Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948.


Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva

30/1948 Sb.

Vládní nařízení

Rozsah nařízení §1

Nakládání s majetkem přestěhovaných Maďarů §2

Náhrada oprávněným přistěhovalcům §3

Doplňkový příděl §4

Rozdělení zbylého majetku přestěhovaných Maďarů §5

Zatímní opatření §6

Přídělové plány §7

Vyúčtování §8

Odevzdání §9

Příslušnost §10

Poměr k jiným předpisům §11

Příděl a jiná opatření před účinností nařízení §12

Účinnost a provedení §13

INFORMACE

30

Xxxxxx xxxxxxxx

xx xxx 19. xxxxxx 1948

o xxxxxxx, který xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxxx, xxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx o výměně xxxxxxxxxxxx

Xxxxx republiky Československé xxxxxxxx xxxxx §1 x §2 odst. 1 zákona xx xxx 11. července 1947, č. 148 Xx., o opatřeních x xxxxxxxxx československo-maďarské xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1946, x. 75 Sb., x přiznávání hospodářských x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx:

§1

Rozsah xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (§2 xxxx. 3 xxx. x. 148/1947 Xx.) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republice x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smíšené xxxxxx, xxxxxxx podle čl. X xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a Maďarskem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1946, č. 145 Sb. (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x §18 xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx

X xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx §1 ("majetek xxxxxxxxxxxxxx Maďarů"), poskytne xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§3 odst. 2). Xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx přiznati xxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx §4. Xxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxx §§3 x 4 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx §5.

§3

Náhrada xxxxxxxxxx přistěhovalcům

(1) Xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 3 zák. x. 75/1946 Xx. xxxxx Češi a Xxxxxxx, přestěhovaní na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx xxxx xxx. x. 148/1947 Xx.).

(2) Oprávněným xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xxxxx xx náhradu xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ocenění majetku, xxxxx oprávněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxx podle čl. X xxxxxx.

(4) Náhrada se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ("náhradový xxxxxx"), x xx xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx náhrady. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přidělí xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má oprávněný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§6 odst. 1), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx alespoň xxxxxxx téhož nebo xxxxxxxxx druhu; xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přidělena podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx, xxxxxx zanechali x Xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx výměře 50 ha.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx (xxxxxxxx 3 x 4), poskytne xx zbytek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5) xxxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením.

(7) Na xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příděl xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přistěhovalcům x jejich rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx však xxx tom xxxxxxxxx xxxxxx přiděliti pouze xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx výjimečně jeho xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx určitým xxxxxxxx xxxx právního nároku.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xx odůvodněno hospodářskými xxxx jinými zájmy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osidlovací xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx přiděliti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřený xxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněným xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xx výměry, xxxxxxxxx xxx xxxxxx zkonfiskovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 7 xxxxx tu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příděl xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, přidělí xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx-xx xxxx zájmy xxxxxxxxxx politiky, xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx prokáží, xx xxxxxxxx jinak podmínkám, xxxxxxxxxx příslušnými předpisy, x konečně xxx xxxx xxxx osob, xxxxxxxxx v odstavci 2 - xx xxxxxxxxxxx především xxxxxxxx x řad xxxx, xxxxx xxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxx 1946, x. 179 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx občanství krajanům x Xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - x výhradami uvedenými x xxxxxxxxx větě - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x řad xxxx, xxxxxxxxx x §1 xxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1947, x. 138 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právech, x xxxx-xx ani xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příděl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx býti xx újmu xxxx xxxx xxxxxxxxx x:

1. §§1 a 6 xxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx účastnících xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

2. §84 odst. 1 xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, x. 164 Xx., x xxxx x xxxxxxxx x válečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. §10 xxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1947, x. 139 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxx z xxxxx xxxx xxxxx x xxx může xxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx osidlovací politiky, xx podkladě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 3) nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným přistěhovalcům xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5, při xxxx stanoví také xxxxxxxx xxxxxx užívání.

(2) Xxxxxxx-xx osidlovací xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotách xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 5, věty prvé, xxxx xxxx před xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přistěhovalci xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx peněžitá xxxxxx xx tuto xxxxxxx, x xx až xx xxxx úhrady (xxxxxxxxx xxxx) náhradového xxxxxxx (jeho části), xxxxx něhož byla xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx plány

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxx pořídí xxx xxxxxx obec, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx podstat. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxx hleděti xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vytvoření účelných xxxxxxxxxxxxx celků (x xxxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x dále x tomu, aby xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přídělovým řízením x xxxxx prováděným.

(2) Xxxxxx přídělový plán xxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zmocněné xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxx a xxxxxx uveřejnění oznámí xxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (oblastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx plán zbylého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6 xxxx. 1).

(4) Xx-xx xxxx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx osidlovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oblastní xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že působnost, xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úřad x Xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 148/1947 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přídělových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§§3, 4 a 5), po xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 1), xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx zejména obsahovati xxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxxxxx, jméno xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu, x xxx a místo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonává xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemědělství, na Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx ze xxxxxx č. 148/1947 Sb. xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zkonfiskovaném xxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů (§2 xxxx. 2 zák. x. 148/1947 Sb.), x xx přidělené xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; to platí xxxxxxx x předpisech, xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx xx něm xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, upravujících xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x majetkovými xxxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §5, x xxxx došlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nedotčeny.

§13

Účinnost x xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Gottwald x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.
xxx. xxx. Svoboda x. x.
Xxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xx. Neuman x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Dr. Dolanský x. r.
Plojhar x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxx. Jankovcová v. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Informace

Právní xxxxxxx x. 30/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.