Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.1948 do 31.07.1950.


Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy

23/1948 Sb.

Zákon

Oddíl první - Obecná ustanovení

Příslušnost §1

Oddíl druhý - Peněžité tresty

Vyzvání k zaplacení trestu §2

Výkon trestu zbývajícího po započtení vazby §3

Odklad výkonu trestu a jeho splácení po částkách §4

Nařízení exekučního vymáhání trestu §5

Upuštění od exekučního vymáhání §6

Exekuční vymáhání §7

Ručení za peněžité tresty §8

Nařízení výkonu náhradního trestu na svobodě §9

Oddíl třetí - Zabrání a propadnutí §10 §11 §12

Oddíl čtvrtý - Konfiskace jmění

Zajištění výkonu §13 §14 §15

Oddíl pátý - Ustanovení společná a závěrečná §16 §17 §18 §19 §20 §21

INFORMACE

23

Zákon

ze xxx 3. xxxxx 1948

x xxxxxx xxxxxx postihujících majetek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy

Ústavodárné Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx první

Obecná ustanovení

§1

Příslušnost

Nařizovati xxxxx xxxxxx postihujících xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxxx, který x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x první xxxxxxx.

Xxxxx druhý

Peněžité xxxxxx

§2

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku, xxxxx xx xxxx platebním xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx do xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vazby

(1) Xxxx-xx do peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx vazba, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx po odečtení xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx výši xxxx xxxxxx xxxx soud.

(2) Xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx.

§4

Odklad xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx peněžitého xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trest po xxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2.

(3) Podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxxx soud xxxx xxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x ní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx x době xxxxxx žádosti vymáhání xxx v běhu, xxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xx bude xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

(4) Xxxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxx, odvolá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx povolení xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx v stanovené xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx závislým další xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§5

Nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nezaplatí-li xxxxxxxxx xx osmi dnů xx doručení platebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx povolený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx částkách xxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx již zahájená, xxxxxx xxxx, aby xx x ní xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx, xxx prošla xxxx, xx kterou xxx výkon xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx povolena xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx doby stanovené x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týče, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx, její xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele (§7 č. 1).

§6

Upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx upustí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx nemělo xxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx ohrožena xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx výživu, xxxx xx xx tím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx trestným xxxxx.

§7

Xxxxxxxx vymáhání

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

1. Soud, xxxxx xxxxxxx exekuční vymáhání xxxxxx, má x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx, ostatní soudy xxx xxx-xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx než xx xxxxxx xxxx hmotné x je-li o xx xxxxxxxx, anebo xxx-xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Je-li xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxx věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx neprohlášené, vymůže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x přednostním xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx hmotné, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx jiný xxxx xxxxxxx.

4. Z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x úhradě peněžitého xxxxxx xxxxx jen xxxx, co zbývá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x. 2 xx 4, může xxxxxxxxx, x x xxxxxxx x. 4 xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x exekučního xxxxx xxxx xxxxxxx; soud xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Peněžitý trest, xx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx této osobě xxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx (§6).

(2) Xxxx-xx xxxxxx uloženo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nelze-li peněžitý xxxxx na xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x proti jeho xxxxxxxx, prokáže-li se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je podpis xxxx, xxxxx majetek xx převádí, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx platí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx osobě, xxxxx xxxx xx peněžitý xxxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx §§2, 47. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx ručení jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx trest xx xxxx xxxxx xxxxxxx, teprve xxxx xxxx usnesení xxxxxx xxxx práva.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx od exekučního xxxxxxxx, nařídí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxx (§8), učiní xxx xxxxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z nich xxxxxx xxxx xxxx-xx xx exekučního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vykoná xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x stejném poměru xxxx nedobytná část xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx peněžitému xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx náhradního xxxx xxxx zbytek xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxx, xxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stejném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradnímu xxxxxx.

(4) Na zlomky xxx a xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 ve xxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§10

Xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx zabrána xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxx, vykoná xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučního xxxx (xxxxxx); xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 x. 1 xxxxx x xx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxx knize, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva.

§12

(1) Xxxxx-xx se xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabráno xxxx xxxxxxxxxx za propadlé, xxxxxxxxxxx xxx nenáleží xxxx že xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prokáže-li xxxxx xxxxx k xxxx xxx právo, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx zákon dopouští, xx xx místo xxxx, xx bylo xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx propadlé, xxxxxxxxx xxxxxxx toho x xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X vymáhání xxxx xxxxxxxx částky xxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx o xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx bez xxx viny, xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutí upouští.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxx jeho xxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pobytem x xxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx učiní, xxxxx nebo odstraní xxxx majetek xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx (§18 xxxx. 4) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Usnesení, xxxxxx byl majetek xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyvěsí xx xx xxxxxx xxxxx, vyhlásí x Xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), xx případě xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dnem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx soudní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x Československé xxxxxxxxx. Xxxxxxxx postihuje xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nabude xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetku, vyjímajíc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xx xx své xxxx věci, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxx doví, xxxxxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodě xxx xx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou. Xxxx, k xxxxx xxxxxxxx došlo, xxxxxxxx x xxx příslušnou xxxxxxxx prokuraturu.

(5) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx učiní soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zátvor) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx); xx-xx nebezpečí x prodlení, může xxx učiniti soud xxxx x xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx, který majetek xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyjmout xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx třeba x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo osob xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx, xxxxx xxxxxxx zabavil, xxxxx xxxxxxxx, jakmile xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx vysloví konfiskace, xxxx jakmile je xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx nemůže xxxx vyslovena. Xxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xxxx xxxxx x uvolnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxxx x xx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kusy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx výživy xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxx (zákona).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx konfiskovanému xxxxx xxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§15

(1) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx odsouzeného, xxxxxx podílem x xxxxx. Soud xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovená xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx části xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx odsouzeného zabaveno (§13), xxxxx xxxx xx xxxxxx konfiskace xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxxx postižen.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx společná x xxxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uložených trestními xxxxx.

(2) Jak xx xx naložiti x xxxxx x právy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §4 neplatí x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xx penězích byl xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 15/1947 Sb.

§17

Ustanovení xxxxxx zákona xxxxx x xxx xxxx vojenského xxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x opatření stran xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 x §15 xxxx. 1, xxxx druhé xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx odklad xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx peněžitý trest xx xxxxxxxx náleží xxxxxx (soudnímu xxxxx) x neveřejném sedění. Xxxxxxxx-xx však xxxxxxxx x veřejným xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx částkách, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx rozsudek x xxxxx stolici xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 a 6 xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx senátu), xx xxxxxx xxxx obžaloby xx xxxxxx náležejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, soudnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx zák. čl. XXXXXX/1896 xxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhého x třetího xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§1), rozhodoval-li x xxxxxxx xxxx x xxxxx stolici xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxx zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stěžovati do xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x ní x konečnou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodovati x xxxxxxxx. Stížnost nemá xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx platí x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx koná xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§20

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx předpisy, které xxxxxxxx tomuto xxxxxx, xxxxxxx:

1. Ustanovení §409 xxxxxxxxx řádu xx xxx 23. xxxxxx 1873, x. 119 x.x.,

2. ustanovení §519 xxxxxxxxx xxxx zák. xx. XXXIII/1896,

3. xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xx 6 xxxxxx xx dne 17. xxxxx 1919, č. 568 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx §10 odst. 4 a §11 xxxx. 1 zákona xx xxx 30. xxxxxx 1924, x. 124 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxx xx xxxxxx křivého xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xx cti, xx xxxxx zákona xx xxx 28. xxxxxx 1933, x. 108 Xx., o xxxxxxx xxx,

5. ustanovení §73 vojenského xxxxxxxxx xxxxxx x 15. xxxxx 1855, č. 19 ř. z.

(2) Xxx xxxx platné xxxxxxxx odkazují na xxxxxxxxxx §18 zákona x. 568/19 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx osmého dne xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 23/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.3.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 23/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/1950 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.