Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1995.


Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
228/96 Sb.
228
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 15. xxxxxx 1991 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx Řecké xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pomoci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxxx 1994 x Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 20. xxxxxxxx 1994 xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky a xxxxxx Řecké xxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx celních xxxxx xxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1991 xxxx xxxxxxxxxx xx uzavřenou xxxx Českou republikou x Xxxxxx republikou.
Dohoda xxxxxxxxx x platnost xx základě xxxxx článku 14 xxxx 1. xxxxxxxx 1995.
Xxxxx znění Xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.
XXXXXX
xxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Vlády Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
vedeny xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx aktu Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Evropě,
xx xxxxx ulehčit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zbožový styk xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx x úvahu, xx xx důležité xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxx x účinnějšího potírání xxxxxxx xxxxxxx,
se xxxxxxx takto:
Xxxxxx 1
X xxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx x nařizovacích xxxxxxxx smluvních stran, xxxxxxxxxxx a spravovaných xxxxxxx správami xxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxx přepravě xxxxx;
x) "celními xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x České a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Ústřední xxxxx xxxxxx a x Řecké xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí - Xxxxx xxxxxx;
x) "xxxxxx deliktem" xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx celních xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx spoluprací xxxxxx celních xxxxx.
Xx tímto účelem xx x rámci xxxx dohody poskytnou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vybírání xxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Článek 3
(1) Celnice xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx odstranit xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx.
Celnice xxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx objem, nosnost xxxx.
Článek 4
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx budou xxxxxxxx vyměňovat xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x metod, xxxxxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx.
Xxxxxx 5
(1) Xx dožádání xxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx strany provede xxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxx při xxxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx deliktů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vybírání x xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx této xxxxxx vyňaty.
(2) Xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxx postupováno xxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxx strany.
(4) Xxxxxxxx šetření se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Článek 6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celních xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Týká xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx správy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxx závěry, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úřední xxxxxxx, předkládané xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, bylo xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tam xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strany xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx strany.
Článek 9
Xxxxx xxxxxx xxxxx xx smluvních stran xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x přepravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 10
(1) Xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, získané na xxxxxxx této xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx účely xxxx dohody. V xxxxxx případech xxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx na informace, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, týkající xx celních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, písemnosti xxxx xxxx xxxxxxx, zachází x nimi z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastními xxxxxx.
Xxxxxx 11
(1) Xxxxx xxxxx xxxx dohody xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx na splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názoru, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mohlo narušit xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx životně xxxxxxxx xxxxx včetně obchodních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx se dožádání, xxxxxxx dožadující xxxxxxx xxxxxx xx nebyla x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx ji xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xx ponechává xxxxxxxx žádosti na xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxx dožádání xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx, xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 12
(1) X provádění xxxx dohody xx xxxxxxxx xxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx celních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody.
(2) Xxxxxxx styk v xxxxx xxxx dohody xx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; připojuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výloh xxxxxxxxx x prováděním xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx si xxxxxxx xxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sdělily, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platnosti xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx každé smluvní xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx v Xxxxx xxx 15. xxxxxx 1991 xx xxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx a xxxxxx jazyce, přičemž xxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx:
Xx. Xxxx Xxxxxxxxx x. x.
Xx xxxxx Xxxxx republiky:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 228/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1995.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.