Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022 do 30.06.2024.


Zákon o Rejstříku trestů

269/94 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §2a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §2b

ČÁST DRUHÁ - Evidence rejstříku trestů

HLAVA I - OBSAH EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ §2c

Evidence odsouzení §3 §4 §4a §5 §6 §6a §7 §8 §9

Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání §9a

HLAVA II - OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ §10 §11 §11a §11b §12 §13 §14 §15 §15a §16 §16a §16b

Úschovna dokumentace §16c

HLAVA III - PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SE SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM §16d §16e §16f §16g §16h

ČÁST TŘETÍ - EVIDENCE PŘESTUPKŮ §16i §16j §16k

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §17 §17a §18

č. 42/2019 Sb. - Čl. II

č. 130/2022 Sb. - Čl. V

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Praze, xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxxxx trestů je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§2

(1) Rejstřík trestů xxxx xxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy x trestním xxxxxx x dále evidenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x x prokazování xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx vedení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "opis") x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů (xxxx jen "xxxxx") xx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vinnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence přestupků xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majících xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xxxx příslušník Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ministrem xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx písemností došlých, xx nakládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 5)

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§2b

Pověřenec xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své působnosti x oblasti předcházení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech, (xxxx xxx "pověřenec") xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxx, xxxxx je odborně xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Pověřenec

a) xxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x

x) xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spolupracuje x ním.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx plnění xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vědomosti a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx informován x všech připravovaných x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxx může xx xxxxxxx písemné xxxxxx Xxxxxxxxx trestů x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx trestního řádu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX REJSTŘÍKU XXXXXX

XXXXX X

XXXXX EVIDENCE XXXXXXXXX TRESTŮ

§2c

Součástí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) narovnání x

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx stíhání.

§2c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Evidence xxxxxxxxx

§3

(1) X xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxx založeny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx pravomocně odsouzených xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dříve xxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Trestním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx obsahuje xxxxx x

x) odsouzené osobě, xxx xxxxxx zaměnitelná x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx státním příslušníkem xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx osobou bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx značce xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx, trestu x x xxxxxxxxx opatření x o jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx odsouzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxx upuštění xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxxxxxx též xxxxx x xxxxxxxxx

x) cizozemským xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx x uznané xxxxxxxxxx xxxx cizozemským xxxxxx vydáno pro xxx xxxxxxx i xxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tribunálem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx"), které xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 písm. x) xxxx c) zákona x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zde alespoň xxxxxxxx svoji činnost xxxx xxx xx xxxx majetek, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České republice.

(2) Xxxxxxxx soud xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska (xxxx xxx "Spojené xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx týká xxxx, xxxxx je trestný x xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx do xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx.

(3) Nejvyšší soud xx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx majetek, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §145 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jestliže xx xxxx odsouzení xxxx činu, který xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx závažností xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx byly do xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 x soud xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních xxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx soudu zruší xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx eviduje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamenaná xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx jako xx xxxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx.

§4a

(1) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxxxx odsouzeních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státy.

(2) Je-li Xxxxxxxx xxxxxx informován xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx, který je xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx x je-li xx odůvodněno závažností xxxx x xxxxxx xxxxxx, který za xxx byl uložen. Xxxxxxxxxx §4 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Soudy jsou povinny xxxxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sdělovat i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x evidenci xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 10) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v §4 xxxx. 1 xxxx. x).

§6

Údaje x osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy xx xxxxxxxxxx 100 xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxx právnické xxxxx.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2015 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2015 Sb.

§8

(1) Xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx a Úřad xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání, x xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxx, x ponechání podmíněného xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí a xxxxxxx značka, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právní xxxxxxxxxxx trestného činu, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

Údaje získané postupem xxxxx §8 se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; neobdrží-li Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9a

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx potrestání

Při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 a 9.

XXXXX XX

XXXX, XXXXX X XXXX XXXXXXXXX X EVIDENCE REJSTŘÍKU XXXXXX

§10

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx opis xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 3) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxx, ohledně xxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx,

x) vydání xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x cizího xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxx příslušné xxxxx zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněno x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Kancelář prezidenta xxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ohledně xxx xx provádí xxxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx vydat xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx cizozemských xxxxxxxxxx xxxxxx vydá Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, stanoví-li xxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, x jeho xxxxxx.

(4) X xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxx údaje o xxxxxxx výkonu trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx hledí xxxx na odsouzení xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxx xx xxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby. X opise xx xxxxxxx x údaje x xxxxxxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx potrestání x xxxx významné skutečnosti xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis. 10)

(5) Ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx zaznamenané xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx vydáván xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, neuvádějí xx ve zvláštní xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx §4a, xxxxxxx předání xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx království xxxxxxxxx. X xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxx §4a xx xx zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xx na toto xxxxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí 25) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx i podle xxxxx České republiky; x takovéhoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx části xxxxx xx uvádí xxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaných xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16g xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§11

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx totožnost xxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx na xxxxxxx úředně ověřené xxxx moci x xxxxxxxxx xxxx osoby xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kterékoli xxxxx xx její písemnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o výpis xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx části, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx městského xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části, magistráty xxxxxxxxxxxx měst, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxx území vojenských xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je matričním xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 11)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx pracovníci Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xx xxxxxxx správnosti údajů xxxxxx žadateli xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x výpis xxxxx §11 xxxx. 1 podána u xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx 26), xxx, xxx xxxxxx podal, xxxxxx výpis na xxxxxxx, xxxxx výslovně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 nebo není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx 26) xx xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x výpis uvedený x §14.

(3) Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Stejným xxxxxxxx mu xxxxx Xxxxxxxx trestů výpis xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx vydání výpisu xxxx prověřit totožnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx o výpis x xxxxx vedenými x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nemůže-li Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx 3. X xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26), xxxxx mu žádost xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx 26) xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx x výpis, neprodleně xx xxxx xxxxxxxx xx Rejstříku trestů. Xx-xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o výpis xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx 3, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) xxxx skutečnost sdělí xxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, x x xxxxxxxxxx xx předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxx mu xxxxxx, xxx si xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§11aa

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx identitou xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx totožností xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx lze přihlásit xx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Po ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxx xxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnost žadatele, xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx s xxxxx xxxxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx Rejstřík xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přílohu xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 nebo 3. O takové xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx mu xxxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadateli xx xxxx xxxxxx schránky, xxxx-xx žádost x xxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele způsobem, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, byla-li xxxxxx x xxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x využitím xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx. Xx-xx pro xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohu xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy tuto xxxxxxxxxx xxxxx žadateli x x xxxxxxxxxx xx předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx mu xxx xxxxx xx xxxx datové schránky xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx správy.

§11x

(1) Rejstřík trestů xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními právními xxxxxxxx 24) žádosti x xxxxx xxxxxxxx xx fyzické osoby xxxxxx xxxxx §11, xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x žádostem, xx xxxx dvou xxx xx podání žádosti, x xx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx postupem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx 26) xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) písemné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxxx podle §11a, xxxxxx úředně ověřených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x žádostem, xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx postupem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu dokumentu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11a, x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, a xxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rovněž xx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Dále xx xxxxx, xxx x výpis týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxx a kdo xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x výpis xxxxxxxx xxxxx §11aa, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X evidenci xx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x výpis x x tom, xxx x výpis žádá.

§12

Výpis xx dále xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x správnímu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti či xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

(1) Ve xxxxxx xx xxxxxx všechna xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx zákona xx pachatele xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx cizozemskými x mezinárodními xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx jako na xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx výpisu xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx §4a, xx xxxxx xx nehledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navazujících xxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx království, xxxxx xx na žádost Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16g xxxx. 1 xx 5 jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx výpisu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx 31), pokud x něj xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx výpisu, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 a §11a xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Výpis x xxxx xxxx veřejnou xxxxxxxx.

(2) X evidenci xx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opisu x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxx §10, 11, 11a, 11aa x 12; dále xx xxxxx, na čí xxxxxx xx xxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx provede xxxxxx x xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, se x xxxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxx, xx čí xxxxxx xxx vydán xxxxx, xx v xxxxxxxx neuvede, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§15a

(1) V případech, xxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně pátrání xx osobách x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx,

x) výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxx, kázeňském xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx včetně měnové, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

h) ochrany xxxxxxxx údajů xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x orgán, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx zpřístupnění xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některého xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), nelze po xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpravodajským službám; Xxxxxxxx xxxxxx má x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán, xxxxxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen oznámit Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že pominulo xxxxxxxx zajištění účelu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xxxx-xx xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx kterého xxxxx x znepřístupnění záznamu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx podle odstavce 3 x v xxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy.

(3) Pokud Xxxxxxxx xxxxxx ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx záznamu x poskytnutí údajů xxxxx odstavce 1, x x těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prohlášení x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vydání výpisu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, na xx xxxxxx xx tak xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxx x jejich xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Žádosti x opis xxxx výpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx formuláře xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16a

(1) Trestní xxxxx x zprávy soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx mohou být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Opisy xx xxxxxx určené xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxx orgánům veřejné xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx vydá Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 možný, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím ověřit xxxxxx xxxxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu financí xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 27).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odsouzení xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16c

Úschovna dokumentace

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx úschovnu xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §2 x 4a, x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxx x překlady odsuzujících xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx, xxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx poskytnou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které se xxxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx orgánu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) V úschovně xxxxxxxxxxx xx provede xxxxxx x datu x času xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx se uvede, xx xx xxxxxx xx tak stalo. X úschovně xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx x datu, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx v úschovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne jejich xxxxxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxxxx 100 xxx xx narození fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x 100 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. b) xxxx x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

PŘEDÁVÁNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX UNIE X SE SPOJENÝM XXXXXXXXXXX

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie 20) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx příslušníků soudy Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx trestů o xxxxxxxx odsouzeních.

(2) Rejstřík xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x českém xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx trestů xxxxx příslušnému xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 32), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx než členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie zřizujícího xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx informačními systémy Xxxxxxxx xxxx 33) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyskytnou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxx.

§16e

(1) Na žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxx formuláři 28) xxxxxxx xxx xxxxx trestního řízení xxxxx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §16f xxxx. 1; xxxxxxxxxx §10 odst. 5 xx přitom xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x českém xxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx 28) podanou pro xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx řízení xxxxx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx včetně všech xxxxx, které xxxxxxx xxxxx §16f odst. 1; namísto údajů x xxxxxxxxx, u xxxxxxx odsuzující xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávání xxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xx tyto xxxxx xxxxxx zaslat x xxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxx.

(3) Xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx do 10 pracovních xxx xx xxxxxxxx žádosti; xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx výpisem xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x navazujících xxxxxxx o takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxx-xx k vyřízení xxxxxxx zapotřebí další xxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx doručení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odsouzeních xxxxxx Xxxxx republiky soudy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení x x navazujících údajích xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stát xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rejstřík xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x postupu xxxxx §4a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx opisu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx anebo, xx-xx xx zapotřebí, x xxx xxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informace xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx použít xxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

§16g

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx informací x pravomocných odsouzeních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x navazujících xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx státu o xxxxxx odsouzeních, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx nebo xxx xxxx účely xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxx nebo xxxxx xxxxx, která xx státním příslušníkem xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Rejstřík xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí 33), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx žadatel xxxxx postup xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx postup xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x opis xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontakt x xxxxx, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx x opis xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx x xxxx xxxx výpis xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontakt x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx, která je xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx §11, 11a xxxx 11aa, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzeních xx xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odsouzeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx má bydliště x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x výpis xxxxx §11, 11a xxxx 11aa, xxxxxx Xxxxxxxx trestů xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx osoba xxxx xxxx xx bydliště xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odsouzeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 29) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dožádaného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx státem Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxx pro xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx; informace xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxx xx neuplatní, xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxxxx bezprostředního a xxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16h

Informace x xxxxxxx xxxxx §16d xx 16g se xxxx Xxxxxxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx formátu 29). Xxxx-xx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předávají xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2011 Xx. x účinností xx 27.4.2012

ČÁST TŘETÍ

EVIDENCE XXXXXXXXX

§16x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx evidují údaje x pravomocných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x rozhodnutím xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x jednání majícím xxxxx přestupku (xxxx xxx "xxxxxxxxx"):

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx sídlo; x xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x stát, xxx xx narodil,

c) xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li uloženo, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx uložen,

h) označení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx v prvním xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a sídlo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx blok, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) označení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx řízení došlo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx x), x xxxxx jednací xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydání x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, datum jeho xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x sídlo xxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zápis do xxxxxxxx přestupků xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxx x x xxxx obsahu, x xxxx o xxx, xx čí xxxxxx xx xxx xxxxx, x

x) datu, xxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zpracovala.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§16x

(1) Rejstřík trestů xxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx projednání,

b) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx členovi Xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxx soudního xxxxxx,

x) xxxxxxxx zastupitelství pro xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx řízení,

f) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x x žádosti x milost,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

3. xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx zastupuje-li Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na porušení Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod x xxxxxx Xxxxxxxxx, týkajících xx činnosti Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Kanceláři xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx podání návrhu xx xxxxxxxxx xx xxxxxx prezidentem republiky.

(2) Xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Podobu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxx přestupků x xxxxxxx x xx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx přestupků x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravost. Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rejstřík xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx x evidence xxxxxxxxx xx uvádějí údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §16i xxxx. 2, jimiž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx opis xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxx o tomto xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku x xxxxx x xxxxxxxx přestupků neuvádějí.

(5) Xx omezení xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx §15a xxxx. 1 xx 4 užije xxxxxxx.

(6) Xx žádost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx trestů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, na xx xxxxxx se xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x žádosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx listinou.

§16j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x účinností od 1.10.2016

§16x

(1) Údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx po uplynutí 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, kterým xx xxx xxxx účely xxxxxxxx i rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx údaje xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provede záznam x xxxx a xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxx xx xxxxx, na xx xxxxxx xx xxx stalo. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx záznam x datu, xxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úschovně dokumentace x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zpracovala.

(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx uložení. Xxxxx xxxxxxx x úschovně xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x rok.

§16k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxx xx:

1. Článek X xxxxxx č. 149/1969 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx).

2. Nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 54/1970 Sb., x xxxxxxxxx trestů.

§17x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx k provedení §16 a §16j xxxx. 2.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2015 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2016

§18

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Uhde x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu evidované x evidenci přestupků xxxxx zákona x. 269/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 42/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 16.2.2019

Xx. V

Přechodné ustanovení

Ustanovení §16g xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 269/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 35 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/816, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx x xxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříků trestů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1726.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 28.6.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 269/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

126/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2004

253/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

342/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

179/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

345/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

130/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 27.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

193/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech trestních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2016 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx a zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

42/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.2.2019 x xxxxxxxx §11xx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2020

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.12.2019

220/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Probační a xxxxxxxx službě), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx průkazech

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 45/2013 Xx., x xxxxxxx trestných xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 28.6.2022

427/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2024 a 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxxxx x. 256/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) §384a xxxxxxxxx řádu.
3) §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Sb. x xxxxxx x. 517/2002 Xx.
5) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
6) §3 xxxx. 2 xxxx. x) až k) x x) a §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x m) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
7) §17 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx.
8) §29 xxxx. 2 zákona x. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
9) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Xx.
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
10) §313 xxxxxxxxx xxxx.
11) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx.
12) Zákon č. 227/2000 Sb., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Sb.
§4 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 495/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 3 vyhlášky x. 496/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13) §452 x 458 xxxxxxxxx xxxx.
14) §452 xxxxxxxxx xxxx.
15) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
17) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
19) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 439/2004 Xx.
20) Xxxxxx 1 xxxxxxxxxx Rady 2005/876/XXX ze xxx 21. listopadu 2005 x xxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku trestů.
21) Příloha xxxxxxxxxx Xxxx 2005/876/XXX xx dne 21. xxxxxxxxx 2005 o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx trestů.
22) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 495/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §452, 458 x 460p trestního xxxx.
26) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
27) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX, XXXXXXX) č. 1302/2008 xx dne 17. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

28) Xxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Rady 2009/315/SVV xx xxx 26. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 44 xxxxxxxx 2 Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2021.

29) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/884 ze xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o Evropský xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX), a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX.

Xxxxxxx 44 xxxxxxxx 3 Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx druhé ze xxx 30. xxxxx 2021.

30) §6x zákona č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31) Čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjednodušením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx unii a x xxxxx nařízení (XX) č. 1024/2012.

32) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/816 ze xxx 17. dubna 2019, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x odsouzeních xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx x xxxx xxx státní příslušnosti (XXXXX-XXX), na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2018/1726.

33) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/818 ze xxx 20. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxx rámec pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, azylu x migrace x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1726, (XX) 2018/1862 a (XX) 2019/816.