Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948.


Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva

30/1948 Sb.

Vládní nařízení

Rozsah nařízení §1

Nakládání s majetkem přestěhovaných Maďarů §2

Náhrada oprávněným přistěhovalcům §3

Doplňkový příděl §4

Rozdělení zbylého majetku přestěhovaných Maďarů §5

Zatímní opatření §6

Přídělové plány §7

Vyúčtování §8

Odevzdání §9

Příslušnost §10

Poměr k jiným předpisům §11

Příděl a jiná opatření před účinností nařízení §12

Účinnost a provedení §13

INFORMACE

30

Vládní xxxxxxxx

xx xxx 19. xxxxxx 1948

x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Československé republice xxxxx, přestěhované do Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x výměně xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxxx podle §1 x §2 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1947, x. 148 Xx., o xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx §1 odst. 4 xxxxxx xx xxx 12. dubna 1946, x. 75 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úlev xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx:

§1

Rozsah xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (§2 xxxx. 3 xxx. č. 148/1947 Xx.) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republice x xxxxx xxxxxxx osidlovací xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smíšené xxxxxx, xxxxxxx podle čl. X xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1946, x. 145 Xx. (dále xxx "dohoda"), avšak x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů

Z xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx toto nařízení xxxxx §1 ("xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1) xxxxxxxxxx přistěhovalcům (§3 odst. 2). Xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx přiznati xxxx xxxxxxxxx příděly xxxxx §4. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx, jehož xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§3 x 4 (dále xxx "zbylý xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx §5.

§3

Xxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxx. x. 75/1946 Xx. xxxxx Češi a Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dohody xx xxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx xxxx xxx. x. 148/1947 Xx.).

(2) Oprávněným xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx čl. X xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxx příděl"), x xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx náhradového xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx zájmům xxxxxxxxxx politiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příděl xxxxx xxxx zčásti majetek, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 1), po xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxx xxx oprávněným xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx náhradový xxxxxx přidělena podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx půda, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx 50 xx.

(5) Na xxxxx náhradovým přídělem xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiznána xxxxx nebo xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3 x 4), xxxxxxxx xx zbytek náhrady x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5) xxxxx vydány zvláštním xxxxxxx nařízením.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přistěhovalců xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, žijícím s xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze však xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx spoluvlastnictví oprávněnému xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku.

§4

Doplňkový příděl

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osidlovací xxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příděl. Oprávněným xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xx xxxxxx, stanovené xxx příděl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §2 odst. 7 xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příděl xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx (xxxxxxxxxx cenu), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zkonfiskovaného xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jinak podmínkám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x odstavci 2 - do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. září 1946, č. 179 Xx., x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx přihlížeti - x výhradami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x řad xxxx, uvedených v §1 xxxxxx xx xxx 1. července 1947, x. 138 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právech, x xxxx-xx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxx osídlení x xx nich x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 nesmí xxxx xx újmu xxxx xxxx xxxxxxxxx x:

1. §§1 x 6 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Xx., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx,

2. §84 xxxx. 1 xxxxxx xx dne 18. července 1946, x. 164 Sb., x xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a oběti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. §10 zákona xx xxx 3. xxxxxxxx 1947, č. 139 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx osidlovací xxxx xxxxx případných směrnic xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx nebo x xxxxx ruky anebo x ním xxxx xxxxx naložiti.

§6

Zatímní opatření

(1) Před xxxxxxxx do vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx x xxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 3) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zatímního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5, xxx xxxx stanoví také xxxxxxxx xxxxxx užívání.

(2) Xxxxxxx-xx osidlovací xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §3 xxxx. 5, věty xxxx, xxxx býti před xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxxx xx vrub xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx až xx výše xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx části), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotách.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Osidlovací xxxx nebo oblastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x oceněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxx xxxxxxx zejména x xxxx, aby xxxx dány xxxxxxxxxxx xxx vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxx soběstačných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prováděným.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx osidlovacího xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zmocněné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx uveřejnění oznámí xxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadovně).

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 platí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6 xxxx. 1).

(4) Xx-xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osidlovací úřadovna xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx místních přídělových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx s xxx xxxxxx, že působnost, xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx.

§8

Vyúčtování

Osidlovací xxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxx xxxxxxxx, učiněných xxxxx zákona č. 148/1947 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví (§§3, 4 a 5), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 1), xxxxxxx osidlovací úřad xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx podkladě příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označení dotčené xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx a místo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx

(1) Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemědělství x pozemkové reformy.

(2) Xxxxxxxxxx osidlovacího úřadu xxxx konečná.

§11

Xxxxx x jiným xxxxxxxxx

Xxxxx ze xxxxxx č. 148/1947 Sb. xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zkonfiskovaném podle xxxxxxxxxxxxx předpisů (§2 xxxx. 2 xxx. x. 148/1947 Sb.), x na xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx platí xxxxxxx o předpisech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxx xxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Příděl x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x §5, k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Účinnost x xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx vlády.

Gottwald x. x.
Xxxxxx x. r.
Kopecký x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. Clementis v. x.
Xxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxx x. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Gregor x. x.
Xx. Neuman x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. r.
Plojhar x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.
Xx. Čepička v. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 30/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.