Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2017 do 31.12.2023.


Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
216/94 Sb.

ČÁST I. §1

Rozhodčí smlouva §2 §3

ČÁST II. Rozhodci §4 §5 §6

Určení, jmenování a vyloučení rozhodců §7 §8 §9 §10 §11 §12

Stálé rozhodčí soudy §13

ČÁST III. Rozhodčí řízení §14 §15 §16 §17 §18 §19

Adresa pro doručování §19a §20 §21 §22

Rozhodnutí §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

Užití občanského soudního řádu §30

ČÁST IV. Zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí §31 §32 §33 §34 §35 §35a §35b §35c §35d

ČÁST V. Ustanovení o poměru k cizině §36 §37 §38 §39 §40

ČÁST VI. §40a §40b §40c §40d

ČÁST VII. Řízení před rozhodčí komisí spolku §40e §40f §40g §40h §40i §40j §40k

ČÁST VIII. Věcná a místní příslušnost soudů §41 §42 §43 §44

ČÁST IX. Změna a doplnění občanského soudního řádu §45

ČÁST X. Ustanovení přechodná a závěrečná §46 §47 §48 §49 §50

č. 19/2012 Sb. - Čl. II

č. 258/2016 Sb. - Čl. IX

INFORMACE

Statut rozhodčího soudu

Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

XXXX PRVNÍ

§1

Tento zákon xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx majetkových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodci,

b) rozhodování xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxx xx spolkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9) a

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx, x výjimkou xxxxx xx smluv, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uzavírá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx projednání a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx platně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx mohly x xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxx. 1)

(3) Rozhodčí xxxxxxx se xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x rozhodci), nebo

b) xxxxx sporů, které xx v xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (rozhodčí xxxxxxx).

(4) Není-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vztahuje se xxx xx práva x právních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx vztahů, jakož x xx xxxxx x těmito xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Rozhodčí smlouva xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Písemná xxxxx xx zachována x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx sjednána xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx elektronickými xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich obsahu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx doložka součást xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx hlavní, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxx vztahuje, xx xxxxxxxx doložka xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jestliže písemný xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stranou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx souhlas s xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxx být xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní předpis 8) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Nikdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx funkci xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xx x souladu x tímto zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx rozhodce xxxx být xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx může xxx funkce xxxxx xxx ze závažných xxxxxx nebo se xxxxxxxxx stran.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, o xxxxxxx se xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyli této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z vážných xxxxxx předseda okresního xxxxx, v jehož xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxx zjistit, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxx nálezu xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1.

Určení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 4. Xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jmenuje xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx rozhodci volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Rozhodce xx xxxxxxxx x projednávání x rozhodnutí xxxx, xxxxxxxx se zřetelem xx jeho xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx nebo k xxxxxx zástupcům xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti.

(2) Xxx, kdo má xxx nebo byl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx stranám xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxx xx byl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, tak neučiní xx 30 xxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx předsedajícího rozhodce, xxxxxxx rozhodce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jinak. Návrh xxxx soudu podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxx kterékoli strany xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxx jmenování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §5 xxxxx xxxxxxx.

§11

Nestanoví-li tento zákon xxxx důvody, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx dodatečně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §8.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11, je xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nevzdá-li xx xxxxxxxx funkce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx vyloučení. Xxxxxxxxx xx stran xxxx podat xxxxx, xxx x vyloučení xxxxxxx soud.

§13

Stálé xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx rozhodčí xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx zákonem xxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxx statuty x xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxx statuty x xxxx mohou určit xxxxxx xxxxxxxxx rozhodců, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Statuty x řády mohou xxx xxxxx způsob xxxxxx x rozhodování x xxxx otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx rozhodčího soudu x xxxxxxxx včetně xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x odměňování xxxxxxxx.

(3) Jestliže se xxxxxx dohodly xx xxxxxxxxxxxx konkrétního stálého xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx takové označení, xxxxx xxxxxxxx klamnou xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

Rozhodčí řízení

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodci uvedenému x odstavci 2. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx účinky, xxxx xxxxx byla x xxxx xxxx xxxxxx žaloba x xxxxx.

(2) Xxxx-xx žaloba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx rozhodce xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jmenovanému xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxx byla xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx není dána, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodčí xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřít, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním úkonu x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§16

(1) Uplatní-li xxxxxx xxxx nárok xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podané xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, u příslušných xxxxxxxx xx stálého xxxxxxxxxx soudu, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravomoci.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachovány x xxxxx, pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podala u xxxxxxxxxxx rozhodců xx xxxxxxx rozhodčího soudu, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, jímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Rozhodčí xxxxxx xx xxxx x místě xxxxxxxxxx stranami. Není-li xxxxx takto určeno, xxxx xx x xxxxx xxxxxxx rozhodci x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stran.

§18

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxxx x musí xxx xxx xxxx xxxx příležitost k xxxxxxxxx xxxxxx práv.

§19

(1) Strany xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx vést řízení. Xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx zmocněn xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx v řízení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Vedou xxxxxxxx řízení tak, xxx xxx zbytečných xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx potřebný xxx xxxxxxxxxx sporu.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx postup také x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Použití řádu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.

§19x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx adresát rozhodci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx doručovací x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xx adresy xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx písemnost na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§20

(1) Rozhodci mohou xxxxxxxxx xxxxxx, znalce x xxxxxx, xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx dostaví x poskytnou xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx jim xxxxxxxxxx.

(2) Procesní xxxxx, xxxxx nemohou rozhodci xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx dožádání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, hradí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx své viny xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx své xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úkon xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx mohla xx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxx-xx xx v xxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxx x xxxx xxxx zahájením, xx xx mohl xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx nařídit předběžné xxxxxxxx.

Rozhodnutí

§23

Rozhodčí xxxxxx končí

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, odůvodněno a xxxxxxxx jako rozhodčí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx u stálého xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodce, vydává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stálého xxxxxxxxxx xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení xx xxxxxx, aby se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxx stran xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodčího xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxx nález xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodců, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podepsán. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nález musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxx; xx platí x x rozhodčím xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(3) Xxx rozhodování se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx rozhodnout xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx tehdy, jestliže xx k tomu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxx v psaní xxxx x počtech x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, opraví xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kdykoliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§27

Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x rozhodčí xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxx xxx žádost o xxxxxxxxxxx zaslána druhé xxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxx straně xxxxxxxx o přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx x xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§28

(1) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx stranám x xx doručení xxxxxxxx doložkou x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxx u něhož xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §27, nabývá dnem xxxxxxxx účinku pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx soudně vykonatelný.

§29

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 20 xxx od xxxxxx xxxx rozhodčího nálezu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doložkou x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxx rozhodčího řízení.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vydán, rozhodčí xxxxx xxxxxxxx doložkou x právní xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxxxxx xxxxx vydán xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Strany xxxxx nahlížet do xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 a xxxxx x nich výpisy x opisy.

§30

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§31

Xxxx na návrh xxxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx nález, xxxxxxxx

x) xxx vydán xx xxxx, x xxx xxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxxxxx rozhodce, xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx odsuzuje stranu x xxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněným žádáno, xxxx x xxxxxx xxxxx tuzemského xxxxx xxxxxxxxx xx nedovolenému,

g) xx zjistí, xx xxxx xxxx důvody, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx žádat o xxxxxx xxxxxx. 4)

§32

(1) Xxxxx xx xxxxxxx rozhodčího nálezu xxxxxx musí xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx újma xxxx jestliže je x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx důvodný.

§33

Soud xxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx o důvody §31 písm. x) xxxx c), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x rozhodčím xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx začala xxxxxx xx xxxx xxxx.

§34

(1) Xxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §31 xxxx. x) xxxx x), pokračuje x návrhu xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku x xxxxxxx xx xxxx samé x xxxx věc xxxxxxxx. Xxx xxx nelze xxxxxxxxx v rozhodčím xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. c) xx g), pokračuje xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx řízení xx základě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, rozhodci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. x), xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx jinak, xxxxx xxxx rozhodci jmenováni xxxxxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§35

(1) X když xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx nařízen výkon xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v §32 xxxx. 1, xxxxx xxxxx na zastavení xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5) i xxxxx, xxxxxxxx

x) rozhodčí xxxxx xx stižen xxxxxxxx xxxxx uvedenou x §31 písm. x), x) nebo f),

b) xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ten, kdo xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx xxxxxx strany xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl x xxxx zmocněn x xxxx jednání nebylo xxx xxxxxxxxx schváleno.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x výkon rozhodnutí xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, aby xx 30 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx nálezu. Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x řízení x výkon xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxx zrušen, xxxxx xxx xxxxxx postupovat xxxxxxx xxxxx §34.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§35c

§35c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§35x

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

XXXX PÁTÁ

Ustanovení x xxxxxx x xxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx xx posuzují podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxx v xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx míst, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxx.

§37

(1) Jde-li v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodci xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kolizních xxxxx xx rozumí, xxxxx z volby xxxxx neplyne xxxxx, xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxx stranami xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X případě sporů xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxx hmotné právo xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolizně xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Rozhodčí xxxxxx vydané x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a vykonány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx cizí stát xxxxxxxxxx všeobecně xxxx xxxxxxxx nálezy za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodčího xxxxxx xx však třeba xxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx xxxx odepřen, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vykonatelný,

b) xxxxxxxx xxxxx xx stižen xxxxx xxxxxxxx v §31,

x) rozhodčí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.

§40

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx, xx xx x němu xxx xxxxxxxxx podmínek §39 xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§40x

§40x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Sb.

§40b

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Sb.

§40x

§40x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Sb.

§40d

§40d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 258/2016 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku

§40e

Tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležejících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx komisí spolku (xxxx jen "xxxxxx") xxxxx občanského zákoníku, xxxxxx je x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxx komisí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014

§40x

(1) Xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou xx xxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx komisi xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Strany xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x musí xxx být dána xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich práv. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohoda stran xxxxx odchylně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx má xxxxxx xxxx řízení.

§40f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§40x

(1) Komise může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx, xxxxxxx však 3.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx komise, xxxxx xxxx způsobilí xxx xxxxxxxxxx xxx minimální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zastaví; xx nebrání xxxxx, xxx xxx rozhodl. Xxxxxxxxxx §9 x 10 xx nepoužijí.

(3) Xxxxx-xx xx komise x souladu xx xxxxxxxxx na senáty x rozhoduje-li senát xxxxxx, xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§40x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx předpis xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označený xxxx xxxxxxx uzavřená xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, avšak xx déle, než xx 9 xxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§40x

Xxxx xxxxxx, x xxxxx vyšly najevo xxxxxxxxx uvedené x §11, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§40x

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nález vydaný xxxxxx i v xxxxxxx, že komise xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pořádkem. Ustanovení §242 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není dotčeno.

(2) X když xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx výkon rozhodčího xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx i x případě, xx xxxx xxxx důvody xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. x) až x) xxxx pokud xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zrušení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx nález neobsahuje xxxxxxx x xxxxx xxxxx návrh na xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §35 xxxx. 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§40x

Xx řízení před xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 věty xxxxx x §32 xxxx. 3, jestliže xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx xxxx spolku.

§40k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

ČÁST XXXX

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§41

X xxxxxx x neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx soud. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx v xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx, xxxxx by byl xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx.

§42

(1) K úkonům xxxxx §20 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x jehož xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Má-li xxx xxxx požadovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x cizině, xx dána věcná x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx řízení xxxx.

§43

K xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušný soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx toto xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx příslušný, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxx podle §9 a §12 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxx bydliště xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx před xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX OBČANSKÉHO XXXXXXXX XXXX

§45

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx. a xxxxxx x. 152/1994 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. V §9 xxxx. 3 xxxx. c) xxx xx) xxxxxx poznámky x. 23) se xxxxxxxx.

2. V §36x xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx x).

3. X §88 se xxxxxxxx xxxxxxxx 2; xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "x osvojení" vkládají xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxx rozhodce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§46

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv x x zrušení xxxxxxxxxx nálezů xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, projednají x dokončí xxxxx xxxxxxxxx x řízení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášena xx Sbírce zákonů.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx byla uzavřena xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 98/1963 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. §30 xxxx. 2, 4, 5 x 6 zákona č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. §28 xxxx. 2, 4, 5, 6, 7 x 8 zákona č. 229/1992 Sb., x komoditních xxxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Xxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxx při Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky vydává xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, x §19 xxxx. 4 xxxxxx č. 223/1994 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Hospodářskou xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 301/1992 Sb., o Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 121/1993 Sb.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx při Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Agrární xxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. X

(1) Rozhodčí soud xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen Xxxxxxxx xxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx při Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Agrární xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodci xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení.

(2) Sídlem Xxxxxxxxxx xxxxx je Xxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodčím xxxxxx xxxxxxxxx nyní xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 223/1994 Sb. se xxxx Rozhodčí soud xxx Československé obchodní x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva zahraničního xxxxxxx xx. 511.754/49-II/1 xx xxx 27. xxxxxx 1949, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxx.

Xx. XX

(1) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx), rozhodců x xxxxxxxxx Rozhodčího soudu (xxxx jen xxxxxxxx).

(2) Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx soudu (xxxx jen Xxx).

Xx. XXX

(1) V čele Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx předsednictvo xxxxxxxxx xx xxxx tří xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vedenou Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx způsobilý, xxxxxxx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxx praxe a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx.

(2) Předsednictvo xx xxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx volí předsedu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Místopředsedové zastupují xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Předsednictvo Xxxxxxxxxx soudu řídí Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx a xxxxxxx xxxxx úkony, které xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nepřísluší xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodcům xxx tajemníkovi. Předsednictvo xxxxxxx na řádný xxxx rozhodčího xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx svolávaných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, je-li přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx většinou přítomných xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx nebo x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Členové xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx předsednictva, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §6 zákona x. 216/1994 Xx.

(7) Xxxxxxxx Rozhodčího soudu xxxx v xxxx xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. IV

(1) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx svou xxxxxxxx osvojila xxxxxxxxxxx xxx funkci xxxxxxxx x xxxxx vědomosti x zkušenosti včetně xxxxxxxx práva xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx na listinu x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx změny x xx předsednictvo xxxxxxxxxx.

(2) Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx x Řádem.

(3) Vedle xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zapsaní xx listinu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předsednictvu xxxxxx x návrhy xxxxxxxx xx rozhodčího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plenárního xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), svolaného xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, předkládat xxxxxx x hlasovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlasování. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodců má xxxxx xxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodců.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předsednictvu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dověděli x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx rozhodce, pokud xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx ve xxxxxx §6 xxx. č. 216/1994 Xx.

Xx. V

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. III xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obou xxxxx xxxxxxxx Rozhodčího xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, na něž xxxx jmenováni, dokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obou xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx některý xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx by xxxxxx xx xxxxxx xx. XXX xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxxxx článku.

Čl. XX

(1) Xxxxxxxx organizuje xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx úkoly, xxxxx xx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx pověřen.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx dověděl xxx xxxxxx své funkce. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

(1) Rozhodčí xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxx x má xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx vztahů. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a občanského xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx Rozhodčího xxxxx xxxxxxx x tajemníkem x xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx soudu pracovní xxxxxxx; může xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x dohody x xxxxxxxxx práce, xxxx. i xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(3) Xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xx práce xxxxx.

Xx. XXXX

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxx Rozhodčího xxxxx xxxxx veškeré xxxxxxx spojené xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zřizuje podle xxxxxx xxxxxxxx účty, x xxxx mají xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx dva xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx činností Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx a nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx může rozhodnout x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx, avšak xxxxx x dosaženého xxxxx. Xxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Rozhodčího xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x plné xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ročně, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx auditu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Rozhodčího xxxxx.

Xx. XX

(1) Xxxxxx řízení x rozhodování sporů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx včetně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodčího řízení (xxxx xxx Pravidla).

(2) Xxxxxx, Řád a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx odměn xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxx Statut nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.

Xxxxxxxx xxxx xxx Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

XXXx. Xxxxxxxx Hanák x. r.

předseda

XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE XX X XXXXXXX XXXXXX ČR

Rozhodčí xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxx §19 xxxxxx XXX x. 301/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Agrární xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxxxx č. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řád.

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx komoře Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx soud") xx stálým xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a nestrannými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx jeho pravomoc xxxxxxx xxx xxxx xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x mezinárodní smlouvy

a xxx x věc, xx které lze xxxxxxxx smlouvu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, aniž nedostatek xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx spotřebitelských xxxxx (§3 odst. 3 xx 6 xxxxxx), nebo xxx-xx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx x rozhodčí xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx nález může xxx k xxxxxxx xxxxxxx x nich xxxx xxxx přezkoumán xxxxxx rozhodci. Xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje obdobně xxxx při xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, která xx dozví, xx xx účastníkem xxxxxx xxxx soudem o xxxxxxx rozhodčího xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx x dispozici.

(6) Dojde-li xx zrušení rozhodčího xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (§34 xxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx sporu, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, ani xxxxx povolán k xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx být rozhodcem.

ČÁST XXXXX

§2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx, které xxxxx xx pravomoci xxxxxxxxxx soudu x xxxxx nepřísluší předsedovi xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodcům xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předsednictva x odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodování xxxx xxxx samotných. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx, xxxxx se v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx se nepodíleli xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx předsednictvo xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx spor (xx xxx). Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx.

(2) Xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§35a xxxxxx), xxxxx-xx x xxxxxxx, xxx strany xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx [§2 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx].

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx. Přijetí funkce xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (§5 xxxx. 2 xxxxxx).

(4) Spor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxx xxxxxxxx, nebo pokud xx x xxx xxxxxx xxxxxxx, jediný xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodce xx xxxxxxx podle tohoto xxxx (§23).

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx x na xxxxxxxx rozhodce.

§4

Tajemník

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agendu xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodčího xxxxx x vykonává x další činnosti xxxxxxxxx tímto xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ústních xxxxxxx.

(3) V xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Řízení

1. Obecná xxxxxxxxxx

§5

Xxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sídlem xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx nebo xx základě podnětu xxxxxxxxxx senátu v xxxxxxx, xx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx ústního jednání xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx jednání xx jiném místě Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xx-xx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx místem xxxxxxxxxxx xxxxx stát, ve xxxxxx se xxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx rovného postavení xxxxx a xxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx stranám byl xxx xxxxxxxxxx formalit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx postupu, kterým xxxx xxxxxxxx vést xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozhodci xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nepostupují xxxxx xxxxxx stran x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxx xxx x xxxxxxxx od pravidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§45 x xxxx.) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx strany xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodci o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx usnesením.

§7

Jazyk, xx xxxxxx xx řízení xxxx

Xxxxxx xx koná x češtině, xxxxx xx strany xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodčího soudu xxxxxx xxxxx vyhotovení; xx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze své xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§18a zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx) anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx důkazy xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx důkazy předkládány x jiném xxxxxx, xxx xx jazyk xxxxxx, xxxx být xx výzvu rozhodčího xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx koná.

§9

Použití xxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxx věcech xxx x xxxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx (§25 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxx rozhodnut podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx, avšak xxx xxxxx, xxxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx sporu xxxxxx stranám xxxxxxxx xxxx na adresu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dodáním xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx (§18a odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů). Xxxxx strana žádnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je rozhodčímu xxxxx známa. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxx, x xx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx.

(2) X účinky doručení xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zmocněné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i další xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemností v xxxxxxxxx xxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxx, žalobní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rozhodčí xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx do vlastních xxxxx x xxxxxxxxxx x doručení, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doporučeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo dodáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(5) Kterákoli x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x potvrzením x doručení.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxx dodáván do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx všechna doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx učiněna xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, x xx x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx převzetí xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou (§10 xxxx. 3), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů od xxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx, se xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx poslední xxx této xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxx dodán xx datové xxxxxxxx, xx doručen xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxx x dodanému xxxxxxxxx.

(8) Jestliže strana xx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zasílány xx xxxx xxxxxxxx známou xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxxx doručit xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxx adresu, x xx ani prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx jí zmocněné x xxxxxxxxx písemností, xxxx xx předseda xxxxxxxxxx xxxxx ustanovit xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx písemností (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx osobou může xxx xxx osoba xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx být xx xxxxxx kterékoli xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx určitou dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx řízení přerušeno xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x paušálu xx správní náklady xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§18). Usnesení x přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xx některá strana xxxxxxx až xx xxxxxxxx řízení z xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo nevykonala xxx xxx xxxx xxxxxxx úkon potřebný x xxxxxxxxx svého xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx to, xx xxxxxxxxx, vykonat dodatečně.

§13

Zajištění xxxxxx a předběžná xxxxxxxx

(1) Po xxxxxx xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x k xxxx xxxxx učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xx xxxx xxx ohrožen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, jakož x x rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx účastníci

(1) Xxxxx xxxxx (xxxxxxx x žalovaného) xx xxxx řízení účastnit xxxx vedlejší xxxxxxxx xxx, xxx má xxxxxx xxxxx xx xxxx výsledku x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, připustí-li xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx jmenování rozhodce.

§15

Úkony xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx i pro xxxxx předsednictva, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx

§16

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na správní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dle hodnoty xxxxxxxx sporu.

§17

Obsah žaloby

(1) Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) označení stran, x xx:

(x) x xxxxxxxxxxx xxxx: firmu xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

(xx) u xxxxxxxxx osob podnikatelů: xxxxx (je-li osoba xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx (x xxxx nezapsaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození (xx-xx xxxxx),

(xxx) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození (xx-xx známo),

b) žalobní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx jazyka xxxxxx, není-li xxx xxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) skutečnosti, xx kterých žalobce xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, jichž se xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx rozhodce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxx sporu

(1) Žalobce xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxxx xxxxx xx určuje:

a) xxxxxxxxx částkou, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů x okamžiku xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx určení, xxx xx právní xxxxx xxxx právo xx, či není, xxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xx několik xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjádřena xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx součtem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxx za rozhodčí xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xx výzvě.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x paušálu na xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

(1) Neobsahuje-li podaná xxxxxx náležitosti xxxxxxx x §17, vyzve xxxxxxxx žalobce, xxx xxxx žaloby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Lhůta x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. x), x), x) a x) xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx xx doručení xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x uvedení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xx xx xxxxxxx údajů, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxx vad xxxxxxx projednání žaloby.

§21

Zpětvzetí xxxxxx

Xx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx (§36 x xxxx.) xxxx xxxx xxxxxxx žalobu xxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx zcela, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxx žaloby, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx účastníci xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí žaloby xxxx xxxxxx. Nebylo-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodčí xxxxx v řízení.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§22

Xxxxxxx xx žalobu

(1) Má-li xxxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx xxx projednána, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx během 14 xxx od doručení xxxxxx předložil xxx xxxxxxx vyjádření a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx žalovaného xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx lhůtě je xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx předseda rozhodčího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodce

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §17 x §22. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozhodce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje xxxxxxxx rozhodčího xxxxx, xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx x jejich jmenování, x xxxxx některá xx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodci nezvolili xxxxxxxx rozhodčího senátu, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, jmenuje xxxxxxxx rozhodčího senátu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu zašle xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxx, xx xxxxxxx předseda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Každá ze xxxxx xx právo xx 5 xxx xx doručení takového xxxxx oznámit rozhodčímu xxxxx jména xxxxxxx 4 xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx; x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 4 xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nato jmenuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odmítnuti xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno vyloučení xxxxxxxx xxx §24.

(6) Xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx xxx §25 xxxx. 1.

§24

Xxxxxxxxx rozhodce xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nečinnost

(1) Xxxxx ze xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxx jediného xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx jeho xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vznesena xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ústního xxxxxxx. X námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxx později xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx opožděnému xxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx zřetele xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoli v xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx senátu. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx senát.

(3) Xx-xx xxxxxxx podjatosti xxxxxxxx, xx nový rozhodce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nový xxxxxx rozhodce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádu. Xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx, xxxx. předsedy xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx, že xx xxxxxxxx, předseda xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx 2 x 3. Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká jednoho xxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx člena (xxxxx) rozhodčího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx za xxxxxxxx, xxxx rozhodčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senát. Před xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vyžádat stanovisko xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dojde x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxxx.

(3) Rozhodčí xxxxx xxxx tím, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx soud xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx strana xxxx xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx projednána (§51), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodčího xxxxx xx dána. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxxxx xxxxx je usnesením xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx usnesením potvrdí xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx dány xxxxxxxx xxx xxxx zrušení.

§26

Příprava xxxxxxxxxx xxxxx rozhodčím xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx to xxxxxx, xxxxx doplňující xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx sporu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanoví k xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek, kterými xx xxxx v xxxxx xxxxxx zabývat.

§27

Předvolání x xxxxxxx xxxxxxx

X xxxx x místě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx.

4. Projednání xxxxx

§28

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx projednává v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx senát připustit, xxx jednání xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx přítomen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx strana, která xxxx xxxxx uvědomena x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Každá xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx odročeno xx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx senátu.

(6) Xxxxx xx xxxxx termínu xxxxxxx jednání musí xxx xxxxxxx nejméně 3 dny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání. X návrhu rozhodne xxxxxxxx xxxxx.

§29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx sporů xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx senát xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemností. Xxxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu.

§30

Urychlené xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx dvou xxxxxx xx zaplacení zvýšeného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx kterékoliv xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, nebo

b) xx xxxx měsíců xx zaplacení zvýšeného xxxxxxxx xx rozhodčí xxxxxx xx koná xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxx-xx lhůty xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx poplatek za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanovené xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xx xxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zkracují xx xxxxxxxx s xxxxxxxx lhůt xxxxx §22 odst. 2 x §28 xxxx. 6.

(3) Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx §49.

§31

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodčím xxxxxx xxxxxxxxxxxx opožděným xxxxxxx protižaloby, xxxx xx xxx uložena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxxxx xxxxx vznikly, xxxxx x náhrada zvýšených xxxxx xxxxx strany x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xx protižalobu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§17 xx §21).

(3) Ustanovení x protižalobě xx xxxxxxxxx použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxx započtení, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x uvést xxxxxx, doporučení x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx názoru mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxx o xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx pořizuje zápis x xxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx konání ústního xxxxxxx,

x) označení stran, xxxxxxxx jejich zástupců,

e) xxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, znalců, tlumočníka x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx jednání,

g) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stran x xxxxx xxxxxx důležitých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodců.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Stranám xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxx zápisu.

5. Xxxxxxxxxx

§34

Xxxxxx

(1) Xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx svých xxxxxx nebo námitek, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx tvrzeních.

(2) Xxxxxx může předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxx senát xx oprávněn xxxxxxx xx originál předložené xxxxxxx.

(3) Důkazy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx senátem. Usnesením xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx důkazů

Rozhodčí xxxxx xxxxxxx důkazy podle xxx úvahy.

6. Skončení xxxxxx

§36

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx projednávání xxxxx

(1) Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx usoudí, xx xxxxxxx okolnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx o zastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opět xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stran.

§38

Vydání xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx vydán xxxxx xxxxx jimi xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx nálezu, x němž xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předmětu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx jen xx do této xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodčím xxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxx jak xx xx xxxxxx, xxx co xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx poté, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x o xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, pak xxx x xxx xxxxxxx.

(6) Ustanovení o xxxxxxxxx nálezu xxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx:

x) název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx rozhodců xxxx xxxxxxxx rozhodce,

d) xxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxx xx rozhodnuto o xxxxxxxxxxx nárocích a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx, xx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx podat xxxxx na jeho xxxxxxx soudu, xxxxx xxx x xxxx xx spotřebitelské xxxxxxx,

x) xxxxxxx většiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx jediného xxxxxxxx,

x) není-li nález xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nález, xxxx xxxxxxx-xx xxx podepsat, xxxxx xxxxxxx skutečnost x xxxxxxxxx nálezu xxxxxxxx rozhodčího soudu x potvrdí ji xxxx podpisem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx spolupodepisují předseda x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodců.

§40

Hlasování x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx senát xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x hlasování neveřejný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx x hlasování xx přístup jen xxxxxxxxxxxxx.

(2) Vyskytnou-li xx xxxx než xxx xxxxxx x částkách, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx částku ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx rozhodčí xxxxx x uvede přitom xxxxx rozhodčího xxxxxx. Xx-xx alespoň jedna xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodčí xxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ústního xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x xxxxxx rozhodčího xxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodčí xxxxx xxxxx doplňující xxxxx, jestliže xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprava xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx povinny x xxxxxxx jakýchkoli nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x opravou xxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxx rozhodčího xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Uplynutím xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonatelným x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx státu xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxx nálezu xxxxxxx xxxxxxxxx x plnění, xx xxxxxxxx nález xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Pravomocný xxxxxxxx nález ukládající xxxxxxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxx nevydá rozhodčí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx vydáním xxxxxxxx x zastavení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:

x) v xxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxx zpět xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu,

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx (§45 a xxxx.).

(3) Xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zastavuje, platí xxxxxxxxx §38 x §39. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ještě xxxxxxx, vydá usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodčího soudu; xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Pravidla o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

§45

Náklady xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx:

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vlastní xxxxxx stran.

(2) Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxx spor.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx nedostatek pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx (§25 xxxx. 4 xx 7) (dále xxx "xxxxxxxx za xxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx za zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx xxxxxx dle §23 xxxx. 5 (dále xxx "xxxxxxxx za xxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu").

(5) Xxxxxxx xxxxxxx rozhodčího soudu xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxx částkou xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx rozhodčímu soudu xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x cizím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, proplácením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výloh xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s činností xxxxxxxx osoby xxxx., xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx náklady").

(7) Xxxxxxx výlohy stran xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx").

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx-xx v ní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX či XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxxx zpravidla jednu xxxx, xx xxxxx xxxx xxx platby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx platby x XXX, EUR xx XXX podle xxxxxxxxxx kursu Xxxxx xxxxxxx banky platného x xxx podání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x den xxxxxxxx xxxxxxx započtení xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Platby xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx bankovní xxxx xxxx uhrazeny x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení

(1) Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx přílohu xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x určuje xx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx rozhodčí řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx protižaloby, xxxxxxxxx při uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §31 odst. 3. Xxxxx xxxx poplatek xxxxxxxx, žaloba, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §31 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxx výši (§18), xxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozhodčí xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx, xxx x řízení vystupoval xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě, že xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle §31 odst. 3 x nebo xxxx xxxxxxxx být tuzemským xxxxxx (§57 xxxx. 2), je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx x xxxx stanovenou výší xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxx do xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, rozhodčí xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xx xxxxxx dle §1 odst. 6 xxxxxxxx, xx spor xxxxxx xxxxxxxxx rozhodci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dílem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sporu xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx sazebníku. Xxxxxx-xx poplatek zaplacen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zastaveno.

§48

Snížení xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x jeho částečné xxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxx o 20 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx x 10 %, xxxxxxxxx-xx xx spor xxx xx základě xxxxxxxxxxxx písemností bez xxxxxxx xxxxxxx (§29 xxxx. 1).

(3) Xxxxxxxx xx sníží x 10 %, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx nález xx základě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (§29 odst. 2).

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §31 xxxx. 3 xxxxxxxxx, a xx v xxxxx xxxxxxx, doručeno rozhodčímu xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx datem xxxxxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx ve xxxxx 14 dnů od xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx konat xxxxx xxxxxxx, xxxxx se 50 % rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx poplatku rozhodčí xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ustaven, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx částečném xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx započtení xxx §31 odst. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxx ke snížení Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, 2 a 3 činí maximální xxxxxxx snížení xxxxxxxx 20 %.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx minimálního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poplatek xx projednání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) x 75 % xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx [§30 xxxx. 1 xxxx. a)],

b) x 50 % poplatku xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí sporu xx čtyř xxxxxx [§30 xxxx. 1 xxxx. b)].

Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx se §48 xxxxxxxxx.

(2) Zvýšený xxxxxxxx za projednání xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jejíž xxxxx xx urychlené xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zastavuje, xxxxxx vydány xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx stranou, xxxxx zvýšený xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poplatku xxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx započtení

Ustanovení x xxxxxxxx platí xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle §31 xxxx. 3. Xxxxxx, xxxxx uplatňuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxxx za xxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§25 xxxx. 4 až 7) xxxx 50 % xxxxxxxx xx xxxx xxx sazebníku.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx neprojednává. Xxxx-xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výši, tajemník xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx předsednictvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodčího soudu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx.

§52

Xxxxxxxx za xxxxxxxx jmenování předsedy xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §23 xxxx. 5 je xxxxxxxx x sazebníku.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx §23 xxxx. 5 navrhla.

(3) Xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx soudem zaplacen, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx x postup xxx §23 xxxx. 5 xxxxxx požádáno.

§53

Paušál xx správní xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (§45 odst. 5) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dle §31 xxxx. 3.

(2) Xxx rozhodnutí xxxxx xx zjednodušeném řízení xxx xx základě xxxxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxx projednávání xxxx (§29 xxxx. 1) xx paušál xx xxxxxxx náklady snižuje x 10 %. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x průběhu řízení, xx xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednání.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx paušálu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx senát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx usnesení, xxxxxx xx řízení xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx senát xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vezme-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx započtení xxx §31 xxxx. 3 xxxx v xxxxx rozsahu xx xxxxx dle §48 xxxx. 4, xxxxx xx xx 50 % xxxxxxxxxxx paušálu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §31 odst. 3 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Paušál na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x hradí xxxxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxxxxxx (§46).

(6) Xxxxxxxxx-xx strana xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náklady, rozhodčí xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx započtení xxx §31 odst. 3, xx xxxxxx povinna xxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxx paušálu xx správní xxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx týkající xx xxxxxxxxx uplatněného xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxx paušálu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 50 % xxxxxxx xx správní xxxxxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nákladů (§45 odst. 6) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li x průběhu xxxxxx xxxxx zvýšit xxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx složení xxxxxx xxxx další xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxx xx záloha, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxxxx záloha xxxxx další xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tajemník, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nákladu, věc xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx.

(4) X zvláštních xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nálezu nebo xxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x náhrada xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx (xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Sb.) xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx-xx zástupce xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx písemně xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxx-xx xxxxx ze stran xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx každé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx zčásti, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plné výši, xxxxx se její xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx části uplatněného xxxxxx xxxx záviselo-li xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx úvaze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zavinila, xx řízení xxxxxx xxx zastaveno, je xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx. Vzala-li však xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žalobu xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx podána xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx případech nemusí xxxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Strany xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišně.

§56

Výjimky

(1) Jako xxxxxxx x §55 xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx uložena povinnost, xxx druhé straně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx vynaložila xxxxxxxx xx základě neúčelných xxxx nesvědomitých xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x ústního xxxxxxx (§28 odst. 1) xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x jejich xxxxxx xxxxxx.

(3) Zvýšení xxxxxxxx xx projednání sporu x xxxxxxxxxx řízení xx čtyř xxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx řízení xxxx.

§57

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sazebník xxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Tuzemským xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx a všichni xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx obchodním xxxxxxxxx, xxxx sídlo xx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

§58

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx správní náklady xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx koná xxxx xxxxxxx xxxxxxx složeným x xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stran. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stran se xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx tajemníkem.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smírčím xxxxxx doporučí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx smíru xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přednesly.

ČÁST XXXXX

§59

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx neupravené x tomto xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxx zveřejněn x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 23/12 xx xxx 6.6.2012.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxx

x) Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx uveřejněný x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 51/94,

x) Řád Xxxxxxxxxx xxxxx při Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uveřejněný x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/95,

x) xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Pravidel x nákladech xxxxxx xxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx č. 43/95,

d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Hospodářské xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 11/96,

x) Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku x. 30/98,

x) Dodatek č. 1 x Xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx x. 45/99,

x) Xxxxxxx č. 2 x Xxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uveřejněný x Obchodním xxxxxxxx x. 17/02,

x) Xxxxxxx x. 3 x Xxxx a Pravidlům x nákladech rozhodčího xxxxxx uveřejněný v Xxxxxxxxx věstníku č. 5/07,

xx) Xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx x Pravidlům x xxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku č. 17/11.

(3) Xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx není dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 x §7 pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx řízení xxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx řízeních x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx řádu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx s xxx, xx se §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nález xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx sjednané xxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2012.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX SOUDU XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXX KOMOŘE XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX NÁKLADŮ

TUZEMSKÉ XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx
4 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 Xx
0 Kč
do 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx
2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a 1 % z xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx
0 Xx
xx 1 000 000 000 Kč
4 000 000 Xx a 0,5 % z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx
0 Xx
xxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx
7&xxxx;750&xxxx;000 Xx x 0,25 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšující 1 000 000 000 Xx
0 Kč

Sazebník nákladů xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx spory

Hodnota xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx 100&xxxx;000 Kč
10 000 Xx
5&xxxx;000 Xx
xx 200&xxxx;000 Xx
10&xxxx;000 Xx x 9,1 % z xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kč
13 000 Xx
xx 300 000 Kč
19 100 Xx x 9,1 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Kč
18 000 Kč
do 400&xxxx;000 Kč
28 200 Xx x 9,1 % x xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx 300&xxxx;000 Xx
23&xxxx;000 Xx
xx 500&xxxx;000 Xx
37&xxxx;300 Xx x 9 % x xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx 400 000 Xx
27&xxxx;000 Xx
xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx
46&xxxx;300 Xx x 9 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč
40 000 Kč
do 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx
91&xxxx;300 Xx x 5 % x xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx
90&xxxx;000 Xx
xx 5 000 000 Xx
191&xxxx;300 Xx x 5 % x xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx
140&xxxx;000 Xx
xx 7 000 000 Xx
291&xxxx;300 Xx x 5 % x hodnoty xxxxxxxx xxxxx převyšující 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč
190 000 Xx
xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx
391&xxxx;300 Kč x 4 % x xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx
240&xxxx;000 Xx
xx 20 000 000 Xx
511&xxxx;300 Xx a 4 % x xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx 10 000 000 Xx
295&xxxx;000 Xx
xx 30 000 000 Kč
911 300 Xx x 4 % x xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč
350 000 Kč
do 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč
1 311 300 Xx x 3,75 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx
405&xxxx;000 Xx
xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx
1&xxxx;686&xxxx;300 Xx x 3,75 % x xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxxxx 40 000 000 Xx
460&xxxx;000 Xx
xx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx
2&xxxx;061&xxxx;300 Xx x 1,2 % x xxxxxxx xxxxxxxx sporu převyšující 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx
640&xxxx;000 Xx
xx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx
2&xxxx;661&xxxx;300 Kč x 0,9 % x hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx
730&xxxx;000 Xx
xx 500 000 000 Xx
4&xxxx;011&xxxx;300 Xx x 0,5 % x xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx
820&xxxx;000 Xx
xx 1 000 000 000 Kč
5 261 300 Xx x 0,5 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšující 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx
1&xxxx;000&xxxx;000 Xx
xx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx
7&xxxx;761&xxxx;300 Xx x 0,25 % x hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 000 Xx
1&xxxx;000&xxxx;000 Kč
nad 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx
9&xxxx;011&xxxx;300 Xx x 0,2 % x xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx 1 500 000 000 Xx
1&xxxx;000&xxxx;000 Xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx senátu xxx §23 xxxx. 5
50.000,- Xx, ne však xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
50 % poplatku xx xxxxxxxx řízení, xxxxx by se xxxxxx x xxxxxxx, xx xx spor xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při smírčím xxxxxx
50 % xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xx platil x případě, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v rozhodčím xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sporů ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 4 zákona x. 216/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx rozhodčí xxxxxxxx xxx xxxxxx sporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodců xxx spotřebitelské spory xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a to x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxxx xx šesti xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxx x §4 a xxxx, xxxxx x xxxx xxxxx měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu oznámili xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 19/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx řízení zahájená xx základě rozhodčích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozhodnou xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ustanovení §40a xx §40d xxxxxx x. 216/1994 Xx. xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2016 Xx. x účinností xx 1.12.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 216/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

245/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.5.2006

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

466/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx neziskových ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2011

19/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 216/94 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx a x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

230/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

258/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.9.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx v částce x. 5/95 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §99 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
2) Xxxx. §52 odst. 4 xxxxxx x. 335/1991 Xx., x soudech x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §4 odst. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 63/1992 Sb., x Obchodním věstníku.
4) §228 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
5) §268 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
6) §9 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
§3 xxxxxx XXX x. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x funkce x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
7) Zákon č. 245/2006 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
8) Například §80 xxxx. 5 xxxx. b) zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §265 xxxxxxxxxx zákoníku.

*) Novela č. 19/2012 Sb. xxx xxxxxx od 1.4.2012 xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx x 30.12.2011 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx: "xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx arbitrem xxxx bylo v xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx". Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.