Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.12.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1994 do 14.12.2001.


Vyhláška, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

174/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní a obecná ustanovení
Rozsah platnosti §1
Vymezení pojmů §2
ČÁST II. Řešení přístupů, místních komunikací a veřejných ploch §3 §4
ČÁST III. Řešení staveb bytových domů, staveb škol, staveb pro výrobu určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením a staveb pro sociální péči
Vnitřní komunikace a vybavení §5
Byty zvláštního určení pro pohybově postižené a obytné části staveb pro sociální péči §6
Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči §7
Provozní prostory určených staveb podle §1 odst. 1 písm. d) §8 §9
ČÁST IV. Řešení staveb občanského vybavení
Vnitřní komunikace a vybavení §10
Další prostory §11
ČÁST V. Ustanovení přechodná a závěrečná §12 §13 §14
XXXX XXXXX
XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Rozsah xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x) bytových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx zvláštního xxxxxx 2) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx"),
c) občanského xxxxxxxx,
x) x xxxxx se předpokládá xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 osob, 3)
x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx s těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxx.
(2) Ustanovení xxxxx xxxxx vyhlášky xx vztahují xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxx třetí xx vztahují xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) a d), xxxxxxxxxx §5 xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxxxxxx části xxxxxx xx xxxxxxxx xx stavby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx, xxx pro xxxxx xxxx vyčlení prostředky xx svého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4) x částech xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
1. xxxxxx a xxxxxx,
2. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. tělesnou xxxxxxx a xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, 5)
5. xxxxxxx,
6. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
7. veřejnou xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, stanice xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, autodromy xxxx.,
9. dočasné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx,
b) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, těhotné xxxx x xxxxx s xxxxx xx věku xxx xxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX PŘÍSTUPŮ, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX
§3
Přístup xx staveb xxxxxxxxx x §1 odst. 1 musí xxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pěší xxx vyrovnávacích xxxxxx; xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy.
§4
(1) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxx x podchody xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 přílohy.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla (xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx) musí mít xxxxxxxxx 2 % xxxxx, nejméně však xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižených xxxx. Xxxxxxxxx stání xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3.1 přílohy x xxxx xxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxx stáním xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x komunikace xxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx automatů x xxxxxxxx musí xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxx 3.2 přílohy, xxx umožňovaly xxxxxxx xx vozíku xxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx").
(4) Xxxxxxx x poštovním xxxxxxxxx, veřejným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodě 1 přílohy.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 přílohy.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, STAVEB ŠKOL, XXXXXX XXX VÝROBU XXXXXXXX XXX ZAMĚSTNÁVÁNÍ XXXX S XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX
§5
Vnitřní xxxxxxxxxx x vybavení
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §1 odst. 1 xxxx. x) (xxxxx xxxx xxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřístupněno xxxxxxx xxxxxxx), b) x d) musí xxx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi, xxxxxxxxx x výtahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1 přílohy.
§6
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx postižené a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx sociální xxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx všech xxxxxxxxxx (xxx 2 přílohy).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozní návaznosti xx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx a uspořádání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx a uspořádání xxxxxxxxxxxx zařízení,
e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Společné xxxxxxxx bytových domů x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, popř. xxxx xxxxxxxx prostory, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx, xxxx xxx přístupné xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx užívání těmito xxxxxxx.
(2) Garáže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavbách xxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx na ně xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3.
§8
Provozní xxxxxxxx určených staveb xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. d)
(1) Řešení provozních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx musí xxxxxx xx vozíku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (příloha body 2.4.1 x 2.4.6).
(2) Požadavkům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) uspořádání xxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) signalizačního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx prostorů,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (příloha xxx 2.3).
§9
Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx (obytně xxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé, xxxxx x xxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postiženými xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§10
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx
(1) Přístup xx xxxxx staveb xxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejností xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybaveny xxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxx užívání veřejností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X staveb xx xxxxx x xxxx podlažími xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podlaží xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx uvedeným způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§11
Další xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx, x xxxxx xx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx používajícími vozík (příloha xxx 2.3). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx alespoň jedno XX xx xxx xxxxxxx x vícepodlažních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (příloha xxx 2.4.2).
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx. 6)
(4) Ve xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1 % xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx musí xxx umístěny xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx prostory xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxx §2 písm. x), xxxx. xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smyčkou xxx xxxxx x xxxxxx sluchu.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§12
Podle xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zpracován xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 7)
x) u xxxxxx uvedených x §1 odst. 1, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx těchto staveb x x změn xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx není xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx.
§13
Zrušuje xx vyhláška Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 53/1985 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx.
§14
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1994.
Ministr:
Xxx. Ing. Dyba x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 174/1994 Xx.
1. Xxxxxxxxxx
1.1.1. Úprava xxxxxxx
Povrch chodníků, xxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxx x upravený xxxxx xxxxxx.
1.1.2. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x obrubníku xxxxxxxxx výrazně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnímatelným xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x minimální šíři 300 xx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx splňovat požadavky xx xxxxx (xxx 1.3).
1.2. Výškové xxxxxxx
Výškové xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vnitřních komunikací xxxxx být vyšší xxx 20 xx.
1.3. Schodiště x xxxxx xxxxxx schodišť x xxxx x xxxxxxxxxx
1.2.1. Schodišťová xxxxxx x rampy xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve výši 900 mm, která xxxx xxxxxxxxxx o 150 xx první x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x konec rampy. X xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx ve xxxx 1100 xx.
1.3.2. Xxxxxxxxxxx ramena, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx.
1.3.3. Rampy musí xxx xxxxxx xxxxxxx 1300 xx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx 1:12 (8,33 %).
1.3.4. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxx 3000 xx, smí xxx xxxxxxxxx sklon nejvýše 1:8 (12,5 %); xxxxxxx u staveb xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x).
1.3.5. Xxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxx 300 xx vodící xxx.
1.3.6. Rampa xxxxx xxx 9000 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1500 xx. Odpočívadla xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.
1.3.7. Xxxxxxx xxxx musí xxx xxx. xxxxx 1500 xx.
1.3.8. Xxxxx x poslední xxxxxx xxxxxxx schodišťového ramene xxxx xxx výrazně xxxxxxxxxx rozeznatelný xx xxxxx.
1.3.9. Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.4.4 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 2100 xx.
1.4. Xxxxxxxx
1.4.1. Chodníky xxxx xxx široké xxxxxxx 1500 xx x xxx xxx podélný xxxxx nejvýše 1:12 (8,33 %) a xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1:50 (2,0 %).
1.4.2. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxx 200 x xxxx být xxxxxxx odpočívadla o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nejvýše 1:50 (2,0 %).
1.4.3. X xxxxxxxx mezi 450 a 2200 xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx konstrukce, které xx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxx postižených xxxx.
1.4.4. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx vodící linie xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx hrana xxxxxxxx x vozovky xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx překážky xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, stromy, xxxxxxxxx automaty xxxx.) xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxx 900 xx.
1.5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1.5.1. Xxxxxxxx situované x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxxxxx signalizací xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
1.5.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.5.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx ve xxxxx 1100 až 1400 mm.
1.5.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxx xxxx okraji xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), nášlapem x xxxxxxxxx holí. Úpravy xxxx xxxxxxx xx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxx xxx. 400 xx xx xxxxxxxxxxx 800 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx tramvajových xxxxxxxxxx xxxx šíře xxx. 400 mm xx xxxxxxxxxxx 500 xx xx hrany xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx metra pruh xxxx 150 mm xx xxxxxxxxxxx 600 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
1.5.5. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx linie xxx xxxxxxxxxx x nevidomé. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
1.6. Xxxxxx xx objektů
1.6.1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 x 1500 xx, xxx xxxxxxxxx dveří xxx xxxxxxx 1500 x 2000 xx.
1.6.2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx otevření nejméně 900 xx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx 400 mm xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx mechanickému xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvrzeným, x drátěnou xxxxxxx xxxx.).
Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.6.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx xxxx 2.2.2 xxxx xxxxxxx.
1.6.4. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1000 xx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1100 xx.
1.6.5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 1200 mm.
1.6.6. Xxxxx musí být xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx náhlý x xxxxx kontrast mezi xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.
1.7. Xxxxxx
1.7.1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx volný xxxxxxx xxxxxxx 1400 x 1400 xx.
1.7.2. Xxxxxxx dveře xxxxxx x výtahové xxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx 800 xx.
1.7.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx 900 xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx 1200 xx [x xxxxxxxx xxxx xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x) x nově xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx výtahové xxxxxx xxxxxxx 1400 xx x xxxxx 1100 xx].
1.7.4. Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx
- telefonním xx xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxx 1000 xx xxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx panelu,
- xxxxxxxxx panelem xx xxxx 1000 xx 1200 mm nad xxxxxxxx.
1.7.5. Xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.7.6. Xxxxxxxx panel xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vstupní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
1.7.7. Příjezd xxxxxxxxx kabiny musí xxx oznamován xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Vnitřní xxxxxxxx
2.1. Xxxx
2.1.1. Xxxx xxxx xxx xxxxxx uzávěry x maximální xxxx 1100 xx xxx xxxxxxxx.
2.1.2. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 xx xxxx mít xxxxxx xxxxx do xxxxx 400 xx opatřeny xxxxx mechanickému poškození x xx xxxxx 1400 až 1600 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 mm nebo xxxxxx xx xxxxxx x rozměru 50 x 50 xx, xxxxxxxxxx xx sebe xxxxxxxxx 150 xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
2.2. Xxxxx
2.2.1. Dveře musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 800 mm, x xxxxxx xxx §1 písm. x) 900 mm.
2.2.2. Xxxxxxxxx stěny xxxx xxxxxxxxx dveře, jejichž xxxxxxxx zasahuje níže xxx 800 xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx ve xxxxx 1400 až 1600 xx označeny výraznou xxxxxx xxxxx nejméně 50 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 50 x 50 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 150 xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Spodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx upravena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 2.1.2.
2.3. Xxxxxxxxx technická xxxxxxxx
2.3.1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx 500 xx xxx podlahou, xxxxxxxx splachovacího xxxxxxxx xxxx xxx umístěno xx xxxxxx xxxxxxx 1200 xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být sklopná xxxxx ve vzájemné xxxxxxxxxxx 600 xx x xx výši 780 xx nad xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx otvírat xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx min. šířky 800 xx. X xxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx. rozměry xxxxxx 1400 x 1400 xx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1600 x 1800 xx.
2.3.2. Xxxxxxxx xxxx xxx opatřeno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vedle xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx madlo xxxxxxxxxx xxxxxx.
2.3.3. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Páková xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx straně xxxx.
2.3.4. Sprchové boxy x xxxxxxxx kouty xxxx mít xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx 1400 x 1400 xx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ovládáním, xxxxxx madlo x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx stěně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx boxu nebo xxxxx xxxx činit xxx. 20 mm.
2.4. Manipulační xxxxxxxx x plochy
2.4.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx 1200 x 1500 xx.
2.4.2. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozměry nejméně 1000 x 1200 xx, xxxx xxx xx xxxxx podlaze x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
2.4.3. U xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. x) xxx 5, xxxxxxxxx xxx 1] xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx indukční smyčkou xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. 1)
2.4.4. Xxxxx stání x garážích x xx parkovištích xxxx xxx xxxxxxx 3500 xx.
2.4.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x manipulačního zařízení x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 600 xx 1200 xx.
2.4.6. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx 1100 xx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxxxxx x xxxxx alespoň 100 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx slepeckou hůl.
2.5. Informační xxxxxxxx
2.5.1. Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxx §2 xxxx. x) bodů 1, 2, 5, 6, 7 x 9 xxxx xxx kontrastní x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2.5.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x optickými xxxxx, xxxxx slouží osobám xx smyslovým xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx
Šířka xxxxxx pro vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 3500 mm x xxx xxx xxxxx nejvýše 1:20 (5,0 %).
3.2. Xxxxxxx automaty
3.2.1. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1000 x 1200 xx.
3.2.2. Xxxxx pro umístění xxxxxxxxxxxxx zařízení veřejného xxxxxxxx xx 600 xx 1200 xx.
3.2.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být vybaven xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 500 xx xxx xxxxxxxx.
3.2.4. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx telefonních automatů xxxx být alespoň xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3.2.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stěnami nesahajícími xx x xxxx (xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bočních xxxx xx xxxxx xxx. 100 mm.
3.3. Xxxxxxxx schránky
Xxxxxxxx schránky xxxx xxx vhoz xx xxxx 1000 xx 1200 mm.
4. Xxxxxxxxxxx symbol xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx symbol přístupnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx bílou xxxxx xxxxxxxxxxx postava xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 x 100 xx.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čárou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x horního pravého xxxx xxxxxxx. Xxx. xxxxxxx symbolu jsou 100 x 100 xx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 174/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1994.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 174/94 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 15.12.2001.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §9 xxxx. 1 a §10 xxxxxx XXX x. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3) Nařízení xxxxx ČR č. 384/1991 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx občanů xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 83/1976 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx (školský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Např. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozměry, přístupy xx xxxxxxx, XX, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
7) §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro technický x xxxxxxxxxx rozvoj x. 84/1976 Sb., x územně plánovacích xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxx xxxxxxxx x. 377/1992 Sb.