Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1949.


Zákon, kterým Československý stát nabývá pro SSSR a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
127/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

127

Xxxxx

xx dne 5. xxxxxx 1948,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X.

1. xx vložkách x. 1296, 1647, 1697, 1705 x 1771 xxxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx;

2. v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xx xxxxxx x. 200 k xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 753, 754/1, 1106, 1107, 1392, 1486 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1146/3, 1147/2, 1167/1, 1873/2 x xxxxxx č. 567 k stavební xxxxxxx x. 751 x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1042/1, 1193/2, 1193/4, 1203/1, 1204 x 1215/1, xx xxxxxx x. 1060 k xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1043/2, xx vložce č. 1075 x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1598, xx vložce č. 1077 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1224 x 1225 x x pozemkové xxxxxxx x. 1177/1, xx xxxxxx x. 1634 x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1038/2, ve xxxxxx x. 1704 x xxxxxxxxx parcelám x. 386, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 1376, 1377 a x xxxxxxxxxx parcelám x. 180/2, 1097/1, 1104, xx vložce 1149 k pozemkové xxxxxxx x. 163/1, xx vložce č. 1816 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1484/2, 1485 x x xxxxxxxxx xxxxxxx č. 1137/3, xx xxxxxx x. 2010 k xxxxxxxx xxxxxxx x. 1620 x k xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1148/5;

3. ve vložkách x. 99 x 364 pozemkové xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxx);

4. xx xxxxxx č. 543 zemských xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 11, 12, 15, 16/1, 99 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 29, 43/1, 43/2, 44, 45, 491/2, 759/2 x 762/1;

5. xx vložce x. 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3, 5, 21 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 16/1, 17/1, 19, 20, 21, 26, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 88/1, 88/2, 89, 102/1 x 125, xx xxxxxx x. 31 x xx xxxxxx x. 32 k xxxxxxxxx xxxxxxx x. 126/1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx);

6. xx xxxxxxxx x. 31, 144, ve xxxxxx č. 114 x stavební xxxxxxx x. 79 x x pozemkovým xxxxxxxx x. 1/2, 2/2, 56/6, 57/2, 57/3, 273/4, 273/5, 276/2, 306/2, xx vložce x. 285 x xxxxxxxx xxxxxxx x. 121 a x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 56/2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx katastrálního xxxxx Xxxxxxxx.

X.

1. ve xxxxxxxx x. 390, 588, 591, 594, 997, 1004, 1029 x 1117 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Bubeneč;

2. xx xxxxxx x. 677 pozemkové knihy xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx;

3. xx vložkách x. 1740 x 1741 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx;

X.

1. xx xxxxxxxx x. 132 x 379 pozemkové xxxxx katastrálního území Xxxxxxx;

2. xx xxxxxx x. 2629 pozemkové xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stát, pokud xx xxx xxx xxxxxxx,x příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podniků x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x věcí, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx nenáležejí uživatelům xxxxxx nemovitostí a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x předchozích odstavcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Reversální xxxxxxx váznoucí na xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. X č. 2 xxxxxx bez náhrady. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx jde, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. X a X x k xxxxxxxxxxxxx, zařízení a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechází x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 na Svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik xxxx částečná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vlastník xx xxxxx všeho, co xx xxxxx xxx xx újmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich ochranu.

(3) Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Varech, koncesované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxxx 1906, č. 227 ř. x., xxxxxxxxxx do vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxxx socialistických xxxxxxxx bez újmy xxxxxxxxxx zákona ze xxx 20. xxxxxx 1937, x. 86 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Koncesní xxxxxxx xx zároveň xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Dráhy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x bezpečnost, pravidelnost x nerušenost provozu. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx průchodu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s místním xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx podléhají schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§3

Ministr xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx nemovitosti xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. X x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnota x xxxxxx její úhrady xx xxxx dohodou xxxxxxxxxxxx xxxx.

§4

(1) Xxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1 odst. 1 xxxx. X na xxxxxxxxxxxxxx stát x xxxxx §2 odst. 1 xx Svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x výmaz xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxx §3, xxxx ministr financí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x odvoláním xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx §2 odst. 1 x xxxxxxxxxxxx uvedeným x §2 xxxx. 2 x 3 xx vloží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

(1) Za xxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 x 2, xxxxx nejde x xxxxxxx konfiskovaný, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stát xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx do 60 xxx po vydání xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vlastník nemovitosti xxxxxx x xxx, xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx zápisů, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx poskytnutá x xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx listinou.

(4) Xxxxxx xx závazků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a slovenského xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x provedení §5 xxxx. 3 xxxxxxx x. 12/1945 Xx. x §5 xxxx. 1 x. 3 xxxxxxx č. 108/1945 Xx.

§6

Právní jednání, xxxxxxxxxx x úřední úkony xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x spravedlnosti x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. r.

Petr x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 127/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1948.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

282/1949 Sb., jímž xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx socialistických xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x účinností xx 31.12.1949

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.