Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.04.1964.


157

XXXXXXXX

xxxxxxxx zahraničních věcí

ze xxx 10. června 1964

x Xxxxxxxx úmluvě x diplomatických stycích

Dne 18. xxxxx 1961 xxxx xx Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxx úmluva x diplomatických xxxxxxx.

X Xxxxxxx x diplomatických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne 7. xxxxxx 1962 x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 6. xxxxxx 1963. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx dne 27. xxxxxx 1963.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx Xxxxxx - xxx 24. xxxxxx 1963.

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 51 odstavce 1) xxx 25. xxxxx 1964 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x platnost x xxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx Úmluvy xx xxxxxxxxx současně.

David x. x.

XXXXXXXX ÚMLUVA O XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx zemí xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx diplomatických xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx cíle x xxxxxx Charty Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx rovnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přátelských xxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k rozvoji xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zřízení,

uvědomujíce xx, xx xxxxxx takových xxxxx x xxxxxx xxxx prospěch xxxxxxxxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx představujících xxxxx,

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obyčejového xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy,

se dohodly x xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxx účely xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx význam:

a) "šéf xxxx" xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxx;

x) "členy xxxx" xx xxxxxx šéf xxxx a členové xxxxxxxxx xxxx;

x) "členy xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx personálu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) "xxxxxxxxxxxx personál" xx xxxxxx x xxxxx personálu mise, xxxxx xxxx diplomatické xxxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxxxx zástupce" xx xxx xxxx xxxx xxxx diplomatického xxxxxxxxx xxxx;

x) "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mise, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx službách xxxx;

x) "xxxxx služebního personálu" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx mise;

h) "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx, xxxxx xx zaměstnána x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) "místnostmi xxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x pozemky x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx používány xxx xxxxx mise, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Článek 2

Zřízení diplomatických xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx diplomatických xxxx xx děje xxxxxxxxx dohodou.

Článek 3

1. Funkcí xxxxxxxxxxxx mise xx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxxxxxxx xx státě přijímajícím x xxxxxxx dovoleném xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vývoj x xxxxxxxxxxxx xxxxx x podávat o xxxx zprávy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx hospodářské, xxxxxxxx x xxxxxxx styky.

2. Xxx x této Xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx konzulárních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx udělil xxxxxxxx xxxxx, kterou zamýšlí xxxxxxx xxxx šéfa xxxx x tomto xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxx, xxx xxxxx odmítl xxxxxx agrément.

Článek 5

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx, poté xxxx xxxxx uvědomil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státy, xxxxx okolností pověřit xxxx mise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx než jednom xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx dalších xxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxx, xxx šéf xxxx nemá xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi, xxxxxxx xxxxxx x'xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mise xxxx vystupovat xxxx xxxxxxxx vysílajícího xxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxx xxxx xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x jiném státě, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx námitky.

Xxxxxx 7

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 5, 8, 9 x 11 xxxx xxxxxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx leteckých xxxxxxxxxx xx může přijímající xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxx občany vysílajícího xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mise nesmějí xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou, xxx x xxxx xxxxx stát xx xxxxxxx, jenž může xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx x občanům třetího xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysílajícího xxxxx.

Článek 9

1. Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx mise xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx non xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxx odvolá xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxx xx xxxx. Osoba xxxx xxx xxxxxxxxxx xx non xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx vysílající xxxx odmítne nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx být xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x:

x) xxxxxxxxx členů xxxx, jejich příjezdu x konečném odjezdu xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx k rodině xxxxx xxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx osoba xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx příslušníkem rodiny xxxxx xxxx;

x) příjezdu x konečném xxxxxxx xxxxxxxxxx služebných osob, xxxxx jsou v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x) xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx opouštějí zaměstnání xxxxxx osob;

d) najímání x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v přijímajícím xxxxx, xxxx členů xxxx xxxx soukromých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxx možnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

1. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx personálu xxxx xxx udržován x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmínkám x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x potřebám xxxxxxxxx xxxx.

2. Přijímající stát xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Vysílající stát xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx.

Xxxxxx 13

1. Xx xx za to, xx šéf mise xxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx odevzdal xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjezd xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx být xxxxxx, xxxx odevzdána xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x praxí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dodržováno.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pověřovacích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopie xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 14

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx, x xx:

x) velvyslanci xxxx xxxxxxxx pověření x xxxx xxxxx, x jiní šéfové xxxx rovnocenné xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x'xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. X výjimkou pořadí x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxx se xxxxxxxx x třídě, x xxx budou xxxxxxx šéfové jejich xxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x doby, xxx xxxxxxxx xxx funkce x souladu x článkem 13.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx listinách xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx na xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mise xxxx sděleno šéfem xxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxx může xxx xxxxxx.

Článek 18

V každém xxxxx xxxx zachováván xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx třídě.

Článek 19

1. Xx-xx xxxxx xxxx mise xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x'xxxxxxxx ad xxxxxxx. Xxxxx chargé x'xxxxxxxx xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx buď xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx tak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vysílajícího xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx takovému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může být xxxxxxxxxxx státem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx personálu, xxxxx xxxx pověřen xxxxxxx běžných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mise.

Xxxxxx 20

Mise x xxxx šéf mají xxxxx xxxxxxxxx vlajku x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx mise, xxxxxxx x xx residenci xxxx xxxx, x xx xxxx dopravních xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxxxxxxxx xxxx buď usnadní xxxxxxxxxxxx xxxxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xx xxxx xxxxx, v souladu xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx pomůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx nutnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx přijímajícího xxxxx xx nich xxxxx xxxxxxxx, leda xx xxxxxxxx xxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx vhodná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxx xxxx poškozením x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rušení xxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiný xxxxxxx v nich x dopravní xxxxxxxxxx xxxx nemohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo exekuce.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxx jsou osvobozeni xx xxxxx xxxx x dávek, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, ledaže xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxx skutečně xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx zdanění xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxxx osobami, vstupujícími xx xxxxxxxxx xxxxxx x vysílajícím xxxxxx xxxx šéfem mise.

Článek 24

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kdykoliv x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Článek 25

Xxxxxxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mise.

Xxxxxx 26

S xxxxxxxx xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx se oblastí, xx nichž je xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mise svobodu xxxxxx x cestování xx svém xxxxx.

Xxxxxx 27

1. Přijímající xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mise ke xxxx oficiálním xxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čítajíc x xx diplomatické xxxxxx x kodované xxxx šifrované xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Pod xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx korespondence xxxxxx vztah k xxxx x xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx pošta xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx diplomatickou xxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxx vnějším xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použití.

5. Diplomatický xxxxx, který bude xxxxxxx úředním dokumentem xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxx zásilek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx stát xxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx s tím, xx imunity v xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx kurýr xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx civilního letadla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx úředním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diplomatickou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx diplomatického xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx jednoho xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx přímo a xxxxx xxxxxxxxxxxxx poštu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx vyňaty xx xxxxxxx.

Článek 29

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stát x xxx bude jednat x náležitou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jeho osobě, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

1. Soukromé xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx místnosti xxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 článku 31 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je vyňat x xxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xxxxx x xxxx jurisdikce xxxxxxx x správní, s xxxxxxxx případů, xx xxx:

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxx přijímajícího xxxxx, xxxxxx xx vlastní x zastoupení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxx;

x) o žalobu xxxxxxxx se xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a nikoliv xxxx xxxxxxxxx vysílajícího xxxxx;

x) o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě xxxxx xxxxx úředních xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vypovídat xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyjma v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x), x x) odstavce 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx exekuce xxxx být xxxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx nedotknutelnost xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jurisdikce xxxxxxxxxxxxx státu neznamená xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

1. Vysílající xxxx se může xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 37.

2. Xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxx diplomatický xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 37, nemůže xx xxxxxxxxx vynětí z xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vstřícné pohledávky xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx civilních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx zřeknutí xxxxxxx xx xx exekučního xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx je nutné xxxxxxxx xxxxxxxx xx.

Xxxxxx 33

1. S xxxxxxxx ustanovení odstavce 3 xxxxxx článku xx diplomatický xxxxxxxx xxxxx x ustanovení x xxxxxxxxx zabezpečení, xxx mohou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stát.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx soukromé xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástupcem, za xxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x něm xxxxxx trvale xxxxxxxx;

x) xx xxxx podrobeny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx státě.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž zaměstnává xxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na sociálním xxxxxxxxxxx přijímajícího státu, xxxxx xx taková xxxxx xxxxx státem xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo mnohostranných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sjednaných x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 34

Diplomatický xxxxxxxx xx osvobozen xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, celostátních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) nepřímých xxxx, xxx bývají obvykle xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxx;

x) pozůstalostních, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 4 článku 39;

x) xxxx x xxxxx xx soukromých xxxxxx, xxxxx mají xxxx pramen xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, x xxxxxxxxxxxx daní x investic xxxxxxxxx xx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 23.

Xxxxxx 35

Přijímající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a ode xxxxx vojenských povinností xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvky x ubytovací povinností.

Xxxxxx 36

1. X xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, přijímající xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx, xxxxxx než xxxxxxxx za skladování, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

x) u xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxx;

x) u xxxxxxxx určených x xxxxxx potřebě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členů xxxx xxxxxx tvořících xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xx xxxx xxxxxx pro xxxx zařízení.

2. Osobní xxxxxxxxx diplomatického zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x domněnce, xx obsahuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx karanténními xxxxxxxx přijímajícího xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx diplomatického xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxx přijímajícího státu, xxxxx x imunit xxxxxxxxx v článcích 29 xx 36.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spolu se xxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxxx součást xxxxxx xxxxxxxxxx, požívají, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx x xxx trvale xxxxxxxx, výsad a xxxxxx xxxxxxxxx x článcích 29 xx 35 x výjimkou, xx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1 článku 31, se xxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 36, odstavce 1, xxxxx xxx x předměty xxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou občany xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinností, xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxx x odměny, kterou xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vynětí zmíněného x článku 33.

4. Soukromé xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx členů xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx x xxxxxx, xxxxxx dostávají z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx přijímající xxxx xxxx nad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x nevhodnému xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx.

Článek 38

1. Kromě xxxxxx výsad x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem, diplomatický xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x nedotknutelnost, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, požívají xxxxx x xxxxxx toliko x xxxxxxx, jejž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx přijímající xxxx xxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k nevhodnému xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 39

1. Každá xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx x imunity, bude xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, xx-xx xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx může xxx xxxxxx.

2. Když skončí xxxxxx osoby požívající xxxxx x xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxx obvykle x xxxxxxxx, xxx xxxx osoba opustí xxxx, anebo po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xx učinit, xxxxx xxxxxxxx xx do xxxx xxxx x x případě ozbrojeného xxxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx, pokud xxx x činy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

3. X xxxxxxx xxxxx xxxxx mise, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nadále xxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx mají xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx rodiny, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, povolí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx vývoz xxx xxxxxxx v xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, nástupnické x xxxxxxx poplatky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx mise, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mise.

Xxxxxx 40

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx své xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx průjezdu xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx členy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit, xxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxxxxxx xxxx cestují xxxxxxxx xx ním anebo xx vracejí xx xxx xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx rodin x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, procházejícím jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx volnost a xxxxxxx, jaká xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, x diplomatické xxxxx v průjezdu xxxxxxx nedotknutelnost x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx vyšší mocí.

Xxxxxx 41

1. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx x imunit xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsad x xxxxxx, povinnost xxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx nevměšovat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto státu.

2. Xxxxxxx xxxxxx jednání x xxxxxxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedena s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. Místností mise xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelným x xxxxxxxx mise, xxx xxxx xxxxxxxxx touto Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštními xxxxxxxx platnými xxxx xxxxxx vysílajícím x xxxxxxxxxxxx.

Článek 42

Diplomatický xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxx diplomatického xxxxxxxx končí mimo xxxx:

x) sdělením vysílajícího xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) sdělením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx podle xxxxxxxx 2 článku 9, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx i x xxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit, xxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxxx státu, a xxxxxx xxxxx těchto xxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx umožňující xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx potřeby x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 45

X případě xxxxxxxxx diplomatických xxxxx xxxx dvěma xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mise xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přijatelnému xxxxxxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx s předchozím xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx příslušníků.

Xxxxxx 47

1. Xxx xxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx nebude přijímající xxxx činit xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxx.

2. Xx diskriminace xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) jestliže xxxxxxxxxxx xxxx aplikuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx omezeně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příznivější xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této Úmluvy.

Xxxxxx 48

Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxxx Statutu Mezinárodního xxxxxxxx dvora, a xxxxxxxxxxx jinému státu, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, a xx xx 31. xxxxx 1961 u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx a poté xx 31. března 1962 x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x New Xxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxx Xxxxxx xxxxxxx ratifikaci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxx 50

Tato Xxxxxx xxxx otevřena k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxx náleží xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 48. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

Xxxxxx 51

1. Tato Xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx třicátého dne xx datu uložení xxxxxxx druhé ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

2. Xxx xxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo x ní přistoupí xx uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx třicátého xxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 48:

x) x podpisech xxxx Xxxxxx x x xxxxxxx ratifikačních xxxxxx x listin x xxxxxxxx xxxxx článku 48, 49 x 50;

x) x datu, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx článku 51.

Xxxxxx 53

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, francouzské, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx státům, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx čtyř xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 48.

Xx xxxxx čehož níže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, byvše x xxxx xxxxx xxxxxxxx svými vládami, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx dubna xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jedna.

Informace

Právní xxxxxxx x. 157/1964 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.4.1964.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.