Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon o Rejstříku trestů

269/94 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §2a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §2b

ČÁST II. Evidence rejstříku trestů

HLAVA I. Obsah evidence rejstříku trestů §2c

Evidence odsouzení §3 §4 §4a §5 §6 §6a §7 §8 §9

Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání §9a

HLAVA II. Opis, výpis a jiné informace z evidence rejstříku trestů §10 §11 §11a §11b §12 §13 §14 §15 §15a §16 §16a §16b

Úschovna dokumentace §16c

HLAVA III. Předávání informací o odsouzeních v rámci Evropské unie a se Spojeným královstvím §16d §16e §16f §16g §16h

ČÁST III. Evidence přestupků §16i §16j §16k

ČÁST IV. Závěrečná ustanovení §17 §17a §18

č. 42/2019 Sb. - Čl. II

č. 130/2022 Sb. - Čl. V

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Praze, který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x účetní xxxxxxxxx.

(2) V čele Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx trestů xxxx evidenci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "osoba") xxxxxxxxxx odsouzených soudy x xxxxxxxx řízení x dále evidenci xxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxx trestní řízení, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x x prokazování xxxxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxx evidence x xxxxxxxx opisů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "opis") x xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx (xxxx xxx "výpis") xx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pravomocně uznány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, x osob uvedených x §4 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, které byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx, kterých se xxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx příslušník Policie Xxxxx xxxxxxxxx vybraný x zájmu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx ministrem xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx opisu x xxxxxxxx přestupků xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Rejstřík xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx se spolupodílí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

§2x

§2x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§2b

Pověřenec xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které Rejstřík xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných činů, xxxxxx trestů a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx osobách x xxxxxx, (xxxx xxx "pověřenec") jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rejstříku trestů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Pověřenec

a) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x povinnostech x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x rizikovosti, povaze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů kontaktním xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spolupracuje x xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pověřenci xxxxxxxxxxxx podmínky k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxx údajům x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx udržovat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Rejstřík xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxx pověřenec xxxxxxxxxx x xxxxx připravovaných x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx osobních údajů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenec xxxxxx xxxxx trestního xxxx.

ČÁST DRUHÁ

EVIDENCE XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

OBSAH EVIDENCE XXXXXXXXX TRESTŮ

§2c

Součástí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

Evidence xxxxxxxxx

§3

(1) X xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxx založeny xxxxx x trestních listů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jsou x údaje x xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx předané Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx republikou.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) odsouzené xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx příslušníkem xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx, že xx osobou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o jejich xxxxxx,

x) rozhodnutí soudu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx upuštění xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) účasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odsouzení.

§4

(1) Xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx též xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodl soud xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cizozemským xxxxxx xxxxxx pro xxx trestný i xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) mezinárodním xxxxxxxx xxxxxx, mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx soud"), které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx území xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx zde alespoň xxxxxxxx xxxxx činnost xxxx xxx xx xxxx majetek, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezinárodním xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Spojené xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu a xxxxxx xxxxxx, který xx něj byl xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §145 odst. 1 písm. x) xxxx c) zákona x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx i xxxxx právního řádu Xxxxx republiky, x xxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxxx závažností xxxx x druhem xxxxxx, který za xxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3 x xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx trestních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x odsouzení; Xxxxxxxx xxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxx xx odsouzení soudem Xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

(1) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxxxx odsouzeních xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx odsouzení, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaslaných xxxxxx státy.

(2) Xx-xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx údajů podle xxxxxxxx 1, provede xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxxx soud xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx, xx xx xx odsouzení xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx království hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx, který xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx a je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxx byl xxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Soudy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zápisu. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx eviduje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 10) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxx pravomocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x).

§6

Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uchovávají 100 xxx xx

x) narození xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx týkají, xxxx

x) právní moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, která xx týká právnické xxxxx.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2015 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2015 Sb.

§8

(1) Soudy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx povinny neprodleně xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x započtení xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem odňato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx, x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x platnosti, xxxxx x dodatečnou xxxxxx, xxx se xxxxxxxx x průběhu zkušební xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx značka, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§9

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xx xxxxxxxx z evidence xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyřadí xxxxx x evidence xx xxxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněného zastavení xxxxxxxxx stíhání.

§9a

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx potrestání x xxxxxx vyřazování se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 a 9.

HLAVA II

OPIS, XXXXX X JINÉ INFORMACE X XXXXXXXX REJSTŘÍKU XXXXXX

§10

(1) Xxx potřeby xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 3) x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx týkající se xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) žádosti o xxxxxx,

x) vydání xx xxxxxx státu, nebo

e) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx x xxx provádění xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nim příslušné xxxxx zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx soudem xxxx xxxxxxxxx-xx Českou republiku xxx vyřizování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a jejích Xxxxxxxxx, týkajících se xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx vyžadovat xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx týkající se xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx řízení x

x) žádosti x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do funkce xxxxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx tehdy, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx cizozemských xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Rejstřík xxxxxx xxxx, stanoví-li xxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxx xxxx na xxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxx splňuje alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

(4) X opise se xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx odsouzení xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochranných opatření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizozemskými a xxxxxxxxxxxxx soudy, na xxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxx se xxxxxxx x xxxxx x zahlazení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x zániku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X opise xx xxxxxxx x xxxxx x evidence podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx potrestání a xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxx trestní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. 10)

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4a x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxx opisu xxxxx xxxxxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx trestů podle §4a, jejichž xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučily. X xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx §4a xx xx zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xx na toto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx odsouzení xx rovněž xxxxxxx, xxx došlo x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx zvláštní xxxxx xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx odsouzeních x xxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16g xxxx. 1 až 3 jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx zašle.

§11

(1) Xx písemnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, se vydá xxxxx xxxxxxxx xx xxxx osoby. Výpis xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx osobě xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxx písemnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x totožnost xxxxx xxxxxxxx o výpis xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nečlení na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 11)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Orgány xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x výpis xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx 26), xxx, xxx xxxxxx podal, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) xx xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x výpis, xxxxxxxxx xxxxx žádající x výpis xxxxxxxx xx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §14.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) Xxxxxxxxx xxxxxx žádost x výpis x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx x výpis x xxxxx xxxxxxxx x základním registru xxxxxxxx, xxxx nemůže-li Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx doručení žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3. X xxxxxx skutečnosti Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26), xxxxx xx žádost xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx 26) xxxx výpis x xxxxxxxx podobě xxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, neprodleně xx jeho xxxxxxxx xx Rejstříku xxxxxx. Xx-xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy 26) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx podal xxxxxx o xxxxx, x v návaznosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxx x něj xxxxx vyzvednout.

§11xx

(1) Žádost x xxxxx týkající xx xxxxxxxx lze taktéž xxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxx xxxxxx 30) x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datovou zprávou x ověřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 odst. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x žádosti x xxxxx x údaji xxxxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx 3. O xxxxxx xxxxxxxxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx do jeho xxxxxx schránky, nebo xxx xxxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxx x výpis podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx. Je-li pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3, správce xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxx x v návaznosti xx předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx mu xxx zašle xx xxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§11x

(1) Xxxxxxxx trestů xxxxxxxx x souladu xx zvláštními právními xxxxxxxx 24) xxxxxxx x xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §11, xxxxxx xxxxxx ověřených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, po xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx §11a, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxx let xx podání žádosti, x to v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů nebo xxxxx xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 26) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx týkajících xx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx §11a, x xx x listinné xxxx elektronické podobě. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxx x času xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Dále xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11aa, a xx v elektronické xxxxxx. V xxxxxxxx xx provede xxxxxx x xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx a x xxx, xxx x xxxxx xxxx.

§12

Výpis se dále xxxxxx na žádost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx o přestupku x pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx jiné xxxxx xxx výpis xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13

(1) Ve xxxxxx xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x průběhu výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx pachatele xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx cizozemskými x xxxxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxx se xxxxx jako na xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx výpisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle §4x, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přílohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16g xxxx. 1 xx 5 jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx 31), pokud x xxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx požádala x xxxxx výpis xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x právnických xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx výpisu, jsou xxxxxxx přístupné.

§14

Za xxxxxx výpisu xxxxx §11 xxxx. 1 a §11a xxxx. 1 xx xxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.

§15

(1) Xxxxx a xxxx xxxx veřejnou xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx provede xxxxxx x xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx obsahu, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx §10, 11, 11a, 11aa x 12; dále xx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxx xxxxx. X evidenci xx dále xxxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx, včetně xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x obsahu xxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxx vedou po xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxx neuvede, xxx-xx x vydání výpisu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§15x

(1) X xxxxxxxxx, xxx byly z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zajišťování

a) bezpečnosti xxxxx,

x) xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxxxxx, včetně pátrání xx osobách x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x xxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, písemně prohlásí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x trestný čin xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx zpracováním osobních xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx zpravodajským službám; Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx mají xxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx povinen xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dále bezodkladně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xxxx-xx xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx kterého došlo x xxxxxxxxxxxxxx záznamu x poskytnutí xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxxxx systémech, platí xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxx xxxx registry x xxxxxxxxxx systémy.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x registrech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxx prohlášení, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x těchto xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prohlášení x oznámení podle xxxxxxxx 1 x 2 mohou být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Rejstřík xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx tak xxxxx. Informace podle xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx na formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx trestů způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§16x

(1) Xxxxxxx listy x zprávy xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx jinak. Opis xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx předávání podle xxxxxxxx 1 nebo 2 možný, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x žádosti x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx o ústřední xxxxxxxx xxx vyloučení 27).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16c

Úschovna xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxx §2 x 4a, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9,

b) opisy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx týkají, xxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se provede xxxxxx x datu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x xxxx se xxxxx, xx xx žádost xx xxx xxxxx. X úschovně xxxxxxxxxxx xx xxxx provede xxxxxx x datu, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a druhé xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx, uložené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 100 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x 100 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. x) nebo x), jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ X XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX X SE SPOJENÝM XXXXXXXXXXX

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 20) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") o xxxxxxxxxxxx odsouzeních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odsouzeních.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Rejstřík xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 příslušnému xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho žádost xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutým xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx Rejstřík trestů xxxxxxxx x xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx 32), xxxxxxxx x daktyloskopické xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly sejmuty xxx účely trestního xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 33) x případě xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

(1) Na žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jazyce xx stanoveném xxxxxxxxx 28) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx všech údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxx §16f xxxx. 1; xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 se přitom xxxxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx zaslanou x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx formuláři 28) xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx trestní xxxxxx xxxxx Rejstřík trestů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxxxx, xxxxx obdržel xxxxx §16f odst. 1; xxxxxxx xxxxx x odsouzení, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx království xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx, sdělí Xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx, xx mu xxxx xxxxx nemůže xxxxxx x xxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zašle Xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx nejpozději do 10 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28) v xxxxxx jazyce xxxxxxxxx x pravomocných xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x osobě, x xxx jsou xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx trestů neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xx doručení těchto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x

(1) Rejstřík xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x navazujících xxxxxxx xxxxxxxxx do jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx stát xxxxx. Xxxxxxxxx x pravomocných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx soudy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Spojeného xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx podle §4a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opisu rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žádost Ministerstva xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx činy a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxx x xxxxxx odsouzeních, xxxx-xx xxxxxx informace nutné xxx účely trestního xxxxxx nebo pro xxxx účely xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx x opis xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjistit, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 33), xxxxxxx odsouzení této xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tento xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byla xxxxxx x opis xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx žádost xxxx.

(3) Xxxx-xx xx žádost x xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx x to xxxxxxx požádá; i xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Rejstřík trestů x případě, kdy xx xxxxxx o xxxx xxxx výpis xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontakt x xxxxx.

(4) Žádá-li xxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výpis xxxxx §11, 11a xxxx 11aa, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzeních xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxx odsouzeních xxxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx.

(5) Žádá-li xxxxx, xxxxx měla xxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx §11, 11a xxxx 11aa, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx o xxxxx příslušný orgán xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx bydliště xxxx xxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 zasílá Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 29) přeloženém xx xxxxxxxx jazyka xxxx jednoho x xxxxxxxx jazyků dožádaného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx Spojené xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx získané xxxxx odstavců 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxx, pro který xxxx vyžádány; informace xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx stanovených příslušným xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §16d xx 16g xx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x použitím xxxxxxxxxxxxxxxxx formátu 29). Xxxx-xx xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ověřit xxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2012

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§16x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x pravomocných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxx majícím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx se dále xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx majících xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"):

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení, xxxx xxxxx pachatele přestupku,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x stát, xxx xx narodil,

c) rodné xxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li jí xxxxxxxxx,

x) státní občanství xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x výměru správního xxxxxx, xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx-xx uloženo, xxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx x upuštění xx xxxxxxx správního xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxx vydání a xxxxxx právní xxxx,

x) xxxxxxxx a sídlo xxxxxxxxx orgánu x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx blok, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl x přezkumném xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxx e) xxxx f), a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx moci,

l) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x novém xxxxxx, pokud v xxxxx řízení došlo xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), x xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) označení x xxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, pokud xxxxx xx změně xxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx právní xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx evidovaným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x nabytí xxxxxx moci,

o) označení x sídlo xxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx provedla.

(3) X evidenci xxxxxxxxx xx dále vedou xxxxx x

x) datu xxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x přestupku x xxxx xxxxxxx,

x) datu x xxxx xxxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, x xxxx x xxx, xx čí xxxxxx xx tak stalo, x

x) xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxx, xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) jsou xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby na xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti

a) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému projednat xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů x Xxxxxxxxx,

x) soudu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k nim xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxxxx-xx Českou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Protokolů, týkajících xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely

1. xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu xx jmenování do xxxxxx xxxxxxxxxxx republiky.

(2) Xxxxxx x opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rejstřík trestů xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Opisy z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxx-xx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předávají xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá Rejstřík xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádějí xxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §16i odst. 2, jimiž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx. Xx-xx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx o tomto xxxxxxxxxx x přestupku xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx omezení xxxxx xx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx §15a odst. 1 xx 4 užije xxxxxxx.

(6) Xx žádost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Rejstřík xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx x vydání xxxxx x evidence xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, na xx žádost se xxx stalo. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx vydání xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxx listinou.

§16j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§16k

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxx z xxxxxxxx po xxxxxxxx 5 let ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx tyto xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x přestupku v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vyřadí xxx, xx-xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají, xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nároku na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx údaje xxxxxxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx dokumentace xx provede xxxxxx x xxxx a xxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x dále xx xxxxx, xx xx xxxxxx se xxx xxxxx. V xxxxxxxx dokumentace xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x datu, času x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zpracovala.

(4) Xxxxx xxxxxxx v úschovně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uchovávají 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx uchovávají xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§17

Zrušují xx:

1. Článek V xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx).

2. Nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 54/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vydá xxxxxxxx x provedení §16 x §16j xxxx. 2.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§18

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Xxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx x. 269/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx i po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 42/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 16.2.2019

Xx. V

Přechodné ustanovení

Ustanovení §16g odst. 2 x 3 zákona x. 269/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx zahájení xxxxxxx XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/816, xxxxxx xx xxxxxxx centralizovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, jež xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx rejstříků trestů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1726.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem x. 130/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 269/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

126/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2003, x výjimkou §16a, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2004

253/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

179/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

269/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

345/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

357/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 27.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

193/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2012

105/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

204/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.2015

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

42/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.2.2019 x xxxxxxxx §11xx, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2020

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

315/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

220/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

130/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 28.6.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx x. 256/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) §384a xxxxxxxxx řádu.
3) §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
4) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 107/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Sb. x xxxxxx č. 517/2002 Xx.
5) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx k) x r) x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
7) §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx i) xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
9) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Sb. a xxxxxx č. 517/2002 Xx.
Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
Nařízení xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx).
10) §313 xxxxxxxxx řádu.
11) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
12) Xxxxx č. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Sb.
§4 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 495/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§2 xxxx. 3 vyhlášky x. 496/2004 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxx.
13) §452 x 458 xxxxxxxxx xxxx.
14) §452 xxxxxxxxx xxxx.
15) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
17) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
19) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Sb.
20) Xxxxxx 1 xxxxxxxxxx Rady 2005/876/XXX xx dne 21. listopadu 2005 x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/876/XXX xx xxx 21. xxxxxxxxx 2005 o xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxx.
22) §9 xxxx. 2 zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2004 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
25) §452, 458 x 460p trestního xxxx.
26) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxxxxx Komise (XX, EURATOM) č. 1302/2008 xx dne 17. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

28) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/SVV xx xxx 26. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 44 xxxxxxxx 2 Dohody x xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi Evropskou xxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska xx xxxxxx druhé xx dne 30. xxxxx 2021.

29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/884 xx xxx 17. xxxxx 2019, kterou se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/SVV, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx x státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX), x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/316/XXX.

Xxxxxxx 44 xxxxxxxx 3 Dohody x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií x Evropským xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii xx jedné straně x Spojeným xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2021.

30) §6f xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Čl. 7 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1191 xx dne 6. xxxxxxxx 2016 o xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listin v Xxxxxxxx unii x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012.

32) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/816 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx centralizovaný xxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x osob xxx státní xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1726.

33) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/818 xx xxx 20. května 2019, xxxxxx se xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezi informačními xxxxxxx EU v xxxxxxx policejní a xxxxxxxx spolupráce, azylu x migrace a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1726, (XX) 2018/1862 a (XX) 2019/816.