Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.1948 do 31.07.1950.


Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy

23/48 Sb.

Oddíl první - Obecná ustanovení
Příslušnost §1
Oddíl druhý - Peněžité tresty
Vyzvání k zaplacení trestu §2
Výkon trestu zbývajícího po započtení vazby §3
Odklad výkonu trestu a jeho splácení po částkách §4
Nařízení exekučního vymáhání trestu §5
Upuštění od exekučního vymáhání §6
Exekuční vymáhání §7
Ručení za peněžité tresty §8
Nařízení výkonu náhradního trestu na svobodě §9
Oddíl třetí - Zabrání a propadnutí §10 §11 §12
Oddíl čtvrtý - Konfiskace jmění
Zajištění výkonu §13 §14 §15
Oddíl pátý - Ustanovení společná a závěrečná §16 §17 §18 §19 §20 §21
23
Xxxxx
xx dne 3. xxxxx 1948
o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx trestními xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto zákoně:
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx ustanovení
§1
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxxxxx x opatření stran xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx tresty
§2
Xxxxxxx x zaplacení xxxxxx
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ihned xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx že bude xxxxx vymáhán xxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx zbývajícího po xxxxxxxxx vazby
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vymáhati xxx xxxxxxx jeho xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poměru xxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxxxx vazby, x xxxxxx náhradnímu xxxxxx; xxxxxxxx výši xxxx xxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxx xxx x zlomky xxxxxx xx xxx xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Odklad xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx odsouzený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx celý xxxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxxx rozvrat jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx jeho rodině. Xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx splátek xxxx xxxx učinit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Soud xxxx přihlédnouti x x xxxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2.
(3) Xxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxxx účinku, avšak xxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx x vymáháním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx může, xx-xx x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx již x běhu, požádati xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, až xxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
(4) Xxxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx trestu, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, odvolá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx platí, nezřídí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.
§5
Nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx osmi dnů xx xxxxxxxx platebního xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo povolené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§4, xxxx. 4), xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx odložena xxxxxxx již xxxxxxxx, xxxxxx soud, aby xx x ní xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxx, na kterou xxx výkon xxxxxx xxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxx-xx povoleno xxxxxxxxxxx x xx, její xxxxx odklad; soud xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7, č. 1).
§6
Upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx upustí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zjevné, xx by xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx výkonem xxxxxx xxxx xxxxxxxx výživa xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx dlužník xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx nahraditi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x vymáhání peněžitých xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Soud, xxxxx nařídil exekuční xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxx-xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx než xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx x xx požádána, xxxxx jde-li x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.
2. Xx-xx tu záruka, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx (obžalovaný) propuštěn x xxxxx, xxxx xxxx-xx tu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení zabavené, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vymůže xx xxxxxxxx xxxxx nejprve x tohoto majetku xxxxxxxxxxx, x to x přednostním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
3. Není-li xx xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného, xxxx se xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na jiný xxxx xxxxxxx.
4. X majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx toho, co xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx exekuce xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 1, x. 2 xx 4, xxxx xxxxxxxxx, x v případě x. 4 xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxx xx peněžité tresty
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx nějž bylo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, může býti xx této osobě xxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx upustil od xxxxxxxxxx vymáhání xx xxx (§6).
(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxx trest xx xxx xxxxx, je xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x proti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx listinami soukromými, xx nichž xx xxxxxx toho, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx uloženo xxxxxxxx osobám xxxxxxx, xxxx xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx o xxxxxx peněžitého xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx za peněžitý xxxxx, přiměřeně ustanovení §§2, 4 xx 7. Bylo-li však xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením, xxxx býti xxxxx xx této xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabylo xxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx upustí-li xxxx od exekučního xxxxxxxx, nařídí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Bylo-li však xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxx (§8), učiní xxx xxxxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xx exekučního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžitého trestu, xxxxxx se xxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, jaká xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v stejném xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx peněžitého trestu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxx náhradního xxxx xxxx zbytek xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx trestu x xxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradnímu xxxxxx.
(4) Xx zlomky xxx a xxxxxx xx xxx určování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx x propadnutí
§10
Xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx zabrána xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx); xxxxxxxxxx §7, xxxx. 1, x. 1 xxxxx x xx. Xxxx-xx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva.
§12
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx xx výkonu zabrání xxxx xxxxxxxxxx, xx xx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo prohlášeno xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx nenáleží nebo xx to xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx osoba x věci xxx xxxxx, xxxxxxxx soud, xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx místo xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx prohlášeno xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v penězích. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx peněžité xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx o xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, přišel xxx xxx xxxx, vysloví xxxx, xx xx xx výkonu xxxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx jmění
§13
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxx naléhavě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxxx vysloviti xxxxxxxxxx jmění nebo xxxx části, x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx útěkem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx anebo je-li xxxxxxx obava, že xxxxx xxxx ztíží xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx zničí, poškodí, xxxxxxxxxxxxxxxx učiní, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx zmenší, xxxxxx xxxx (§18, xxxx. 4) ještě xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx v Československé xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xxx majetek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx (Úradnom xxxxxxxx), po xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, který vyslovil xxxxxxxx.
(3) Xxxx, xxx xxxx usnesení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zabavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx zabaveného majetku xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx obviněný xxxxxx xx zabavení. Pokud xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozící škody.
(4) Xxx xx xx své xxxx xxxx, xxxxx náležejí xx zabaveného majetku, xx povinen, xxxxxxx xx o zabavení xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodě věc xx, xxxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou. Xxxx, x němuž xxxxxxxx xxxxx, vyrozumí o xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx majetek xxxx jeho xxxx, xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu (xxxxxx); xx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxx xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx, xxxx soud, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyjmout xx zabavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nutné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistit prostředky x xxxx potřebné.
(7) Soud, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, jakmile xx xxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx je xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odsouzeného xx xxxxxxxxxxxxxx stát xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §11 platí x xx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx odsouzený podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxx xxxx xxxxx xxxxxx na něho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxx náležející ke xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx odsouzeného, xxxxxx xxxxxxx z xxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částkou xxxxxxx konfiskované xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx částka xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžitých xxxxxx platí xxxx xxx konfiskaci xxxxx xxxxx, xxxxxx peněžitou xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxx konfiskací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13), xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx postižen.
Oddíl xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxxxx trestů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx platí x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx se xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx trestu připadly xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §4 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx byl xxxxxx podle xxxxxx č. 15/47 Sb.
§17
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx náleží, vyjmouc xxxxxxxxxx xxxxx §14, xxxx. 2 a §15, xxxx. 1, xxxx xxxxx předsedovi xxxxxx (xxxxxxxxxx porotního xxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx odklad výkonu xxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx peněžitý xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx sedění. Xxxxxxxx-xx xxxx předseda x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx potřebí xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx samosoudce, xxxxxx xx činiti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x 2.
(4) Xxxxxx rozhodnutí uvedená x §13, odst. 1 a 6 xxxxxx až do xxxxxxx hlavního xxxxxxxxx xxxxx komoře (xxxxxxxxxxx xxxxxx), po xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudů xxxxxxxxx, xxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxx.
(5) V xxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx zák. xx. XXXXXX/1896 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opatření stran xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx xxxxx oddílu druhého x xxxxxxx rozhodujícímu xxxxx (§1), rozhodoval-li x xxxxxxx věci x xxxxx stolici xxxxxxx xxxx první xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxxxxxx uvedené x §13, xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx žalobce, obviněný x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v řadě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx x soudu, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x ní s xxxxxxxx platností xxxx, xxxxxxx přísluší jinak xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx x §18, xxxx. 1 xx 3 xxxx opravného xxxxxxxxxx.
(3) Jinak xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§20
(1) Xxxxxxx se všechny xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména:
1. Ustanovení §409 xxxxxxxxx řádu xx xxx 23. května 1873, č. 119 x.x.,
2. xxxxxxxxxx §519 trestního xxxx xxx. xx. XXXXXX/1896,
3. xxxxxxxxxx §18, xxxx. 2 xx 6 xxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1919, x. 568 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx lichvy,
4. xxxxxxxxxx §10, odst. 4 x §11, xxxx. 1 zákona xx dne 30. xxxxxx 1924, č. 124 Xx., o xxxxx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx a odpovědnosti xx xxxxx tiskopisu xx věcech křivého xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx na xxx, xx xxxxx zákona xx xxx 28. xxxxxx 1933, č. 108 Xx., x xxxxxxx xxx,
5. xxxxxxxxxx §73 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 15. xxxxx 1855, x. 19 x.x.
(2) Kde xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 568/19 Xx., týkají xx xxxx odkazy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dne xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Gottwald x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 23/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.1948.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x doplňován.
Právní předpis x. 23/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/50 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.