxxxxx xxxxx lodi xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, její xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx napomáhají xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx a nad xxxxx a xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Článek 99
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx vlajkou, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlajky x xxxxxx účelu. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx uchýlí xx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nabývá xxx xxxxxxx svobody.
Xxxxxx 100
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx
Všechny xxxxx x xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxxx xxx potírání pirátství xx volném xxxx xxxx xx jakémkoli xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 101
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
(a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx jakýkoli xxxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soukromé xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
(x) xx volném xxxx xxxxx xxxx lodi xxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx;
(xx) xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx majetku x xxxxx, které nepodléhá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
(x) jakýkoli čin xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxx, xxx xx jich xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lodi nebo xxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx účel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnadňovat xxx xxxxxxx x xxxxxxx. (a) nebo (x).
Xxxxxx 102
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx letadla, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x článku 101, xxxxxxxx válečnou xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx letadlem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Článek 103
Xxxxxxxx xxxxxxxx lodi xxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx jsou považovány xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxx jejichž skutečnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x článku 101. Xx xxxxx x xxxxx xxx o xxxx xxxx letadla, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže zůstávají xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx těchto xxxx dopustily.
Článek 104
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pirátské xxxx xxxx letadla
Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Zachování nebo xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxx zákon xxxxx, xxxxx udělil tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 105
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxx xxxxx stát xxxxxxx pirátskou xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx letadlo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxx a zatknout xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx palubě. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zabavení, mohou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxx letadla, xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx víře.
Xxxxxx 106
Xxxxxxxxxxx xx zabavení xxx dostatečných důvodů
Xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabavil xxx xxxx letadlo xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 107
Xxxx a letadla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zabavení x xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx válečnými loděmi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx označeny x xxx xx xxxxxxxxx xx lodě xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx účelu xxxxxxxx.
Xxxxxx 108
Xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx jedy xxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx potírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a psychotropními xxxxxxx provozovaném xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx důvody se xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxx státy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu.
Xxxxxx 109
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx moře
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx x volného xxxx.
2. Xxx xxxxx této Úmluvy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx televizního vysílání x lodi xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x rozporu x mezinárodními xxxxxxxx, x xxxxxxxx tísňového xxxxxx.
3. Jakákoli xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx:
(a) státu, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx;
(b) xxxxx, x xxxxx xx zařízení registrováno;
(x) státu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem;
(x) xxxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx; xxxx
(x) xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx rádiové xxxxx xxxx xxx rušeny.
4. Na xxxxxx xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx článku 110 kteroukoli osobu xxxx xxx, xxxxx xx zabývá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 110
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
1. S xxxxxxxx případů, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nemůže xxxxxxx loď, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s články 95 a 96, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lodi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx:
(a) xxxx xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pirátství;
(x) tato xxx xx používána x xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxx;
(c) tato xxx je používána x provozování neoprávněného xxxxxxxx x xxxx xxxxxx zmíněné válečné xxxx xx jurisdikci xxxxx článku 109;
(x) xxxx xxx xx xxx státní xxxxxxxxxxxx; xxxx
(e) xxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx xxxx odmítající xxxxxxx xxxx vlajku xx ve skutečnosti xxxxx státní příslušnost xxxx zmíněná válečná xxx.
2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ověření práva xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vyslat xxxx xxx velením xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xx prohlédnutí xxxxxxx, xxxx přikročit k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, přičemž xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ohleduplnost.
3. Xxxxx-xx xx, xx podezření xxxx xxxxxxxxxxxx a že xx zadržená loď xxxxxxxxxxx žádného činu, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
4. Xxxx ustanovení xx mutatis xxxxxxxx 1) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou zřetelně xxxxxxxx a lze xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx službě.
Xxxxxx 111
Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxx může xxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx cizí loď xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx přilehlém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přilehlého xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxx cizí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx moři nebo x xxxxx přilehlém, xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx příkaz. Xx-xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jak xx definováno x článku 33, může xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. Právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóny xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx kontinentálním xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx takovými vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx tvořící xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pronásledovanou xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pobřežního xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxx xxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx signál x xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lodi, xxx xxx viděla xxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxx xx pronásledování xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letadly xxxxx xxxxxx loděmi xxxx letadly určenými xxx xxxxxx službu x zvláště x xxxxxx účelu xxxxxxxxxx.
6. Xx-xx pronásledování xxxxxxxxx xxxxxxxx:
(x) xxxxxxxxxx xxxx. 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxx na xxxxx xxxxxx pronásledování;
(x) xxxxxxx, xxxxx dává xxxxxx x zastavení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx loď xxxx xxxx letadlo xxxxxxxxxx xxxxx, přivolané xxxxxxxx, xx nedostaví xx xxxxx, xxx pokračovaly x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx vně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nestačí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx loď xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x podezření x xxxxxxxxx, nebyl-li xxxx lodi xxx xxxxxx k zastavení x nebyla-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx letadlem xxxx xxxxxx letadly xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
7. Propuštění xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx některého státu, x eskortované do xxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxx být požadováno xxxxx z xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx proplutí xxxxxxxx.
8. Xxxx-xx xxx zastavena xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx, xxxxx neospravedlňují xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx přerušení, xxxx xxxxxxxxxx za každou xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tím xx xx nastala.
Xxxxxx 112
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a dálkové xxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dálkové xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx za hranicemi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xx takové xxxxxx x xxxxxxx potrubí xx xxxxxxx článek 79 xxxx. 5.
Článek 113
Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podmořského xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo narušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xx pravděpodobně xxxxx x takovému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xx přerušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx lodi, xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 114
Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majitelem xxxxxx podmořského xxxxxx xxxx dálkového xxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dálkového xxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx potrubí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kabelu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxx.
Xxxxxx 115
Xxxxxxxxxx újmy, xx xxxxx xxxxx ve xxxxx zabránit poškození xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx, že xx snaze zabránit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předem xxxxxxx xxxxxxx rozumná xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, byli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Oddíl 2:
XXXXXXXXXXX XXXXXX ZDROJŮ XXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX X XXXX
Xxxxxx 116
Xxxxx xx rybolov xx xxxxxx xxxx
Všechny xxxxx xxxx právo xx xx, aby xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx dodržování:
(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxx x xxxxxxxxxx, jakož x xxxxx pobřežního státu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, x článku 63 xxxx. 2 a x článcích 6467; x
(x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 117
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxx x jejich státní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přijímat xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Článek 118
Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxx zdroji x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx živé xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příslušných živých xxxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx podle potřeby xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací.
Xxxxxx 119
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moře
1. Xxx xxxxxxxx přípustného xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx zachovávání xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx, státy:
(x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zachovávání a xxxxxxxxxx populací xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxx těžbu těchto xxxxxx, určenou odpovídajícími xxxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxx, xxxxxxx v xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxx, vzájemnou xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx;
(x) uváží x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx přidružené x xxxxxx druhům a xx nich xxxxxxx x cílem udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhů xxx xxxxxx, pod kterou xx jejich reprodukce xxxx vážně xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zachovávání xxxxxx druhů xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Dotčené xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx formálně xxx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
Xxxxxx 120
Xxxxxx savci
Článek 65 xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx x na xxxxxxxxxxx x xxxx.
XXXX XXXX:
XXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 121
Xxxxx ostrovů
1. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obklopená vodou, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx vodou.
2. S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 3 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zóna x xxxxxxxxxxxxx šelf xxxxxxx x souladu x ustanoveními této Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx území.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XX:
XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX
Xxxxxx 122
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx obklopené xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx mořem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobřežních xxxx a výlučných xxxxxxxxxxxx xxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 123
Xxxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx x uzavřeným xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx hraničí x xxxxxxxxx xxxx polouzavřeným xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x povinností vyplývajících x této Xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxx, přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, usilovat x:
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x využívání;
(x) xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mezinárodních organizací xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx.
XXXX X:
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX STÁTŮ XX XXXXXXX X XXXX X OD XXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
Článek 124
Xxxxxxxx
1. Xxx xxxxx xxxx Úmluvy:
(x) "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxx;
(x) "tranzitní xxxx" xxxxxxx xxxx, ať x xxxxxxx pobřežím xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx;
(x) "xxxxxxxxx xxxxxxxx" znamená xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx států, xx-xx xxxxxxx takovým xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nákladu nebo xxxxxx způsobu přepravy, xxxxx částí celé xxxxx, xxxxx začíná xxxx končí na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
(x) "xxxxxxxx prostředky" xxxxxxx:
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx;
(xx) nosiče x xxxxx zvířata xxx, xxx to xxxxxx xxxxxxxx vyžadují.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx po vzájemné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx x plynovody, jakož x xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx zahrnuty x odst. 1.
Článek 125
Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx a xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx x moři x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxx touto Úmluvou xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx požívají xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx států veškerými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dvoustranných, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxx xxx plné xxxxxxxxxxxxx xxx svým územím xxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že práva x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxx Části xxxxxxx nijak xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 126
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výhod
Xxxxxxxxxx této Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x moři x xx xxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vyňata x použití xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 127
Xxxxx xxxxxxxxxx, daně x xxxx xxxxxxxx
1. Tranzitní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, daním xxxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Tranzitní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx poskytovaná xxxxxxxxxxxxx státům x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 128
Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zařízení
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přístavech xxxxxxxxxxx xxxxx xx dohodě xxxx xxxxxx státy x vnitrozemskými xxxxx xxxxxxxxx svobodná xxxxx x xxxx celní xxxxxxxx.
Xxxxxx 129
Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxx, kterými xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou-li xxxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitrozemské xxxxx xxxxxxxxxxxxx při jejich xxxxxxxx nebo zlepšování.
Xxxxxx 130
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx státy činí xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 131
Xxxxxx zacházení v xxxxxxxxx přístavech
Xxxxx, xxxxx plují xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostane xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jiným cizím xxxxx.
Xxxxxx 132
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx tranzitních xxxxxxxxx
X xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tranzitních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Úmluva rovněž xxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx usnadnění x xxxxxxxxxxx.
XXXX XI:
XXXXXX
Oddíl 1:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 133
Definice
Xxx xxxxx této Části:
(x) "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x Xxxxxxx xx xxxxxxx dně xxxxx pod ním, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(x) zdroje xxxxxxxx x Xxxxxxx se xxxxxxx xxxx "xxxxxxx".
Xxxxxx 134
Xxxxxx působnosti xxxx Xxxxx
1. Tato Xxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxx.
2. Xxxxxxx x Oblasti xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx.
3. Xxxxxxxxx, které se xxxxxx uložení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx map xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znázorňujících xxxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx x Xxxxx XX.
4. Xxx x tomto článku xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x Xxxxx XX xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx protilehlé xxxx xxxxxxxxx pobřeží.
Článek 135
Xxxxxx status vod x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Oblastí
Ani xxxx Část ani xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx základě přiznaná xxxx vykonávaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx statusu xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 2:
XXXXXX UPRAVUJÍCÍ ČINNOST X OBLASTI
Článek 136
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidstva.
Xxxxxx 137
Xxxxxx xxxxxx Oblasti x xxxxxx zdrojů
1. Žádný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx svrchovanost nebo xxxxxxxxxx práva nad xxxxxxxxx xxxxx Oblasti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx žádný xxxx nebo fyzická xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Žádný xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx svrchovanosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx náleží lidstvu xxxx celku, xxxxx xxxxxx působí Xxxx. Xxxx zdroje nepodléhají xxxxxxx. Nerosty xxxxxxx x Xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu.
3. Žádný stát xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, získávat xxxx xxxxxxxxx práva týkající xx xxxxxxx získaných x Xxxxxxx xxxxx xxx v souladu x xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, získání xxxx xxxxxxxxxx takových xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 138
Xxxxxxxxx vykonávání xxxx x xxxxxxxxxx států xx xxxxxx x Xxxxxxx
Práva a xxxxxxxxxx států, které xx xxxxxx Xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a podporování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xx zásadami xxxxxxxxxx x Xxxxxx XXX x s xxxxxx normami mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx 139
Xxxxxxxxxxx za zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx škodu
1. Xxxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx zajistí, xx xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxx. Stejná xxxxxxxxxxx se vztahuje xx mezinárodní organizace, xxxxx provádějí xxxxxxx x Oblasti.
2. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ustanovením článku 22 Xxxxxxx XXX, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx s sebou xxxxxxxxxxxxxx odpovědnost; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účastnický xxxx však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 153 xxxx. 4 x xxxxx článku 4 xxxx. 4 Xxxxxxx XXX.
3. Účastnické xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx příslušná opatření, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 140
Xxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxx x Oblasti, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celku xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxxx xxxxx x národů, xxxxx xxxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x rezolucí Xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1514 (XV) x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Valného xxxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výhod xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 160 xxxx. 2 (x) (x).
Xxxxxx 141
Xxxxxxxxx Oblasti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, ať xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxx x aniž xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx.
Článek 142
Xxxxx a oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
1. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Oblasti, xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jurisdikce, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx pobřežního xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx naleziště xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx v Xxxxxxx vede x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobřežního xxxxx.
3. Xxx tato Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx xx nedotýkají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijmout xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxx příslušným ustanovením Xxxxx XXX x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hrozby xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 143
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxx účely x ku xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX.
2. Xxxx může provádět xxxxxx vědecký xxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxxxx a jejích xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx, koordinuje x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxx x analýz, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x Xxxxxxx prostřednictvím:
(a) xxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx odborníků xxxxxxx xxxx x Xxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx vypracování xxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx rozvojových států x technicky xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxx:
(i) posílení xxxxxx xxxxxxxxxx potenciálu;
(xx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx x aplikaci výzkumu;
(xxx) podpory zaměstnávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výzkumu x Xxxxxxx;
(c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x analýz, pokud xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucí.
Xxxxxx 144
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx opatření:
(a) xx xxxxxxxxx technologie x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx; x
(b) xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx takové technologie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státům xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x toho xxxx prospěch.
2. Xx xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxx, xxx Xxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx prospěch. Zvláště xxxxxxxxx a xxxxxxxxx:
(x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na činnost x Xxxxxxx, xxxxxx, xxxx jiné, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx technologii xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek;
(x) opatření xxxxxxxx xx xxxxxx technologie Xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxx rozvojových xxxxx, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx odborníkům Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x mořské vědě x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx plnému xxxxxxxx do xxxxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxx 145
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx jiné, xxxxx jde o:
(x) xxxxxxx, snížení x xxxxxxxx znečišťování x xxxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zbavování xx odpadu a xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, která mají xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oblasti x xxxxxxxxxxx poškození flóry x xxxxx mořského xxxxxxxxx.
Článek 146
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxx xxx o xxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx Xxxx přijímá xxxxxxxxx pravidla, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsažené x příslušných smlouvách.
Xxxxxx 147
Xxxxxxxxxxxx činnosti x Xxxxxxx x x xxxxxxx prostředí
1. Xxxxxxx v Xxxxxxx xx provádí s xxxxxxxx ohledem xx xxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Oblasti, xxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxx:
(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pouze x souladu s xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, předpisů x postupů Úřadu. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;
(x) taková xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx koridorů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxx, xxx zajistily xxx xxxxxxxxxx námořní xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, který xx bránil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lodí do xxxxxxxxxx mořských zón xxxxx xxxxxxx plavbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(d) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxx zařízení nemají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx vliv xx delimitaci xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx kontinentálního xxxxx.
3. Jiné xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozumným xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxx 148
Xxxxx rozvojových xxxxx xx činnosti x Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x Oblasti xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Části, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich zvláštní xxxxx x potřeby, x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znevýhodněných států xxxxxxxx překážky vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x od xx.
Xxxxxx 149
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx předměty xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nalezené x Xxxxxxx xxxxx uchovány xxxx xx x xxxx xxxxxx ku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx země xxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx původu.
Oddíl 3:
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 150
Zásady xxxxxxxx v Xxxxxxx
Xxxxxxx x Oblasti, xxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx podporovala zdravý xxxxxx xxxxxxx ekonomiky x xxxxxxxx růst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí, xxxxxxx rozvojových států, x xxxxx xxxxxxxx:
(x) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx;
(x) řádné, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbytečných xxxxx;
(c) rozšíření xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činnosti, xxxxxxx x souladu x články 144 x 148;
(x) xxxxx Úřadu xx xxxxxxxx x xxxxxxx technologie Xxxxxxx x rozvojovým xxxxxx, xxx je stanoveno x této Úmluvě;
(x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxxxxx spravedlivých x stálých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jak x Oblasti, xxx x z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx;
(x) rozšíření xxxxxxxx pro všechny xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxx geografickou xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x Xxxxxxx;
(h) xxxxxxx rozvojových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářství xxxx xx xxxxxx xxxxxx x vývozu, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx snížení ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x článku 151;
(x) xxxxxx společného xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxxx; x
(x) podmínky xxx přístup xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx zdrojů.
Xxxxxx 151
Xxxxxx xxxxx
1. (x) Xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 150 x xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx. (h) xxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxx xx dohod, které xxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx dotčené strany, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx opatření xxxxxxxx pro podporu xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx produkovanými x xxxxxxx získaných x Xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(x) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx konference xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výrobců x xxxxxxxxxxxx. Úřad xx xxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohody, xxxxx xxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ujednání xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx x xx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx orgánů.
(x) Úřad plní xxx závazky xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nerostů x Xxxxxxx. X xxxxxxx x tím Xxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx slučitelný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schválených xxxxx xxxxx Xxxxxxx.
2. (x) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxx. 3 xx komerční xxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do té xxxx, dokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nemohou být xxxxxxxxxx ani vydána xxxxx xxx pět xxx xxxx plánovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pravidla, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx projektu využívání xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(x) X žádosti x oprávnění k xxxxxxxx provozovatel určí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prací. Xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx době.
(x) Xxx xxxxx xxxxxxx. (x) a (x) Xxxx x souladu x článkem 17 Xxxxxxx XXX stanoví příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plánované xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud souhrn xxxx xxxxxx a xxxxxx xxx povolených x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřevýší xxxxx xxxxxxx produkce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 4.
(x) Xxxxxx xxxxxxxxx x produkci x xxxxxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prací.
(x) Xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele x xxxxxxxxx x produkci xxxxxxxxx podle pododst. (x), xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx žádostí xx Úřad.
3. Xxxxxxxxx období xxxxxx xxx let před 1. xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxx produkce. Jestliže xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx roce, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Přechodné xxxxxx xxxx xxx 25 xxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 155 xxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxx, x xxxx xxxxx dříve. Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přechodného xxxxxx stanovenou x xxxxx článku, pokud xxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání nebo xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
4. (a) Horní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
(x) xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vypočítané xxxxx xxxxxxx. (b) xx rok bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxx produkce x xx rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx; x
(xx) 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx niklu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. (x) na xxx, xx xxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxx.
(x) Xxx xxxxx xxxxxxx. (a):
(x) xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hodnoty vývojové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vypočítány x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x produkci. Xxxxxxxx křivka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx patnáctileté xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx křivka xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx křivka;
(xx) xxxxxxxx roční xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je menší xxx 3 %, xxx xx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení veličin xxxxxxxxx x pododst. (x) xxxxxxxx místo xx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx pro první xxx xxxxxxxxxxx patnáctiletého xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x 3 %; xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x žádném případě xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx vývojové xxxxxx xx xxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Úřad xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxxxx 38&xxxx;000 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odst. 4.
6. (x) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx vyprodukovat x 8 % xxxx nebo xxxx, xxx xxxx roční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx převyšovat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx 8 do 20 % x kterémkoli xxxx xxxx každé xxxxxxxxxx x prvním x x následujících xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx, xx projedná x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx pro pokrytí xxxxxxxxx xxxxxxxx obdržel xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx.
(x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad pouze xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkci, x x náležitým xxxxxxx na jiné xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Úřad xxxx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx produkce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx produkce. Xxxx nevydá xxxxxxxxx x produkci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx překračuje xxxxxxxx 46&xxxx;500 tun xxxxx xxxxx.
7. Úroveň xxxxxxxx xxxxxx kovů, xxxx xxxx xxx, xxxxxx a mangan, xxxxxxxxx z polymetalických xxxxxxxx vytěžených na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebude vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx článku 17 Xxxxxxx III.
8. Na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx se xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ekonomických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohod, xxxxxxx xxxxxxx urovnávání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 161 xxxx. 8 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, x xxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx za takových xxxxxxxx x s xxxxxxxx takových xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx.
10. Xx xxxxxxxxxx Rady, xxxxxxx xx základě xxxxxx Xxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxxx, stanoví Shromáždění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xx záměrem xxxxxx xxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxxx vývozní xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepříznivé xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxx činností v Xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těch států, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx dosaženo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonomickém xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 152
Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost x Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx znevýhodněným státům xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx.
Xxxxxx 153
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
1. Úřad xxxxxx lidstva xxxx xxxxx organizuje, provádí x xxxxxxxxxx činnost x Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx i x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x x příslušnými Xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx.
2. Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x odst. 3:
(a) xxxxxx, x
(x) ve xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx jakákoli xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxx Části x x Příloze III, navrhly.
3. Xxxxxxx x Xxxxxxx xx provádí x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sestaveným v xxxxxxx s Přílohou III x xxxxxxxxxx Radou xx xxxxxxxxxxx Právní x technickou komisí. X případě, xx xxxxxxx v Oblasti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty uvedené x xxxx. 2 (x), xx xxxx xxxxx x souladu x článkem 3 Xxxxxxx XXX podobu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společná ujednání x xxxxxxx x článkem 11 Xxxxxxx III.
4. Xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxxx xx nezbytná, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxx, Příloh, xxxxx se x xx vztahují, pravidel, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx. 3. V xxxxxxx x článkem 139 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxx nezbytných xxxxxxxx se záměrem xxxxxx xxxxxxxxxx zajistit.
5. Xxxx je xxxxxxxx v jakoukoli xxxx xxxxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Části xxxx xxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v Oblasti xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx x Xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 zajistí xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ukončen, xxxxxx by se xxx xxxxx v xxxxxxx s články 18 x 19 xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 154
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Každých xxx xxx xxxx, xx xxxx Úmluva xxxxxxx v xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecné x xxxxxxxxxxxx přezkoumání xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxx Xxxxxxx ustavený xxxxx Úmluvou xxxxxx x xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx orgánům, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zlepšit xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Části x Xxxxxx, xxxxx se x xx xxxxxxxx.
Článek 155
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx ledna xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx zahájena xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx prací, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx průzkumu x xxxxx zdrojů Xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
(x) zda xxxxxxxxxx xxxx Části, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, dosáhly xx všech xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxx prospěly xxxxxxx xxxx xxxxx;
(x) xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx;
(x) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekonomiky a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx;
(e) xxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v článcích 150 x 151; x
(x) xxx xxxxxx vedl k xxxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx států.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidstva a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Oblasti xx xxxxxxxxx všech xxxx, zvláště xxxxxxxxxxx xxxxx; a Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx; xxxx xxxxx x obecně jejich xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx; ochrany xxxxxxxx života; xxxx xxxxxxxxxx států; právního xxxxxxx xxx nad Xxxxxxx x právního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vodami; xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti v Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stejná xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx. Konference xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx změnách xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx dosažení, xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxx let po xxxx xxxxxxxx revizní xxxxxxxxxx nedosáhne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zdrojů Xxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx za nezbytné x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx vstoupí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dvanáct xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listin xxxx xxxxxx o přistoupení xxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxx revizní konferencí xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 4:
XXXX
Xxxxxxxx X: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 156
Xxxxxxx Úřadu
1. Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx mořské xxx, xxxxx xxxx působit x xxxxxxx s xxxxx Xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx facto 2) členy Xxxxx.
3. Pozorovatelé na Xxxxx xxxxxxxxxx OSN x xxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxxxx Závěrečný xxx x kteří xxxxxx uvedeni x xx. 305 xxxx. 1 (x), (x), (x) xxxx (x), xxxx xxxxx účastnit xx na xxxxxxxx Xxxxx xxxx pozorovatelé, x to x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxx je xx Xxxxxxx.
5. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 157
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Úřadu
1. Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx Částí xxxxxxxxxx x kontrolují xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx jsou xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx svěřeny xxxxx Xxxxxxx. Úřadu xxxx svěřeny takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxx xxx xx nezbytné.
3. Xxxx xx založen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx x dobré xxxx xxxxxxx, xxxxx převzali xxxxx xxxx Xxxxx, xxx pro všechny xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
Článek 158
Xxxxxx Xxxxx
1. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx: Xxxxxxxxxxx, Rada x Xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx Podnik, xxxxx xx orgánem, xxxxx prostřednictvím Xxxx xxxxxxxx xxx funkce xxxxxxx v čl. 170 xxxx. 1.
3. X souladu x xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx považovány xx xxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pravomocí x xxxxxx, které jsou xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocí x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zdrží xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pravomocí x funkcí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx.
Xxxxxxxx B: Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx 159
Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx
1. Shromáždění xx xxxxxx xx xxxxx členů Úřadu. Xxxxx xxxx má xx Shromáždění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který může xxx doprovázen náhradníky x xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x pravidelným xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zasedáním, xxxxx mohou být xxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Rady xxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx-xx Shromáždění xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx Úřadu.
4. Shromáždění xxxxxxx xxxx jednací řád. Xx začátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxx nový předseda x jiní xxxxxxxx.
5. Xxxxxx tvoří xxxxxxx členů Xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx člen Xxxxxxxxxxx xx jeden xxxx.
7. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se přijímají xxxxxxxxxxxxxx většinou přítomných x xxxxxxxxxxx xxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, že taková xxxxxxx xxxxxxxx většinu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zasedání. V xxxxxxx xxxxx x xx, xxx xxx x podstatnou xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx podstatnou, jestliže Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx hlasů potřebnou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Xx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxx xxx kalendářních xxx; xxxxx tak xxxx, xxxxxxxx xx žádá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Shromáždění. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx otázce xxxxxxx xxxxx jednou x xxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem, xxx xx projednání otázky xxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtinou xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx projednávané Xxxxxxxxxxxx xx x souladu x xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx spory xxxxxxxx xx mořského xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxx otázce x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx, než xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Jestliže Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, kdy xx xxxxx, aby xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 160
Xxxxxxxxx x funkce
1. Shromáždění jako xxxxxx orgán Xxxxx, xxxxx xx skládá xx xxxxx členů, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán Xxxxx, xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxx orgány odpovědny xxx, xxx xx xxxxxxxx stanoveno x xxxx Xxxxxx. Shromáždění xx pravomoc v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx:
(x) xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx x článkem 161;
(x) xxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka x xxxxxxxxx navržených Xxxxx;
(x) volba xxxxx Řídícího xxxxxx Xxxxxxx x generálního xxxxxxxx Podniku, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx;
(d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Částí. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a způsobilí x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxx zabývají, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx brán na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtu Xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxxxx příspěvkovou stupnicí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro řádný xxxxxxxx OSN, xxxxx xxxxxx xxx Úřad xxx xxxxxx dno xx xxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných zdrojů;
(x) (x) xx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidla, xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x činnosti v Xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx plateb x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx článku 82, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zájmy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x národů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení Xxxx, xxxxx je Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx názorů xxxxxxxxxxx xx Shromáždění.
(xx) posuzovat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx článku 162 xxxx. 2 (x) (xx). Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxx Xxxxx a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Úřad;
(x) rozhodovat o xxxxxxxxxxxx rozdělování finančních x xxxxxx ekonomických xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v Oblasti, xxxxx xxxx slučitelné x touto Xxxxxxx x s xxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy Xxxxx;
(h) posuzovat x xxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Radou;
(i) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxxx xx týká xxxxxxxx x Xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx oblasti a xxxx xxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx vznikají xxxxxxx xxxxxxxxxx státům, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s činností x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx x geograficky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
(x) xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx návrhu Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v článku 151 odst. 10;
(x) pozastavit xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx článku 185;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věcí, xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx.
Xxxxxxxx X: Xxxx
Článek 161
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
1. Xxxx xx xxxxxx x 36 xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:
(a) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx během posledních xxxx xxx, xxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 % xxxxxxxxxxx spotřeby xxxx xxxx čistý xxxxx vyšší xxx 2 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkovaných x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxx jeden xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (socialistické) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxxx na xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx x Oblasti, xx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx;
(x) xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx jejich jurisdikcí, xxxxxxxx čistými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získávaných x Xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ekonomiku;
(d) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, státy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxx získávaných x Xxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx producenty xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx státy;
(x) xxxxxxx členů xxxxxxxxx podle zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx účel xx za geografické xxxxxxx považují: Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx (socialistická) Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Západní Evropa x xxxxxxx xxxxx.
2. Při xxxxx xxxxx Rady x xxxxxxx x xxxx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx:
(x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxx míře, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxx, zvláště xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 (a), (x), (x) xxxx (x), xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx míře, která xx x rozumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zastoupena x Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni touto xxxxxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zasedáních Shromáždění. Xxxxx člen Xxxx xx xxxx xx xxxxxx čtyř let. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxx xx skupin xxxxxxxxx x xxxx. 1 xx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx znovuzvoleni, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx x xxxxxx xx xxx často, xxx xx vyžaduje xxxxxx Úřadu, nejméně xxxx xxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx Xxxx.
7. Xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx xxxx.
8. (a) Xxxxxxxxxx o procedurálních xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomných x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(x) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které vznikají xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku 162 odst. 2 xxxxxxx. (f), (g), (x), (x), (x), (x) a (x) x článku 191 xx xxxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.
(x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 162 odst. 1; článku 162 odst. 2 xxxxxxx. (a), (x), (x), (x), (x), (x), (x), (r), (x), (x), (x) x případech xxxxxxxx xx xxxxxx kontrahenta xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, (w) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vydané x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx nejvýše xxxxxx xxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (x) xxxxxx xxxxxx; článku 162 xxxx. 2 xxxxxxx. (x), (x) x (x); článku 163 xxxx. 2; článku 174 xxxx. 3; x článku 11 Xxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx většina zahrnuje xxxxxxx členů Xxxx.
(x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx článku 162 odst. 2 xxxxxxx. (x) x (x), x změny Xxxxx XX se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) Xxx účely xxxxxxxxxxx (x), (x) x (x) "xxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx námitka. Xxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx návrhu Xxxx xxxxxx předseda Rady, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx bude vznesena xxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx tří xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx předsednictvím xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x devíti xxxxx Xxxx, jehož xxxxx xxxx urovnat xxxxxxx x vypracovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výbor xxxx pracovat urychleně x xxxx Xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Nebude-li xxxxx xxxxxxx doporučit návrh, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx konsensem, xxxxxx xx své xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(x) Xxxxxxxxxx o otázkách, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx je Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx nebo xxxxx, xx přijímají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x postupech, x xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx.
(g) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, pod xxxxx x xxxxxxx. (x), (x), (x) xxxx x) xxxxxx xxxxx, projedná xx xxxx otázka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nerozhodla xxxxx.
9. Xxxx xxxxxxx postup, xxxxx xxxxxxx může člen Xxxxx, který xxxx x Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce, xxx xx xxxxxxxxx zasedání Xxxx, pokud x xx takový xxxx xxxxxx anebo je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx jej zvláště xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 162
Xxxxxxxxx x xxxxxx
1. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx xx pravomoc x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady, které xx Xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x funkce Xxxx xxxx:
(a) xxxxxxxx x koordinovat xxxxxxxxx ustanovení této Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx na případy xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx generálního xxxxxxxxx;
(x) doporučovat Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx výboru Xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx;
(x) xxxxx potřeby x x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x efektivitu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro výkon xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx xxxxx na xx, aby xxxxxx xxxxxxx byli xxxxxxxxxxxxx x způsobilí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázkách, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx;
(e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx způsobu volby xxxxx předsedy;
(x) xxxxxx Xxxxx x x xxxxx své xxxxxxxxx uzavírat xxxxxx x OSN xxxx x xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, x xx x výhradou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx se xxxxx doporučeními Xxxxxxxxxxx;
(x) předkládat Shromáždění xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxx Shromáždění xxxx xxxxxxxxx;
(x) x xxxxxxx x článkem 170 xxxxxxx xxxxxxxx Podniku;
(x) x souladu x článkem 6 Přílohy XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x každém xxxxx práce xx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s následujícím xxxxxxxx:
(i) xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx plán xxxxx, xx xx xx xx, xx xxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx člen Xxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx, xx které xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky článku 6 Xxxxxxx III. Xxxx-xx xxxxxxxx námitka, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 161 xxxx. 8 (e). Xxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx států, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
(xx) xxxxxxxx-xx Komise xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxx doporučení, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tříčtvrtinovou většinou xxxxxxxxxx a hlasujících xxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxx většina xxxxxxxx xxxxxxx členů, xxxxx xx xxxxxxx zasedání;
(x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 12 Přílohy XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x);
(l) x xxxxxxx x článkem 153 xxxx. 4 x x xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx x Xxxxxxx;
(x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxx xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 150 xxxxxxx. (h), xxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx uvedeny;
(x) xx základě xxxxxx Komise pro xxxxxxxxxxx plánování činit Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o systém xxxxxx nebo jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x článku 151 xxxx. 10;
(o) (x) doporučovat Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx pro spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x činnosti x Oblasti, xxxxx x x plateb x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx článku 82, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x národů, xxxxx xxxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx autonomního xxxxxxx;
(ii) přijímat xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu x xxxxxxxx změny k xxx, x xx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příslušného podřízeného xxxxxx, x xx xx jejich schválení Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x Oblasti x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Úřadu. Přednostně xx xxxxxxxxx pravidla, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx průzkum a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxx průzkum x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, kdy kterýkoli xxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pravidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech plateb, xxx mají xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx;
(q) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx článku 7 Přílohy III xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
(r) předkládat Xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxx ročního rozpočtu Xxxxx;
(s) xxxxx Xxxxxxxxxxx doporučení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx otázce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx;
(x) xxxxx Xxxxxxxxxxx doporučení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxx xxxxx článku 185;
(x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxx xxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení;
(v) xxxxxxxxxx Shromáždění x xxxxxxxxxxx, xxxxx přijala Xxxxxx xxx spory xxxxxxxx xx mořského xxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (x), x xxxxx xxxxxxxx doporučení, xxxxx xxxx uznat za xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx;
(x) za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provoz, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti x Xxxxxxx;
(x) x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vážném nebezpečí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx díly pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx;
(x) zřídit xxxxxxx xxxxx pro vypracování xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupů, xxxxx se xxxxxx:
(x) finanční xxxxxx x xxxxxxx x články 171 xx 175; x
(xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x článkem 13 x x článkem 17 xxxx. 1 (c) Xxxxxxx XXX;
(x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx štábem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx činnost x Xxxxxxx, pokud xxx o dodržování xxxxxxxxxx xxxx Části, xxxxxxxx, předpisů x xxxxxxx Úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx.
Článek 163
Xxxxxx Xxxx
1. Xxxxx se zřizují xxxxxxxxxxx orgány Xxxx:
(x) Komise pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
(x) Xxxxxx x technická xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xx skládá x 15 členů xxxxxxxx Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na hospodárnost x efektivitu.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx státy xxxxxxxx kandidáty s xxxxxxxx xxxxxx znalostí x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oborech tak, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být brán xxxxxxxx zřetel na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx geografického xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxx účastnický xxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxx jednoho xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx. Xxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxx jedné xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxx zastávají xxxxxx xx dobu xxxx xxx. Mohou být xxxxxxxxxxxx xx další xxxxxx.
7. X xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx odstoupení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx Xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xx stejné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxxx komisí xxxxxxx xxx žádný xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxx. S xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxx majetkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x článkem 14 Xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx povinností x Xxxxx, a xx ani po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
9. Každá komise xxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radou.
10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předkládá Radě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx. Kde xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx Xxxx stručný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.
12. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxx xxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx výkon jejích xxxxxx.
13. Xx-xx xx vhodné, xxxx xx každá xxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxx.
Xxxxxx 164
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx Xxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx, řízení xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx obchod xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx států, pro xxxxxxx ekonomiku xx xxxxxxxxx xxxxxx vývoz xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.
2. Xxxxxx:
(a) xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x touto Xxxxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxxxx tendence x xxxxxxx ovlivňující xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, a xx x ohledem na xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v článku 150 xxxxxxx. (x) x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx státem xxxx xxxxx, a xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Oblasti, xxx, xxx xx xxxxxxxxx x článku 151 xxxx. 10. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx doporučení, která xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Článek 165
Xxxxxx a technická xxxxxx
1. Xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx x oceánech, x příbuzné obory xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx celkové složení Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxx:
(x) xx xxxxxx Xxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx;
(b) x xxxxxxx s článkem 153 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx činnost x Xxxxxxx a xxxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx Xxxx. Xx svých xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx výlučně o xxxxxxxxx xxxxxxxx x Příloze III x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx;
(c) xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx, x xx, xx-xx to xxxxxxxx, xx xxxxxx x xx spolupráci x xxxxxxxxx subjektem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx x tom Radě xxxxxx;
(x) připravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx x Oblasti;
(x) xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;
(f) vypracovává x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x článku 162 xxxx. 2 (x), x to x xxxxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xx času xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx změny, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
(x) xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx, měřit, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiměřené x xxx byly xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx;
(i) xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx Xxxxx x x xxxxxxx x xxxxx Částí x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx článek 187 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Komorou xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx;
(x) xxxx Radě xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx týkající xx mořského dna x řízeních zahájených x souladu s xxxxxxxxxxxx (i);
(x) xxxx Radě xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx újmě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
(x) xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují podstatné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
(x) xxxx Xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx a xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx dohlížejících xx xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úřadem;
(x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx vydává xxxxxxxxx k produkci xxxxx článku 151 odst. 2 xx 7, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žadateli o xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x článkem 7 Xxxxxxx XXX.
3. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dotčené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx doprovázeni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx D: Xxxxxxxxxxx
Článek 166
Xxxxxxxxxxx
1. Sekretariát Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které Xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
2. Generální xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x kandidátů xxxxxxxxxx Radou x xxxx xxx znovuzvolen.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správním xxxxxxxxx Xxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Shromáždění, Xxxx x xxxxxxxxxxx pomocného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxx, xxxxx xx xxxx orgány xxxxx.
4. Xxxxxxxxx tajemník xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx.
Xxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx Xxxxx
1. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vědečtí, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxx Xxxxx.
2. Xxx xxxxxx x přijímání xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jejich služebních xxxxxxxx je xxxxx xx především xxxxx xxxxxxxx zajistit xx xxxxxxxx úroveň výkonnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxxx tajemník. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jmenováni, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx s pravidly, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx.
Xxxxxx 168
Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxx svých xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pokyny xx xxxxx xxxxx xxx x kteréhokoli xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Každý xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka x xxxxxxxxxxx a xx se nebude xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zájem na xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx týká xxxxxxxx x těžby x Xxxxxxx. X výhradou xxxxx povinností xxxx Xxxxx nesmějí prozradit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x článkem 14 Xxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, x xx xxx po xxxxxxxx xxxxx funkcí.
3. Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Úřad tribunálu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx, x to na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxx xx právnické xxxxx, kterou účastnický xxxx xxxxxx xxx, xxx je stanoveno x článku 153 xxxx. 2 (b). Postižená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx řízení. Xxxxxxxxx zaměstnance uvolní xxxxxxxxx tajemník xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 169
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mezinárodními a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxxxxx Rady xxxxxxxx generální tajemník x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a sociální xxxxx OSN xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Každá xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednal dohodu xxxxx xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx tajemník může xxxxxx xxxxxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xx xxxxxx, ve xxxxxxx tyto mají xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxx Xxxxx.
Xxxxxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxx 170
Xxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx článku 153 xxxx. 2 (x), xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx nerostů xxxxxxxxxx z Xxxxxxx.
2. Xxxxxx xx x xxxxx mezinárodněprávní xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx přiznává jeho Xxxxxx xxxxxxxx v Příloze IV. Xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx Úmluvou, s xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx, jakož x x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.
3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx adresu xxx xxxxx Xxxxx.
4. Xxxxxx v xxxxxxx x článkem 173 xxxx. 2 x s článkem 11 Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxx x článku 144 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveních této Xxxxxx.
Xxxxxxxx X: Xxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx 171
Xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx:
(x) příspěvky xxxxx Xxxxx stanovené x xxxxxxx x článkem 160 xxxx. 2 (x);
(x) xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx podle článku 13 Přílohy XXX;
(x) prostředky xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 10 Xxxxxxx XX;
(d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 174;
(x) xxxxxxxxxx příspěvky xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx;
(x) xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx článku 151 xxxx. 10, xxxxxxx xxxxxx xxxx být doporučeny Xxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxxx.
Článek 172
Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxx Xxxx. Rada xxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jej týkají. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 160 xxxx. 2 (x).
Xxxxxx 173
Xxxxxx Xxxxx
1. Xxxxxxxxx zmíněné x článku 171 xxxxxxx. (x) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx správní xxxxxx Xxxxx xx té xxxx, xxx xxxx Xxxx disponovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pokrytí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
2. X prostředků Xxxxx xx především pokrývají xxxxxxx xxxxxx Úřadu. X výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 171 xxxxxxx. (x), xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx správních xxxxxx, mohou xxxx xxxx:
(x) xxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 140 a x článkem 160 xxxx. 2 (x);
(b) xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxx x článkem 170 xxxx. 4;
(c) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 151 xxxx. 10 x x článkem 160 xxxx. 2 (x).
Článek 174
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx
1. Xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx meze vypůjčovací xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx článku 160 xxxx. 2 (x).
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxx.
4. Xxxxxxxxxx státy nejsou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.
Článek 175
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxx a xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislý xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Pododdíl G: Xxxxxx status, výsady x xxxxxxx
Článek 176
Právní xxxxxx
Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x takovou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x x plnění xxxx úkolů.
Xxxxxx 177
Xxxxxx x imunity
Xxx mohl vykonávat xxx xxxxxx, požívá Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx článek 13 Xxxxxxx XX.
Xxxxxx 178
Xxxxxxx x xxxxxxx x xx správním xxxxxx
Úřad, xxxx xxxxxxx x aktivita xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx situace, xxx xx Úřad x xxxxxxxxxx případě xxx xxxx xxxxxxx vzdá.
Xxxxxx 179
Xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x aktivita Xxxxx, ať xxxx xxxxxxx umístěna x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rekvizici, xxxxxxxxxx, vyvlastnění xxxx xxxxxxxx jiné formě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 180
Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, kontroly a xxxxxxxxx
Xxxxxxx a xxxxxx Xxxxx jsou xxxxxx x omezení, xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 181
Xxxxxxx Xxxxx x xxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
2. Majetkové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx účastnický xxxx poskytne Xxxxx xxxxxx režim xxxxxxx x úředním xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxx než xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 182
Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Úřadem
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxxx xx účastní xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Rady xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, generální xxxxxxxx x zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:
(x) xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx funkcí x výjimkou případu, xxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx, podle xxxxxxxxx, xxx výslovně xxxx xxxxxxx xxxx;
(x) xxxxxx-xx xxxxxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx registraci cizinců x z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x valutová xxxxxxx, x stejného xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úředníkům x xxxxxxxxxxxx srovnatelného xxxxxxxxx xxxxxx účastnických xxxxx.
Xxxxxx 183
Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
1. X rámci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Úřad, xxxx xxxxxxx i xxxxxx, xxxx příjmy x xxxx xxxxxxxx operace x xxxxxxxxx, ke xxxxxx xx oprávněn xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx všech přímých xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daní, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. X xxxxxxx nákupů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxx činnost Xxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx možném xxxxxxx přiměřená opatření x tomu, xxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx osvobození, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx státem.
3. Xxxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx žádné xxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx plateb prováděných Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka a xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro Úřad, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx X: Xxxxxxxxxxx výkonu práv x xxxxx členů
Xxxxxx 184
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x prodlení x placení svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nedoplatku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlasovat, xx-xx xxxxxxxxxxx, xx zanedbání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
Článek 185
Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx hrubě a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx práv x xxxxx.
2. Dokud Xxxxxx xxx spory xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx hrubě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Části, xxxxxx xxx provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1.
Oddíl 5:
XXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXX
Článek 186
Xxxxxx xxx spory xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mořské právo
Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx, Xxxxx XV x Přílohy VI.
Xxxxxx 187
Xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dna xx jurisdikci xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Části x Xxxxxx, které xx x ní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
(a) spory xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Části x Xxxxxx, které xx x xx vztahují;
(x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, které xx xxxxxx:
(i) xxxxxxx xxxx opomenutí Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xx k ní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx přijatých x xxxxxxx x xxxx; xxxx
(ii) jednání Xxxxx, xxxxx údajně xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx;
(c) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx Xxxxxx, xxxxxx podniky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 153 xxxx. 2 (x), xxxxx xx xxxxxx:
(x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx; nebo (xx) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx x xx namířené xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx;
(x) spory xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx navrhl xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx v článku 153 xxxx. 2 Xx), x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx článek 4 xxxx. 6 x článek 13 xxxx. 2 Xxxxxxx XXX;
(x) xxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podnikem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, kterou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx v článku 153 xxxx. 2 (b), xx xxxxxxx Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx článek 22 Xxxxxxx III;
(x) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Komory zvlášť xxxxxxxxx touto Xxxxxxx.
Článek 188
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Mezinárodního tribunálu xxx xxxxxx xxxxx, xx xxx komoře Xxxxxx pro spory xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx anebo závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x článku 187 xxxxxxx. (a) xxxxx xxx předloženy:
(x) na xxxxxx xxxxx sporu zvláštní xxxxxx Mezinárodního tribunálu xxx xxxxxx právo, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxx článků 15 x 17 Xxxxxxx XX; xxxx
(x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx Komory xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx má být xxxxxxx podle článku 37 Xxxxxxx VI.
2. (x) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kontraktu xxxxxxxxx x článku 187 xxxxxxx. (x) (i), xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nedohodnou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, nemá pravomoc xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx Úmluvy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxxxx Xxxxx XX xxxxx Xxxxxx, které xx x ní xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx k rozhodnutí Xxxxxx xxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
(x) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, buď xx xxxxxx kterékoli xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výroku Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx mořského xxx, arbitrážní tribunál xxxxxxx xxxxxx postoupí Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx přistoupí x xxxxxxxx svého xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Komory xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx dna.
(x) X xxxxxxx, xx kontrakt neobsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx arbitráž podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx UNCITRAL, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx, pokud xx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 189
Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx k rozhodnutí Xxxxx
Komora xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx diskreční xxxxxxxxx Úřadu v xxxxxxx s ustanoveními xxxx Xxxxx; v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxx článku 191, xxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx článku 187 xx Xxxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx dna xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx směru xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x žalobách, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupů Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx této Xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx závazků xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 190
Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x řízení
1. Xx-xx fyzická xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedeného x článku 187, bude o xxx xxxx, xxxxx xx navrhl, uvědoměn x má xxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisek.
2. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x článku 187 xxxxxxx. (x), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx právnickou osobou, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 191
Xxxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx Shromáždění xxxxx Xxxx xxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx poskytují xx lhůtě xx xxxxx nejkratší.
XXXX XXX:
XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX PROSTŘEDÍ
Xxxxx 1:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 192
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 193
Xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxx xxx přírodní xxxxxx
Xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx těžit xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxx koncepcí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx chránit x zachovávat mořské xxxxxxxxx.
Xxxxxx 194
Xxxxxxxx k předcházení, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje; x tomu xxxxx xxxxxxx, podle svých xxxxxxxxxx x podle xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx společně nejúčinnější xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx koordinovat xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Státy xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx činnost xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx znečištěním xxxxxx xxxxx jiným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx, které má xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrole, xx nerozšířilo mimo xxxxxxx, xxx vykonávají xxx svrchovaná xxxxx x xxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Části xx xxxxx xxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, škodlivých xxxx zhoubných látek, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, z ovzduší xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx;
(x) znečišťování x lodí, xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek; x xxxxxxxx xxxxxxxx, konstrukce, xxxxxx, vybavení, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
(c) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx; a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zařízení, xxxxxxx x obsluhy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx provozovaných x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx nehodám x xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x obsluhy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Při provádění xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx přijatá x xxxxxxx x xxxxx Částí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytná xxx ochranu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ekosystémů, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx vyčerpány, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx.
Článek 195
Xxxxxxxxx nepřenášet xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxxxxxx x jiný
Xxx provádění xxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx škody nebo xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xx druhé xxxxx aby xxxxxxxxxxxxx xxxxx druh znečištění x xxxx.
Xxxxxx 196
Xxxxxxx technologií a xxxxxxxx cizorodých nebo xxxxxx xxxxx
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizorodých xxxx xxxxxx xxxxx xx určité xxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podstatnou x xxxxxxxxx xxxxx.
2. Tento xxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxx Xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2:
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 197
Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx oblastním xxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x podle xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, doporučené xxxxx a postupů, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zvláštnostem.
Článek 198
Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx
Xxxx, xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xxxx poškození xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx mezinárodní organizace.
Xxxxxx 199
Xxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxxx uvedených x článku 198 spolupracují xxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx míře xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 200
Xxxxxx, výzkumné xxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxx
Státy xxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx studií, provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x napomáhání xxxxxx xxxxxxxxx a údajů xxxxxxxxx o znečišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programech, xxx xxxxxxx x byly x xx určit xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho účinky, xxxxxxx xxxx rozšiřování, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxx.
Xxxxxx 201
Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 200 státy xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupracují xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx standardů a xxxxxxxxxx praxe x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3:
XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 202
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
(x) xxxxxxxxx programy xxxxxxx, xxxxxxx, technické a xxxx xxxxxx rozvojovým xxxxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxxx:
(x) xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
(xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
(iii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx;
(xx) xxxxxxxxx xxxxxx kapacity xxxxxxx taková xxxxxxxx;
(x) xxxxx zařízení x poskytování konzultací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx;
(b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx znečištění mořského xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 203
Xxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, omezení x kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x:
(x) rozdělování příslušných xxxxxxxxxx x technické xxxxxx; x
(b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4:
XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 204
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následků xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx to xxxxxx xx xxxx xxxxxx ostatních xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uznávanými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí.
2. Xxxxx zejména xxxxxxxxx na důsledky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo kterou xxxxxxxxx, xxx zjistily, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 205
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx článku 204, xxxxx xx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx státům.
Xxxxxx 206
Xxxxxxxxxxx možných xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podstatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x škodlivou xxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 205.
Oddíl 5:
XXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ZÁKONODÁRSTVÍ TÝKAJÍCÍ XX ZABRAŇOVÁNÍ, SNÍŽENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 207
Xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx umístěných xx xxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxx xxx, potrubí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přitom xxxxx xx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
2. Státy xxxxx další xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx usilují x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx.
4. Státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konference, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx souši; berou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rysy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxx ekonomického xxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx praxe x postupy xx xxxxx xxxxxxx periodicky xxxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, normy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxx. 1, 2 a 4, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zhoubných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 208
Xxxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článků 60 x 80.
2. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nezbytná x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, standardy x xxxxxxxxxx praxe a xxxxxxx.
4. Státy xx xxxxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
5. Státy, jednajíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx univerzálních x oblastních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a postupů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1. Xxxx xxxxx, standardy x xxxxxxxxxx xxxxx x postupy se xxxxx xxxxxxx periodicky xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 209
Xxxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x Xxxxxxx
1. V xxxxxxx x Xxxxx XI xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předpisy x xxxxxxx k zabraňování, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku činnosti x Xxxxxxx. Takové xxxxx, předpisy x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx oddílu xxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x kontrole znečišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx plavidly, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxx být méně xxxxxx xxx mezinárodní xxxxx, předpisy a xxxxxxx uvedené v xxxx. 1.
Xxxxxx 210
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.
2. Xxxxx xxxxx xxxxx opatření, která xxxxx xxx xxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx x kontrole takového xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů.
4. Státy, jednajíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konference, usilují x xxxxxxxxx univerzálních x oblastních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx moře. Xxxx normy, standardy x xxxxxxxxxx xxxxx x postupy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x pobřežním xxxx x xx výlučné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx moře xx xxxxxxxxx projednání takové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx shazování odpadu xx xxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx účinné xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx 211
Xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kde je xx vhodné, přijetí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx znečištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poškození x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Stejným xxxxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx plujících xxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxxxxxx xx zabraňování, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx lodí xx xxxxx přístavů xxxx xx xxxxxxxxx xxx anebo pro xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oznámí je xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxx ve snaze xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxx plavidla, xxxxx pluje pod xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxx mořem státu, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x účastnícího xx na takových xxxxxxxxxx opatřeních; a xxx x xxxxxxx xxxxxxx sdělil, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xx pokojné xxxxxxxx nebo uplatnění článku 25 xxxx. 2.
4. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přijímat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx znečišťování xxxx x cizích xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx s Částí XX, oddíl 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx narušovat pokojné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
5. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, přijímat xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx, snížení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx mezinárodních organizací xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx v xxxxx.
6. (x) Xxxxxxxx mezinárodní normy x xxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx zřetelně xxxxxx xxxxxx xxxx výlučné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oblastí, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx x oceánografickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x ochranou xxxxxx xxxxxx a xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx, může xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx hodlá přijmout. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxx tak xx, xxxxxxxx stát xxxx pro tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx; xxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx normy, standardy xxxxx námořní plavební xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx právní xxxxxxxx xxxxxx použitelné xxx cizí plavidla xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zmíněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(b) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(x) Xxxxxxx-xx pobřežní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx doplňující xxxxxx předpisy k xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx znečišťování z xxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx námořní xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx, aby cizí xxxxxxxx dodržovala xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxx x standardy. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx s xxx xx xxxxxxxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx normy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx okamžitě xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobnost xxxxxx xxxxxxx, pobřežním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx.
Článek 212
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx ovzduší
1. Státy xxxxxxx xxxxxx předpisy k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přes ovzduší, x to xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx letadlům, xxxxx plují xxx xxxxxx vlajkou xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, standardy x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.
2. Xxxxx učiní další xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx nezbytná k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx takového znečišťování.
3. Státy, jednajíce xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx univerzálních x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x doporučené xxxxx x postupů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx 6:
XXXXXXXXXXX DODRŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 213
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijaly x xxxxxxx x článkem 207, x xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx použitelných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxx prostředí xx xxxxxx umístěných na xxxxx.
Xxxxxx 214
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx, které přijaly x souladu x článkem 208, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx použitelných xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabraňování, xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx x důsledku nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mořském xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx x umělých xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx článků 60 x 80.
Xxxxxx 215
Xxxxxxxxxxx dodržování pravidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se znečišťování xxxxxxxxxxxxx z činnosti x Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx x souladu x Xxxxx XI x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí v xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx této Části.
Xxxxxx 216
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyplývajícího xx xxxxxxxxx odpadu xx xxxx
1. Dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx:
(x) pobřežním xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobřežních xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx ekonomické zóně xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx šelfu;
(x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx;
(x) kterýmkoli xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx odpadů nebo xxxxxx xxxxx, které xx uskutečňuje na xxxx xxxxx nebo xx xxxx pobřežních xxxxxxxxxxx.
2. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx takové xxxxxx již byl xxxxxxx xxxx stát x souladu x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 217
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx státem xxxxxx
1. Státy prosazují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x standardů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx diplomatické xxxxxxxxxx x svých xxxxxxxx xxxxxxxx k zabraňování, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plují xxx xxxxxx vlajkou anebo xxxx x jejich xxxxxxxxxx; a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx opatření xxxxxxxx k jejich xxxxxx. Stát vlajky xxxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx zakázánu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodními xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1, x to xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x stavu xxxxxxxx x uznávají, xx xxxx stejnou xxxxxxxx, xxxx xx je xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x domněnce, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxx-xx xxxxxxxx normy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx mezinárodních organizací xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxx článkům 218, 220 x 228 zajistí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx údajného porušení, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vyplývajícímu z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx stát xxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxx, jehož spolupráce xx byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Státy xx xxxxxxxxx vyjít vstříc xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx.
6. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlajky xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx, x xxxxx údajně xxxxx ze strany xxxxxxxx plujících xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx provedeno xxxxxx ohledně údajného xxxxxxxx, stát vlajky xxxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxx.
7. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x dispozici xxxx xxxxxx.
8. Xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxx, xxx odrazovaly xx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xxx dojde.
Xxxxxx 218
Xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx přístavními xxxxx
1. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx dobrovolně v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nějakého xxxxx, xxxx tento xxxx provádět xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx x tomu xxxxxxxxx důkazy, zahajovat xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx vypouštění xxxxxx z takového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx výlučné xxxxxxxxxx zóny tohoto xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx normy x standardy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx. 1 xx nezahájí, pokud x xx nepožádá xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx nebo stát xxxxxxxxx xxxx ohrožený xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx.
3. Nachází-li se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx terminálu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení x xxxxxxxx vypuštění xxxxxxxxx x odst. 1, x xxxxx xxxxx předpokladu došlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, x pobřežním xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx způsobilo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; stejně xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyšetření takového xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, kde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Protokoly o xxxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxx xxxxxxxx budou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku předány xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx vyšetřování xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxxx, x xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx a protokoly x xxxxxxx xxxxx x kaucí xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Takové předání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 219
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx
Stát, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx terminálu, porušuje xxxxxx xxxxxxxxxxx normy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plavbě x xxxxx tak xxxxxxxxx xxxxx mořskému xxxxxxxxx, xxxxxx xxx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zabránil xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx takovému xxxxxxxx pokračovat x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxx plavidlu xxxxxxxxxx x xxxxxx.
Článek 220
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx pobřežními xxxxx
1. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x touto Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x standardy x zabraňování, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vodách xxxx xxxxxxx ekonomické xxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Úmluvou xxxxx x souladu x platnými mezinárodními xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plavidel, může xxxxx stát xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Části II, xxxxxx 3, provést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxx xxx k tomu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7.
3. Tam, xxx existují rozumné xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxxx plující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zónou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu se xxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení x kontrole xxxxxxxxxxxx x plavidel anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx normy x standardy xxxxxxxxx, xxxx tento xxxx xxxxxxxxx od tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho registrace, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných informací xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, aby plavidla xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vyhovovala xxxxxxxx x informaci xxxxx xxxx. 3.
5. Xxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx plavidlo xxxxxxx xxxxxxxx ekonomickou xxxxx xxxx pobřežním xxxxx nějakého státu xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 x vedoucího x xxxxxxxxxxxxx vypouštění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odmítlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plavidlem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx stavem a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxx, xxx xxxxxxxx zřejmé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx plavidlo xxxxxxx výlučnou ekonomickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dopustilo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodu nebo xxxxxxxxx velkou xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7 x za xxxxxxxxxxx, xx jej x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx zákony.
7. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx odst. 6 x případech, kdy xxxxxxxxx postupy xxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxx xxxx jinak dohodnuty, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx jinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pokračovat x xxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4, 5, 6 x 7 se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 211 odst. 6.
Xxxxxx 221
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobeného xxxxxxx xx xxxx
1. Xxx x této Xxxxx není na xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx obyčejového xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x ním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xx xxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u xxx xx dá xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx k vážným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxxxx xxxxxx "havárie na xxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx anebo jinou xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plavidla xx xxxx ni, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx škody na xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 222
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x ovzduší xxxx přes ovzduší
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vlajkou xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 212 xxxx. 1 x x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxx jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabraňování, xxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xx xxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 7:
XXXXXX
Xxxxxx 223
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx
X řízení xxxxxxxxx xxxxx této Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx předložených xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx na těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlajky xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx znečištěním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx představitelé, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mít xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx mohou xxx stanoveny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxxx právem.
Xxxxxx 224
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx plavidlům xxxxx xxxx Xxxxx může xxx vykonávána xxxxx xxxxxxxx xxxxx válečnými xxxxxx, xxxxxxxxxx letadly xxxx jinými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx lodě xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 225
Xxxxxxxxx zabránit negativním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizím xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neúměrnému xxxxxxxx.
Xxxxxx 226
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
1. (x) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x článcích 216, 218 x 220. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plavidla xx xxxxx na xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x standardů, xxxxx xx přešetření xxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxxxxxx má; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx takovém xxxxxxxxxx x pouze x xxxxxxx, xx:
(x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx;
(xx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxx potvrzeno xxxx ověřeno xxxxxxxxx x porušení; nebo
(xxx) plavidlo nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(x) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x porušení příslušných xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x uchovávání mořského xxxxxxxxx, bude plavidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(x) Xxx xxxx příslušným xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnuto nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravárenského doku, xxxxxxxx xxxx plavidlo xxxxxxxx ohrožuje mořské xxxxxxxxx. Xx-xx propuštění xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x xxx neprodleně xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požádat x propuštění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx XV.
2. Státy xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým prohlídkám xxxxxxxx na moři.
Článek 227
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx formální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx.
Xxxxxx 228
Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx, bude přerušeno, xxxxxxxx xxxx vlajky xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx řízení xxxxxxx s vážnou xxxxxx xxxxxxxxxx pobřežnímu xxxxx xxxxx když xxxxxxx xxxx vlajky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, kterých se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zprávu x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku. Xxxxxxx bude řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx vzniklých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pobřežní stát xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sankce xxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxx po uplynutí xxx xxx xxx xxx, xxx došlo x porušení, x xxxxxx zahájeno žádným xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx zahájeno xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x odst. 1.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx jakákoli xxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx zákony, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxx.
Xxxxxx 229
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx v xxxx Xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí.
Xxxxxx 230
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx uznávaných xxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se dopustila xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx moře.
3. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx plavidlo x xxxxx může vést x uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 231
Xxxxxxxx státu vlajky x jiným xxxxxxxx xxxxxx
Státy neprodleně xxxxxxx xxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxx cizím xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx, xx kterým xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vztahují xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředníci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxx plavidlům x souladu x xxxxxxx 6.
Xxxxxx 232
Xxxxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx odpovědné xx škody nebo xxxxxx, xxxxx jim xxx přičítat x xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s oddílem 6, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněná xxxx překračovala xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Státy zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx, xxxxx způsobily xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Článek 233
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx používaných xxx xxxxxxxxxxx plavbu
Xxx x oddílech 5, 6, 7 se xxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx plavbu. Avšak xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx x oddílu 10, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x článku 42 xxxx. 1 (a) xxxx (x) x xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx hraničí x průlivy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu.
Xxxxx 8:
XXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 234
Zaledněné xxxxxxx
Xxxxxxxx státy xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx klimatické xxxxxxxx x přítomnost xxxx pokrývajícího xx xxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překážky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxx znečištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxx škodu xx ekologické xxxxxxxxx xx ji nenávratně xxxxxxx. Tyto právní xxxxxxxx budou brát xxxxxxxx ohled xx xxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědeckých xxxxx.
Xxxxx 9:
XXXXXXXXXXX
Xxxxxx 235
Xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx odpovědny xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okamžitou a xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx znečištěním xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znečištěním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x náhradu xxxxx x urovnání příslušných xxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhrady, jako xxxx povinné pojištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 10:
XXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 236
Svrchovaná xxxxxxx
Xxxxxxxxxx této Úmluvy xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx v xxxx xxxx xxxxx xx státním neobchodním xxxxxx. Nicméně xxxxx xxxx přijme příslušná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovaných plavidel xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx letadla xxxxx postupovat xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxx 11:
XXXXXXX PODLE XXXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX MOŘSKÉHO XXXXXXXXX
Článek 237
Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx o ochraně x xxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx Části xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany a xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxx, které xxxxx xxx uzavřeny xx xxxxxxx obecných xxxxx vytyčených x xxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxx ohledně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx Úmluvy.
ČÁST XIII:
XXXXXX VĚDECKÝ VÝZKUM
Xxxxx 1:
VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX
Xxxxxx 238
Xxxxx provádět xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Všechny xxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx provádět xxxxxx vědecký xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x povinností ostatních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 239
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Státy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 240
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu
Xxx xxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
(x) mořský xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
(x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx;
(x) xxxxx výzkum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x touto Úmluvou, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respektuje;
(x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxxx, která xx xxxxxx této xxxxxxxx x byla přijata x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí.
Článek 241
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx jako právního xxxxxxx xxx jakýkoli xxxxx
Činnost xxxxxxxxx x xxxxx mořského xxxxxxxxx výzkumu nevytváří xxxxxx základ pro xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.
Oddíl 2:
XXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE
Xxxxxx 242
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
2. X xxxx xxxxxxxxxxx stát xxx xxxxxxx této Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx spolupráci s xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostředí, a xx xxx xxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 243
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dvoustranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx x xxxxxxx prostředí x při sjednocování xxxxx vědců xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, k xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx nimi.
Xxxxxx 244
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Úmluvou xxxxxxxxx x navrhovaných xxxxxxx programech x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xx xxx účelem státy xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podporují xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx poznatků získaných xxx xxxxxxx vědeckém xxxxxxx, x xx xxxxxxx rozvojovým státům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatného xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x vědeckého xxxxxxxxx.
Xxxxx 3:
XXXXXXXXX X PODPORA XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 245
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx moři
Xxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo povolovat, xxxxxxxxx x provádět xxxxxx xxxxxxx výzkum xx svém xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobřežním xxxx lze xxxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 246
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx má xxx výkonu své xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx této Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vědecký xxxxxx xx xxx xxxxxxx ekonomické xxxx x xx svém xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx vědecký xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx šelfu se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělí xxxx souhlas x xxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxx xxxx příslušných mezinárodních xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na kontinentálním xxxxx, xxxxx mají xxx x souladu x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx výlučně pro xxxxxx účely a xx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celého lidstva. Xx tím účelem xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zajišťují, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
4. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx x tehdy, xxxxx nejsou navázány xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxx stát xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxx ekonomické xxxx xxxx xx xxxx kontinentálním xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:
(x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx průzkum xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx či neživých;
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx kontinentálního xxxxx, použití xxxxxxxx xxxxx zanesení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
(c) zahrnuje xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 60 x 80;
(d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle článku 248, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádějící výzkum xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesplněné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. 5, pobřežní xxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. x) předchozího xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx prováděny v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx měří xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oblasti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x přiměřeném časovém xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměřené xx takové oblasti. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxx změny, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podrobnosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
7. Ustanovení xxxx. 6 xx nedotýkají xxxx pobřežních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx šelfem, xxxxx jsou xxxxxxxxx x článku 77.
8. Xxxxxxx prováděná x xxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobřežních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto Xxxxxxx.
Xxxxxx 247
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
Má xx xx xx, xx pobřežní xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní organizací x v jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacemi, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, když mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx provedení xxxxx si xxxxx xx na xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu.
Článek 248
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, které zamýšlejí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací x:
(x) xxxxxx a xxxxxx projektu;
(x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, včetně jména, xxxxxx, typu a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vědeckého zařízení;
(x) xxxxxxxx geografických xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx;
(x) předpokládaném xxxx xxxxxxx příjezdu x konečného odjezdu xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho odstranění;
(x) xxxxx pořádající xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x
(x) xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx by se xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx být xxxxxxxxx.
Xxxxxx 249
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ekonomické xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobřežního xxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky:
(x) jestliže si xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xx projektu mořského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx výzkumných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xx vědecko-výzkumných xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vědcům xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx to xxxx možné, a xx ukončení výzkumu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x závěry;
(c) xxxxxxx se poskytnout xxxxxxxxxx státu na xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vzorkům xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x stejně xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxxxx jejich vědecká xxxxxxx;
(d) poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x výsledků výzkumu xxxxx poskytnout xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx interpretaci;
(e) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx x mezinárodním měřítku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx, jak xxx xx bude xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxx. 2;
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobřežní xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
(x) jakmile xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vědecká xxxxxxxx xxxxxxxx x přístroje, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx odmítnout xxxxxxx xxxxx článku 246 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxx průzkum a xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 250
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx 251
Xxxxxx kritéria x xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx kritérií x xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx pomoc xxx zjišťování xxxxxx x xxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 252
Xxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxxxx vědeckého výzkumu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle článku 248, xxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obsahujícího takové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx:
(a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 246; xxxx
(x) xxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu xx zřejmým faktickým xxxxxx; xxxx
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článků 248 x 249; xxxxx
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx prováděnému tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 249.
Xxxxxx 253
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mořského xxxxxxxxx výzkumu prováděného x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže:
(x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 248, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx
(x) xxxx nebo příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost opomene xxxxxxxxx ustanovení článku 249 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu.
2. Xxxxxxxx stát xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 248, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Pobřežní stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 nebudou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výzkumnou xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ukončit.
5. Xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článků 248 x 249, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pozastavení xxxxx xxxx. 1 x xxxxxx povolí xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu.
Xxxxxx 254
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Státy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x článku 246 xxxx. 3, seznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx projektem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 246 x x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x geograficky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, a xx-xx to možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x článku 248 a x článku 249 xxxx. 1 (f).
3. Xxxx-xx to xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mořského vědeckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pobřežní xxxx nevznesl xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx sjednány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mořský xxxxxxx výzkum.
4. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmíněné x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x geograficky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádost x xxx dodržení xxxxxxxxxx článku 249 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxxxxx x článku 249 xxxx. 1 x).
Článek 255
Xxxxxxxx x usnadnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výzkumným xxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděný x souladu s xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich pobřežního xxxx, xxxxx usilují x xxxxxxx rozumných xxxxxxxx, předpisu x xxxxxxx a dle xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx usnadňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodržujícím příslušná xxxxxxxxxx této Xxxxx xxxxxxx do svých xxxxxxxx x poskytují xxx xxxxx.
Xxxxxx 256
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx bez ohledu xx svoji xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními Xxxxx XX mořský xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxx 257
Xxxxxx xxxxxxx výzkum xx vodním sloupci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóny
Všechny xxxxx bez xxxxxx xx xxxxx geografickou xxxxxx a příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x touto Xxxxxxx xxxxxx vědecký xxxxxx ve vodním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx 4:
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 258
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stejným xxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxx předepisuje xxx xxxxxxxxx mořského vědeckého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 259
Xxxxxx xxxxxx
Zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx ostrovů. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, výlučné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 260
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Kolem xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této Xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 500 metrů. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 261
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vědeckých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 262
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx zmíněná x tomto xxxxxx xxxx xxx opatřena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnutými xxxxxxxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxx x standardy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx 5:
XXXXXXXXXXX
Xxxxxx 263
Xxxxxxxxxxx
1. Xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mořský xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x souladu s xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx x touto Xxxxxxx x která xx xxxxxx mořského xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxxx xxxxxx státy, jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.
3. Xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx článku 235 xxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxxx mořského prostředí x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 6:
XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 264
Urovnávání xxxxx
Xxxxx týkající se xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxx XX, xxxxxx 2 x 3.
Xxxxxx 265
Xxxxxxxxxx opatření
Xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné k xxxxxxxxx xxxxxxxx mořského xxxxxxxxx xxxxxxx až xx urovnání xxxxx x xxxxxxx s Xxxxx XV, oddíly 2 a 3, xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxx v xx bylo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XIV:
XXXXXX A XXXXXX XXXXXX TECHNOLOGIE
Xxxxx 1:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 266
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx technologie
1. Xxxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací a x souladu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx poskytly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx x rozumných xxxxxxxx.
2. Xxxxx, xxx xxxxxxxxx společenský x ekonomický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podporují xxxxxx mořských vědeckých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technickou xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx xxxxxxxxx; mořský xxxxxxx xxxxxx; x jinou xxxxxxx x mořském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx Úmluvou, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomické x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základě a xx prospěchu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 267
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxx poskytování xxxxxxx spolupráci podle článku 266 xxxxx xxxxxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx včetně práv x povinností xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 268
Xxxxxxxx cíle
Xxxxx xxx přímo, nebo xxxxxxxxxxxxxxx příslušných mezinárodních xxxxxxxxxx podporují:
(a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx;
(x) rozvoj xxxxxxxxx xxxxxx technologie;
(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků rozvojových xxxxx a xxxx x xxxxxxx těch xxxxxxx vyspělých x xxxx;
(e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx, podoblastní x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 269
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 268, státy xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x:
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technickou pomoc x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrozemským x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vědy x x oblasti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxx xxxxxxxxx výhodných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x rozumných xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x vědeckých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pak o xxxxxxxx x metodách xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxx výměny xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx projektů x x podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Oddíl 2:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 270
Způsoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a převodu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvoustranných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx, převodu mořské xxxxxxxxxxx, zvláště x xxxxxx oblastech, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 271
Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dvoustranném základě xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx xxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 272
Xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinovaly xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zájmy x xxxxxxx rozvojových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x univerzálních xxxxxxxx.
Článek 273
Xxxxxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx a s Xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx x usnadnily převod xxxxxxxxxx x mořské xxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxx x činnost x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxx.
Článek 274
Xxxx Xxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dodavatelů x xxxxxxxx technologie, zajistí, xx:
(a) státní xxxxxxxxxxx rozvojových xxxxx, xx xx pobřežních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zaškolení a xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx personálu vytvořeného xxx xxxx xxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x postupů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx potřebovat xxxx xxxxxxxxx technickou xxxxx x xxxx oblasti;
(x) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx potřebovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, usnadnil xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zaškolení;
(x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto Xxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl 3:
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX VĚDECKÁ X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 275
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxxxxx x urychlily xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Úřadu xxxxxxxxx zřizování xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckých x xxxxxxxxxxxxxxx výzkumných středisek, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Státy xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx ji xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx odborníky.
Xxxxxx 276
Xxxxxxxxx oblastních xxxxxxxxx
1. Aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx podpořily xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi, Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckými x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx státech.
2. Aby x xxxxx efektivněji xxxxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 277
Xxxxxx oblastních středisek
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:
(x) xxxxxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxx úrovních x xxxxxxx aspektech xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx živých zdrojů x xxxxxxxxx x xxxx, oceánografie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x odsolovacích xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxx x otázkách xxxxxx;
(x) xxxxxxxx programy xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zabraňování, xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx;
(x) pohotové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx publikacích;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie x xxxxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x kontraktech a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 4:
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Xxxxxx 278
Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx zmíněné v xxxx Části a x Xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby zajistily, xxx xxxxx, xxxx x úzké xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxx funkcí a xxxxxxxxxx xxxxx této Xxxxx.
XXXX XV:
XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx 1:
VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX
Xxxxxx 279
Povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx státy xxxx jakýkoli spor xxxx sebou, který xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 2 xxxx. 3 Xxxxxx XXX, x xx xxx účelem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pokojnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 33 xxxx. 1 Xxxxxx.
Xxxxxx 280
Xxxxxxxxxx sporů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx volby xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Části xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx nebo použití xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 281
Xxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx použití xxxx Úmluvy, xxxxxxx xxxxxxxx o urovnání xxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v této Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx spor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx urovnán x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2. Jestliže xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, použije xx xxxx. 1 až xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 282
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Jestliže xx účastnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx použití xxxx Úmluvy, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, že takový xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx řízení stanovených x xxxx Části, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx 283
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká výkladu xxxx použití xxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x výměně xxxxxx xxxx, když xxxxxx x urovnání xxxxx xxxx ukončeno, xxxx xx spor xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx byl xxxxxxx x okolnosti xxxxxxxx xxxxx konzultace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 284
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxx jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1 Přílohy V xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řízení.
2. Xx-xx xxxxx přijat x xxxxxx xx xxxxxxxx na použití xxxxxxxx xxxxxx, kterákoli xxxxxx může spor xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x řízení nedohodnou, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
4. Je-li xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx řízením.
Článek 285
Xxxxxxx xxxxxx oddílu xx spory xxxxxxxxxx xxxxx Části XX
Xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx podle Xxxxx XX, xxxxx 5, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx. Xxxxx oddíl xx xxxxxxx mutatis xxxxxxxx, 1) je-li xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stát.
Oddíl 2:
XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 286
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oddílu
X xxxxxxxx oddílu 3, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 1, se xx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek 287
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxx si xxxx xxx podpisu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx písemným xxxxxxxxxxx zvolit xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urovnávání xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx Xxxxxx:
(x) Mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxx právo xxxxxxxx v xxxxxxx x Přílohou VI;
(x) Xxxxxxxxxxx soudní dvůr;
(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Přílohou VII;
(x) xxxxxxxx arbitrážní tribunál xxxxxxxx x xxxxxxx x Přílohou VIII pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx sporů xxx xxxxxxxxx.
2. Prohlášení xxxxxxx xxxxx odst. 1 xx nedotýká x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jurisdikci Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dna Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx právo x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x Xxxxx XX, xxxxx 5.
3. Jestliže účastnický xxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx v platném xxxxxxxxxx, xx se xx to, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Přílohy VII.
4. Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx jinak.
5. Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x Přílohou VII, xxxxxxxxx-xx xx strany xxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 1 zůstane v xxxxxxxxx tři xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.
7. Xxxx prohlášení, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nedohodly-li xx xxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx uložena x xxxxxxxxxxx tajemníka XXX, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 288
Xxxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 287 je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx této Xxxxxx x xxxxx je xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Části.
2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 287 xx rovněž xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se týká xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxx a který xx mu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx Mezinárodního xxxxxxxxx xxx mořské xxxxx xxxxxxxx x souladu x Přílohou VI xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tribunál xxxxxxx x Xxxxx XX, oddíl 5, xxxx příslušné v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Částí.
4. Xxxx o xx, xxx je soud xxxx tribunál příslušný, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 289
Xxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx strany xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 2 Xxxxxxx XXXX, aby xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 290
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx byl xxxx xxxxx předložen xxxxx xxxx tribunálu, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx 3) xxxxxxxx podle xxxx Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx XI, xxxxx 5, soud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx příslušná xxxxx xxxxx sporu anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude vyneseno xxxxxxx rozhodnutí.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
3. Předběžná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx strany sporu x poté, co xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx.
4. Xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předběžných xxxxxxxx.
5. Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx být podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tribunál, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx, xxxxxx-xx takové dohody xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx; xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, Komora pro xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nařídit, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx tribunál, kterému xx být xxxx xxxxxxxxx, xxxx prima xxxxx 3) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x že to xxxxxxxx naléhavost xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, může pozměnit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx jedná x xxxxxxx s xxxx. 1 xx 4.
6. Xxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.
Xxxxxx 291
Xxxxxxx
1. Všechna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xx-xx xx xxxxxxxx stanoveno x xxxx Úmluvě, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxx účastnickým xxxxxx.
Xxxxxx 292
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidla x xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zadržely plavidlo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxx xx neprodleného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx posádky po xxxxxxx rozumné kauce xxxx jiné finanční xxxxxx, může xxx xxxxxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dohody xxxxx; xxxx, nedojde-li x takové dohodě xx xxxxxx xxx xx xxxx zadržení, xxxxx nebo tribunálu, xxxxx xx xxxxx článku 287 zvolil xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx Mezinárodnímu tribunálu xxx xxxxxx právo, xxxxxxxxxx-xx xx strany xxxxx.
2. Žádost x propuštění xxxx xxx předložena pouze xxxxxx vlajky xxxxxxxx xxxx xxxx jménem.
3. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx neprodleně xxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx újmy xxxxxxxx xxxxxxxxxx případu xxxxxxxx před příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx posádce. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx oprávněny xxxxxxx propustit xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
4. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úřady xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 293
Xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx dohodnou, xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx aequo xx xxxx. 4)
Xxxxxx 294
Xxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxx xxxx tribunál xxxxxxxxx x článku 287, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxx v článku 297, xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx podnětu rozhodnout, xxx xxxx žádost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx facie 3) xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx právního řízení xxxx xx xxxxx xxxxx 3) neopodstatněná, xxxxxx x xxxx xxxx dále xxxxxx.
2. Po xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx xxxx xxxxxx x určí xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx požádat, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxx. 1.
3. Xxx v tomto xxxxxx xx nedotýká xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx námitky x souladu s xxxxxxxxxx procesním xxxxx.
Článek 295
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx spor xxxx xxxxxxxxxxxx státy, xxxxx se týká xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxx xxx předložen x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx teprve xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx mezinárodní xxxxx.
Xxxxxx 296
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tribunálem, xxxxx xx příslušný podle xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xxx strany xxxxx x xxx xxxx xxxx.
Oddíl 3:
XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX 2
Xxxxxx 297
Xxxxxxx použití xxxxxx 2
1. Xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx nebo jurisdikce xxxxxxxxx x této Xxxxxx, se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízeních xxxxxxxxxxx x oddíle 2:
(x) xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx této Xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kladení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx v článku 58;
(x) xx-xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx uvedených xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s touto Xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxx xxxxxx x touto Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx
(x) xx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx jednal x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami x xxxxxxxxx k xxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. (x) Xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx urovnávají x xxxxxxx s xxxxxxx 2 x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx:
(x) x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pobřežního xxxxx x xxxxxxx x článkem 246; nebo
(ii) x xxxxxxxxxx pobřežního xxxxx xxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x článkem 253;
(x) Xxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx článků 246 x 253 způsobem slučitelným x xxxxx Úmluvou, xx xx xxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 2 Přílohy V x xxx, xx xxxxxx xxxxxx neuvede v xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, jak je xxxxxxxxx x článku 246 xxxx. 6, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx x článkem 246 xxxx. 5.
3. (x) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxxx xxx o xxxxxxx, xx urovnávají v xxxxxxx x xxxxxxx 2 s xxx, xx xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předložením x xxxxxxxx xxxxxxxx jakéhokoli xxxxx, xxxxx se xxxx jeho svrchovaných xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxx, výlovnou xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.
(x) Xxxxxx-xx dosaženo urovnání xx xxxxxxx xxxxxx X xxxx Xxxxx, x je-li xxxxxxx, xx:
(x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx nebylo xxxxx ohroženo jejich xxxxxxxxx;
(ii) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítl xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx živých zdrojů, xxxxx jde x xxxxx, x xxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxx xxxx xxxxx;
(xxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítl přidělit xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x články 62, 69 x 70 x za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx přebytku, x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx;
předá xx xxxx na žádost xxxxx xx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2 Přílohy V.
(c) Xxxxx uvážení xxxxxx xxxxxx v žádném xxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(x) Zpráva smírčí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx.
(x) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx, zahrnou xxxxxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článků 69 x 70 xxxxxxx x opatřeních, xxxxx provedou, aby xx xxxxx nejvíce xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 298
Xxxxx výjimky x xxxxxxx xxxxxx 2
1. Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x této Úmluvě xxxx xxxxxxx poté xxxx stát, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že nepřijímá xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxx 2, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
(x) (x) xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx použití článků 15, 74 anebo 83, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx-xx takový spor xx xxxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx-xx x xxxxxxx době jednáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předloží se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx oddílu 2 Přílohy V; x dále xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx spor, xxxxx xxxxx zahrnuje souběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územím, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyňat;
(xx) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx založena, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x nedohodnou-li xx xxxxx, předloží xxxxxx xx vzájemným souhlasem xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2;
(xxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx hranice, xxxxx xxx xxxxxxx xxx x konečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx spor, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx závaznou;
(x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx používaných x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, které xx týkají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a výkonu xxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 297 odst. 2 xxxx 3;
(x) xxxxx, x xxxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx XXX, xxxxx Rada xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxx xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx urovnaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx. 1, xxxx xxxx prohlášení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx kategorií sporů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu použito xxxxxx stanovené v xxxx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx učinil xxxxxxxxxx podle xxxx. 1 (a), xxxx xxxxx xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stanovenému v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx proti straně, xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx některé x xxxxxxxx kategorií xxxxx.
5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxx článkem zahájeno xxxx soudem xxxx xxxxxxxxxx, nedohodnou-li se xxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a oznámení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 299
Xxxxxxx stran x xxxxxxx
1. Jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxx článku 297 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx učiněného xxxxx článku 298 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2, může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx sporu xxxxxxxxx xx na jiném xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx urovnání.
ČÁST XVI:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 300
Xxxxx víra x zneužití xxxx
Xxxxxxxxxx státy xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx, a vykonávají xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx přiznané xxxxx Xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Článek 301
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxx výkonu svých xxxx a xxxxxx xxxxx povinností v xxxxxxx x ustanoveními xxxx Úmluvy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hrozby xxxxx nebo použití xxxx, xxx proti xxxxxx celistvosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxx, tak jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx OSN.
Xxxxxx 302
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx o xxxxx x této Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx této Úmluvy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
Článek 303
Xxxxxxxxxxxxx předměty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
1. Státy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a předměty xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x moři a xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Xx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předměty xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx článku 33 xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx x zóně x onom článku xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx.
3. Xxx x xxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx totožnost xxx určit, xxxx xx vyzdvihnutí xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pravidel xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxx x norem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu.
Xxxxxx 304
Xxxxxxxxxxx xx škodu
Xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxx xx újmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.
XXXX XXXX:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 305
Xxxxxx
1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx x podpisu:
(x) všem xxxxxx;
(x) Namibii, zastoupené Xxxxx OSN pro Xxxxxxx;
(c) xxxx xxxxxxxxxx přidruženým státům, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx aktu sebeurčení xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxxxx Valného xxxxxxxxxxx 1514(XX), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx touto Xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
(x) xxxx xxxxxxxxxx přidruženým státům, xxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidružení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx upravených xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
(x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uznanou jako xxxxxxx OSN, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislosti x xxxxxxx x xxxxxxxx Valného xxxxxxxxxxx 1514(XX), která xxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx touto Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uzavírat xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x Přílohou IX.
2. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 9. xxxxxxxx 1984 na Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx Jamajky x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1983 xx 9. xxxxxxxx 1984 x sídle XXX x Xxx Xxxxx.
Xxxxxx 306
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxx Úmluva podléhá xxxxxxxxxx státy a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x článku 305 odst. 1 x), c), x) x x) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s Přílohou IX xxxxxx subjekty, které xxxx xxxxxxx x článku 305 odst. 1 (x). Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a formálním xxxxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.
Článek 307
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Úmluva xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všem státům x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 305. Xxxxxxxxxxx jiných subjektů xxxxxxxxx v článku 305 xxxx. 1 (x) xx provádí v xxxxxxx s Přílohou IX. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx 308
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Tato Xxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
2. S výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxx každý xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx tuto Xxxxxx nebo k xx přistoupí xx xxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx třicátého xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
3. X den, xxx xxxx Úmluva xxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx Shromáždění Xxxxx a xxxxx Xxxx Úřadu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 161 nebudou xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude první Xxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx slučitelný x xxxxxx článku 161.
4. Xxxxxxxx, předpisy x postupy navržené Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx používat xxxxxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx s Xxxxx XX.
5. Xxxx x xxxx xxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předběžných investic x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Přípravné xxxxxx přijatými xx xxxxxxx xxxx rezoluce.
Článek 309
Xxxxxxx x xxxxxxx
X xxxx Úmluvě xxxxx činit xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxx Xxxxxx.
Článek 310
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Článek 309 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby x xxxx xxxxxxx, ratifikace xxxx přistoupení k xxxx Úmluvě xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této Xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo pozměnění xxxxxxxx účinku ustanovení xxxx Xxxxxx při xxxxxx použití vůči xxxxxx státu.
Článek 311
Xxxxx x xxxxx xxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx
1. Xxxx Xxxxxx xx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právu x 29. xxxxx 1958.
2. Xxxx Xxxxxx nemění xxxxx x xxxxxxx účastnických xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xx nedotýkají xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státy podle xxxx Xxxxxx.
3. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozměňující xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx předpokladu, xx takové dohody xx nebudou vztahovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Úmluvy, x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx základních xxxxx x ní obsažených x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plnění závazků xxxxx této Xxxxxx xxxxxx účastnickými státy.
4. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx dohodu xxxxxxxx v odst. 3, oznámí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx dohoda xxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovaných xxxxxx xxxxxx této Xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tím, xx nelze xxxxx xxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidstva xxxxxxxxx x článku 136 x že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 312
Xxxxx
1. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x Oblasti, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxxxxxx takové navrhované xxxxx. Xxxxxxxxx tajemník xxxxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státům. Xxxxxxxx xx dvanácti xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx, odpoví xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxx jako pravidla xxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestou xxxxxxxx, x dokud nebude xxxxxxxxx xxxxx o xxxx dosažení, xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx.
Článek 313
Xxxxx přijaté zjednodušeným xxxxxxxx
1. Účastnický xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xx týkala xxxxxxxx x Oblasti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státům.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x tom xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx dvanácti xxxxxx ode xxx, xxx bylo takové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevyjádří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zjednodušeným postupem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 314
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx může písemným xxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxx Xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx oddílu 4 Přílohy VI. Generální xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxx Xxxxx podléhá xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v těchto xxxxxxxx xxxx plnou xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx navrženou změnu. Xxxxxxx bude navržená xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, považuje xx za přijatou.
2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx Xxxx a Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx systému xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Oblasti, a xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 155.
Článek 315
Xxxxxx, ratifikace, přistoupení x autentické xxxxx xxxx
1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Úmluvou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sídle XXX xx dobu dvanácti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Ustanovení článků 306, 307 x 320 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx změny této Xxxxxx.
Xxxxxx 316
Xxxxx xxxx v xxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx Úmluvy, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 5, xxxxxxx x platnost pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx změny ratifikují xxxx k xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dne xxxx, xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, který počet xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx požaduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přistoupení, xxx xxxxxxxx tento článek.
3. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odst. 1 xxxx x ní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxx x přistoupení, xxxxxxx xxxx změna x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx.
4. Stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx, xx vstoupí x xxxxxxxx změna x souladu x xxxx. 1, se xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx:
(x) xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx; x
(x) xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx touto xxxxxx.
5. Jakákoli xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx Přílohy VI vstoupí xxx všechny účastnické xxxxx x platnost xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložily xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx. 5. xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Úmluvy xxx, jak xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 317
Xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemným xxxxxxxxx zaslaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX tuto Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pro xx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xx platnost xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxx neurčí xxxxxxxx xxxxx.
2. Výpověď xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx smluvních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxxx této Úmluvy, x ani xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx právního postavení xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.
3. Výpověď xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x této Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx 318
Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx součástí xxxx Xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, odkaz xx xxxx Úmluvu xxxx xx jednu x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 319
Xxxxxxxxx
1. Depozitářem xxxx Úmluvy x xxxxxx změn xx xxxxxxxxx tajemník XXX.
2. Xxxxx svých xxxxxx depozitáře, xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN:
(a) xxxxxxxxx xxxx účastnickým xxxxxx, Úřadu a xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxx Úmluvu;
(x) xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy x xxxxxxxxxxx k xx, xxxxxx xxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxx této Úmluvy;
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x článkem 311 xxxx. 4;
(d) xxxxxxxx účastnickým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx Úmluvou;
(x) xxxxxxx schůzky xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné x xxxxxxx s touto Xxxxxxx.
3. (a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k informaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 156:
(x) xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 (x);
(xx) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 (x) x (x); x
(xxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 (x).
(x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx pozorovatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schůzek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 (x).
Článek 320
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx v arabštině, xxxxxxxx, angličtině, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx autentické, xxxx, x xxxxxxxx článku 305 odst. 2, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx OSN.
XX XXXXX XXXX níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x tomu oprávněni, xxxxxxxxx xxxx Úmluvu.
XXXX X XXXXXXX XXX desátého dne xxxxxx prosince xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXX X
XXXXXX STĚHOVAVÉ XXXXX
1. Xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx)
2. Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxx thynnus)
3. Xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx obesus)
4. Tuňák xxxxx (Katsuwonus xxxxxxx)
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)
6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
7. xxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx
8. Xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx maccoyii)
9. xxxxxxx:
Xxxxx thazard
Auxis xxxxxx
10. xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
11. plachetník:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Makaira xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
12. xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
13. Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
14. Xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxx)
(Scomberesox xxxxxx xxxxxxxxxxx)
xxxxx: - Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
15. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxx /Xxxx xxxxxxx/ (Xxxxxxxxxx hippurus)
Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
16. žralok:
Xxxxxx xxxx (Xxxxxxxxx griseus)
Xxxxxx xxxxxx (Cetorhinus xxxxxxx)
Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxx)
xxxxxxx xxxxx /xxxxx/ (Xxxxxxxxx)
xxxxxxxxxxxxxx /xxxxx/ (Sphyrnidae)
xxxxxxxxxxx /xxxxx/ (Xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxxx /xxxxx/
17. xxxxxxx /čeledi/:
xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
plejtvákovití (Xxxxxxxxxxxxxxx)
velrybovití (Balaenidae)
xxxxxxxxxxxxxxxx (Eschrichtiidae)
xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
xxxxxxxxxxx (Delphinidae)
XXXXXXX II
XXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 1
X souladu s xxxxxxxxxxxx článku 76 xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx založena Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 200 xxxxxxxxx mílemi.
Xxxxxx 2
1. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x 21 xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx jejich xxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxx. 5)
2. První xxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx. Nejméně xxx měsíce xxxx xxxxx každých voleb xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx oblastních xxxxxxxxxxxx do tří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx připraví xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx účastnickým státům.
3. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx OSN, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kvorum, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx účastnických xxxxx. X každé geografické xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx let x mohou být xxxxxxxxxxxx.
5. Účastnický xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 3 odst. 1 (x) této Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tajemník XXX.
Článek 3
(1) Xxxxxx Xxxxxx xx:
(a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxx, předložené xxxxxxxxxx státy, x xxxxxxxxxx doporučení v xxxxxxx x článkem 76 x s Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 29. xxxxx 1980 Xxxxx konferencí XXX x xxxxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x) xxxxxxx x technické xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx v rozsahu, xxxxx je považován xx nezbytný x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX, s Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací x x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vědeckých x technických xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 4
Xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 76 xxxxxx hranici xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx směrem xx moře xx xxxxxx 200 námořních xxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vědeckými x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx do 10 let xx xxxxxx xxxx Úmluvy x platnost xxx xxxxx stát. Pobřežní xxxx současně xxxxx xxxxx všech xxxxx Xxxxxx, kteří mu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podkomisí složených xx xxxxx členů xxxxxxxxxxx vyváženě x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxx Xxxxxx, x každý xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxx xxxxxxx, xxx mají právo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx vyslat xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx řízení xxx hlasovacího práva.
Xxxxxx 6
1. Podkomise předkládá Xxxxxx xxxxx doporučení.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx přítomných x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.
3. Doporučení Xxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx, jakož x generálnímu tajemníkovi XXX.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku 76 xxxx. 8 x x souladu s xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx stát x doporučeními Komise, xxxx x xxxxxxx xxxx revidovanou xxxx xxxxx xxxxxx.
Článek 9
Xxxxxxx Komise xxxx xx překážku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X TĚŽBY
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx přejdou po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxx
1. (x) Xxxx podporuje xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
(x) Xxxxxxxxxxx se provádí xx poté, xxx Xxxx obdržel xxxxxxxxxx xxxxxxx závazek, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxxxx x postupů Xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článků 143 x 144 x xxxxxxx mořského xxxxxxxxx, x že xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx závazek. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpokládaný xxxxxxxxxx Xxxxx přibližné hranice xxxx xxxx xxxx, xxx xx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(c) Xx xxxxxxx dílu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Vyhledávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádná xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx. Prospektor xxxx xxxx vytěžit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxx x xxxxx
1. Podnik, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx uvedené v článku 153 odst. 2 (x) xxxxx požádat Xxxx o schválení xxxxx práce týkajících xx xxxxxxxx v Xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dílů musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x dílech, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 153 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx Xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidly, předpisy x xxxxxxx Xxxxx.
4. Každý xxxxxxxxx xxxx práce xxxx:
(x) xxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx a x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx;
(b) xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx x Xxxxxxx x souladu x článkem 153 xxxx. 4;
(x) x xxxxxxx x pravidly, xxxxxxxx x postupy Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx zahrnutém xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx xxx tuto xxxxx.
5. S výjimkou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx, s výjimkou Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 153 odst. 2 (b) x xxxxxxxx xxxxxxxx postupy x splňují kvalifikační xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx.
2. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontraktů x Xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx navržen xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, xxxxxx xxxxxxx xx více xxx jednu xxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx státy. Jestliže xx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx státních příslušníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Navrhující xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx článku 139 xxxxxxxxxxx xx to, xx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx kontrahent xxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx svými xxxxxxx xxxxx xxxx Úmluvy. Xxxxxxxxxx stát však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx žadateli, berou x úvahu jejich xxxxxxxxx jakožto států.
6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby se xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx:
(x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dodržovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Části XX, x pravidel, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu, x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx svých xxxxxxxxx x Xxxxxx;
(b) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx činností v Xxxxxxx xxx, xxx xxx x tomu xxxxxxxx xxxx Úmluva;
(x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx splní své xxxxxxx podle xxxxxxxxx;
(x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 5 xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx technologie
1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx obecný xxxxx vybavení x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x charakteru xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxx xx taková xxxxxxxxxxx dosažitelná.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx změny v xxxxxx a informacích xxxxxxxxxxxx podle xxxx. 1, kdykoli bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
3. Každý xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx x Xxxxxxx obsahuje xxxx závazky xxxxxxxxxxx:
(x) xxxxxxx x xx Úřad xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn. Toto xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tohoto xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x rozumných xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx získat xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technologii xx volném xxxx;
(x) obdržet xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Oblasti xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu x xx kterou xx xxxxxxxxxx pododst. (a), xx xxxxxxx o xx Úřad xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Podniku xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx licenčních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ujištění, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx používat xxx provádění xxxxxxxx x Xxxxxxx;
(c) xxxxxxx x to Xxxxxx xxxxxx a xx-xx xx možné xxxxxxx bez značných xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx technologie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx x Oblasti x xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx na volném xxxx, xx Podnik, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx práva. Xxxxxxxx-xx kontrahent xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nenabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx schválení;
(x) xxxxxxxx Xxxxxxx xx jeho žádost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx. (x), a to xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
(e) xxxxxx xxxxxx opatření, jaká xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. (x), (b) (x) x (x), xx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 9 této Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x části xxxx navrženého kontrahentem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 8 této Xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx skupina xxxxxxxxxxx xxxxx, nebude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Podnik o xxxxxxxxxxx nepožádal xxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx, xxxxx se xxxxxx závazků xxxxxxxxxxx x xxxx. 3, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podléhají xxxxxxxxxxxxx urovnávání xxxxx x xxxxxxx x Xxxxx XX, x x případech xxxxxxxx xxxxxx závazků je xxxxx nařídit xxxxxxxxxxx xxxx ukončení platnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sankce, jak xx stanoveno x článku 18 xxxx Xxxxxxx. Xxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx UNCITRAL xxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx-xx shledáno, xx nabídka učiněná xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx kontrahentovi 45 xxx na revizi xxxx nabídky xxx, xxx ji xxxxx xx těchto xxxx xxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx x článkem 18 xxxx Xxxxxxx.
5. Xxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxxxx za spravedlivých x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxx zahájit xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxx Rada, nebo Xxxxxxxxxxx svolat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxxx xxxxxxx subjekty provádějící xxxxxxx x Xxxxxxx, x xxxxxx účastnických xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x takové xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx společně xxxxxx x xxxxxx účinná xxxxxxxx x zajištění xxxx, že tato xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuta Xxxxxxx xx spravedlivých x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx systému.
6. X xxxxxxx společných xxxxxxx x Podnikem xx převod xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniku.
7. Xxxxxxx požadované x xxxx. 3 xx zahrnují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, x x xxxx době se xxxx lze xxxxxxx.
8. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx specializované xxxxxxxx x technické xxxx-xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výcviku x xxxxxxxxxxx xxx x pomoci, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, údržbu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, x zákonné xxxxx xxxxxxxx xxxx složky x xxxxxx účelu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx každý xxxxxx xxxxx přistoupí Xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx kontraktu Xxxx xxxxxxxx zjistí, xxx:
(x) xxxxxxx dodržel xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 4 xxxx Xxxxxxx a zda xx Úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx chybí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 45 xxx na odstranění xxxxxxxx nedostatků;
(b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle článku 4 xxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx předložené xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí dodržovat x řídit se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x pravidly, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx těch, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, finančních xxxxxxxxx a závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxxx splňují xxxx požadavky, Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx, ledaže:
(x) xxxx xxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx x předloženém xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx x konečnou platností xxxxxxxxx; xxxx
(b) xxxx díl xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Úřadem xxxxxxxx xxxxx článku 162 xxxx. 2 (x);
(x) xxxxxxxxxx plán xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx navržen xxxxxxxxxxx xxxxxx, který již xx:
(x) plány xxxxx xx průzkum x těžbu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx dílu uvedeného x xxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 400&xxxx;000 xx2, xxxxx xx xxxx střed x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
(xx) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konkrecí x nevyhrazených dílech, xxxxx xx svém xxxxx xxxxx 2 % xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dna, která xxxxxx Úřadem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx článku 162 xxxx. 2 (x).
4. Xx účelem xxxxxxxx obsaženého v xxxx. 3 (c) xx xxxx práce xxxxxxxxxx společenstvím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx základě mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 2 této Xxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx práce xxxxxxxxx pod xxxx. 3 (c), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnickému xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v Xxxxxxx xxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti v Xxxxxxx.
5. Xxxxxxx xx xxxx. 3 (x) xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x článku 151, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx slučitelné s xxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx. Xxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plánů xxxxx xx spravedlivém x xxxxxxxxxxxxxxxx základě.
Článek 7
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k produkci
1. Xxxx měsíců xx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx měsíc xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezprostředně předcházejícím xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx produkce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stal xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx v článku 151, xxxx Xxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxx.
2. Xxx, kde xxxx xxx mezi žadateli x oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v článku 151 xxxx. 2 xx 7 xxxx x důvodu xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ujednání, xxxxx xx stal xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx x článku 151 xxxx. 1, xxxxxxx Úřad xxxxx xx xxxxxxx objektivních x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxx odst. 2 xx Úřad přednost xxx xxxxxxxxx, kteří:
(x) xxxxxxxxx lepší xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx;
(x) x xxxxxxx na xx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx produkce, xxxxxxxxx perspektivu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisků Xxxxx;
(x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
5. Xxxxx xx provádí xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zlepšit možnosti xxx xxxxxxx účastnické xxxxx, nehledě xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zřízení nebo xxxxxxxxxxxx polohu tak, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx x Xxxxxxx x aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
6. Žádosti x oprávnění k xxxxxxxx, xxxxx jde x vyhrazené xxxx, xxxx přednost xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vyhrazených xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxxxx xxxx
Každá xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným subjektem x vyhrazené xxxx, xxxx xxxxxxxx celý xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx souvislou xxxxxxx, avšak xxxx xxx xxxxxxxxxx velký x xxx dostatečnou xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxx, aby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxx souřadnice xxxxxxxxxxx díl xx xxx xxxxx xx xxxxxxx odhadní tržní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx, xxxxx xxx x obě xxxxx. Xxx újmy pravomocím Xxxxx xxxxx článku 17 xxxx Xxxxxxx se xxxxx x polymetalických xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxxxx, vzorkování, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx kovů x xxxx. Xx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být odloženo x dalších 45 xxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx experta, xxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx údaje požadované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Označený díl xx stane vyhrazeným xxxxx, jakmile bude xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nevyhrazený xxx x podepsán kontrakt.
Xxxxxx 9
Xxxxxxx xx vyhrazených xxxxxx
1. Podniku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se, xxx xx x úmyslu xxxxxxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxxxx dílu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx učiněno xxxxxxx, xxxxx Úřad neobdrží xxxxxxxx xxxxx xxxx. 4; x takovém xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxx v přiměřené xxxx. Xxxxxx xx xxxx rozhodnout xxxxx x xxxxxx dílech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxx uzavírat xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x souladu s článkem 12 Přílohy XX. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx společných xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx a podle článku 153 odst. 2 (x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozvojovými xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxx xxxx xx xxxxx pravidlech, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podmínky, xxxxx jde x xxxx kontrakty x xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx a je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; nebo xxxxxxxx xxxxxxx takových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx Xxxxx oznámit, xx si přeje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx článku 6 xxxx Xxxxxxx, pokud xxx x vyhrazený xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xx Xxxxxx v xxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx provádět xxxxxxx v xxxxx xxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxx x priorita xxxx xxxxxxxx
Provozovatel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx práce xxxxx xxx průzkum, xxx xx stanoveno v článku 3 xxxx. 4 (x) xxxx Přílohy, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezi žadateli x xxxx xxxxx xxx těžbu, xxxxx xxx x stejný xxx a zdroje. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 11
Xxxxxxxx ujednání
1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x společných xxxxxxxxxx mezi kontrahentem x Úřadem xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účasti na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxx revizi, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti, xxxxx mají xxxxxxxxx x Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Podnikem, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxx x článku 13 xxxx Přílohy.
3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx článkem 13 xxxx Xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podnicích, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx prováděná Xxxxxxxx
1. Xxxxxxx x Xxxxxxx prováděná Podnikem xxxxx článku 153 odst. 2 (x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Části XX, xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx práce předložený Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finanční a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxx přijímání xxxxxxxx, předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontraktů xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 153 odst. 2 (x) a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x Xxxxx XI a x xxxxxxx x xxxxxx pravidly, předpisy x xxxxxxx xx xxxx Úřad řídit xxxxxx xxxx:
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx zisku x komerční produkce;
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x technologii xxx xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxx;
(x) xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazky pro xxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx společná xxxxxxxx s Xxxxxxxx x s rozvojovými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx personálu Xxxxx x rozvojových xxxxx;
(x) umožnit Podniku xxxxxx xx zapojovat xx těžby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 153 odst. 2 (b); x
(x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx stimulování xxxxxxxxxxx xxxxx odst. 14 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s článkem 19 xxxx Přílohy nebo xxxxx xxxxxxxxxx článku 11 xxxx Xxxxxxx, pokud xxx x společné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx kontrahentů tak, xxx se jim xxxxxxxxx soutěžní xxxxxx x poměru x xxxxxxxxxxxxx těžařům.
2. Xxxxxx xx poplatek xx správní xxxxxxx xx zpracování žádosti x xxxxxxxxx plánu xxxxx xx formě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx 500000 XXX xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xx času xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxx zpracování xxxxxxx budou xxxxx xxx stanovený poplatek, xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX xxx dne vstupu xxxxxxxxx x platnost. Xxxx-xx xxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 151 bylo zpožděno, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dávky x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxx je xxxxx.
4. Do roka xx zahájení komerční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx. 3 xxxxx xxxx finanční příspěvek Xxxxx xxx:
(a) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx; nebo
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
5. (x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxx pouze dávky x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z dílu, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
(x) xx 1. do 10. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ................................... 5 %
(xx) od 11. xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx produkce ................................... 12 %
(b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx kovů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxx kovy x xxxxxxxxxx xxxxxxx roce, xxx xx xxxxxx x xxxx. 7 x 8.
6. Xxxxxxxx xx kontrahent xxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx kombinace xxxxx x produkce a xxxxxx z čistého xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx:
(a) Xxxxx z xxxxxxxx xx stanoví procentuálně x komerční hodnoty xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. (x) xx zpracovaných kovů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, na nějž xx vztahuje xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx takto:
(i) xxxxx xxxxxx komerční xxxxxxxx ................. 2 %
(ii) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ................. 4 %.
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxxxxx. (x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx. (x), xxxxxx xxx 15 % x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 % xxxxxxx 4 %.
(x) Uvedená xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kovů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, na nějž xx vztahuje kontrakt, x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x příslušném xxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx. 7 x 8.
(x) (x) Xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x té xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx uvádí jako xxxxxxxx xxxxx zisk.
(xx) Podíl Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx x souladu x xxxxx přírůstkovým xxxxxxxxx:
Xxxx xxxxxxxxxx čistého xxxxx Xxxxx Xxxxx
- v 1. xxxxxx: - xx 2. xxxxxx:
Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investic, xxx xx větší xxx 0 %, xxx xxxxx xxx 10 %: .................. 35 % ....................40 %
Xxxx xxxxxxxxxxxxx návratnost xxxxxxxx, xxx xx 10 % nebo více, xxx méně xxx 20 %: ................... 42,5 % .................. 50 %
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 20 % xxxx xxxx ................................. 50 % .................... 70 %.
(d) (i) Xxxxx období komerční xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx. (a) a (x) xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx produkce x xxxxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady na xxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sníženým x xxxxx xxxx x tomto xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx roce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rovnají nenávratným xxxxxxxx xx xxxxx x konce předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x úroky z xxxx xx xxxx 10 % xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účetním xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čistý xxxx x běžném xxxxxxx xxxx. Účetní xxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nule, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na vývoj x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obnoveny xxxx xxxxxx ziskem. Kontrahentův xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx roce xxxx jeho hrubý xxxx snížený o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx platby Xxxxx xxxxx xxxxxxx. (x);
(xx) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pokračovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) "Xxxxxxxx čistý xxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x těžebním xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx, mědi x niklu, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čistého xxxxx menší xxx 25 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisku. X xxxxxxxx xxxxxxx. (x) xx všech ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx těžbou, přepravou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kovů, a xx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisů a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx případu, xxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx kovů.
(x) "Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubý xxxx snížený x xxxx xxxxxxxx náklady x x návratnost xxxx nákladů xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x pododst. (x).
(x) (x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx těžbou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpracovávaných xxxx a xxxxxxxx xxxxx hotovosti, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx.
(xx) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. (g) (x) a (x) (xxx) znamená "kontrahentův xxxxx xxxx" hrubé xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kovů z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x jakékoli xxxxx hotovosti, xxxxx xxx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxx provozem xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx.
(h) "Xxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx" xxxxxxxxx:
(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx týkají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx případech kromě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. (x), x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx včetně xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, lodě, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a průzkum x dílu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, úroky, potřebné xxxxx, licence x xxxxxxxx; a
(xx) xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx (i), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx produkce a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx přičíst x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(i) Xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx x kontrahentových xxxxxxx xx vývoj x xxxxxxxxxx účetním xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx odečtené xxxxxxx kontrahentovy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx hrubému xxxxx.
(x) Kontrahentovy xxxxxxx xx xxxxx vzniklé xxxx zakončením komerční xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx. (x) (i) x (n) (iv) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkami xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na vývoj xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. (x) (xx) a (x) (xx) se hradí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkami tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návratnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) "Xxxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé xx xxxxxxxx komerční xxxxxxxx xxx xxxxxxx těžební xxxxxxxx dílu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx provozu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxx xxxxx z xxxxxxxx podle toho, xx xx xxxxx, xxxxxx na mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, služby, přepravy, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, úroky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahující na xxxxxx podle kontraktu x xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxx převedené xx předu či xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxxx xxx převedeny xxxxxxx xx dva po xxxx xxxxxx roky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx kontraktu, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.
(l) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx zabývá xxxxxx, přepravou polymetalických xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, znamenají "xxxxxxx xx xxxxx těžebního xxxxxxx" xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx těžby xxxxxx x dílu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx účetními zásadami x s finančními xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx Úřadu, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, ročního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxx, xx nějž xx xxxxxxxx kontrakt, a xxxxx výzkumných a xxxxxxxxxx nákladů.
(m) "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x kterémkoli xxxxxxx xxxx xxxxx čistého xxxxx x tomto xxxx x xxxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx xxxxxxx. Náklady na xxxxx xxxxxxxxx sektoru xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nové nebo xxxxxxxx vybavení v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x původní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx:
(x) "xxxxxxxx xxxxx xxxx" znamená xxxx kontrahentův xxxxx xxxx;
(xx) "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" je xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx. (x);
(xxx) "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" znamená hrubé xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx pravidly, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx;
(xx) "kontrahentovy náklady xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x pododst. (x) (x), a xxxxxxx xxxxxx vzniklé xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. (x) (ii), které xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, na nějž xx xxxxxxxx kontrakt, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
(v) "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. (x), xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxx xxxxxx x dílu, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, v souladu x xxxxxx uznávanými xxxxxxxx xxxxxxxx;
(xx) "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nákladům xx xxxxx. Xxx účely xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady na xxxxx zahrnují výdaje xx xxxx xxxx xxxxxxxx vybavení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(x) Xxxxxxx xxxxxxx x pododst. (x), (x), (x) x (x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povoleny v xx míře x xx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx Xxxx xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxx Xxxxxxx schválí xxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx obchodní praxi.
(x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx platby xxxx x příjmu xxxxxxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx kontrahenta.
7. (x) "Xxxxxxxxxx kovy" xxxxxxx x xxxx. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx formě, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx obchoduje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tímto xxxxxx Úřad xx xxxxx finančních pravidlech, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný mezinárodní xxxxxxxxx xxx. Pokud xxx o kovy, x nimiž xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, "xxxxxxxxxx kovy" xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx termínových xxxxxxxxx.
(x) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx. 5 (b) x 6 (x), stanoví xx množství podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx získaného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx x ve xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx reprezentativním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx konkrece x xxxxxxxxxxxxxx kovy x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx ceny x tohoto xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx po xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx. 9.
9. (x) Xxxxxxx náklady, výdaje, xxxx x příjmy x xxxxxxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, stanoví xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx volného xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(x) Xxx se zajistilo xxxxxxxxxx a vynutitelnost xxxxxxxxxx tohoto odstavce, xxxx xx Úřad xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přijatými Komisí Xxxxxxxxxxx x sociální xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx společnosti, Skupinou xxxxxxx xxx daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přijatelná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisů x xxxxxxx.
10. X xxxxxxx x finančními xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetním takové xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx určili, že xxxxx článek je xxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx xxxxxxx, výdaje, zisk x příjmy x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx článku xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx uznávanými xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx.
12. Platby Xxxxx podle odst. 5 a 6 xx provádějí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx použitelné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trzích, nebo xxxxx volby xxxxxxxxxxx x ekvivalentech xxxxxxxxxxxx xxxx xx tržní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 5 (x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx použitelné na xxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxx x převládající xxxxxxx xxxxx určí x pravidlech, xxxxxxxxxx x postupech Úřadu.
13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrahenta vůči Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku se xxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx.
14. Úřad xxxx xx xxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx pravidla, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotném a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stimuly xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1.
15. X xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx v souladu x článkem 188 xxxx. 2.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxxx xxxxx
1. X xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených Xxxxxx xxxxxxx údaje, které xxxx nezbytné x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hlavních xxxxxx Xxxxx, pokud xxx x xxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx práce.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx nějž xx vztahuje plán xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx charakteru.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx komukoli vně Xxxxx; xxxxx xxxxx x vyhrazených xxxxxx xxxxx být Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Podnik xxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxx Xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxxx programy
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 144 xxxx. 2.
Xxxxxx 16
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
Xxxxx Xxxxx XI x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxx a xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx práce xxxxxxxx xx xxxxxx kategorie xxxxxx, x zajistí, xxx žádný jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x článkem 153 xxxx. 6.
Článek 17
Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu
1. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x souladu x článkem 160 odst. 2 x) (ii) x x článkem 162 odst. 2 (x) (ii) xxx xxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx XX, mimo xxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx:
(x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxx;
(x) provoz:
(x) xxxxxx dílu;
(xx) xxxxx xxxxxxx;
(xxx) xxxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 6 (x) xxxx Přílohy;
(xx) xxxxxxxxx xxxxxx;
(x) xxxxxxxx xx xxxx;
(xx) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx;
(xxx) xxxxxxxxxxx údajů;
(xxxx) xxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxx;
(xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx činnosti x mořském xxxxxxxxx;
(x) převod práv x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
(xx) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x článkem 144 a xxx xxxxxx přímou xxxxx;
(xii) xxxxxxx xxxxxxxx a praxe, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zachovávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
(xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
(xxx) xxxxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx;
(c) finanční xxxxxxxxxxx:
(x) vytvoření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetních xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxx auditorů;
(xx) xxxxxxxxx zisku x provozu;
(xxx) xxxxxxx xxxxxxx v článku 13 této Přílohy;
(x) provádění rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx článku 151 xxxx. 10 x xxxxx článku 164 odst. 2 (x).
2. Xxxxxxxx, předpisy a xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vyjadřovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
(x) Xxxxxx dílů:
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dílů xxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx, aby tak xxxxxxx intenzivní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx požadavkům článku 8 xxxx Xxxxxxx x vyhrazování xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článkem 151 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontraktu, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxx větší, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx tohoto účelu.
(x) Délka provozu:
(x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;
(ii) xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxx, návrhy x xxxxxxxxxx xxxxxx x středních zpracovatelských xxxxxx za účelem xxxxxxx těžebních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
(xxx) xxxxx těžby by xx xxxx vztahovat xx ekonomickou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxxx rudných zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx umožnila xxxxxxxx xxxxx zdrojů x xxxx, x xxxx xx zahrnovat xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xx xxxxxx těžebních x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx rozsahu, během xxx by xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx by však xxxx být xxx xxxxxxxxxx krátká tak, xxx dala Xxxxx xxxxxxx pozměnit ustanovení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx v době, xxx usoudí, že xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(x) Xxxxxxxxx xx xxxxxx:
Xxxx xxxxxxxx, xxx x období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxx, na nějž xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx komerční xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provozovatele x xxxx nákladnou xxxxxxxxxxx, než je xx, xxxxx se xxxxxxxx používá. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx časový xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx těžby xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx těžebních x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxx xxx zahájena, xxxxx xxxxxx ukončena xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Proto xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dílu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x úvahu xxxx nezbytnou k xxxx xxxxxx po xxxxxxxx etapy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx komerční xxxxxxxx, xxxx Úřad vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.
(x) Xxxxxxxxx xxxxxx:
Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx může být xxxxxxxx plán xxxxx, xxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx:
(x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podobných xxxxxxxxx xxxxx; x
(xx) xx xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxx současně bez xxxxxxxxxxx vzájemného zasahování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomtéž xxxx.
Xxx x xxxxx pododstavci nebrání Xxxxx, xxx neschválil xxxx xxxxx na xxxx než xxxxx xxxxxxxxx zdrojů v xxxxxx xxxx témuž xxxxxxxx.
(x) Zřeknutí xx dílů:
Xxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx svých práv x dílu, na xxxx xx vztahuje xxxx práce.
(x) Xxxxxxx xxxxxxxx prostředí:
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxx x těžebního xxxxx xx lodích xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx následky xxxxxxxxxxxxx vyplývají x xxxxxx, bagrování, vzorkování x xxxxxx, xxxxx x ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) Xxxxxxxx produkce:
Xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx zahájenou, xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení.
Xxxxxx 18
Xxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx:
(x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a svévolnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx XX x pravidel, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx; xxxx
(x) jestliže xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sporů, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx příslušný.
2. V xxxxxxx xxxxxxxx kontraktu, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx. 1 (x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 (x) Xxxx xxxx kontrahentovi xxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx závažnosti tohoto xxxxxxxx.
3. S xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 162 xxxx. 2 (x) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sankcích, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx XX, oddíl 5.
Xxxxxx 19
Xxxxxx kontraktu
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pravděpodobné, že xxxxxxxx takové okolnosti, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nerovnoprávným, xxxxxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx dosažení cílů xxxxxxxxxxx v kontraktu xxxxx v Části XX, xxxxxx strany xxxxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx kontrakt xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 153 odst. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 20
Xxxxxx práv a xxxxxxx
Práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx Xxxxx x x souladu s xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu. Xxxx xxxxxxxxx bezdůvodně souhlas x převodem, jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx ohledech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, převezme-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nezíská-li xxxxxxxx xxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx článkem 6 xxxx. 3 (x) této Xxxxxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupy Xxxxx, Xxxxx XI x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx neslučitelná x xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxx a xxxxxxx Xxxxx x kontrahenta, xx vynutitelné na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Žádný xxxxxxxxxx stát nemůže xxxxxx kontrahentovi xxxxxxxx, xxxxx xx neslučují x xxxxxxxxxxxx Xxxxx XX. Avšak xxxxxxx xxxxxx právních předpisů x životním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx stanovené xxxxx článku 17 odst. 2 (x) xxxx Xxxxxxx, xx jím navržené xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx XX.
Xxxxxx 22
Xxxxxxxxxxx
Kontrahent xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx tomu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x funkcí, xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx článku 168 xxxx. 2, xxxxxxx se xxxxxx x úvahu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tomu napomohla. X každém xxxxxxx xx odpovědnost xxxxxxxx xx skutečnou xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXXX PODNIKU
Článek 1
Xxxx
1. Xxxxxx xx orgánem Xxxxx, xxxxx xxxxx článku 153 xxxx. 2 (x) xxxxx provádí xxxxxxx x Xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx, zpracovávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Podnik x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy Xxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx Podnik x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx k Xxxxx
1. Xxxxx článku 170 xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady.
2. Podnik požívá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx operací, x xxxxxxxx odst. 1.
3. Xxx v xxxx Xxxxxx nečiní Xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx nebo závazky Xxxxx x Úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx závazky Xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx xxxx článku 11 xxxx. 3 této Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx pouze x xxxxxx svého xxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx Podniku
Xxxxxx xx Řídící xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k výkonu xxxx xxxxxx.
Článek 5
Xxxxxx výbor
1. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx z 15 xxxxx xxxxxxxx Shromážděním x xxxxxxx x článkem 160 xxxx. 2 (x). Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx výboru xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastoupení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do Xxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x úspěch Podniku.
2. Xxxxxxx Řídícího xxxxxx xxxx voleni xx xxxxxx čtyř xxx x mohou xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx Řídícího xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx nástupců. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Řídícího xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 160 xxxx. 2 xxxx. (x) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx.
4. Členové Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx personam. 5) Xxx výkonu svých xxxxxxxxxx nežádají xxx xxxxxxxxxxx pokyny xx xxxxx xxxxx xxxx xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x zdrží xx xxxxx pokusů ovlivňovat xxxxxxxxxxx x nich xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
5. Každému xxxxx Řídícího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx odměny stanoví Xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx.
6. Řídící xxxxx xxxxxxxxx působí x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xx xxx často, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Podniku.
7. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
8. Každý xxxx Xxxxxxxx výboru xx jeden xxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxx výbor xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx výboru. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x otázce, xxxxx xx dotýká xxxx xxxxx.
9. Každý xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dotýká xxxx zájmů. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxx x funkce
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxx, včetně:
(x) volby xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx;
(x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu;
(x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prací Xxxx x xxxxxxx x článkem 153 odst. 3 x x článkem 162 xxxx. 2 (x);
(x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x programů xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x článku 170;
(x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádostí Radě x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 151 odst. 2 až 7;
(x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 5 xxxx. 3 (x), (x) x (x) Xxxxxxx XXX, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
(g) stanovení xxxxxxxx x zmocňování x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podnicích x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání zmíněných x článcích 9 a 11 Xxxxxxx XXX x schvalování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxxx Shromáždění, xxxx xxxx čistého xxxxx Xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx jako rezerva x xxxxxxx s článkem 160 odst. 2 (x) x x článkem 10 této Přílohy;
(x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Podniku;
(x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a služeb x souladu x článkem 12 odst. 3 xxxx Xxxxxxx;
(k) xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxx v xxxxxxx x článkem 9 této Xxxxxxx;
(l) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx x souladu x článkem 11 odst. 2 xxxx Xxxxxxx;
(n) xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, dohod x transakcí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x článkem 13 xxxx Xxxxxxx;
(x) xxxxxxxxxx xxxxx pravomocí, xxxxx xx nevykonávají xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx výboru xxxxx generálního ředitele Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx Řídícího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí přesáhnout xxx xxx, a xxxx být xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx; xx bezprostředně xxxxxxxxx Xxxxxxxx výboru xx xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 (l) xxxx Přílohy. Xxx xxxxx hlasovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx Řídícího xxxxxx, jakož x Xxxxxxxxxxx a Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxx.
3. Xxx xxxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zajistit xx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx. X xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nežádají ani xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlády xxxx xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Každý xxxxxxxxxx stát se xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx stanovené v článku 168 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx
Xxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Úřadu. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx výroční zprávu xxxxxxxxxx ověřený xxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxx účtů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx postavení, xxxxx i výkaz x zisku x xxxxxxxx ukazující xxxxxxxx xxxx operací.
2. Xxxxxx publikuje xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxx za xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx čistého xxxxx
1. X výhradou xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxx článku 13 Přílohy XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx čistého xxxxx Xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx na Úřad.
3. Xxxxx počátečního xxxxxx, které Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx zahájení jeho xxxxx produkce, xxxxx Xxxxxxxxxxx Podnik z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 x xxxxxxx čistý zisk Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx zahrnují:
(x) xxxxxx obdržené od Xxxxx x souladu x článkem 173 odst. 2 (x);
(b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxx poskytnuté na xxxxxxxx xxxxxxx Podniku;
(x) xxxxxxxx Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx. 2 x 3;
(x) xxxx Xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx;
(e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx co nejdříve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxx.
2. (x) Xxxxxx xx pravomoc vypůjčovat xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx veřejným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x měně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx získat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Celkovou xxxx xxxxxxxx schvaluje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Řídícího xxxxxx Xxxx.
(b) Xxxxxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxxxx smysluplné xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x od mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. (x) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnými x xxxxxxxx x x těžbě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx niklu, xxxx, xxxxxxx a manganu x x pokrytí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zahrne Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x postupů Xxxxx.
(x) Xxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxxxxx Podniku xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxx částku xxxxxxxxx xx polovině xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v pododst. (x), a xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a přizpůsobenou xxx, aby brala x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx XXX. Xx xxxxx, xxxxx Podniku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx stupnicí.
(x) X xxxxxxx, xx xxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států xx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. x), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx prvním zasedání xxxx nedostávajících xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx. (x) x (x) x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tímto xxxxxxxxxxx.
(d) (i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx do 30 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x přistoupení, xxxxx xxxx, co nastane xxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx neodvolatelné, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastní xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx. 3 (x).
(xx) X nejbližší xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx této Úmluvy x xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx intervalech xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rozvrhu požadavků xx prostředky xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 170 x x článkem 12 xxxx Přílohy.
(xxx) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx. 3 (x), xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx inkasuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(xx) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx. 3 (x) xxx příslušné xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.
(e) (x) Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. (b).
(ii) Xxxxx xxxxx za xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxx.
(x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx půjček xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjček xxxx xxx v xxxxxxx x přehledem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx funkce xx Xxxxxx výbor Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxx, předpisy a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, aby byl xxxxxxxx provoz Xxxxxxx x zejména jeho xxxxxxxx nezávislost.
(g) Xxxxxxxxxx se Podniku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxx xxxx definovány x xxxxxxxxxx, předpisech x xxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx, používání anebo xxxxxxxxx těchto prostředků Xxxxxxxx.
(h) "Xxxxxx xx dluhy" xxxxxxx xxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxx Podniku, xx xxxx, xx xx xxxxxx, že Podnik xx x prodlení, xxxxxx xxx tu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stupnicí připadá. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx závazků xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx.
4. Prostředky x xxxxxxxx jmění Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od prostředků x obchodního jmění Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, aby xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx x služeb, xxxxx x ohledně xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.
5. Záznamy, xxxxx x xxxx Podniku, xxxxxx xxxx výročních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezávislým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Radou.
Článek 12
Xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxx Radě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s článkem 170. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 153 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které mohou xxx xxx od xxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx Právní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxx.
2. Xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx projekt na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmíněného x xxxx. 1.
3. (a) Xxxx-xx Xxxxxx x dispozici xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, může si xx opatřit. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxx nabídnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx.
(x) Xx-xx xxxx xxx jedna taková xxxxxxx nabídka, uzavře xx kontrakt:
(x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; x
(xx) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x službám xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(x) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, kdy lze x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výzvu x xxxxxxx.
4. Xxxxxx xx právo xx veškeré xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxx xxxx xxxx obecným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Podniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, Xxxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx ovlivňována xxxxx xxxxxxxxxx úvahami xxxxxxxxxxx nestranně tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx
1. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, má Xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x požívá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. K provedení xxxx zásady xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2. Podnik xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx funkcí x x xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
(x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxx včetně xxxxx xx xxxxx x x mezinárodními xxxxxxxxxxxx;
(x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x movitý xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx;
(x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení.
3. (x) Xxxxxx xxx žalovat pouze x soudu s xxxxxxxxxx jurisdikcí na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx:
(x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
(ii) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx;
(xxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;
(xx) xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx
(v) xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(b) Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, ať xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jsou před xxxxxxxxx konečného xxxxxxxx xxxxx Podniku imunní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx anebo xxxxxxx.
4. (x) Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, ať xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v držení xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákonodárné xxxx.
(x) Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, xx xx nacházejí xxxxxxx x jsou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(c) Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx jakémkoli území, xxx Podnik anebo xxxx xxxxxxxxxxx provádějí xxxxx operace xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(d) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Podnik požíval xxxxx práv, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xx základě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx ten, xxxxx dotčené státy xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(x) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x imunity, aniž xx tím byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, výsady x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx umístěny xxxx úřadovny x xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx x nepřímého xxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podmínkách jeho xxxxxxxx řádu, a xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
7. Podnik xx může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx poskytovaných xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodami xxxxxxxxx x odst. 1, a to x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
PŘÍLOHA X
XXXXXX XXXXXX
XXXXX 1:
XXXXXX XXXXXX XXXXX ODDÍLU 1 ČÁSTI XV
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s článkem 284, že xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně xxxx stranám sporu.
Xxxxxx 2
Xxxxxx zprostředkovatelů
Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx čtyři xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx osobou těšící xx nejlepší xxxxxxx xxx svoji nestrannost, xxxxxxxxxxx x bezúhonnost. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tvoří seznam. Xxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čtyři, xxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxx xxxxx smírčí xxxxxx, do xxxxx xxx xxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neskončí.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxx smírčí xxxxxx
Xxxxx xx strany xxxxxxxxxx jinak, xxxxxx xx xxxxxx komise xxxxx:
(a) X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx. (x) xx xxxxxx xxxxxx skládá x xxxx xxxxx.
(b) Xxxxxx zahajující xxxxxx xxxxxxxx dva xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx být jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxxx.
(c) Xx 21 dnů xx obdržení oznámení xxxxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxxx ustanoví xxxxx strana xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pododst. (x). Xxxxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx strana xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. (e).
(x) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovatelů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 této Přílohy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx stran do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka XXX, xxx provedl xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx. (c).
(x) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. (x) xxxx (x) x po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx generální tajemník XXX potřebná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx.
(x) Každé xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx ustanovení.
(x) Xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx stejný xxxxx, xxxxxxxx xxx zprostředkovatele xxxxxxxx. Jestliže xxx xxxx xxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx, že zastávají xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odděleně.
(x) Xx xxxxxxx týkajících xx více xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx zájmy xxxx se nedohodly, xx zastávají xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (x) xx (f) v xx xxxxxxxx možné xxxx.
Článek 4
Xxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx komise xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Se souhlasem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoviska. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpráv x doporučení komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členů.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Komise xxxx upozornit strany xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx xxxxxx
Komise xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nároky x xxxxxxx x předloží xxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx
1. Do xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx komise x všech xxxxxxxxxx xxxx právních otázkách, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x taková xxxxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx OSN, xxxxx xx xxxxx xxxxx stranám xxxxx.
2. Zpráva xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x doporučení, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi XXX xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxx a náklady
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Článek 10
Xxxxx stran xxxxxxxx xxxxxx
Strany xxxxx xxxxx pozměnit jakékoli xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxx tento xxxx.
XXXXX 2:
XXXXXXXXXXX PŘEDLOŽENÍ KE XXXXXXXX XXXXXX PODLE XXXXXX 3 XXXXX XX
Článek 11
Xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx XX, xxxxx 3, xxxx xxx xxxxxxxxx xx smírčímu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx strana sporu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení xxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Není xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx o zahájení xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxx, xxx smírčí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxx.
Článek 14
Xxxxxxx oddílu 1
Xxxxxxxxxx článků 2 xx 10 oddílu 1 xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu.
XXXXXXX XX
XXXXXX MEZINÁRODNÍHO XXXXXXXXX XXX MOŘSKÉ XXXXX
Článek 1
Xxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxx tribunál xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx působit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxx Tribunálu xx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Spolkové republice Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx XX x XV.
ODDÍL 1:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx 2
Xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xx skládá x 21 xxxxxxxxxxx xxxxx zvolených x xxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nestrannost x bezúhonnost x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. X Xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxx
1. X Xxxxxxxxx xxxxx být xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx, xx xx xx to, že xx příslušníkem xxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxx občanská x xxxxxxxxx práva.
2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx shromážděním XXX.
Článek 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
1. Každý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx mají kvalifikaci xxxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx. Členové Xxxxxxxxx xxxx voleni xx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxx tajemník OSN xxx první xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx dalších xxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx návrhy členů Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxx každé xxxxx xxx předloží xxxxxxxxxxx státům.
3. Xxxxx xxxxx xx xxxx konat xx xxxxx měsíců xxx xxx vstupu xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx Tribunálu xx volí xxxxxx xxxxxxxxxx. Volby xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx OSN xxx první volbě x xxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx států xxxxx xx této xxxxxxx kvorum. Xx Xxxxxxxxx xxxx zvoleni xx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hlasujících účastnických xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx většina xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx období
1. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, funkční xxxxxx xxxxxx xxxxx členům xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx s koncem xxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x po šesti xxxxxx, jak je xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemník XXX xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx Xxxxxxxxx zastávají xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obsazena. Xxx x poté, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
4. Vzdá-li xx člen Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx dopisem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, s výhradou xxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tajemník xxxxx xxxxxxxxx v článku 4 xxxx Xxxxxxx; xxx xxxxx xxxx předseda Tribunálu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státy.
2. Xxxx Xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx člena, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zastává xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx spojení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli podniku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo mořského xxx.
2. Xxxxx xxxx Tribunálu nesmí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx anebo právní xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členů Tribunálu x xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zmocněnec, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx funkci.
2. Xxxxxxxx se xxxx Xxxxxxxxx x nějakého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x určité xxxx, uvědomí x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxxxxx xx xx xx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuta xxxxxxxx xxxxxxxxx přítomných xxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxx xxxx, když xxxx Xxxxxxxxx přestane xxxxxxxx podmínky
Jestliže xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členů Tribunálu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadované podmínky, xxxxxxxx Xxxxxxxxx prohlásí xxxxx xx uprázdněné.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Při xxxxxx xxxxx funkcí požívají xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
Článek 11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx člen Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx své xxxxxx, xxxxxxxx slavnostně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx xx tři xxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
2. Tribunál xxxxxxx xxxxx tajemníka x xxxx xxxxxxx jmenování xxxxxx úředníků, xxxxxxx xxxx třeba.
3. Xxxxxxxx a tajemník xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxx.
Článek 13
Xxxxxx
1. Zasedají xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. S xxxxxxxx ustanovení článku 17 xxxx Xxxxxxx Tribunál xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx působení xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x článcích 14 x 15 xxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodne xxxxxxx spory a xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx článku 14 xxxx Přílohy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 15 xxxx Přílohy.
Xxxxxx 14
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oddílu 4 této Xxxxxxx xxxx xxxxxxx Komora xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxx příslušnost, pravomoc x xxxxxx jsou xxxxxxxxx x Části XX, xxxxx 5.
Xxxxxx 15
Xxxxxxxx komory
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx složené ze xxx xxxx xxxx xxxxx volených členů, xxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx utvoří xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx komory určí Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
3. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x pěti xxxxx členů, xxxxx xxxx projednávat x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx náhradní xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx nemohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx projednávány x xxxxxxxxxxx komorami xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx, jestliže x xx xxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto článku x článku 14 xxxx Xxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx Tribunálu
Xxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx stanoví svůj xxxxxxx xxx.
Xxxxxx 17
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xx xxxxx sporu, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako členové Xxxxxxxxx.
2. Zasedá-li x Tribunálu xxx xxxxxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxxx xx kterákoli xxxx strana sporu xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxx projednávání xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x těchto xxxxx určit xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku platí xxx komory xxxxxxx x článcích 14 x 15 xxxx Xxxxxxx. X xxxxxxxx případech xxxxx předseda xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx určených xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komoru, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Tribunálu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, členům stranami xxxxxxx určeným.
5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, potom xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považují xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v této xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 2, 3 x 4 musí xxxxxxxx xxxxxxxx požadované x článcích 2, 8 x 11 xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx svými kolegy.
Článek 18
Xxxxxxxxxx členů
1. Xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxx x xx xxxxx xxx, x xxxx bude xxxxxxxxx xxx funkce, zvláštní xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splatná x každém roce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ročního platu.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 17 xxxx Xxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx členy Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
5. Tyto platy, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bere x xxxxx pracovní xxxxxxxx Tribunálu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx.
6. Xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx schůzce xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx členům Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx, x xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
8. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x náhrady jsou xxxxxxxxxx xx všech xxxx.
Článek 19
Xxxxxxx Tribunálu
1. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nesou xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxx, a xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx schůzce xxxxxxxxxxxx států.
2. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxx Xxxxxxxx výši xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx nákladů Xxxxxxxxx.
ODDÍL 2:
XXXXXXXXXXX
Xxxxxx 20
Xxxxxxx x Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx mají účastnické xxxxx.
2. Jiné xxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx x Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx XX xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Tribunálu xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx x veškeré xxxxxxxxxxx konkrétně stanovené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Článek 22
Xxxxxxxxxx sporů xxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx a xxxx se záležitosti xxxxxxxx xxxxx Úmluvou, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx použití xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Tribunálu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 293.
XXXXX 3:
XXXXXX
Článek 24
Xxxxxxxx řízení
1. Xxxxx xx předkládají Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx dohodě, nebo xxxxxxxx xxxxxxx zaslanou xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sporu, jakož x xxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx všem xxxxxxxx stranám.
3. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 25
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. X xxxxxxx x článkem 290 mají Tribunál x jeho Xxxxxx xxx xxxxx týkající xx mořského dna xxxxxxxx xxxxxxx předběžná xxxxxxxx.
2. Jestliže Xxxxxxxx právě nezasedá xxxx xxxx-xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx článku 15 xxxx. 3 xxxx Přílohy. X xxxxxxxx článku 15 xxxx. 4 této Xxxxxxx xxxxx být xxxx předběžná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Tribunálem.
Xxxxxx 26
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxx předseda, nebo xxxxxx-xx předsedat, xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx žádný x nich, předsedá xxxxxxxx xxxxxxxx nejstarší xxxxxx.
2. Přelíčení xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případu, určuje xxxxx a lhůty, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx návrhy, a xxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.
Článek 28
Xxxxxxxxxxx se
Nedostaví-li xx xxxxx ze xxxxx xxxx Tribunál xxxx svou xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx druhá xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vynesením svého xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx sporu, ale x o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 29
Xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxxxx
1. Všechny xxxxxx xx rozhodují xxxxxxxx hlasů přítomných xxxxx Xxxxxxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx nebo toho xxxxx Xxxxxxxxx, který xxxxx xx jeho xxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xx založen.
2. Rozsudek obsahuje xxxxx xxxxx Tribunálu, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxxxx.
3. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx Tribunálu právo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mínění.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tajemník. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx x něm xxxx xxxxx xxxxxxxx strany xxxxx.
Článek 31
Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
1. Xxxxxxxx má některý xxxxxxxxxx xxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxx x kterémkoli xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx ke vstupu xx řízení.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx daného xxxxx Xxxxxxxxxx pro účastnický xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x otázky, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Článek 32
Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx
1. Kdykoli xxx x výklad xxxx xxxxxxx této Xxxxxx, xxxxxx xx tajemník xxxxxxxxxx všem účastnickým xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxx x výklad xxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle článku 21 nebo 22 xxxx Přílohy, xxxxxx xx tajemník xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx zmíněná x xxxx. 1 x 2 xx právo xxxxxxxx xx řízení; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx daný xxxxxxxxx xxx ni stejně xxxxxxx.
Xxxxxx 33
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx se mu xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Dojde-li xx xxxxx x xxxxx xxxxx dosah xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx kterékoli xxxxxx xxxxx.
Článek 34
Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx náklady, pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.
XXXXX 4:
XXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXX XX MOŘSKÉHO XXX
Xxxxxx 35
Xxxxxxx Xxxxxx
1. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se mořského xxx, xxxxxxx v článku 14 xxxx Přílohy, xx xxxxxx x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členů Xxxxxxxxx x xxx xxxx členů.
2. Xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělení. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
3. Členové Komory xx xxxxxxxx každé xxx roky a xxxxx být xxxxxxx xx druhé funkční xxxxxx.
4. Xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx členů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období, xx které xxxx Xxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx Komora xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, dokončí Xxxxxx xxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx-xx xx místo x Xxxxxx, vybere Tribunál xxxxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxx.
7. X xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx kvorum xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 36
Xxxxxx xx xxx
1. K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x článkem 118 xxxx. 1 (x) xx Komora pro xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx dna vytvoří xxxxxx ad hoc xxxxxxxx xx xxx xxxxxx členů. Složení xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx pro spory xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ad xxx, xxxxxxx xxxxx strana xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx toto xxxx xxxx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dna x xxx jejích xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xx hoc nesmí xxx xx službách xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxxxx
Přístup xx Xxxxxx mají xxxxxxx účastnické xxxxx, Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx XI, oddíl 5.
Článek 38
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx článku 293 Xxxxxx používá:
(x) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx Úřadu přijaté x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx; x
(x) xxxxxxxxxx kontraktů xxxxxxxxxx xx činnosti x Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 39
Xxxxx rozhodnutí Xxxxxx
Rozhodnutí Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 40
Xxxxxxx xxxxxx oddílů xxxx Přílohy
1. Xx Xxxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
2. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx řízení xxxx Tribunálem, v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx za xxxxxxxxxx.
XXXXX 5:
XXXXX
Xxxxxx 41
Xxxxx
1. Xxxxx této Xxxxxxx, xxxxx xxxx oddílu 4, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x článkem 313 xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx 4 xxxx Xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x článkem 314.
3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby x xxxx mohlo xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. 1 a 2.
XXXXXXX XXX
XXXXXXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx ustanovení Části XX xxxx kterákoli xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaslaným xxxxx xxxxxx xxxx stranám xxxxx předložit xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx k oznámení.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxxx tajemník XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx arbitrů. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx osobou xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx, způsobilost x xxxxxxxxxxx. Jména xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tvoří xxxxxx.
2. Xxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, potom xx tento účastnický xxxx oprávněn provést xxxxx potřebná xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodvolá xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxx, do kterého xxx ustanoven, dokud xxxxxx před tímto xxxxxxxxxx neskončí.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxx arbitrážního tribunálu
Xxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx arbitrážní xxxxxxxx xxxxx:
(x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (x) xx arbitrážní xxxxxxxx skládá z xxxx členů.
(x) Xxxxxx zahajující řízení xxxxxxxx jednoho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 této Přílohy, xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 xxxx Xxxxxxx.
(c) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxx týdnů xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx provedeno x xxxxxxx x xxxxxxx. (x).
(d) Xxxxxxx xxx členové xxxxx xxxxxxxxxx dohodou xxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx x xxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx jmenují x těchto xxx xxxxx xxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx šedesáti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxx tribunálu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx žádost xxxxx xx stran sporu xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. (x). Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx do dvou xxxxx po xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx.
(x) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx ustanovení podle xxxxxxx. (c) a (x) xxxx provedeno xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jež xx byly xxxxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stran xxxxx, xxxxxxx jmenování další xxxxxxxx xxxxxxxxx člen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx právo, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx. Xxxxxxxxxx zmíněná x xxxxx xxxxxxxxxxx xx po poradě xx xxxxxxxx provádějí xx seznamu xxxxxxxxx x článku 2 xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx mít xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx.
(x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(g) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodou. Jestliže xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx nedohodnou, xx zastávají xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx jednoho xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx tribunálu ustanovených xxxxxxxx odděleně xx xxxx x xxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxx tribunálu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společně.
(x) Xx sporech týkajících xx více xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (x) xx (x) xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 4
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 3 této Xxxxxxx působí x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx každé xxxxxx zajistí plnou xxxxxxx slyšení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Článek 6
Xxxxxxxxxx stran sporu
X souladu xx xxxxx xxxxxx a xx použití xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, strany xxxxx xxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména:
(x) předávají xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxx x informace; x
(x) xxxxxxxx xx v případě xxxxxxxx předvolat xxxxxx x znalce xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x navštěvovat xxxxx, xxxxxxx xx případ xxxx.
Článek 7
Xxxxxxx
Pokud arbitrážní xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx nerozhodne jinak, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx méně xxx xxxxxxxx členů xxxx přítomna anebo xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx to xx xxxxxxxx přijetí rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 9
Xxxxxxxxxxx se
Xxxxxxxxx-xx xx jedna xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tribunál nebo xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx výrok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx pře xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o tom, xx xx xxxxxxxxx xxx projednávání xxxxx, xxx i x xxx, že přednesený xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx omezí xx xxxxxxx sporu x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx členů, xxxxx se řízení xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx výroku. Xxxxxxxxx xxxx tribunálu xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mínění.
Článek 11
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xx strany sporu xxxxxx nedohodly xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx konečný a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxx jsou povinny xx mu xxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
1. Jakákoli xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx vzniknout xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx předložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx účelem bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tribunálu obsazeno xxxxxxxx stanoveným pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
2. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozepře xxxxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 287.
Xxxxxx 13
Xxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxx účastnické xxxxx
Ustanovení této Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx XX, kterákoli xxxxxx xxxxx týkajícího se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xx vztahují: (1) xx xxxxxxx; (2) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx; (3) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx (4) xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx k zvláštnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Příloze. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx založeny x xxxxxx jednotlivé seznamy xxxxxxx xxx xxxxxx x těchto xxxxxxx: (1) xxxxxxx; (2) xxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx prostředí; (3) xxxxxx xxxxxxx výzkum; (4) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx expertů xxxxxxx x povedou: x xxxxxxx rybolovu Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx výživu a xxxxxxxxxxx; x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Program XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x oblasti xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komise; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x shazování xxxxxx Mezinárodní námořní xxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxx sporu příslušný xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx organizace, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci.
3. Každý xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dva experty x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, vědeckých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx xx prokázána x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x každé oblasti xxxxx xxxxxxxxx seznam.
4. Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnickým xxxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodvolá xxxxxxx, xxxxxxx jmenoval, zůstane xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx, dokud řízení xxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxxxx neskončí.
Článek 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx:
(x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skládá x xxxx xxxxx.
(b) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 x xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx z xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxx xx oznámení xxxxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxxx.
(c) Xx třiceti dnů xx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 1 xxxx Přílohy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxx z příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxx xxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx strana xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s pododst. (x).
(x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx přijetí xxxxxxxx zmíněného v článku 1 xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto jmenování xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx sporu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. (e). Xxxx žádost xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(x) Xxxxx xx strany xxxxxxxxxx, xxx ustanovení podle xxxxxxx. (c) x (x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx byli xxxxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx generální xxxxxxxx XXX xx lhůtě xxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. (c) x (x). Xxxxxxxxxx zmíněná x tomto pododstavci xx xx poradě xx stranami provádějí x příslušného seznamu xxxx xxxxxxx zmíněných x článku 2 této Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí mít xxxxxx xxxxxx příslušnost x nesmějí být xx xxxxxxxx žádné xx stran xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx ustanovení.
(x) Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx členy tribunálu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stejný xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx tribunálu.
(x) Xx sporech xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (a) xx (x) xxxxxxx x co xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 4
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx článků 413 Xxxxxxx VII se xxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx Přílohy.
Článek 5
Xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxxx xx xxxxxxxx: (1) xx xxxxxxx; (2) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mořského xxxxxxxxx; (3) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx (4) xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x plavidel a xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 3 xxxx Xxxxxxx, xxx provedl šetření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xx xxxxx.
2. Nedohodnou-li xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx arbitrážním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x odst. 1 xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx ke xxxxx; xxxxxx doporučení nemají xxxxxxxx rozhodnutí.
4. X xxxxxxxx xxxx. 2, zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx Přílohy, xxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXX XX
XXXXX MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
Článek 1
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxx článku 305 x xxxx Přílohy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxxx záležitostem xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx Xxxxxx podepsala. Xxx podpisu xxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx záležitosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx její xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxx, jakož i xxxxxx a rozsah xxxx pravomoci.
Článek 3
Xxxxxxxx schválení x xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x přístupu.
2. Xxxxxx listiny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx články 4 x 5 této Xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxx xxxxxx, xxxxx x závazky
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanovené v xxxx Úmluvě xxx xxxxx.
2. Mezinárodní xxxxxxxxxx xx stranou xxxx Xxxxxx x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx pravomoc x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, sděleními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 5 xxxx Přílohy.
3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plní závazky, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxx jejími xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx její xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxx Xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ni xxxxxxxx.
4. Xxxxx takové xxxxxxxxxxx organizace v xxxxxx případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx oprávněny xxxx členské xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx rozhodovacích xxxx.
5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxx stanovená xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx.
6. X případě xxxxxxx xxxx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Úmluvy a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxxx anebo podle xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přistoupení obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx konkrétně uvedeny xx záležitosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx stranami xxxx Xxxxxx, na ni xxxxxxxx pravomoc.
2. Xxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx k ní xxxxx tehdy, když xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxx listinu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přistoupení, xxxxx xxxx, co nastane xxxxxxx, xxxxx členský xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úmluvou, xx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Předpokládá xx, xx účastnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx je xxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprohlásily, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
4. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastnickými xxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prohlášeních xxxxx odst. 1 x 2.
5. Xxxxx účastnický stát xxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx členské státy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která vznikla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
6. X xxxxxxxxxxxx, oznámeních x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx přenesené pravomoci.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxx pravomoc xxxxx článku 5 xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Každý účastnický xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x její dotčené xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Neposkytnutí xxxxxx informace x xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx rozporuplné xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeden nebo xxxxxxx xxxxxxx urovnávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x článku 287 odst. 1 (x), (x) anebo x).
2. Xxxxxxxxxx Xxxxx XX se xxxxxxx mutatis mutandis 1) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, x xxxxx jedna xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strana xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx zastávají xxxxxx zájem, xx xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx soudní xxxx xxxxx článku 287, xx xx xx xx, xx xxxx organizace x xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Přílohou VII, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 8
Xxxxxxxxxxxx Části XXXX
Xxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
(x) xxx xxxxxxx článku 308 xxxx. 1 xx xxxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxx schválení xxxx o xxxxxxxxxxx;
(x) (x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx článků 312 xx 315 x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx Přílohy, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx;
(xx) xxxxxxx x formálním xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx je x pravomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 5 xxxx Přílohy, xx xxx xxxxx xxxxxxx článku 316 xxxx. 1, 2 a 3 pokládá xx xxxxxxxxxxx listinu xxxx xx listinu x xxxxxxxxxxx každého x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastnickým xxxxxx;
(xxx) pokud xxx x všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x úvahu xxx xxxxxxx článku 316 odst. 1 a 2;
(x) (i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x článkem 317, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vyhovuje požadavkům xxxxxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxxx;
(xx) xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x článku 1 xxxx Přílohy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 240/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.6.1996.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 95/96 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) obdobně
2) x xxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx
3) xx xxxxx xxxxxx
4) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
5) xxx xx sebe; jako xxxxx