Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948.


Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
30/48 Sb.
Rozsah nařízení §1
Nakládání s majetkem přestěhovaných Maďarů §2
Náhrada oprávněným přistěhovalcům §3
Doplňkový příděl §4
Rozdělení zbylého majetku přestěhovaných Maďarů §5
Zatímní opatření §6
Přídělové plány §7
Vyúčtování §8
Odevzdání §9
Příslušnost §10
Poměr k jiným předpisům §11
Příděl a jiná opatření před účinností nařízení §12
Účinnost a provedení §13
§1
Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxx nařízení xx vztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (§2, odst. 3 xxx. x. 148/1947 Xx.) zanechaly x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx osidlovací xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smíšené xxxxxx, zřízené podle xx. X xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 1946, x. 145 Sb. (xxxx xxx "dohoda"), xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. října 1945, x. 108 Xx., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondech xxxxxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx
X xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxx §1 ("xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§3, xxxx. 1) oprávněným přistěhovalcům (§3, xxxx. 2). Xxxx xxx x xxxxx majetku přiznati xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4. Pro xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k provedení xxxxxxxx podle §§3 x 4 (xxxx xxx "xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxxx Maďarů"), xxxxx xxxxxxxxxx §5.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx §1, xxxx. 3 zák. x. 75/1946 Sb. xxxxx Xxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx (§2, xxxx. 1, xxxx xxxx xxx. x. 148/1947 Xx.).
(2) Xxxxxxxxxx přistěhovalcem xx xxxxxx osoba, která xxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Hodnotu xxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxx na podkladě xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, zřízení xxxxx čl. X xxxxxx.
(4) Náhrada xx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxx xxxxxx"), a xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělu, xxx xxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příděl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§6, xxxx. 1), xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx téhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxx buď xxxxxxxxxx přistěhovalcům-zemědělcům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přidělena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 50 ha.
(5) Xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiznána xxxxx xxxx xxxxxx také x jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx náhradového xxxxxxx hodnoty xxxxxxx (xxxxxxxx 3 x 4), poskytne xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotách.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 5) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxx xxx náhradový xxxxxx přiděliti také xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přistěhovalcům xxxx xx spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx příděl xxxxxxxxx xxxxx do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx přistěhovalci x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dětem.
(8) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele, xxxxxxx xxxxx osidlovací xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněným xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxxxxxxxxx půdy nejvýše xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku. Xxxxxxxxxx §2, xxxx. 7 xxxxx tu xxxxxxx.
(2) Doplňkový příděl xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestěhovaných Xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 3, přidělí xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx práv xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 - xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazečů x xxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona xx xxx 13. xxxx 1946, č. 179 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajanům x Xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přistěhovalci. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - x výhradami uvedenými x xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxx xxxx, uvedených x §1 xxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1947, x. 138 Xx., x xxxx x přistěhovalce, jakož x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právech, x není-li xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx nich k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxxx xx újmu xxxx xxxx uvedených x:
1. §§1 x 6 xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1946, x. 255 Xx., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x zahraničí x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,
2. §84, xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, x. 164 Xx., x péči x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. §10 xxxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 1947, x. 139 Sb., x rozdělení pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx.
(3) Zbylý xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx může xxxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx s xxx může jinak xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Před xxxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx jednotlivé podstaty x majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxx osidlovací xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§7, xxxx. 3) nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx x §5, xxx xxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx osidlovací xxxx, xx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx hodnotách xxxxx ustanovení §3, xxxx. 5, xxxx xxxx, může xxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx poskytnuta oprávněnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů xxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx (přídělové ceny) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx), místo něhož xxxx xxxxxxxx náhrada x xxxxxx hodnotách.
§7
Přídělové xxxxx
(1) Osidlovací xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadovna xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxxx, xxxxx možnosti x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hleděti xxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x dále x tomu, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxx přídělovým řízením x xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadovny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx národní xxxxx osidlovacímu xxxxx (xxxxxxxx osidlovací xxxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přídělový xxxx zbylého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxx předběžný xxxxxxxxx xxxx (§6, xxxx. 1).
(4) Xx-xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx místních přídělových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx x tou xxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 148/1947 Sb. xxxx tohoto xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví (§§3, 4 a 5), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užívání (§6, xxxx. 1), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu, x xxx a místo xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad působnost xxxxx tohoto nařízení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx x xxxxxx x pověřenectvem xxxxxxxxxxx x pozemkové reformy.
(2) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konečná.
§11
Poměr x xxxxx předpisům
Xxxxx ze zákona č. 148/1947 Sb. xxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx předpisy x ostatním nepřátelském xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů (§2, xxxx. 2 xxx. x. 148/1947 Xx.), x xx přidělené xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatního zkonfiskovaného xxxxxxx; xx platí xxxxxxx o předpisech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx knihovního xxxxxxx.
§12
Xxxxxx x jiná opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx x jiná xxxxxxxx x majetkovými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Maďarů ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přistěhovalců xxxx xxxx uvedených x §5, k xxxx došlo před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxx x. x. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x. Fierlinger x. x.
Xxxxxxxxx x. x. Ďuriš x. x.
Xx. Xxxxxxxxx x. r. Xxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. r. Xxxx x. x.
Dr. Xxxxxx x. r. Dr. Xxx. Xxxxxxx v. x.
Xx. Gregor x. x. Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x. Erban x. x.
Dr. Xxxxxxxx x. x. Xxxxxxx v. x.
Dr. Xxxxxxx x. x. Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxxx x. x. Dr. Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 30/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.